Fler lövsångarhonor än hanar fångas under vårflyttningen. Det beror på att hanarna har bråttom till häckningsplatserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler lövsångarhonor än hanar fångas under vårflyttningen. Det beror på att hanarna har bråttom till häckningsplatserna"

Transkript

1 Lövsångrens Phyllscpus trchilus flyttning vid Ottenby Vår Fågelvtirld 13 I e81): : I 7 2 )il ANDERS TTpBNsTnÖM & JAN PETTERSSN En viktig del i rbetet vid sf:s fdgelsttin på Ölnds södr udde iir tt med hjtitp v fångstsiffrrn registrer föröndringr i flyttningen hs lik rter. Det ör ett rbete sm ingår i nturvårdsyerkets miljöövervkningsprgrm PMK. För tt tillfull kunn utnyttj ringmtirkningsmterilet krrivs så br grundfkt sm möjligt m de flyttnde fåglrn. Dcirft)r hr fågelsttinen nu smlt tillgdnglig flyttningsuppgifter m Sveriges vnligste fågel sm dck vrje år tillbringr kingre tid - i Afrik tin i "hemlndet"! Sm ett led i rbetet tt förbättr möjligheten tt nvänd Ottenby fågelsttins (56 12'N, 16" 24'E) fångstsiffrr för tt belyså ppultinsföråindringr, nlysers i denn upp$ts lövsångrens flyttningsmönster, smt diskuters vilk ppultiner Ottenby berörs v. Två rser I Nrden åir lövsångren företrädd v två rser, nmintfrmen Ph.t. trchilus ch Ph.t. credul (Willimsn 1976). I Sverige löper en diffus gräns melln de två rsern från Bhuslän genm Västergötlnd ch Östergötlnd (Slmnsen 1945, SOF 1978), där credul vlöser den sydligre nmintrsen. på lövsångr- Strleken - t.ex. vinglåingden - n i de sydligt häcknde ppultinern är mindre än för de nrdlig (Ticehurst 1938, Slmnsen 1945, Willimsn 1976). Dessutm finns en strleksskillnd melln könen, så tt hnen hr 4-5 mm längre vinge än hnn (Niemeyer 1969, Willimsn 1976, Smith 1980, Nrmn 1981). Härutöver hr Slmnsen (1945) vist tt de skndinvisk lövsångrn uppvisr en fåirgförändring från livgrön vn i södr Sverige till mer grågrönfärgde i nrr. Sydlig lövsångre lir ckså gulre undertill. 1980b). Bentz (1983) visde tt hnrn psserde södr Gtlnd c 8 dgr före hnrn. Även niir det gåiller ndelen i den ttl fångsten hr en skillnd melln könen bserverts (Willimsn & Butterfield 1954, Niemeyer 1969b). På Helglnd (54'11'N, 07'55'E) erhöll Niemeyer (1969b) 1990 hnr ch 8190 hnr. Smith (1980b) fångde dck fler hnr än hnr på St. Agnes, Isles f Scilly (49"50'N, 06'20'W), men dett ntgs ber på en större fångstinsts under hnrns sträcktpp. Flyttningen Under vrflyttningen hr mn tidigre ntert en tidsdifferens för pssgen v de lik könen (Willimsn & Butterfield 1954, Bentz 1983, Smith Meddelnde nr 98 från Ottenby fågelsttin. Cnlributin n. 98 frcm Ottenby Bird Obretvtrr- Fler lövsångrhnr än hnr fångs under vårflyttningen. Det berr på tt hnrn hr bråttm till häckningspltsern för tt etbler revir ch dåirför rstr mindre. Ft: Crl-Gustf Edhrdt. Mle Willw Wrblers dn't pus s much s femles d. 217

2 HEDENS fröm & PETTERSSON: Lövsångrens llytning vid Ottenby Även höststräckets förlpp hr behndlts, men Niemeyer (1969b) km ej för två undersökningssiisnger frm till någt entydigt resultt med vseende på ung ch gml fåglrs pssge. Hn erhöll, på Helglnd hösten 1964, en ökning v ndelen dult fåglr från 3lg i börjn v ugusti till 6890 i den senre hlvn v månden. Zinks (1973) återfyndskrtr (figur l) visr tt det huvudskligen finns två flyttningsvägr för nrdisk lövsångre. Finsk fåglr viiljer en sydöstlig kurs genm Eurp, medn t.ex. sydsvensk lövsångre tycks flytt mt sydvåist. Högstedt & Perssn (1982), sm nlysert höststräcket v rten i Sydsverige, bygger sitt resnemng m ung lövsångres ållder vid höstflyttningen på ntgndet tt Ottenby endst skulle berörs v nrdlig ppultiner. Vi visr lck nedn tt Ottenbys gegrfisk läge medför ätt både sydsvensk, nrdsvensk ch finsk i"åglr psserr under sträcket. Mteril ch metder Fångst ch ringmåirkning hr utn egentlig vbrtt bedrivits vid Ottenby fågelsttin sedn 1946 (Hjrt m.fl. l98l). Numer sker fångsten enligt stndrdiserde metder med s.k. jpnsk slöjnät (9 st. under vrr ch 13 st. under höstr) smt med två Helglndsfällr. Vingmått hr insmlts på fångde lövsångre enligt Svenssn (1975), metd 3. Vinglängden hr vliists till närmste hel millimeter. Fr..m hr smtlig fångde lövsångre vingmätts, vårr sm höstr. Dess mått hr insmlts v fler persner, men eftersm ringmärkrn vid fågelsttinen kntinuerligt klibrerr sin mätningr kn mterilet behndls sm hmgent. Aldersbestiimningr på höstfåglrn hr sedn hösten 1979 knsekvent gjrts efter de nrmer sm beskrivits v Petterssn (1981). Under vårrn hr ing åldersuppdelningr gjrts. Sm ett led i försöket tt seprer lik ppultiner hr fr..m. vren 1980 även uppgifter m fåglrns färg insmlts. En fyrgrdig färgskl hr därvid nvänts (tbell 1). Vid bedömningen är det för översidn ryggens fiirg ch för undersidn bröstets ch bukens fiirg, sm är vgörnde. För vrje fågel erhålls ett tvåsiffrigt nummer. Exempelvis innebiir en individ med färg I I en fågel med grå rygg ch vit undersid. Skln hr utrbetts v P.G. Bentz, G. Hlmström ch C. Wlinder. Sedn sttinens tillkmst l946hr t..m. våren lövsångre ringmiirkts. Dess hr resultert i 47 (0,1190) återfynd ch kntrller utnför sttinen. Sm jämförelse till fångstsiffrrn för höstrn 1980 ch l98l hr uppgifter från Kvismren (59"11'N, 15"24'E) ch Nidingen (57'18'N, 11"54'E) medtgits (B.-E. Sjölinder ch U. Unger i brev). Resultt Zinks (1973) återfyndskrt för pullmiirkt ch på håckplts miirkt vuxn lövsångre visr tt sydch mellnsvensk ppultiner flyttr i sydviist- Iig riktning, medn finsk fåglr viiljer en östligre väg (figur l). Äterfynden från Ottenby (Z st.) redviss för vrmiirkt respektive höstmåirkt fåglr i figur 2 ch 3. Krtrn visr tt lövsångre sm psserr Ottenby flyttr utmed både den västr ch den östr vägen. Sm en jiimförelse hr återfynden från Flsterb (5523'N, 12.50'E) i sydvästr Skåne mritts efter Rs (1972) (figur 4). Flsterb tycks rekryter fåglr huvudskligen från ppultiner sm flyttr i västsektrn. Äterfynden från nrr Sverige tir överhuvudtget mycket få ch det iir klrt vilken flyttningsriktning dess fåglr våiljer (Österlöf 1980). Tbell l. Färgktegrier för klssificering v lövsångre under vrstråcket. Ctegries f clur clssifictin f Willw Wrblers during spring migrtin. t. ) Ovnsid Abve Grå Grey Grågrön Greyish green Undersid Belw Cråvitt bröst, vit buk Brest greyish white, belly white "Gul-" (eller "brunstänkt") bröst, vit buk Brest tinged yellw r brwn, belly white Grönktigt brun Greenish brwn Grön Green Gult bröst, "gulstänk" i övergång till vit buk Brest yellw, tinged yellw twrds belly Gult bröst, "gulstänkt" buk Brest yellw, belly tinged yellw 218

3 Vår Fågelvijrld 13 ( I 984) {}t {)1 ) U e- n '4 Figur 1. Äterfynd v i Nrden pullmåirkt resp. på häckplts måirkt vuxn lövsångre. Stjärn representerr fägel miirkt sm bunge, ch fylld cirkel representerr fågel måirkt sm dult på hckplts eller undei hösten. Krtn mritd efter Zink (1973). Recveries f nestlings nd dult Wittw Wrblers ringed in breeding res. Str represents bird ringed s nestling nd filled circle bird ringed s dult within lhe breeding re r diring the utumn. The mp is dräwn fter zink (1973). Vårflyttningen För å,ren 1972-Bl redviss den ttl vårfångsten vid Ottenby i figur 5. Medinfångstdtum för våren under tirsperiden vr För tt undersök strleksvritiner hs lövsångrn under våren utvldes tre testgrupper vrje r De hundr först fångde fåglrn, hundr kring siisngmedinen (m-49, m + 50) smt de hundr sist fångde jåimfördes sttistiskt med vrndr med vseende på vinglåingd. Grupperns vinglängdsfördelning viss i figurern 6 -c. Fåglrn blir successivt mindre under våren ch ll testgruppern skiljer sig signifiknt från vrndr (p(0,01). Dett tlkr vi sm en förändring i sträckets könssmmnsättning. Hnrn sm åir större (Niemeyer 1969, Willimsn 1976, Smith 1980, Nrmn l98l) dminerr den först gruppen ch hnrns dminns ökr frå,n den ndr till den tredje gruppen. För de tre vårrn vr ndelen hnr med en punktfrmig könsgråins för vinglåingden 67 mm 4u/0, 48s/ respektive 29t/. Niemeyer (1969) beräknde tt felet vid en sådn gråins uppgr till 2-4,50/0, dvs tt dett 219

4 HEDENSTRÖM & PETTERSSON: Lö$ångrens flyttning vid Ottenby Figur 2. Återfynd ch kntrller v vårmärkt lövsångre vid Ottenby, ch märkpltser för fåglr kntrllerde vid Ottenby under våren. Recveries f Willw Wrblers ringed during spring migrtin t Ottenby, nd ringing sitesfr birds exmined t Ottenbv during spring. Äterfynd Recveries: f Augusti-nvember December-februri I L Mrs-mj Juni-juli Märkplts för kntrller: Ringing sites fr birds exmined t Ottenby: + Figur 3. Återfynd ch kntrller v höstmärkt lövsångre vid Ottenby, ch rniirkpltser för fåglr kntrllerde vid Ottenby under hösten. Symbler sm i figur 2. Recveries f lv'illw l4/rblers ringed during utumn migrtin t Ottenby, nd ringing sites fr birds exmined t Ottenby during utumn. Fr symbls see Fig. 2. iir risken tt fåglr sm betrkts sm hnr i sjållv v rket iir hnr. Vrfångsten uppvisr lltså en övervikt v hnr. För tt undersök m även lik ppultiner v lövsångre kunde påviss nlyserdes fåirggruppsindelningen (ifr tbell 1) de tre vå,rrn. Det gjrdes med hjåilp v figur 7 sm visr vinglängdsfördelningen för vingmätt fåglr vren Sm synes nterr mn en tydlig klusterbildning i figuren, där mn huvudskligen kn urskilj fyr kncentrtiner. Från dess hr fyr testgrupper utvlts, två grupper med vingliingd 220

5 Våt Fågelvärld 13 ( 1981) Figur 4. Äterfynd v lövsångre märkt vid Flsterb under vårch höststräcket, ch måirkpltser (stjärnr) för fåglr sm kntrllerts vid Flsterb. Krtn mritd efter Rs (r977). Recveries f Willw Vlrrblers ringed t Flsterb during spring- nd utumn migrtin, nd ringing sites (strs) fr birds exsmined t Flsterb. The mp is drwn fter Rs(1977). Figur 5. Fångst v lövsångre vid Ottenby i femdgrsperider ren l9'12-8i. Medinfångstdtum för våren respektive hösten är utmåirkt med pilr. Five dys mens f ll'illw Wrbler trpping t Ottenby Medin dtes f migrtin is dented by ne rrw fr spring nd ne fr utumn. OKT 221

6 HEDENSTRÖM & PETTERSSON: Lörsångrens flyuning vid Ottenby 1980 Figur 6 -c. Vinglängdsfördelning för tre kntrllgrupper v lövsångre under vårsträcket Gruppern består v de 100 först fångde lövsångrn under säsngen (l), 100 kring medinen (2) smt de 100 sist fångde (3). All gruppern skiljer sig signifiknt från vrndr (p<0,01). Il'inglength distributin fr three grups J Willw Wrblers during spring migrtin The grups cnsist f the first 100 trppsd (1), 100 trpped rund the medin (2), nd the lsst 100 fr sesn (3). All grups differed significntly frm ech ther /p<0.01) mm ch två med vingllingd mm. De större fåglrn betrkts sm hnr ch de mindre sm hnr. Felet vid en sådn klssindelning iir m.e.m. försumbrt (Niemeyer 1969). För båd vinglåingdsklssern ökdes inblndningen v ll-22:r (grå ch brun fåglr) i den senre gruppen (tbell 2). Dett tlkr vi sm tt de förs- t gruppern bestr v hnr respektive hnr v sydligt häcknde fåglr. I den senre gruppen vr inblndningen v grå ch brun fåglr större ch dett innebiir tt nrdligre häckre då ckså psserr Ottenby. Det bör dck nters tt ndelen grå ch brun fåglr hel tiden ligger under 5090 v ttlntlet inm respektive grupp. 222

7 Vtu Fågelviirld 4.1 t l eu4 t ! B O ro.o O.:, : i O. OOO.. Or O O O O Figur 7. Vinglångdsfördelning för lövsångre dg för dg våren Figuren hr legt till grund för urvlet v kntrllgrupper, där fåglrns färg jiimförts. Gruppern är skuggde i figuren. A : vinglångd ch B = dtum. Liten cirkel: 3-7 ex., medelstr cirkel: 8-15 ex ch str cirkel: 2 16 ex. Winglength distributin fr lvillw Wrblers fr every dy during the spring The figure hs been the bsis fr selectin f test grups, where the birds' clurtin hve been cmpred. These grups re shwn shded. A : winglength nd B = dte (1.5 : lst My, L6 : Ist June). Smll circles 3-7 birds, medium circles 8_15 nd lrge circles 2 I6 birds. Höstflyttningen För ren redvsis den ttl höstfångsten vid Ottenby i figur 5. Flyttningen kmmer inte igng på llvr förrän i börjn v ugusti ch kulminerr i två tppr, en i mitten v ugusti ch en i måndsskiftet ugusti,/september. I juli fngs endst ett fåtl fglr, ch dess hiirrör trligen från lkl ungfågelrörelser (Gdbdy 1952, Lck 1966). Bker (1978 s. 190-l9l) nterr tt ämnet iir så gtt sm utfrskt; ungfågelrörelser v tättingr finns dck beskrivn i Sverige för rörsångre ch sävsångre i Nåirke (Jhnssn 1980). Extrem pltser, sm ör (Nidingen, Hrtsö- Enskiir (5841'N, 17"29'E) ch uddr (Ottenby), berörs trligen endst i ring mfttning v lövsångrens ungfågelrörelser. Däremt kn ng inlndslkler (Kvismren), sm i större mfttning smmnhänger med häckningsmråden, berörs v sådn förflyttningr (figur 8 -c). Nrd (1971) nger tt Hrtsö-Ensklir ej fångr någt större ntl lövsångre i juli, men tt Trhmn (56"04'N, 15"50'E), ej vlägset från Ottenby, gör det. Vi nser tt denn skillnd måste ber på i vilken utsträckning lklern berörs v ungfågelrörelsern ch ej på någn egentlig flyttningstidsskillnd melln lik ppultiner. Lkler sm Ljunghusen (5524'N, l2'55'e) ch Flsterb, sm uppenbrligen huvudskligen berörs v sydlig ppultiner, uppvisr flyttning först i ugusti (Högstedt & Perssn 1982). Höstrn 1980 ch l98l fångdes vid Ottenby 743 respektive I 239 lövsångre ch ndelen dult vr 2,2t/ ch 3,090. Huvuddelen v de dult fåglrn fångdes båd åren i ndr hlvn v ugusti ch först hlvn v september. På smm sätt sm för våren hr vingliingden för tre grupper lövså,ngre undersökts sttistiskt höstrn 1980 ch l98l (figur 9 -b). Vi fnn tt 223

8 HEDENSTROM & PETTERSSON: Lövsångrens flvttning vitl Ottenby Figur 8 -c. Fångst v lövsångre i femdgrsperider från Ottenby, Nidingen ch Kvismren höstrn 1980*81. Five dy trpping numbers f Willw llrblers t Otlenby, Nidingen nd Lke Kvismren in the utumns f 1980 nd de hundr först fåglrn hde signifiknt krtre vingr än de två senre gruppern. Men eftersm fångstdigrmmet för höstslisngen uppvisr två tppr (figur 5) hr fåglr ur dess ckså jåimförts med vrndr 1980 ch 1981, då med nvändnde v de individuell rens tppr. Fåglrn från den först tppen (9-18 ugusti) hde c I mm krtre vinge än de från den senre tppen (24 ugusti-2 september). Skillnden vr höggrdigt signifiknt (p(0,001). Avståndet melln de två tp- 224

9 Vtu rågelhrld 1.1 ( 1981) il '"1--nll,.filfrrllu-- l"r', 1il,. Il ltr, n, - 70 vrncränc 61 WINGLENGTH 70 vtrclnrc WINGTENGTH Figur 9 -b. Vinglängdsfördelning för tre kntrllgrupper v lövsångre under höststräcket Gruppern hr vlts ut på smm sätt sm för figur 6. Den först gruppens (l) fåglr hde signifiknt krtre vinglängd än de två senre (2 ch 3). De två sist gruppern skilde sig dck ej signifiknt från vrndr. Winglength distributin fr three grups f Willw Wrblers during utumn migrtin l,980-8/. The grups hve been selected in the sme wy s described in Fig. 6. The birds in thefirst grup (l) hd significntly shrter winglength lhn the tw lter grups (2 nd 3), but the tw lter grups did nt differ significntly frm ech ther. prn nser vi representerr tidsskillnden i flyttningen melln lik ppultiner. Den först tppens fåglr vr mindre ch innehåller således fler sydligt häcknde lövsångre, ch den senre tppen innehller fler fåglr ur nrdlig ppultiner. De testde exemplren vr genmgående ungfåglr. Antlet nrdlig lövsångre vid Ottenby kn lltså på höstrn eventuellt vr c två gånger så strt sm ntlet sydlig (figur 5). För tt ytterligre vis på de lik ppultinerns pssge vid Ottenby kntrllerdes märkdtum för återfynden i västr respektive östr Eurp. Medinfångstdtum för viistlig återfynd (8 st väst m l0"e) vr 15.8 ch för östlig återfynd (7 st. öst m lo"e) Dess båd dtum smmnfller med de båd sträcktpprn under hösten. Dett tlkr vi sm ytterligre belägg för tt nrdlig lövsångre psserr Ottenby under den sen sträckperiden ch sydlig lövsångre i den först sträcktppen. Tbell 2. Prcentuell förekmst v "grä" ch "brun" lövsångre (ktegri enligt tbell l) i de lik (skuggde) gruppern i figur 7. Siffrn inm prentes nger det verklig ntlet ll-23:r i gruppen. Mteril skns för den tidig gruppen hnr Percentge f "grey" nd "brwn" birds (ctegries I I-23 in ccrdnce with Tb. I) in the different (shded) grups selected frm Fig. 7. The figure within brckets gives the ttl number f I l-2j:s in the grup. Mteril frm the erliest grup f mles 1980 is missing. r mj ll (21) mj 32 (38) 38 (33) 27 mj-5 juni l98l 28 pril-7 mj 22 (24) l't (7') 8-17 mj mj 3l (8) 20 (11) mj pril-7 mj l0 (9) m1 26 (23) 3 (5) 8-17 nj 19 (72) mj 225

10 HEDENSTRöM & PETTERSSON: Lövsångrens flyuning vid Ottenby Diskussin Under vrsträcket nterdes vid Ottenby en större ndel hnr än hnr. Dett stämmer våil överens med ikttgelser på mång ndr fångstpltser (Willimsn & Butterfield 1954, Niemeyer 1969 b m.fl.). Förklringen till dett trde vr en flyttningsstrtegisk skillnd melln könen. Hnen, sm hävdr revir på häckpltsen, gynns v tt så tidigt sm möjligt nländ till häcklklen. Under flyttningen skulle hnrn dåirför h mer bråttm ch lltså lägre benägenhet tt rst, t.ex. vid Ottenby. En nlys v rödhkens vårsträck över Ottenby (Petterssn I 983) visr ckså tt de fåglr sm hr mer bråttm åir underrepresenterde i fångsten. Av lövsångrns strlek tt döm innehåller den först fångsttppen under hö3tsträcket (figur 5) mest sydlig fåglr ch den ndr*mer nrdlig. Nåir det gåiller ursprunget för de nrdlig ppultinern sm psserr Ölnd tyder ett återfynd vid Ottenby v en fågel ringmåirkt i Ammrnåis (6558'N, 16"13'E) under häckningstid (miirkt ch funnen vid Ottenby ) på tt riktigt nrdlig svensk fåglr förekmmer under hösten. Från Ottenby föreligger även en kntrll v en lövsångre mtirkt i finsk skärgården (5950'N, l9'54'e) (miirkt ch kntrllerd vid Ottenby ), vilket visr tt finsk fåglr kn psser Ölnd i vrje fll under vå,rrn. Det mest förnuftig vägvlet för finsk lövsångre (figur l) förefller dck vr tt psser de bltisk sttern. Diirför bör ng huvuddelen v credul-fåglrn vid Ottenby h sitt ursprung i Sverige. Även sträckriktningen för nrdsvensk fåglr bör vr sydöstligt rienterd, eftersm rsen credul enligt Willimsn (1976) övervintrr i östr Afrik, Under hösten är ndelen credul fägir vid Ottenby eventuellt dubbelt så str sm ndelen trchilus. Antlet återfynd v ringmåirkt fåglr åir dck lågt i Östeurp ch Egypten. Det kn ber på tt snnlikheten för återfynd iir större i Våist- iin i Östeurp, bl.. till följd v språkskillnder, en v må,ng felkåillr vid återfyndsnlyser (Mrk 1974, Alerstm 1982, s. l3l). Också Flsterb ch Ljunghusen berörs v en ndr fångsttpp, fstän mycket mindre iin vid Ottenby (Högstedt & Perssn 1982). Denn senre tpp bestr snnlikt även vid Flsterb ch Ljunghusen v nrdlig ppultiner, d.v.s. v sydöstflyttnde fåglr. Flsterbs återfynd (figur 4) fnns tidigre uteslutnde i våist, men helt nyligen hr ett återfynd erhållits från Egypten (Rs i brev) (miirkt ch återfunnen i börjn v ktber på 3050'N, 29"30'E). Dett knfirmerr ntgndet tt även sydöstflyttre fångs vid Flsterb, ch det sent under flyttningsperiden. Andelen dult fåglr under höststräcket vr vid Ottenby 2-30/0. Dett kn jåimförs med vd Niemeyer (1969b) redvisr för Helglnd ( ). Den tysk nlysen grundr sig på mteril från 1960-tlet, ch det kn dlirför inte utesluts tt mn då nvlint sig v idg icke gdtgbr bestämningskriterier. Högstedt & Perssn (1982) beräknde ålldern hs ung lövsångre vid höstflyttningen ch ntg då tt Ottenby endst berörs v nrdlig ppultiner. De nvände sig dåirvid v medindtum för hel hösten (27.8), men den krrekt fångstmedinen bör p.g.. flyttningens tvåtppighet vr någt senre. En sådn justering skulle stödj ders slutsts tt det inte förekmmer någn skillnd i reltiv flyttningså,lder melln ungfåglrn i de två ppultinern. Ett tck rikts till ll dem sm hjälpt till med insmlingen, till Christin Hjrt för hjiilp med mnus smt P.G. Bentz, G. Hlmström ch G. Wlinder för hjälp med den fyrgrdig fiirgskln. Flyttfågelfrskningen vid Ottenby fågelsttin understöds v Sttens nturvtudsverk (PMK). Summry: The migrtin f Wiilw l(rbler, Phyllscpus trchilus, t Ottenby. Tw subspecies f the Willw Wrbler breed in Scndinvi, Phyllscpus t. trchilus nd Ph. t. credul. One difference between the subspecies is tht credul (the nrthern subspecies) hs n verge lnger wing (see, e.g., Willirnsn 1976). Slmnsen (1945) ls shwed tht Willw Wrblers in nrthern Scndinvi re brighter (greyish green) thn thse in suthern ppultins (live green). The wings f ll Willw Wrblers cught t Ottenby (56"12'N, l6'24'e) in the sesns were mesured ccrding t methd 3 (Svenssn 1975), nd the birds'clurs clssified ccrding t Tb. l All ringing recveries (47 since L946; 0.ll per cent f ll Willw Wrblers ringed t Ottenby) were ls nlysed; the results re presented in Figs. 2 nd 3. These shw tht birds pssing Ottenby migrte bth vi western nd n estern rute, wheres Flsterb (55"23'N, l2'50'e) minly recruits birds migrting twrds suthwest (Fig. 4). Therefre, we belive tht Willw Wrblers tht migrte ver Ottenby riginte frm bth suthern nd nrthern Scndinvi (with the nrthern subspecies wintering in est Afric (Willimsn 1976) nd pssing 226

11 Vår Fågelvärld 13 ( I 984) Willw lv'rbler. crss estern Eurpe). Tht bth subspecies pss t Ottenby is ls supprted by estimtes f wing length nd clur (Fig. 7). During the spring migrtin the men wing length f the smples successively decreses s the sesn prceeds (Fig. 6), nd mre f the smller thn f the bigger birds re cught (Fig. 7). We interpret this s result f n ltered sex cmpsitin f the migrnt ppultin. Mles re prbbly selected t rive in the breeding re erly, t clim territry. Therefre they rrive befre the femles nd ls pss thrugh quicker withut pusing s much s femles d. After the breeding sesn, the first Willw Wrblers re cught in July, but these birds re cnsidered t be juveniles n pstfledging dispersl within the breeding re. Mre Willw Wrblers re trpped in July t inlnd lclities like Kvismren (59.11'N, 12.24,E)thn t trpping sttins n hedlnds nd islnds, like Ottenby nd Nidingen (57'18'N, 11"54'E) (Fig. 8). S their true utumn migrtin t Ottenby des nt strt until the beginning f August. The utumn migrtin is chrcterised by tw peks (Fig. 5), seprted by pprximtely 17 dys. Anlysis f wing lengths indictes tht the first pek minly cnsists f suthern, nd the secnd f nrthern ppultins. The medin dtes f recveries in western nd estern Eurpe, respectively, gree with these tw peks, further supprting the cnclusin tht the erly pek represents birds f suthern, the lte pek birds f nrthern rigin. The number f nrthern birds is prbbly rughly twice tht f suthern birds. Never_ theless, there re mre recveries in western Eurpe. This is prbbly becuse the prbbility f being iecvered is much greter in western thn in estern Eurpe (r in Egypt, fr exmple). The nrthern Willw Wrblers tht pss Ottenby prbbly riginte in nrthern Sweden, since thse breeding in Finlnd re mre likely t migrte thrugh the Bltic republics (Fig. 1). A recvery frm Ammr_ nåis (65'58'N, l6'13'e) in nrthern Sweden supprts this ssumptin. Flsterb ls experiences secnd pek during the utumn. It is hwever much less prminent thn tht t Ottenby, prbbly becuse f Flsterb's psitin in the extreme suthwest f Sweden, Högstedt & Perssn (1982) clculted the ge t which juvenile Willw Wrblers f different ppultins strted their utumn migrtin. They fund smll difference between the ppultins f suthern nd nrthern Scndinvi, but still felt tht it ws unjustified t cnclude tht nrthern Willw Wrblers strt migrting t yunger ge. Since they ssumed tht ll Willw Wrblers t Ottenby hd nrthern rigin, the medin dte they clculted ws influenced by the pek f suthern birds, nd thus t erly. Their cnclusin, tht there is n difference in the ge t which nrthern nd suthern Willw Wrblers strt migrting, is thus supprted by the present nlysis. '> )'7

12 HEDENSTRÖM & PETTERSSON: Lör'sångrens flynning id Otrcnby Littertur Alerstm, T Fdeelflyttning. Signum, Lund. Bker, R.R. 19'78. The Evlutinry Eclgy f Animl Migrtin. Willim Clwers Press, Lndn. Bentz, P.-G On the Willw wrbler Phyllscpus trchilus resting n suthern Gtlnd during spring migrtin. Ornis Fennic Suppl. 3: Gdbdy, LM The pst-fledging dispersl f juvenile titmice. British Birds 45: Hjrt, C., Lindhlm, C.-G. & Petterssn, J ringmtirkningssiffrr vid Ottenby Jågelsltin Degerhmn. Högstedt, G. & Perssn, C D willw wrblers Phyltscpus trchilus f nrthern rigin strt their utumn migrtin t n erlier ge thn their suthern cnspecifics? Hlrctic Eclgy 5: Jhnssn, L Flyttning inm häckningsmrådet hs någr tåttingr. Verksmheten vid Kvkmre Jdgelsttin l9':.9l örebr. Lick. D Ppultin studies f Birds. Clrendn Press, Oxfrd, pp. 322, 655. Mrk, K. l9?4. Ringmerkningsresultt fr rndvengttzst Turdus ilicus i Nrge. Slern 13:. 7'l Niemeyer, H Versuch einer bimetrischen Anlyse der Flygellänge Helgländer Fitislbusänger (Phyllscpus trchius) unter Ber[cksichtigung des Einflusses vn Alter, Geschlecht und Durchzugzeit' Zlgischer Anzeiger, Bd. 183: Niemeyer, H. 1969b. Sttistische Untersuchungen zu Geschlechtsverhältnis und Zugrdnung des Fitislbusångers (Phyllscpus trchilus) uf Helglnd. Z- Igischer Anzeiger, Bd. 183 : Nrd, I Någr tättingrs höstflyttning vid Sörmlndskusten. Fåglr i Sörmlnd 4:24-32' Nrmn, S.C Fether Abrsin in the Willw Wrbler. Suth Clevelnd Rinsing Grup Reprt 2 (1980): Petterssn, J Åldersbestämning v löttingr ch vdre. Degerhmn. Petterssn, J Vårsträcket v lik ålders- ch könsktegrier v rödhke Erithcus rubecul vid Ottenby. Prc. Third Nrdic Cngress f Ornithlgy 1981: Rs, G Ringmärkningsverksmheten vid Flsterb fågelsttin Anser 16: l-16. Slmnsen, F Ntes n the vritin nd mult in the Willw Wrbler. Arkiv. f. Zl.,36 A, n. 17: l-13. Smith, c.a Wing Length Distributin f Adult Willw Wrblers. Severn Vle Ringing Grup Annul Reprt 198O. Smith, G.A. 1980b. An Exmintin f Sme Aspects f Spring Pssge f Willw Wrbler t St. Agnes, Isle f Scilly. Severn Vle Ringing Grup Annul Reprt SOF Sveriges fdglr. Stckhlm. Svenssn, L. 19'75. Identifictin Guide t Eurpen Psserines. Stckhlm. Ticehurst, C.B A Systemtic Review f the Genus Phyllscps. British Museum, Lndn. Willimsn, K. & Butterfield, A The spring migrtin f the Willw Wrbler in Bitish Birds 47: Willimsn, K IdentiJictin fr Ringers 2, The Genus Phyllscpus. British Trust fr Ornithlgy. Zink, G. 19'73. Des Zug eurpäischer Singvögel. Ein Atls der Wiederfunde beringter Vögel. Ygelwrte Rdlfzell.' österlöf, S Reprt Jr 1971 f the Bird Ringing Office. Swedish Museum f Nturl Histry, pp Anders Hedenström & Jn Petterssn, Ottenby fågelsttin, pl. 1500, Degerhmn Appendix. Ttlt tre återfynd v lövsångre ringmärkt vid Ottenby fågelsttin hr rpprterts från Afrik. Three recveries.f Wiltw Wrblers ringed t Ottenby nd recvered in Afric lk Frt Crmpel (07.00 N/19.10 E), Centrlfriknsk Republiken I lk Dyes Ap6yÖrnÖ (06.58 N/00.398), Klut, Tg AC K '04.12 Skt (13.02 N,/05.15 E), Nigeri 228

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik Prmemria Datum: 2015-05-08 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM Bilaga 2 - Analyskapacitet ch metdik 1. Bakgrund Vattendirektivet (2013/51/Euratm [E-DVD]) fastställer att medlemsstaterna ska kntrllera

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15 Resulttrpprt GUTEKOR EKOOMISK FOREIG 76961 9-061 5 Vld perid: Hel räkenskpsåret Räkenskpså r: 2A1 4-A1 -$ - 201 4-1 2-31 Senste ver.nr: A''162, L2 Sid 1 (2i Utskriven: 2A1 5-02-17 1 6:'l 3:35 Periden Rörelsens

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Nollföljdsmodellering av transformatorer Beräkningar av följdproblem vid ökad kablifiering på mellanspänningsnivå CAROLINE HERMANSSON JONAS OLSSON

Nollföljdsmodellering av transformatorer Beräkningar av följdproblem vid ökad kablifiering på mellanspänningsnivå CAROLINE HERMANSSON JONAS OLSSON Nollföljdsmodellering v trnsformtorer Beräkningr v följdproblem vid ökd kblifiering på mellnspänningsnivå Exmensrbete inom Elteknik CROLNE HERMNSSON JONS OLSSON nstitutionen för Energi och Miljö vdelningen

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster Klinik och vetenskp Peter Bistoletti, överläkre, docent i obstetrik och gynekologi, centrum för utvärdering v medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet, och kvinnokliniken, Nyköpings lsrett peterbistoletti@yhoo.com

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt Fkulteten för nturresurser och lntbruksvetenskp Jäst i fryst degr Jämförelse v jästsorter, påverkn v infrysning och bkningens tillväggångssätt Louise Bergfeldt Institutionen för livsmedelsvetenskp Självständigt

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter norde interntionl privte bnking Investmentnews nr 102 juni 2012 Mrkndsnytt Utsiktern för världsekonomin hr försämrts hittills under kvrtlet. Hoppet om ett fortstt uppsving i USA hr minskt till följd v

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott.

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott. Ksttillsktt i träningssyfte - En enkätstudie m gymmedlemmars användande av, samt attityder till ksttillsktt. Supplements fr training purpses - A questinnaire study abut gym members use f, and attitudes

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer