SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Beslutande"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Kommunfullmäktige Plats och tid Buskoviusskolans aula, Särna, måndagen den 26 september 2011, kl Beslutande Se bifogad närvarolista. Frånvarande är: Peter Egardt (s), Kjell Tenn (c), Gunnar Barke (s), Daniel Nyström (c), Ann-Britt Larsson (m), Gun-Britt Emanuelsson (c), Sture Hansback (m) och Frida Werf (m Tjänstgörande ersättare är: Ivan Emanuelsson (s), Evert Hermansson (c), Åke Näslund (s), Göran Olsson (c), Malin Holmström (m), Roland Dahlström (c) och Allan Pettersson (m) Övriga deltagare Stefan Linde, kommunchef Göran Johansson ekonomichef Lars Olsson, ordf revisionen 75 Inger Björk, sekr Utses att justera Evert Hermansson, Ulla Back Olsson Justeringens plats och tid Älvdalen, Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare.bo.^(^C...^fe^.&..*.S<Wr Inger Björk Ordförande <dfer^.v.(t^é^s?...hm t &. { Sven-Olov Åsberg Justerande % Evert Hermansson Ulla Back Olsson Organ Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Underskrift.. V-"".7..Cy<S».'.C. S^fc^. cv. Utdragsbestyrkande

2 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÄRENDE-LISTA sid Kungörelse 2 Revisorerna har ordet 3 Älvdalens kommuns delårsbokslut 4 Investeringsplan Detaljplan för Idre Himmelfjäll etapp 3 Maskullaområdet 12 Detaljplan för Idre 11:3, Prästj olet 13 Avgifter och regelsystem inom äldreoch handikappomsorgen 14 Revidering av Taxa 2009 för miljöavdelningen 16 Revidering av bygglovtaxa 17 Biblioteksplan Strategi och handlingsplan för energieffektivisermg 19 Nils-Åke Norman (m) avsäger sig uppdrag 20 Fyllnadsval av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 21 efter Nils-Åke Norman (m) Meddelanden 22 Närvarolista 23

3 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunfullmäktige Kf 74 Dnr Titel KUNGÖRELSEN Kungörelsen till sammanträdet föredras. Dagens föredragningslista godkänds. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst och öppnat.

4 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunfollmäktige Kf 75 Dnr Titel REVISORERNA HAR ORDET Kommunrevisionens ordförande, Lars Olsson informerar om revisionens arbete och aktuella granskningar. Revisionen har genomfört granskning av delårsrapporten för Granskningen visar att de finansiella målen inte kommer att uppfyllas under året. Liksom tidigare påpekar revisorerna att de övergripande målen är vagt ställda och svåra att följa upp. Revisionen hoppas på en bättring på den punkten. Revisionen följer upp arbetet i den gemensamma nämnden för IT. Det ser inte så bra ut. Revisorerna i Mora, Orsa och Älvdalen kommer att ha en gemensam träff angående ITverksamheten. Nytt för i år är att kommunen har två helägda bolag: Älvdalen Vatten och Avfall AB och Norra Dalarnas Fastighets AB. Grundläggande är att verksamheten ska bära sina egna kostnader. Lars Olsson menar dock att de förtroendevalda revisorerna och deras revisionsbiträde i bolagen belastar kommunrevisionen budget. Uppskattningsvis har lour kommunrevisionens budget använts för bolagsrevision. Kommunfullmäktige bör besluta att bolagen ska svara för sina egna revisionskostnader. Beslut Kommunfullmäktige tar del av informationen.

5 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 76 Ks 166 Dnr 43/2011 Titel 942 ÄLVDALENS KOMMUNS DELÅRSBOKSLUT 2011 Ekonomichef Göran Johansson redovisar delårsbokslut per 31 juli 2011 Periodens resultat Resultatet för perioden är ett överskott med +0,7 mkr. De månatliga budgetuppföljningar som gjorts under året har pekat mot ett årsresultat på mellan -1 mkr - och -5 mkr, dvs att resultatmålet för 2011 på + 8 mla' inte uppnås. Orsaken är främst att Barn- och Utbildningsnämnden och fastighetskontoret inom Samhällsbyggnadsavdelningen har för hög kostnadsnivå. Det stod klart långt före ingången av 2011 eftersom inga åtgärder vare sig planerats eller genomförts som har kunnat förändra bilden i någon högre grad. Föregående år var resultatet per juli +15,1 mkr. Då var det budgeterade årsresultatet +11 mkr och det verkliga +6,7 mkr fanns i budgeten dels 4 mkr tillfälliga medel från staten och dels 2 mkr outnyttjad lönepott som minskade nämndemas sammanlagda underskott. Utan dessa var avvikelsen drygt -19 mla*. Utfallet i årets delårsrapport är -10,9 mkr och prognosen för hela året är -17,4. Efter en period av kontinuerligt förbättrade skatteintäkter tyder allt på att det nu väntar en period med motsatt utveckling. Det innebär att besparingar i verksamheterna motsvarande mkr måste genomföras snarast Övergripande mål Det kan konstateras att de övergripande målen inte direkt kan mätas och "bockas av" som uppnådda. De är av den karaktären att de pekar ut önskvärd riktning och utgör därmed ledstjärnan för nämndemas mer konkreta mål. Vad som kan konstateras är att arbetslösheten ökat från 150 personer (3,4 %) i juli 2010 till 164 personer (3,8%) i juli månad i år. Vidare är sjuktalen fortsatt låga. Befolkningen har ökat med 9 personer under första halvåret 2011, vilket kan jämföras med föregående år då det var en minskning med 40 personer. Vid årsskiftet hade befolkningen minskat med 81 personer. Vid beräkningen av skatteintäkterna har räknats med en minskning med 60 personer per år. Samarbetet med grannkommunerna, Mora och Orsa har nu nått till det praktiska genomförandet som medför ganska stora förändringar för många berörda. Fr o m halvårsskiftet samordnas de tre kommunernas gymnasieverksamhet i den gemensamma gymnasienämnden som sorterar under Mora kommun.

6 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finansiella mål, God ekonomisk hushållning Mål Resultatet skall som lägst uppgå till +11 mkr varje enskilt år i perioden För att minska de framtida pensionskostnaderna skall minst 3 mkr varje år användas till inlösen av pensioner. Kommunens låneskuld skall långsiktigt minskas. Det innebär att den kortsiktigt kan öka till följd av planerade strategiska investeringar. Måluppfyllelse Ej uppfyllt vad gäller delårsresultatet. Kommer inte heller att uppfyllas i bokslutet. Kommer inte att kunna uppfyllas. Uppfyllt för perioden. I bokslutet kommer dock skulden att öka till följd av inköp av lokaler till Naturbruksgymnasiet. Avvikelse och prognos 2011 Verksamhet Intäkter, Kostnader, Resultat, Prognos avvikelse period avvikelse period avvikelse period Årsutfall Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Bam-o utbildn nämnd Miljö-o byggnämnd Gem servicenämnd Summa verksamheter Finansiering Budgeterat resultat Resultat Avvikelse mot budgeterat resultat Sammanfattande kommentarer Budgetavvikelsen för verksamheterna är -11,0 mkr och för finansieringen +5,3 mkr, vilket tillsammans med budgeterat resultat för perioden med +6,4 mkr ger positivt resultat med +0,7 mkr. Resultatet är en följd av positiv utveckling av skatteintäkterna medan nämndemas kostnader överskrider budgeten med 11 mkr. En jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt visar att kostnaderna är ca 13 mkr högre i år, varav lönekostnaderna ökat med 3 mkr, "köp av verksamheter" (här ingår t ex placeringar på vårdinstitutioner inom IFO verksamheten, barn i Särskola, IKE mm) har ökat med 8 mkr och hyreskostnader med 2 mkr. Ökningen av lönekostnaderna beror helt på den senaste lönerevision och innebär inte att antalet anställda ökat, snarare tvärt om.

7 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kommunfollmäktige Kommunstyrelsen Prognosen för nämndernas sammanlagda utfall är -17,4 mkr. Tillsammans med prognosen för finansieringen (+5 mkr) och årets planerade resultat på + 8 mkr blir totala resultatet för kommunen -4,4 mkr. Det är då en avvikelse mot budget med -12,4 mkr. Fortfarande konstateras att statistiken för 2010 visar att Älvdalen ligger över den s k standardkostnaden för såväl grundskola, barnomsorg, gymnasium som äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Det finns därför goda möjligheter att minska kostnaderna ytterligare utan att verksamheten försämras, dvs att anpassa verksamheterna till antalet barn, elever, vårdtagare mm. Låneskuld och soliditet Kommunens långfristiga låneskuld uppgår den 31/ till 135,9 mkr. Det är en minslaiing med 42 mkr sedan föregående delårsrapport vilket är en följd av att vatten och avfallsanläggningarna övertagits av Älvdalen vatten och avfall AB. För koncernen har dock detta inte någon betydelse. Däremot kommer låneskulden öka igen vid bokslutet efter att kommunen har köpt fastigheterna som Älvdalens Utbildningscentrum AB disponerar 'Låneskuld 50 o Koncernredovisning I koncernen Älvdalens kommun har under år 2011 ingått ett fastighetsbolag och ett va-bolag där kommunen ha ett inflytande som uppgår till 100 %. Norra Dalarnas Fastighets AB bygger, äger och förvaltar bostäder i hela kommunen. Älvdalen Vatten och Avfall AB avleder avloppsvattnet, förser invånarna med dricksvatten och ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Bolaget äger i sin tur 1/3 av Norra Dalarna Vatten och Avfall AB som är ett gemensamt driftbolag för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Totalt visar koncernens resultaträkning + 2,0 mkr för perioden. Norra Dalarnas Fastighets AB -0,3 mkr och Älvdalens Vatten och Avfall AB +1,7 mkr.

8 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KommunMlmäktige Kommunstyrelsen Ramar 2012 (mkr) Ram 2012 Förslag 2012 Total summa exkl kapitalkostnader Överskott/underskott Nämndernas budgetar har förstärks 2012 med sammantaget 10 mkr utöver planeringsramen på bekostnad av främst resultatet. Barn- och Utbildningsnämndens budget förstärktes med 5,8 mkr och Kommunstyrelsens med 4 mkr (till Samhällsbyggnadsavdelningen och fastighetskontoret). Det tidigare finansiella målet på 11 mkr har sänkts till endast 2 mkr för Det innebär en budget med hög risk för underskott. Nyligen har en ny skatteprognos kommit som bygger på den senaste ekonomiska utvecklingen. Den innebär att intäkterna för Älvdalens kommun minskar med ca 6 mkr. Det är dessutom mycket troligt att kommande prognoser kommer att innebära ytterligare försämringar. Det är därför nödvändigt att revidera budgeten för Som tidigare nämnts måste kostnaderna ned med ca mkr för att kunna återinföra det finansiella målet om ett resultat på +11 mkr. Investeringar Avvikelse Redovisning period Ansvar Budget helår t o m juli t o mjuli KOMMUNSTYRELSEN 1 000, , ,1 SOCIALNÄMNDEN 1 000,0 102,3 897,7 BARN- O UTBILDNINGSNÄMDEN 1 000,0 518,1 481,9 SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING , , ,5 Summa investeringar , , ,0 ÄRSPROGNOS , , ,0 Investeringarna för perioden uppgår till 13,5 mkr. Största enskilda investeringen hittills är Solängsgårdens kök inom fastighetsområdet 7,8 mkr. Den andra stora posten är under kommunstyrelsen och avser aktiekapital till Älvdalens Utbildningscentrum AB med 3,9 mkr. Vid årsskiftet kommer fastighetsköpet av gymnasielokalerna att ske med närmare 50 mkr. Möjligheten att investera med egna medel begränsas alltmer i takt med att resultatet försämras. Prognosen är att investeringsramen kommer att överskridas.

9 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Sammanfattning - För höga kostnadsnivå - För stor kostym Lägre skatteintäkter 2012, nytt förslag till skatteutjämning kan ge ytterligare tillskott För stora planerade investeringar i förhållande till resultatet - Revidering av budget för Nämndernas redovisning förbättras vad gäller måluppfyllelse och nyckeltal Nils-Åke Norman yrkar att kornmunfullmäktige fastställer kommunens delårsbokslut per den 31 juli Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer Älvdalens kommuns delårsbokslut och nämndernas verksamhetsresultat per den 31 juli 2011.

10 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 77 Ks 167 INVESTERINGSPLAN Dnr 106/2011 Titel 942 Ekonomichef Göran Johansson presenterar ett förslag till investeringsplan för Aktuellt förslag (mkr) Ram Differens Ram enligt budgetbeslut i kf Differens Fastighetsinvesteringar Ombyggnad sim- och ishallen 300 Tak Katarinasalen, Tallbacken 400 Gatubelysning byts ut * 750 Köp av Naturbruksgymnasiet inkl inventarier Räddningstjänsten (Rakel) 700 Fjärrvärme* 150 Trafiklösning, kommunalhuset Älvdalen 100 Anslutningspunkter trådlöst nätverk 220 Kök Solängsgården trafiklösning Buskoviusskolan 200 Ny ventilation i sim- och ishallen 30 inkl poolöverdrag* Mellbystrand (3 etapper) 81 Kylrum kök Särna 100 Forsgården, ombyggnad? * energibesparingsåtgärder Infrastruktur, gator och vägar Gator/vägar inkl skyltning 450 Märbäck ind område Dragstrip bidrag Statsnät fiber Statsnät fiber, bidrag Aktier ÄUCAB Inventarier m m Kommunstyrelsen 300 Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnämnden Summa investeringar 71206

11 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KommunMlmäktige Kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige antar investeringsplan för 2011 enligt ekonomichefens förslag.

12 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kommunfullmäktige Kf Dnr Titel AJOURNERING Kommunfullmäktige ajournerar sig mellan kl för allmänhetens frågestund och för rast.

13 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kommunfiillmäktige Kommunstyrelsen Planberedning Kf 78 Ks 170 Dm* 140/2011 Titel 315 DETALJPLAN IDRE HIMMELFJÄLL ETAPP 3, MASKULLAOMRÅDET (DEL AV FOSKROS 10:6) Detaljplan har upprättat för Idre Himmelfjäll, etapp 3 Maskulla-området. Planen syftar till att planlägga för bostadsenheter i form av både enskilda och gruppbyggda fritidshus med flera bostadslägenheter belägen mellan "Topphedenområdet" och framtida centrumområdet. Planen omfattar även en parkeringsplats. Planområdet är beläget på Hemmeråsens sydvästsluttning, norr om väg 1063 och ca 4,5 km nordöst om Idre samhälle i Älvdalens kommun. Planen har varit utställd under tiden 24 juli t o m 28 augusti Under utställningstiden har synpunkter inkommit från Idre Fjäll och från Länsstyrelsen Dalarna. Inkomna yttranden ger inte anledning till några ändringar av föreslagen detaljplan. Exploatören önskar göra vissa smärre rittekniska förändringar av planen, däremot inga ändringar som påverkar planens innehåll. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet i 154/2011, och beslutade att godkänna planförslaget för antagande i kommunfullmäktige. Kjell Landen yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag samt yrkar att ett tillägg om renområde görs i planbeskrivningen. Ordföranden frågar, om fullmäktige kan godkänna det yrkande tillägget utan föregående beredning. Kommunfullmäktige godkänner enhälligt tillägget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Idre Himmelfjäll etapp 3, Maskullaområde, del av Foskros 10:6 med följande tillägg i planbeskrivningen: Planområdet berörs inte direkt av rennäringens intressen men omedelbart söder om planområdet finns såväl flyttled för ren som en svår passage. Exploateringen av Hemmeråsen för fritidsändamål är en del av Idreöverenskommelsen från Renar kommer att vistas inom området. Idre sameby vill inte ha eventuella skadeståndsanspråk Det är därför lämpligt att Idre Himmelfjäll AB fortsätter med kompletteringen av köpekontrakten vid försäljning av fritidstomter, där det tydligt framgår att fastigheter ligger inom ett område där renar är vana att vistas och att inga skadeståndsanspråk kan resas mot renägarna W. i/w)

14 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Planberedningen Kf 79 Ks 171 Dm* 105/2011 Titel 315 DETALJPLAN FÖR IDRE 11:3, PRÄSTJOLET Detaljplan har upprättats för Idre 11:3, Prästjolet, ett område norr om kyrkan i Idre invid riksväg 70. Planen har varit på utställning under perioden 25 juli 2011 till och med den 28 augusti Syftet med planen är att upplåta norra delen av fastigheten för byggande av nya hus för handel och bostäder. Samtidigt legaliseras den befintliga bebyggelsen vid prästgården. Platsen är central i arbetet med att knyta ihop de två befintliga centrumbildningarna i Idre. Vid utställningstidens slut har yttrande inkommit från Trafikverket. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet i 156, vid sammanträde och beslutade att godkänna planförslaget för antagande i kommunfullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Idre 11:3, Prästjolet. <

15 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 80 Ks 172 Dnr 271/2011 Titel 730 FÖRSLAG TILL REVIDERING AV AVGIFTSSYSTEM OCH TILLÄMPNINGSREGLER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Ärendebeskrivning/Bakgrund Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom vård och omsorg styrs av flera olika lagar och förordningar enligt nedan:» SoL Socialtjänstlagen (2001:453) a HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 9 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) - K L Kommunallagen (1991:900) IL Inkomstskattelagen (1999:1229) Den senaste revideringen av kommunens tillämpningsregler fastställdes av kommunfullmäktige Taxor och avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen fastställdes senast av kommunfullmäktige Vid detta beslut fick socialnämnden i uppdrag att återkomma med förslag på indexuppräkning av avgifterna. Förslag på revidering Det nya förslaget innebär att avgifterna baseras på faktiska insatstimmar hemma hos omsorgstagaren istället för på nivåer enligt det gamla beslutet. Förslaget betyder att kommunens omsorgstagare får ett mera rättvist avgiftssystem. Den debiterade hemtjänstavgiften får inte överstiga kommunens självkostnad per insatstimme. Självkostnaden beräknas till föregående års faktiska kostnad per timme med uppräkning för beräknade löne- och prisförändringar. Ett i lag (SoL, 8 kap, 5 ) fastställt högkostnadsskydd finns i form av ett avgiftstak för de sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Handlingar Socialnämnden 64/2011 Bilaga 1 Taxor inom vård och omsorg i Älvdalens kommun, Bilaga 2: tjänsteskrivelse från Anders Lagerberg, daterad , "Avgifter och tillämpningsregler inom vård och omsorg i Älvdalens kommun" Socialnämndens förslag Socialnämnden beslutade i sin 64/2011 att föreslår kommunfullmäktige att anta nya avgifter och tillämpningsregler inom vård och omsorg inom Älvdalens kommun enligt bilagorna 1 och 2. De nya avgifterna och reglerna ska gälla fr. o m Detta beslut ska fastställas av kommunmlmäktige snarast för att omsorgstagama ska kunna informeras om beslutet i god tid innan förändringarna träder i kraft. <

16 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya avgifter och tillämpningsregler inom vård och omsorg i Älvdalens kommun enligt socialnämndens förslag. De nya avgifterna och reglerna ska gälla fr o m *f? öl t//, IM ' >

17 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 81 Ks 173 Dnr 273/2011 Titel 806 REVIDERING AV TAXA 2009 FÖR MILJÖAVDELNINGEN Nuvarande Taxa 2009 är antagen av Älvdalens konrmunfullmäktige , och baserad på kostnaderna för år Timtaxan sänktes då för avgiftsåret 2010 till 723 la. Ökningen av kostnader och vid jämförelse med andra kommuners taxor i Dalarna medför ett behov av en höjning av timtaxa 2011 till 800 kr. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet i 135, vid sitt sammanträde och beslutade - att godkänna förslag till revidering av Taxa 2009 med ny timtaxa på 800 kr, gällande från och med , - att timtaxan får indexuppräknas årligen med procentsats som motsvarar den årliga förändringen i konsumentprisindex. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011, samt att överlämna taxeförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar - att anta förslag till revidering av Taxa 2009 med ny timtaxa på 800 kr, - att ny timtaxa gäller från och med , - att timtaxan får indexuppräknas årligen med procentsats som motsvarar den årliga förändringen i konsumentprisindex. Basmånad för indexuppräkning är november månad ' ' laji/ij

18 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kommunrullmäktige Kommunstyrelsen Kf 82 Ks 174 Dnr 175/2011 Titel 330 REVIDERING AV BYGGLOVTAXA Kommunfullmäktige antog en ny taxa för bygglov. Plan- och byggavdelningen har därefter arbetat med denna taxa för nya ärenden. En brist som uppdagats är avsaknaden av uppdelning av strandskyddsdispensärenden i förhållande till deras komplexitet. Taxan anger att ett strandskyddsärende ska debiteras med 200 x mpbb (milliprisbasbelopp, dvs kr.). I kombination med justeringsfaktom "N 1-1,2 ger detta en avgift på kronor. Detta är relevant i de fall en strandskyddsdispens ska beviljas i samband med en lämplighetsprövning inför en fastighetsbildning. Då kan det vara aktuellt med ett eller flera platsbesök samt eventuell undersökning och yttrande av ekolog eller miljövårdsingenjör. I dessa fall är debiteringen relevant. I de fall dispensen är självklar, exempelvis en kompletteringsåtgärd på en redan ianspråktagen tomtplats, är kostnaden svår att motivera. Taxan föreslås därför kompletteras med en debitering av strandskyddsärenden i tre nivåer, 50, 100 resp. 200 mpbb. Den enklaste nivån kommer då att användas i mycket enkla dispensärenden. Miljö- och byggnämnden beslutade i sin 147/2011 att godkänna förslaget till taxeändring och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att komplettera bygglovtaxan med en debitering av strandskyddsärenden i tre nivåer, 50, 100 resp. 200 milliprisbasbelopp (mpbb). Den enklaste nivån kommer då att användas i mycket enkla dispensärenden. Kompletteringen av taxan gäller fr o m

19 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 Ks 152 Au 134 Dnr 240/2011 Titel 640 BIBLIOTEKSPLAN Barn- och utbildningsnämnden beslutade i sin 67/2011, att godkänna Biblioteksplan för Älvdalens kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Handlingar Barn- och utbildningsnämnden 67 Biblioteksplan Älvdalens kommun , Medieplan för Älvdalens bibliotek 2011 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande Biblioteksplan för Älvdalens kommun enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.

20 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 84 Ks 158 Au 139 Dnr 215/2011 Titel 591 STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING Energirådgivare Kerstin Lundvik presenterade för kommunstyrelsen i juni en "Strategi och handlingsplan för energieffektivisermg, med målsättning till år 2014 och 2020". Dokumenten har sänts in till Energimyndigheten. Handlingar Strategi för energieffektivisermg Nulägesanalys, bilaga 1 Handlingsplan, bilaga 2 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande "Strategi och handlingsplan för energieffektivisermg, med målsättning till år 2014 och 2020". <

21 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunfullmäktige Kf 85 Dm 266/2011 Titel 910 AVSÄGELSE FRÅN NILS-ÅKE NORMAN Nils-Åke Norman (m) Karlsarvsvägen 19, Älvdalen, avsäger sig uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Nils-Åke Norman (m). <0 / :- n J' \B (yl

22 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kommunfullmäktige Kf 86 Dnr 266/2011 Titel 910 FYLLNADSVAL AV ERSÄTTARE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden efter Nils-Åke Norman(m) som avsagt sig uppdraget. Kjell Landén föreslår: Gabriel Westergård (m). Beslut Kommunfullmäktige beslutar att - som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden utse: Gabriel Westergård (m), Pers Gränd 3, Idre.

23 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kommunfullmäktige Kf 87 Dnr Titel MEDDELANDEN Tackkort från Sven-Olov Åsberg för en "krya på dig"- hälsning från fullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige tar del av meddelandet. Jf lik m '

24 ÄLVDALENS KOMMUN 23 Sammanträdeslista för kommunfullmäktige 1 nov okt 2014 Sammanträdesdag: N = närvarande Fr = frånvarande Ledamöter Närvaro Peter Egardt s Fr Omröstningar Ja Nej Avstår Kjell Tenn c Fr Stig Olsson s N Nils-Åke Norman m N Gunnar Barke s Fr Lisbeth Mörk-Amnelius KL N Maria Eriksson c N Ulla-Britt Emanuelsson s N Kerstin Knuts s N Jan Spånberg c N Anders Björklund s N Östen Sjögren KL N Kjell Landén m N Peter Nygren * N Leo Persson s N Marica Leandersson c N Ulla-Britt Nilsson s N Anneli Qvicker mp N Ola Strand kd N Daniel Nyström c Fr Ulla Back Olsson s N Ann-Britt Larsson m Fr Mattias Högberg s N Stig Amnelius KL N vakant sd Fr

25 ÄLVDALENS KOMMUN 24 Sammanträdeslista för kommunfullmäktige 1 nov okt 2014 Sammanträdesdag: N = närvarande Fr = frånvarande Ledamöter Närvaro Gun-Britt Emanuelsson c Fr Omröstningar Ja Nej Avstår Maria Åslund s N Sture Hansback m Fr Jan-Olov Heed s N Karita Graf c N Anette Eriksson s N Petra Aho s N Birgitta Sjögren KL N Frida Werf m Fr Sven-Olov Åsberg, ordf m N Tjänstgörande ersättare Ivan Emanuelsson s N Evert Hermansson c N Åke Näslund s N Göran Olsson c N Malin Holmström m N Roland Dahlström c N Allan Pettersson m N m

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden för IS/IT Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-05-18 Plats och tid Beslutande Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer