Delårsrapport januari - juni 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - juni 2001"

Transkript

1 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning uppgick till 421,6 mkr (392,4 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 37,2 mkr (49,7 mkr). I rörelseresultatet ingår reavinsten från avyttringen av aktierna i Callenberg Group AB med 30,8 mkr. Föregående år ingick poster av engångsnatur med 16,9 mkr, huvudsakligen SPPmedel. Exklusive poster av engångsnatur minskade rörelseresultatet från 32,8 mkr till 6,4 mkr. I föregående kvartalsrapport och vid bolagsstämman i april flaggades för ett svagt resultat under andra kvartalet. Omstruktureringen av Gärsnäs tar längre tid än beräknat. Inredningsföretagen redovisar ett sammantaget rörelseresultat som är lägre än i fjol. Periodens utfall påverkades, av att omstruktureringen av Gärsnäs tar längre tid än beräknat och att betydande flyttningskostnader mm belastat resultatet i Abstracta och Eurobib. Extra lagernedskrivning och minskning av antalet anställda i Skaga. Skagas resultat har gått ner kraftigt till följd av den svängning i efterfrågan som skett från glasögonbågar i acetat mot mer metallbågar. Andra kvartalets resultat har dessutom belastats med en extra lagernedskrivning på 4,0 mkr. 12 anställda vid fabriken i Jönköping har varslats om uppsägning och lämnat företaget. Förhandlingar om förvärv av inrednings- och designföretaget Voice AB har inletts. Se separat pressmeddelande. Resultatförbättring under andra halvåret. Grunden för förändringsarbetet mot en designkoncern är nu lagd och stora kostnader har tagits, och detta gör att vi är optimistiska inför framtiden. Vi räknar med ett bättre resultat i samtliga dotterbolag under andra halvåret trots osäkerhet i konjunktur och marknadsläge. Orderläget för inredningsföretagen är bra, Atran beräknas nå break-even och Skagas organisation och lager har nu anpassats till det förändrade efterfrågeläget. För helåret 2001 beräknas koncernens omsättning komma att hamna i intervallet mkr (837,6 mkr) med ett resultat efter finansnetto på cirka 50 mkr (76,1 mkr). Resultatet motsvarar en vinst per aktie på cirka 5,30 kr (6,14 kr). Växjö den 15 augusti 2001 Expanda AB Jan Ove Forsell Expanda AB Honnörsgatan 28 SE Växjö Sweden Phone Fax

2 Expanda AB (publ), org nr Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Omsättning 421,6 mkr (392,4 mkr) Rörelseresultat 37,2 mkr (49,7 mkr) Resultatet efter finansiella poster 34,2 mkr (47,1 mkr) Resultatet efter skatt och minoritetsandel per aktie 3,70 kr (3,76 kr) Eget kapital 267,1 mkr (225,4 mkr) Eget kapital per aktie 31,66 kr (26,72 kr) Soliditet 46 % (36 %) Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till 421,6 mkr (392,4 mkr) och rörelseresultatet till 37,2 mkr (49,7 mkr). I rörelseresultatet ingår reavinsten från avyttringen av aktierna i Callenberg Group AB med 30,8 mkr. Föregående år ingick poster av engångsnatur med 16,9 mkr, huvudsakligen SPP-medel. Exklusive poster av engångsnatur minskade rörelseresultatet från 32,8 mkr till 6,4 mkr. För andra kvartalet redovisas ett underskott på 4,9 mkr. I föregående kvartalsrapport och vid bolagsstämman i april flaggades för ett svagt resultat under andra kvartalet. Ökningen av omsättningen beror framför allt på företagsförvärv under förra året inom inredningssektorn (Eurobib, Diafax) och dotterbolaget Atrans expansion inom produktområdet Butikslogistik. Resultatet efter finansiella poster blev 34,2 mkr (47,1 mkr). Inredningsföretagen redovisar sammantaget rörelseresultat som är lägre än i fjol. Normalt är andra kvartalet svagt för dessa bolag, men årets utfall påverkas också negativt av att omstruktureringen av Gärsnäs tar längre tid än beräknat och att betydande flyttkostnader mm tagits i Abstracta och Eurobib. Skaga omsatte 49,6 mkr (52,7 mkr) med ett rörelseresultat på 2,0 mkr (11,0 mkr). Orsaken till resultatnedgången är framför allt den svängning i efterfrågan som skett från glasögonbågar i acetat mot mer metallbågar och som vi tidigare rapporterat om. Till följd härav har vi tvingats belasta andra kvartalets resultat med en extra lagernedskrivning på 4,0 mkr. 12 anställda vid fabriken i Jönköping har också varslats om uppsägning och lämnat företaget under andra kvartalet. Förvandlingen av Atran (tidigare Ätranverken) till ett design- och varumärkesföretag fortsätter och har med 4,1 mkr belastat första halvårets resultat. Aktiedata och nyckeltal Resultatet per aktie efter schablonskatt och minoritetsposter uppgår till 3,70 kr (3,76 kr) och synligt eget kapital per aktie till 31,66 kr (26,72 kr). Soliditeten redovisas till 46 procent (36 procent). Avyttringen av Callenberg Group har minskat balansomslutningen som planerat, men balansomslutningen ökar samtidigt, bl a genom att vi anpassat oss till nya regler för bruttoredovisning av skattefordringar och skatteskulder samt genom att posten långfristiga finansiella tillgångar ökat.

3 Avyttring av Callenberg Group Förhandlingarna med riskkapitalbolaget Segulah avseende försäljning av aktiemajoriteten i Expandas dotterbolag Callenberg Group AB slutfördes som planerat, innebärande att samtliga aktier i Callenberg Group AB överläts till ett nybildat förvärvsbolag, AnCal AB, vilket till 80 procent ägs av riskkapitalfonden Segulah II L.P. och till 20 procent av Expanda AB. Affären har givit ett mycket gott ekonomiskt utfall för Expandakoncernen med en skattefri reavinst på 30,8 mkr, som redovisas i kvartal 2. Under de fyra och en halv månader i år Callenberg Group ägts av oss har bolaget dessutom bidragit med en omsättning på 93,0 mkr och ett rörelseresultat på 6,3 mkr. Callenberg Group är en kvalificerad leverantör av service, konsulttjänster och produkter inom området marin el. Dotterbolaget i Miami, USA, som svarar för cirka hälften av koncernens omsättning, är framför allt inriktat mot den expanderande kryssningsmarknaden. Callenbergs förvärvades av Expanda under 1999 som en del av en större affär. Expandas styrelse deklarerade från början att Callenbergs verksamhet de facto ligger vid sidan om Expandas kärnverksamhet, men att bolaget har mycket intressanta framtidsutsikter med stor tillväxtpotential. Styrelsen gjorde bedömningen att Callenbergs kan utvecklas som ett självständigt bolag med inriktning på börsnotering på sikt och att det är intressant för Expanda att tillsammans med en partner medverka i en sådan process. Genom affären med Segulah genomfördes första steget i den valda inriktningen. Det är vår bedömning att vårt 20-procentiga aktieinnehav i den nybildade AnCal-koncernen skall kunna utvecklas till en mycket lönsam investering. Innehavet redovisas som intressebolag och resultatbidraget för en och en halv månad uppgår till 0,2 mkr. Förhandlingar om förvärv av Voice AB Vi har med ägarna till inrednings- och designföretaget Voice AB i Jönköping undertecknat en avsiktsförklaring och inlett förhandlingar syftande till Expandas förvärv av samtliga aktier i bolaget. Voice utvecklar, tillverkar och marknadsför ett modernt möbelkoncept för i första hand hemmöbelsektorn. På senare tid har man också fått ett fotfäste inom offentlig miljö. Bolaget har etablerat sig starkt på flera exportmarknader och man är representerad på ett 20-tal olika marknader med en exportandel på ca 65 %. Bolagets produktion bygger på att komponenter köps från olika underleverantörer och monteras/packas vid den moderna fabriksanläggningen i Jönköping. Voice har expanderat snabbt under god lönsamhet. Omsättningen för det just avslutade verksamhetsåret uppgick till 67 mkr med ett beräknat resultat efter finansnetto i nivån 7,0-7,5 mkr. Avsikten är att ett slutligt avtal om affären skall kunna tecknas under augusti månad med övertagande i början av september Vi bedömer att Voice kan expandera kraftigt under de närmaste åren. Dessutom finns avsevärda synergier mellan Voice och andra Expandabolag inom såväl marknadsföring som produktion. Dotterbolagens utveckling DESIGNFÖRETAGEN Lammhults/Gärsnäs Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella möbler för offentliga miljöer. Produkterna har högt designvärde.

4 Lammhults redovisar en omsättning på 81,5 mkr (78,6 mkr). Rörelseresultatet uppgår till 9,3 mkr (9,3 mkr). Av Lammhults försäljning går cirka 40 % till den svenska marknaden. Vi bedömer att totalmarknaden i Sverige för designmöbler i år har gått ner med mellan 10 och 20 %. Eftersom Lammhults leveransvolym är i stort sett oförändrad betyder det ökade marknadsandelar. Under hösten påbörjas leveranserna av möbler till Arlandas nya terminal med ett faktureringsvärde i år på närmare 5 mkr. Lammhults marknadsspridning och höga exportandel är väsentlig i tider av sämre konjunktur. Under första halvåret är leveransvolymerna högre än i fjol till USA, Storbritannien, Danmark och Schweiz, medan den tyska marknaden backat. Konjunkturen är generellt sett svagare på de flesta marknader. Vilket kan betyda att en del större projekt kan komma att senareläggas. Gärsnäs omsatte under perioden 16,9 mkr (21,3 mkr) med en rörelseförlust på 3,9 mkr (1,2 mkr). Merparten av de åtgärder som vidtagits på produkt- och marknadssidan för att vända bolagets förlusttrend är av långsiktig natur, vilket inledningsvis skapar merkostnader. De nya produkter som presenterades på Stockholmsmässan i februari har fått mycket god publicitet och marknaden upplever att Gärsnäs på nytt kan ta fram produkter som är moderna och intressanta för såväl offentlig som hemmiljö. Det tar dock tid innan dessa nya produkter ger någon väsentlig volym. På flera exportmarknader har Lammhults återförsäljare påbörjat lanseringen av Gärsnäs sortiment. Lammhults beräknas ha en fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling. Gärsnäs kommer under andra halvåret att redovisa en högre leveransvolym. Bl a levereras en större order till Konserthuset i Stockholm. Vi räknar med ett nollresultat under andra halvåret för Gärsnäs. Abstracta/Diafax Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför kontorsinredningsprodukter med högt designvärde. Omsättningen blev 75,6 mkr (57,1 mkr). Omsättningsökningen är helt hänförlig till förvärvet av Diafax, som skedde vid halvårsskiftet i fjol. Rörelseresultatet blev 4,6 mkr (6,6 mkr). Betydande extrakostnader belastar resultatet, bl a kostnader för flyttning av verksamheten i Lammhult till den nya fastigheten samt flyttning av Diafax verksamhet från Hallsberg till Lammhult. Orderingången i Abstracta/Diafax är god och andra halvårets resultat kommer att förbättras betydligt. Eurobib Eurobib planerar, inreder och utrustar miljöer för information och utbildning. Verksamheten bedrivs i två produktområden, dels projektförsäljning av inredningsprodukter via återförsäljare, dels direktförsäljning av inredningsprodukter och material via katalog och e-commerce. Eurobib har omsatt 49,0 mkr med ett negativt rörelseresultat på 1,5 mkr. Andra kvartalet blev som väntat svagt. En orsak är att marknadsföringen i Norge och Danmark från årsskiftet tagits över i egen regi, i Norge via ett helägt säljbolag, i Danmark genom en säljfilial. Detta har medfört extrakostnader under uppstartningsfasen, samtidigt som volymutvecklingen varit betydligt sämre än prognos. En annan orsak till det svaga resultatet är extrakostnader för flytt av Eurobibs lager från Lund till Hässleholm, omprofileringskostnader för namnbytet samt uppgradering av de administrativa systemen, vilka tidigare delvis var gemensamma med systemen hos förre huvudägaren till bolaget. Eurobibs leveranser faller erfarenhetsmässigt tyngre på andra halvåret, då vi förväntar oss en bättre resultatutveckling och ett klart positivt resultat.

5 Skaga Skaga formger, producerar och marknadsför glasögonbågar under egna varumärken. Bolaget omsatte 49,6 mkr (52,7 mkr) med ett rörelseresultat på 2,0 mkr (11,0) mkr. Orsaken till resultatnedgången är framför allt svängningen i efterfrågan från glasögonbågar i acetat mot mer metallbågar. Skaga har även egen tillverkning av metallbågar, men eftersom Skaga främst är känd som en acetatleverantör minskar bolagets marknadsandel. För att anpassa bolaget till det förändrade efterfrågeläget har Skagas nya företagsledning sjösatt ett kraftfullt åtgärdsprogram. Det alltför stora lagret av acetatbågar, som producerades under förra hösten, har skrivits ner, vilket belastar andra kvartalets resultat med 4,0 mkr. 12 anställda vid fabriken i Jönköping har varslats om uppsägning och lämnat företaget under andra kvartalet. Ytterligare reducering av personalstyrkan kommer att ske under andra halvåret. Utöver nödvändiga personal- och lagerkorrigeringar innehåller åtgärdsprogrammet nysatsningar på ett antal nya europeiska marknader, utökat samarbete med bolagets utländska produktionspartners, intensifierad produktutveckling samt addering av externa varumärken till sortimentet. Resultatet under andra halvåret kommer att förbättras, men flera punkter i åtgärdsprogrammet ger effekt först under nästa år. Atran I Atran (tidigare Ätranverken) har sedan början av förra året pågått ett intensivt förändringsarbete för att förvandla bolaget från ett traditionellt verkstadsföretag till ett varumärkesföretag med egna produkter. I bolaget skapas två helt nya områden för designade produkter (lastbärare för tvåhjulingar, produkter för butikslogistik), som vi bedömer har en god tillväxtpotential. Utvecklings- och förändringsarbetet både på produkt- och på marknadssidan kräver stora resurser och kapital och även under första halvåret 2001 belastar satsningen vårt resultat. Konceptet Easy (vår egenutvecklade kundvagn) har mött en mycket god respons hos kunderna. Hittills har närmare kundvagnar levererats men med ett negativt resultatutfall till följd av inkörning av ny teknik och kontinuerligt utvecklingsarbete. Atrans omsättning uppgick till 25,7 mkr (19,1 mkr) med en rörelseförlust på 3,3 mkr (2,4 mkr). Under andra halvåret i år räknar vi med att bolaget skall nå break-even. Intressebolaget Design House Stockholm Sedan den 1 november 2000 är Design House Stockholm intressebolag i Expanda Design Group. Vi äger aktier och konvertibler, som efter full konvertering ger oss en ägarandel på 34,6 procent. Expanda har option att efter två år förvärva aktiemajoriteten och efter ytterligare två år i ett sista steg förvärva samtliga aktier. På tio år har Design House Stockholm etablerat sig som en av de viktigaste kanalerna för skandinaviska formgivare att få ut sina ideer på en internationell marknad. Man har skapat ett starkt koncept av produkter för hemmet under varumärket Design House Stockholm. Design House Stockholm äger, via kontrakt med formgivarna, försäljningsrätt över hela världen på samtliga produkter. Bolaget kontrollerar hela kedjan från produktion till distribution. Bolaget äger några egna butiker i Sverige och har därutöver byggt upp ett nät av shop in shops och franchisebutiker. Design House Stockholm redovisas som intressebolag och belastar första halvåret med ett underskott på 0,4 mkr. Detta är delvis betingat av den säsongsvariation konsumentföretag av denna typ uppvisar. Andra halvåret är normalt det starkare.

6 ÖVRIGA BOLAG R-man R-man är en ledande leverantör av rörkomponenter och rörkonstruktioner i olika material till svensk verkstadsindustri. R-man omsatte under första halvåret 33,5 mkr (35,1 mkr) med ett rörelseresultat på 0,2 mkr (3,2 mkr). En kärvare marknad för underleverantörsföretag ligger bakom resultatnedgången. Vidare har kostnaderna för flera stora nya projekt belastat resultatet. Ett klart bättre resultat förutses för andra halvåret, bl a till följd av genomförda prishöjningar på ett antal viktiga produkter samt att flera kundprojekt går över från utvecklings- till produktionsfas. Investeringar Koncernens investeringar i produktions- och IT-utrustning uppgick till 16,4 mkr och investeringarna i byggnader till 4,9 mkr. Likviditet och finansiering Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften, uppgick den 30 juni till 72,3 mkr (vid årsskiftet 65,3 mkr). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner och förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick till 3,1 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 32,0 mkr (-0,8). Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften var 55,5 mkr (vid årsskiftet 45,2 mkr). Framtidsutsikter Grunden för förändringsarbetet mot en designkoncern är nu lagd och stora kostnader har tagits, och detta gör att vi är optimistiska inför framtiden. Vi räknar med bättre resultat under andra halvåret i samtliga bolag, trots osäkerhet i konjunktur och marknadsläge. Detta har sin grund i att orderläget för inredningsföretagen är bra, att Atran beräknas nå break-even och att Skagas organisation och lager nu har anpassats till det förändrade efterfrågeläget. För helår 2001 beräknas koncernens omsättning komma att hamna i intervallet mkr (837,6 mkr) med ett resultat efter finansnetto på cirka 50 mkr (76,1 mkr). Resultatet motsvarar en vinst per aktie på cirka 5,30 (6,14 kr). Växjö den 15 augusti 2001 Jan Ove Forsell VD Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Raine Svensson Auktoriserad revisor

7 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN, mkr 3 månader 6 månader 12 månader April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Juli-juni Jan-dec / Nettoomsättning 185,7 201,0 421,6 392,4 866,8 837,6 Kostnad för sålda varor -139,9-144,1-305,5-275,6-620,2-590,3 Bruttoresultat 45,8 56,9 116,1 116,8 246,6 247,3 Försäljnings- och adm.kostnader -49,9-44,7-109,7-85,7-210,6-186,6 Övriga rörelseintäkter 30,8 14,9 32,4 19,6 35,8 23,0 Övriga rörelsekostnader -0,9 0,0-1,6-1,0-2,0-1,4 Rörelseresultat 25,8 27,1 37,2 49,7 69,8 82,3 Resultat från andelar i intresseföretag -0,2 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 Finansnetto -1,0-1,1-2,8-2,6-6,4-6,2 Resultat efter finansiella poster 24,6 26,0 34,2 47,1 63,2 76,1 Skatt 0,8-7,7-2,5-14,5-11,3-23,3 Minoritetsandel -0,3-0,5-0,5-0,9-0,6-1,0 Resultat efter skatt 25,1 17,8 31,2 31,7 51,3 51,8 Avskrivningar Goodwill -1,8-1,9-4,0-3,1-8,5-7,6 Övriga avskrivningar -5,1-4,4-10,6-9,4-21,4-20,2 Totalt -6,9-6,3-14,6-12,5-29,9-27,8 Övriga rörelseintäkter Återbetalning av tidigare infriad borgen 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 Överskottsmedel från SPP 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 14,2 Resultat avyttring 80% av dotterbolag 30,8 0,0 30,8 0,0 30,8 0,0 Övriga rörelseintäkter 0,0 1,3 1,6 2,7 5,0 5,5 Totalt 30,8 14,9 32,4 19,6 35,8 23,0 KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG, KONCERNEN, mkr Jan-juni Jan-juni Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 9,6 55,2 81,0 Förändring i rörelsekapital 0,2-36,7-0,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,8 18,5 80,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten 43,6-85,8-125,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -56,3 28,0 5,1 Förändring av kassa -2,9-39,3-39,8 Kassa vid årets början 20,1 59,5 59,5 Kursdifferens i likvida medel -0,2 0,0 0,4 Kassa vid periodens slut 17,0 20,2 20,1 Förvärv av dotterbolag Anläggningstillgångar 46,5 49,7 Omsättningstillgångar 67,7 76,1 Likvida medel 1,6 1,7 Långfristiga skulder -37,7-38,1 Kortfristiga skulder -24,9-30,8 Avyttring av dotterbolag Anläggningstillgångar -37,1 Omsättningstillgångar -101,2 Likvida medel -5,9 Långfristiga skulder 3,0 Minoritetsintresse 10,3 Kortfristiga skulder 69,1

8 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN, mkr 30 juni 30 juni 31 dec Goodwill 64,9 87,3 86,4 Materiella anläggningstillgångar 163,6 148,0 159,1 Finansiella anläggningstillgångar 80,2 62,2 63,3 Varulager 133,0 179,2 148,4 Övriga fordringar 124,8 161,3 182,3 Kassa och bank 17,0 20,2 20,1 Summa tillgångar 583,5 658,2 659,6 Eget kapital 267,1 225,4 247,7 Minoritetsintressen 0,0 8,5 9,3 Avsättningar 35,3 44,1 31,8 Långfristiga skulder, räntebärande 145,8 193,7 183,5 Långfristiga skulder, övriga 0,8 0,8 0,5 Kortfristiga skulder, räntebärande 13,4 8,7 20,0 Kortfristiga skulder, övriga 121,1 177,0 166,8 Summa eget kapital och skulder 583,5 658,2 659,6 NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 3 månader 6 månader 12 månader April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Juli-juni Jan-dec / Avkastning på eget kapital, % 9,6 8 12,1 15,4 20,8 22,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,9 7,2 9,2 10,4 17,6 21,3 Resultat per aktie före utspädning, kr 3,02 2,14 3,75 3,81 6,17 6,23 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,98 2,11 3,70 3,76 6,08 6,14 Soliditet, procent 45,8 35,5 45,8 35,5 45,8 39,0 Synligt eget kapital per aktie, kr 31,66 26,72 31,66 26,72 31,66 29,35 Antal aktier, tusental Sålda teckningsoptioner, tusental Antal aktier inkl sålda teckningsoptioner, tusental Värdena grundar sig på respektive tidsperiod FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, mkr Jan-juni Jan-juni Jan-dec Ingående balans 247,7 205,1 205,1 Utdelning -12,5-12,5-12,5 Effekt av försäljning dotterbolag 1,5 0,0 0,0 Omräkningsdifferenser -0,8 1,1 3,3 Årets resultat 31,2 31,7 51,8 Utgående balans 267,1 225,4 247,7 För redovisningsprinciper och definitioner hänvisas till senaste årsredovisning. Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 9, bruttoredovisas skattefordringar och skatteskulder. Poster av jämförelsestörande natur tillhörande rörelseresultatet redovisas under övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Jan Ove Forsell, telnr eller Delårsrapport för tiden januari - september 2001 lämnas den 26 oktober Besök vår hemsida på

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 3.869,3 Mkr (3.337,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto minskade till 303,0 Mkr (326,1 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 3.869,3 Mkr (3.337,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto minskade till 303,0 Mkr (326,1 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 3.869,3 Mkr (3.337,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto minskade till 33, Mkr (326,1 Mkr) Resultatet efter skatt minskade till 211,1 Mkr (228,6 Mkr) Vinsten per

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (23,7) Mkr. Periodens resultat uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden Pressmeddelande den 13 augusti 1999 HALVÅRSRAPPORT 1999 -Stark resultatförbättring och högre marginal- Första halvåret Andra kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998 ring, % Nettoomsättning,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) DORO 1/6 Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) Nettoomsättningen uppgick till 1454 MKr (1183 MKr) Tvist med leverantör belastar årsresultatet med 21 MKr (10 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -44 MKr

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 11.33 Mkr (9.834 Mkr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 1.292 Mkr (1.117 Mkr) RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 982 Mkr (858 Mkr)

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer