2010:2. Riktade flyttningar och arbetspendling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010:2. Riktade flyttningar och arbetspendling"

Transkript

1 2010:2 Riktade flyttningar och arbetspendling Befolkningsprognos

2

3 2010:2 Riktade flyttningar och arbetspendling Befolkningsprognos

4

5 Riktade flyttningar och arbetspendling mellan Stockholms län och omgivande län och kommuner

6 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete mellan Regionplanekontoret/SLL, SCB, USK AB och Demografikonsulten, samt adjungerade forskare. Förfrågningar: Åke Nilsson, Demografikonsulten, Ulla Moberg, Regionplanekontoret/SLL, Projektledare och red. Ulla Moberg Regionplanekontoret, Stockholm läns landsting Box 4414, Stockholm Besök Västgötagatan 2 Tfn , Fax Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén SCB RTN ISSN XXXX-XXXX

7 Förord Följande rapport är en utvidgning av rapport 2:2007 Stockholmsmigranterna kring millennieskiftet. En statistisk studie av befolkningstillväxten i Stockholms län , med utblick mot Dessutom finns en självständig bilaga som fokuserar på flyttningarna mellan Stockholms län och övriga län i Östra Mellansverige samt bilagor för Stockholms läns 26 kommuner på Regionplanekontorets hemsida. Nedanstående rapport har som syfte att närmare granska flyttningarna mellan kommunerna i Stockholms län och Mälardalen samt Östra Mellansverige och utöver detta har även studier av officiell statistik om arbetspendling tillkommit. Tidigare har bl.a. rapporten i Gula serien 3:2007 Modellutveckling: multiregionala prognosmodeller. Riktade flyttningar och pendling publicerats. Pendling är ett mer komplicerat ämne än man kan föreställa sig. Den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) avser pendling över kommun- eller länsgräns. I RAMS finns uppgifter om dagbefolkning och nattbefolkning. I Stockholms län, som är en gemensam bostads- och arbetsmarknad, är dagbefolkningen framför allt koncentrerad till de centrala regiondelarna. Nattbefolkningen är dock inte lika koncentrerad till de centrala delarna av Stockholms län och en stor del är till och med bosatta utanför länet och tillhör således kategorin pendlare över länsgräns. FA, Tillväxtverkets Funktionella analysregioner (tidigare LA) är en indelning som har som syfte att beskriva arbetsmarknadens funktionssätt för geografiska områden som är relativt oberoende av omvärlden med avseende på utbud och efterfrågan av arbetskraft. Indelningen kan förändras över tiden beroende på förändringar i pendlingsströmmarnas riktning och styrka. FA är främst tänkt att användas vid regionala analyser men används även för att beskriva regionförstoring. I Resvaneundersökningarna (RVU) studeras befolkningens dagliga resande utanför det egna hemmet, vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka färdsätt som används och vad som är syftet/ärendet för resan. Alla resor inom Sverige kartläggs såväl som resor till och från utlandet. Flyttningar och pendling och regionförstoring har studerats i ett stort antal projekt och forskningsprojekt under årens lopp och därför hänvisas i första hand till KTH:s, Tillväxtverkets, SIKA:s och SCB:s m.fl. hemsidor för en komplettare genomgång av detta gränslösa ämnesområde. I rapporten som följer har vi begränsat oss till en ganska omfattande och kvalificerad deskriptiv statistisk redovisning av ett fåtal variabler. Arbetet med fler variabler och fullständigare analyser fortsätter och publiceras i kommande rapporter. 5

8 Innehåll Förord... 5 Sammanfattning... 7 Inledning... 9 Utvecklingen i Sverige Länets flyttningar uppvisar stora variationer Universitetslänet Uppsala län Södermanlands län utbytet med Stockholms län avgör tillväxten Östergötlands län från industri till akademiskt lärosäte Gotlands län starka band med Stockholms län Örebro län medellän med svag befolkningsutveckling Västmanlands län kraftig expansion, sedan stagnation Gävleborgs län industrilän med folkminskning Antalet utrikes födda fördubblat på drygt 20 år Arbetspendlingen Storstadsområden en statistisk indelning Bilaga Folkmängdstabeller för län och kommuner

9 Sammanfattning Omflyttningen i Sverige har under flera decennier trendmässigt legat på en ganska konstant nivå. Under miljonprogramsåren var den hög för att under 1970-talet gå ned. Efter 1990-talskrisen har omflyttningen åter ökat något. Arbetspendlingen har ökat i snabb takt sedan 1990-talskrisen. I lågkonjunkturer minskar flyttningarna. På regional nivå, för Stockholms län, kan det vara stora variationer över tiden i in- och utflyttningen. Länet har stort flyttningsutbyte med Uppsala och Södermanlands län Stockholms läns flyttningsomland kan delas i tre koncentriska områden. Det närmaste området utgörs av Uppsala, Södermanlands och Gotlands län. Drygt 1 procent av befolkningen i de tre länen har årligen flyttat till Stockholms län. Strömmen i motsatt riktning har varit ungefär lika stor. Mot Södermanlands län har länet som regel haft ett underskott. Mot Uppsala och Gotlands län har in- och utflyttningen för det mesta varit i balans. Nästa område utgörs av 8 län, nämligen Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, Östergötlands, Västerbottens, Jämtlands, Örebro och Västernorrlands län. Ifrån dessa län har årligen drygt 0,5 procent av befolkningen flyttat till Stockholms län. Inflyttningen till länet har som regel varit något större än utflyttningen. Resterande 9 län har haft ett lågt flyttningsutbyte med Stockholms län. De båda andra storstadsområdena, Göteborg och Malmö, ligger närmare. I dessa 9 län har flyttningarna till Stockholms län varit något fler än i motsatt riktning. Utflyttarna är unga nybörjare på högskolor och universitet, familjer med barn i förskoleåldern och personer i övre medelåldern Något schablonmässigt kan man påstå att det finns tre kategorier av utflyttare från Stockholms län: 1. Unga människor i 20-årsåldern. Som regel brukar omflyttningen vara intensivast i åldrarna år men vad gäller utflyttarna till län med stora lärosäten är många i åldern år. 2. Barnfamiljer med barn i förskole- och skolåldern vilka bl. a flyttar till grannlänen. En ganska stor andel av utflyttarna fortsätter att pendla till jobb i länet. 3. En annan kategori som lämnar länet är personer i åldrarna år. Invandrarna flyttar till kommuner med hög andel invandrare Gruppen utrikes födda har under de två senaste decennierna ensamt svarat för Stockholms flyttningsöverskott. Var femte person som flyttar till länet från övriga Sverige är född utomlands. Varannan långpendlare jobbar i Stockholm/Solna Drygt personer boende i de kringliggande länen har sin arbetsplats i Stockholms län. Ungefär hälften av inpendlarna arbetar i Stockholm eller Solna. Omkring 1/4 av inpendlarna från de angränsande länen jobbar i gränskommunerna. Det innebär att ungefär 1/4 av pendlingen är korta arbetsresor. 7

10 Pendlingen från de närmast kringliggande länen har ökat kraftigt Från Uppsala län har inpendlingen ökat med ca 64 procent från till och från Södermanlands län med nästan 88 procent. Från Västmanlands län har inpendlingen fördubblats. Utpendlingen är stor från länens gränskommuner. Karaktäristiskt för alla kommuner i Stockholms län med hög inpendling från kringliggande län är att de är belägna vid kommunikationsstråken mot Stockholm. Pendla istället för att flytta? De förbättrade kommunikationerna gör att gränsen mellan pendling och flyttning blir mer och mer diffus. Dubbel bosättning och veckopendling är ett mellanting av flyttning och pendling. Flera gränskommuner i Uppsala län och Södermanlands län har likheter med förortskommunerna i länet. De har betydande inflyttning från Stockholms län samtidigt som en hög andel av de förvärvsarbetande har sitt jobb i länet. 8

11 Inledning Definitionen av Mälardalen kan variera men betyder ofta Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Aktuell flyttnings- och pendlingsstatistik bekräftar att Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län tillhör omlandet till Stockholms län, men knappast Örebro län. Omflyttningen mellan Gotland och Stockholms län ligger på samma nivå som flyttningarna mellan Stockholms län och de båda grannlänen och därför kan Gotlands län räknas till den inre delen av Stockholms omland. Diagram 1 Inflyttade till Stockholms län per av folkmängden i utflyttningslänet och utflyttade från Stockholms län per av folkmängden i inflyttningslänet - genomsnitt för åren Källa: Egna beräkningar baserade på raps. Stockholms läns flyttningsomland kan delas i tre koncentriska områden. Det närmaste området utgörs av Uppsala, Södermanlands och Gotlands län. Drygt 1 procent av befolkningen i de tre länen flyttar årligen till Stockholms län. Strömmen i motsatt riktning är ungefär lika stor. I nästa område flyttar drygt 0,5 procent av befolkningen årligen till Stockholms län. Åtta län ingår i området nämligen Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, Östergötlands, 9

12 Västerbottens, Jämtlands, Örebro och Västernorrlands län. Inflyttningen till länet är som regel något större än utflyttningen. Resterande 9 län har lågt flyttningsutbyte mot Stockholms län. Göteborg och Malmö ligger närmare. I dessa 9 län är också flyttningarna till Stockholms län något fler än i motsatt riktning. Från länets horisont ser flyttningsutbytet mot övriga Sverige ut något annorlunda. Antalet inflyttade från det folkrika Västra Götalands län är ungefär lika stort som från det närbelägna Uppsala län. Flyttningarna mellan Skåne län och Stockholms län är fler än mellan Södermanlands län och Stockholms län. Efter Södermanlands län har Stockholms län störst flyttningsutbyte med Östergötlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Diagram 2 Inflyttade till Stockholms län och utflyttade från Stockholms län per av folkmängden i Stockholms län genomsnitt för åren Källa: Egna beräkningar baserade på raps. I Sverige finns två tillväxtregioner. Den ena är Stockholms län och Uppsala där befolkningstillväxten är mer än dubbelt så snabb som i riket. Den andra är de tre Västkustlänen, Västra Götalands, Hallands och Skåne län, med en folkökning som är snabbare än rikets. Övriga delar av landet har folkminskning eller bara en svag folkökning. Åren har folkmängden förändrats enligt nedanstående tablå: 10

13 Tablå 1 Folkmängd i 1000-tal 31 dec 2008 Folkökning Antal i 1000 tal Procent Stockholms län ,5 Uppsala län ,5 Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Örebro, Västmanlands och Gävleborgs län ,4 Västra Götalands, Hallands och Skåne län ,9 Smålandslänen 1 och Blekinge län ,7 Skogslänen 2 exkl. Gävleborgs län ,7 Sverige ,7 Källa: SCB:s befolkningsstatstik. Folkökningen för Uppsala län och Västmanlands län har korrigerats för överföringen av Heby kommun från Västmanlands till Uppsala län. Norrland och stora delar av Svealand har traditionellt varit Stockholms läns flyttningsomland. Skogslänen, Norrland med Dalarnas och Värmlands län, kommer troligen att betyda allt mindre för Stockholms läns flyttningsutbyte beroende på fortsatt folkminskning. Länen i Östra Mellansverige med Gävleborgs län men utan Uppsala län torde även i fortsättningen ligga kvar på nuvarande nivå i flyttningsutbytet med Stockholms län. Trots ökade pendlingsmöjligheter till Stockholms län har folkmängden bara ökat med drygt 3 procent från 1985 till Uppsala län tillsammans med Västra Götalands och Skåne län kommer sannolikt att alltmer dominera i länets flyttningsutbyte. 1 Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län 2 Med skogslänen brukar man avse Norrlandslänen (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län) samt Dalarnas och Värmlands län. 11

14 Diagram 3 Inpendlare till Stockholms län per av folkmängden i utpendlingslänet och utpendlare från Stockholms län per av folkmängden i inpendlingslänet genomsnitt för åren Källa: Egna beräkningar baserade på raps. Flyttnings- och pendlingsmönstren ger ungefär samma bild av Stockholms läns relationer till övriga länen i landet. De båda grannlänen, Uppsala och Södermanlands län, har inte oväntat störst pendlingsutbyte med Stockholms län. Därefter kommer Västmanlands, Gotlands, Gävleborgs, Dalarnas, Östergötlands och Örebro län. Gränsen mellan pendling och flyttning blir mer och mer diffus. Förbättrade kommunikationer, IT-utvecklingen och förändrade förhållanden på arbetsmarknaden bidrar till att fler kan arbeta på distans och/eller pendla över tämligen långa avstånd. Dubbel bosättning och veckopendling är ett mellanting av flyttning och pendling. 12

15 Utvecklingen i Sverige Myten om den ökade rörligheten stämmer inte om man med rörlighet avser omflyttningen. Under den senaste 50-årsperioden har omkring 2 procent av landets befolkning flyttat från ett län till ett annat årligen. Under 1960-talet var omflyttningen hög inte bara beroende på att 40-talisterna var i de flyttintensiva åldrarna utan också beroende på hög rörlighet i befolkningen. Rörligheten avtog på 1970-talet och förblev låg under 1980-talet. Efter 1990-talskrisen har omflyttningen legat på en högre nivå än på 1980-talet men inte nått de nivåer som noterades på 1960-talet. En FA-region är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Samtidigt är FA-regionen företagens huvudsakliga rekryteringsområde för arbetskraft. Indelningen är främst tänkt att användas vid regionala analyser 3. I Stockholms FA (tidigare LA) ingår förutom kommunerna i Stockholms län Håbo, Gnesta, Strängnäs, Trosa, Knivsta, Tierp, Uppsala, Enköping, Östhammar och Heby. Diagram 4 Pendlare och flyttare per av folkmängden i Sverige Källa: Egna beräkningar baserade på raps och SCB:s statistikdatabas. Anmärkning: Flyttningsstatistiken för 24 län efter år 1996 är schablonmässigt beräknad enligt de metoder som redovisats på sid 22 i Stockholmsmigranter kring millennieskiftet rapport 2:2007 (Regionplanekontoret). Omflyttningen mellan de 72 FA-regionerna 4 ligger på samma nivå som omflyttningen mellan de 24 länen som fanns före Stockholms, Göteborgs och Malmö FA regioner omfattar delar av 2 eller 3 län enligt den gamla länsindelningen. Omflyttningen över länsgräns i storstadsregionerna elimineras när man använder FA-regioner som indelning. De eliminerade flyttningarna är ungefär lika många som antalet flyttningar mellan FAregioner inom övriga län. 3 Se Tillväxtverkets hemsida, FA = Tillväxtverkets 72 Funktionella analysregioner. Tidigare Nuteks LA-regioner, Lokala arbetsmarknadsregioner. 13

16 Däremot har allt fler människor börjat arbetspendla 5. Runt 1990 pendlade ca 2,5 procent av befolkningen mellan FA-regioner fler under högkonjunkturåren och färre under krisåren i början på 1990-talet. Därefter har trenden varit stigande. Som alltid spelar gränsdragningen mellan områden stor roll när omflyttningen analyseras. Under den senaste 40-årperioden har ca 4 procent av landets befolkning flyttat över en kommungräns årligen. Miljonprogramsåren runt 1970 med många nybyggda bostäder gav hög omflyttning. Runt 1990 pendlade ca 12 procent av befolkningen över kommungräns. Eftersom en arbetspendlare i statistiken är en person som har sin bostad (enligt folkbokföringen) i en kommun och sitt arbetsställe i en annan kommun, så blir resultaten på kommunnivå inte helt relevanta i en region som Stockholms län som är en gemensam bostads- och arbetsmarknad och där arbetsplatserna i många fall är koncentrerade till vissa regiondelar. Diagram 5 Pendlare och flyttare mellan kommuner per av folkmängden i Sverige resp Källa: Egna beräkningar baserade på raps och SCB:s statistikdatabas. Anmärkning: Flyttningsstatistiken är justerad för ändringar i kommunindelningen som inträffat t.o.m Nybildade kommuner 1992 och senare redovisas tillsammans med moderkommunen innan kommunen bildades. Pendlingsstatistiken redovisas genomgående enligt den senare principen. De brister på jämförbarhet som den ändrade kommunindelningen medför påverkar inte en redovisning med den noggrannhet som finns i diagrammet ovan. 5 Före 1985 finns uppgifter om arbetspendling bara vart 5:e år från Folk- och bostadsräkningarna. 14

17 Analys av flyttningarna mellan Stockholms län och Mälardalslänen De årliga variationerna i flyttningarna mellan Stockholms län och de kringliggande länen har ofta satts i samband med upp- och nedgångar i ekonomin. För att testa hypotesen har tre variabler valts Årliga förändringar i BNP en variabel som visar den generella utvecklingen i landet. Andelen av befolkningen år som är öppet arbetslös i Stockholms län en indikator på den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län. Andelen av befolkningen år som är öppet arbetslös i ut/inflyttningslänet en indikator på den ekonomiska utvecklingen i resp. län. Koefficienterna och konstanten har skattats med multipel linjär regression där inflyttningen till Stockholms län är den beroende variabeln. Resultatet av skattningarna framgår av nedanstående tabeller där värden som signifikant avviker från 0 markerats. Tabell 1 Inflyttade till Stockholms län koefficienterna i multipel linjär regression åren Utflyttningslän Konstant Koefficienter R 2 BNP Arbetslöshet Stockholms län Arbetslöshet utflyttningslänet Uppsala län *** ,32 Södermanlands län *** 82 *** ,54 Östergötlands län 739 *** 121 *** *** 920 *** 0,74 Gotlands län 324 *** 22 *** -164 *** 140 *** 0,67 Örebro län 934 *** 51 ** ,34 Västmanlands län *** 76 *** ,40 Gävleborgs län *** 83 *** -224 *** 151 *** 0,63 Standardavvikelser Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Gotlands län Örebro län Västmanlands län Gävleborgs län Källa: Egna beräkningar baserade på Regionplanekontorets uttag från SCB:s befolkningsregister och SCB:s statistikdatabas. Arbetslöshet ( ) från Regionplanekontorets uttag från SCB:s befolkningsregister, ( ) från SCB:s statistikdatabas (allmän statistik) och ( ) från SCB:s statistikdatabas (AKU). Tidsserierna är sammanfogade med den metod som används för kedjeindex (året då kedjningen genomförs behövs uppgifter både från den gamla och nya tidsserien). Anmärkning: ***= signifikant på 1-% nivån, **= signifikant på 5-% nivån och *= signifikant på 10-% nivån. N=23 för varje län. Det är bara i 3 län av 7 som modellen har en någorlunda hög förklaringsgrad. Det gäller flyttningarna från Östergötlands, Gotlands och Gävleborgs län till Stockholms län. Med stigande arbetslöshet i det egna länet ökar flyttningen till Stockholms län och med avtagande arbetslöshet i Stockholms län stiger flyttningen till Stockholms län. Koefficienterna, redovisade i tabellen, för de tre länen avviker signifikant från 0. En tolkning är att flyttningarna från de tre länen till Stockholms län har ett samband med hur arbetsmarknaden utvecklas i hemlänet och i Stockholms län. Flyttströmmarnas förändringar över tiden från de tre länen är en god illustration av den neoklassiska migrationsteorin. Enligt den neoklassiska teorin är det framförallt de strukturella faktorerna som påverkar motiven till ett migrationsbeslut: pull, d.v.s. de faktorer som drar en migrant till en region, och push d.v.s. de faktorer som driver en migrant 15

18 från den egna regionen. I Stockholms län har arbetslösheten genomgående varit lägre än i de tre länen. Flyttningarna från Östergötlands län till Stockholms län är ett belysande exempel. Åren avtog flyttningarna från Östergötlands län samtidigt som arbetslösheten minskade både i Stockholms län och i Östergötlands län (diagram 6). Därefter steg arbetslösheten fram till år 1993 samtidigt som inflyttningen ökade fram till år I Östergötlands län låg arbetslösheten på ca 6 procent fram till 1996 för att sedan vända nedåt till drygt 2 procent I Stockholms län var utvecklingen likartad men på en lägre nivå. Åren låg arbetslösheten på ca 4 procent för att gå ned till drygt 1 procent år Som framgår av diagrammet ökade inflyttningen fram till 1998 för att sedan vända nedåt och nå bottennivån åren Vändningen i flyttströmmen kom ett par år efter svängningarna på arbetsmarknaden. Mönstret upprepades vid den mildare lågkonjunkturen i början av 2000-talet med ökad inflyttning Diagram 6 Inflyttade från Östergötlands län och arbetslöshet i procent av befolkningen i åldern år i Östergötlands län och Stockholms län Källa: Inflyttade från Regionplanekontorets uttag från SCB:s befolkningsregister. Arbetslöshet ( ) från Regionplanekontorets uttag från SCB:s befolkningsregister, ( ) från SCB:s statistikdatabas (allmän statistik) och ( ) från SCB:s statistikdatabas (AKU). Tidsserierna är sammanfogade med den metod som används för kedjeindex (året då kedjningen genomförs behövs uppgifter både från den gamla och nya tidsserien). Effekterna av finanskrisen som slog till under de 4 sista månaderna år 2008 hann inte påverka flyttningarna i någon större omfattning under det året. De slutsatser som redovisas ovan är ingen nyhet utan är belagda i ett flertal rapporter (se t.ex. sid i Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt, A2005:016, ITPS). Inflyttningen till Stockholms län har traditionellt haft ett positivt samband med konjunkturutvecklingen, t.ex. BNP:s utveckling. Regressionsanalysens resultat stödjer den uppfattningen för 6 av de 7 län som omger Stockholms län. Sambandet har försvagats under 90- och 00-talen då invandrarna och ungdomarna flyttat till Stockholms län oavsett konjunkturläget. Med hjälp av diagram 7 för Östergötlands län ser man inga klara och tydliga samband mellan förändringarna i BNP och flyttningarna från Östergötlands län till Stockholms län. Givet att nivån på arbetslösheten är konstant både i Östergötlands och i Stockholms län 16

19 ökar migrationen med 121 personer från Östergötlands län om BNP-tillväxten ökar med 1 procent. Minskar BNP-tillväxten med 1 procent avtar migrationen från Östergötland. Koefficienterna för den regionala utvecklingen (här uttryckt som procent arbetslösa i Stockholms län och ut/inflyttningslänet) antar värden som är flera gånger större än koefficienten för BNP-utvecklingen. Uppfattningen att inflyttningen till Stockholms län tilltar när arbetslösheten ökar har således bekräftats. Detta torde gälla för de områden som ligger utanför Stockholms LA-region. Diagram 7 Årliga förändringar av BNP i procent och antalet inflyttade från Östergötlands län Källa: SCB:s nationalräkenskaper och Regionplanekontorets uttag från SCB:s befolkningsregister. Flyttningarna från Uppsala län till Stockholms län styrs i högre grad av andra faktorer än de som ingår i modellen. Modellens förklaringsgrad är låg. Flyttströmmen har olika inslag som nyexaminerade akademiker, personer som byter arbete och personer som enbart byter bostad. Norra delen av Stockholms län och södra delen av Uppsala län utgör en gemensam bostadsmarknad. 17

20 Diagram 8 Inflyttade från Örebro län och arbetslöshet i procent av befolkningen i åldern år i Örebro län och Stockholms län Källa: se diagram 6. För flyttningarna från Västmanlands, Södermanlands och Örebro län till Stockholms län har också modellen låg förklaringsgrad möjligen beroende på att arbetslösheten är betydligt högre i Örebro och Västmanlands län än i Stockholms län. Trots att arbetslösheten började avta år 1997 i både Örebro och Västmanlands län fortsatte inflyttningen till Stockholms län att öka. Flyttströmmen från Västmanlands län vände nedåt först år 2000 och från Örebro ett år senare. Förklaringen torde vara att arbetslösheten åren var 2,1 3,3 procentenheter lägre i Stockholms län än i Örebro och Västmanlands län. I tabellen nedan visas de samband som föreligger mellan utflyttningen från Stockholms län och förhållandena på arbetsmarknaden i Stockholms län och i inflyttningslänet samt utvecklingen av BNP enligt en multipel linjär regressionsmodell. Enligt regressionsmodellen är det möjligtvis i tre fall som betingelserna på arbetsmarknaden signifikant påverkar utflyttningen från Stockholms län. Det är utflyttningen till Uppsala län, Gotlands län och Västmanlands län. 18

21 Tabell 2 Utflyttade från Stockholms län koefficienterna i multipel linjär regression åren Inflyttningslän Konstant Koefficienter R 2 BNP Arbetslöshet Stockholms län Arbetslöshet inflyttningslänet Uppsala län *** ** -956 ** 0,27 Södermanlands län *** * 0,35 Östergötlands län *** ,17 Gotlands län 379 *** ** 144 ** 0,29 Örebro län *** ** 0,50 Västmanlands län *** *** -334 *** 0,52 Gävleborgs län *** ,46 Standardavvikelser Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Gotlands län Örebro län Västmanlands län Gävleborgs län Källa: Se föregående tabell. Anmärkning: ***= signifikant på 1-% nivån, **= signifikant på 5-% nivån och *= signifikant på 10-% nivån. N=23 för varje län. Trots att man visuellt tycker sig se samband mellan utvecklingen på arbetsmarknaden och utflyttningen skattar modellen inte några säkerställda samband för de övriga länen. Med hjälp av två diagram (9 och 10) ska vi titta på utflyttningen till Uppsala län och Södermanlands län för att se om det finns visuella tecken på samband som modellen inte förmår att skatta. Diagram 9 Utflyttningen från Stockholms län till Uppsala län samt arbetslöshet i procent av befolkningen i åldern år i Stockholms och Uppsala län Källa: se diagram 6. 19

22 Andelen av befolkningen som är arbetslös har genomgående varit högre i Uppsala län än i Stockholms län utom åren Under krisåren var andelen arbetslösa 0,9 1,5 procentenheter högre i Uppsala län än i Stockholms län. Under den perioden var utflyttningen låg från Stockholms län. Från 1995 till 2002 avtog arbetslösheten både i Uppsala och i Stockholms län samtidigt som flyttningarna från Stockholms län till Uppsala län ökade till I Södermanlands län har andelen arbetslösa legat i genomsnitt 1,6 procentenheter högre än i Stockholms län under perioden Åren var andelen arbetslösa i Södermanlands län 2,0 2,8 procentenheter högre än i Stockholms län. Åren låg arbetslösheten på en hög nivå både i Stockholms och i Södermanlands län. Utflyttningen avtog t.o.m för att sedan vända uppåt. Diagram 10 Utflyttningen från Stockholms län till Södermanlands län samt arbetslöshet i procent av befolkningen i åldern år i Stockholms och Södermanlands län Källa: Se diagram 6. 20

23 Analys av arbetspendlingen till Stockholms län från Mälardalslänen Inpendlingen till Stockholms län från de kringliggande länen har i stort sett fördubblats från år 1985 till Trots den stora ökningen finns det årliga variationer i inpendlingen. Åren ökade den snabbt för under de följande två åren ligga på en konstant nivå. Åren minskade inpendlingen för att därefter öka årligen t.o.m med undantag av år Några uppgifter om inpendlingen för år 2008 föreligger ännu inte. I det följande antas att de årliga variationerna i inpendlingen är beroende av den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län och i utpendlingslänet. Vidare antas att utflyttningen från Stockholms län till de kringliggande länen genererar ytterligare inpendling. För att kvantifiera en sådan hypotes antas att inpendlingen till Stockholms län är beroende av: Årliga förändringar i BNP d.v.s. en variabel som visar den generella utvecklingen i landet. Andelen av befolkningen år som är öppet arbetslös i Stockholms län d.v.s. en indikator på den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län. Andelen av befolkningen år som är öppet arbetslös i utpendlingslänet d.v.s. en indikator på den ekonomiska utvecklingen i resp. län. Utflyttade samma år (som inpendlingen mäts) från Stockholms län per av folkmängden i inflyttningslänet. Utflyttade året innan (inpendlingen mäts) från Stockholms län per av folkmängden i inflyttningslänet. De oberoende variablerna avser händelser som observerats under ett helt kalenderår medan det beroende variabeln, pendlingen, utgår ifrån var personerna bor och arbetar under november månad. Det medför några problem. Personer som flyttar i slutet av året, senare delen av november och december månad, påverkar inte pendlingsstatistiken men väl flyttningsstatistiken. Ett annat problem är när det blir tvära kast i ekonomin. Då påverkas till en början inte årsgenomsnitten lika mycket som pendlingsstatistiken som har en månad, november, som mätmånad. 21

24 Tabell 3 Inpendlare till Stockholms län konstant och koefficienter i multipel linjär regression åren Utpendlingslän Konstant Koefficienter (oberoende variabler) R 2 BNP Arbetslöshet Stockholms län Arbetslöshet utpendlingslänet Flytt samma år till utpendlingslänet Flytt föregående år till utpendlingslänet Uppsala län ** 866 *** *** ** 0,77 Södermanlands län * 355 ** * ,80 Östergötlands län *** -698 *** 517 *** *** 335 0,93 Gotlands län 434 *** *** 117 *** ,89 Örebro län * ,75 Västmanlands län ** 0,80 Gävleborgs län ,75 Standardavvikelser Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Gotlands län Örebro län Västmanlands län Gävleborgs län Källa: Egna beräkningar baserade på Regionplanekontorets uttag från SCB:s befolkningsregister och SCB:s statistikdatabas. Arbetslöshet ( ) från Regionplanekontorets uttag från SCB:s befolkningsregister och ( ) från SCB:s statistikdatabas (allmän statistik).tidsserierna är sammanfogade med den metod som används för kedjeindex (året då kedjningen genomförs behövs uppgifter både från den gamla och nya tidsserien). Källa för pendlingsstatistiken är raps. Anmärkning: ***= signifikant på 1-% nivån, **= signifikant på 5-% nivån och *= signifikant på 10-% nivån. N=21 för varje län. Konstanten har fått negativa värden i flera fall beroende på den snabba tillväxten i pendlingen och är inte av något större intresse för analysen. Modellens oberoende variabler ger förväntade tecken för koefficienterna i regressionsmodellen. Determinationskoefficienten (R2) är ganska hög men har en tendens att öka ju fler oberoende variabler vi har i vår modell. Samtidigt innebär fler oberoende variabler även att vi kan få skensamband som ger oss en falsk hög R2. När R2 är hög och variablerna icke-signifikanta tyder det på att variablerna är korrelerade med varandra, s.k. multikollinearitet. Modellen förklarar således inte speciellt väl inpendlingen men kan tjäna som utgångspunkt för vidareutveckling av modellerna och analyserna. Pendlingsströmmarna från de kringliggande länen har en del specifika egenskaper. En stor del av både pendlings- och flyttningsutbytet mellan Uppsala län respektive Södermanlands län och Stockholms län är koncentrerad till gränskommunerna i de båda länen. Det gör att både pendling och flyttning över länsgräns i stor utsträckning sker över tämligen korta avstånd. Modellen verkar ge en bättre förklaring när det gäller pendlingen från Östergötlands län. Koefficienterna för 4 av de 5 variablerna som ingår i modellen avviker signifikant från 0. Är man bosatt på Gotland och arbetar i Stockholms län kan det vara fråga om veckopendling och distansarbete. Modellen förklarar pendlingsströmmarna från Västmanlands län, Örebro län och Gävleborgs län betydligt sämre. 22

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN. 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen. Befolkningsprognos 2011 2020

Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN. 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen. Befolkningsprognos 2011 2020 Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen Befolkningsprognos 2011 2020 PENSIONSPUCKELN 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen 2011:2 Arbetet

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

2010:5. Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige

2010:5. Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige 2010:5 Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige Befolkningsprognos 2010 2019 Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige 2010:5 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling En studie om regionförstoring och tillväxt Förord Järnvägen har under senaste 15 åren spelat en viktig roll för utvecklingen av Sverige, där inte minst

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner A2002:012 Regionernas tillstånd

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Regionala skillnader i sjukskrivningar

Regionala skillnader i sjukskrivningar ANALYSERAR 2003:4 Regionala skillnader i sjukskrivningar kommun och bransch I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

In- och utflyttningsfält i Stockholmsregionen

In- och utflyttningsfält i Stockholmsregionen Demografisk rapport 2014:08 In- och utflyttningsfält i Stockholmsregionen Kartläggning med EquiPop Befolkningsprognos 2014-2023/45 Kartläggning av in- och utflyttningsfält i Stockholmsregionen 2014:8

Läs mer

Sveriges nya geografi 2015

Sveriges nya geografi 2015 Sveriges nya geografi 2015 Ladda ner Sveriges Nya Geografi www.arenafortillvaxt.se eller www.sweco.se Beställ Sveriges Nya Geografi Arena för Tillväxt Telefon: 08-452 76 80 E-post: info@arenafortillvaxt.se

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Rapport 2011:16 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Boverket november 2011 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Utgivare: Boverket november

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 2009:3 In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 Befolkningsprognos 2009 2018 In- och utvandring och utrikes födda i Stockholms län - 2008 2009:3 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Innehåll. Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13

Innehåll. Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13 Innehåll Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13 1. Sammanfattning...14 Inledning... 14 Äldre befolkning - fler med utländsk bakgrund... 14 Arbetskraften minskar och

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer