ÅRSREDOGÖRELSE. eldopalen FÖRVALTNINGS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOGÖRELSE. eldopalen FÖRVALTNINGS AB"

Transkript

1 ÅRSREDOGÖRELSE eldopalen FÖRVALTNINGS AB Räkenskapsår Org.nr

2 INNEHÅLL Året i korthet 2 Ordföranden har ordet 2 Vår placeringsstrategi 3 Vår aktieportfölj 3 Placeringsansvarig har ordet 3 Nyckeltal 4 Aktieägare 4 Styrelse 4 Förvaltningsberättelse 1(5) Resultaträkning 2(5) Balansräkning 3(5) Noter 4(5) ÅRET I KORTHET Vinst efter skatt uppgick till kr (förra året kr). till detta kommer orealiserade vinster Orealiserade vinster ackumulerat uppgick till kr. (förra året kr) Vinst per aktie efter skatt uppgick till 5,47 kr (förra året 5,47 kr). Substansvärdet per aktie är 171:-. (förra året 135:-) ORDFÖRANDEN HAR ORDET Eldopalen Förvaltnings AB:s femtonde verksamhetsår har avslutats. Bolaget startades mitt under den svenska finansoch bankkrisen i början av 1990-talet. Vi har utvecklat en väl fungerande arbetsform för värdering av och placeringar i värdepapper. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen är att skapa en aktieportfölj med låg riskprofil genom investeringar i vinstgivande bolag och en mix av branscher. Det hör av sig både befintliga aktieägare och många andra personer som är intresserade av att köpa aktier i Eldopalen Förvaltnings AB. Vi hoppas framgent att handeln i aktien kommer att öka något i omfattning. Hittills har antalet säljare varit få. Det är redan aktuellt för Eldopalen Förvaltnings AB att genomföra ytterligare en nyemission, eftersom det finns stort intresse att köpa Eldopalenaktier. Börsklimatet har varit på vår sida den senaste tiden. Med ett större kapital ges möjlighet till nya intressanta placeringar. Bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för förvaltningen söker ständigt placeringar med god tillväxtkapacitet. Mot bakgrund av vår bedömning, att aktiemarknaden har möjlighet att utvecklas positivt de närmaste åren, tror vi oss kunna åstadkomma en fortsatt god avkastning. I vår strävan att skapa en bättre skattesituation för bolaget och dess ägare har bolagsskatten reducerats genom vår kapitalförsäkring på ca. hälften av kapitalet. Utöver redovisad vinst finns en dold vinst i kapitalförsäkringen under året på kr Bolaget har som mål att få status som investmentbolag med de skattemässiga fördelar det innebär. För att uppnå detta krävs bland annat, att antalet aktieägare uppgår till För närvarande är vi 140 aktieägare. Vi håller på att utveckla vår hemsida. Välkomna till bolagsstämman. Bengt Hedberg Styrelseordförande 2

3 VÅR PLACERINGSSTRATEGI - Riskspridning: Ingen enstaka aktie får vara tyngre än 25 % och ingen enskild bransch större än 50 % av de totala tillgångarna. - Placeringsinriktning: Svenska börsaktier, i första hand large, middle och small cap, i andra hand teckningsoptioner och warrants, köp- och säljoptioner och samt utlandsaktier och fonder, i det senaste fallet dock högst till 20 % av tillgångarna. - Belåning undviks VÅR AKTIEPORTFÖLJ Innehav Börsvärde Innehav Börsvärde 600 Aros Qualit kr HIQ International kr Astra Zeneca kr 800 KABE kr Axis kr Meda kr Concordia kr New Wave kr Electrolux kr Nordea kr Ericsson B kr PA Resourses kr Getinge kr Ratos kr H o M kr Transatlantic kr Husqvarna kr Likviditet kr PLACERINGSANSVARIG HAR ORDET Räkenskapsåret har präglats av en starkt stigande börs ända fram till maj 2006, där det blev en rejäl sättning på börsen. Den totalt sett goda utvecklingen för svenska börsen, gynnade Eldopalen Förvaltnings AB:s placeringar under det gångna året. Eldopalen placerar huvudsakligen i stabila svenska bolag med god vinstpotential. Stabila bolag är för oss i Eldopalen inte synonymt med stora bolag. Det finns åtskilliga mindre företag, som är synnerligen stabila och också mindre riskfyllda än en del stora bolag. Huvudinriktningen på svenska företag är naturlig. För en svensk aktieplacerare verksam från Sverige är tillgången till information och kunskap om svenska företag störst. Aktiemarknaden värderas kontinuerligt och när de rätta kvaliteterna för en aktie uppfylls sker omplaceringar i portföljen. Eldopalen strävar efter att ha en väl fördelad värdepappersportfölj med innehav i olika aktier och branscher. Eldopalen strävar efter att investera i: 1. Tillväxtföretag med goda framtidsutsikter i ett 5-10 årigt perspektiv. 2. Lågt värderade företag med starka fundamentala värden och huvudsakligen tillämpa en långsiktig investeringsfilosofi. 3. Marknader där vi har lokal kännedom. 4. Konjunkturkänsliga företag när konjunkturen bottnar ur och bedöms vara på väg upp, samt att undvika att äga dessa aktier vid nedgång i konjunkturen. Eldopalen arbetar med att öka avkastningen och sänka risken i vissa ägda aktier, genom att utfärda köpoptioner mot aktieinnehav (sk. covered calls). Detta arbetssätt är lämpligt att använda när aktier bedöms ligga stilla eller stiga svagt. I någon mån utfärdas säljoptioner i aktier, vilka bedöms ha ringa risk att falla. Eldopalen Förvaltnings AB ägde aktier i följande branscher: - Läkemedel - Medicinsk teknik 3

4 - Rederier - Detaljhandel - Telekom - Olja - Industri - IT-säkerhet - IT-konsulter - Verkstad - Investmentbolag Eldopalen äger medvetet för närvarande inte aktier i branscher som skog, fastigheter och byggverksamhet. Efter dryga 3 års uppgång på börsen är det dags att inta en försiktigare hållning till börsen. Konjunkturkänsliga aktier borde snart stå inför en nedgångsperiod. Det blir allt viktigare att till portföljen välja aktier, som kan gå upp även om en allmän nedgång på börsen aktualiseras. Eldopalens målsättning är att ge en god avkastning till sina aktieägare i form av värdetillväxt och utdelning. Ambitionen är att avkastningen över en längre tid skall ge väsentligt bättre avkastning än bästa bankränta, men också ge en bättre avkastning än en genomsnittlig aktie på svenska börsen. Dag Källvik Placeringsansvarig NYCKELTAL Soliditet 91% 92% 89% Eget kapital per aktie 119,48 kr 119,53 kr 101,98 kr Substansvärde 171,- kr 135,- kr 115,- kr Antal aktier st st st AKTIEÄGARE AKTIEÄGARE ( ) Ägare A-aktier 10 röster B-aktier 1 röst Andel av kapitalet % Andel av röster % Eldopalen AB ,50 58,82 Bengt Hedberg med ,0 3,29 närstående och genom bolag Eva och Bo Vieweg ,75 2,71 med närstående Evy Bengtsson med ,75 1,76 närstående Dag Källvik med ,37 1,59 närstående och genom bolag Övriga aktieägare ,63 31,83 Totalt ,00 100,00 STYRELSE Bengt Hedberg (ordförande) Egen företagare inom redovisningsbranschen. Aktieinnehav eget, närstående och via bolag: B. Samt indirekt 250 A Dag Källvik (aktieplacerare) Ekonom, Utbildare inom bl a företagsekonomi. Aktieinnehav närstående och via bolag B. Samt indirekt 250 A Claes Fallenius (sekreterare) Jur. Kand. Aktieinnehav : 200 B. Samt indirekt 250 A Ulla- Karin Arvidsson Ekonom. Aktieinnehav: 200 B. Samt indirekt 250 A Sören Edgar Ekonomijournalist Aktieinnehav eget och närstående 300 B. Samt indirekt 250 A 4

5 Styrelsens 1(5) Årsredovisning Bolagets namn Organisationsnummer Räkenskapsår ELDOPALEN FÖRVALTNINGS AB Förvaltningsberättelse Bolaget har under året bedrivit handel med aktier, optioner och andelar samt därmed förenlig verksamhet. Omsättningen har under året uppgått till kr. Styrelsen har under året utgjorts av Ulla-Karin Arvidsson, Sören Edgar, Claes Fallenius, Bengt Hedberg och Dag Källvik. Bolagets dagliga skötsel har handhafts av styrelsen. VÄRDERINGSPRINCIPER Efterföljande delar av årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt med oförändrade redovisningsprinciper jämfört med tidigare år. Förslag till vinstdisposition: Från föregående år disponibla vinstmedel ,89 Årets vinst ,55 Summa vinstmedel ,44 disponeras sålunda: Utdelning aktier à 6,00 kr ,00 I ny räkning balanseras ,44

6 Resultaträkning 2 (5) ELDOPALEN FÖRVALTNINGS AB Not 2005/ /2005 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning , ,00 Summa intäkter , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror , ,00 Personalkostnader inkl soc.avg ,00 0,00 Övriga externa kostnader , ,00 Rörelseresultat , ,00 Resultat från finansiella investeringar Utdelning från övr värdepapper , ,00 Övriga ränteintäkter 6 766, ,23 Räntekostnader ,80-853,14 Resultat efter finansiella poster , ,09 Bokslutsdispositioner Återföring periodiseringsfond , ,00 Avsättning periodiseringsfond , ,00 Resultat före skatt , ,09 Årets skatt , ,50 Årets resultat , ,59

7 Balansräkning 3(5) ELDOPALEN FÖRVALTNINGS AB TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Kapitalförsäkring , ,00 Omsättningstillgångar Handelsvaror , ,00 Kundfordringar ,37 0,00 Övr kortfristiga fordringar 1 000, ,00 Bank , ,89 Summa tillgångar , ,89 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (40000 / aktier) , ,00 Inbet ej registrerat aktiekapital 0, ,00 Överkursfond , ,00 Reservfond , ,00 Fritt eget kapital Balanserat resultat , ,30 Årets resultat , ,59 Summa eget kapital , ,89 Obeskattade reserver Periodiseringsfond , ,00 Summa obeskattade reserver , ,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskuld , ,00 Skatteskuld , ,00 Övriga kortfristiga skulder , ,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 Summa eget kapital och skulder , ,89

8 4 (5) ELDOPALEN FÖRVALTNINGS AB Ställda panter 0 Ansvarsförbindelser 0 NOTANTECKNINGAR NOT 1 Bolaget har inte haft några anställda. Arvoden till styrelsen har utbetalats med kr. Sociala avgifter har erlagts med kr. NOT 2 I Externa kostnader ingår revisionsarvode med NOT 3 Kapitalförsäkring Inköpspris Försäkringens placeringar Börsvärde 600 Aros Qualit Group AB Electrolux AB Ericsson B Hennes & Mauritz Husqvarna AB Kabe Husvagnar AB Meda AB New Wave Group AB Pa Resources AB Ratos AB Rederi AB Transatlantic Upplupen ränta Likvida medel Marknadsvärde NOT 4 Varulager Inköpspris Börsvärde Lagervärde 1000 Astra Zeneca Axis Concordia B Ericsson B Getinge B Hennes & Mauritz B HIQ International New Wave B Nordea Transatlantic B Prisfallsrisk./. 10 % Bokfört värde

9 5 (5) ELDOPALEN FÖRVALTNINGS AB NOT 5 Övriga kortfristiga skulder Övriga skulder Optioner enl spec OPTIONER Försäljn.pris Börsvärde Lagervärde -10 AZN köp juli Eric B sälj juli Eric B sälj sep HM B sälj juli HM B köp juli HM B sälj juli HM B sälj juli HM B sälj sep Noki sälj juli NOT 6 Periodiseringsfond Tax Tax Tax Tax NOT 7 Förändring eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkurs Balanserat Årets fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enl beslut av årets bolagsstämma: Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Göteborg Ulla-Karin Arvidsson Sören Edgar Claes Fallenius Bengt Hedberg Dag Källvik Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY...

Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY... Årsredovisning 2002 Innehåll Året som gick..................................... 1 VD har ordet..................................... 2 Detta är SäkI...................................... 3..............................................

Läs mer

Vindenergi Väst AB Junogatan 1, 451 42 Uddevalla 556387-8361 Bokslutsåret 060701-070630, Finansiell information i sammandrag.

Vindenergi Väst AB Junogatan 1, 451 42 Uddevalla 556387-8361 Bokslutsåret 060701-070630, Finansiell information i sammandrag. Bokslutsåret 060701-070630, Finansiell information i sammandrag Nedan presenteras Vindenergi Väst AB:s (publ) finansiella utveckling i sammandrag under åren 2000 fram till det senaste bokslutet för året

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamhet Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 WEST INTERNATIONAL AB (publ) 1 Bilden på framsidan är från Malmö Arena. Under perioden levererade West kassautrustning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713 Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 2 Tele5 Voice Services AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer