Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson"

Transkript

1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Bo Erixon, IT-strateg, 522 Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig, 522 Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef, 523, 524, 527, 529, 530, 532, 533, 534, 535 Ronny Wallin, enhetschef fastighet/städ, 523, 529, 530, 534 Matts Lundgren, utredningsingenjör, 524 Per Carlsson, kommunekolog, 527 Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef, 528, 534 Göran Nydahl, barn- och utbildningschef, 528 Ingrid Järnefelt, projektchef, 530 Bengt Bengtsson, kommunekolog, 532 Lena Parkhagen, processledare, 534 Seth Selleck, ungdomssamordnare, 528, 534 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Paragrafer Sekreterare Hanna-Karin Persson Ordförande Christer Akej Justerande Karl-Erik Olsson

2 (30) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens utskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

3 Ändring av ärendelistan UTSKOTTETS BESLUT Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: 1. Ändring av utskottets sammanträde (KsUb 526/2008). 2. Byggnadsvårdscentrum i Simrishamn (KsUb 533/2008).

4 Dnr 2008/394 Ombud till bolagsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB Ärendebeskrivning Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till ordinarie bolagsstämma den 24 april Beslutsunderlag Kommunassurans Syd Försäkrings AB inbjudan UTSKOTTETS BESLUT Utse Margareta Nilsson som ordinarie ombud och Pia Ingvarsson som ersättare till ordinarie bolagsstämma med kommunens försäkringsbolag Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Beslutet expedieras till: Kommunassurans Syd Försäkrings AB Margareta Nilsson Pia Ingvarsson

5 Dnr 2008/ Hushållens syn på e-24 tjänsterna Ärendebeskrivning Under 2006 genomfördes en marknadsundersökning till slumpvis utvalda personer hur man bl.a. använder Internet, hemsida m.m. Undersökningen utfördes av Marknadsundersökningar AB. Under 2008 har en uppföljning gjorts. Överläggningar IT-strateg Bo Erixon redovisar den gjorda undersökningen. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

6 Dnr 2008/49 Hammenhögs skola lokalförändring till följd av skollokalutredningen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har i samband med beslut om planändring för området kring Hammenhögs skola uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna att hyra ut lägenheten i den öster om gamla textilslöjdbyggnaden intilliggande byggnaden med tidsbegränsad hyrestid t o m år Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 83. Överläggningar Enhetschef fastighets/städ Ronny Wallin informerar utskottet om kontakter man haft med Hyresgästföreningen. UTSKOTTETS BESLUT Avvakta med ställningstagande tills beslut tagits när ombyggnaden av Hammenhögs skola skall påbörjas. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens utskott

7 Dnr 2008/267 Hastighetsbegränsning till 30 km/timme i alla byar på Österlen Ärendebeskrivning Anders Andersson, Skillinge, har i skrivelse föreslagit att hastighetssänkningar sker i alla byar inom kommunen till 30 km/timme. Anders Andersson har också föreslagit att kommunen driver samma fråga i samarbete med Ystad, Tomelilla och Sjöbo. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Anders Anderssons skrivelse inte ska medföra någon åtgärd. I trafikförordningen finns regler om hur beslut tas om tättbebyggt område. Tättbebyggt område i detta fall betyder att bashastigheten i området är 50 km/timme. Kommunen kan besluta om hastighetsbegränsningar över eller under 50 km/timme. Dessa bedöms då alltid utifrån den trafikmiljö som finns och vilka åtgärder som är tänkt vidtas. Frågan ska alltid remitteras till Polismyndigheten och Vägverket för yttrande. Det får inte anses lämpligt att konsekvent införa 30 tim/timme eller någon annan hastighetsbegränsning i hela byar om det inte finns speciella förhållanden. Beslutsunderlag Skrivelse från Anders Andersson Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 232, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. UTSKOTTETS BESLUT Som svar på Anders Anderssons skrivelse överlämna samhällsbyggnadsnämndens beslut. Beslutet expedieras till: Anders Andersson Samhällsbyggnadsförvaltningen

8 Dnr 2008/378 Yttrande över LSS-kommitténs förslag Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att avge yttrande över LSS-kommitténs betänkande Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Sveriges Kommuner och landsting har uppmanat även de kommuner och landsting som inte är remissinstanser att lämna yttrande över LSS-kommitténs betänkande. Kommunförbundet Skåne har lämnat förslag till yttrande över LSS-kommitténs förslag. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 19 november 2008, 508, beslutat meddela Kommunförbundet att Simrishamns kommun inte något att erinra mot förbundets förslag till yttrande. Beslutsunderlag Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse UTSKOTTETS BESLUT Simrishamns kommun ställer sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings yttrande över LSS-kommitténs betänkande Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Beslutet expedieras till: Sveriges Kommuner och Landsting Socialförvaltningen

9 Dnr 2008/350 Ändring av utskottets sammanträden Ärendebeskrivning På grund av inbjudan till Medborgardialog i Stockholm den 22 april 2009 diskuterar utskottet att flytta utskottets sammanträde denna dag. UTSKOTTETS BESLUT Flytta utskottets sammanträde den 22 april till den 23 april Beslutet expedieras till: Samtliga förvaltningar/nämnder Kommunledningskontoret

10 Dnr 2008/393 Skötselplan för naturreservat Skansen Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 augusti 2008, 120, beslutat att inrätta det kommunala naturreservatet Skansen i Simrishamn. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till skötselplan för området. Ansvaret för skötselplanen åvilar samhällsbyggnadsnämnden som även beslutar om ändringar i skötselplanen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 234. Förslag till skötselplan. Överläggningar Kommunekolog Per Carlsson lämnar information i ärendet. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

11 Dnr 2008/412 Fördelning av extramedel för att förbättra stödet till ungdomar under kvällar och helger Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har anslagit kronor i 2009-års budget för en särskild ungdomssatsning. Syftet är att förbättra stödet till ungdomar under kvällar och helger. Samverkansrådet barn och familj fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag på fördelning av dessa medel. Samverkansrådet föreslår att medlen fördelas på följande sätt: Personalförstärkningar på och kring Benka-di Bidrag till föreningar Bidrag till initiativ från ungdomarna kronor kronor kronor. Bidragen till initiativ från ungdomarna skall fördelas i samråd med ungdomarna. Ungdomsrådet har föreslagit att pengarna går till ungdomsfonden som ligger som ett projekt under Ungdomens Hus verksamhet. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med barn- och utbildningschef Göran Nydahl, kultur- och fritidschef Gunilla Janlert och ungdomssamordnare Seth Selleck. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Skrivelse från Samverkansrådet 2008ä Skrivelse från Ungdomsrådet forts.

12 forts. Dnr 2008/412 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN De av kommunfullmäktige anslagna medlen på kronor fördelas enligt följande (den särskilda ungdomssatsningen avser år 2009): Personalförstärkning avseende fler vuxna på stan och ökat öppethållande på Benka-di. Kultur- och fritidsnämnden beslutar inom anslagna medel att anställa personal. Bidrag till föreningar för ökat föreningsstöd för nya aktiviteter riktade till ungdomar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar inom anslagna medel. Bidrag till initiativ från ungdomarna. Kultur- och fritidsnämnden inhämtar förslag och fördelar stödet kronor kronor kronor. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

13 Dnr 2008/50 Försäljning av fastigheten Vemmerlöv 19:6 (Ö Vemmerlövs f.d. skola) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2008, 82, uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att snarast genom fastighetsmäklare påbörja en försäljning av Östra Vemmerlövs f.d. skola. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att försälja Ö Vemmverlövs f.d. skola till Ingegerd Clementson och Kim Ljungman för en köpeskilling av kronor. Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 82. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Förslag till köpekontrakt. Yrkande Karl-Erik Olsson (s) yrkar avslag på en försäljning av fastigheten Vemmerlöv 19:6. Christer Akej (m) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag om en försäljning av fastigheten Vemmerlöv 19:6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag respektive Karl-Erik Olssons yrkande. Omröstning Utskottet godkänner följande propositionsordning. Ja för samhällsbyggnadsnämndens förslag. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. forts.

14 forts. Dnr 2008/50 Med 3 Ja-röster för samhällsbyggnadsnämndens förslag [Margareta Nilsson (c), Egon Carlsson (sjvp) och Christer Akej (m)] mot 2 Nej-röster för Karl-Erik Olssons yrkande [Karl-Erik Olsson (s) och Pia Ingvarsson (s)] beslutar utskottet enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Godkänna förslaget till köpekontrakt för försäljning av fastigheten Östra Vemmerlövs f.d. skola (Vemmerlöv 19:16) till Ingegerd Clementson och Kim Ljungman för en köpeskilling av kronor. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att underteckna köpehandlingarna. Reservationer Karl-Erik Olsson (s) och Pia Ingvarsson (s) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

15 Dnr 2007/390 Avyttring av Jonebergsskolan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 september 2007, 126, bl.a. beslutat att ombyggnaderna av Korsavadsskolan och Simrislundsskolan (vilka ska ersätta Jonebergsskolan) i Simrishamn samt Borrby skola ska påbörjas snarast. Kommunstyrelsen har beslutat att den sporthall/matsal som finns på Jonebergsskolan ska behållas. Jonebergsskolans framtid har därefter diskuterats under 2008 och i visionsarbetet Strategi för Simrishamns stad föreslogs att fastigheten omvandlas till främst boende, bl.a. servicebostäder, men även andra typer av bostäder samt lokaler för hemtjänsten, pensionärsaktiviteter och mindre verksamheter i servicebranschen. En arbetsgrupp bestående av presidierna i kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden samt berörda tjänstemän från samhällsbyggnads- och socialförvaltningarna har under 2008 arbetat med en programförklaring för den föreslagna framtida verksamheten i kvarteret med Jonebergsskolan. Arbetsgruppens programförklaring är en fördjupning av intentionerna i Strategi för Simrishamns stad, och har arbetats fram i dialog med planarbetet som har påbörjats för kvarteret. Arbetsgruppens programförklaring omfattar: - Trygghetsboende (hyresrätter) med äldrecenter. - Sporthall/matsal. - Centrumfunktioner med samlingslokaler och mindre verksamheter. - Övriga bostäder (hyres- och ägobostäder). - Bebyggelsen grupperad runt en central gata/torgbildning i kvarteret. - Högre hus med centrumfunktioner i kvarterets mitt. - Lägre bebyggelse med bostäder i kvarterets ytterkant. Skalan ska anknyta till befintlig bebyggelse i angränsande kvarter. Under arbetets gång har man enats om att föreslå att externa resurser ska få utveckla kvarteret enligt intentionerna i programförklaringen. forts.

16 forts. Dnr 2007/390 Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kommunen avyttrar hela eller delar av Jonebergsskolan till en extern intressent som kan förbinda sig att i enlighet med arbetsgruppens programförklaring utveckla, bygga och förvalta lokaler för service och centrumfunktioner samt utveckla resterande delar av kvarteret med bostäder och lokaler för mindre verksamheter, med hyres-, bostads- eller äganderätt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 506. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 245, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 20. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Eva-Maria Persson, enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin och projektchef Ingrid Järnefelt. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Jonebergsskolan, exkl. sporthall/matsal, ska avyttras till en extern intressent som förbinder sig att i enlighet med arbetsgruppens programförklaring utveckla, bygga och förvalta lokaler för service och centrumfunktioner samt utveckla resterande delar av kvarteret med bostäder och lokaler för mindre verksamheter, med hyres-, bostads- eller äganderätt. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

17 Dnr 2008/365 Genomförande av tjänstedirektivet (Ds 2008:75) Ärendebeskrivning Utrikesdepartementet har i en remiss inbjudit Simrishamns kommun att lämna synpunkter på departementspromemorian Genomförande av tjänstedirektivet (Ds 2008:75) Kommunledningskontoret har tagit del av de sammanfattande synpunkterna och ställer sig positiv till Genomförande av tjänstedirektivet. Beslutsunderlag Utrikesdepartementets remiss Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun ställer sig positiv till förslagen i departementspromemorian Genomförande av tjänstedirektivet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 Dnr 2008/171 Utvidgning av naturreservat Simris strandängar och Bäckhalladalen Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har framfört planer på utvidgning av naturreservat i Simrishamns kommun. Utvidgningen omfattar kommunalt ägd mark (till största delen naturbetesmarker) och gäller reservaten Simris strandängar och Bäckhalladalen. Utvidgning av befintliga naturreservat berör fastigheterna Simris 206:1, Simrishamn 2:4 och Gladsax hallar 1:1. Naturreservatsbildning innebär att länsstyrelsen tar över förvaltningen av de aktuella områdena. Nödvändig stängsling och röjning, samt färdigställande av genomgångar och angöringsplatser, genomförs och bekostas av länsstyrelsen. Löpande normalt underhåll förblir kommunens eller arrendatorns ansvar. Kommunledningskontoret har i yttrande föreslagit att Simrishamns kommun ser positivt på utvidgning av naturreservaten. Kommunstyrelsens utskott har tillstyrkt en utvidgning av naturreservaten Simris strandängar och Bäckhalladalen enligt länsstyrelsens förslag, och att mark tillhörande fastigheterna Simris 206:1, Simrishamn 2:4 och Gladsax hallar 1:1 tas i anspråk för utvidgning av naturreservaten. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 augusti 2008, 207, återremitterat ärendet för redovisning av vilka försvarsanläggningar som kan finns inom de aktuella områdena. Kommunledningskontoret (kommunekologen) har tillfrågat försvarsmakten som meddelat att inga moderna anläggningar berörs av den planerade utvidgningen. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november 2008, 286, remitterat ärendet för förtydligande beträffande naturreservatet Bäckhalladalen om dels områdets omfattning väster om riksväg 9 och dels från försvarsmakten om de anläggningar som berörs av den planerade utvidgningen. Kommunledningskontoret (kommunekologen) har tillfrågat försvarsmakten samt länsstyrelsen i frågan. forts.

19 forts. Dnr 2008/171 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 301. Kommunstyrelsens beslut , 207. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 439. Kommunstyrelsens beslut , 286. Kommunledningskontorets yttrande UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun ser positivt på utvidgning av naturreservatet Simris strandängar och Bäckhalladalen, samt godkänner att mark tillhörande fastigheterna Simris 206:1, Simrishamn 2:4 och öster om vägen vid Gladsax hallar 1:1 tas i anspråk för detta ändamål. Marken väster om vägen vid fastigheten Gladsax Hallar 1:1 ska undantas från att utgöra naturreservat. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

20 Dnr 2008/51 Skånes Byggnadsvårdscentrum Ärendebeskrivning Region Skåne har beviljat pengar till Simrishamns kommun som ett led i det regionala utvecklingsarbetet att utreda frågan huruvida ett Byggnadsvårdscentrum kan etableras i kommunen. Regionmuseet Kristianstad/landsantikvarien i Skåne har genomfört en fördjupad förstudie. Förstudien har utarbetats i samverkan med Simrishamns kommun och en referensgrupp bestående av samhällsbyggnadschef Eva-Maria Persson, kultur- och fritidschef Gunilla Janlert och näringslivsutvecklare Lars Persson. Ett byggnadsvårdscentrum kan övergripande och kortfattat beskrivas som att det är en fysisk plats där materiel, kunskap, försäljning, utbildning, tillverkning, förmedling av gamla och traditionella hantverksmetoder och material finns att tillgå. Allt för att bevara gamla tekniker, material och metoder i såväl gamla som nya byggnader, trädgårdar och landskap. Verksamheten ställer vissa krav på lokaliteterna och dess placering. Gislövs smidesmuseum motsvarar en del av kraven. Kontakter har tagits med styrelsen för Gislövs smidesmuseum som ställt sig positiva till någon form av samarbete. Kommunstyrelsens utskott diskuterade frågan den 17 september 2008 med bl.a. representanter från Regionmuseet i Kristianstad. Utskottet diskuterade huvudmannafrågan samt beslutade uppdra åt kommundirektören, kultur- och fritidschefen och näringslivsutvecklaren att fortsätta arbetet för en etablering av ett Byggnadsvårdscentrum i Simrishamn. Kommunledningskontoret har lämnat yttrande i ärendet och bl.a. föreslagit att Simrishamns kommun tar ansvar som delad huvudman tillsammans med Region Skåne i två år för bildande av Skånes Byggnadsvårdscentrum. Beslutsunderlag Skrivelse från Regionmuseet Byggnadsvårdscentrum för Skåne - Förstudie Kommunstyrelsens utskott beslut , 59. Smide på Skånes Byggnadsvårdscentrum, juni Skånes Byggnadsvårdscentrum så här långt, september Kommunstyrelsens utskotts beslut , 391. Kommunledningskontorets skrivelse forts.

21 Dnr 2008/51 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun tar ansvar som delad huvudman tillsammans med Region Skåne i två år för bildande av Skånes Byggnadsvårdscentrum. Simrishamns kommun avsätter maximalt kronor per år i två år under förutsättning av att Region Skåne avsätter lägst motsvarande summa. Uppdra åt kommunledningskontoret att söka medel ur Landsbygdsprogrammet. Kommunen finansierar sin del av huvudmannaskapet genom omfördelning av del av Simrishamnsmiljonen samt medel från budgeterade utvecklingsmedel för kommunstyrelsen (verksamhet ). Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 Dnr 2007/408 Dnr 2008/218 Framtida användning av restauranglokalerna på Valfisken Ärendebeskrivning Nuvarande hyresgäst till restaurangen på Valfisken har sagt upp hyreskontraktet för upphörande och därmed avflyttning den 31 december Samhällsbyggnadsnämnden anser att det naturliga scenariot vore att leta ny hyresgäst att driva restaurangverksamheten vidare i lokalerna. Den nuvarande hyresnivån är mycket låg gentemot kommunens självkostnad för lokalerna, vilket innebär att kommunen gör en kraftig hyresförlust med nuvarande kontrakt. Att ytterligare sänka hyran är inte realistiskt. Vid senaste tillfällena då ny hyresgäst söktes fanns ringa intresse på marknaden, vilket föranledde den låga hyresnivån. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att förutsättningarna är annorlunda i dagsläget, vilket innebär att andra alternativa användningar av lokalerna bör prövas. En diskussion har hållits med de övriga hyresgästerna på Valfisken. Förvaltningen har redogjort för förda diskussioner i skrivelse daterad 9 april Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att restauranglokalen i fortsättningen ska användas som kulturlokal och att kommunstyrelsen initierar ett långsiktigt ställningstagande. Kultur- och fritidsnämnden har förordat en flyttning av ungdomens Hus, Bénka-Di, till Valfisken samt ställt sig positiv till att i framtiden överta centrala hemtjänstdistriktets lokaler på 2:a våningen under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden får full kostnadstäckning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har på utskottets uppdrag enligt 269/2008 redovisat kompletterande kostnads- och konsekvensbeskrivningar till följd av lediga lokaler på Valfisken och kultur- och fritidsförvaltningens önskemål att göra hela Valfisken till ett kulturhus. Uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut 57/2007 om framtida lokalisering av Bénka-Di är därmed också redovisat. Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till en flyttning av Bénka-Di från Östra Park till Valfisken. Nämnden poängterar de störningar för närboende och närområdet i övrigt som kan uppstå. forts.

23 forts. Dnr 2007/408 Dnr 2008/218 Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 15 oktober 2008, 432, beslutat att uppdra åt enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin att tillsammans med berörda förvaltningar redovisa följande kompletteringar: Se över möjligheterna till en samlokalisering med delar av de verksamheter som finns i kv Lasarettet. Lokalisering av Pensionärsföreningarnas verksamhet som i dag finns i hörnrummet i Valfisken. Framtida användningen av lokalerna i Östra Parkskolan. Redovisa behov av resurser för en utökning av Bénka-Di:s verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med representanter från Bénka-Di får arbeta med en förprojektering där kostnaderna ska rymmas inom samhällsbyggnadsförvaltningens budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat redovisning i ärendet. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 57. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 112, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 269. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 97, jämte kultur och fritidsförvaltningens skrivelse. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 188, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 432. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse jämte bilagor. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Eva-Maria Persson, kultur- och fritidschef Gunilla Janlert, enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin, ungdomssamordnare Seth Selleck och processledare Lena Parkhagen. Ronny Wallin lämnar en kostnadsredovisning avseende nuvarande lokaler i Östra Parkskolan samt lokalerna i Valfisken (enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tidigare skrivelse den 2 oktober 2008). forts.

24 forts. Dnr 2007/408 Dnr 2008/218 Seth Selleck informerar om att ungdomarna har varit med i diskussionerna kring en flyttning av Benka-di. UTSKOTTETS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar redovisa kompletterande underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 7 januari 2009 utifrån utskottets diskussioner. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Benka-di flyttas från Östra Park till Valfisken enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

25 Dnr 2008/ Motion om lokalt raketförbud i Simrishamns kommun samt att kommunen vid nyårsfirandet 2008/2009 anordnar ett fyrverkeri Ärendebeskrivning Pia Ingvarsson (s) och Karl-Erik Olsson (s) har i motion till kommunfullmäktige den 8 januari 2008 föreslagit att Simrishamns kommun vid nyårsfirandet 2008/2009 anordnar ett fyrverkeri samt att kommunen inför ett lokalt raketförbud. Samhällsbyggnadsnämnden har diskuterat ärendet och återremitterat det till samhällsbyggnadsförvaltningen i avvaktan på Göteborgs. Lyckseles och Malmös förslag till förbud. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 3 mars 2008, 95, uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheten att i samråd med svensk Handel m.fl. anordna ett samlat fyrverkeri i centrala Simrishamn. Kommunledningskontoret har haft överläggningar med Svensk Handel Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 19 november 2008, 506, beslutat att avvakta uppstarten av Citygruppen för att diskutera denna typ av frågor. Simrishamns kommun får därmed avvakta med att anordna ett fyrverkeri vid nyårsfirandet 2008/2009. Samhällsbyggnadsnämnden har gjort en bedömning utifrån de kontakter som tagits med Göteborgs, Lyckseles och Malmös förslag på förbud. Samhällsbyggnadsnämnden anser att gällande regelverk är tillräckligt och att beslut om ytterligare fyrverkeriförbud/föreskrifter inte är nödvändigt. Beslutsunderlag Motion från Pia Ingvarsson (s) och Karl-Erik Olsson (s) Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 43. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 95. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 458. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 506. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 225, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. forts.

26 forts. Dnr 2008/16 Yrkande Pia Ingvarsson (s) yrkar att ärendet återremitteras för att se över de lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med vad Lycksele kommun gjort. Christer Akej (m) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde och därmed bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons återremissyrkande och konstaterar att utskottet beslutat att avslå återremissyrkandet och avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning Omröstning begäres. Utskottet godkänner följande propositionsordning. Ja för avgörande idag. Nej för återremiss. Med 3 Ja-röster för Christer Akejs förslag [Margareta Nilsson (c), Egon Carlsson (sjvp) och Christer Akej (m)] mot 2 Nej-röster för Pia Ingvarssons återremissyrkande [Karl-Erik Olsson (s) och Pia Ingvarsson (s)] beslutar utskottet att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Den av Pia Ingvarsson (s) och Karl-Erik Olsson (s) väckta motionen avslås i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens yttrande som innebär att gällande regelverk är tillräckligt och att beslut om ytterligare fyrverkeriförbund/föreskrifter inte är nödvändiga. Reservationer Karl-Erik Olsson (s) och Pia Ingvarsson (s) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

27 Kurs- och konferensinbjudningar UTSKOTTETS BESLUT Följande kursinbjudningar redovisas som information: 1. Region Skåne Skånska Utvecklingslagen den 26 mars 2009 (förhandsinformation). 2. Region Skåne Etableringen av ESS i Lund den 14 januari 2009 i Lund Falköpings kommun Cittaslow Sverige ett nätverk för det goda livet! den 21 januari i Falköping.

28 Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2008:75-78 och 2008:82 (se bilaga). 2. Skolverkets beslut om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna (barn- och utbildningsförvaltningen och kassan för kännedom) Skolinspektionens beslut om bidrag till IT Gymnasiet Sverige AB om rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan IT Gymnasiet Kristianstad (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) 2008/ Vattenmyndigheten: a) Sammanställning och redovisning av inkomna synpunkter beträffande förvaltningsplan i södra Östersjöns vattendistrikt (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) 2008/42. b) Remiss av förslag till avgränsning av miljöbedömning för åtgärdsprogram och förvaltningsplan som tas fram inom vattenförvaltningsarbetet i Sverige (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) Räddningsverkets rapport om skador bland äldre personer i Sverige Krisberedskapsmyndighetens resultat av enkät avseende robusthet i kommunalteknisk försörjning (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) Arbetsmiljöverkets information av avslutat ärende avseende Sankt Olofs skola (barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och personalkonsulenten för kännedom) Forts.

29 forts. 8. Länsstyrelsen: a) Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dolda, fasta fornlämningar inom fastigheten Hannas 54:1 - Halvard Nilsson (kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) b) Beslut om arkeologisk förundersökning på fastigheten Gladsax 21:6 - Katarina och Ebbe Bruning (kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) c) Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dolda, fasta fornlämningar vid Allgatan i Simrishamn - Österlens Kraft AB (kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) d) Meddelande om strategin Klimat- och energistrategin för Skåne e) Beslut om särskild utredning på fastigheten Mellby 3:353 - Bertil Olsson (kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) f) Bidrag till reparation av vingar på Södra Mellby mölla - Albo Härads hembygdsförening (kultur- och fritidsförvaltningen för kännedom) g) Beställning av inmätning och utstakning inför bildandet av naturreservatet Mälarhusens dynlandskap - Lantmäterimyndigheten - (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) 2008/ Vägverket: a) Inbjudan till dialog om förslag till översyn och förändring av hastighetsgränser (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) b) Underrättelse om utställelse av arbetsplan för objekt; Ny bussterminal i Brösarp (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) c) Remiss, förstudie avseende gång- och cykelväg mellan Piraten och Brösarp yttrande från miljökontor (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) Skånetrafikens bekräftelse på förlängning av avtal avseende Flexlinjen Snurringen /247. forts.

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-03-04. Rådhuset, kl 08.30-12.35; 13.30-17.10

Sammanträdesprotokoll 2009-03-04. Rådhuset, kl 08.30-12.35; 13.30-17.10 2009-03-04 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.35; 13.30-17.10 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s), kl 08.30-12.30;

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 14 april 2010, kl 08.00-12.30

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.00

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.00 för utveckling och beredning 2007-06-13 1 (37) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s)

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Sida 2008-11-18 1 (30) Bertil Rudberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 november 2008, kl 09.00 Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-11-18 1 (30) Bertil Rudberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 november 2008, kl 09.00 Underskrifter Paragrafer 2008-11-18 1 (30) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionsalen Simrishamn, 18 november 2008, kl 09.00-12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

Sida 2008-09-03 1 (43) Rådhuset, kl 08.30-12.00; 13.00-14.30. Underskrifter Paragrafer. Hanna-Karin Persson. Christer Akej.

Sida 2008-09-03 1 (43) Rådhuset, kl 08.30-12.00; 13.00-14.30. Underskrifter Paragrafer. Hanna-Karin Persson. Christer Akej. 2008-09-03 1 (43) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00; 13.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c), kl 08.30-12.00 Margareta Nilsson

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 augusti 2007, kl 08.30.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-07 1 (70)

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-07 1 (70) 2007-03-07 1 (70) Plats och tid Rådhuset, kl 13.00-15.30, 17.00-18.40, 18.50-19.50 (studieresa kl 08.30-12.00) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Mats Carlsson, kultur- och fritidschef Ulrika Wedberg, fritidssekreterare Elisabeth Wikenhed, allmänkultursamordnare 41-45 Sylvia Carlsdotter 42

Mats Carlsson, kultur- och fritidschef Ulrika Wedberg, fritidssekreterare Elisabeth Wikenhed, allmänkultursamordnare 41-45 Sylvia Carlsdotter 42 1 1 Plats och tid Rådhuset, Lilla salen, kl 14.00 16.50, ajournering kl. 15.40 15.45, 16.00 16.05. Beslutande Närvarande ersättare Tjänstemän Per Andersson (S) Antonia Damm (S) Martin Nkoubou (C) Alf Olle

Läs mer

Sida 2011-01-13 1 (17)

Sida 2011-01-13 1 (17) 2011-01-13 1 (17) Plats och tid Valfisken, BUN:s sammanträdesrum, Simrishamn, kl 17.00-20.00 (ajournering kl 17.55-19.00) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Martin Dahlberg (M) Ulf Jönsson (M) tjänstgör

Läs mer

Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.50

Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.50 2008-04-23 1 (37) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.50 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-15 1 (23) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil Hansson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-13

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-13 1 (26) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 12.40 Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Anna Thott,

Läs mer