handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 och SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 och SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden"

Transkript

1 vinnare av guldbladet 2013 och handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden

2 Det är du som avgör Stockholms framtid Den 14 september är det dags att välja. För Stockholmsoch Uppsalaregionen är det många viktiga frågor som står på spel: bostadsbristen, bevarandet av Bromma flygplats, tunnelbanan, företagsklimatet och stadens attraktivitet. Stockholms Handelskammare har ställt politikerna mot väggen för att få svar på hur riksdagspartierna står i de viktigaste frågorna för invånarna och företagarna i regionen. Läs deras svar och gör ditt eget val. S täder håller på att bli viktigare än länder. Urbaniseringen går rekordsnabbt, både i Sverige och runt om i världen. Mer och mer ekonomisk aktivitet koncentreras till städer. Innovationer uppstår i de flesta fall i täta urbana miljöer där människors erfarenheter och kompetenser mixas och möts på nya sätt. Städerna är därför avgörande för att skapa jobb, tillväxt och välfärd. Mer brutalt uttryckt, utan de stora städerna kan landsbygden hälsa hem. Det går inte att tänka sig ett ekonomiskt välmående Sverige utan städer som Stockholm, Malmö och Göteborg. I Stockholms län och Uppsala län bor tillsammans ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning. Här skapas en tredjedel av Sveriges BNP. Vår landsända kommer de kommande 30 åren att stå för drygt hälften av Sveriges befolkningsökning. Stockholms län växer redan i dag med två fullsatta SL-bussar varje dag. Uppsala med en UL-buss i veckan. En växande befolkning innebär ett bättre och mer varierat kulturellt och kommersiellt utbud, men det innebär också bättre arbetsmöjligheter. Den snabba tillväxten för självklart också med sig utmaningar. Bostäder behöver byggas, kapaciteten i infrastrukturen behöver förstärkas. Vi måste diskutera mycket mer om hur vi ska kunna ligga i framkant inom forskning och utveckling även i framtiden. Vad är det som kommer att avgöra om nya entreprenörer väljer att stanna för egen del och med sina företag i Stockholm i stället för att flytta till Berlin, London, Los Angeles eller Singapore? Den största utmaningen för såväl före- tag som offentliga aktörer i vår region är kompetens försörjning. Att locka, utveckla och behålla talang. Därför måste regionen erbjuda en bra livskvalitet. En trygg och hållbar miljö är viktigt. Det är även tillgång på boende och fungerande kommunikationer, men också bra vård och utbildning, ett rikt kulturliv, närhet till naturen och bra ekonomiska villkor. Stockholm och Uppsala har ett starkt närings liv. Vi är inte beroende av ett stort företag eller en bransch. Vi är starka inom it och medicinteknik och tack vare de många globala storföretagens huvudkontor har vi en omfattande marknad för högkvalitativa företags tjänster. Företagsklimatet är relativt gott, men även solen har sina fläckar. Exempel på frågor som många av Handelskammarens medlemmar är bekymrade över är bristen på bostäder, särskilt hyreslägenheter, utbildningskvaliteten, integrationen, bristen på internationella direkt linjer till och från Arlanda, optionsbeskattningen, byråkratin kring arbetskraftsinvandring och marginalskatterna. Stockholmsregionen är attraktiv, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Men konkurrensen är knivskarp. Om vi inte anstränger oss kommer vi snabbt att bli förbisprungna. Vi har ställt frågor till samtliga riksdagspartier. Frågor som är viktiga för Stockholmsregionens medborgare och företag. I den här tidningen redovisar vi svaren och hoppas att de kan hjälpa dig att göra ett upplyst val. Maria Rankka Vd, Stockholms Handelskammare Konkurrensen är knivskarp. Om vi inte anstränger oss kommer vi snabbt att bli förbisprungna. 7 heta frågor om Stockholms framtid Bromma flygplats Nya uppgifter visar att minst jobb hotas om Bromma flygplats läggs ner. Ska flygplatsen vara kvar? Vad tycker partierna? Spårtrafiken Tunnelbanan har inte byggts ut sedan 1985 och Stockholms befolkning ökar i rekordfart. Något måste göras men vad säger partierna? Trafikkaoset Stockholmarna tillbringar mer tid i köer än de har semester. Hur ser partiernas planer ut för Förbifarten, den östliga förbindelsen och trängselskatten? Bostadsbristen Stockholm är en av Europas mest snabbväxande städer. Men bostäderna räcker inte till. Är friare hyressättning lösningen eller hur ska det bli fart på byggandet? Företagens utveckling Stockholm är en av Europas mest konkurrens kraftiga städer. Men växtvärken gör det svårt för företagen att locka kompetent arbetskraft. Markbristen Trots bostadsbrist så är stora delar av Stockholmsregionen obebyggd på grund av flera markrestriktioner. Var lämpar det sig bäst att bygga nya bostäder? Uppsalapendlingen Trängseln för tågen på de två spåren mellan Stockholm och Uppsala ställer till det för pendlarna och för Uppsalas tillväxt. Är partierna beredda att bygga ut till fyra spår? Tungviktsduellen 50 röster om Stockholm Stockholm i siffror Valet avgör Stockholms framtid. Handelskammartidningen frågade 50 stockholmare vad som är viktigast för stadens utveckling. Sidan 20 Innehåll Den 14 september blir en av dem statsminister. Men hur ser Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt på frågorna som rör Stockholmsregionen? För Handelskammartidningen förklarar de sin syn på problemen. Sidan 12 Regionen är Sveriges tillväxtmotor och rankas högt i Europa inom flera områden. Så här bra är det att bo och verka i Stockholm. Sidan

3 1 När Stockholm växer kommer det vara förenat med stora svårigheter att ha en flygplats i Bromma. Nu finns det dock ett ingånget avtal som staden inte har rådighet över, utan det äger staten, och den ord ningen tycker vi ska respekteras. Nej. Flytta flygtrafiken till Arlanda. Vi anser att Bromma flygplats ska finnas kvar i dagsläget, men att den viktigaste flygförbindel sen i Stockholmsregionen är och förblir Arlanda. Anser ni att det under den kommande mandat perioden ska tas beslut om att avveckla eller utveckla Bromma flygplats, och i så fall hur? Eftersom vi inte äger frågan själ va och det krävs ett regeringsbeslut för att lägga ned Bromma flygplats, verkar vi på en nationell basis för en nedläggning. Vid ett skifte av regering bör förhandlingar snarast upptas för en nedläggning. Det är en hypotetisk diskussion för Stockholms kommun, eftersom vi inte har rådighet över avtalet. Flygplatsen kan inte läggas ned innan vi säkerställer att de behov som Bromma i dag fyller kan mötas på andra sätt. Ja, vid ett nationellt maktskif te finns det inga hinder för en avveckling av flygplatsen. Avtalet kan sägas upp på tre år. Det nuvarande avtalet löper fram till och med 28, det är därför inte aktuellt att besluta om det under den kommande mandatperioden. Vad händer om Bromma flygplats läggs ner? Vi får möjlighet att minska bullret och utsläppen. Marken kan användas för att bygga energief fektiva bostäder. Bättre miljö och fler bostäder. Flyget som i dag går från Bromma flygplats kommer att omdirigeras till Arlanda. Flygplatsen kan inte läggas ned innan vi säkerställer att de behov som Bromma i dag fyller kan säkras på andra sätt. På sikt, med ökade krav på kommunikationer, talar mycket för att Bromma är en för liten flygplats. Staden kan börja bygga bostäder på platsen. Dessutom kan fler bostäder byggas i hela västra Stockholm som i dag hämmas av buller och höjdrestrik tioner. Om inga andra beslut tas som ökar andra flygplatsers kapaci tet så leder det till en bristande flygkapacitet i regionen, med ne gativa konsekvenser för invånare, besökare och näringsliv. Frågorna är ställda till partiernas centralorganisationer och de har sedan själv valt på vilken nivå de har velat svara; nationell, regional eller kommunal. Flygplatsen är viktig för näringslivets konkurrens kraft. En nedläggning hotar jobb i hela landet. En majoritet av partier na anser att den flygkapacitet som Bromma bidrar med är nödvändig och att det avtal som löper fram till 28 inte ska rivas upp. Det är anmärknings värt att två partier, mp och v, bygger hela sin argumentation på att flytta över Brommas verk samhet till Arlanda trots att expertmyndigheten Trafikverket menar att en sådan överflytt ning inte är möjlig. 0 av 5 V har missat att en överflyttning av flygtrafiken till Arlanda är omöjlig. S erkänner det behov som Brom ma fyller i dag men visar otydlig het kring flygplatsens framtid. 0 av jobb i farozonen Foto: peter phillips C inser att Bromma behövs men kunde vara tydligare med flygplat sens framtid. Ja, Bromma flygplats är viktig för Stockholms näringsliv och för övriga Sveriges närhet till huvudstaden. Ja, SD vill följa gällande avtal till 28. Nej, det finns ett avtal med Swedavia om Bromma flygplats som gäller till 28. För närvarande pågår ett viktigt utvecklingsarbete. Stockholm har arrenderat ut marken till Swedavia för att användas som flygplats till 28. Det är Swedavia som beslutar om hur den ska utvecklas. Vill man inom ramen för avtalet utveckla Bromma, som till exem pel planerna på en ny terminal, så ställer vi oss bakom detta. Om flygplatsen skulle läggas ner skulle Stockholm bli mindre konkurrenskraftigt och det skulle påverka tillväxten negativt. Det skulle slå hårt mot Stock holms utveckling och tillväxt. Redan i dag är tillgängligheten till Stockholm ett problem. Arlanda har inte kapacitet att ta över trafi ken som i dag finns på Bromma. Stockholm och Sverige förlorar ett viktigt infra strukturnav och det kommer leda till sämre tillväxt och färre jobb. Det skulle hämma Stockholms utveckling och minska vår ekono miska tillväxt. KD:s tydlighet när det gäller de fördelar som en citynära flygplats för med sig välkomnas. M tydliggör Brommas betydelse för näringslivet i Stockholm men också i resten av landet. FP:s position är tydlig när det gäller Brommas viktiga betydelse för Sveriges tillväxt. SD inser betydelsen av flygplat sens nödvändighet för ekonomisk tillväxt. trafiken kan inte flyttas från bromma En nedläggning av Bromma flygplats drabbar hela Sverige, inte bara Stockholm. Det säger Skanskas vd Johan Karlström. Kiruna airport Flygplats antal passagerare 2013 En nedläggning av Bromma flygplats kan leda till lägre tillväxt och att jobb försvinner runt om i Sverige, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare. Det går inte att flytta trafiken från Bromma till Arlanda utan att tränga ut annan trafik, säger Rami Yones som är sakkunnig i flygfrågor på Trafikverket. 4 Nej. Inte heller MP inser att en över flyttning av flygtrafiken till Arlanda är omöjlig. Vänsterpartiet riva upp avtalet, lägga ner Bromma fyller en viktig funktion i dag När Bromma flygplats invigdes 1936 låg flygplatsen och bygga en ny stadsdel på och i framtiden för Stockholm och landen i utkanten av Stockholm. Sedan dess, i området. Enligt ett förslag från Miljöpartiet det. Trafikverket har pekat ut flygplatsen takt med att staden brett ut sig, har den fått skulle flygplatsområdet kunna rymma som ett riksintresse. Det går inte att flytta ett allt centralare läge vilket blivit dess bostäder, arbetsplatser trafiken från Bromma till Arlanda utan att största fördel och största hot. och invånare. tränga ut annan trafik. I dag är Bromma Sveriges tred Vår samlade bedömning är att je största flygplats med drygt två Flygtrafiken vill de flytta till det vore direkt olämpligt att stänga miljoner resenärer per år. Så sent som Arlanda. Bromma flygplats, och att flygkapai juni i år slogs ett nytt passagerarrerami Yones, Det går inte, säger Ulrika citeten på Bromma på sikt kommer kord. Då reste drygt persotrafikverket Fager som är kommunikationsvara avgörande för Stockholms och ner via Bromma, vilket är det mesta Ulrika Fager, Sveriges möjligheter att bibehålla ett chef på Bromma flygplats. någonsin under en junimånad. Bromma konkurrenskraftigt transportsystem Hade trafiken varit jämt fördelad Den relativa litenheten snabb incheckflygplats med god tillgänglighet. på dygnets alla timmar hade det kanning och närheten till centrala Stockholm Går det inte att bygga ut Skavsta? ske varit möjligt. Men så är det inte. Både anses vara flygplatsens största fördel. Den Vårt stadsnära läge kommer alltid vara Arlanda och Bromma är så kallade peakligger knappt nio kilometer från Stockett bättre alternativ för dem som har ont om flygplatser där majoriteten av flygen lyfter holms city och i nära anslutning till stora tid och som reser till eller från Stockholm och landar under några timmar på morgoarbetsplatsområden. Av de resor som görs över dagen i jobbet. De behöver en cityflygnen och eftermiddagen. Det är tider då det till och från Bromma är merparten arbetsplats och det är precis det vi är och ska vara. redan är trångt på Arlanda. En nedläggning relaterade inrikesresor. Stockholm växer vilket ställer krav på god av Bromma innebär därför väsentligt mintillgänglighet till flygtrafik. Den är dessdre flygtrafik till och från Stockholm. Enligt det nuvarande avtalet får flygplatutom en förklaring till att Stockholm kan Hon får medhåll av Trafikverkets flygexsen vara kvar till 28. Men i bostadskrifortsätta växa, säger Ulrika Fager. pert Rami Yones. sens spår vill bland annat Miljöpartiet och Absolut. Att ha en så citynä ra flygplats som Bromma är en stor fördel för Stockholm och angränsade kommuner. Foto: peter phillips Bromma flygplats Nej, i stället vill vi bygga en ekostadsdel med bostäder och rekreationsområden på Bromma flygplats. I dag finns redan Arlan da 20 minuter från Stockholm och för att klara klimatmålen måste vårt flygberoende minska. Bromma har betydelse för näringslivet och tillväxten i många delar av Sverige, inte bara Stockholm eller storstadsregionerna. Det är orter som Umeå, Östersund, Kalmar, Ängelholm, Visby och Ronneby, för att nämna några, som är beroende av Bromma flygplats. En beräkning uppskattar att minst jobb skulle hotas om flygplatsen lades ner, majoriteten av dem utanför Stockholm. Luleå airport Skellefteå flygplats Åre Östersund airport Umeå airport Runt 90 procent av alla resor till och från Bromma är arbetsrelaterade, det är arbetspendling, affärsresor och så vidare. Och företagen är beroende av goda kommunikationer. Men genom de här resorna skapas affärer, arbetstillfällen och tillväxt i hela landet. För vissa regioner skulle det vara mycket kännbart om Bromma flygplats lades ner. Sundsvall Timrå airport Elena Falck Ålder: 47. Gör: Account manager på Aruba Networks, och reser mycket inom Sverige. Bor: Kristineberg. Bromma flygplats ger stockholmare ett smidigt sätt att resa och erbjuder en enorm tidsbesparing jämfört med avgångar från Arlanda. Arlanda Bromma flygplats Göteborg City airport Skavsta flygplats Landvetter Visby airport Ängelholm Helsingborg flygplats Ronneby airport Malmö airport källa: transportstyrelsen Foto: peter phillips Ska Bromma flygplats vara kvar? Om vi bortser från att Brommas fördel är just att det är en liten, relativt centralt belägen flygplats som gör att bagagehantering, säkerhetskontroll och så vidare fungerar smidigt och passar just resenärerna på Bromma, finns ett annat problem. Bromma är en typisk peakflygplats, det vill säga människor reser tidigt på morgonen och på eftermiddagen. Precis den tid då det redan är i princip fullt på Arlanda, så nej, trafiken kan inte flyttas. Johan Karlström vd Skanska 5

4 Spårtrafiken 2 Ökad kapacitet i kollek tivtrafiken är avgörande för att lindra trängseln i trafiksystemet och öka bostadsbyggandet. Alla partier vill bygga ut tunnelbanan. Handelskammarens påver kansarbete har gett ett tydligt resultat i den frågan. Därifrån till att släppa låsningen till dyra och ineffektiva spårvägar verkar vägen vara längre. I den frågan har bara s och sd en realistisk inställning. Vänster partiet för dock glädjande nog fram trådbuss som ett alterna tiv till spårväg. Står ni bakom den tunnelbane överenskommelse som det fattats beslut om? Ja, men vill mer. Hagsätralinjen som i överenskommelsen görs om till en blå linje vill vi förlänga till Älv sjö för omstigning till pendeltåg. Vi vill att blå linjens ändar Hjulsta och Akalla kopplas ihop via Barkarby så att det bildas en ringlinje. Ja, men vi tror att framtidens Stockholm kommer kräva fler utbyggnader till Täby, mellan Hjulsta och Barkarby och en ny lila linje vars första steg är att dra vidare från Hagsätra till Älvsjö. Ja, vi vill även bygga en orange linje mellan Älvsjö Liljeholmen Fridhemsplan Odenplan. Självklart! Det är vårt förslag från 2010 som det nu fattats beslut om. När bör tunnelbanan byggas ut till Täby och Arninge och när bör den blå linjen byggas ihop mellan Akalla, Barkarby station och Hjulsta? Vi är positiva till en tunnelbana till Täby och vill snarast påbörja en förstudie. Vi vill även att blå linjens ändar Hjulsta och Akalla kopplas ihop via Barkarby och att detta ska ingå i tunnelbane överenskommelsen. Vi vill ha både en tunnelbana till Täby och stabil kvartstrafik på Roslagsbanan. Utbyggnaden mellan Barkarby och Hjulsta bör inarbetas i det arbete som nu pågår med en utbyggnad mellan Akalla och Barkarby. Så fort som möjligt. Och till Arninge vill vi se tunnelbana senast 25. Så snart som möjligt. Vi har drivit på för den utredning av tunnelbana till Täby och Arninge som SL arbetar med. Vi går till val på att knyta ihop den blå linjen från Akalla till Barkarby station. Vill ni bygga ut spårvägen (i Stockholm) under den kommande mandatperioden? Om ja, vilka linjer och sträckor? Vi står bakom utbyggnaden av Spårväg City till Ropsten och sam mankopplingen med Lidingöbanan, tvärspårväg Kista och sammankopp lingen av tvärbanan med Saltsjö banan. Vi lanserar även ett alterna tiv till spårvagn trådbussen. Nej. Spårväg i innerstaden ger få nya resenärer sett till den höga prislappen. Vi satsar därför på modern kapacitetsstark busstrafik och utbyggd tunnelbana. Utanför innerstaden vill vi däremot sna rast bygga ut tvärbanan till Kista. Vi vill bygga Tvärbanans förgrening mot Kista. Dessutom vill vi bygga Spårväg Syd sträckan Flemingsberg Kungens Kurva Skärholmen Fruängen Älvsjö Bandhagen Hökarängen Skarpnäck. Spårväg City måste skyndsamt förlängas genom Norra Djur gårdsstaden. Vi vill dock i övrigt främst bygga ut tunnelbanan och förordar generellt BRT-lösningar framför spårväg, där en lösning för 4:ans busslinje är prioriterad. Bra från V i tunnelbane frågan. Intressant med trådbuss som alternativ till spårväg. S har en genomtänkt politik för spårtrafiken. Bra om t-bana, men MP saknar kostnadsmedvetenhet när det gäller spårvägsutbyggnad. Bra att C hellre vill ha snabba bussar än spårväg i innerstan. tunnelbanan racker inte till För mindre än ett år sedan presenterades den så kallade Stockholmsöverenskommelsen som bland annat går ut på att bygga ut tunnelbanan till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Det finns dock inga planer på att förlänga tunnelbanan till Täby, trots att invånarna 6 Påstigande i Stockholms tunnelbana, miljoner människor per år utbyggnaden, framför allt om tunnelbanan planeras i samband med nyexploatering. Så gör man i flera länder, bland annat i USA. Det är jättesmart. Jag tycker att Sverige bör ta fram ett system som gör att prisökningen på marken betalar en del av tunhäromåret presenterade StockMaria Börjesson, nelbaneutbyggnaden, säger Maria holms Handelskammare en studie Börjesson som är trafikforskare och forskare KTH som visar att en utbyggd tunnelbana docent på KTH. möjliggör nya bostäder i Stock Men det räcker inte att bara förbättra holmsområdet. kollektivtrafiken. Det behövs även en förgörs den på ett smart sätt kan utbygg tätning av bebyggelsen, inte minst i närför naden av tunnelbanan dessutom delvis orterna. Förtätning är bra för både ekonobetala sig själv. I områden som får t-bana min och miljön. Med europeiska mått mätt ökar fastighetsvärdena. Det är värdeökningär Stockholm dessutom inte en speciellt ar som kan bidra till att finansiera spår tätbebyggd stad. i nordost har den sämsta kollektivtrafiken i Stockholms län och är de flitigaste bilpendlarna. Visserligen håller Roslagsbanan på att rustas upp, men den har för låg kapacitet för att vara ett bra alternativ till en förlängd tunnelbana. Vi vill dessutom bygga tunnelbana till Täby, Älvsjö samt bygga ihop blå linje mellan Akalla, Barkarby och Hjulsta. Vi vill påbörja planeringen för att förlänga till Täby Arninge i norr och Älvsjö i söder. Vi vill även genomföra en översyn av behovet av t-bana i hela Stockholms län så att regionen prioriterar utbyggnad där samhällsnyttan är som störst. Först ska utbyggnaden som beslutades hösten 2013 ske. Där efter kan framtida utbyggnader ta fart. Att binda samman blå linjen skulle ge flera positiva effekter. Vi vill se en utbyggnad till Täby och en förlängning till Älvsjö. Så fort som möjligt. Vi vill priori tera förlängning av röda linjen från Mörby Centrum till Täby då den går snabbare att bygga än den som förhoppningsvis kan byggas från Odenplan. T-bana till Täby och Arninge ligger inte inom SD:s planerings horisont. Vår uppfattning är att ra diella linjer kollektivtrafik ska vara spårburna medan tvärförbindelser ska gå per buss. Akalla, Barkaby, Hjulsta kan utgöra ett undantag. Ja, vi vill ersätta stombusslinje 4 till spårväg, bygga spårväg Syd, förlänga Tvärbanan från Sickla Udde till Sickla Station och från Solna via Bromma flygplats till Kista/Helene lund samt koppla ihop Spårväg City med Lidingöbanan. Utbyggnaden av tvärspårvägen som binder samman Stockholm måste bli klar. Kopplingen mot Kista, Bromma flygplats är central för näringslivsutvecklingen. Men även Spårväg City till Norra Djurgårdssta den och spårväg Syd är prioriterade. Stombusslinjerna i framför allt innerstaden bör ersättas med modern spårväg. Linje fyra först. Spårväg syd ska byggas i hela sin längd, för bättre tvärförbindelser i hela Söderort. Vi är motståndare till spårvagn i Stockholms innerstad på grund av rivalitet om gatuutrymme. I närförort är tunnelbana och pendeltåg överlägsna. Bra om tunnelbanan. Men dyra spårvagnsplaner. Bra att M är tydliga i tunnelbane frågan. Fp är alltför låsta när det gäller spårvägar i inner staden. Rörigt om tunnelbana och bra om spårväg. En snabb utbyggnad av tunnelbanan är helt avgörande för Stockholms framtid. Bättre kollektivtrafik leder till ökat bostadsbyggande, säger Anette Frumerie som är vd för fastighetsbolaget Besqab Självklart! Den överenskommel se som fattats mellan stat, lands ting och fyra Stockholmskommu ner, inklusive Stockholms stad, är historisk och kommer innebära stora livskvalitetsförbättringar i stockholmarnas vardag. problemet är att våga köra igång Senast tunnelbanan i Stockholm byggdes ut var Sedan dess har befolkningen i regionen ökat med nästan människor. En snabb utbyggnad kommer att vara nödvändig. Tendensen är tydlig över stora delar av världen: allt fler människor bor i allt större städer. Stockholm är inget undantag. Staden har vuxit befolkningsmässigt i stort sett oavbrutet sedan medeltiden. Under bara de senaste decennierna har Stockholms län ökat med motsvarande ett Oslo. Satsningarna på infrastrukturen har inte följt med befolkningsutvecklingen vilket är orsaken till dagens trängsel och stora framkomlighetsproblem. Mycket talar för att problemen kommer att bli än värre om inget görs, och det snabbt. Trots stor inflyttning består nästan hälften av länets befolkningsökning av födelseöverskott. Det innebär att de verkliga effekterna inte märks förrän om några år när dagens småttingar börjar röra sig i trafiken på egen hand. Fakta Senast tunnel banan byggdes ut i Stockholm var 1985, förutom en förlängning av gröna linjen från Bagarmossen till Skarpnäck Linnéa Isaksson Ålder: 28. Gör: Jobbar på Dansens Hus. Bor: Tensta. För klimatets skull borde politikerna uppmuntra stockholmarna att resa mer kollektivt. Genom en utökad tunnelbana erbjuder man ett smidigt resande som kan ersätta en del av biltrafiken. Bostadsbyggande och infrastruktur förutsätter varandra och behöver u tvecklas ihop. Innan vi börjar bygga undersöker vi infrastrukturen i området. Vi är beredda att betala mer för mark om det finns en tunnelbana där eller är på väg att byggas en. Det är även våra kunder, men inte om det dröjer fem eller tio år tills tunnelbanan är på plats. Den behöver komma i anslutning till inflyttningen. I dag byggs det alldeles för lite infrastruktur i och omkring Stockholm och har gjort så under flera år. Bor du till exempel norr om stan kan du nästan bara jobba norr om stan. Samma sak om du bor söder om stan. Så stora är problemen. Det första som måste göras är att se till att den tunnelbane satsning som politikerna nu har kommit överens om genomförs, och det snabbt. Men det räcker inte. Tunnelbanan behöver byggas ut ännu mer. Utvecklingen av den spårbundna trafiken är helt avgörande för Stockholms framtid. Det är heller inga problem att veta var den ska byggas ut. Det vet vi redan. Problemet är att våga göra det, att våga sätta ner foten och köra igång. anette Frumerie vd besqab 7

5 Trafikkaoset 3 Vägnätet mellan norra och södra regionhalvan har inte byggts ut på ett halvt sekel samtidigt som regionens befolkning ökat med ett helt Oslo. Köerna på Essingeleden och infarterna blir allt värre. Stockholmarna lägger mer tid på pendling än vad de har semester. Alla partier utom v och mp vill bygga Förbifarten. n är hur en vänsterreger ing ska kunna enas. När det gäller en östlig förbindelse är v, mp och c emot en sådan medan m, kd, fp och sd är tydligt för. S svarar svävande på den frågan. Anser ni att Förbifart Stockholm ska byggas under den kommande mandatperioden? Nej, ett ökat bilberoende är varken hållbart för miljön eller för Stockholm. De pengar som läggs på förbifarten skulle i stället ge Stockholm en förbättrad miljö och en kollektivtrafik i världsklass. Projektet är viktigt efter som det minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem, knyter samman norr och söder, och bi drar till bättre förutsättningar för näringslivet i regionen. Vi ser inga skäl till att skjuta på byggstarten. Nej. Om Förbifarten byggs ökar klimatutsläppen och belastningen på miljön förvärras. Förutom nya bilpendlare leder förbifarten till en gles utbyggd bebyggelse. Vi vill i stället satsa på en tät stad med väl utbyggd kollektivtrafik. Ja, det är viktigt att leda trafiken förbi innerstaden. Ska det införas trängselskatt på Essingeleden från och med 2016? Ja, pengarna från trängsel skatten ska gå till utökad kollek tivtrafik och cykelleder. Trängselskatten är ett av de mest effektiva instrumenten för att minska trängseln på våra gator. Trängselskatten ska också användas till nödvändiga investe ringar i infrastruktur i Stockholm. Vi vill att trängselskatten ska bli en regional avgift och att intäkterna ska gå till ny kollektiv trafik, inte till Förbifart Stockholm eller andra vägprojekt. Ja, och vi vill att rådigheten över trängselskatten ska överföras till lokal nivå samt att trängsel skatterna även ska ges en miljö styrande funktion. Anser ni att den östliga förbindelsen ska byggas (den sista delen i en ringled runt Stockholm)? Nej, precis som med Förbifarten är vi emot att gå i bilismens led band och satsa enorma pengar på motorvägar. Ska vi klara de miljöoch transportutmaningar vi står inför måste vi minska privatbilis men och satsa på kollektivtrafik. I dag finns det inga konkreta planer på en östlig förbindelse, men det kan vara ett möjligt fram tida projekt. Under de kommande åren kommer tunnelbaneutbygg naden och Förbifarten vara de två stora infrastrukturprojekten. Nej. Östlig förbindelse bidrar till ökad biltrafik, ökad energi förbrukning och ökade utsläpp av växthusgaser. Vi vill i stället använda pengarna till att bygga ut kollektivtrafiken. Vi tror inte att ännu en större otorväg i Stockholm är ett modernt m sätt att bygga den hållbara staden. Utredningar visar på över vägande negativa konsekvenser. Vi priori terar i stället fortsatta satsningar på utbyggd kollektivtrafik. V för en orealistisk trafikpolitik. Det går inte att sluta bygga nya vägar i en växande region. Otydligt från S om östlig förbin delse. Det blir svårt att samarbeta med V och Mp om vägar. Mp säger nej till kringfartsleder och ökar därmed trafikbelast ningen i innerstaden. Vi sitter flera manader i ko Ålder: 53. Gör: Projektledare Bygg. Bor: Vallentuna. I dag är trafiksituationen mindre bra. Man behöver bygga färdigt vägarna förbi Stockholm % 24 % 23 % 22 % 21 % 21 % 21 % Så många procent förlängs varje bilresa med i genom snitt på grund av köer. snabbare än i dag och förbättra möjligheterna för cykelpendlandet kostar förhållandevis lite, men skulle ge stora förbättringar. Trots att det är ungefär tio år kvar till att den 21 kilometer långa förbifarten beräknas vara klar höjs redan röster för en motsvarande led, Österleden, på andra sidan Stockholm. Jonas Eliasson är inte lika övertygad om dess förträfflighet. Hade den varit gratis hade det inte varit några problem. Men frågan är om den skulle vara värd pengarna. Källa: TomTom. Siffrorna baseras på 6 biljoner datamätningar Nordens värsta köstäder Stockholm Oslo Stavanger Trondheim Åbo Helsingfors Århus C vill leda trafiken förbi inner staden men är samtidigt emot en östlig förbindelse, det är ologiskt. P-O Lundkvist En vanlig bilpendlare i Stockholm sitter i bilen mer än ett år under sitt yrkesliv. Flera månader av det är i köer. Det gör Stockholm till en av de värsta köstäderna i Europa. Förbifart Stockholm skulle öka tillgängligheten, säger Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys, på KTH. Förbifart Stockholm kan bli bra, eftersom Minst stockholmare tar bilen till tillgängligheten kommer att öka otroligt jobbet varje dag. De flesta av dem kommer mycket. att hamna i någon av de bilköer som ringlar Och jag tror inte trafiken kommer att på olika håll i Stockholm. Några köar kanöka så mycket heller. ske bara vid rödljusen, andra kan tvingas sitta minst en timme i kö. Även om Förbifart Stockholm kostar I snitt förlängs varje bilpendlarresa stora pengar, tycker han att det är en i Stockholm med ungefär 30 procent viktig del i satsningen på Stockholm. på grund av köer. Det gör Stockholm Men det är viktigt att man samtidigt till den kötätaste staden i Norden, förtätar boendet i stället för att bygga långt värre än Oslo, Köpenhamn och Jonas Eliasson, på nya ställen, menar Jonas Eliasson. Helsingfors, enligt TomTom Euro professor KTH Förtäta i områden längs förbifarpean Traffic Index från i våras. ten som Kungens Kurva, Barkarby och Kista där det redan finns spårbunden trafik. Bygg Stockholmsköerna håller Europaklass inga nya områden på Ekerö. Stockholm och hamnar på tolfte plats på listan som måste förtätas både på makro- och mikrotoppas av Moskva och Istanbul. I stort sett nivå. Det är fel väg att gå och smeta ut alla alla stockholmare har en lösning på hur nya bostäder och företag mellan Norrtälje köerna ska kortas. Bygg fler vägar kräver en och Nynäshamn. Bygg där det redan är del, medan andra tycker att det är bättre att byggt, säger han. satsa alla pengar på kollektivtrafik i stället. Men förtätningar och Förbifarten löser Jonas Eliasson, professor i transportanalys inte Stockholms problem. Det allra viktipå KTH, menar att det krävs både och. gaste när det gäller infrastruktur är att satsa Det gäller att använda pengarna där de på bussar och cyklar, menar Jonas Eliasson. gör mest nytta. Att satsa på bussar som går mycket Trots enorma kostnader tror han att Vi gick 2010 till val på att Förbifart Stockholm skulle byggas. Sedan dess har debattvågorna stundtals gått höga, men vi har konsekvent arbetat för att trafiken inte ska gå genom Stockholms centrala delar. Vi vill att Förbifart Stockholm påbörjas under den kommande mandatperioden. Det är avgö rande för att minska trafiken på Essingeleden och i innerstaden. Förbifarten är helt avgörande för regionens fortsatta tillväxt. Ja, Förbifarten ska byggas. Ja, trängselskatten är en viktig del i att finansiera tunnelbane utbyggnaden och Förbifart Stockholm. Stockholmarnas trängselskatter ska inte användas för infrastrukturprojekt utanför Stockholmsregionen. Trängselskatt på Essingeleden kan först bli aktuellt när Förbi farten är färdigbyggd. Ja, men vi har inte bestämt oss för exakt dragning. Ja, det är viktigt att Stockholm kan få en komplett ringled. Då kan biltrafiken ta vägen runt Stockholm. Tillsammans med Förbifarten är en östlig förbindelse avgörande för att minska biltrafi ken i Stockholms innerstad. Ja, Stockholm är tillsammans med Tirana, Albaniens huvudstad, de enda huvudstäderna i Europa utan en fungerande ringled. Bra att Kd vill bygga både Förbi farten och en östlig förbindelse. M har insett vikten av kringfarts leder. Tydligt och bra från Fp om kring fartsleder. Motsägelsefullt från SD om trängsel skatt, den finns i överens kommelsen som de står bakom. Vi efterlyser en långsiktig satsning Miljön och näringslivet blir vinnare om man rustar upp vägnätet och samtidigt satsar på spårbunden trafik. Men allt måste göras i samklang med Sveriges klimatmål, säger Pierre Decroix, vd för Coca-Cola i Sverige. Om det förs en intelligent infrastrukturpolitik som både ser till att rusta upp det befintliga vägnätet och arbetar kring frågor som spår bunden trafik och förnyelsebara bränslen, så kommer det att innebära vinster både för miljö och näringsliv. Vi anser att man måste satsa mer både av e ffektivitetsskäl och miljöskäl. En stor del av landets utsläpp kommer från transporter men vi på Coca-Cola har en mycket god möjlighet att visa ledarskap inom det området. Sedan 2007 har vi minskat våra transportrelaterade utsläpp med ungefär hälften, bland annat genom övergång till b iodiesel och biogas och då har vi bland annat varit tvungna att etablera egna tankställen så det finns mycket mer att göra. Vi har ingen specifik åsikt om Förbifart Stockholm utan efterlyser en övergripande långsiktig satsning på infrastruktur, som är i samklang också med Sveriges klimatmål. Det är bara de klimateffektiva företagen som kommer att vara lönsamma framöver. pierre decroix vd coca-cola sverige Foto: stefan nilsson 8 9

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Människorna Företagen Staden Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Med huvudstadsregionen mot framtiden 2012 är det hundratio år sedan Stockholms Handelskammare grundades. Det ger perspektiv

Läs mer

handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet

handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet vinnare av guldbladet 2013 och 2014 handelskammartidningen 04 2014 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala stockholm efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet operans vd tar

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

handelskammartidningen stockholm är en av världens bästa städer men här är... hoten

handelskammartidningen stockholm är en av världens bästa städer men här är... hoten handelskammartidningen STHLM 04 2012 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIonen stockholm-uppsala hoten BOSTadsbrist 1 2 kompetensbrist 3 byråkrati Befolkningstakten kräver att det byggs lika många bostäder som

Läs mer

WWW.ÄLKOMMEN TILL NYA CHAMBER.SE

WWW.ÄLKOMMEN TILL NYA CHAMBER.SE VINNARE AV GULD- BLADET 2013 HANDELSKAMMARTIDNINGEN 03 2013 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM-UPPSALA FRAMTIDENS STOCKHOLM NYA T-BANEKARTAN GER 350 000 BOSTÄDER SÅ KLARAR ELECTROLUX KRISERNA UPPÅT

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer 2 2012 STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN

sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer 2 2012 STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN Klimatförändringar ökar krav på avlopp De svenska vatten- och avloppsledningarna blir allt äldre. Under de kommande åren behöver kommunerna öka investeringarna i ledningsnäten med 50 procent. Sidan 4 5

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

Rapport 2011:21 Läget i länet

Rapport 2011:21 Läget i länet Rapport 2011:21 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011 Riktlinjer för bostadsförsörjning Norrtälje 2004 Sigtuna 2010 Vallentuna 2010 Upplands Väsby Upplands-Bro 2002 2002 Täby Sollentuna

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

handelskammartidningen

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 handelskammartidningen 01 2014 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala bygg ett till stockholm lösningen på bostadskrisen: lätta på restriktionerna så ska arlanda

Läs mer

Framtiden är inte till salu

Framtiden är inte till salu Framtiden är inte till salu Omställningsplan för Stockholmsregionen FOTO: ANN FORSYTH Vänsterpartiet Storstockholm Juni 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Klimatsmarta bostäder eller dyrt och dragigt? Ett enkelt

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Sten Olsson och Clara von Otter 1 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Rapportens syfte och metod... 4 3. Sammanfattning... 5 3.1 Slutsatser...

Läs mer

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se RAPPORT Ett hem åt alla Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN I PUNKTFORM... 3 EN KRISTDEMOKRATISK BOSTADSPOLITIK... 5 BAKGRUND...

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer