Delårsrapport januari - juni 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - juni 2001"

Transkript

1 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning uppgick till 421,6 mkr (392,4 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 37,2 mkr (49,7 mkr). I rörelseresultatet ingår reavinsten från avyttringen av aktierna i Callenberg Group AB med 30,8 mkr. Föregående år ingick poster av engångsnatur med 16,9 mkr, huvudsakligen SPPmedel. Exklusive poster av engångsnatur minskade rörelseresultatet från 32,8 mkr till 6,4 mkr. I föregående kvartalsrapport och vid bolagsstämman i april flaggades för ett svagt resultat under andra kvartalet. Omstruktureringen av Gärsnäs tar längre tid än beräknat. Inredningsföretagen redovisar ett sammantaget rörelseresultat som är lägre än i fjol. Periodens utfall påverkades, av att omstruktureringen av Gärsnäs tar längre tid än beräknat och att betydande flyttningskostnader mm belastat resultatet i Abstracta och Eurobib. Extra lagernedskrivning och minskning av antalet anställda i Skaga. Skagas resultat har gått ner kraftigt till följd av den svängning i efterfrågan som skett från glasögonbågar i acetat mot mer metallbågar. Andra kvartalets resultat har dessutom belastats med en extra lagernedskrivning på 4,0 mkr. 12 anställda vid fabriken i Jönköping har varslats om uppsägning och lämnat företaget. Förhandlingar om förvärv av inrednings- och designföretaget Voice AB har inletts. Se separat pressmeddelande. Resultatförbättring under andra halvåret. Grunden för förändringsarbetet mot en designkoncern är nu lagd och stora kostnader har tagits, och detta gör att vi är optimistiska inför framtiden. Vi räknar med ett bättre resultat i samtliga dotterbolag under andra halvåret trots osäkerhet i konjunktur och marknadsläge. Orderläget för inredningsföretagen är bra, Atran beräknas nå break-even och Skagas organisation och lager har nu anpassats till det förändrade efterfrågeläget. För helåret 2001 beräknas koncernens omsättning komma att hamna i intervallet mkr (837,6 mkr) med ett resultat efter finansnetto på cirka 50 mkr (76,1 mkr). Resultatet motsvarar en vinst per aktie på cirka 5,30 kr (6,14 kr). Växjö den 15 augusti 2001 Expanda AB Jan Ove Forsell Expanda AB Honnörsgatan 28 SE Växjö Sweden Phone Fax

2 Expanda AB (publ), org nr Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Omsättning 421,6 mkr (392,4 mkr) Rörelseresultat 37,2 mkr (49,7 mkr) Resultatet efter finansiella poster 34,2 mkr (47,1 mkr) Resultatet efter skatt och minoritetsandel per aktie 3,70 kr (3,76 kr) Eget kapital 267,1 mkr (225,4 mkr) Eget kapital per aktie 31,66 kr (26,72 kr) Soliditet 46 % (36 %) Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till 421,6 mkr (392,4 mkr) och rörelseresultatet till 37,2 mkr (49,7 mkr). I rörelseresultatet ingår reavinsten från avyttringen av aktierna i Callenberg Group AB med 30,8 mkr. Föregående år ingick poster av engångsnatur med 16,9 mkr, huvudsakligen SPP-medel. Exklusive poster av engångsnatur minskade rörelseresultatet från 32,8 mkr till 6,4 mkr. För andra kvartalet redovisas ett underskott på 4,9 mkr. I föregående kvartalsrapport och vid bolagsstämman i april flaggades för ett svagt resultat under andra kvartalet. Ökningen av omsättningen beror framför allt på företagsförvärv under förra året inom inredningssektorn (Eurobib, Diafax) och dotterbolaget Atrans expansion inom produktområdet Butikslogistik. Resultatet efter finansiella poster blev 34,2 mkr (47,1 mkr). Inredningsföretagen redovisar sammantaget rörelseresultat som är lägre än i fjol. Normalt är andra kvartalet svagt för dessa bolag, men årets utfall påverkas också negativt av att omstruktureringen av Gärsnäs tar längre tid än beräknat och att betydande flyttkostnader mm tagits i Abstracta och Eurobib. Skaga omsatte 49,6 mkr (52,7 mkr) med ett rörelseresultat på 2,0 mkr (11,0 mkr). Orsaken till resultatnedgången är framför allt den svängning i efterfrågan som skett från glasögonbågar i acetat mot mer metallbågar och som vi tidigare rapporterat om. Till följd härav har vi tvingats belasta andra kvartalets resultat med en extra lagernedskrivning på 4,0 mkr. 12 anställda vid fabriken i Jönköping har också varslats om uppsägning och lämnat företaget under andra kvartalet. Förvandlingen av Atran (tidigare Ätranverken) till ett design- och varumärkesföretag fortsätter och har med 4,1 mkr belastat första halvårets resultat. Aktiedata och nyckeltal Resultatet per aktie efter schablonskatt och minoritetsposter uppgår till 3,70 kr (3,76 kr) och synligt eget kapital per aktie till 31,66 kr (26,72 kr). Soliditeten redovisas till 46 procent (36 procent). Avyttringen av Callenberg Group har minskat balansomslutningen som planerat, men balansomslutningen ökar samtidigt, bl a genom att vi anpassat oss till nya regler för bruttoredovisning av skattefordringar och skatteskulder samt genom att posten långfristiga finansiella tillgångar ökat.

3 Avyttring av Callenberg Group Förhandlingarna med riskkapitalbolaget Segulah avseende försäljning av aktiemajoriteten i Expandas dotterbolag Callenberg Group AB slutfördes som planerat, innebärande att samtliga aktier i Callenberg Group AB överläts till ett nybildat förvärvsbolag, AnCal AB, vilket till 80 procent ägs av riskkapitalfonden Segulah II L.P. och till 20 procent av Expanda AB. Affären har givit ett mycket gott ekonomiskt utfall för Expandakoncernen med en skattefri reavinst på 30,8 mkr, som redovisas i kvartal 2. Under de fyra och en halv månader i år Callenberg Group ägts av oss har bolaget dessutom bidragit med en omsättning på 93,0 mkr och ett rörelseresultat på 6,3 mkr. Callenberg Group är en kvalificerad leverantör av service, konsulttjänster och produkter inom området marin el. Dotterbolaget i Miami, USA, som svarar för cirka hälften av koncernens omsättning, är framför allt inriktat mot den expanderande kryssningsmarknaden. Callenbergs förvärvades av Expanda under 1999 som en del av en större affär. Expandas styrelse deklarerade från början att Callenbergs verksamhet de facto ligger vid sidan om Expandas kärnverksamhet, men att bolaget har mycket intressanta framtidsutsikter med stor tillväxtpotential. Styrelsen gjorde bedömningen att Callenbergs kan utvecklas som ett självständigt bolag med inriktning på börsnotering på sikt och att det är intressant för Expanda att tillsammans med en partner medverka i en sådan process. Genom affären med Segulah genomfördes första steget i den valda inriktningen. Det är vår bedömning att vårt 20-procentiga aktieinnehav i den nybildade AnCal-koncernen skall kunna utvecklas till en mycket lönsam investering. Innehavet redovisas som intressebolag och resultatbidraget för en och en halv månad uppgår till 0,2 mkr. Förhandlingar om förvärv av Voice AB Vi har med ägarna till inrednings- och designföretaget Voice AB i Jönköping undertecknat en avsiktsförklaring och inlett förhandlingar syftande till Expandas förvärv av samtliga aktier i bolaget. Voice utvecklar, tillverkar och marknadsför ett modernt möbelkoncept för i första hand hemmöbelsektorn. På senare tid har man också fått ett fotfäste inom offentlig miljö. Bolaget har etablerat sig starkt på flera exportmarknader och man är representerad på ett 20-tal olika marknader med en exportandel på ca 65 %. Bolagets produktion bygger på att komponenter köps från olika underleverantörer och monteras/packas vid den moderna fabriksanläggningen i Jönköping. Voice har expanderat snabbt under god lönsamhet. Omsättningen för det just avslutade verksamhetsåret uppgick till 67 mkr med ett beräknat resultat efter finansnetto i nivån 7,0-7,5 mkr. Avsikten är att ett slutligt avtal om affären skall kunna tecknas under augusti månad med övertagande i början av september Vi bedömer att Voice kan expandera kraftigt under de närmaste åren. Dessutom finns avsevärda synergier mellan Voice och andra Expandabolag inom såväl marknadsföring som produktion. Dotterbolagens utveckling DESIGNFÖRETAGEN Lammhults/Gärsnäs Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella möbler för offentliga miljöer. Produkterna har högt designvärde.

4 Lammhults redovisar en omsättning på 81,5 mkr (78,6 mkr). Rörelseresultatet uppgår till 9,3 mkr (9,3 mkr). Av Lammhults försäljning går cirka 40 % till den svenska marknaden. Vi bedömer att totalmarknaden i Sverige för designmöbler i år har gått ner med mellan 10 och 20 %. Eftersom Lammhults leveransvolym är i stort sett oförändrad betyder det ökade marknadsandelar. Under hösten påbörjas leveranserna av möbler till Arlandas nya terminal med ett faktureringsvärde i år på närmare 5 mkr. Lammhults marknadsspridning och höga exportandel är väsentlig i tider av sämre konjunktur. Under första halvåret är leveransvolymerna högre än i fjol till USA, Storbritannien, Danmark och Schweiz, medan den tyska marknaden backat. Konjunkturen är generellt sett svagare på de flesta marknader. Vilket kan betyda att en del större projekt kan komma att senareläggas. Gärsnäs omsatte under perioden 16,9 mkr (21,3 mkr) med en rörelseförlust på 3,9 mkr (1,2 mkr). Merparten av de åtgärder som vidtagits på produkt- och marknadssidan för att vända bolagets förlusttrend är av långsiktig natur, vilket inledningsvis skapar merkostnader. De nya produkter som presenterades på Stockholmsmässan i februari har fått mycket god publicitet och marknaden upplever att Gärsnäs på nytt kan ta fram produkter som är moderna och intressanta för såväl offentlig som hemmiljö. Det tar dock tid innan dessa nya produkter ger någon väsentlig volym. På flera exportmarknader har Lammhults återförsäljare påbörjat lanseringen av Gärsnäs sortiment. Lammhults beräknas ha en fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling. Gärsnäs kommer under andra halvåret att redovisa en högre leveransvolym. Bl a levereras en större order till Konserthuset i Stockholm. Vi räknar med ett nollresultat under andra halvåret för Gärsnäs. Abstracta/Diafax Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför kontorsinredningsprodukter med högt designvärde. Omsättningen blev 75,6 mkr (57,1 mkr). Omsättningsökningen är helt hänförlig till förvärvet av Diafax, som skedde vid halvårsskiftet i fjol. Rörelseresultatet blev 4,6 mkr (6,6 mkr). Betydande extrakostnader belastar resultatet, bl a kostnader för flyttning av verksamheten i Lammhult till den nya fastigheten samt flyttning av Diafax verksamhet från Hallsberg till Lammhult. Orderingången i Abstracta/Diafax är god och andra halvårets resultat kommer att förbättras betydligt. Eurobib Eurobib planerar, inreder och utrustar miljöer för information och utbildning. Verksamheten bedrivs i två produktområden, dels projektförsäljning av inredningsprodukter via återförsäljare, dels direktförsäljning av inredningsprodukter och material via katalog och e-commerce. Eurobib har omsatt 49,0 mkr med ett negativt rörelseresultat på 1,5 mkr. Andra kvartalet blev som väntat svagt. En orsak är att marknadsföringen i Norge och Danmark från årsskiftet tagits över i egen regi, i Norge via ett helägt säljbolag, i Danmark genom en säljfilial. Detta har medfört extrakostnader under uppstartningsfasen, samtidigt som volymutvecklingen varit betydligt sämre än prognos. En annan orsak till det svaga resultatet är extrakostnader för flytt av Eurobibs lager från Lund till Hässleholm, omprofileringskostnader för namnbytet samt uppgradering av de administrativa systemen, vilka tidigare delvis var gemensamma med systemen hos förre huvudägaren till bolaget. Eurobibs leveranser faller erfarenhetsmässigt tyngre på andra halvåret, då vi förväntar oss en bättre resultatutveckling och ett klart positivt resultat.

5 Skaga Skaga formger, producerar och marknadsför glasögonbågar under egna varumärken. Bolaget omsatte 49,6 mkr (52,7 mkr) med ett rörelseresultat på 2,0 mkr (11,0) mkr. Orsaken till resultatnedgången är framför allt svängningen i efterfrågan från glasögonbågar i acetat mot mer metallbågar. Skaga har även egen tillverkning av metallbågar, men eftersom Skaga främst är känd som en acetatleverantör minskar bolagets marknadsandel. För att anpassa bolaget till det förändrade efterfrågeläget har Skagas nya företagsledning sjösatt ett kraftfullt åtgärdsprogram. Det alltför stora lagret av acetatbågar, som producerades under förra hösten, har skrivits ner, vilket belastar andra kvartalets resultat med 4,0 mkr. 12 anställda vid fabriken i Jönköping har varslats om uppsägning och lämnat företaget under andra kvartalet. Ytterligare reducering av personalstyrkan kommer att ske under andra halvåret. Utöver nödvändiga personal- och lagerkorrigeringar innehåller åtgärdsprogrammet nysatsningar på ett antal nya europeiska marknader, utökat samarbete med bolagets utländska produktionspartners, intensifierad produktutveckling samt addering av externa varumärken till sortimentet. Resultatet under andra halvåret kommer att förbättras, men flera punkter i åtgärdsprogrammet ger effekt först under nästa år. Atran I Atran (tidigare Ätranverken) har sedan början av förra året pågått ett intensivt förändringsarbete för att förvandla bolaget från ett traditionellt verkstadsföretag till ett varumärkesföretag med egna produkter. I bolaget skapas två helt nya områden för designade produkter (lastbärare för tvåhjulingar, produkter för butikslogistik), som vi bedömer har en god tillväxtpotential. Utvecklings- och förändringsarbetet både på produkt- och på marknadssidan kräver stora resurser och kapital och även under första halvåret 2001 belastar satsningen vårt resultat. Konceptet Easy (vår egenutvecklade kundvagn) har mött en mycket god respons hos kunderna. Hittills har närmare kundvagnar levererats men med ett negativt resultatutfall till följd av inkörning av ny teknik och kontinuerligt utvecklingsarbete. Atrans omsättning uppgick till 25,7 mkr (19,1 mkr) med en rörelseförlust på 3,3 mkr (2,4 mkr). Under andra halvåret i år räknar vi med att bolaget skall nå break-even. Intressebolaget Design House Stockholm Sedan den 1 november 2000 är Design House Stockholm intressebolag i Expanda Design Group. Vi äger aktier och konvertibler, som efter full konvertering ger oss en ägarandel på 34,6 procent. Expanda har option att efter två år förvärva aktiemajoriteten och efter ytterligare två år i ett sista steg förvärva samtliga aktier. På tio år har Design House Stockholm etablerat sig som en av de viktigaste kanalerna för skandinaviska formgivare att få ut sina ideer på en internationell marknad. Man har skapat ett starkt koncept av produkter för hemmet under varumärket Design House Stockholm. Design House Stockholm äger, via kontrakt med formgivarna, försäljningsrätt över hela världen på samtliga produkter. Bolaget kontrollerar hela kedjan från produktion till distribution. Bolaget äger några egna butiker i Sverige och har därutöver byggt upp ett nät av shop in shops och franchisebutiker. Design House Stockholm redovisas som intressebolag och belastar första halvåret med ett underskott på 0,4 mkr. Detta är delvis betingat av den säsongsvariation konsumentföretag av denna typ uppvisar. Andra halvåret är normalt det starkare.

6 ÖVRIGA BOLAG R-man R-man är en ledande leverantör av rörkomponenter och rörkonstruktioner i olika material till svensk verkstadsindustri. R-man omsatte under första halvåret 33,5 mkr (35,1 mkr) med ett rörelseresultat på 0,2 mkr (3,2 mkr). En kärvare marknad för underleverantörsföretag ligger bakom resultatnedgången. Vidare har kostnaderna för flera stora nya projekt belastat resultatet. Ett klart bättre resultat förutses för andra halvåret, bl a till följd av genomförda prishöjningar på ett antal viktiga produkter samt att flera kundprojekt går över från utvecklings- till produktionsfas. Investeringar Koncernens investeringar i produktions- och IT-utrustning uppgick till 16,4 mkr och investeringarna i byggnader till 4,9 mkr. Likviditet och finansiering Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften, uppgick den 30 juni till 72,3 mkr (vid årsskiftet 65,3 mkr). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner och förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick till 3,1 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 32,0 mkr (-0,8). Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften var 55,5 mkr (vid årsskiftet 45,2 mkr). Framtidsutsikter Grunden för förändringsarbetet mot en designkoncern är nu lagd och stora kostnader har tagits, och detta gör att vi är optimistiska inför framtiden. Vi räknar med bättre resultat under andra halvåret i samtliga bolag, trots osäkerhet i konjunktur och marknadsläge. Detta har sin grund i att orderläget för inredningsföretagen är bra, att Atran beräknas nå break-even och att Skagas organisation och lager nu har anpassats till det förändrade efterfrågeläget. För helår 2001 beräknas koncernens omsättning komma att hamna i intervallet mkr (837,6 mkr) med ett resultat efter finansnetto på cirka 50 mkr (76,1 mkr). Resultatet motsvarar en vinst per aktie på cirka 5,30 (6,14 kr). Växjö den 15 augusti 2001 Jan Ove Forsell VD Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Raine Svensson Auktoriserad revisor

7 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN, mkr 3 månader 6 månader 12 månader April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Juli-juni Jan-dec / Nettoomsättning 185,7 201,0 421,6 392,4 866,8 837,6 Kostnad för sålda varor -139,9-144,1-305,5-275,6-620,2-590,3 Bruttoresultat 45,8 56,9 116,1 116,8 246,6 247,3 Försäljnings- och adm.kostnader -49,9-44,7-109,7-85,7-210,6-186,6 Övriga rörelseintäkter 30,8 14,9 32,4 19,6 35,8 23,0 Övriga rörelsekostnader -0,9 0,0-1,6-1,0-2,0-1,4 Rörelseresultat 25,8 27,1 37,2 49,7 69,8 82,3 Resultat från andelar i intresseföretag -0,2 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 Finansnetto -1,0-1,1-2,8-2,6-6,4-6,2 Resultat efter finansiella poster 24,6 26,0 34,2 47,1 63,2 76,1 Skatt 0,8-7,7-2,5-14,5-11,3-23,3 Minoritetsandel -0,3-0,5-0,5-0,9-0,6-1,0 Resultat efter skatt 25,1 17,8 31,2 31,7 51,3 51,8 Avskrivningar Goodwill -1,8-1,9-4,0-3,1-8,5-7,6 Övriga avskrivningar -5,1-4,4-10,6-9,4-21,4-20,2 Totalt -6,9-6,3-14,6-12,5-29,9-27,8 Övriga rörelseintäkter Återbetalning av tidigare infriad borgen 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 Överskottsmedel från SPP 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 14,2 Resultat avyttring 80% av dotterbolag 30,8 0,0 30,8 0,0 30,8 0,0 Övriga rörelseintäkter 0,0 1,3 1,6 2,7 5,0 5,5 Totalt 30,8 14,9 32,4 19,6 35,8 23,0 KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG, KONCERNEN, mkr Jan-juni Jan-juni Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 9,6 55,2 81,0 Förändring i rörelsekapital 0,2-36,7-0,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,8 18,5 80,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten 43,6-85,8-125,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -56,3 28,0 5,1 Förändring av kassa -2,9-39,3-39,8 Kassa vid årets början 20,1 59,5 59,5 Kursdifferens i likvida medel -0,2 0,0 0,4 Kassa vid periodens slut 17,0 20,2 20,1 Förvärv av dotterbolag Anläggningstillgångar 46,5 49,7 Omsättningstillgångar 67,7 76,1 Likvida medel 1,6 1,7 Långfristiga skulder -37,7-38,1 Kortfristiga skulder -24,9-30,8 Avyttring av dotterbolag Anläggningstillgångar -37,1 Omsättningstillgångar -101,2 Likvida medel -5,9 Långfristiga skulder 3,0 Minoritetsintresse 10,3 Kortfristiga skulder 69,1

8 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN, mkr 30 juni 30 juni 31 dec Goodwill 64,9 87,3 86,4 Materiella anläggningstillgångar 163,6 148,0 159,1 Finansiella anläggningstillgångar 80,2 62,2 63,3 Varulager 133,0 179,2 148,4 Övriga fordringar 124,8 161,3 182,3 Kassa och bank 17,0 20,2 20,1 Summa tillgångar 583,5 658,2 659,6 Eget kapital 267,1 225,4 247,7 Minoritetsintressen 0,0 8,5 9,3 Avsättningar 35,3 44,1 31,8 Långfristiga skulder, räntebärande 145,8 193,7 183,5 Långfristiga skulder, övriga 0,8 0,8 0,5 Kortfristiga skulder, räntebärande 13,4 8,7 20,0 Kortfristiga skulder, övriga 121,1 177,0 166,8 Summa eget kapital och skulder 583,5 658,2 659,6 NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 3 månader 6 månader 12 månader April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Juli-juni Jan-dec / Avkastning på eget kapital, % 9,6 8 12,1 15,4 20,8 22,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,9 7,2 9,2 10,4 17,6 21,3 Resultat per aktie före utspädning, kr 3,02 2,14 3,75 3,81 6,17 6,23 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,98 2,11 3,70 3,76 6,08 6,14 Soliditet, procent 45,8 35,5 45,8 35,5 45,8 39,0 Synligt eget kapital per aktie, kr 31,66 26,72 31,66 26,72 31,66 29,35 Antal aktier, tusental Sålda teckningsoptioner, tusental Antal aktier inkl sålda teckningsoptioner, tusental Värdena grundar sig på respektive tidsperiod FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, mkr Jan-juni Jan-juni Jan-dec Ingående balans 247,7 205,1 205,1 Utdelning -12,5-12,5-12,5 Effekt av försäljning dotterbolag 1,5 0,0 0,0 Omräkningsdifferenser -0,8 1,1 3,3 Årets resultat 31,2 31,7 51,8 Utgående balans 267,1 225,4 247,7 För redovisningsprinciper och definitioner hänvisas till senaste årsredovisning. Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 9, bruttoredovisas skattefordringar och skatteskulder. Poster av jämförelsestörande natur tillhörande rörelseresultatet redovisas under övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Jan Ove Forsell, telnr eller Delårsrapport för tiden januari - september 2001 lämnas den 26 oktober Besök vår hemsida på

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

KINDWALLS BIL AB (PUBL)

KINDWALLS BIL AB (PUBL) KINDWALLS BIL AB (PUBL) Org. nr 556088-5849 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN Januari December 2011 PERIODEN I SAMMANDRAG (Koncernen) Omsättningen uppgick till 398,4 (431,8) MSEK en minskning med 8%. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 71 599 tkr (68 543 tkr), en ökning med ca 4 % mot motsvarande period föregående år. Resultatet (EBITDA)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer