Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson"

Transkript

1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Bo Erixon, IT-strateg, 522 Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig, 522 Eva-Maria Persson, samhällsbyggnadschef, 523, 524, 527, 529, 530, 532, 533, 534, 535 Ronny Wallin, enhetschef fastighet/städ, 523, 529, 530, 534 Matts Lundgren, utredningsingenjör, 524 Per Carlsson, kommunekolog, 527 Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef, 528, 534 Göran Nydahl, barn- och utbildningschef, 528 Ingrid Järnefelt, projektchef, 530 Bengt Bengtsson, kommunekolog, 532 Lena Parkhagen, processledare, 534 Seth Selleck, ungdomssamordnare, 528, 534 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Paragrafer Sekreterare Hanna-Karin Persson Ordförande Christer Akej Justerande Karl-Erik Olsson

2 (30) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens utskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

3 Ändring av ärendelistan UTSKOTTETS BESLUT Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: 1. Ändring av utskottets sammanträde (KsUb 526/2008). 2. Byggnadsvårdscentrum i Simrishamn (KsUb 533/2008).

4 Dnr 2008/394 Ombud till bolagsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB Ärendebeskrivning Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till ordinarie bolagsstämma den 24 april Beslutsunderlag Kommunassurans Syd Försäkrings AB inbjudan UTSKOTTETS BESLUT Utse Margareta Nilsson som ordinarie ombud och Pia Ingvarsson som ersättare till ordinarie bolagsstämma med kommunens försäkringsbolag Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Beslutet expedieras till: Kommunassurans Syd Försäkrings AB Margareta Nilsson Pia Ingvarsson

5 Dnr 2008/ Hushållens syn på e-24 tjänsterna Ärendebeskrivning Under 2006 genomfördes en marknadsundersökning till slumpvis utvalda personer hur man bl.a. använder Internet, hemsida m.m. Undersökningen utfördes av Marknadsundersökningar AB. Under 2008 har en uppföljning gjorts. Överläggningar IT-strateg Bo Erixon redovisar den gjorda undersökningen. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

6 Dnr 2008/49 Hammenhögs skola lokalförändring till följd av skollokalutredningen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har i samband med beslut om planändring för området kring Hammenhögs skola uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna att hyra ut lägenheten i den öster om gamla textilslöjdbyggnaden intilliggande byggnaden med tidsbegränsad hyrestid t o m år Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 83. Överläggningar Enhetschef fastighets/städ Ronny Wallin informerar utskottet om kontakter man haft med Hyresgästföreningen. UTSKOTTETS BESLUT Avvakta med ställningstagande tills beslut tagits när ombyggnaden av Hammenhögs skola skall påbörjas. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens utskott

7 Dnr 2008/267 Hastighetsbegränsning till 30 km/timme i alla byar på Österlen Ärendebeskrivning Anders Andersson, Skillinge, har i skrivelse föreslagit att hastighetssänkningar sker i alla byar inom kommunen till 30 km/timme. Anders Andersson har också föreslagit att kommunen driver samma fråga i samarbete med Ystad, Tomelilla och Sjöbo. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Anders Anderssons skrivelse inte ska medföra någon åtgärd. I trafikförordningen finns regler om hur beslut tas om tättbebyggt område. Tättbebyggt område i detta fall betyder att bashastigheten i området är 50 km/timme. Kommunen kan besluta om hastighetsbegränsningar över eller under 50 km/timme. Dessa bedöms då alltid utifrån den trafikmiljö som finns och vilka åtgärder som är tänkt vidtas. Frågan ska alltid remitteras till Polismyndigheten och Vägverket för yttrande. Det får inte anses lämpligt att konsekvent införa 30 tim/timme eller någon annan hastighetsbegränsning i hela byar om det inte finns speciella förhållanden. Beslutsunderlag Skrivelse från Anders Andersson Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 232, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. UTSKOTTETS BESLUT Som svar på Anders Anderssons skrivelse överlämna samhällsbyggnadsnämndens beslut. Beslutet expedieras till: Anders Andersson Samhällsbyggnadsförvaltningen

8 Dnr 2008/378 Yttrande över LSS-kommitténs förslag Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att avge yttrande över LSS-kommitténs betänkande Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Sveriges Kommuner och landsting har uppmanat även de kommuner och landsting som inte är remissinstanser att lämna yttrande över LSS-kommitténs betänkande. Kommunförbundet Skåne har lämnat förslag till yttrande över LSS-kommitténs förslag. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 19 november 2008, 508, beslutat meddela Kommunförbundet att Simrishamns kommun inte något att erinra mot förbundets förslag till yttrande. Beslutsunderlag Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse UTSKOTTETS BESLUT Simrishamns kommun ställer sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings yttrande över LSS-kommitténs betänkande Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Beslutet expedieras till: Sveriges Kommuner och Landsting Socialförvaltningen

9 Dnr 2008/350 Ändring av utskottets sammanträden Ärendebeskrivning På grund av inbjudan till Medborgardialog i Stockholm den 22 april 2009 diskuterar utskottet att flytta utskottets sammanträde denna dag. UTSKOTTETS BESLUT Flytta utskottets sammanträde den 22 april till den 23 april Beslutet expedieras till: Samtliga förvaltningar/nämnder Kommunledningskontoret

10 Dnr 2008/393 Skötselplan för naturreservat Skansen Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 augusti 2008, 120, beslutat att inrätta det kommunala naturreservatet Skansen i Simrishamn. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till skötselplan för området. Ansvaret för skötselplanen åvilar samhällsbyggnadsnämnden som även beslutar om ändringar i skötselplanen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 234. Förslag till skötselplan. Överläggningar Kommunekolog Per Carlsson lämnar information i ärendet. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

11 Dnr 2008/412 Fördelning av extramedel för att förbättra stödet till ungdomar under kvällar och helger Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har anslagit kronor i 2009-års budget för en särskild ungdomssatsning. Syftet är att förbättra stödet till ungdomar under kvällar och helger. Samverkansrådet barn och familj fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag på fördelning av dessa medel. Samverkansrådet föreslår att medlen fördelas på följande sätt: Personalförstärkningar på och kring Benka-di Bidrag till föreningar Bidrag till initiativ från ungdomarna kronor kronor kronor. Bidragen till initiativ från ungdomarna skall fördelas i samråd med ungdomarna. Ungdomsrådet har föreslagit att pengarna går till ungdomsfonden som ligger som ett projekt under Ungdomens Hus verksamhet. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med barn- och utbildningschef Göran Nydahl, kultur- och fritidschef Gunilla Janlert och ungdomssamordnare Seth Selleck. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Skrivelse från Samverkansrådet 2008ä Skrivelse från Ungdomsrådet forts.

12 forts. Dnr 2008/412 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN De av kommunfullmäktige anslagna medlen på kronor fördelas enligt följande (den särskilda ungdomssatsningen avser år 2009): Personalförstärkning avseende fler vuxna på stan och ökat öppethållande på Benka-di. Kultur- och fritidsnämnden beslutar inom anslagna medel att anställa personal. Bidrag till föreningar för ökat föreningsstöd för nya aktiviteter riktade till ungdomar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar inom anslagna medel. Bidrag till initiativ från ungdomarna. Kultur- och fritidsnämnden inhämtar förslag och fördelar stödet kronor kronor kronor. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

13 Dnr 2008/50 Försäljning av fastigheten Vemmerlöv 19:6 (Ö Vemmerlövs f.d. skola) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2008, 82, uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att snarast genom fastighetsmäklare påbörja en försäljning av Östra Vemmerlövs f.d. skola. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att försälja Ö Vemmverlövs f.d. skola till Ingegerd Clementson och Kim Ljungman för en köpeskilling av kronor. Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 82. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Förslag till köpekontrakt. Yrkande Karl-Erik Olsson (s) yrkar avslag på en försäljning av fastigheten Vemmerlöv 19:6. Christer Akej (m) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag om en försäljning av fastigheten Vemmerlöv 19:6. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag respektive Karl-Erik Olssons yrkande. Omröstning Utskottet godkänner följande propositionsordning. Ja för samhällsbyggnadsnämndens förslag. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. forts.

14 forts. Dnr 2008/50 Med 3 Ja-röster för samhällsbyggnadsnämndens förslag [Margareta Nilsson (c), Egon Carlsson (sjvp) och Christer Akej (m)] mot 2 Nej-röster för Karl-Erik Olssons yrkande [Karl-Erik Olsson (s) och Pia Ingvarsson (s)] beslutar utskottet enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Godkänna förslaget till köpekontrakt för försäljning av fastigheten Östra Vemmerlövs f.d. skola (Vemmerlöv 19:16) till Ingegerd Clementson och Kim Ljungman för en köpeskilling av kronor. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att underteckna köpehandlingarna. Reservationer Karl-Erik Olsson (s) och Pia Ingvarsson (s) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

15 Dnr 2007/390 Avyttring av Jonebergsskolan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 september 2007, 126, bl.a. beslutat att ombyggnaderna av Korsavadsskolan och Simrislundsskolan (vilka ska ersätta Jonebergsskolan) i Simrishamn samt Borrby skola ska påbörjas snarast. Kommunstyrelsen har beslutat att den sporthall/matsal som finns på Jonebergsskolan ska behållas. Jonebergsskolans framtid har därefter diskuterats under 2008 och i visionsarbetet Strategi för Simrishamns stad föreslogs att fastigheten omvandlas till främst boende, bl.a. servicebostäder, men även andra typer av bostäder samt lokaler för hemtjänsten, pensionärsaktiviteter och mindre verksamheter i servicebranschen. En arbetsgrupp bestående av presidierna i kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden samt berörda tjänstemän från samhällsbyggnads- och socialförvaltningarna har under 2008 arbetat med en programförklaring för den föreslagna framtida verksamheten i kvarteret med Jonebergsskolan. Arbetsgruppens programförklaring är en fördjupning av intentionerna i Strategi för Simrishamns stad, och har arbetats fram i dialog med planarbetet som har påbörjats för kvarteret. Arbetsgruppens programförklaring omfattar: - Trygghetsboende (hyresrätter) med äldrecenter. - Sporthall/matsal. - Centrumfunktioner med samlingslokaler och mindre verksamheter. - Övriga bostäder (hyres- och ägobostäder). - Bebyggelsen grupperad runt en central gata/torgbildning i kvarteret. - Högre hus med centrumfunktioner i kvarterets mitt. - Lägre bebyggelse med bostäder i kvarterets ytterkant. Skalan ska anknyta till befintlig bebyggelse i angränsande kvarter. Under arbetets gång har man enats om att föreslå att externa resurser ska få utveckla kvarteret enligt intentionerna i programförklaringen. forts.

16 forts. Dnr 2007/390 Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kommunen avyttrar hela eller delar av Jonebergsskolan till en extern intressent som kan förbinda sig att i enlighet med arbetsgruppens programförklaring utveckla, bygga och förvalta lokaler för service och centrumfunktioner samt utveckla resterande delar av kvarteret med bostäder och lokaler för mindre verksamheter, med hyres-, bostads- eller äganderätt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 506. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 245, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 20. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Eva-Maria Persson, enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin och projektchef Ingrid Järnefelt. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Jonebergsskolan, exkl. sporthall/matsal, ska avyttras till en extern intressent som förbinder sig att i enlighet med arbetsgruppens programförklaring utveckla, bygga och förvalta lokaler för service och centrumfunktioner samt utveckla resterande delar av kvarteret med bostäder och lokaler för mindre verksamheter, med hyres-, bostads- eller äganderätt. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

17 Dnr 2008/365 Genomförande av tjänstedirektivet (Ds 2008:75) Ärendebeskrivning Utrikesdepartementet har i en remiss inbjudit Simrishamns kommun att lämna synpunkter på departementspromemorian Genomförande av tjänstedirektivet (Ds 2008:75) Kommunledningskontoret har tagit del av de sammanfattande synpunkterna och ställer sig positiv till Genomförande av tjänstedirektivet. Beslutsunderlag Utrikesdepartementets remiss Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun ställer sig positiv till förslagen i departementspromemorian Genomförande av tjänstedirektivet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 Dnr 2008/171 Utvidgning av naturreservat Simris strandängar och Bäckhalladalen Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har framfört planer på utvidgning av naturreservat i Simrishamns kommun. Utvidgningen omfattar kommunalt ägd mark (till största delen naturbetesmarker) och gäller reservaten Simris strandängar och Bäckhalladalen. Utvidgning av befintliga naturreservat berör fastigheterna Simris 206:1, Simrishamn 2:4 och Gladsax hallar 1:1. Naturreservatsbildning innebär att länsstyrelsen tar över förvaltningen av de aktuella områdena. Nödvändig stängsling och röjning, samt färdigställande av genomgångar och angöringsplatser, genomförs och bekostas av länsstyrelsen. Löpande normalt underhåll förblir kommunens eller arrendatorns ansvar. Kommunledningskontoret har i yttrande föreslagit att Simrishamns kommun ser positivt på utvidgning av naturreservaten. Kommunstyrelsens utskott har tillstyrkt en utvidgning av naturreservaten Simris strandängar och Bäckhalladalen enligt länsstyrelsens förslag, och att mark tillhörande fastigheterna Simris 206:1, Simrishamn 2:4 och Gladsax hallar 1:1 tas i anspråk för utvidgning av naturreservaten. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 augusti 2008, 207, återremitterat ärendet för redovisning av vilka försvarsanläggningar som kan finns inom de aktuella områdena. Kommunledningskontoret (kommunekologen) har tillfrågat försvarsmakten som meddelat att inga moderna anläggningar berörs av den planerade utvidgningen. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november 2008, 286, remitterat ärendet för förtydligande beträffande naturreservatet Bäckhalladalen om dels områdets omfattning väster om riksväg 9 och dels från försvarsmakten om de anläggningar som berörs av den planerade utvidgningen. Kommunledningskontoret (kommunekologen) har tillfrågat försvarsmakten samt länsstyrelsen i frågan. forts.

19 forts. Dnr 2008/171 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 301. Kommunstyrelsens beslut , 207. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 439. Kommunstyrelsens beslut , 286. Kommunledningskontorets yttrande UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun ser positivt på utvidgning av naturreservatet Simris strandängar och Bäckhalladalen, samt godkänner att mark tillhörande fastigheterna Simris 206:1, Simrishamn 2:4 och öster om vägen vid Gladsax hallar 1:1 tas i anspråk för detta ändamål. Marken väster om vägen vid fastigheten Gladsax Hallar 1:1 ska undantas från att utgöra naturreservat. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

20 Dnr 2008/51 Skånes Byggnadsvårdscentrum Ärendebeskrivning Region Skåne har beviljat pengar till Simrishamns kommun som ett led i det regionala utvecklingsarbetet att utreda frågan huruvida ett Byggnadsvårdscentrum kan etableras i kommunen. Regionmuseet Kristianstad/landsantikvarien i Skåne har genomfört en fördjupad förstudie. Förstudien har utarbetats i samverkan med Simrishamns kommun och en referensgrupp bestående av samhällsbyggnadschef Eva-Maria Persson, kultur- och fritidschef Gunilla Janlert och näringslivsutvecklare Lars Persson. Ett byggnadsvårdscentrum kan övergripande och kortfattat beskrivas som att det är en fysisk plats där materiel, kunskap, försäljning, utbildning, tillverkning, förmedling av gamla och traditionella hantverksmetoder och material finns att tillgå. Allt för att bevara gamla tekniker, material och metoder i såväl gamla som nya byggnader, trädgårdar och landskap. Verksamheten ställer vissa krav på lokaliteterna och dess placering. Gislövs smidesmuseum motsvarar en del av kraven. Kontakter har tagits med styrelsen för Gislövs smidesmuseum som ställt sig positiva till någon form av samarbete. Kommunstyrelsens utskott diskuterade frågan den 17 september 2008 med bl.a. representanter från Regionmuseet i Kristianstad. Utskottet diskuterade huvudmannafrågan samt beslutade uppdra åt kommundirektören, kultur- och fritidschefen och näringslivsutvecklaren att fortsätta arbetet för en etablering av ett Byggnadsvårdscentrum i Simrishamn. Kommunledningskontoret har lämnat yttrande i ärendet och bl.a. föreslagit att Simrishamns kommun tar ansvar som delad huvudman tillsammans med Region Skåne i två år för bildande av Skånes Byggnadsvårdscentrum. Beslutsunderlag Skrivelse från Regionmuseet Byggnadsvårdscentrum för Skåne - Förstudie Kommunstyrelsens utskott beslut , 59. Smide på Skånes Byggnadsvårdscentrum, juni Skånes Byggnadsvårdscentrum så här långt, september Kommunstyrelsens utskotts beslut , 391. Kommunledningskontorets skrivelse forts.

21 Dnr 2008/51 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun tar ansvar som delad huvudman tillsammans med Region Skåne i två år för bildande av Skånes Byggnadsvårdscentrum. Simrishamns kommun avsätter maximalt kronor per år i två år under förutsättning av att Region Skåne avsätter lägst motsvarande summa. Uppdra åt kommunledningskontoret att söka medel ur Landsbygdsprogrammet. Kommunen finansierar sin del av huvudmannaskapet genom omfördelning av del av Simrishamnsmiljonen samt medel från budgeterade utvecklingsmedel för kommunstyrelsen (verksamhet ). Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 Dnr 2007/408 Dnr 2008/218 Framtida användning av restauranglokalerna på Valfisken Ärendebeskrivning Nuvarande hyresgäst till restaurangen på Valfisken har sagt upp hyreskontraktet för upphörande och därmed avflyttning den 31 december Samhällsbyggnadsnämnden anser att det naturliga scenariot vore att leta ny hyresgäst att driva restaurangverksamheten vidare i lokalerna. Den nuvarande hyresnivån är mycket låg gentemot kommunens självkostnad för lokalerna, vilket innebär att kommunen gör en kraftig hyresförlust med nuvarande kontrakt. Att ytterligare sänka hyran är inte realistiskt. Vid senaste tillfällena då ny hyresgäst söktes fanns ringa intresse på marknaden, vilket föranledde den låga hyresnivån. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att förutsättningarna är annorlunda i dagsläget, vilket innebär att andra alternativa användningar av lokalerna bör prövas. En diskussion har hållits med de övriga hyresgästerna på Valfisken. Förvaltningen har redogjort för förda diskussioner i skrivelse daterad 9 april Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att restauranglokalen i fortsättningen ska användas som kulturlokal och att kommunstyrelsen initierar ett långsiktigt ställningstagande. Kultur- och fritidsnämnden har förordat en flyttning av ungdomens Hus, Bénka-Di, till Valfisken samt ställt sig positiv till att i framtiden överta centrala hemtjänstdistriktets lokaler på 2:a våningen under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden får full kostnadstäckning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har på utskottets uppdrag enligt 269/2008 redovisat kompletterande kostnads- och konsekvensbeskrivningar till följd av lediga lokaler på Valfisken och kultur- och fritidsförvaltningens önskemål att göra hela Valfisken till ett kulturhus. Uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut 57/2007 om framtida lokalisering av Bénka-Di är därmed också redovisat. Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till en flyttning av Bénka-Di från Östra Park till Valfisken. Nämnden poängterar de störningar för närboende och närområdet i övrigt som kan uppstå. forts.

23 forts. Dnr 2007/408 Dnr 2008/218 Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 15 oktober 2008, 432, beslutat att uppdra åt enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin att tillsammans med berörda förvaltningar redovisa följande kompletteringar: Se över möjligheterna till en samlokalisering med delar av de verksamheter som finns i kv Lasarettet. Lokalisering av Pensionärsföreningarnas verksamhet som i dag finns i hörnrummet i Valfisken. Framtida användningen av lokalerna i Östra Parkskolan. Redovisa behov av resurser för en utökning av Bénka-Di:s verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med representanter från Bénka-Di får arbeta med en förprojektering där kostnaderna ska rymmas inom samhällsbyggnadsförvaltningens budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat redovisning i ärendet. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 57. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 112, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 269. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 97, jämte kultur och fritidsförvaltningens skrivelse. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 188, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 432. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse jämte bilagor. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Eva-Maria Persson, kultur- och fritidschef Gunilla Janlert, enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin, ungdomssamordnare Seth Selleck och processledare Lena Parkhagen. Ronny Wallin lämnar en kostnadsredovisning avseende nuvarande lokaler i Östra Parkskolan samt lokalerna i Valfisken (enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tidigare skrivelse den 2 oktober 2008). forts.

24 forts. Dnr 2007/408 Dnr 2008/218 Seth Selleck informerar om att ungdomarna har varit med i diskussionerna kring en flyttning av Benka-di. UTSKOTTETS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar redovisa kompletterande underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 7 januari 2009 utifrån utskottets diskussioner. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Benka-di flyttas från Östra Park till Valfisken enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

25 Dnr 2008/ Motion om lokalt raketförbud i Simrishamns kommun samt att kommunen vid nyårsfirandet 2008/2009 anordnar ett fyrverkeri Ärendebeskrivning Pia Ingvarsson (s) och Karl-Erik Olsson (s) har i motion till kommunfullmäktige den 8 januari 2008 föreslagit att Simrishamns kommun vid nyårsfirandet 2008/2009 anordnar ett fyrverkeri samt att kommunen inför ett lokalt raketförbud. Samhällsbyggnadsnämnden har diskuterat ärendet och återremitterat det till samhällsbyggnadsförvaltningen i avvaktan på Göteborgs. Lyckseles och Malmös förslag till förbud. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 3 mars 2008, 95, uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheten att i samråd med svensk Handel m.fl. anordna ett samlat fyrverkeri i centrala Simrishamn. Kommunledningskontoret har haft överläggningar med Svensk Handel Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 19 november 2008, 506, beslutat att avvakta uppstarten av Citygruppen för att diskutera denna typ av frågor. Simrishamns kommun får därmed avvakta med att anordna ett fyrverkeri vid nyårsfirandet 2008/2009. Samhällsbyggnadsnämnden har gjort en bedömning utifrån de kontakter som tagits med Göteborgs, Lyckseles och Malmös förslag på förbud. Samhällsbyggnadsnämnden anser att gällande regelverk är tillräckligt och att beslut om ytterligare fyrverkeriförbud/föreskrifter inte är nödvändigt. Beslutsunderlag Motion från Pia Ingvarsson (s) och Karl-Erik Olsson (s) Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 43. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 95. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 458. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 506. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 225, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. forts.

26 forts. Dnr 2008/16 Yrkande Pia Ingvarsson (s) yrkar att ärendet återremitteras för att se över de lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med vad Lycksele kommun gjort. Christer Akej (m) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde och därmed bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons återremissyrkande och konstaterar att utskottet beslutat att avslå återremissyrkandet och avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning Omröstning begäres. Utskottet godkänner följande propositionsordning. Ja för avgörande idag. Nej för återremiss. Med 3 Ja-röster för Christer Akejs förslag [Margareta Nilsson (c), Egon Carlsson (sjvp) och Christer Akej (m)] mot 2 Nej-röster för Pia Ingvarssons återremissyrkande [Karl-Erik Olsson (s) och Pia Ingvarsson (s)] beslutar utskottet att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Den av Pia Ingvarsson (s) och Karl-Erik Olsson (s) väckta motionen avslås i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens yttrande som innebär att gällande regelverk är tillräckligt och att beslut om ytterligare fyrverkeriförbund/föreskrifter inte är nödvändiga. Reservationer Karl-Erik Olsson (s) och Pia Ingvarsson (s) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

27 Kurs- och konferensinbjudningar UTSKOTTETS BESLUT Följande kursinbjudningar redovisas som information: 1. Region Skåne Skånska Utvecklingslagen den 26 mars 2009 (förhandsinformation). 2. Region Skåne Etableringen av ESS i Lund den 14 januari 2009 i Lund Falköpings kommun Cittaslow Sverige ett nätverk för det goda livet! den 21 januari i Falköping.

28 Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2008:75-78 och 2008:82 (se bilaga). 2. Skolverkets beslut om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna (barn- och utbildningsförvaltningen och kassan för kännedom) Skolinspektionens beslut om bidrag till IT Gymnasiet Sverige AB om rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan IT Gymnasiet Kristianstad (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) 2008/ Vattenmyndigheten: a) Sammanställning och redovisning av inkomna synpunkter beträffande förvaltningsplan i södra Östersjöns vattendistrikt (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) 2008/42. b) Remiss av förslag till avgränsning av miljöbedömning för åtgärdsprogram och förvaltningsplan som tas fram inom vattenförvaltningsarbetet i Sverige (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) Räddningsverkets rapport om skador bland äldre personer i Sverige Krisberedskapsmyndighetens resultat av enkät avseende robusthet i kommunalteknisk försörjning (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) Arbetsmiljöverkets information av avslutat ärende avseende Sankt Olofs skola (barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och personalkonsulenten för kännedom) Forts.

29 forts. 8. Länsstyrelsen: a) Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dolda, fasta fornlämningar inom fastigheten Hannas 54:1 - Halvard Nilsson (kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) b) Beslut om arkeologisk förundersökning på fastigheten Gladsax 21:6 - Katarina och Ebbe Bruning (kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) c) Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dolda, fasta fornlämningar vid Allgatan i Simrishamn - Österlens Kraft AB (kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) d) Meddelande om strategin Klimat- och energistrategin för Skåne e) Beslut om särskild utredning på fastigheten Mellby 3:353 - Bertil Olsson (kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) f) Bidrag till reparation av vingar på Södra Mellby mölla - Albo Härads hembygdsförening (kultur- och fritidsförvaltningen för kännedom) g) Beställning av inmätning och utstakning inför bildandet av naturreservatet Mälarhusens dynlandskap - Lantmäterimyndigheten - (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) 2008/ Vägverket: a) Inbjudan till dialog om förslag till översyn och förändring av hastighetsgränser (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) b) Underrättelse om utställelse av arbetsplan för objekt; Ny bussterminal i Brösarp (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) c) Remiss, förstudie avseende gång- och cykelväg mellan Piraten och Brösarp yttrande från miljökontor (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) Skånetrafikens bekräftelse på förlängning av avtal avseende Flexlinjen Snurringen /247. forts.

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 10 december 2008, kl 08.30.

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-01-26 1 (14) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-18.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 12 september 2007, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 september 2010, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 1 november 2007, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21 SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sida 2007-12-05 1 (6)

Sida 2007-12-05 1 (6) 2007-12-05 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 23 februari 2010, kl 08.30

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 12 november 2007, kl 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tisdagen den 20 maj och fredagen den 23

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2006-10-11 1 (17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 16.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Gun Hammar (v) tjänstgör för Christer

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-18 1 (12) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch (öp) Jan-Bertil Hansson (s) Staffan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med start i Hammenhög enligt punkt 2.

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med start i Hammenhög enligt punkt 2. Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 3 september 2008, kl 08.30.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-08-16 1 (14) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Manfred Koch Anders Åkerberg (s) Övriga närvarande Staffan Tellman,

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 10 februari 2010, kl 08.30.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2009, kl 08.30.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 3 januari 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 3 januari 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 3 januari

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 3 oktober 2007, kl 08.30.

Läs mer

Rundtur kring Stenshuvud enligt särskild inbjudan

Rundtur kring Stenshuvud enligt särskild inbjudan KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Rundtur kring Stenshuvud enligt särskild inbjudan SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 11 juni 2008, kl Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 11 juni 2008, kl Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 11 juni 2008, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 28 mars 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 28 mars 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 28 mars

Läs mer

Glimmingehus, kl

Glimmingehus, kl 1 (15) Plats och tid Glimmingehus, kl 15.00-17.45 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c) Gunilla Aastrup-Persson (öp), ordförande Clas-Göran Thornqvist (s) Cecilia

Läs mer

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 1 (16) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 17 april 2008, kl 08.30.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-03-04. Rådhuset, kl 08.30-12.35; 13.30-17.10

Sammanträdesprotokoll 2009-03-04. Rådhuset, kl 08.30-12.35; 13.30-17.10 2009-03-04 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.35; 13.30-17.10 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s), kl 08.30-12.30;

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 2 juni 2010, kl 08.00. OBS

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sida (24) Underskrifter Paragrafer. Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Sida (24) Underskrifter Paragrafer. Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-11-19 1 (24) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tisdagen den 26 juni 2007, kl (OBS dagen!) Rådhusets lilla sessionssal

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tisdagen den 26 juni 2007, kl (OBS dagen!) Rådhusets lilla sessionssal KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Tid och plats: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tisdagen den 26 juni

Läs mer

Sida (19)

Sida (19) 2007-11-12 1 (19) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.05; 13.00-15.30 (Information om utveckling av kommunens hemsida 13.00-15.30) Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 431-433; 435-443 Karl-Erik Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 december 2010, kl 08.30.

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-03-07 1 (12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 18.00 19.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Lars Ragnarsson (m) Staffan Olzon (fp) Lennart Månsson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sida 2008-11-18 1 (30) Bertil Rudberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 november 2008, kl 09.00 Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-11-18 1 (30) Bertil Rudberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 november 2008, kl 09.00 Underskrifter Paragrafer 2008-11-18 1 (30) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionsalen Simrishamn, 18 november 2008, kl 09.00-12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 13 augusti 2008, kl 08.30.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 2009-11-26 1(15) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-18.50 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth Bengtsson (C) Gerd Lundin (S) Inga Olsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.00

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.00 för utveckling och beredning 2007-06-13 1 (37) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s)

Läs mer

Rådhuset i Simrishamn, kl 13.00-13.45, 14.15-14.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset i Simrishamn, kl 13.00-13.45, 14.15-14.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 2007-08-08 1 (32) Plats och tid Rådhuset i Simrishamn, kl 13.00-13.45, 14.15-14.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-06-10 1 (58) Plats och tid Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer