Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut?"

Transkript

1 PM 7/13 Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? Med exemplet kläder och skor Kemikalieinspektionen

2

3 Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? Med exemplet kläder och skor

4 Best.nr Sundbyberg, december 2013 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: CM Gruppen, Box 11063, Bromma Tel: , fax , e-post: Rapporten finns som nedladdningsbar pdf på

5 Förord Kemikalier spelar en viktig roll i vårt samhälle och utvecklingen av kemikalier har bidragit till dagens materiella välstånd. Det finns dock en baksida med kemikalieanvändningen. Människor exponeras för ett mycket stort antal kemiska ämnen i vardagen varav en del har farliga egenskaper och kan skada miljön eller människors hälsa. Kemikalieinspektionen genomför på uppdrag av regeringen en handlingsplan för en giftfri vardag Handlingsplan för en giftfri vardag Skydda barnen bättre. Insatser sker inom flera områden nationellt, inom EU och internationellt och ofta i samarbete med andra myndigheter. Inom ramen för handlingsplanen tar Kemikalieinspektionen även fram kunskapssammanställningar, förslag och beslutsunderlag. Att minska kemiska risker i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö det miljökvalitetsmål som Kemikalieinspektionen ansvarar för. I handlingsplanen för giftfri vardag ingår målsättningen att andra styrmedel än kemikalieregler och produktregler ska användas i ökad omfattning som ett komplement för att minska riskerna med farliga ämnen i varor. Kemikalieinspektionen tog därför fram När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? (rapport 1/13). I denna rapport har vi valt att gå vidare genom att utreda hur en punktskatt på konsumentvaror som innehåller vissa farliga ämnen som uppfyller kriterier för beskattning skulle kunna utformas och vad konsekvenserna av en sådan skatt skulle bli om kläder och skor som innehåller sådana ämnen beskattades. Förhoppningen är att rapporten ska kunna användas som en referensrapport till den statliga utredning om en kemikalieskatt på kläder eller elektronik som regeringen har beslutat att tillsätta. Rapporten bör även kunna vara ett underlag i det fortsatta arbetet med ekonomiska styrmedel inom kemikalie- och miljöområdet i stort inom såväl Kemikalieinspektionen som andra berörda myndigheter. Även intressenter inom näringsliv, enskilda organisationer och forskning bör kunna ha nytta av rapporten. Rapporten har tagits fram av Jenny von Bahr (projektledare) på Kemikalieinspektionens enhet för Strategier och Uppdrag. I projektgruppen har ytterligare personer medverkat: Lars Drake, Urban Boije af Gennäs och Christophe Kellner. Ansvarig enhetschef har varit Petra Ekblom.

6

7 Innehåll Sammanfattning... 7 Summary Syfte och genomförande Mål och syfte Genomförande Samhällskostnader för kemikalier i varor Miljömål och regler för kemikalier i konsumentvaror och behovet av ytterligare styrning Grundläggande principer i kemikaliekontrollen Mål för kemikaliepolitiken Sammanfattning regleringen av konsumentvaror är otillräcklig Kan miljöskatter vara effektiva inom kemikalieområdet? Miljöskatter minskar marknadsmisslyckanden Miljöskatter är innovationsdrivande Fiskala och styrande miljöskatter Exempel på effekter av kemikalieskatter Lärdomar från dansk skatt på PVC-varor När kan miljöskatter förstärka rådande regleringar? Bakgrund till varför en kemikalieskatt på konsumentvaror utreds Ett ramverk för skatt på konsumentvaror som innehåller farliga ämnen - principförslag Principer för en kemikalieskatt på konsumentvaror Tillämpningsområden och skattebaser Förslag på varugrupper Principer för vilka farliga ämnen som uppfyller kriterier för beskattning Obeskattade farliga ämnen som substitut Uppdatering av varugrupper och listor på farliga ämnen Vem blir skattskyldig? Hur och när ska skatten betalas in? Skattenivåer och beräkningsgrunder Kontroll Krav på dokumentation Skattetillägg och skattebrott Ingen informationsplikt eller deklarationsplikt Uppfyller en kemikalieskatt EU:s likabehandlingsprincip och statsstödsregler? Miljöskatter och EU-rätt Medlemsstaterna beskattar, men viss EU-kontroll sker Regler i fördraget Särskilda skatteregler i sekundärrätt...44

8 6.5 EU:s regler och det preliminära förslaget i denna rapport Ekonomiska styrmedel och WTO En kemikalieskatt på kläder och skor principförslag Tillämpningsområden och skattebaser Skatteprinciper och skattenivåer Val av farliga beskattningsämnen Konsekvensanalys av en kemikalieskatt på kläder och skor som innehåller farliga ämnen Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Vilka miljö- och hälsoeffekter har dessa ämnen? Hur stora är de samhällsekonomiska kostnaderna för dessa ämnen? Beskrivning av alternativa styrmedel Uppgifter om vilka som berörs av styrmedlen Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser kemikalieskatten medför Ekonomiska konsekvenser Sociala konsekvenser Konsekvenser för hälsan och miljön Jämförelse av tre styrmedelsalternativ med hjälp av nettonuvärdesberäkning baserad på tre olika antagna miljö- och hälsokostnadsvärden Bedömning av om kemikalieskatten överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Konsekvensanalys - Effekter för företag Beskrivning av de företag som berörs Administrativa kostnader för företag Andra kostnader den föreslagna kemikalieskatten medför för företagen Handelsanalys - Beskrivning av i vilken utsträckning kemikalieskatten kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Beskrivning av hur kemikalieskatten i andra avseenden kan komma att påverka företagen Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Inkomna synpunkter från branschen Vad behöver utredas vidare? Diskussion Litteraturlista Bilaga 1. Antaganden för administrativa kostnader Bilaga 2. Beräkning av förluster av konsument- och producentöverskott Bilaga 3. Synpunkter från branschen... 81

9 Sammanfattning Kemikalieinspektionen genomför på uppdrag av regeringen en handlingsplan för en giftfri vardag 1. I handlingsplanen ingår målsättningen att andra styrmedel än kemikalieregler och produktregler ska användas i ökad omfattning som ett komplement för att minska riskerna med farliga ämnen i varor. I denna rapport presenteras förslag på principer som en punktskattelag om en kemikalieskatt på konsumentvaror som innehåller farliga ämnen skulle kunna bygga på. Den beskriver även hur en sådan skatt skulle kunna utformas för varugruppen kläder och skor, samt omfattar en preliminär konsekvensanalys av en sådan punktskatt. Detta är dock inget färdigt förslag utan om en sådan skatt på kläder och skor ska införas behövs fortsatt utredningsarbete bland annat vilka specifika ämnen som ska beskattas. Farliga ämnen i konsumentaror beror på marknadsmisslyckanden, bland annat brist på perfekt information 2. Konsumenten har små möjligheter att avgöra vilka varor som innehåller farliga ämnen vilket leder till att denne omedvetet kan utsättas för hälsorisker. Eftersom kemikaliepolitiken till största delen består av harmoniserade EU-bestämmelser har Sverige begränsade möjligheter att på egen hand förbjuda förekomsten av farliga ämnen i konsumentvaror. Däremot har vi nationell rådighet över vilka miljöskatter vi väljer att införa. Nationella miljöskatter gör det möjligt för Sverige att driva på substitution och innovation inom kemikalieområdet vilket på sikt även kan bana väg för begränsningar av fler ämnen på EU-nivå. Miljöskatter förbättrar prissignalerna på marknaden, genom att baka in kostnaderna för miljö- och hälsoeffekter i priset på varan, och gör det möjligt att uppnå miljömål på ett flexibelt sätt. Förslag på principer för kemikalieskatt: Kemikalieinspektionen bedömer att följande principer är lämpliga för en punktskatt på farliga ämnen i konsumentvaror: 1) Att kemikalieskatten regleras i en egen punktskattelag. Denna punktskattelag utgör ett gemensamt ramverk för kemikalieskatt på flera olika konsumentvarugrupper. 2) Att tillämpningsområdet successivt ska kunna utvidgas till fler konsumentvaruområden och fler farliga ämnen 3) Att konsumentvaror som innehåller ämnen från en lista på farliga ämnen som uppfyller kriterier för beskattning, fortsättningsvis kallade farliga beskattningsämnen, blir skattepliktiga. Olika listor upprättas för respektive varugrupp. 4) Att de farliga beskattningsämnena har känd förekomst i den aktuella varugruppen. 5) Att farliga beskattningsämnen inte redan får vara förbjudna eller begränsade för den aktuella användningen. 6) De farliga beskattningsämnenas har hälso- eller miljöfarliga egenskaper enligt EUlagstiftningen, internationella konventioner eller kan innebära risk för betydande exponering för människor eller miljö. 1 Kemikalieinspektionen (2011). Handlingsplan för en giftfri vardag Skydda barnen bättre. 2 Perfekt information är en nationalekonomisk term som beskriver en ideal marknadssituation där köpare och säljare har fullständig kunskap om varans pris, kvalitet och egenskaper. 7

10 7) Att förekomsten av samtliga farliga beskattningsämnen ska gå att mäta i de aktuella varugrupperna med en standardiserad eller etablerad analysmetod. Det ska finnas en nedre haltgräns för varje farligt beskattningsämne. Varor som innehåller en lägre halt än den nedre haltgränsen ska inte vara skattepliktiga. 8) Att skatteskyldiga ska vara både de som importerar (från 3:e land), för in (från EU) eller tillverkar konsumentvaror för att sätta ut på den svenska marknaden. 9) Att skattenivåerna bör sättas tillräckligt högt för att ha en styrande effekt. 10) Att de som säljer konsumentvaror inte blir ålagda att informera konsumenterna om att de har betalat in skatt för varan i samband med köpet. 11) Att skatt tas ut per kilo vara eller utifrån mängd farligt beskattningsämne. Vad som är lämpligast bör utredas vidare. 12) Att de som är osäkra på varans innehåll kan, istället för att begära in uppgifter från leverantören eller göra en kemisk analys av varan, välja att betala en schablonskatt för varan. 13) Att skatten i övrigt ska administreras enligt samma principer som övriga punktskatter i Sverige. Kemikalieinspektionen föreslår preliminärt att farliga beskattningsämnen för kläder och skor hämtas från följande ämnesgrupper: Ftalater, allergi- eller cancerframkallande färgämnen samt antibakteriella ämnen. Utvalda ämnen ska inte vara förbjudna i kläder och skor och det ska finnas lämpliga mätmetoder för ämnena. Vilka enskilda ämnen som ska finnas på listan på farliga beskattningsämnen behöver utredas särskilt. Både förslaget på en kemikalieskatt på flera konsumentvarugrupper och förslaget på en punktskatt på kläder och skor som innehåller farliga ämnen bedöms vara förenligt med såväl EU:s likabehandlingsprincip som statsstödsregler. Ett färdigt förslag måste meddelas EUkommissionen innan det införs. EU-kommissionen ser generellt positivt på miljöskatter och ingen nationell miljöskatt har hittills prövats av EU-domstolen. Kemikalieinspektionens konsekvensutredning utifrån principförslaget (det vill säga utifrån ämnesgrupper och inte specifika ämnen) indikerar att en skatt på kläder och skor som innehåller farliga ämnen har följande effekter: - Skatten bedöms leda till miljö- och hälsovinster. Skatten beräknas minska de årliga inköpen av kläder och skor som innehåller vissa farliga ämnesgrupper med cirka 60 procent. Då är hänsyn tagen till ökning av obeskattad e-handel. Minskningen beror till största delen på att skatten antas ge en signaleffekt som leder till att många företag, särskilt de största, systematiskt kommer välja bort kläder och skor som innehåller de aktuella ämnena. För medelstora och mindre företag antas signaleffekten vara lägre. - Skatteintäkterna beräknas uppgå till i storleksordningen 200 miljoner kronor per år. - Skatten beräknas leda till administrativa kostnader för företag på cirka 30 miljoner kronor årligen. Då ingår kostnader för att ta reda på innehållet av vissa farliga ämnen i kläder och skor som företagen redan idag är skyldiga att känna till. - Den genomsnittliga prisökningen på kläder och skor beräknas uppgå till 3 promille. - Skatten beräknas leda till en minskad försäljning av kläder och skor motsvarande några tiondels procentenheter av den totala försäljningen. - Skatten beräknas leda till att utlandsbaserade E-handelsföretag ökar sin marknadsandel med 0,04 procentenheter. Kemikalieinspektionen bedömer att begränsningsregler på EU-nivå skulle vara ett effektivt sätt att minska mängden kläder som innehåller farliga ämnen. Det är dock inte sannolikt att få 8

11 till stånd så omfattande regler ens på tio års sikt. Vi anser att alternativa styrmedel som en informationskampanj riktad till konsumenter eller en ökad satsning på miljömärkning inte är effektiva styrmedel i detta sammanhang, det vill säga för att kraftigt minska andelen kläder och skor som innehåller farliga ämnen. EU-begränsning bedöms som ett effektivt sätt att nå målet men ligger långt fram i tiden. Vi bedömer att branschdialog är en kostnadseffektiv åtgärd men har jämfört med kemikalieskatten en mer begränsad effekt. Inkomna reaktioner från branschrepresentanter och företag visar på en positiv inställning till att skatten leder till att mer likartade krav ställs på alla företag. Idag är det upp till de olika kläd- och skoföretagen att själva välja ambitionsnivå. Det upplevs som orättvist av de företag som har investerat i en god kontroll över innehållet i sina varor. Samtidigt finns hos branschrepresentanter och företag en oro för hur företagen ska klara av att identifiera alla klädesplagg som innehåller farliga ämnen eftersom leverantörskedjorna ofta är långa och oöverskådliga. Företagen är även oroliga för att Sverige ska ställa särkrav som inte ställs på företag i andra länder och att den utrikesbaserade e-handeln ska öka. Företagen har dock redan idag ansvar för att de varor som de sätter på marknaden är säkra för människor och miljön. För att kunna ta det ansvaret fullt ut behöver företagen utveckla sitt kvalitets- och kontrollarbete i leverantörskedjorna. Denna problematik kvarstår med eller utan en skatt. E-handeln bedöms öka med eller utan en kemikalieskatt. Ökningen på grund av en kemikalieskatt på kläder och skor bedöms vara marginell (+0,04 procentenheter). Innan en kemikalieskatt på konsumentvaror kan införas finns bland annat följande utredningsbehov: - En mer djupgående skattejuridisk utredning. - En detaljerad genomgång av vilka specifika ämnen som skulle ingå på en lista över farliga beskattningsämnen med exakta haltgränser och analysmetoder för varje ämne. - Ett förslag på hur en skatt på elektronik respektive byggprodukter och inredningar skulle kunna utformas samt konsekvensanalyser av dessa. Det går även att införa kemikalieskatt för endast en eller två varugrupper initialt. Kemikalieinspektionen bedömer att en kemikalieskatt på konsumentvaror kan bidra till att uppnå svenska miljömål inom kemikalieområdet. En kemikalieskatt står inte i motsatsställning till en framtida EU-begränsning utan kan tvärtom underlätta för införandet av en sådan genom att en skatt driver fram innovation och substitution. Vi anser att av de undersökta styrmedelsalternativen, kemikalieskatt, branschdialog, EU-begränsning, ökad satsning på miljömärkning och informationskampanj till konsumenter är en kemikalieskatt det alternativ som ger högst sammanvägd samhällsnytta. 9

12 Principskiss över vilka delar som denna rapport innehåller och vilka delar som bör utredas vidare. Principförslag Preliminärt förslag på ämnesgrupper för kläder och skor Ingår i denna rapport Ingår i denna rapport Preliminär konsekvensanalys av principförslaget för kläder och skor. Färdigt förslag Lista på specifika ämnen Bör utredas Bör utredas Slutgiltig konsekvensanalys 10

13 Summary The Swedish Chemicals Agency has been assigned by the Swedish Government to carry out an action plan for a toxic-free everyday environment. The action plan includes the objective of instruments other than chemical rules and product rules to be used to a greater extent as a supplement to reduce the risks of hazardous substances in products. This report presents proposals on principles for excise duties that could be the basis for a chemical tax on consumer products containing hazardous substances. The report also describes how such a tax could be designed for the product group clothing and shoes, and includes a preliminary impact assessment of such excise duty. However, this is not a complete proposal but if such a tax on clothes and shoes are to be implemented, further investigations are required, including the specific substances to be taxed. Hazardous substances in consumer products depend on market failures, for instance lack of perfect information. Consumers have little opportunity to determine which products contain hazardous substances, leading to unconscious exposure to health risks. Since the chemicals policy largely comprises harmonized EU rules, Sweden has on its own limited opportunities to prohibit the presence of hazardous substances in consumer products. However, Sweden has control over which environmental taxes we choose to impose. National environmental taxes will enable Sweden to push for substitution and innovation in the chemical field, which can stimulate restrictions on more substances at EU level. Environmental taxes improve price signals on the market by including the cost of environmental and health effects in the price of the product and make it possible to achieve environmental objectives in a flexible way. Proposed principles for a chemical tax: The Swedish Chemicals Agency estimates that the following principles are appropriate for an excise duty on hazardous substances in consumer products: 1) The chemical tax is governed by its own excise duty act. This act would offer a common framework for chemical taxes on various consumer product groups. 2) The scope will gradually be extended to more consumer product areas and more hazardous substances. 3) The consumer products containing substances from a "list of hazardous substances that meet the criteria for taxation," from now on called hazardous taxation substances, become taxable. Different lists are drawn up for each product group. 4) The hazardous taxation substances are known to occur in the product group in question. 5) The hazardous taxation substances shall not already be banned or restricted for the use in question. 6) The hazardous taxation substances have properties that are hazardous to health or the environment under EU law, international conventions, or may pose a risk of significant exposure to humans or the environment. 7) The existence of any hazardous taxation substances shall be measurable in the product groups in question with a standardized or established method of analysis. A lower concentration limit for each hazardous taxation substance shall be available. Products containing a lower concentration than the lower concentration limit shall not be taxable. 8) Those obliged to pay a tax shall be both those that import from third countries, import from the EU or manufacture consumer products to place on the Swedish market. 9) Tax levels should be set high enough to have a controlling effect. 11

14 10) Retailers of consumer products should not be required to inform consumers that they have paid taxes for the product in connection with the purchase. 11) The tax levied should be per kilogram or be based on amounts of hazardous taxation substance. What is appropriate should be investigated further. 12) Those who are unsure about what the product contains may, instead of requesting information from the supplier or making a chemical analysis of the product, choose to pay a flat tax for the product. 13) The tax shall otherwise be administered according to the same principles as other excise taxes in Sweden. The Swedish Chemicals Agency tentatively suggests that hazardous substances tax for clothing and shoes be derived from the following groups of substances: phthalates, allergenic or carcinogenic dyestuffs and antibacterial substances. Selected substances should not be prohibited in clothes and shoes and there should be appropriate methods to measure the substances. Which individual substances to be included on the list of hazardous taxation substances needs to be investigated separately. Both the proposal for a chemical tax on several consumer product groups and the proposal for an excise duty on clothing and shoes that contain hazardous substances are deemed to be compatible with both the EU's equal treatment principle and state aid rules. A complete proposal must be notified to the European Commission before it is implemented. The European Commission generally looks favorably on environmental taxes and no national environmental tax has so far been considered by the Court. The Swedish Chemicals Agency s impact analysis based on a proposed principle (i.e. by groups of substances and not specific substances) indicates that a tax on clothing and shoes containing hazardous substances would have the following effects: The tax is expected to lead to environmental and health benefits. The tax is expected to reduce annual purchases of clothing and shoes that contain certain groups of hazardous substances by about 60 percent. This includes taking into account the increase in untaxed e-commerce. The decrease is due largely to the tax assumed to provide a "signal effect" that would lead to many businesses, particularly the largest ones, systematically opting out clothes and shoes that contain these substances. For medium and smaller companies the signal effect is assumed to be lower. Tax revenues are estimated at around 200 million SEK per year. The tax is expected to result in administrative costs for companies of about 30 million SEK annually. This includes costs to determine the content of hazardous substances in clothing and shoes that companies already are obliged to know about. The average price increase for clothing and shoes is estimated at 0.3 percent. The tax is estimated to lead to a reduction in sales of clothing and shoes equivalent of about 0.3 percent. The tax is estimated to lead to foreign-based e-commerce increasing its market share by 0.04 percentage points. The Swedish Chemicals Agency estimates that restriction rules at EU level would be an effective way to reduce the amount of clothing that contains hazardous substances. However, it is not likely to bring about such extensive rules even in ten years time. We consider alternative policy instruments such as a campaign to inform consumers or increased investment in eco-labelling not to be effective instruments in this context, i.e. to significantly reduce the proportion of clothing and shoes that contain hazardous substances. EU restrictions 12

15 are considered as an effective way to reach the target but lies far in the future. We estimate that industry dialogue is a cost effective measure but compared with chemical taxation it has a more limited effect. Responses from industry representatives and companies show a positive attitude to the chemical tax leading to more similar obligations on all businesses. Today, it is up to the various clothing and shoe companies to choose their level of ambition. That is perceived as unfair by those companies that have invested in good control over what their products contain. Meanwhile, representatives from industry and companies are concerned about how companies should manage to identify all items of clothing containing hazardous substances since supply chains are often long and difficult to monitor. Companies are also concerned that Sweden will set specific requirements that are not imposed on companies in other countries and that the foreign-based e-commerce will increase. However, companies are already now responsible for ensuring that the products they put on the market are safe for humans and the environment. To take this responsibility in full, companies need to develop their quality and inspection work in supply chains. This problem persists with or without a tax. E-commerce is expected to increase with or without a chemical tax. The increase due to a chemical tax on clothing and shoes are deemed to be marginal (+0.04 percentage points). Before a chemical tax on consumer products can be introduced the following investigation requirements can be identified: A more in-depth legal investigation of taxes. A detailed review of the specific substances to be included on a list of hazardous taxation substances with precise concentration limits and methods of analysis for each substance. A proposal on how a tax on electronics and building products and furnishings could be designed and impact assessments of these. It is also possible to introduce a chemical tax for only one or two groups initially. The Swedish Chemicals Agency estimates that a chemical tax on consumer products can help to achieve the Swedish environmental objectives in the chemicals area. A chemical tax does not stand in opposition to a future EU restriction but may, on the contrary, facilitate the introduction of such a tax by driving forward innovation and substitution. We consider that of the examined alternative instruments, i.e. chemical tax, dialogue, EU restriction, increased focus on environmental labelling and information campaign for consumers, a chemical tax would be the alternative that gives the highest overall gain for society. 13

16 Outline of the parts of this report and which parts should be further investigated. Proposed principles Preliminary proposal on groups of substances for clothing and shoes Included in this report Included in this report Preliminary impact analysis of the proposed principles on clothing and shoes Final proposal List of specific substances To be investigated To be investigated Final impact analysis 14

17 1 Syfte och genomförande 1.1 Mål och syfte Det övergripande syftet med kemikalieskatten är att minska konsumenters exponering för hälsoskadliga ämnen i vardagen samt minska utsläppen av skadliga ämnen till miljön. Ett viktigt skäl till att utreda en kemikalieskatt är behovet av styrmedel som Sverige har nationell rådighet över som komplement till de regleringar som vi beslutar gemensamt med övriga EUländer. Denna utredning har genomförts inom ramen för Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag en giftfri vardag. Målen för denna rapport har varit tre: Att ta fram ett förslag på principer för en punktskattelag om kemikalieskatt för konsumentvaror som innehåller farliga ämnen som uppfyller kriterier för beskattning 3. Att ta fram ett principförslag på kemikalieskatt för varugruppen kläder och skor. Att göra en preliminär konsekvensanalys av principförslaget på en kemikalieskatt på kläder och skor. Denna rapport syftar inte till att ta fram ett färdigt förslag eller en konsekvensanalys av ett färdigt förslag. Utredningen kan utgöra ett underlag till den kommande statliga utredningen om Kemikalieskatt på kläder eller elektronik som meddelades av regeringen i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1). 1.2 Genomförande Arbetet har bedrivits av Kemikalieinspektionen med medverkan från en rad experter både inom och utom myndigheten. Ambitionen har varit att inhämta erfarenheter och kunskap från ett brett urval av experter, branschföreträdare och myndigheter. Konsekvensanalysen av förslaget följer Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsultföretaget WSP Analys & Strategi 4 har tagit fram en underlagsrapport till konsekvensanalysen. I inledningsskedet hölls ett seminarium med representanter från Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Naturvårdsverket, Miljödepartementet, Naturvårdsverket, SCB, Kommerskollegium och Kemikalieinspektionen. Där fördes diskussioner om fördelar och nackdelar av en rad olika förslag, bland annat de som presenteras i denna rapport. Under utredningsarbetets gång har projektgruppen genomfört en studieresa till Danmark för att diskutera skatter på konsumentvaror med danska Skatteministeriet, danska Miljöstyrelsen samt med representanter för EEB, European Environmental Bureau. Svenska Skatteverket har bidragit med skattejuridisk expertis. Samtal har förts med Tullverket om hur de bedriver kontroll av dagens punktskatter samt allmän varukontroll. Diskussioner har förts med Kommerskollegium om hur skatten skulle påverkas av våra internationella handelsavtal. 3 Fortsättningsvis kallade farliga beskattningsämnen. 4 WSP Analys & Strategi,

18 Förslaget har presenterats och diskuterats på en Europeisk samhällsekonomisk konferens i Toulouse. Bland annat deltog representanter för EU:s kemikaliemyndighet ECHA. Dialog med textilbranschen har förts vid några tillfällen. Dels har sju företag intervjuats av WSP Analys & Strategi under våren 2013, dels har förslaget presenterats översiktligt under Kemikalieinspektionens branschdialogmöte med textilbranschen den 4 juni 2013 och slutligen ordnades ett möte där några representanter för Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Svensk Handel fick tillfälle att framföra synpunkter den 8 oktober Till utredningen har Swereas expert på kemikalier i textilier, Stefan Posner, knutits. Han har framförallt bidragit med att genomföra en systematisk genomgång av vilka ämnesgrupper som uppfyller kriterierna för beskattning. En genomgång av EU:s databas OPIC dit alla EU-länder anmäler nya skatte- och avgiftsförslag har genomförts. Syftet var att studera eventuella invändningar mot andra EU-länders miljöskatter. En nettonuvärdesberäkning för att möjliggöra en jämförelse av olika regleringsalternativ har genomförts. 2 Samhällskostnader för kemikalier i varor Kemikalieinspektionen konstaterar: - Att konsumentvaror innehåller en rad olika farliga ämnen som bland annat är allergiframkallande, cancerframkallande eller riskerar att påverka hormonsystemen. En del varor innehåller tillsatta antibakteriella ämnen som bland annat är giftiga för vattenlevande organismer. - Att de sammanlagda samhällsekonomiska hälso- och miljökostnaderna för farliga ämnen i varor är stora. Användning av kemiska ämnen och exponering för människor och miljö Användningen av kemiska ämnen i dagens samhälle är mycket omfattande. Kemiska ämnen finns i allt materiellt som omger oss i vardagen kläder, mat, hygienprodukter, möbler, elektronik och bilar. Kemiska ämnen används som utgångsämnen vid tillverkning av material, till exempel plaster. Vissa kemiska ämnen tillsätts för att ge material och varor särskilda funktioner eller egenskaper, till exempel ämnen som ger vattenavvisande ytor, ämnen som gör plast mjuk, flamskyddsmedel som försvårar antändning eller färgämnen som ger materialet ett önskvärt utseende. Varor kan också innehålla rester av ämnen som inte har någon funktion att fylla men som har använts i tillverkningsprocessen, exempelvis smörjoljor. Kemikalier finns således i alla varor och så småningom i avfallet när varorna är uttjänta. Den internationella handeln har tredubblats sedan 1970-talet 5. Till Sverige importeras i dag dubbelt så mycket elektriska och elektroniska produkter som för tio år sedan 6. Textilkonsumtionen ökade i Sverige mellan år 2000 och 2009 med 40 procent 7. 5 Kemikalieinspektionen (2010). 6 Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen (2010). 7 Nordiska Ministerrådet (2012.) 16

19 Den årliga världsproduktionen av kemiska ämnen ökade under andra halvan av 1900-talet från cirka sju miljoner ton per år till cirka 400 miljoner ton per år 8. Det finns åtminstone kemiska ämnen som framställts eller utvunnits av samhället och som förekommer eller kan förekomma på marknaden globalt. För en majoritet av de kemiska ämnena saknas fortfarande kunskap om deras eventuella farliga egenskaper. Spridning från konsumentvaror Farliga ämnen som ingår i varor kan spridas under olika faser av varans livscykel. Under varors användning eller skötsel kan farliga kemiska ämnen frisläppas till exempel genom att tillsatsämnen läcker ut från plastmaterial, i samband med tvätt och slitage av varan samt i avfallshanteringen. Exempel på ämnen som frisläpps från varor och som människor kan få i sig är mjukgörande ämnen som exempelvis går över från plastförpackningar till livsmedel eller läcker ut från plastleksaker, metaller från ledningar för dricksvatten och bly som finns i leksaker och smycken som små barn kan stoppa i munnen. Flamskyddsmedel avges från datorer och TV-apparater till inomhusluften och fastnar på dammpartiklar som människor kan få i sig via inandning. Särskilt utsatta är barnen som vistas nära golvet. Genom hudkontakt med varor, till exempel kläder, kan ämnen också tas upp direkt av huden. Farliga ämnen finns upplagrade i samhället i långlivade material och varor, vilket innebär en spridning över både tid och rum. De ansamlas successivt och kan spridas till miljön. I den yttre miljön kan farliga ämnen tas upp av växter och djur, bland annat av fisk som utgör föda till djur högt upp i näringskedjan, inklusive människor. Generellt sett är kunskapen om mekanismerna kring den diffusa spridningen av ämnen från varor bristfällig och kunskapen om hur människor och miljön påverkas av att sammantaget utsättas för flera ämnen, som kan förstärka varandras farlighet, är dålig. Sådan exponering kan vara särskilt kritisk för känsliga individer, till exempel foster, spädbarn, barn och ungdomar. Samhällsekonomiska kostnader vid exponering av farliga ämnen De samhällsekonomiska studier som har gjorts av hälsoeffekter av farliga ämnen visar att kostnaderna uppgår till stora belopp. Orsaken är att människoliv och livskvalitet värderas högt i samhällsekonomiska studier. Det som ger anledning att misstänka att de samhällsekonomiska kostnaderna för kemikalier i konsumentvaror är höga är tre faktorer: - Alla människor i Sverige är utsatta för farliga ämnen i varor. - Hälsoeffekter värderas högt. - En del av de skadliga effekter som man tror att de aktuella kemikalierna bidrar till leder till höga vård- och hälsokostnader. Detta innebär att även om riskerna är relativt små på individnivå så kan resultatet ändå bli höga kostnader på samhällsnivå. Det finns ett stort antal beräkningar och bedömningar av faktiska eller förväntade positiva effekter av kemikaliepolitiska instrument, dock utan någon ekonomisk värdering. De visar generellt att nyttan är stor. Som exempel kan nämnas studier som visar på mycket stora kostnader för exponering av kvicksilver vilket på populationsnivå leder till bland annat 8 European Commission (2001). 17

20 minskad intelligens 9. Det finns även ett antal skattningar av ekonomiska hälsokostnader av kemikalieanvändning. En av de mest omfattande avser effekter på barn i USA. Kostnader för blyförgiftning, fosters exponering av metylkvicksilver, kemikalieorsakad barncancer, nedsatt intellektuell kapacitet, autism och ADHD uppgår sammanlagt enligt den skattningen till 76,6 miljarder USD per år 10. I Sverige har kostnaderna för benbrott som beror på att maten innehåller kadmium, som en följd av att kadmium tillförs åkermark via luften och olika former av gödselmedel, beräknats uppgå till 4,2 miljarder kronor per år 11. Även miljökostnaderna på grund av utsläpp av farliga ämnen till miljön kan uppgå till stora belopp om de till exempel orsakar försämrat fiske. 3 Miljömål och regler för kemikalier i konsumentvaror och behovet av ytterligare styrning Kemikalieinspektionen konstaterar att: - Sverige har både lagstiftning och miljömål som berör farliga kemikalier i konsumentvaror. - I propositionen Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete (2009/10:155) ingår en strecksats till generationsmålet som har följande lydelse: konsumtionsmönstren för varor och tjänster orsakar så små miljöoch hälsoproblem som möjligt. - För att nå ovan nämnda miljömål krävs ytterligare styrning. Skillnaden på varor och kemiska produkter Kemikaliepolitiken är traditionellt sett inriktad på att reglera kemiska produkter. En kemisk produkt kan bestå av ett rent kemiskt ämne eller vara en beredning av flera kemiska ämnen. För konsumentvaror, det vill säga varor som innehåller farliga kemiska ämnen och som är fokus i denna rapport, finns också viss reglering, men den är inte lika heltäckande. Enligt Reach 12, CLP 13 och miljöbalken 14 är en vara ett föremål som under produktionen får en form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. 9 Norden (2008). 10 Transande, L., Liu, Y. (2011). 11 Kemikalieinspektionen (2012b). 12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. Kortform: förordning (EG) nr 1907/ Reachförordningen ). 13 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Kortform: förordning (EG) nr 1272/ CLPförordningen. 14 Miljöbalk (1998:808). 18

Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen

Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kemikalieinspektionens utredningar: - När kan ekonomiska styrmedel

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Nliljödepanclnentet) senast den 31 januari 2012.

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Nliljödepanclnentet) senast den 31 januari 2012. Regeringsbeslut 1:8 REGERINGEN 2011-06-22, M201112367/Ke M i Ijödepartementet Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalie inspektionen' Handl. Ink. 2011-07- C 4 ; ". Säl< nr löp nr. 6YZ -1{-1(~{f/)8

Läs mer

Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier

Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier Er referens Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier Sammanfattning Kemikalieinspektionen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kemikalier: Vän eller fiende?

Kemikalier: Vän eller fiende? Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius Christina Rudén, Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur Mjuk

Läs mer

Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier

Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier YTTRANDE Datum Dnr 2015-05-27 2015/1931 Finansdepartementet 103 33, Stockholm Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier (Dnr Fi2015/1931) (Elektronikåtervinning i Sverige) väljer

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Stockholms läns I andsting 1 (2)

Stockholms läns I andsting 1 (2) Stockholms läns I andsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1509 Landstingsstyrelsen Remiss - Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

RAPPORT 4/14. Utveckla och effektivisera Reach. kemikalieinspektionen.se. en handlingsplan

RAPPORT 4/14. Utveckla och effektivisera Reach. kemikalieinspektionen.se. en handlingsplan Utveckla och effektivisera Reach en handlingsplan RAPPORT 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden - Ett EU-rättsligt perspektiv Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Upplägg EU:s kompetens på energiområdet Relationen mellan förnybarhetsdirektivet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Kemikalier i varor. Rapport Nr 3/11. Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen

Kemikalier i varor. Rapport Nr 3/11. Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen Rapport Nr 3/11 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Kemikalier i varor Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen K E M I

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en giftfri miljö.

Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en giftfri miljö. Miljömålsberedningen M 2010:04 2012-02-20 Miljömålsberedningens expertgrupp om farliga ämnen i produkter och varor Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en giftfri miljö. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

PM 6/05. Konstnärsfärger 2004. ett inspektionsprojekt

PM 6/05. Konstnärsfärger 2004. ett inspektionsprojekt PM 6/05 Konstnärsfärger 2004 ett inspektionsprojekt Konstnärsfärger 2004 ett inspektionsprojekt Best.nr. 510 812 Sundbyberg i juli 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: tel: 08-50 59

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN

ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: KEMIKALIEINSPEKTIONEN Särskilt farliga ämnen Etappmålet om särskilt farliga ämnen innebär att beslut som fattas inom Europeiska unionen och internationellt

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? Rapport Nr 1/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? KEMIKALIEINSPEKTIONEN När kan ekonomiska styrmedel komplettera

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer