Delårsrapport januari - juni 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - juni 2001"

Transkript

1 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning uppgick till 421,6 mkr (392,4 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 37,2 mkr (49,7 mkr). I rörelseresultatet ingår reavinsten från avyttringen av aktierna i Callenberg Group AB med 30,8 mkr. Föregående år ingick poster av engångsnatur med 16,9 mkr, huvudsakligen SPPmedel. Exklusive poster av engångsnatur minskade rörelseresultatet från 32,8 mkr till 6,4 mkr. I föregående kvartalsrapport och vid bolagsstämman i april flaggades för ett svagt resultat under andra kvartalet. Omstruktureringen av Gärsnäs tar längre tid än beräknat. Inredningsföretagen redovisar ett sammantaget rörelseresultat som är lägre än i fjol. Periodens utfall påverkades, av att omstruktureringen av Gärsnäs tar längre tid än beräknat och att betydande flyttningskostnader mm belastat resultatet i Abstracta och Eurobib. Extra lagernedskrivning och minskning av antalet anställda i Skaga. Skagas resultat har gått ner kraftigt till följd av den svängning i efterfrågan som skett från glasögonbågar i acetat mot mer metallbågar. Andra kvartalets resultat har dessutom belastats med en extra lagernedskrivning på 4,0 mkr. 12 anställda vid fabriken i Jönköping har varslats om uppsägning och lämnat företaget. Förhandlingar om förvärv av inrednings- och designföretaget Voice AB har inletts. Se separat pressmeddelande. Resultatförbättring under andra halvåret. Grunden för förändringsarbetet mot en designkoncern är nu lagd och stora kostnader har tagits, och detta gör att vi är optimistiska inför framtiden. Vi räknar med ett bättre resultat i samtliga dotterbolag under andra halvåret trots osäkerhet i konjunktur och marknadsläge. Orderläget för inredningsföretagen är bra, Atran beräknas nå break-even och Skagas organisation och lager har nu anpassats till det förändrade efterfrågeläget. För helåret 2001 beräknas koncernens omsättning komma att hamna i intervallet mkr (837,6 mkr) med ett resultat efter finansnetto på cirka 50 mkr (76,1 mkr). Resultatet motsvarar en vinst per aktie på cirka 5,30 kr (6,14 kr). Växjö den 15 augusti 2001 Expanda AB Jan Ove Forsell Expanda AB Honnörsgatan 28 SE Växjö Sweden Phone Fax

2 Expanda AB (publ), org nr Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Omsättning 421,6 mkr (392,4 mkr) Rörelseresultat 37,2 mkr (49,7 mkr) Resultatet efter finansiella poster 34,2 mkr (47,1 mkr) Resultatet efter skatt och minoritetsandel per aktie 3,70 kr (3,76 kr) Eget kapital 267,1 mkr (225,4 mkr) Eget kapital per aktie 31,66 kr (26,72 kr) Soliditet 46 % (36 %) Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till 421,6 mkr (392,4 mkr) och rörelseresultatet till 37,2 mkr (49,7 mkr). I rörelseresultatet ingår reavinsten från avyttringen av aktierna i Callenberg Group AB med 30,8 mkr. Föregående år ingick poster av engångsnatur med 16,9 mkr, huvudsakligen SPP-medel. Exklusive poster av engångsnatur minskade rörelseresultatet från 32,8 mkr till 6,4 mkr. För andra kvartalet redovisas ett underskott på 4,9 mkr. I föregående kvartalsrapport och vid bolagsstämman i april flaggades för ett svagt resultat under andra kvartalet. Ökningen av omsättningen beror framför allt på företagsförvärv under förra året inom inredningssektorn (Eurobib, Diafax) och dotterbolaget Atrans expansion inom produktområdet Butikslogistik. Resultatet efter finansiella poster blev 34,2 mkr (47,1 mkr). Inredningsföretagen redovisar sammantaget rörelseresultat som är lägre än i fjol. Normalt är andra kvartalet svagt för dessa bolag, men årets utfall påverkas också negativt av att omstruktureringen av Gärsnäs tar längre tid än beräknat och att betydande flyttkostnader mm tagits i Abstracta och Eurobib. Skaga omsatte 49,6 mkr (52,7 mkr) med ett rörelseresultat på 2,0 mkr (11,0 mkr). Orsaken till resultatnedgången är framför allt den svängning i efterfrågan som skett från glasögonbågar i acetat mot mer metallbågar och som vi tidigare rapporterat om. Till följd härav har vi tvingats belasta andra kvartalets resultat med en extra lagernedskrivning på 4,0 mkr. 12 anställda vid fabriken i Jönköping har också varslats om uppsägning och lämnat företaget under andra kvartalet. Förvandlingen av Atran (tidigare Ätranverken) till ett design- och varumärkesföretag fortsätter och har med 4,1 mkr belastat första halvårets resultat. Aktiedata och nyckeltal Resultatet per aktie efter schablonskatt och minoritetsposter uppgår till 3,70 kr (3,76 kr) och synligt eget kapital per aktie till 31,66 kr (26,72 kr). Soliditeten redovisas till 46 procent (36 procent). Avyttringen av Callenberg Group har minskat balansomslutningen som planerat, men balansomslutningen ökar samtidigt, bl a genom att vi anpassat oss till nya regler för bruttoredovisning av skattefordringar och skatteskulder samt genom att posten långfristiga finansiella tillgångar ökat.

3 Avyttring av Callenberg Group Förhandlingarna med riskkapitalbolaget Segulah avseende försäljning av aktiemajoriteten i Expandas dotterbolag Callenberg Group AB slutfördes som planerat, innebärande att samtliga aktier i Callenberg Group AB överläts till ett nybildat förvärvsbolag, AnCal AB, vilket till 80 procent ägs av riskkapitalfonden Segulah II L.P. och till 20 procent av Expanda AB. Affären har givit ett mycket gott ekonomiskt utfall för Expandakoncernen med en skattefri reavinst på 30,8 mkr, som redovisas i kvartal 2. Under de fyra och en halv månader i år Callenberg Group ägts av oss har bolaget dessutom bidragit med en omsättning på 93,0 mkr och ett rörelseresultat på 6,3 mkr. Callenberg Group är en kvalificerad leverantör av service, konsulttjänster och produkter inom området marin el. Dotterbolaget i Miami, USA, som svarar för cirka hälften av koncernens omsättning, är framför allt inriktat mot den expanderande kryssningsmarknaden. Callenbergs förvärvades av Expanda under 1999 som en del av en större affär. Expandas styrelse deklarerade från början att Callenbergs verksamhet de facto ligger vid sidan om Expandas kärnverksamhet, men att bolaget har mycket intressanta framtidsutsikter med stor tillväxtpotential. Styrelsen gjorde bedömningen att Callenbergs kan utvecklas som ett självständigt bolag med inriktning på börsnotering på sikt och att det är intressant för Expanda att tillsammans med en partner medverka i en sådan process. Genom affären med Segulah genomfördes första steget i den valda inriktningen. Det är vår bedömning att vårt 20-procentiga aktieinnehav i den nybildade AnCal-koncernen skall kunna utvecklas till en mycket lönsam investering. Innehavet redovisas som intressebolag och resultatbidraget för en och en halv månad uppgår till 0,2 mkr. Förhandlingar om förvärv av Voice AB Vi har med ägarna till inrednings- och designföretaget Voice AB i Jönköping undertecknat en avsiktsförklaring och inlett förhandlingar syftande till Expandas förvärv av samtliga aktier i bolaget. Voice utvecklar, tillverkar och marknadsför ett modernt möbelkoncept för i första hand hemmöbelsektorn. På senare tid har man också fått ett fotfäste inom offentlig miljö. Bolaget har etablerat sig starkt på flera exportmarknader och man är representerad på ett 20-tal olika marknader med en exportandel på ca 65 %. Bolagets produktion bygger på att komponenter köps från olika underleverantörer och monteras/packas vid den moderna fabriksanläggningen i Jönköping. Voice har expanderat snabbt under god lönsamhet. Omsättningen för det just avslutade verksamhetsåret uppgick till 67 mkr med ett beräknat resultat efter finansnetto i nivån 7,0-7,5 mkr. Avsikten är att ett slutligt avtal om affären skall kunna tecknas under augusti månad med övertagande i början av september Vi bedömer att Voice kan expandera kraftigt under de närmaste åren. Dessutom finns avsevärda synergier mellan Voice och andra Expandabolag inom såväl marknadsföring som produktion. Dotterbolagens utveckling DESIGNFÖRETAGEN Lammhults/Gärsnäs Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella möbler för offentliga miljöer. Produkterna har högt designvärde.

4 Lammhults redovisar en omsättning på 81,5 mkr (78,6 mkr). Rörelseresultatet uppgår till 9,3 mkr (9,3 mkr). Av Lammhults försäljning går cirka 40 % till den svenska marknaden. Vi bedömer att totalmarknaden i Sverige för designmöbler i år har gått ner med mellan 10 och 20 %. Eftersom Lammhults leveransvolym är i stort sett oförändrad betyder det ökade marknadsandelar. Under hösten påbörjas leveranserna av möbler till Arlandas nya terminal med ett faktureringsvärde i år på närmare 5 mkr. Lammhults marknadsspridning och höga exportandel är väsentlig i tider av sämre konjunktur. Under första halvåret är leveransvolymerna högre än i fjol till USA, Storbritannien, Danmark och Schweiz, medan den tyska marknaden backat. Konjunkturen är generellt sett svagare på de flesta marknader. Vilket kan betyda att en del större projekt kan komma att senareläggas. Gärsnäs omsatte under perioden 16,9 mkr (21,3 mkr) med en rörelseförlust på 3,9 mkr (1,2 mkr). Merparten av de åtgärder som vidtagits på produkt- och marknadssidan för att vända bolagets förlusttrend är av långsiktig natur, vilket inledningsvis skapar merkostnader. De nya produkter som presenterades på Stockholmsmässan i februari har fått mycket god publicitet och marknaden upplever att Gärsnäs på nytt kan ta fram produkter som är moderna och intressanta för såväl offentlig som hemmiljö. Det tar dock tid innan dessa nya produkter ger någon väsentlig volym. På flera exportmarknader har Lammhults återförsäljare påbörjat lanseringen av Gärsnäs sortiment. Lammhults beräknas ha en fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling. Gärsnäs kommer under andra halvåret att redovisa en högre leveransvolym. Bl a levereras en större order till Konserthuset i Stockholm. Vi räknar med ett nollresultat under andra halvåret för Gärsnäs. Abstracta/Diafax Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför kontorsinredningsprodukter med högt designvärde. Omsättningen blev 75,6 mkr (57,1 mkr). Omsättningsökningen är helt hänförlig till förvärvet av Diafax, som skedde vid halvårsskiftet i fjol. Rörelseresultatet blev 4,6 mkr (6,6 mkr). Betydande extrakostnader belastar resultatet, bl a kostnader för flyttning av verksamheten i Lammhult till den nya fastigheten samt flyttning av Diafax verksamhet från Hallsberg till Lammhult. Orderingången i Abstracta/Diafax är god och andra halvårets resultat kommer att förbättras betydligt. Eurobib Eurobib planerar, inreder och utrustar miljöer för information och utbildning. Verksamheten bedrivs i två produktområden, dels projektförsäljning av inredningsprodukter via återförsäljare, dels direktförsäljning av inredningsprodukter och material via katalog och e-commerce. Eurobib har omsatt 49,0 mkr med ett negativt rörelseresultat på 1,5 mkr. Andra kvartalet blev som väntat svagt. En orsak är att marknadsföringen i Norge och Danmark från årsskiftet tagits över i egen regi, i Norge via ett helägt säljbolag, i Danmark genom en säljfilial. Detta har medfört extrakostnader under uppstartningsfasen, samtidigt som volymutvecklingen varit betydligt sämre än prognos. En annan orsak till det svaga resultatet är extrakostnader för flytt av Eurobibs lager från Lund till Hässleholm, omprofileringskostnader för namnbytet samt uppgradering av de administrativa systemen, vilka tidigare delvis var gemensamma med systemen hos förre huvudägaren till bolaget. Eurobibs leveranser faller erfarenhetsmässigt tyngre på andra halvåret, då vi förväntar oss en bättre resultatutveckling och ett klart positivt resultat.

5 Skaga Skaga formger, producerar och marknadsför glasögonbågar under egna varumärken. Bolaget omsatte 49,6 mkr (52,7 mkr) med ett rörelseresultat på 2,0 mkr (11,0) mkr. Orsaken till resultatnedgången är framför allt svängningen i efterfrågan från glasögonbågar i acetat mot mer metallbågar. Skaga har även egen tillverkning av metallbågar, men eftersom Skaga främst är känd som en acetatleverantör minskar bolagets marknadsandel. För att anpassa bolaget till det förändrade efterfrågeläget har Skagas nya företagsledning sjösatt ett kraftfullt åtgärdsprogram. Det alltför stora lagret av acetatbågar, som producerades under förra hösten, har skrivits ner, vilket belastar andra kvartalets resultat med 4,0 mkr. 12 anställda vid fabriken i Jönköping har varslats om uppsägning och lämnat företaget under andra kvartalet. Ytterligare reducering av personalstyrkan kommer att ske under andra halvåret. Utöver nödvändiga personal- och lagerkorrigeringar innehåller åtgärdsprogrammet nysatsningar på ett antal nya europeiska marknader, utökat samarbete med bolagets utländska produktionspartners, intensifierad produktutveckling samt addering av externa varumärken till sortimentet. Resultatet under andra halvåret kommer att förbättras, men flera punkter i åtgärdsprogrammet ger effekt först under nästa år. Atran I Atran (tidigare Ätranverken) har sedan början av förra året pågått ett intensivt förändringsarbete för att förvandla bolaget från ett traditionellt verkstadsföretag till ett varumärkesföretag med egna produkter. I bolaget skapas två helt nya områden för designade produkter (lastbärare för tvåhjulingar, produkter för butikslogistik), som vi bedömer har en god tillväxtpotential. Utvecklings- och förändringsarbetet både på produkt- och på marknadssidan kräver stora resurser och kapital och även under första halvåret 2001 belastar satsningen vårt resultat. Konceptet Easy (vår egenutvecklade kundvagn) har mött en mycket god respons hos kunderna. Hittills har närmare kundvagnar levererats men med ett negativt resultatutfall till följd av inkörning av ny teknik och kontinuerligt utvecklingsarbete. Atrans omsättning uppgick till 25,7 mkr (19,1 mkr) med en rörelseförlust på 3,3 mkr (2,4 mkr). Under andra halvåret i år räknar vi med att bolaget skall nå break-even. Intressebolaget Design House Stockholm Sedan den 1 november 2000 är Design House Stockholm intressebolag i Expanda Design Group. Vi äger aktier och konvertibler, som efter full konvertering ger oss en ägarandel på 34,6 procent. Expanda har option att efter två år förvärva aktiemajoriteten och efter ytterligare två år i ett sista steg förvärva samtliga aktier. På tio år har Design House Stockholm etablerat sig som en av de viktigaste kanalerna för skandinaviska formgivare att få ut sina ideer på en internationell marknad. Man har skapat ett starkt koncept av produkter för hemmet under varumärket Design House Stockholm. Design House Stockholm äger, via kontrakt med formgivarna, försäljningsrätt över hela världen på samtliga produkter. Bolaget kontrollerar hela kedjan från produktion till distribution. Bolaget äger några egna butiker i Sverige och har därutöver byggt upp ett nät av shop in shops och franchisebutiker. Design House Stockholm redovisas som intressebolag och belastar första halvåret med ett underskott på 0,4 mkr. Detta är delvis betingat av den säsongsvariation konsumentföretag av denna typ uppvisar. Andra halvåret är normalt det starkare.

6 ÖVRIGA BOLAG R-man R-man är en ledande leverantör av rörkomponenter och rörkonstruktioner i olika material till svensk verkstadsindustri. R-man omsatte under första halvåret 33,5 mkr (35,1 mkr) med ett rörelseresultat på 0,2 mkr (3,2 mkr). En kärvare marknad för underleverantörsföretag ligger bakom resultatnedgången. Vidare har kostnaderna för flera stora nya projekt belastat resultatet. Ett klart bättre resultat förutses för andra halvåret, bl a till följd av genomförda prishöjningar på ett antal viktiga produkter samt att flera kundprojekt går över från utvecklings- till produktionsfas. Investeringar Koncernens investeringar i produktions- och IT-utrustning uppgick till 16,4 mkr och investeringarna i byggnader till 4,9 mkr. Likviditet och finansiering Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften, uppgick den 30 juni till 72,3 mkr (vid årsskiftet 65,3 mkr). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner och förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick till 3,1 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 32,0 mkr (-0,8). Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften var 55,5 mkr (vid årsskiftet 45,2 mkr). Framtidsutsikter Grunden för förändringsarbetet mot en designkoncern är nu lagd och stora kostnader har tagits, och detta gör att vi är optimistiska inför framtiden. Vi räknar med bättre resultat under andra halvåret i samtliga bolag, trots osäkerhet i konjunktur och marknadsläge. Detta har sin grund i att orderläget för inredningsföretagen är bra, att Atran beräknas nå break-even och att Skagas organisation och lager nu har anpassats till det förändrade efterfrågeläget. För helår 2001 beräknas koncernens omsättning komma att hamna i intervallet mkr (837,6 mkr) med ett resultat efter finansnetto på cirka 50 mkr (76,1 mkr). Resultatet motsvarar en vinst per aktie på cirka 5,30 (6,14 kr). Växjö den 15 augusti 2001 Jan Ove Forsell VD Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Raine Svensson Auktoriserad revisor

7 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN, mkr 3 månader 6 månader 12 månader April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Juli-juni Jan-dec / Nettoomsättning 185,7 201,0 421,6 392,4 866,8 837,6 Kostnad för sålda varor -139,9-144,1-305,5-275,6-620,2-590,3 Bruttoresultat 45,8 56,9 116,1 116,8 246,6 247,3 Försäljnings- och adm.kostnader -49,9-44,7-109,7-85,7-210,6-186,6 Övriga rörelseintäkter 30,8 14,9 32,4 19,6 35,8 23,0 Övriga rörelsekostnader -0,9 0,0-1,6-1,0-2,0-1,4 Rörelseresultat 25,8 27,1 37,2 49,7 69,8 82,3 Resultat från andelar i intresseföretag -0,2 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 Finansnetto -1,0-1,1-2,8-2,6-6,4-6,2 Resultat efter finansiella poster 24,6 26,0 34,2 47,1 63,2 76,1 Skatt 0,8-7,7-2,5-14,5-11,3-23,3 Minoritetsandel -0,3-0,5-0,5-0,9-0,6-1,0 Resultat efter skatt 25,1 17,8 31,2 31,7 51,3 51,8 Avskrivningar Goodwill -1,8-1,9-4,0-3,1-8,5-7,6 Övriga avskrivningar -5,1-4,4-10,6-9,4-21,4-20,2 Totalt -6,9-6,3-14,6-12,5-29,9-27,8 Övriga rörelseintäkter Återbetalning av tidigare infriad borgen 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 Överskottsmedel från SPP 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 14,2 Resultat avyttring 80% av dotterbolag 30,8 0,0 30,8 0,0 30,8 0,0 Övriga rörelseintäkter 0,0 1,3 1,6 2,7 5,0 5,5 Totalt 30,8 14,9 32,4 19,6 35,8 23,0 KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG, KONCERNEN, mkr Jan-juni Jan-juni Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 9,6 55,2 81,0 Förändring i rörelsekapital 0,2-36,7-0,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,8 18,5 80,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten 43,6-85,8-125,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -56,3 28,0 5,1 Förändring av kassa -2,9-39,3-39,8 Kassa vid årets början 20,1 59,5 59,5 Kursdifferens i likvida medel -0,2 0,0 0,4 Kassa vid periodens slut 17,0 20,2 20,1 Förvärv av dotterbolag Anläggningstillgångar 46,5 49,7 Omsättningstillgångar 67,7 76,1 Likvida medel 1,6 1,7 Långfristiga skulder -37,7-38,1 Kortfristiga skulder -24,9-30,8 Avyttring av dotterbolag Anläggningstillgångar -37,1 Omsättningstillgångar -101,2 Likvida medel -5,9 Långfristiga skulder 3,0 Minoritetsintresse 10,3 Kortfristiga skulder 69,1

8 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN, mkr 30 juni 30 juni 31 dec Goodwill 64,9 87,3 86,4 Materiella anläggningstillgångar 163,6 148,0 159,1 Finansiella anläggningstillgångar 80,2 62,2 63,3 Varulager 133,0 179,2 148,4 Övriga fordringar 124,8 161,3 182,3 Kassa och bank 17,0 20,2 20,1 Summa tillgångar 583,5 658,2 659,6 Eget kapital 267,1 225,4 247,7 Minoritetsintressen 0,0 8,5 9,3 Avsättningar 35,3 44,1 31,8 Långfristiga skulder, räntebärande 145,8 193,7 183,5 Långfristiga skulder, övriga 0,8 0,8 0,5 Kortfristiga skulder, räntebärande 13,4 8,7 20,0 Kortfristiga skulder, övriga 121,1 177,0 166,8 Summa eget kapital och skulder 583,5 658,2 659,6 NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 3 månader 6 månader 12 månader April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Juli-juni Jan-dec / Avkastning på eget kapital, % 9,6 8 12,1 15,4 20,8 22,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,9 7,2 9,2 10,4 17,6 21,3 Resultat per aktie före utspädning, kr 3,02 2,14 3,75 3,81 6,17 6,23 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,98 2,11 3,70 3,76 6,08 6,14 Soliditet, procent 45,8 35,5 45,8 35,5 45,8 39,0 Synligt eget kapital per aktie, kr 31,66 26,72 31,66 26,72 31,66 29,35 Antal aktier, tusental Sålda teckningsoptioner, tusental Antal aktier inkl sålda teckningsoptioner, tusental Värdena grundar sig på respektive tidsperiod FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, mkr Jan-juni Jan-juni Jan-dec Ingående balans 247,7 205,1 205,1 Utdelning -12,5-12,5-12,5 Effekt av försäljning dotterbolag 1,5 0,0 0,0 Omräkningsdifferenser -0,8 1,1 3,3 Årets resultat 31,2 31,7 51,8 Utgående balans 267,1 225,4 247,7 För redovisningsprinciper och definitioner hänvisas till senaste årsredovisning. Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 9, bruttoredovisas skattefordringar och skatteskulder. Poster av jämförelsestörande natur tillhörande rörelseresultatet redovisas under övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Jan Ove Forsell, telnr eller Delårsrapport för tiden januari - september 2001 lämnas den 26 oktober Besök vår hemsida på

Delårsrapport januari - mars 2001

Delårsrapport januari - mars 2001 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Delårsrapport januari - mars 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 31 mars 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning

Läs mer

Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat

Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2000 Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Omsättning 837,6 mkr, + 48 % Rörelseresultat 82,3 mkr + 57 % Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB (publ),

Pressmeddelande från Expanda AB (publ), Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Fortsatt renodling Expanda säljer resterande del av tidigare dotterbolaget Callenbergs I maj 2001 avyttrade Expanda sitt aktieinnehav i Callenberg Group

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB (publ) Delårsrapport för perioden januari mars 2003

Pressmeddelande från Expanda AB (publ) Delårsrapport för perioden januari mars 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ) Delårsrapport för perioden januari mars 2003 Omsättning: Koncernomsättningen uppgick till 178,9 mkr (181,9). För jämförbara enheter har omsättningen minskat med 5

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Nettoomsättningen uppgick till 1.061 mkr (1.329). Resultatet efter finansnetto uppgick till -25,1 mkr (25,5). Lagernedskrivningar på telekomprodukter belastar

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 Rörelsens intäkter för årets första tre månader ökade med 62,3 procent till 438,5 (270,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 66,8 procent till 38,7 (23,2) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari 30 september 2005 Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 62,3 (57,1) MSEK, en ökning med 9,0% jämfört med samma period 2004. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), (Delårsrapport januari-juni 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), (Delårsrapport januari-juni 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-juni 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Orderingången förbättrades under andra kvartalet Orderingången var

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Finansiell information januari december Nettoomsättningen steg med 13 procent och uppgick till 25,4 Mkr (22,4). Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer