SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Beslutande"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Kommunfullmäktige Plats och tid Buskoviusskolans aula, Särna, måndagen den 26 september 2011, kl Beslutande Se bifogad närvarolista. Frånvarande är: Peter Egardt (s), Kjell Tenn (c), Gunnar Barke (s), Daniel Nyström (c), Ann-Britt Larsson (m), Gun-Britt Emanuelsson (c), Sture Hansback (m) och Frida Werf (m Tjänstgörande ersättare är: Ivan Emanuelsson (s), Evert Hermansson (c), Åke Näslund (s), Göran Olsson (c), Malin Holmström (m), Roland Dahlström (c) och Allan Pettersson (m) Övriga deltagare Stefan Linde, kommunchef Göran Johansson ekonomichef Lars Olsson, ordf revisionen 75 Inger Björk, sekr Utses att justera Evert Hermansson, Ulla Back Olsson Justeringens plats och tid Älvdalen, Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare.bo.^(^C...^fe^.&..*.S<Wr Inger Björk Ordförande <dfer^.v.(t^é^s?...hm t &. { Sven-Olov Åsberg Justerande % Evert Hermansson Ulla Back Olsson Organ Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Underskrift.. V-"".7..Cy<S».'.C. S^fc^. cv. Utdragsbestyrkande

2 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÄRENDE-LISTA sid Kungörelse 2 Revisorerna har ordet 3 Älvdalens kommuns delårsbokslut 4 Investeringsplan Detaljplan för Idre Himmelfjäll etapp 3 Maskullaområdet 12 Detaljplan för Idre 11:3, Prästj olet 13 Avgifter och regelsystem inom äldreoch handikappomsorgen 14 Revidering av Taxa 2009 för miljöavdelningen 16 Revidering av bygglovtaxa 17 Biblioteksplan Strategi och handlingsplan för energieffektivisermg 19 Nils-Åke Norman (m) avsäger sig uppdrag 20 Fyllnadsval av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 21 efter Nils-Åke Norman (m) Meddelanden 22 Närvarolista 23

3 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunfullmäktige Kf 74 Dnr Titel KUNGÖRELSEN Kungörelsen till sammanträdet föredras. Dagens föredragningslista godkänds. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst och öppnat.

4 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunfollmäktige Kf 75 Dnr Titel REVISORERNA HAR ORDET Kommunrevisionens ordförande, Lars Olsson informerar om revisionens arbete och aktuella granskningar. Revisionen har genomfört granskning av delårsrapporten för Granskningen visar att de finansiella målen inte kommer att uppfyllas under året. Liksom tidigare påpekar revisorerna att de övergripande målen är vagt ställda och svåra att följa upp. Revisionen hoppas på en bättring på den punkten. Revisionen följer upp arbetet i den gemensamma nämnden för IT. Det ser inte så bra ut. Revisorerna i Mora, Orsa och Älvdalen kommer att ha en gemensam träff angående ITverksamheten. Nytt för i år är att kommunen har två helägda bolag: Älvdalen Vatten och Avfall AB och Norra Dalarnas Fastighets AB. Grundläggande är att verksamheten ska bära sina egna kostnader. Lars Olsson menar dock att de förtroendevalda revisorerna och deras revisionsbiträde i bolagen belastar kommunrevisionen budget. Uppskattningsvis har lour kommunrevisionens budget använts för bolagsrevision. Kommunfullmäktige bör besluta att bolagen ska svara för sina egna revisionskostnader. Beslut Kommunfullmäktige tar del av informationen.

5 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 76 Ks 166 Dnr 43/2011 Titel 942 ÄLVDALENS KOMMUNS DELÅRSBOKSLUT 2011 Ekonomichef Göran Johansson redovisar delårsbokslut per 31 juli 2011 Periodens resultat Resultatet för perioden är ett överskott med +0,7 mkr. De månatliga budgetuppföljningar som gjorts under året har pekat mot ett årsresultat på mellan -1 mkr - och -5 mkr, dvs att resultatmålet för 2011 på + 8 mla' inte uppnås. Orsaken är främst att Barn- och Utbildningsnämnden och fastighetskontoret inom Samhällsbyggnadsavdelningen har för hög kostnadsnivå. Det stod klart långt före ingången av 2011 eftersom inga åtgärder vare sig planerats eller genomförts som har kunnat förändra bilden i någon högre grad. Föregående år var resultatet per juli +15,1 mkr. Då var det budgeterade årsresultatet +11 mkr och det verkliga +6,7 mkr fanns i budgeten dels 4 mkr tillfälliga medel från staten och dels 2 mkr outnyttjad lönepott som minskade nämndemas sammanlagda underskott. Utan dessa var avvikelsen drygt -19 mla*. Utfallet i årets delårsrapport är -10,9 mkr och prognosen för hela året är -17,4. Efter en period av kontinuerligt förbättrade skatteintäkter tyder allt på att det nu väntar en period med motsatt utveckling. Det innebär att besparingar i verksamheterna motsvarande mkr måste genomföras snarast Övergripande mål Det kan konstateras att de övergripande målen inte direkt kan mätas och "bockas av" som uppnådda. De är av den karaktären att de pekar ut önskvärd riktning och utgör därmed ledstjärnan för nämndemas mer konkreta mål. Vad som kan konstateras är att arbetslösheten ökat från 150 personer (3,4 %) i juli 2010 till 164 personer (3,8%) i juli månad i år. Vidare är sjuktalen fortsatt låga. Befolkningen har ökat med 9 personer under första halvåret 2011, vilket kan jämföras med föregående år då det var en minskning med 40 personer. Vid årsskiftet hade befolkningen minskat med 81 personer. Vid beräkningen av skatteintäkterna har räknats med en minskning med 60 personer per år. Samarbetet med grannkommunerna, Mora och Orsa har nu nått till det praktiska genomförandet som medför ganska stora förändringar för många berörda. Fr o m halvårsskiftet samordnas de tre kommunernas gymnasieverksamhet i den gemensamma gymnasienämnden som sorterar under Mora kommun.

6 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finansiella mål, God ekonomisk hushållning Mål Resultatet skall som lägst uppgå till +11 mkr varje enskilt år i perioden För att minska de framtida pensionskostnaderna skall minst 3 mkr varje år användas till inlösen av pensioner. Kommunens låneskuld skall långsiktigt minskas. Det innebär att den kortsiktigt kan öka till följd av planerade strategiska investeringar. Måluppfyllelse Ej uppfyllt vad gäller delårsresultatet. Kommer inte heller att uppfyllas i bokslutet. Kommer inte att kunna uppfyllas. Uppfyllt för perioden. I bokslutet kommer dock skulden att öka till följd av inköp av lokaler till Naturbruksgymnasiet. Avvikelse och prognos 2011 Verksamhet Intäkter, Kostnader, Resultat, Prognos avvikelse period avvikelse period avvikelse period Årsutfall Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Bam-o utbildn nämnd Miljö-o byggnämnd Gem servicenämnd Summa verksamheter Finansiering Budgeterat resultat Resultat Avvikelse mot budgeterat resultat Sammanfattande kommentarer Budgetavvikelsen för verksamheterna är -11,0 mkr och för finansieringen +5,3 mkr, vilket tillsammans med budgeterat resultat för perioden med +6,4 mkr ger positivt resultat med +0,7 mkr. Resultatet är en följd av positiv utveckling av skatteintäkterna medan nämndemas kostnader överskrider budgeten med 11 mkr. En jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt visar att kostnaderna är ca 13 mkr högre i år, varav lönekostnaderna ökat med 3 mkr, "köp av verksamheter" (här ingår t ex placeringar på vårdinstitutioner inom IFO verksamheten, barn i Särskola, IKE mm) har ökat med 8 mkr och hyreskostnader med 2 mkr. Ökningen av lönekostnaderna beror helt på den senaste lönerevision och innebär inte att antalet anställda ökat, snarare tvärt om.

7 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kommunfollmäktige Kommunstyrelsen Prognosen för nämndernas sammanlagda utfall är -17,4 mkr. Tillsammans med prognosen för finansieringen (+5 mkr) och årets planerade resultat på + 8 mkr blir totala resultatet för kommunen -4,4 mkr. Det är då en avvikelse mot budget med -12,4 mkr. Fortfarande konstateras att statistiken för 2010 visar att Älvdalen ligger över den s k standardkostnaden för såväl grundskola, barnomsorg, gymnasium som äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Det finns därför goda möjligheter att minska kostnaderna ytterligare utan att verksamheten försämras, dvs att anpassa verksamheterna till antalet barn, elever, vårdtagare mm. Låneskuld och soliditet Kommunens långfristiga låneskuld uppgår den 31/ till 135,9 mkr. Det är en minslaiing med 42 mkr sedan föregående delårsrapport vilket är en följd av att vatten och avfallsanläggningarna övertagits av Älvdalen vatten och avfall AB. För koncernen har dock detta inte någon betydelse. Däremot kommer låneskulden öka igen vid bokslutet efter att kommunen har köpt fastigheterna som Älvdalens Utbildningscentrum AB disponerar 'Låneskuld 50 o Koncernredovisning I koncernen Älvdalens kommun har under år 2011 ingått ett fastighetsbolag och ett va-bolag där kommunen ha ett inflytande som uppgår till 100 %. Norra Dalarnas Fastighets AB bygger, äger och förvaltar bostäder i hela kommunen. Älvdalen Vatten och Avfall AB avleder avloppsvattnet, förser invånarna med dricksvatten och ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Bolaget äger i sin tur 1/3 av Norra Dalarna Vatten och Avfall AB som är ett gemensamt driftbolag för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Totalt visar koncernens resultaträkning + 2,0 mkr för perioden. Norra Dalarnas Fastighets AB -0,3 mkr och Älvdalens Vatten och Avfall AB +1,7 mkr.

8 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KommunMlmäktige Kommunstyrelsen Ramar 2012 (mkr) Ram 2012 Förslag 2012 Total summa exkl kapitalkostnader Överskott/underskott Nämndernas budgetar har förstärks 2012 med sammantaget 10 mkr utöver planeringsramen på bekostnad av främst resultatet. Barn- och Utbildningsnämndens budget förstärktes med 5,8 mkr och Kommunstyrelsens med 4 mkr (till Samhällsbyggnadsavdelningen och fastighetskontoret). Det tidigare finansiella målet på 11 mkr har sänkts till endast 2 mkr för Det innebär en budget med hög risk för underskott. Nyligen har en ny skatteprognos kommit som bygger på den senaste ekonomiska utvecklingen. Den innebär att intäkterna för Älvdalens kommun minskar med ca 6 mkr. Det är dessutom mycket troligt att kommande prognoser kommer att innebära ytterligare försämringar. Det är därför nödvändigt att revidera budgeten för Som tidigare nämnts måste kostnaderna ned med ca mkr för att kunna återinföra det finansiella målet om ett resultat på +11 mkr. Investeringar Avvikelse Redovisning period Ansvar Budget helår t o m juli t o mjuli KOMMUNSTYRELSEN 1 000, , ,1 SOCIALNÄMNDEN 1 000,0 102,3 897,7 BARN- O UTBILDNINGSNÄMDEN 1 000,0 518,1 481,9 SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING , , ,5 Summa investeringar , , ,0 ÄRSPROGNOS , , ,0 Investeringarna för perioden uppgår till 13,5 mkr. Största enskilda investeringen hittills är Solängsgårdens kök inom fastighetsområdet 7,8 mkr. Den andra stora posten är under kommunstyrelsen och avser aktiekapital till Älvdalens Utbildningscentrum AB med 3,9 mkr. Vid årsskiftet kommer fastighetsköpet av gymnasielokalerna att ske med närmare 50 mkr. Möjligheten att investera med egna medel begränsas alltmer i takt med att resultatet försämras. Prognosen är att investeringsramen kommer att överskridas.

9 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Sammanfattning - För höga kostnadsnivå - För stor kostym Lägre skatteintäkter 2012, nytt förslag till skatteutjämning kan ge ytterligare tillskott För stora planerade investeringar i förhållande till resultatet - Revidering av budget för Nämndernas redovisning förbättras vad gäller måluppfyllelse och nyckeltal Nils-Åke Norman yrkar att kornmunfullmäktige fastställer kommunens delårsbokslut per den 31 juli Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer Älvdalens kommuns delårsbokslut och nämndernas verksamhetsresultat per den 31 juli 2011.

10 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 77 Ks 167 INVESTERINGSPLAN Dnr 106/2011 Titel 942 Ekonomichef Göran Johansson presenterar ett förslag till investeringsplan för Aktuellt förslag (mkr) Ram Differens Ram enligt budgetbeslut i kf Differens Fastighetsinvesteringar Ombyggnad sim- och ishallen 300 Tak Katarinasalen, Tallbacken 400 Gatubelysning byts ut * 750 Köp av Naturbruksgymnasiet inkl inventarier Räddningstjänsten (Rakel) 700 Fjärrvärme* 150 Trafiklösning, kommunalhuset Älvdalen 100 Anslutningspunkter trådlöst nätverk 220 Kök Solängsgården trafiklösning Buskoviusskolan 200 Ny ventilation i sim- och ishallen 30 inkl poolöverdrag* Mellbystrand (3 etapper) 81 Kylrum kök Särna 100 Forsgården, ombyggnad? * energibesparingsåtgärder Infrastruktur, gator och vägar Gator/vägar inkl skyltning 450 Märbäck ind område Dragstrip bidrag Statsnät fiber Statsnät fiber, bidrag Aktier ÄUCAB Inventarier m m Kommunstyrelsen 300 Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnämnden Summa investeringar 71206

11 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KommunMlmäktige Kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige antar investeringsplan för 2011 enligt ekonomichefens förslag.

12 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kommunfullmäktige Kf Dnr Titel AJOURNERING Kommunfullmäktige ajournerar sig mellan kl för allmänhetens frågestund och för rast.

13 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kommunfiillmäktige Kommunstyrelsen Planberedning Kf 78 Ks 170 Dm* 140/2011 Titel 315 DETALJPLAN IDRE HIMMELFJÄLL ETAPP 3, MASKULLAOMRÅDET (DEL AV FOSKROS 10:6) Detaljplan har upprättat för Idre Himmelfjäll, etapp 3 Maskulla-området. Planen syftar till att planlägga för bostadsenheter i form av både enskilda och gruppbyggda fritidshus med flera bostadslägenheter belägen mellan "Topphedenområdet" och framtida centrumområdet. Planen omfattar även en parkeringsplats. Planområdet är beläget på Hemmeråsens sydvästsluttning, norr om väg 1063 och ca 4,5 km nordöst om Idre samhälle i Älvdalens kommun. Planen har varit utställd under tiden 24 juli t o m 28 augusti Under utställningstiden har synpunkter inkommit från Idre Fjäll och från Länsstyrelsen Dalarna. Inkomna yttranden ger inte anledning till några ändringar av föreslagen detaljplan. Exploatören önskar göra vissa smärre rittekniska förändringar av planen, däremot inga ändringar som påverkar planens innehåll. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet i 154/2011, och beslutade att godkänna planförslaget för antagande i kommunfullmäktige. Kjell Landen yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag samt yrkar att ett tillägg om renområde görs i planbeskrivningen. Ordföranden frågar, om fullmäktige kan godkänna det yrkande tillägget utan föregående beredning. Kommunfullmäktige godkänner enhälligt tillägget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Idre Himmelfjäll etapp 3, Maskullaområde, del av Foskros 10:6 med följande tillägg i planbeskrivningen: Planområdet berörs inte direkt av rennäringens intressen men omedelbart söder om planområdet finns såväl flyttled för ren som en svår passage. Exploateringen av Hemmeråsen för fritidsändamål är en del av Idreöverenskommelsen från Renar kommer att vistas inom området. Idre sameby vill inte ha eventuella skadeståndsanspråk Det är därför lämpligt att Idre Himmelfjäll AB fortsätter med kompletteringen av köpekontrakten vid försäljning av fritidstomter, där det tydligt framgår att fastigheter ligger inom ett område där renar är vana att vistas och att inga skadeståndsanspråk kan resas mot renägarna W. i/w)

14 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Planberedningen Kf 79 Ks 171 Dm* 105/2011 Titel 315 DETALJPLAN FÖR IDRE 11:3, PRÄSTJOLET Detaljplan har upprättats för Idre 11:3, Prästjolet, ett område norr om kyrkan i Idre invid riksväg 70. Planen har varit på utställning under perioden 25 juli 2011 till och med den 28 augusti Syftet med planen är att upplåta norra delen av fastigheten för byggande av nya hus för handel och bostäder. Samtidigt legaliseras den befintliga bebyggelsen vid prästgården. Platsen är central i arbetet med att knyta ihop de två befintliga centrumbildningarna i Idre. Vid utställningstidens slut har yttrande inkommit från Trafikverket. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet i 156, vid sammanträde och beslutade att godkänna planförslaget för antagande i kommunfullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Idre 11:3, Prästjolet. <

15 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 80 Ks 172 Dnr 271/2011 Titel 730 FÖRSLAG TILL REVIDERING AV AVGIFTSSYSTEM OCH TILLÄMPNINGSREGLER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Ärendebeskrivning/Bakgrund Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom vård och omsorg styrs av flera olika lagar och förordningar enligt nedan:» SoL Socialtjänstlagen (2001:453) a HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 9 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) - K L Kommunallagen (1991:900) IL Inkomstskattelagen (1999:1229) Den senaste revideringen av kommunens tillämpningsregler fastställdes av kommunfullmäktige Taxor och avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen fastställdes senast av kommunfullmäktige Vid detta beslut fick socialnämnden i uppdrag att återkomma med förslag på indexuppräkning av avgifterna. Förslag på revidering Det nya förslaget innebär att avgifterna baseras på faktiska insatstimmar hemma hos omsorgstagaren istället för på nivåer enligt det gamla beslutet. Förslaget betyder att kommunens omsorgstagare får ett mera rättvist avgiftssystem. Den debiterade hemtjänstavgiften får inte överstiga kommunens självkostnad per insatstimme. Självkostnaden beräknas till föregående års faktiska kostnad per timme med uppräkning för beräknade löne- och prisförändringar. Ett i lag (SoL, 8 kap, 5 ) fastställt högkostnadsskydd finns i form av ett avgiftstak för de sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Handlingar Socialnämnden 64/2011 Bilaga 1 Taxor inom vård och omsorg i Älvdalens kommun, Bilaga 2: tjänsteskrivelse från Anders Lagerberg, daterad , "Avgifter och tillämpningsregler inom vård och omsorg i Älvdalens kommun" Socialnämndens förslag Socialnämnden beslutade i sin 64/2011 att föreslår kommunfullmäktige att anta nya avgifter och tillämpningsregler inom vård och omsorg inom Älvdalens kommun enligt bilagorna 1 och 2. De nya avgifterna och reglerna ska gälla fr. o m Detta beslut ska fastställas av kommunmlmäktige snarast för att omsorgstagama ska kunna informeras om beslutet i god tid innan förändringarna träder i kraft. <

16 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya avgifter och tillämpningsregler inom vård och omsorg i Älvdalens kommun enligt socialnämndens förslag. De nya avgifterna och reglerna ska gälla fr o m *f? öl t//, IM ' >

17 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 81 Ks 173 Dnr 273/2011 Titel 806 REVIDERING AV TAXA 2009 FÖR MILJÖAVDELNINGEN Nuvarande Taxa 2009 är antagen av Älvdalens konrmunfullmäktige , och baserad på kostnaderna för år Timtaxan sänktes då för avgiftsåret 2010 till 723 la. Ökningen av kostnader och vid jämförelse med andra kommuners taxor i Dalarna medför ett behov av en höjning av timtaxa 2011 till 800 kr. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet i 135, vid sitt sammanträde och beslutade - att godkänna förslag till revidering av Taxa 2009 med ny timtaxa på 800 kr, gällande från och med , - att timtaxan får indexuppräknas årligen med procentsats som motsvarar den årliga förändringen i konsumentprisindex. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011, samt att överlämna taxeförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar - att anta förslag till revidering av Taxa 2009 med ny timtaxa på 800 kr, - att ny timtaxa gäller från och med , - att timtaxan får indexuppräknas årligen med procentsats som motsvarar den årliga förändringen i konsumentprisindex. Basmånad för indexuppräkning är november månad ' ' laji/ij

18 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kommunrullmäktige Kommunstyrelsen Kf 82 Ks 174 Dnr 175/2011 Titel 330 REVIDERING AV BYGGLOVTAXA Kommunfullmäktige antog en ny taxa för bygglov. Plan- och byggavdelningen har därefter arbetat med denna taxa för nya ärenden. En brist som uppdagats är avsaknaden av uppdelning av strandskyddsdispensärenden i förhållande till deras komplexitet. Taxan anger att ett strandskyddsärende ska debiteras med 200 x mpbb (milliprisbasbelopp, dvs kr.). I kombination med justeringsfaktom "N 1-1,2 ger detta en avgift på kronor. Detta är relevant i de fall en strandskyddsdispens ska beviljas i samband med en lämplighetsprövning inför en fastighetsbildning. Då kan det vara aktuellt med ett eller flera platsbesök samt eventuell undersökning och yttrande av ekolog eller miljövårdsingenjör. I dessa fall är debiteringen relevant. I de fall dispensen är självklar, exempelvis en kompletteringsåtgärd på en redan ianspråktagen tomtplats, är kostnaden svår att motivera. Taxan föreslås därför kompletteras med en debitering av strandskyddsärenden i tre nivåer, 50, 100 resp. 200 mpbb. Den enklaste nivån kommer då att användas i mycket enkla dispensärenden. Miljö- och byggnämnden beslutade i sin 147/2011 att godkänna förslaget till taxeändring och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att komplettera bygglovtaxan med en debitering av strandskyddsärenden i tre nivåer, 50, 100 resp. 200 milliprisbasbelopp (mpbb). Den enklaste nivån kommer då att användas i mycket enkla dispensärenden. Kompletteringen av taxan gäller fr o m

19 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 Ks 152 Au 134 Dnr 240/2011 Titel 640 BIBLIOTEKSPLAN Barn- och utbildningsnämnden beslutade i sin 67/2011, att godkänna Biblioteksplan för Älvdalens kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Handlingar Barn- och utbildningsnämnden 67 Biblioteksplan Älvdalens kommun , Medieplan för Älvdalens bibliotek 2011 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande Biblioteksplan för Älvdalens kommun enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.

20 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 84 Ks 158 Au 139 Dnr 215/2011 Titel 591 STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING Energirådgivare Kerstin Lundvik presenterade för kommunstyrelsen i juni en "Strategi och handlingsplan för energieffektivisermg, med målsättning till år 2014 och 2020". Dokumenten har sänts in till Energimyndigheten. Handlingar Strategi för energieffektivisermg Nulägesanalys, bilaga 1 Handlingsplan, bilaga 2 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande "Strategi och handlingsplan för energieffektivisermg, med målsättning till år 2014 och 2020". <

21 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunfullmäktige Kf 85 Dm 266/2011 Titel 910 AVSÄGELSE FRÅN NILS-ÅKE NORMAN Nils-Åke Norman (m) Karlsarvsvägen 19, Älvdalen, avsäger sig uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Nils-Åke Norman (m). <0 / :- n J' \B (yl

22 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kommunfullmäktige Kf 86 Dnr 266/2011 Titel 910 FYLLNADSVAL AV ERSÄTTARE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden efter Nils-Åke Norman(m) som avsagt sig uppdraget. Kjell Landén föreslår: Gabriel Westergård (m). Beslut Kommunfullmäktige beslutar att - som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden utse: Gabriel Westergård (m), Pers Gränd 3, Idre.

23 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kommunfullmäktige Kf 87 Dnr Titel MEDDELANDEN Tackkort från Sven-Olov Åsberg för en "krya på dig"- hälsning från fullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige tar del av meddelandet. Jf lik m '

24 ÄLVDALENS KOMMUN 23 Sammanträdeslista för kommunfullmäktige 1 nov okt 2014 Sammanträdesdag: N = närvarande Fr = frånvarande Ledamöter Närvaro Peter Egardt s Fr Omröstningar Ja Nej Avstår Kjell Tenn c Fr Stig Olsson s N Nils-Åke Norman m N Gunnar Barke s Fr Lisbeth Mörk-Amnelius KL N Maria Eriksson c N Ulla-Britt Emanuelsson s N Kerstin Knuts s N Jan Spånberg c N Anders Björklund s N Östen Sjögren KL N Kjell Landén m N Peter Nygren * N Leo Persson s N Marica Leandersson c N Ulla-Britt Nilsson s N Anneli Qvicker mp N Ola Strand kd N Daniel Nyström c Fr Ulla Back Olsson s N Ann-Britt Larsson m Fr Mattias Högberg s N Stig Amnelius KL N vakant sd Fr

25 ÄLVDALENS KOMMUN 24 Sammanträdeslista för kommunfullmäktige 1 nov okt 2014 Sammanträdesdag: N = närvarande Fr = frånvarande Ledamöter Närvaro Gun-Britt Emanuelsson c Fr Omröstningar Ja Nej Avstår Maria Åslund s N Sture Hansback m Fr Jan-Olov Heed s N Karita Graf c N Anette Eriksson s N Petra Aho s N Birgitta Sjögren KL N Frida Werf m Fr Sven-Olov Åsberg, ordf m N Tjänstgörande ersättare Ivan Emanuelsson s N Evert Hermansson c N Åke Näslund s N Göran Olsson c N Malin Holmström m N Roland Dahlström c N Allan Pettersson m N m

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer