SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Beslutande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Beslutande"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Kommunfullmäktige Plats och tid Buskoviusskolans aula, Särna, måndagen den 26 september 2011, kl Beslutande Se bifogad närvarolista. Frånvarande är: Peter Egardt (s), Kjell Tenn (c), Gunnar Barke (s), Daniel Nyström (c), Ann-Britt Larsson (m), Gun-Britt Emanuelsson (c), Sture Hansback (m) och Frida Werf (m Tjänstgörande ersättare är: Ivan Emanuelsson (s), Evert Hermansson (c), Åke Näslund (s), Göran Olsson (c), Malin Holmström (m), Roland Dahlström (c) och Allan Pettersson (m) Övriga deltagare Stefan Linde, kommunchef Göran Johansson ekonomichef Lars Olsson, ordf revisionen 75 Inger Björk, sekr Utses att justera Evert Hermansson, Ulla Back Olsson Justeringens plats och tid Älvdalen, Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare.bo.^(^C...^fe^.&..*.S<Wr Inger Björk Ordförande <dfer^.v.(t^é^s?...hm t &. { Sven-Olov Åsberg Justerande % Evert Hermansson Ulla Back Olsson Organ Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Underskrift.. V-"".7..Cy<S».'.C. S^fc^. cv. Utdragsbestyrkande

2 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÄRENDE-LISTA sid Kungörelse 2 Revisorerna har ordet 3 Älvdalens kommuns delårsbokslut 4 Investeringsplan Detaljplan för Idre Himmelfjäll etapp 3 Maskullaområdet 12 Detaljplan för Idre 11:3, Prästj olet 13 Avgifter och regelsystem inom äldreoch handikappomsorgen 14 Revidering av Taxa 2009 för miljöavdelningen 16 Revidering av bygglovtaxa 17 Biblioteksplan Strategi och handlingsplan för energieffektivisermg 19 Nils-Åke Norman (m) avsäger sig uppdrag 20 Fyllnadsval av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 21 efter Nils-Åke Norman (m) Meddelanden 22 Närvarolista 23

3 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunfullmäktige Kf 74 Dnr Titel KUNGÖRELSEN Kungörelsen till sammanträdet föredras. Dagens föredragningslista godkänds. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst och öppnat.

4 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunfollmäktige Kf 75 Dnr Titel REVISORERNA HAR ORDET Kommunrevisionens ordförande, Lars Olsson informerar om revisionens arbete och aktuella granskningar. Revisionen har genomfört granskning av delårsrapporten för Granskningen visar att de finansiella målen inte kommer att uppfyllas under året. Liksom tidigare påpekar revisorerna att de övergripande målen är vagt ställda och svåra att följa upp. Revisionen hoppas på en bättring på den punkten. Revisionen följer upp arbetet i den gemensamma nämnden för IT. Det ser inte så bra ut. Revisorerna i Mora, Orsa och Älvdalen kommer att ha en gemensam träff angående ITverksamheten. Nytt för i år är att kommunen har två helägda bolag: Älvdalen Vatten och Avfall AB och Norra Dalarnas Fastighets AB. Grundläggande är att verksamheten ska bära sina egna kostnader. Lars Olsson menar dock att de förtroendevalda revisorerna och deras revisionsbiträde i bolagen belastar kommunrevisionen budget. Uppskattningsvis har lour kommunrevisionens budget använts för bolagsrevision. Kommunfullmäktige bör besluta att bolagen ska svara för sina egna revisionskostnader. Beslut Kommunfullmäktige tar del av informationen.

5 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 76 Ks 166 Dnr 43/2011 Titel 942 ÄLVDALENS KOMMUNS DELÅRSBOKSLUT 2011 Ekonomichef Göran Johansson redovisar delårsbokslut per 31 juli 2011 Periodens resultat Resultatet för perioden är ett överskott med +0,7 mkr. De månatliga budgetuppföljningar som gjorts under året har pekat mot ett årsresultat på mellan -1 mkr - och -5 mkr, dvs att resultatmålet för 2011 på + 8 mla' inte uppnås. Orsaken är främst att Barn- och Utbildningsnämnden och fastighetskontoret inom Samhällsbyggnadsavdelningen har för hög kostnadsnivå. Det stod klart långt före ingången av 2011 eftersom inga åtgärder vare sig planerats eller genomförts som har kunnat förändra bilden i någon högre grad. Föregående år var resultatet per juli +15,1 mkr. Då var det budgeterade årsresultatet +11 mkr och det verkliga +6,7 mkr fanns i budgeten dels 4 mkr tillfälliga medel från staten och dels 2 mkr outnyttjad lönepott som minskade nämndemas sammanlagda underskott. Utan dessa var avvikelsen drygt -19 mla*. Utfallet i årets delårsrapport är -10,9 mkr och prognosen för hela året är -17,4. Efter en period av kontinuerligt förbättrade skatteintäkter tyder allt på att det nu väntar en period med motsatt utveckling. Det innebär att besparingar i verksamheterna motsvarande mkr måste genomföras snarast Övergripande mål Det kan konstateras att de övergripande målen inte direkt kan mätas och "bockas av" som uppnådda. De är av den karaktären att de pekar ut önskvärd riktning och utgör därmed ledstjärnan för nämndemas mer konkreta mål. Vad som kan konstateras är att arbetslösheten ökat från 150 personer (3,4 %) i juli 2010 till 164 personer (3,8%) i juli månad i år. Vidare är sjuktalen fortsatt låga. Befolkningen har ökat med 9 personer under första halvåret 2011, vilket kan jämföras med föregående år då det var en minskning med 40 personer. Vid årsskiftet hade befolkningen minskat med 81 personer. Vid beräkningen av skatteintäkterna har räknats med en minskning med 60 personer per år. Samarbetet med grannkommunerna, Mora och Orsa har nu nått till det praktiska genomförandet som medför ganska stora förändringar för många berörda. Fr o m halvårsskiftet samordnas de tre kommunernas gymnasieverksamhet i den gemensamma gymnasienämnden som sorterar under Mora kommun.

6 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finansiella mål, God ekonomisk hushållning Mål Resultatet skall som lägst uppgå till +11 mkr varje enskilt år i perioden För att minska de framtida pensionskostnaderna skall minst 3 mkr varje år användas till inlösen av pensioner. Kommunens låneskuld skall långsiktigt minskas. Det innebär att den kortsiktigt kan öka till följd av planerade strategiska investeringar. Måluppfyllelse Ej uppfyllt vad gäller delårsresultatet. Kommer inte heller att uppfyllas i bokslutet. Kommer inte att kunna uppfyllas. Uppfyllt för perioden. I bokslutet kommer dock skulden att öka till följd av inköp av lokaler till Naturbruksgymnasiet. Avvikelse och prognos 2011 Verksamhet Intäkter, Kostnader, Resultat, Prognos avvikelse period avvikelse period avvikelse period Årsutfall Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Bam-o utbildn nämnd Miljö-o byggnämnd Gem servicenämnd Summa verksamheter Finansiering Budgeterat resultat Resultat Avvikelse mot budgeterat resultat Sammanfattande kommentarer Budgetavvikelsen för verksamheterna är -11,0 mkr och för finansieringen +5,3 mkr, vilket tillsammans med budgeterat resultat för perioden med +6,4 mkr ger positivt resultat med +0,7 mkr. Resultatet är en följd av positiv utveckling av skatteintäkterna medan nämndemas kostnader överskrider budgeten med 11 mkr. En jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt visar att kostnaderna är ca 13 mkr högre i år, varav lönekostnaderna ökat med 3 mkr, "köp av verksamheter" (här ingår t ex placeringar på vårdinstitutioner inom IFO verksamheten, barn i Särskola, IKE mm) har ökat med 8 mkr och hyreskostnader med 2 mkr. Ökningen av lönekostnaderna beror helt på den senaste lönerevision och innebär inte att antalet anställda ökat, snarare tvärt om.

7 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kommunfollmäktige Kommunstyrelsen Prognosen för nämndernas sammanlagda utfall är -17,4 mkr. Tillsammans med prognosen för finansieringen (+5 mkr) och årets planerade resultat på + 8 mkr blir totala resultatet för kommunen -4,4 mkr. Det är då en avvikelse mot budget med -12,4 mkr. Fortfarande konstateras att statistiken för 2010 visar att Älvdalen ligger över den s k standardkostnaden för såväl grundskola, barnomsorg, gymnasium som äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Det finns därför goda möjligheter att minska kostnaderna ytterligare utan att verksamheten försämras, dvs att anpassa verksamheterna till antalet barn, elever, vårdtagare mm. Låneskuld och soliditet Kommunens långfristiga låneskuld uppgår den 31/ till 135,9 mkr. Det är en minslaiing med 42 mkr sedan föregående delårsrapport vilket är en följd av att vatten och avfallsanläggningarna övertagits av Älvdalen vatten och avfall AB. För koncernen har dock detta inte någon betydelse. Däremot kommer låneskulden öka igen vid bokslutet efter att kommunen har köpt fastigheterna som Älvdalens Utbildningscentrum AB disponerar 'Låneskuld 50 o Koncernredovisning I koncernen Älvdalens kommun har under år 2011 ingått ett fastighetsbolag och ett va-bolag där kommunen ha ett inflytande som uppgår till 100 %. Norra Dalarnas Fastighets AB bygger, äger och förvaltar bostäder i hela kommunen. Älvdalen Vatten och Avfall AB avleder avloppsvattnet, förser invånarna med dricksvatten och ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Bolaget äger i sin tur 1/3 av Norra Dalarna Vatten och Avfall AB som är ett gemensamt driftbolag för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Totalt visar koncernens resultaträkning + 2,0 mkr för perioden. Norra Dalarnas Fastighets AB -0,3 mkr och Älvdalens Vatten och Avfall AB +1,7 mkr.

8 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KommunMlmäktige Kommunstyrelsen Ramar 2012 (mkr) Ram 2012 Förslag 2012 Total summa exkl kapitalkostnader Överskott/underskott Nämndernas budgetar har förstärks 2012 med sammantaget 10 mkr utöver planeringsramen på bekostnad av främst resultatet. Barn- och Utbildningsnämndens budget förstärktes med 5,8 mkr och Kommunstyrelsens med 4 mkr (till Samhällsbyggnadsavdelningen och fastighetskontoret). Det tidigare finansiella målet på 11 mkr har sänkts till endast 2 mkr för Det innebär en budget med hög risk för underskott. Nyligen har en ny skatteprognos kommit som bygger på den senaste ekonomiska utvecklingen. Den innebär att intäkterna för Älvdalens kommun minskar med ca 6 mkr. Det är dessutom mycket troligt att kommande prognoser kommer att innebära ytterligare försämringar. Det är därför nödvändigt att revidera budgeten för Som tidigare nämnts måste kostnaderna ned med ca mkr för att kunna återinföra det finansiella målet om ett resultat på +11 mkr. Investeringar Avvikelse Redovisning period Ansvar Budget helår t o m juli t o mjuli KOMMUNSTYRELSEN 1 000, , ,1 SOCIALNÄMNDEN 1 000,0 102,3 897,7 BARN- O UTBILDNINGSNÄMDEN 1 000,0 518,1 481,9 SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING , , ,5 Summa investeringar , , ,0 ÄRSPROGNOS , , ,0 Investeringarna för perioden uppgår till 13,5 mkr. Största enskilda investeringen hittills är Solängsgårdens kök inom fastighetsområdet 7,8 mkr. Den andra stora posten är under kommunstyrelsen och avser aktiekapital till Älvdalens Utbildningscentrum AB med 3,9 mkr. Vid årsskiftet kommer fastighetsköpet av gymnasielokalerna att ske med närmare 50 mkr. Möjligheten att investera med egna medel begränsas alltmer i takt med att resultatet försämras. Prognosen är att investeringsramen kommer att överskridas.

9 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Sammanfattning - För höga kostnadsnivå - För stor kostym Lägre skatteintäkter 2012, nytt förslag till skatteutjämning kan ge ytterligare tillskott För stora planerade investeringar i förhållande till resultatet - Revidering av budget för Nämndernas redovisning förbättras vad gäller måluppfyllelse och nyckeltal Nils-Åke Norman yrkar att kornmunfullmäktige fastställer kommunens delårsbokslut per den 31 juli Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer Älvdalens kommuns delårsbokslut och nämndernas verksamhetsresultat per den 31 juli 2011.

10 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 77 Ks 167 INVESTERINGSPLAN Dnr 106/2011 Titel 942 Ekonomichef Göran Johansson presenterar ett förslag till investeringsplan för Aktuellt förslag (mkr) Ram Differens Ram enligt budgetbeslut i kf Differens Fastighetsinvesteringar Ombyggnad sim- och ishallen 300 Tak Katarinasalen, Tallbacken 400 Gatubelysning byts ut * 750 Köp av Naturbruksgymnasiet inkl inventarier Räddningstjänsten (Rakel) 700 Fjärrvärme* 150 Trafiklösning, kommunalhuset Älvdalen 100 Anslutningspunkter trådlöst nätverk 220 Kök Solängsgården trafiklösning Buskoviusskolan 200 Ny ventilation i sim- och ishallen 30 inkl poolöverdrag* Mellbystrand (3 etapper) 81 Kylrum kök Särna 100 Forsgården, ombyggnad? * energibesparingsåtgärder Infrastruktur, gator och vägar Gator/vägar inkl skyltning 450 Märbäck ind område Dragstrip bidrag Statsnät fiber Statsnät fiber, bidrag Aktier ÄUCAB Inventarier m m Kommunstyrelsen 300 Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnämnden Summa investeringar 71206

11 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KommunMlmäktige Kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige antar investeringsplan för 2011 enligt ekonomichefens förslag.

12 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kommunfullmäktige Kf Dnr Titel AJOURNERING Kommunfullmäktige ajournerar sig mellan kl för allmänhetens frågestund och för rast.

13 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kommunfiillmäktige Kommunstyrelsen Planberedning Kf 78 Ks 170 Dm* 140/2011 Titel 315 DETALJPLAN IDRE HIMMELFJÄLL ETAPP 3, MASKULLAOMRÅDET (DEL AV FOSKROS 10:6) Detaljplan har upprättat för Idre Himmelfjäll, etapp 3 Maskulla-området. Planen syftar till att planlägga för bostadsenheter i form av både enskilda och gruppbyggda fritidshus med flera bostadslägenheter belägen mellan "Topphedenområdet" och framtida centrumområdet. Planen omfattar även en parkeringsplats. Planområdet är beläget på Hemmeråsens sydvästsluttning, norr om väg 1063 och ca 4,5 km nordöst om Idre samhälle i Älvdalens kommun. Planen har varit utställd under tiden 24 juli t o m 28 augusti Under utställningstiden har synpunkter inkommit från Idre Fjäll och från Länsstyrelsen Dalarna. Inkomna yttranden ger inte anledning till några ändringar av föreslagen detaljplan. Exploatören önskar göra vissa smärre rittekniska förändringar av planen, däremot inga ändringar som påverkar planens innehåll. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet i 154/2011, och beslutade att godkänna planförslaget för antagande i kommunfullmäktige. Kjell Landen yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag samt yrkar att ett tillägg om renområde görs i planbeskrivningen. Ordföranden frågar, om fullmäktige kan godkänna det yrkande tillägget utan föregående beredning. Kommunfullmäktige godkänner enhälligt tillägget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Idre Himmelfjäll etapp 3, Maskullaområde, del av Foskros 10:6 med följande tillägg i planbeskrivningen: Planområdet berörs inte direkt av rennäringens intressen men omedelbart söder om planområdet finns såväl flyttled för ren som en svår passage. Exploateringen av Hemmeråsen för fritidsändamål är en del av Idreöverenskommelsen från Renar kommer att vistas inom området. Idre sameby vill inte ha eventuella skadeståndsanspråk Det är därför lämpligt att Idre Himmelfjäll AB fortsätter med kompletteringen av köpekontrakten vid försäljning av fritidstomter, där det tydligt framgår att fastigheter ligger inom ett område där renar är vana att vistas och att inga skadeståndsanspråk kan resas mot renägarna W. i/w)

14 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Planberedningen Kf 79 Ks 171 Dm* 105/2011 Titel 315 DETALJPLAN FÖR IDRE 11:3, PRÄSTJOLET Detaljplan har upprättats för Idre 11:3, Prästjolet, ett område norr om kyrkan i Idre invid riksväg 70. Planen har varit på utställning under perioden 25 juli 2011 till och med den 28 augusti Syftet med planen är att upplåta norra delen av fastigheten för byggande av nya hus för handel och bostäder. Samtidigt legaliseras den befintliga bebyggelsen vid prästgården. Platsen är central i arbetet med att knyta ihop de två befintliga centrumbildningarna i Idre. Vid utställningstidens slut har yttrande inkommit från Trafikverket. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet i 156, vid sammanträde och beslutade att godkänna planförslaget för antagande i kommunfullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Idre 11:3, Prästjolet. <

15 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 80 Ks 172 Dnr 271/2011 Titel 730 FÖRSLAG TILL REVIDERING AV AVGIFTSSYSTEM OCH TILLÄMPNINGSREGLER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Ärendebeskrivning/Bakgrund Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom vård och omsorg styrs av flera olika lagar och förordningar enligt nedan:» SoL Socialtjänstlagen (2001:453) a HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 9 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) - K L Kommunallagen (1991:900) IL Inkomstskattelagen (1999:1229) Den senaste revideringen av kommunens tillämpningsregler fastställdes av kommunfullmäktige Taxor och avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen fastställdes senast av kommunfullmäktige Vid detta beslut fick socialnämnden i uppdrag att återkomma med förslag på indexuppräkning av avgifterna. Förslag på revidering Det nya förslaget innebär att avgifterna baseras på faktiska insatstimmar hemma hos omsorgstagaren istället för på nivåer enligt det gamla beslutet. Förslaget betyder att kommunens omsorgstagare får ett mera rättvist avgiftssystem. Den debiterade hemtjänstavgiften får inte överstiga kommunens självkostnad per insatstimme. Självkostnaden beräknas till föregående års faktiska kostnad per timme med uppräkning för beräknade löne- och prisförändringar. Ett i lag (SoL, 8 kap, 5 ) fastställt högkostnadsskydd finns i form av ett avgiftstak för de sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Handlingar Socialnämnden 64/2011 Bilaga 1 Taxor inom vård och omsorg i Älvdalens kommun, Bilaga 2: tjänsteskrivelse från Anders Lagerberg, daterad , "Avgifter och tillämpningsregler inom vård och omsorg i Älvdalens kommun" Socialnämndens förslag Socialnämnden beslutade i sin 64/2011 att föreslår kommunfullmäktige att anta nya avgifter och tillämpningsregler inom vård och omsorg inom Älvdalens kommun enligt bilagorna 1 och 2. De nya avgifterna och reglerna ska gälla fr. o m Detta beslut ska fastställas av kommunmlmäktige snarast för att omsorgstagama ska kunna informeras om beslutet i god tid innan förändringarna träder i kraft. <

16 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya avgifter och tillämpningsregler inom vård och omsorg i Älvdalens kommun enligt socialnämndens förslag. De nya avgifterna och reglerna ska gälla fr o m *f? öl t//, IM ' >

17 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 81 Ks 173 Dnr 273/2011 Titel 806 REVIDERING AV TAXA 2009 FÖR MILJÖAVDELNINGEN Nuvarande Taxa 2009 är antagen av Älvdalens konrmunfullmäktige , och baserad på kostnaderna för år Timtaxan sänktes då för avgiftsåret 2010 till 723 la. Ökningen av kostnader och vid jämförelse med andra kommuners taxor i Dalarna medför ett behov av en höjning av timtaxa 2011 till 800 kr. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet i 135, vid sitt sammanträde och beslutade - att godkänna förslag till revidering av Taxa 2009 med ny timtaxa på 800 kr, gällande från och med , - att timtaxan får indexuppräknas årligen med procentsats som motsvarar den årliga förändringen i konsumentprisindex. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011, samt att överlämna taxeförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar - att anta förslag till revidering av Taxa 2009 med ny timtaxa på 800 kr, - att ny timtaxa gäller från och med , - att timtaxan får indexuppräknas årligen med procentsats som motsvarar den årliga förändringen i konsumentprisindex. Basmånad för indexuppräkning är november månad ' ' laji/ij

18 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kommunrullmäktige Kommunstyrelsen Kf 82 Ks 174 Dnr 175/2011 Titel 330 REVIDERING AV BYGGLOVTAXA Kommunfullmäktige antog en ny taxa för bygglov. Plan- och byggavdelningen har därefter arbetat med denna taxa för nya ärenden. En brist som uppdagats är avsaknaden av uppdelning av strandskyddsdispensärenden i förhållande till deras komplexitet. Taxan anger att ett strandskyddsärende ska debiteras med 200 x mpbb (milliprisbasbelopp, dvs kr.). I kombination med justeringsfaktom "N 1-1,2 ger detta en avgift på kronor. Detta är relevant i de fall en strandskyddsdispens ska beviljas i samband med en lämplighetsprövning inför en fastighetsbildning. Då kan det vara aktuellt med ett eller flera platsbesök samt eventuell undersökning och yttrande av ekolog eller miljövårdsingenjör. I dessa fall är debiteringen relevant. I de fall dispensen är självklar, exempelvis en kompletteringsåtgärd på en redan ianspråktagen tomtplats, är kostnaden svår att motivera. Taxan föreslås därför kompletteras med en debitering av strandskyddsärenden i tre nivåer, 50, 100 resp. 200 mpbb. Den enklaste nivån kommer då att användas i mycket enkla dispensärenden. Miljö- och byggnämnden beslutade i sin 147/2011 att godkänna förslaget till taxeändring och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att komplettera bygglovtaxan med en debitering av strandskyddsärenden i tre nivåer, 50, 100 resp. 200 milliprisbasbelopp (mpbb). Den enklaste nivån kommer då att användas i mycket enkla dispensärenden. Kompletteringen av taxan gäller fr o m

19 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 83 Ks 152 Au 134 Dnr 240/2011 Titel 640 BIBLIOTEKSPLAN Barn- och utbildningsnämnden beslutade i sin 67/2011, att godkänna Biblioteksplan för Älvdalens kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Handlingar Barn- och utbildningsnämnden 67 Biblioteksplan Älvdalens kommun , Medieplan för Älvdalens bibliotek 2011 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande Biblioteksplan för Älvdalens kommun enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.

20 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 84 Ks 158 Au 139 Dnr 215/2011 Titel 591 STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING Energirådgivare Kerstin Lundvik presenterade för kommunstyrelsen i juni en "Strategi och handlingsplan för energieffektivisermg, med målsättning till år 2014 och 2020". Dokumenten har sänts in till Energimyndigheten. Handlingar Strategi för energieffektivisermg Nulägesanalys, bilaga 1 Handlingsplan, bilaga 2 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande "Strategi och handlingsplan för energieffektivisermg, med målsättning till år 2014 och 2020". <

21 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunfullmäktige Kf 85 Dm 266/2011 Titel 910 AVSÄGELSE FRÅN NILS-ÅKE NORMAN Nils-Åke Norman (m) Karlsarvsvägen 19, Älvdalen, avsäger sig uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Nils-Åke Norman (m). <0 / :- n J' \B (yl

22 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kommunfullmäktige Kf 86 Dnr 266/2011 Titel 910 FYLLNADSVAL AV ERSÄTTARE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden efter Nils-Åke Norman(m) som avsagt sig uppdraget. Kjell Landén föreslår: Gabriel Westergård (m). Beslut Kommunfullmäktige beslutar att - som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden utse: Gabriel Westergård (m), Pers Gränd 3, Idre.

23 ÄLVDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kommunfullmäktige Kf 87 Dnr Titel MEDDELANDEN Tackkort från Sven-Olov Åsberg för en "krya på dig"- hälsning från fullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige tar del av meddelandet. Jf lik m '

24 ÄLVDALENS KOMMUN 23 Sammanträdeslista för kommunfullmäktige 1 nov okt 2014 Sammanträdesdag: N = närvarande Fr = frånvarande Ledamöter Närvaro Peter Egardt s Fr Omröstningar Ja Nej Avstår Kjell Tenn c Fr Stig Olsson s N Nils-Åke Norman m N Gunnar Barke s Fr Lisbeth Mörk-Amnelius KL N Maria Eriksson c N Ulla-Britt Emanuelsson s N Kerstin Knuts s N Jan Spånberg c N Anders Björklund s N Östen Sjögren KL N Kjell Landén m N Peter Nygren * N Leo Persson s N Marica Leandersson c N Ulla-Britt Nilsson s N Anneli Qvicker mp N Ola Strand kd N Daniel Nyström c Fr Ulla Back Olsson s N Ann-Britt Larsson m Fr Mattias Högberg s N Stig Amnelius KL N vakant sd Fr

25 ÄLVDALENS KOMMUN 24 Sammanträdeslista för kommunfullmäktige 1 nov okt 2014 Sammanträdesdag: N = närvarande Fr = frånvarande Ledamöter Närvaro Gun-Britt Emanuelsson c Fr Omröstningar Ja Nej Avstår Maria Åslund s N Sture Hansback m Fr Jan-Olov Heed s N Karita Graf c N Anette Eriksson s N Petra Aho s N Birgitta Sjögren KL N Frida Werf m Fr Sven-Olov Åsberg, ordf m N Tjänstgörande ersättare Ivan Emanuelsson s N Evert Hermansson c N Åke Näslund s N Göran Olsson c N Malin Holmström m N Roland Dahlström c N Allan Pettersson m N m

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2016-11-21, kl 1000-1330 ande Jan Larsson, S Britta Tervaniemi, V Kurt Haapala, C Britt-Inger Fagervall, S Sixten Olli, V Agneta

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden för IS/IT Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-05-18 Plats och tid Beslutande Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Läs mer

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen Sam manträd esp roto ko ii för Kommunstyrelsen Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10 Plats Närvarande Utses att justera, 13:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad närvarolista Ann-Christine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: ÄLVDALEN Plats: Stigaregatan 8 i Falun Dnr: 201-9953-2014 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Martin Nyqvist Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Martin Nyqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Martin Nyqvist Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Martin Nyqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-07 Plats och tid Högskolecentrum hörsal 13.15-16.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer