Fler lövsångarhonor än hanar fångas under vårflyttningen. Det beror på att hanarna har bråttom till häckningsplatserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler lövsångarhonor än hanar fångas under vårflyttningen. Det beror på att hanarna har bråttom till häckningsplatserna"

Transkript

1 Lövsångrens Phyllscpus trchilus flyttning vid Ottenby Vår Fågelvtirld 13 I e81): : I 7 2 )il ANDERS TTpBNsTnÖM & JAN PETTERSSN En viktig del i rbetet vid sf:s fdgelsttin på Ölnds södr udde iir tt med hjtitp v fångstsiffrrn registrer föröndringr i flyttningen hs lik rter. Det ör ett rbete sm ingår i nturvårdsyerkets miljöövervkningsprgrm PMK. För tt tillfull kunn utnyttj ringmtirkningsmterilet krrivs så br grundfkt sm möjligt m de flyttnde fåglrn. Dcirft)r hr fågelsttinen nu smlt tillgdnglig flyttningsuppgifter m Sveriges vnligste fågel sm dck vrje år tillbringr kingre tid - i Afrik tin i "hemlndet"! Sm ett led i rbetet tt förbättr möjligheten tt nvänd Ottenby fågelsttins (56 12'N, 16" 24'E) fångstsiffrr för tt belyså ppultinsföråindringr, nlysers i denn upp$ts lövsångrens flyttningsmönster, smt diskuters vilk ppultiner Ottenby berörs v. Två rser I Nrden åir lövsångren företrädd v två rser, nmintfrmen Ph.t. trchilus ch Ph.t. credul (Willimsn 1976). I Sverige löper en diffus gräns melln de två rsern från Bhuslän genm Västergötlnd ch Östergötlnd (Slmnsen 1945, SOF 1978), där credul vlöser den sydligre nmintrsen. på lövsångr- Strleken - t.ex. vinglåingden - n i de sydligt häcknde ppultinern är mindre än för de nrdlig (Ticehurst 1938, Slmnsen 1945, Willimsn 1976). Dessutm finns en strleksskillnd melln könen, så tt hnen hr 4-5 mm längre vinge än hnn (Niemeyer 1969, Willimsn 1976, Smith 1980, Nrmn 1981). Härutöver hr Slmnsen (1945) vist tt de skndinvisk lövsångrn uppvisr en fåirgförändring från livgrön vn i södr Sverige till mer grågrönfärgde i nrr. Sydlig lövsångre lir ckså gulre undertill. 1980b). Bentz (1983) visde tt hnrn psserde södr Gtlnd c 8 dgr före hnrn. Även niir det gåiller ndelen i den ttl fångsten hr en skillnd melln könen bserverts (Willimsn & Butterfield 1954, Niemeyer 1969b). På Helglnd (54'11'N, 07'55'E) erhöll Niemeyer (1969b) 1990 hnr ch 8190 hnr. Smith (1980b) fångde dck fler hnr än hnr på St. Agnes, Isles f Scilly (49"50'N, 06'20'W), men dett ntgs ber på en större fångstinsts under hnrns sträcktpp. Flyttningen Under vrflyttningen hr mn tidigre ntert en tidsdifferens för pssgen v de lik könen (Willimsn & Butterfield 1954, Bentz 1983, Smith Meddelnde nr 98 från Ottenby fågelsttin. Cnlributin n. 98 frcm Ottenby Bird Obretvtrr- Fler lövsångrhnr än hnr fångs under vårflyttningen. Det berr på tt hnrn hr bråttm till häckningspltsern för tt etbler revir ch dåirför rstr mindre. Ft: Crl-Gustf Edhrdt. Mle Willw Wrblers dn't pus s much s femles d. 217

2 HEDENS fröm & PETTERSSON: Lövsångrens llytning vid Ottenby Även höststräckets förlpp hr behndlts, men Niemeyer (1969b) km ej för två undersökningssiisnger frm till någt entydigt resultt med vseende på ung ch gml fåglrs pssge. Hn erhöll, på Helglnd hösten 1964, en ökning v ndelen dult fåglr från 3lg i börjn v ugusti till 6890 i den senre hlvn v månden. Zinks (1973) återfyndskrtr (figur l) visr tt det huvudskligen finns två flyttningsvägr för nrdisk lövsångre. Finsk fåglr viiljer en sydöstlig kurs genm Eurp, medn t.ex. sydsvensk lövsångre tycks flytt mt sydvåist. Högstedt & Perssn (1982), sm nlysert höststräcket v rten i Sydsverige, bygger sitt resnemng m ung lövsångres ållder vid höstflyttningen på ntgndet tt Ottenby endst skulle berörs v nrdlig ppultiner. Vi visr lck nedn tt Ottenbys gegrfisk läge medför ätt både sydsvensk, nrdsvensk ch finsk i"åglr psserr under sträcket. Mteril ch metder Fångst ch ringmåirkning hr utn egentlig vbrtt bedrivits vid Ottenby fågelsttin sedn 1946 (Hjrt m.fl. l98l). Numer sker fångsten enligt stndrdiserde metder med s.k. jpnsk slöjnät (9 st. under vrr ch 13 st. under höstr) smt med två Helglndsfällr. Vingmått hr insmlts på fångde lövsångre enligt Svenssn (1975), metd 3. Vinglängden hr vliists till närmste hel millimeter. Fr..m hr smtlig fångde lövsångre vingmätts, vårr sm höstr. Dess mått hr insmlts v fler persner, men eftersm ringmärkrn vid fågelsttinen kntinuerligt klibrerr sin mätningr kn mterilet behndls sm hmgent. Aldersbestiimningr på höstfåglrn hr sedn hösten 1979 knsekvent gjrts efter de nrmer sm beskrivits v Petterssn (1981). Under vårrn hr ing åldersuppdelningr gjrts. Sm ett led i försöket tt seprer lik ppultiner hr fr..m. vren 1980 även uppgifter m fåglrns färg insmlts. En fyrgrdig färgskl hr därvid nvänts (tbell 1). Vid bedömningen är det för översidn ryggens fiirg ch för undersidn bröstets ch bukens fiirg, sm är vgörnde. För vrje fågel erhålls ett tvåsiffrigt nummer. Exempelvis innebiir en individ med färg I I en fågel med grå rygg ch vit undersid. Skln hr utrbetts v P.G. Bentz, G. Hlmström ch C. Wlinder. Sedn sttinens tillkmst l946hr t..m. våren lövsångre ringmiirkts. Dess hr resultert i 47 (0,1190) återfynd ch kntrller utnför sttinen. Sm jämförelse till fångstsiffrrn för höstrn 1980 ch l98l hr uppgifter från Kvismren (59"11'N, 15"24'E) ch Nidingen (57'18'N, 11"54'E) medtgits (B.-E. Sjölinder ch U. Unger i brev). Resultt Zinks (1973) återfyndskrt för pullmiirkt ch på håckplts miirkt vuxn lövsångre visr tt sydch mellnsvensk ppultiner flyttr i sydviist- Iig riktning, medn finsk fåglr viiljer en östligre väg (figur l). Äterfynden från Ottenby (Z st.) redviss för vrmiirkt respektive höstmåirkt fåglr i figur 2 ch 3. Krtrn visr tt lövsångre sm psserr Ottenby flyttr utmed både den västr ch den östr vägen. Sm en jiimförelse hr återfynden från Flsterb (5523'N, 12.50'E) i sydvästr Skåne mritts efter Rs (1972) (figur 4). Flsterb tycks rekryter fåglr huvudskligen från ppultiner sm flyttr i västsektrn. Äterfynden från nrr Sverige tir överhuvudtget mycket få ch det iir klrt vilken flyttningsriktning dess fåglr våiljer (Österlöf 1980). Tbell l. Färgktegrier för klssificering v lövsångre under vrstråcket. Ctegries f clur clssifictin f Willw Wrblers during spring migrtin. t. ) Ovnsid Abve Grå Grey Grågrön Greyish green Undersid Belw Cråvitt bröst, vit buk Brest greyish white, belly white "Gul-" (eller "brunstänkt") bröst, vit buk Brest tinged yellw r brwn, belly white Grönktigt brun Greenish brwn Grön Green Gult bröst, "gulstänk" i övergång till vit buk Brest yellw, tinged yellw twrds belly Gult bröst, "gulstänkt" buk Brest yellw, belly tinged yellw 218

3 Vår Fågelvijrld 13 ( I 984) {}t {)1 ) U e- n '4 Figur 1. Äterfynd v i Nrden pullmåirkt resp. på häckplts måirkt vuxn lövsångre. Stjärn representerr fägel miirkt sm bunge, ch fylld cirkel representerr fågel måirkt sm dult på hckplts eller undei hösten. Krtn mritd efter Zink (1973). Recveries f nestlings nd dult Wittw Wrblers ringed in breeding res. Str represents bird ringed s nestling nd filled circle bird ringed s dult within lhe breeding re r diring the utumn. The mp is dräwn fter zink (1973). Vårflyttningen För å,ren 1972-Bl redviss den ttl vårfångsten vid Ottenby i figur 5. Medinfångstdtum för våren under tirsperiden vr För tt undersök strleksvritiner hs lövsångrn under våren utvldes tre testgrupper vrje r De hundr först fångde fåglrn, hundr kring siisngmedinen (m-49, m + 50) smt de hundr sist fångde jåimfördes sttistiskt med vrndr med vseende på vinglåingd. Grupperns vinglängdsfördelning viss i figurern 6 -c. Fåglrn blir successivt mindre under våren ch ll testgruppern skiljer sig signifiknt från vrndr (p(0,01). Dett tlkr vi sm en förändring i sträckets könssmmnsättning. Hnrn sm åir större (Niemeyer 1969, Willimsn 1976, Smith 1980, Nrmn l98l) dminerr den först gruppen ch hnrns dminns ökr frå,n den ndr till den tredje gruppen. För de tre vårrn vr ndelen hnr med en punktfrmig könsgråins för vinglåingden 67 mm 4u/0, 48s/ respektive 29t/. Niemeyer (1969) beräknde tt felet vid en sådn gråins uppgr till 2-4,50/0, dvs tt dett 219

4 HEDENSTRÖM & PETTERSSON: Lö$ångrens flyttning vid Ottenby Figur 2. Återfynd ch kntrller v vårmärkt lövsångre vid Ottenby, ch märkpltser för fåglr kntrllerde vid Ottenby under våren. Recveries f Willw Wrblers ringed during spring migrtin t Ottenby, nd ringing sitesfr birds exmined t Ottenbv during spring. Äterfynd Recveries: f Augusti-nvember December-februri I L Mrs-mj Juni-juli Märkplts för kntrller: Ringing sites fr birds exmined t Ottenby: + Figur 3. Återfynd ch kntrller v höstmärkt lövsångre vid Ottenby, ch rniirkpltser för fåglr kntrllerde vid Ottenby under hösten. Symbler sm i figur 2. Recveries f lv'illw l4/rblers ringed during utumn migrtin t Ottenby, nd ringing sites fr birds exmined t Ottenby during utumn. Fr symbls see Fig. 2. iir risken tt fåglr sm betrkts sm hnr i sjållv v rket iir hnr. Vrfångsten uppvisr lltså en övervikt v hnr. För tt undersök m även lik ppultiner v lövsångre kunde påviss nlyserdes fåirggruppsindelningen (ifr tbell 1) de tre vå,rrn. Det gjrdes med hjåilp v figur 7 sm visr vinglängdsfördelningen för vingmätt fåglr vren Sm synes nterr mn en tydlig klusterbildning i figuren, där mn huvudskligen kn urskilj fyr kncentrtiner. Från dess hr fyr testgrupper utvlts, två grupper med vingliingd 220

5 Våt Fågelvärld 13 ( 1981) Figur 4. Äterfynd v lövsångre märkt vid Flsterb under vårch höststräcket, ch måirkpltser (stjärnr) för fåglr sm kntrllerts vid Flsterb. Krtn mritd efter Rs (r977). Recveries f Willw Vlrrblers ringed t Flsterb during spring- nd utumn migrtin, nd ringing sites (strs) fr birds exsmined t Flsterb. The mp is drwn fter Rs(1977). Figur 5. Fångst v lövsångre vid Ottenby i femdgrsperider ren l9'12-8i. Medinfångstdtum för våren respektive hösten är utmåirkt med pilr. Five dys mens f ll'illw Wrbler trpping t Ottenby Medin dtes f migrtin is dented by ne rrw fr spring nd ne fr utumn. OKT 221

6 HEDENSTRÖM & PETTERSSON: Lörsångrens flyuning vid Ottenby 1980 Figur 6 -c. Vinglängdsfördelning för tre kntrllgrupper v lövsångre under vårsträcket Gruppern består v de 100 först fångde lövsångrn under säsngen (l), 100 kring medinen (2) smt de 100 sist fångde (3). All gruppern skiljer sig signifiknt från vrndr (p<0,01). Il'inglength distributin fr three grups J Willw Wrblers during spring migrtin The grups cnsist f the first 100 trppsd (1), 100 trpped rund the medin (2), nd the lsst 100 fr sesn (3). All grups differed significntly frm ech ther /p<0.01) mm ch två med vingllingd mm. De större fåglrn betrkts sm hnr ch de mindre sm hnr. Felet vid en sådn klssindelning iir m.e.m. försumbrt (Niemeyer 1969). För båd vinglåingdsklssern ökdes inblndningen v ll-22:r (grå ch brun fåglr) i den senre gruppen (tbell 2). Dett tlkr vi sm tt de förs- t gruppern bestr v hnr respektive hnr v sydligt häcknde fåglr. I den senre gruppen vr inblndningen v grå ch brun fåglr större ch dett innebiir tt nrdligre häckre då ckså psserr Ottenby. Det bör dck nters tt ndelen grå ch brun fåglr hel tiden ligger under 5090 v ttlntlet inm respektive grupp. 222

7 Vtu Fågelviirld 4.1 t l eu4 t ! B O ro.o O.:, : i O. OOO.. Or O O O O Figur 7. Vinglångdsfördelning för lövsångre dg för dg våren Figuren hr legt till grund för urvlet v kntrllgrupper, där fåglrns färg jiimförts. Gruppern är skuggde i figuren. A : vinglångd ch B = dtum. Liten cirkel: 3-7 ex., medelstr cirkel: 8-15 ex ch str cirkel: 2 16 ex. Winglength distributin fr lvillw Wrblers fr every dy during the spring The figure hs been the bsis fr selectin f test grups, where the birds' clurtin hve been cmpred. These grups re shwn shded. A : winglength nd B = dte (1.5 : lst My, L6 : Ist June). Smll circles 3-7 birds, medium circles 8_15 nd lrge circles 2 I6 birds. Höstflyttningen För ren redvsis den ttl höstfångsten vid Ottenby i figur 5. Flyttningen kmmer inte igng på llvr förrän i börjn v ugusti ch kulminerr i två tppr, en i mitten v ugusti ch en i måndsskiftet ugusti,/september. I juli fngs endst ett fåtl fglr, ch dess hiirrör trligen från lkl ungfågelrörelser (Gdbdy 1952, Lck 1966). Bker (1978 s. 190-l9l) nterr tt ämnet iir så gtt sm utfrskt; ungfågelrörelser v tättingr finns dck beskrivn i Sverige för rörsångre ch sävsångre i Nåirke (Jhnssn 1980). Extrem pltser, sm ör (Nidingen, Hrtsö- Enskiir (5841'N, 17"29'E) ch uddr (Ottenby), berörs trligen endst i ring mfttning v lövsångrens ungfågelrörelser. Däremt kn ng inlndslkler (Kvismren), sm i större mfttning smmnhänger med häckningsmråden, berörs v sådn förflyttningr (figur 8 -c). Nrd (1971) nger tt Hrtsö-Ensklir ej fångr någt större ntl lövsångre i juli, men tt Trhmn (56"04'N, 15"50'E), ej vlägset från Ottenby, gör det. Vi nser tt denn skillnd måste ber på i vilken utsträckning lklern berörs v ungfågelrörelsern ch ej på någn egentlig flyttningstidsskillnd melln lik ppultiner. Lkler sm Ljunghusen (5524'N, l2'55'e) ch Flsterb, sm uppenbrligen huvudskligen berörs v sydlig ppultiner, uppvisr flyttning först i ugusti (Högstedt & Perssn 1982). Höstrn 1980 ch l98l fångdes vid Ottenby 743 respektive I 239 lövsångre ch ndelen dult vr 2,2t/ ch 3,090. Huvuddelen v de dult fåglrn fångdes båd åren i ndr hlvn v ugusti ch först hlvn v september. På smm sätt sm för våren hr vingliingden för tre grupper lövså,ngre undersökts sttistiskt höstrn 1980 ch l98l (figur 9 -b). Vi fnn tt 223

8 HEDENSTROM & PETTERSSON: Lövsångrens flvttning vitl Ottenby Figur 8 -c. Fångst v lövsångre i femdgrsperider från Ottenby, Nidingen ch Kvismren höstrn 1980*81. Five dy trpping numbers f Willw llrblers t Otlenby, Nidingen nd Lke Kvismren in the utumns f 1980 nd de hundr först fåglrn hde signifiknt krtre vingr än de två senre gruppern. Men eftersm fångstdigrmmet för höstslisngen uppvisr två tppr (figur 5) hr fåglr ur dess ckså jåimförts med vrndr 1980 ch 1981, då med nvändnde v de individuell rens tppr. Fåglrn från den först tppen (9-18 ugusti) hde c I mm krtre vinge än de från den senre tppen (24 ugusti-2 september). Skillnden vr höggrdigt signifiknt (p(0,001). Avståndet melln de två tp- 224

9 Vtu rågelhrld 1.1 ( 1981) il '"1--nll,.filfrrllu-- l"r', 1il,. Il ltr, n, - 70 vrncränc 61 WINGLENGTH 70 vtrclnrc WINGTENGTH Figur 9 -b. Vinglängdsfördelning för tre kntrllgrupper v lövsångre under höststräcket Gruppern hr vlts ut på smm sätt sm för figur 6. Den först gruppens (l) fåglr hde signifiknt krtre vinglängd än de två senre (2 ch 3). De två sist gruppern skilde sig dck ej signifiknt från vrndr. Winglength distributin fr three grups f Willw Wrblers during utumn migrtin l,980-8/. The grups hve been selected in the sme wy s described in Fig. 6. The birds in thefirst grup (l) hd significntly shrter winglength lhn the tw lter grups (2 nd 3), but the tw lter grups did nt differ significntly frm ech ther. prn nser vi representerr tidsskillnden i flyttningen melln lik ppultiner. Den först tppens fåglr vr mindre ch innehåller således fler sydligt häcknde lövsångre, ch den senre tppen innehller fler fåglr ur nrdlig ppultiner. De testde exemplren vr genmgående ungfåglr. Antlet nrdlig lövsångre vid Ottenby kn lltså på höstrn eventuellt vr c två gånger så strt sm ntlet sydlig (figur 5). För tt ytterligre vis på de lik ppultinerns pssge vid Ottenby kntrllerdes märkdtum för återfynden i västr respektive östr Eurp. Medinfångstdtum för viistlig återfynd (8 st väst m l0"e) vr 15.8 ch för östlig återfynd (7 st. öst m lo"e) Dess båd dtum smmnfller med de båd sträcktpprn under hösten. Dett tlkr vi sm ytterligre belägg för tt nrdlig lövsångre psserr Ottenby under den sen sträckperiden ch sydlig lövsångre i den först sträcktppen. Tbell 2. Prcentuell förekmst v "grä" ch "brun" lövsångre (ktegri enligt tbell l) i de lik (skuggde) gruppern i figur 7. Siffrn inm prentes nger det verklig ntlet ll-23:r i gruppen. Mteril skns för den tidig gruppen hnr Percentge f "grey" nd "brwn" birds (ctegries I I-23 in ccrdnce with Tb. I) in the different (shded) grups selected frm Fig. 7. The figure within brckets gives the ttl number f I l-2j:s in the grup. Mteril frm the erliest grup f mles 1980 is missing. r mj ll (21) mj 32 (38) 38 (33) 27 mj-5 juni l98l 28 pril-7 mj 22 (24) l't (7') 8-17 mj mj 3l (8) 20 (11) mj pril-7 mj l0 (9) m1 26 (23) 3 (5) 8-17 nj 19 (72) mj 225

10 HEDENSTRöM & PETTERSSON: Lövsångrens flyuning vid Ottenby Diskussin Under vrsträcket nterdes vid Ottenby en större ndel hnr än hnr. Dett stämmer våil överens med ikttgelser på mång ndr fångstpltser (Willimsn & Butterfield 1954, Niemeyer 1969 b m.fl.). Förklringen till dett trde vr en flyttningsstrtegisk skillnd melln könen. Hnen, sm hävdr revir på häckpltsen, gynns v tt så tidigt sm möjligt nländ till häcklklen. Under flyttningen skulle hnrn dåirför h mer bråttm ch lltså lägre benägenhet tt rst, t.ex. vid Ottenby. En nlys v rödhkens vårsträck över Ottenby (Petterssn I 983) visr ckså tt de fåglr sm hr mer bråttm åir underrepresenterde i fångsten. Av lövsångrns strlek tt döm innehåller den först fångsttppen under hö3tsträcket (figur 5) mest sydlig fåglr ch den ndr*mer nrdlig. Nåir det gåiller ursprunget för de nrdlig ppultinern sm psserr Ölnd tyder ett återfynd vid Ottenby v en fågel ringmåirkt i Ammrnåis (6558'N, 16"13'E) under häckningstid (miirkt ch funnen vid Ottenby ) på tt riktigt nrdlig svensk fåglr förekmmer under hösten. Från Ottenby föreligger även en kntrll v en lövsångre mtirkt i finsk skärgården (5950'N, l9'54'e) (miirkt ch kntrllerd vid Ottenby ), vilket visr tt finsk fåglr kn psser Ölnd i vrje fll under vå,rrn. Det mest förnuftig vägvlet för finsk lövsångre (figur l) förefller dck vr tt psser de bltisk sttern. Diirför bör ng huvuddelen v credul-fåglrn vid Ottenby h sitt ursprung i Sverige. Även sträckriktningen för nrdsvensk fåglr bör vr sydöstligt rienterd, eftersm rsen credul enligt Willimsn (1976) övervintrr i östr Afrik, Under hösten är ndelen credul fägir vid Ottenby eventuellt dubbelt så str sm ndelen trchilus. Antlet återfynd v ringmåirkt fåglr åir dck lågt i Östeurp ch Egypten. Det kn ber på tt snnlikheten för återfynd iir större i Våist- iin i Östeurp, bl.. till följd v språkskillnder, en v må,ng felkåillr vid återfyndsnlyser (Mrk 1974, Alerstm 1982, s. l3l). Också Flsterb ch Ljunghusen berörs v en ndr fångsttpp, fstän mycket mindre iin vid Ottenby (Högstedt & Perssn 1982). Denn senre tpp bestr snnlikt även vid Flsterb ch Ljunghusen v nrdlig ppultiner, d.v.s. v sydöstflyttnde fåglr. Flsterbs återfynd (figur 4) fnns tidigre uteslutnde i våist, men helt nyligen hr ett återfynd erhållits från Egypten (Rs i brev) (miirkt ch återfunnen i börjn v ktber på 3050'N, 29"30'E). Dett knfirmerr ntgndet tt även sydöstflyttre fångs vid Flsterb, ch det sent under flyttningsperiden. Andelen dult fåglr under höststräcket vr vid Ottenby 2-30/0. Dett kn jåimförs med vd Niemeyer (1969b) redvisr för Helglnd ( ). Den tysk nlysen grundr sig på mteril från 1960-tlet, ch det kn dlirför inte utesluts tt mn då nvlint sig v idg icke gdtgbr bestämningskriterier. Högstedt & Perssn (1982) beräknde ålldern hs ung lövsångre vid höstflyttningen ch ntg då tt Ottenby endst berörs v nrdlig ppultiner. De nvände sig dåirvid v medindtum för hel hösten (27.8), men den krrekt fångstmedinen bör p.g.. flyttningens tvåtppighet vr någt senre. En sådn justering skulle stödj ders slutsts tt det inte förekmmer någn skillnd i reltiv flyttningså,lder melln ungfåglrn i de två ppultinern. Ett tck rikts till ll dem sm hjälpt till med insmlingen, till Christin Hjrt för hjiilp med mnus smt P.G. Bentz, G. Hlmström ch G. Wlinder för hjälp med den fyrgrdig fiirgskln. Flyttfågelfrskningen vid Ottenby fågelsttin understöds v Sttens nturvtudsverk (PMK). Summry: The migrtin f Wiilw l(rbler, Phyllscpus trchilus, t Ottenby. Tw subspecies f the Willw Wrbler breed in Scndinvi, Phyllscpus t. trchilus nd Ph. t. credul. One difference between the subspecies is tht credul (the nrthern subspecies) hs n verge lnger wing (see, e.g., Willirnsn 1976). Slmnsen (1945) ls shwed tht Willw Wrblers in nrthern Scndinvi re brighter (greyish green) thn thse in suthern ppultins (live green). The wings f ll Willw Wrblers cught t Ottenby (56"12'N, l6'24'e) in the sesns were mesured ccrding t methd 3 (Svenssn 1975), nd the birds'clurs clssified ccrding t Tb. l All ringing recveries (47 since L946; 0.ll per cent f ll Willw Wrblers ringed t Ottenby) were ls nlysed; the results re presented in Figs. 2 nd 3. These shw tht birds pssing Ottenby migrte bth vi western nd n estern rute, wheres Flsterb (55"23'N, l2'50'e) minly recruits birds migrting twrds suthwest (Fig. 4). Therefre, we belive tht Willw Wrblers tht migrte ver Ottenby riginte frm bth suthern nd nrthern Scndinvi (with the nrthern subspecies wintering in est Afric (Willimsn 1976) nd pssing 226

11 Vår Fågelvärld 13 ( I 984) Willw lv'rbler. crss estern Eurpe). Tht bth subspecies pss t Ottenby is ls supprted by estimtes f wing length nd clur (Fig. 7). During the spring migrtin the men wing length f the smples successively decreses s the sesn prceeds (Fig. 6), nd mre f the smller thn f the bigger birds re cught (Fig. 7). We interpret this s result f n ltered sex cmpsitin f the migrnt ppultin. Mles re prbbly selected t rive in the breeding re erly, t clim territry. Therefre they rrive befre the femles nd ls pss thrugh quicker withut pusing s much s femles d. After the breeding sesn, the first Willw Wrblers re cught in July, but these birds re cnsidered t be juveniles n pstfledging dispersl within the breeding re. Mre Willw Wrblers re trpped in July t inlnd lclities like Kvismren (59.11'N, 12.24,E)thn t trpping sttins n hedlnds nd islnds, like Ottenby nd Nidingen (57'18'N, 11"54'E) (Fig. 8). S their true utumn migrtin t Ottenby des nt strt until the beginning f August. The utumn migrtin is chrcterised by tw peks (Fig. 5), seprted by pprximtely 17 dys. Anlysis f wing lengths indictes tht the first pek minly cnsists f suthern, nd the secnd f nrthern ppultins. The medin dtes f recveries in western nd estern Eurpe, respectively, gree with these tw peks, further supprting the cnclusin tht the erly pek represents birds f suthern, the lte pek birds f nrthern rigin. The number f nrthern birds is prbbly rughly twice tht f suthern birds. Never_ theless, there re mre recveries in western Eurpe. This is prbbly becuse the prbbility f being iecvered is much greter in western thn in estern Eurpe (r in Egypt, fr exmple). The nrthern Willw Wrblers tht pss Ottenby prbbly riginte in nrthern Sweden, since thse breeding in Finlnd re mre likely t migrte thrugh the Bltic republics (Fig. 1). A recvery frm Ammr_ nåis (65'58'N, l6'13'e) in nrthern Sweden supprts this ssumptin. Flsterb ls experiences secnd pek during the utumn. It is hwever much less prminent thn tht t Ottenby, prbbly becuse f Flsterb's psitin in the extreme suthwest f Sweden, Högstedt & Perssn (1982) clculted the ge t which juvenile Willw Wrblers f different ppultins strted their utumn migrtin. They fund smll difference between the ppultins f suthern nd nrthern Scndinvi, but still felt tht it ws unjustified t cnclude tht nrthern Willw Wrblers strt migrting t yunger ge. Since they ssumed tht ll Willw Wrblers t Ottenby hd nrthern rigin, the medin dte they clculted ws influenced by the pek f suthern birds, nd thus t erly. Their cnclusin, tht there is n difference in the ge t which nrthern nd suthern Willw Wrblers strt migrting, is thus supprted by the present nlysis. '> )'7

12 HEDENSTRÖM & PETTERSSON: Lör'sångrens flynning id Otrcnby Littertur Alerstm, T Fdeelflyttning. Signum, Lund. Bker, R.R. 19'78. The Evlutinry Eclgy f Animl Migrtin. Willim Clwers Press, Lndn. Bentz, P.-G On the Willw wrbler Phyllscpus trchilus resting n suthern Gtlnd during spring migrtin. Ornis Fennic Suppl. 3: Gdbdy, LM The pst-fledging dispersl f juvenile titmice. British Birds 45: Hjrt, C., Lindhlm, C.-G. & Petterssn, J ringmtirkningssiffrr vid Ottenby Jågelsltin Degerhmn. Högstedt, G. & Perssn, C D willw wrblers Phyltscpus trchilus f nrthern rigin strt their utumn migrtin t n erlier ge thn their suthern cnspecifics? Hlrctic Eclgy 5: Jhnssn, L Flyttning inm häckningsmrådet hs någr tåttingr. Verksmheten vid Kvkmre Jdgelsttin l9':.9l örebr. Lick. D Ppultin studies f Birds. Clrendn Press, Oxfrd, pp. 322, 655. Mrk, K. l9?4. Ringmerkningsresultt fr rndvengttzst Turdus ilicus i Nrge. Slern 13:. 7'l Niemeyer, H Versuch einer bimetrischen Anlyse der Flygellänge Helgländer Fitislbusänger (Phyllscpus trchius) unter Ber[cksichtigung des Einflusses vn Alter, Geschlecht und Durchzugzeit' Zlgischer Anzeiger, Bd. 183: Niemeyer, H. 1969b. Sttistische Untersuchungen zu Geschlechtsverhältnis und Zugrdnung des Fitislbusångers (Phyllscpus trchilus) uf Helglnd. Z- Igischer Anzeiger, Bd. 183 : Nrd, I Någr tättingrs höstflyttning vid Sörmlndskusten. Fåglr i Sörmlnd 4:24-32' Nrmn, S.C Fether Abrsin in the Willw Wrbler. Suth Clevelnd Rinsing Grup Reprt 2 (1980): Petterssn, J Åldersbestämning v löttingr ch vdre. Degerhmn. Petterssn, J Vårsträcket v lik ålders- ch könsktegrier v rödhke Erithcus rubecul vid Ottenby. Prc. Third Nrdic Cngress f Ornithlgy 1981: Rs, G Ringmärkningsverksmheten vid Flsterb fågelsttin Anser 16: l-16. Slmnsen, F Ntes n the vritin nd mult in the Willw Wrbler. Arkiv. f. Zl.,36 A, n. 17: l-13. Smith, c.a Wing Length Distributin f Adult Willw Wrblers. Severn Vle Ringing Grup Annul Reprt 198O. Smith, G.A. 1980b. An Exmintin f Sme Aspects f Spring Pssge f Willw Wrbler t St. Agnes, Isle f Scilly. Severn Vle Ringing Grup Annul Reprt SOF Sveriges fdglr. Stckhlm. Svenssn, L. 19'75. Identifictin Guide t Eurpen Psserines. Stckhlm. Ticehurst, C.B A Systemtic Review f the Genus Phyllscps. British Museum, Lndn. Willimsn, K. & Butterfield, A The spring migrtin f the Willw Wrbler in Bitish Birds 47: Willimsn, K IdentiJictin fr Ringers 2, The Genus Phyllscpus. British Trust fr Ornithlgy. Zink, G. 19'73. Des Zug eurpäischer Singvögel. Ein Atls der Wiederfunde beringter Vögel. Ygelwrte Rdlfzell.' österlöf, S Reprt Jr 1971 f the Bird Ringing Office. Swedish Museum f Nturl Histry, pp Anders Hedenström & Jn Petterssn, Ottenby fågelsttin, pl. 1500, Degerhmn Appendix. Ttlt tre återfynd v lövsångre ringmärkt vid Ottenby fågelsttin hr rpprterts från Afrik. Three recveries.f Wiltw Wrblers ringed t Ottenby nd recvered in Afric lk Frt Crmpel (07.00 N/19.10 E), Centrlfriknsk Republiken I lk Dyes Ap6yÖrnÖ (06.58 N/00.398), Klut, Tg AC K '04.12 Skt (13.02 N,/05.15 E), Nigeri 228

SAMMANFATTNING AV ISVINTERN OCH ISBRYTNINGSVERKSAMHETEN 2013/2014

SAMMANFATTNING AV ISVINTERN OCH ISBRYTNINGSVERKSAMHETEN 2013/2014 SAMMANFATTNING AV ISVINTERN OH ISBRYTNINGSVERKSAMHETEN 2013/2014 A SUMMARY OF THE IE SEASON AND IEBREAKING ATIVITIES 2013/2014 Isbrytningsenheten 601 78 Norrköping Telefon 0771-63 25 25 Telefx 011-10 31

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Utvärdering av osseointegration

Utvärdering av osseointegration VETENSKAP & KLINIK Utvärdering v osseointegrtion SAMMANFATTAT Dtoriserd bildnlys kn utomtiser kvntifieringen v benvävnd kring implntt. Utöver metoder för kvntifiering i både två och tre dimensioner, hr

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är

Läs mer

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott.

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott. Ksttillsktt i träningssyfte - En enkätstudie m gymmedlemmars användande av, samt attityder till ksttillsktt. Supplements fr training purpses - A questinnaire study abut gym members use f, and attitudes

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Fotledsdistorsioner hos kvinnliga truppgymnaster

Fotledsdistorsioner hos kvinnliga truppgymnaster Institutinen för neurbilgi, vårdvetenskap ch samhälle Grundutbildning i fysiterapi 180 hp Examensarbete i fysiterapi, 15 högsklepäng Vårterminen 2015 Ftledsdistrsiner hs kvinnliga truppgymnaster - En retrspektiv

Läs mer

Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst

Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst Väder oh Vtten en tidskrift från MHI nr 13 väderåret Kll oh snörik vinter utom i fjällen en vår i söder, tidig i norr Vrm oh blöt sommr Kll höst årets väder MHI Väder oh Vtten r 13 Kll vintermånder AV

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer