Bolagsordning för AB Strömstanet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsordning för AB Strömstanet"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/ Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstanet att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av bolagsordningen Ärendebeskrivning Strömstads kommun äger AB Strömstanet. För bolaget gäller en bolagsordning som beslutades av kommunfullmäktige och Förändringar har skett av 3 kap 16-18a och 6 kap 1, 1a och 1b KL och 2 kap 10 a LOU. Ändringarna i kommunallagen ger en kommun tydligare regler för ägarstyrning av kommunens bolag. I bolagsordning skall bla tydligt anges föremålet för bolagets verksamhet, de kommunala principer som utgör ramen för bolagets verksamhet, kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas av bolaget samt att det skall finnas lekmannarevisorer. Kommunstyrelsen har dessutom fått en tydlig uppsiktsplikt som innebär att styrelsen genom årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Förändringen i LOU är ett undantag från kravet på upphandling som gör det möjligt för kommunen som äger kommunala bolag, att om vissa kriterier är uppfyllda för kontrollen och styrningen av det kommunala bolagets verksamhet, kan beställa varor och tjänster av bolaget utan att behöva göra någon upphandling(s.k in house undantaget ). För att kontrollkriterierna skall anses uppfyllda måste dessa anges i bolagsordningen för bolaget. Det räcker inte med att kontrollkriterierna anges i ägardirektiv till bolaget. Lagändringarna i Kommunallagen och i Lagen om offentlig upphandling ( in house undantaget ) innebär att bolagsordningen för AB Strömstanet måste ses över och ändras. Anpassning har även gjorts till gällande bestämmelser i Aktiebolagslagen. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 19 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nytt förslag till bolagsordning för AB Strömstanet har utarbetats där samtliga förändringar vägts in. Det nya förslaget till bolagsordning ersätter den nu gällande bolagsordningen. Förslaget har behandlats av kommunens revisorer Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef Förslag till ny bolagsordning Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (57) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ks 94 Au 103 KS/ Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstanet att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av bolagsordningen Kommunstyrelsen beslutar att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att i bilagan för AB Strömstanet under syfte och mål justera texten enligt följande: Bolagets verksamhet riktad mot kommunens verksamheter ska ske med iakttagande av de kommunala självkostnadslikställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov. Bolaget kan även tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer Ärendebeskrivning Strömstads kommun äger AB Strömstanet. För bolaget gäller en bolagsordning som beslutades av kommunfullmäktige och Förändringar har skett av 3 kap 16-18a och 6 kap 1, 1a och 1b KL och 2 kap 10 a LOU. Ändringarna i kommunallagen ger en kommun tydligare regler för ägarstyrning av kommunens bolag. I bolagsordning skall bla tydligt anges föremålet för bolagets verksamhet, de kommunala principer som utgör ramen för bolagets verksamhet, kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas av bolaget samt att det skall finnas lekmannarevisorer. Kommunstyrelsen har dessutom fått en tydlig uppsiktsplikt som innebär att styrelsen genom årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

4 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34 (57) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Förändringen i LOU är ett undantag från kravet på upphandling som gör det möjligt för kommunen som äger kommunala bolag, att om vissa kriterier är uppfyllda för kontrollen och styrningen av det kommunala bolagets verksamhet, kan beställa varor och tjänster av bolaget utan att behöva göra någon upphandling(s.k in house undantaget ). För att kontrollkriterierna skall anses uppfyllda måste dessa anges i bolagsordningen för bolaget. Det räcker inte med att kontrollkriterierna anges i ägardirektiv till bolaget. Lagändringarna i Kommunallagen och i Lagen om offentlig upphandling ( in house undantaget ) innebär att bolagsordningen för AB Strömstanet måste ses över och ändras. Anpassning har även gjorts till gällande bestämmelser i Aktiebolagslagen. Nytt förslag till bolagsordning för AB Strömstanet har utarbetats där samtliga förändringar vägts in. Det nya förslaget till bolagsordning ersätter den nu gällande bolagsordningen. Förslaget har behandlats av kommunens revisorer Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef Förslag till ny bolagsordning Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstanet att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av bolagsordningen Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. Förslag till beslut under sammanträdet Ronnie Brorsson (S) med bifall av Siwert Hjalmarsson (M) föreslår tf kommunchef Ulf Björkman får i uppdrag att under Syfte och mål justera texten enligt följande: Bolagets verksamhet riktad mot kommunens verksamheter ska ske med iakttagande av de kommunala självkostnads- likställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov. Bolaget kan även tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

5 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35 (57) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Beslutsgång Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och finner att så sker. Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diariet Ulf Björkman tf kommunchef Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

6 STRÖMSTADS KOMMUN Kommun ledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse l (2) ~ KS - Administ rativ avdelning Ulf Björkman, Dnr KS/ Kommunstyrelsens arbetsutskott Ändring av bolagsordning för AB Strömstan et Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda fårslag till ny bolagsordning för AB Strömstanet att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av bolagsordningen Beskrivning av ärendet Strömstads kommun äger AB Strömstanet. För bolaget gäller en bolagsordning som beslutades av kommunfullmäktige och Förändringar har skett av 3 kap 16-18a och 6 kap l, la och l b KL och 2 kap lo a LOU. Ändringarna i kommunallagen ger en kommun tydligare regler för ägarstyrning av kommunens bolag. I bolagsordning skall bia tydligt anges föremålet för bolagets verksamhet, de kommunala principer som utgör ramen för bolagets verksamhet, kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas av bolaget samt att det skall finnas lekmannarevisorer. Kommunstyrelsen har dessutom fått en tydlig uppsiktsplikt som innebär att styrelsen genom årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Förändringen i LOU är ett undantag från kravet på upphandling som gör det möjligt för kommunen som äger kommunala bolag, att om vissa kriterier är uppfyllda för kontrollen och styrningen av det kommunala bolagets verksamhet, kan beställa varor och tjänster av bolaget utan att behöva göra någon upphandling(s.k "in house undantaget"). För att kontrollkriterierna skall anses uppfyllda måste dessa anges i bolagsordningen för bolaget. Det räcker inte med att kontrollkriterierna anges i ägardirektiv till bolaget. Lagändringarna i Kommunallagen och i Lagen om offentlig upphandling ("in house undantaget") innebär att bolagsordningen för AB Strömstanet måste ses över och ändras. Anpassning har även gjotis till gällande bestämmelser i Aktiebolagslagen. Strömstads kommun Kommunledningsförvaltningen KS- Administrativ avdelning STRÖMSTAD (växel) (fax) Besöksadress: N. Bergsgatan 23 Org nr: Bankgiro :

7 2 (2) Nytt förslag till bolagsordning för AB Strömstanet har utarbetats där samtliga förändringar vägts in. Det nya förslaget till bolagsordning ersätter den nu gällande bolagsordningen. Förslaget har behandlats av kommunens revisorer Förslaget Bilaga Beslutsunderlag Förslag till ny bolagsordning Ulf Björkman TF Kommunchef Beslutet skickas till: Bolagen, ansökan till Bolagsverket, kommunens revisorer Strömstads kommun STRÖMST AD {växel) Org nr: Bankgiro:

8 Utkast Reviderad , Bolagsordning för AB Strömstanet l. Firma Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstanet. 2. Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Strömstads konunun, Västra Götalands län 3. Föremålet för bolagets verl\:samhet Bolaget, som är ett konununalägt stadsnätbolag för fibernät har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads konunun att äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta och förvalta stadsnät och annat fibernät Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 4. Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att med iakttagande av konununala självkostnads-likställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov av stadsfiber och annat fibernät samt att tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät enligt affärsmässiga principer innebärande att ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av stadsnät för fiber och annat fibernät Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet. Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Strömstads konunun. 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige Strömstads konmmn möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut, som är av principiell beskaffenhet eller mmars av större vikt. 6. Aldiel\:apital Aktiekapitalet ska" utgöra lägst femtiotusen /50 000/ kronor och högst tvåhundratusen / kronor. 7. Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst femhundra /5 00/ och högst tvåtusen /2000/. 8. Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av konununfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den ordinarie årsstänuna som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av mandatperioden. 9. Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstänunan en auktoriserad revisor. För revisorn får av bolagsstänunan en revisorssuppleant utses. Revisorns och- i förekonunande fall suppleantens- uppdrag gäller till slutet av den årsstänuna som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet

9 10. Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter skall kommunfullmäktige i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant fönärtas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod. Lekmannarevisorns kostnader ska betalas av bolaget. 11. Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12. Ärenden på årsstämma På årsstämman skall följande ärenden förekomma för behandling: l. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrappott 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och lelanannarevisorn med suppleanter l O. I förekommande fall val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant 11. Annat ärende som årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla 12. A vs l utan de av stärnn1an 13. Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

10 Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål Fastställande av budget för verksamheten Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försälj ning av fast egendom överstigande ett belopp av l 00 prisbasbelopp per affårstillfålle Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av l 00 prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfåll e Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 14. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie bolagsstämma. Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före ordinarie bolagsstämma. 15. Firmatedming Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. 16 Rösträtt Vid bolagsstämma får vmje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 17. Närvarorätt vid årsstämman Vid årsstämman äger den representant som va1je parti med representation i kommunfullmäktige i Strömstads k01mnun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstänm1an. 18. Hembud Har en aktie - oavsett fångets mi - övergått till ny ägare ska aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig amnälan hos bolagets styrelse.

11 Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats for aktien samt de villkor som forvärvaren ställer för inlösen. När anmälan gj01is om akties övergång, ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till vruje lösningsberättigad med känd postadress med ann1odan till den, som så önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen fran1ställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas for ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen for anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall fåreträdesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämnt fördelas bland dem som fran1ställt lösningsanspråk Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Kommer förvärvaren och den som begäli att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, skall den som hm begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet. Nfu det står kla11 att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad for aktien. Under hembudstiden har överlåtru en rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien. 19. Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Strömstads kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter grund av forfattningsreglerad sekretess. 20. Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kotrummfullmäktige i Strömstads kommun.

12 Bolagsordning för AB Strömstanet Bolagsordningen antogs av kommunfullmäktige Å ndrad av kommunfullmäktige l. Firma Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstanet. 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Strömstads kommun. 3. Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget, som är ett kommunalägt stadsnätbolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun anlägga, förvärva, upplåta och förvalta stadsnät samt att driva annan därmed förenlig verksamhet. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska" utgöra lägst femtiotusen /50 000/ kronor och högst tvåhundratusen / / kronor. 5. Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst femhundra /500/ och högst tvåhundratusen /200000/. 6. styrelse styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga ersättare. styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 7. Revisor Bolaget skall ha en revisor med en revisorssuppleant. 8. Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter skall kommunfullmäktige i Strömstads kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Lekmannarevisorns kostnader skall betalas av bolaget. 9. Kallelse Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 10 Ärenden på årsstämma På stämma skall följande ärenden förekomma: l. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val aven eller två protokolljusterare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrappmt 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen l O. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 11. Fastställande av arvoden 3t styrelseledamöterna, revisom och Jekmannarevisom 12. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

13 13. Annat ärende som årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla 14. Avslutande av stämman 11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 12 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. 13 Närvarorätt vid årsstämman Vid årsstämman äger den representant vatje parti med representation i kommunfullmäktige i Strömstads kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman. 14 Likvidation Sicull e bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla ägaren. 15 Hembud Hembudsskyldighet Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergång Företräde mellan flera lösningsberättigade Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Aterstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det av notarius publicus. Lösenbelopp och betalning Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen I Strömstads kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt Inspektera bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömstads kommun.

14 Utdrag ur kommunallagen som rör juridiska personer 3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer Överlämnande av vården av kommunala angelägenheter 16 /Träder i kraft 1: / Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas med stöd av denna bestämmelse. Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa juridiska personer enligt 3 kap. 16 a- 18 b,finns i 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2014:573). Kommunala bolag 16 a /Träder i kraft 1: / Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan. Lag (2014:573). 17 /Träder i kraft 1: / Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 5. utse minst en lekmannarevisor, och 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtallämnas över till privata utförare. Lag (2014:573). 18 /Träder i kraft 1: /lnnan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 17 i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. l delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Lag (2014:573). 118 a /Träder i kraft 1: / Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. Lag (2014:573). 6 kap. styrelsen och övriga nämnder styrelsens uppgifter 1 /Träder i kraft 1: / styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16 a- 18 b och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2014:573). 1 a /Träder i kraft l : / styrelsen ska i årliga beslutför varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det

15 fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Lag (2014:573). 1 b /Träder i kraft 1: / s tyrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17, 18 och 18 a är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser. Lag (201 4:573). 9 kap. Revision Va l av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). Revisorernas uppgifter 9 /Träder i kraft 1: / Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksa mhet som bedrivs inom nämndern as verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 3 kap. 16 a- 18 b, även verksamheten i de juridiska personerna. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, ska de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke. Lag (2014:573).

16 Lou 2 kap 1 O Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som 1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, 2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, och 3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur. 10 a Med kontrakt enligt 10 avses dock inte avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person el ler en gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991 :900), om 1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och 2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Lag (2012:392).

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 92(98) 59./. Bilaga. Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten Kommunens utredare i rubricerat ärende

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer