Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!"

Transkript

1 En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom bedömning, diagnos och behandling Triage i akutpsykiatrin så har vi lyckats! Hur LEAN kan ge er smidigare patientflöden och en lärande organisation Hot och Våld riskbedömning enligt BVC, juridik, Bergenmodellen Anmäl dig idag! De första femton får boken Akut Psykiatri Om tvångsåtgärder bedöms oundvikligt hur du kan arbeta efter rutiner utan att gå på rutin Att mäta vårdkvalitet utifrån patientens uppfattning evidensbaserat instrument speciellt framtaget för psykiatrin Separat bokningsbar fördjupningsdag i två delmoment, 29 januari Patientnärmre vård inom psykiatrin, framtidens vårdmodell under ledning av Ann Westöö, vårdenhetschef, Vrinnevisjukhuset Norrköping Avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad i praktiken under ledning av Lena-Karin Gustafsson, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård, lektor, Mälardalens högskola januari 2010, Stockholm Ordförande: Catrin Hägerholm, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård, Fil. mag Norra Stockholms Psykiatri Talare: Deanne Mannelid, leg läkare, spec. psykiatri. sektionschef Länsakuten S:t Göran Lars-Håkan Thorell, Docent Linköpings Universitet Robert Claesson, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård. Sahlgrenska akutpsykiatriska mottagning. Martin Broch Pedersen, konsult i LEAN, psykiatrisk vård. Implement Consulting group. Danmark Norman Schiappacasse, samordare Hot & Våld Stockholms Läns sjukvårdsområde Tuula Wallsten, leg läkare, spec. psykiatri, Med. dr. CKF Västerås, Uppsala Universitet Helene Fransson, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård Länssjukhuset Kalmar Linda Olsson, skötare Länssjukhuset Kalmar Agneta Schröder, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård, Med. dr Psykiatriskt forskningscentrum Örebro Tore Hegle, leg läkare, spec. allmänmedicin Gagnef Vårdcentral

2 Konferens onsdag 27 januari 08:30 Löpande registrering 09:00 Inledning av ordförande Catrin Hägerholm, psykiatrisjuksköterska, Fil. mag, Norra Stockholms Psykiatri Catrin har bred erfarenhet i akutpsykiatrisk vård, både som sjuksköterska och enhetschef. Är nu projektledare för en klinisk undervisningsenhet där studenter från högskolans medicin- och vårdutbildningar gör gemensam psykiatripraktik. 09:15 När en människa drabbas av akut psykisk sjukdom - bedömning, diagnos och behandling Vem äger rätten att bedöma vad som är akut psykisk sjukdom, patient, närstående, omvårdnadspersonal eller läkare? Att väga in alla medverkande i vårdprocessen När mamma inte är som vanligt - att uppmärksamma minderåriga närstående i ett tidigt skede 10:30 Fikapaus Vem behöver vård direkt och vem kan komma tillbaka imorgon? Skattningsskalor för suicid och andra bedömningsunderlag Medicinsk diagnos att samla in data som kan leda fram till diagnos Det senaste inom behandlingsområdet för akutpsykiatri Deanne Mannelid, psykiatriker och sektionschef på Länsakuten, S:t Görans sjukhus Deanne har gedigen erfarenhet från klinisk verksamhet och engagerar sig i debatten för att synliggöra barn till människor med psykisk sjukdom. 11:40 Upptäck suicidrisk i tid - evidensbaserad psykofysiologisk mätmetod Metoden som går ut på att mäta reaktioner i svettkörtelaktiviteten vid ljudstimuli - vad är teorin bakom metoden? Hur fungerar metoden i praktiken? Erfarenheter från psykiatriska specialistmottagningen REDA-kliniken som har använt metoden i ett utvecklingsprojekt i samarbete med Östergötlands landsting. Ta del av resultatet! 12:30 Lunch Lars- Håkan Thorell, Docent experimentell psykiatri, Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet 13:30 LEAN för smidigare patientflöden, ökat patientfokus och en bättre arbetsmiljö för personalen! Grunderna i LEAN värderingar, principer, verktyg och metoder Vad innebär LEAN för ledarskapet och för medarbetaren? Kom igång och arbeta enligt LEAN i akutpsykiatrisk verksamhet LEAN i psykiatrin Vinster i form av tid och resurser ger effektivare vård och kommer patienterna till del Martin Broch Pedersen, Partner Implement Consulting Group Martin är konsult i hälso- och sjukvården i Danmark och Norge. Han löser uppdrag på sjukhus, myndigheter och andra institutioner inom hälso- och sjukvårdssektorn. I Danmark har LEAN använts inom psykiatrin i flera år. Martin arbetar specifikt med alla faser av LEAN i psykiatrisk vård innefattande utbildning, analys och implementering. 15:00 Fikapaus 15:20 Triage i psykiatrin att snabbt och säkert bestämma vårdbehov, vårdnivå och prioriteringsgrad Vad innebär Triage i psykiatrin? Vitalparametrar, ESS (Emergency Symtoms Signs) och process de 3 delarna i METTS-psy - genomgång av systemet Hur införandeprocessen gått till Så fungerar Triage på vår akutpsykiatriska mottagning! Hur Triage på akutmottagningen ger positiva effekter för slutenvårdsavdelningarna Triage synliggör omvårdnadsbehovet i ett tidigt stadium och underlättar fortsatt vårdplanering Robert Claesson, psykiatrisjukskötare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Robert är projektkoordinator för METTS-psy som startades upp den 1 september 2009 på Sahlgrenska akutpsykiatriska mottagning. METTS triage för somatisk vård utvecklades 2004 på Sahlgrenska och har därefter spritt sig både i Sverige och utomlands. 16:40 Dagen avslutas METTS-psy Praktikfall

3 Konferens torsdag 28 januari 09:00 Dagen inleds av ordförande Hot och våld - förebygg, förutse, hantera! Hot och våld - Vad säger lagen om rättigheter och skyldigheter för patienter och personal kring frågor om hot och våld? Riskfaktorer för hot och våld - BVC ett instrument för riskbedömning Bergenmodellen - att jobba med dynamisk säkerhet där relationen mellan vårdare och patient är central Är det tillåtet att låsa in sig själv eller patienten? Hur hantera hot och våld mellan patienterna? Norman Schiappacasse, skötare vid psykiatriintensiven, Huddinge sjukhus Norman är samordnare för Hot och våld hantering enligt Bergenmodellen i Stockholms läns sjukvårdsområde. Han arbetar även på Karolinska Institutet som forskningsassistent till fyra studier rörande hot och våld. 10:20 Fikapaus 10:40 När tvång bedöms vara oundvikligt hur du kan arbeta efter rutiner utan att gå på rutin Tvångsvård i öppenvården (ny lag sedan 2008) - vilka krav ställer det på akutpsykiatrin? När har du rätt att avskilja, lägga i bälte, begränsa tillgång till datorn eller ta mobiltelefonen? Svårigheter och riktlinjer i tolkning av tvångsvårdslagen Makt i vården - hur ser den ut och hur kan du förhålla dig till den? Går det att använda makt konstruktivt? Hur du utför tvångsåtgärder på ett korrekt sätt - vägledning för psykiatrisk tvångsvård enligt EU-forskningsprojektet EUNOMIA. 12:30 Lunch Tuula Wallsten, specialist i psykiatri, Med. dr. Centrum för klinisk forskning, Västerås, Uppsala Universitet Tuula doktorerade 2008 med en avhandling om samhällets försök att förändra tvångsvården och de begränsade effekter detta haft på patientens och anhörigas upplevelse av den. 13:30 Våra strukturerade återkopplingssamtal minskade antalet tvångsåtgärder! Frågeformuläret vi använder i återkopplingssamtalen efter tvångsåtgärder ny rutin som vi testat i syfte att minska användandet av tvångsåtgärder VAS-skala för kränkning, enkäter och datainsamling - så utvärderade vi resultatet av de nya rutinerna Kom igång med förbättringsarbete i den egna verksamheten! Så använde vi oss av genombrottsmetoden! Måluppfyllelse, dagsläge och fortsatt utveckling Helene Fransson, psykiatrisjuksköterska, Linda Olsson Skötare, PIVA, Länssjukhuset i Kalmar De var båda engagerade i Nyckelprojektet som initierades av Sveriges Kommuner och Landsting där huvudsyftet var att förbättra den psykiatriska heldygnsvården genom en utökad tillämpning av kunskap om patientomhändertagande. 14:20 Nytt instrument för mätning av vårdkvalitet i psykiatrisk vård Så uppfattas begreppet vårdkvalitet av patient, personal och närstående Varför mäta vårdkvalitet utifrån ett patientperspektiv? Hur är metoden uppbyggd? Vad baseras den på? När är det speciellt lämpligt att använda instrumentet? Hur tolkas resultaten? Är de tillförlitliga? Agneta Schröder, psykiatrisjuksköterska, Med dr. Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro Agneta har stor erfarenhet från psykaitrivården. Disputerade 2006 inom vårdkvalitet. Delar nu tiden mellan forskning och uppgiften som kvalitetssamordnare. Agneta utnämndes av International Research Promotion Council (IRPC) till Eminent Scientist of the Year :20 Fikapaus Praktikfall 15:40 Helhetsgrepp om psykiatri på vårdcentral resulterade i färre slutenvårdsinläggningar! Samverkan - Gagnefmodellen - ett konstruktivt och givande samarbete mellan psykiatrisk öppenvård, primärvård och slutenvård - På vilket sätt kan den psykiatriska öppenvården avlasta slutenvården? - Färre inläggningar, fler ställda psykiatriska diagnoser och lägre andel suicid än riksgenomsnittet några av vinsterna med modellen - Patienter med dubbeldiagnoser - socialtjänst, psykiatri och primärvård samverkar i nytt projekt kring missbruksfrågor Tore Hegle, distriktsläkare, Gagnef vårdcentral, Dalarna Har arbetat som teamledare och chef för den psykiatriska verksamheten under många år. Tore och personal på vårdcentralen nominerades till Guldskalpellen :30 Ordförande sammanfattar konferensen Praktikfall Forskning och praktik

4 Separat bokningsbar fördjupningsdag 29 januari Patientnärmre vård i psykiatrin och avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad i praktiken Lär dig hur du kan arbeta enligt Patientnärmre vård, en modell som ger mer kvalitetstid till patienten och bättre arbetsmiljö med mindre stress för personalen. Patientnärmre vård är utvecklad utifrån den amerikanska modellen patient focused care. Genom att avlasta vårdpersonalen med en samordnare som tar över mycket av administrationen frigörs tid till mer patientnära arbete. Stärk din yrkesroll och fördjupa dig även i akutpsykiatrisk omvårdnad, där upplevelse av värdighet, psykisk hälsa och ohälsa, lidande samt det vårdande mötet är centrala begrepp. Få kunskap om hur du kan omsätta teori till bedömning, planering och utförande av omvårdnadsåtgärder riktade mot de problem eller behov som psykisk sjukdom ger upphov till. 09:00 Dagen inleds Patientnärmre vård när patienten verkligen kommer i fokus hur fungerar det inom psykiatrin? Vad är Patientnärmre vård? Viktiga förutsättningar för förändringsarbete. Var är vi? Vart vill vi? Hur ska vi nå dit? För vems skull och varför? Vilka beslut tog vi inledningsvis när Patientnärmre vård skulle införas? Miniexpeditioner gör arbetet effektivare och du kommer patienterna så nära det bara går! Gamla invanda rutiner vilka ska eller bör vi förändra om vi sätter fokus på patienten? Vilka är erfarenheterna av att införa nya arbetssätt på flera avdelningar på en vårdenhet? Innebär Patientnärmre vård konsekvenser för flera yrkesgruppers arbete? Efter att vi börjat med Patientnärmre vård hur vill vi gå vidare? Ann Westöö, Vårdenhetschef, Avd 24 Vuxen Psykiatriska Kliniken Vrinnevisjukhuset, Norrköping Ann har arbetat som Vårdenhetschef sedan 2001, avdelningen startade införandet av Patientnärmre vård Ann har utbildning inom hälso- och välfärdsadministration och har fått en särskild utmärkelse för sitt ledarskap! Avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad i praktiken Att möta en människa i den svåra situation som en akut psykisk sjukdom innebär hur skapa en vårdgemenskap som kan lindra lidande? Vårdarens etiska hållning med respekt för patientens egen upplevelse Hur skydda patienten från världen, sig själv och andra under det akutpsykiatriska skedet utan att det kränker patientens värdighet? Vård vid psykos hur kan du vårda för gemenskap mellan skilda världar där vårdaren innehar en bild av verkligheten och patienten en annan? Avskärmdhet vid psykos omvårdnadsåtgärder utifrån hur avskurenhet kan gestalta sig för patienten Lena-Karin Gustafsson, psykiatrisjuksköterska, lektor Mälardalens Högskola Disputerade 2008 med avhandlingen Försoning - ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, forskar och undervisar vid Mälardalens Högskola inom vårdande för upplevelse av värdighet i den psykiatriska kontexten. Aktuell som medförfattare till en bok om psykiatrisk omvårdnad på avancerad nivå som kommer :00 Dagen avslutas Vi gör avbrott för lunch samt kaffepaus under för- och eftermiddagen.

5 Den akutpsykiatriska vården har stått i blickfånget på flera sätt den senaste tiden. Med nationella psykiatrisamordningen ställs krav på psykiatrin i form av ökad tillgänglighet, kompetensutveckling och bättre omhändertagande i ett tidigt skede. Medias rapportering där uppmärksammade fall som gått snett får stort utrymme. Regeringen och Socialstyrelsen betonar behovet av mer forskning men också det faktum att psykiatrin behöver bli bättre på att implementera de nya metoder och den kunskap som forskningen genererar. Dessutom påverkar nya lagar dig som arbetar i psykiatrin. Lagen om tvångsvård i öppenvården kom En kompletterande lag som ålägger landsting och kommun att träffa överenskommelser om samverkan väntas träda i kraft januari Välkommen till konferensen Akutpsykiatri den januari där du får möjlighet att uppdatera dig inom ny spännande forskning presenterad av respektive områdes främsta experter samt lyssna till hur kunskap kan omvandlas till handling i lyckade praktikfall. Deanne Mannelid inleder konferensen genom att rikta vår uppmärksamhet mot den första akuta fasen, vilka bedömningar som görs och varför, aktuellt om symtom, diagnos och behandling. För bedömning av suicidrisk vägs idag både anamnes, klinisk status och resultatet av olika skattningsskalor in. Lars-Håkan Thorell delger dig hur omfattande forskning resulterat i en psykofysiologisk metod som är avsedd att utgöra ett objektivt komplement till detta. Kraven på organisation och vårdprocess inom akutpsykiatrin förändras i takt med faktorer som patienttillströmning, upptagningsområden och politiska beslut. Robert Claesson från Sahlgrenska akutpsykiatriska mottagning delar med sig av sina kunskaper om deras Triage system som tagits fram speciellt för psykiatrin, METTS-psy. Från Danmark kommer Martin Broch Pedersen och visar på hur Lean Health care kan tillföra stora vinster till psykiatrisk verksamhet. Danmark är ett föregångsland vad gäller LEAN, verksamhetsfilosofin som rönt stor framgång i vården. Förebyggande och hantering av hot och våld är ständigt aktuellt i psykiatrisk vård. Norman Shiappacasse ger dig konkreta tips om förhållningssätt i kritiska situationer. Tvångsvård är en speciell vårdform där tillvägagångssätt hela tiden behöver uppdateras. Tuula Wallsten talar om hur du kan bedriva vården med hänsyn till etiska aspekter. Du får lyssna till hur PIVA i Kalmar minskade användandet av tvångsåtgärder med SKL:s Nyckelprojekt. Mottagaren för vården, patienten, lyfts också fram. Inte minst av Agneta Schröder som berättar hur du kan mäta vårdkvalitet i akutpsykiatrisk vård utifrån patientens uppfattning. Avslutningsvis får du höra hur Tore Hegle och personal på Gagnef vårdcentral tog ett helhetsgrepp om samarbetet kring psykiatrin i öppenvården vilket bland annat resulterat i färre slutenvårdsinläggningar. Missa inte heller den separat bokningsbara fördjupningsdagen. Ann Westö delar med sig av egna erfarenheter och kunskaper om arbetsmodellen Patientnärmre vård, från bakgrund och koncept till hur de startat upp Patientnärmre vård på en psykiatrisk enhet. Avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad utgör en stor utmaning för dig som vårdare. Stärk din yrkesroll genom att lyssna till Lena-Karin Gustafssons föreläsning om hur du kan utföra bedömning, planering och omvårdnadsåtgärder riktade mot de problem och behov som psykisk sjukdom ger upphov till. Välkommen! Erika Blomqvist, Leg. Sjuksköterska, Projektledare, Teknologisk Institut Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Akut psykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats Konferens januari, 2010 pris kr (Projektnr ) Fördjupningsdag 29 januari, pris 4 480kr (Projektnr ) Konferens + fördjupningsdag januari: kr (ordinarie pris kr) Moms tillkommer. Gå 4 betala för 3 gäller vid samtidig anmälan. Teknologisk Institut AB Sverige Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Namn Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress... Org.nr... Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tre enkla sätt att anmäla sig! % , vxl ) www Tid och plats Konferens januari, 2010 Fördjupningsdag 29 januari, 2010 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Konferens: kr Fördjupningsdag: kr Konferens + fördjupningsdag: kr I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Gå 4 betala för 3 gäller vid samtidig anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt maila projektledaren: Andra konferenser i Teknologisk Instituts regi Depression och ångest hos barn och unga KBT som behandlingsmetod mot överviktiga barn och ungdomar Hjärndagen Konstruktiv hantering av besvärliga människor Akut psykiatri Författare: Jan-Otto Ottosson, Hans Ottosson, Mats Ottosson, Ulf Åsgård Allt fler problemställningar har aktualiserats på de psykiatriska akutmottagningarna efter psykiatri-reformen. Denna lättanvända handbok täcker det stora behovet av problemorienterad vägledning som behövs i akuta situationer. Fler böcker för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård finner du på Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG Annons

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Rättspsykiatri 2010 Ta del av den senaste utvecklingen och förbättra vårdkvaliteten!

Rättspsykiatri 2010 Ta del av den senaste utvecklingen och förbättra vårdkvaliteten! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 5 betala för 4! Rättspsykiatri 2010 Ta del av den senaste utvecklingen och förbättra vårdkvaliteten! Rättspsykiatrin i förändring hur påverkar det dig? Patientens

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse!

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Mycket uppskattad konferens! Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Grundläggande sjukdomslära varför blir man sjuk och vilka uttryck har sjukdomen? Behandling vid bipolär

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga En konferens för hela BUP-teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga nya riktlinjer och senaste utvecklingen inom barn och ungdomspsykiatrin Diagnostik

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4 Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Akutpsykiatri 2012. Gå 4 betala för 3! Konferensen som ger dig aktuell forskning, inspiration och ny kunskap! Suicid och suicidriskbedömning

Akutpsykiatri 2012. Gå 4 betala för 3! Konferensen som ger dig aktuell forskning, inspiration och ny kunskap! Suicid och suicidriskbedömning Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri 2012 Konferensen som ger dig aktuell forskning, inspiration och ny kunskap! Lär dig mer om neuropsykiatriska sjukdomar! Uppdatera dina kunskaper om suicidprevention! Triage

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Infektionssjukvård i utveckling och förändring

Infektionssjukvård i utveckling och förändring dig en! r fö ik ar sklin g da ion å v T fekt in på Infektionssjukvård i utveckling och förändring Multiresistenta bakterier en växande utmaning för infektionssjukvården! Lär dig se de tidiga tecknen på

Läs mer

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Gå 3! r ö f la a t e 4b Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Samtalsprocessen metoden som kvalitetssäkrar dina bedömningar i telefonrådgivningen! När är det farligt med akut huvudvärk? Smärta i

Läs mer

Akutsjukvård 2009. - ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutsjukvård 2009. - ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! tre! för la eta yr ab Gå f Akutsjukvård 2009 - ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! Triage grunden i bra akutsjukvård! Att kombinera triage med LEAN för mer effektiv vård! Hur

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande!

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Ökad personlig effektivitet verktyg och metoder Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Lär dig att prioritera och skapa kontroll över din tid Frigör energi mindre stress, bättre resultat

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap!

Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap! Mötesplatsen som ger dig inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte! Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap! Så har LEAN effektiviserat arbetet på Hälsocentralen

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten

Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten Så ger ökad delaktighet för medarbetarna minskad stress och större patientfokus Eliminera slöseriet! Att göra rätt från början

Läs mer

Effektivare primärvård 2009

Effektivare primärvård 2009 Missa inte: Att leda med Lean, 5 november 2009 Effektivare primärvård 2009 Ta del av vårdvalsmodeller, Lean och framgångsrika samarbetsprojekt Lean i primärvården så effektiviserar vi arbetsprocesserna!

Läs mer

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Nytt tillfälle i höst! Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Egenvård i fokus idag och i framtiden! Hantering och skötsel av de olika accesserna Så

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016 Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! Akutpsykiatri 2016 För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus Förutsättningar för lyckad behandling av självskadebeteende Strategier för att aktivt

Läs mer

Att arbeta med KBT i primärvården

Att arbeta med KBT i primärvården Att arbeta med KBT i primärvården Socialstyrelsens nya riktlinjer om KBT hur påverkas du i primärvården? Hur kan primärvårdsteamet samarbeta och ha ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna?

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 PRAKTIKFALL FRÅN SKL Carola Teirfolk, Projektkoordinator Hedersomnämnd på Guldskalpellen 2013 Sollentuna Psykiatriska Mottagning Birgitta Westerberg,

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen!

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Flera intressanta praktikfall från HR-avdelningar i olika branscher! LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Vad är LEAN och hur kan du applicera det på HR-processerna?

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Hur kan mindfulness hjälpa mot psykisk ohälsa? Att hantera stress med mindfulness hur fungerar det? Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Gå 4 betala för 3! Utveckling och nyheter gällande diagnostik och teknik vid DT, MR och angiografi Strålskydd och bildoptimering hur kan du påverka resultatet?

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Anm ra 5 be en o s 0 kr c

Anm ra 5 be en o s 0 kr c Anmäl dig senast 24 oktober och spara 500 kr! KOL & Astma Senaste nytt inom forskning och aktuell behandling! Spirometri utförande, tolkning och diagnostisering! Så bygger du upp en fungerande Astma- och

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Gå 3! r ö af l a et 4b Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Målsökande läkemedel sk. targetläkemedel verkningsmekanismer, biverkningar och kombinationsmöjligheter Akuta symtom i cancervården

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Hur kan mindfulness hjälpa mot psykisk ohälsa? Att hantera stress med mindfulness hur fungerar det? Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Palliativ vård. betala för 3! Gå 4

Palliativ vård. betala för 3! Gå 4 Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Symtomlindring av smärta, illamående och andnöd Psykisk ohälsa i palliativ vård sorg och depression som kräver behandling Våga prata om döendet och döden att hantera svåra

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin INSPIRERAS AV ISLAND! Akutpsykiatri 2015 Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter Psykiatri och juridik tvångsvård, så påverkas du! Förändring av vårdkultur och nedstängning av bältesrum Suicidprevention

Läs mer

Personlighetsstörningar 2012

Personlighetsstörningar 2012 Gå 5 betala för 4! Personlighetsstörningar 2012 Konferensen som ger dig aktuell kunskap, utveckling och den senaste forskningen! Problematisering av diagnos och diagnostisering vid personlighetsstörningar

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan kunskap utveckling inspiration Stressrelaterad psykisk ohälsa hos barn och unga så kan vi hjälpa eleverna Självskadebeteende ta lärdom

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Mag- & tarmsjukdomar 2011

Mag- & tarmsjukdomar 2011 Gå 4 betala för 3! Mag- & tarmsjukdomar 2011 Uppdatera dina kunskaper och ta del av de senaste forskningsrönen! IBD uppdatera dig om det senaste kring inflammatorisk tarmsjukdom! Levertransplantationer

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2018

Stress & utmattningssyndrom 2018 Stress & utmattningssyndrom 2018 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom! Hur har stress blivit ett svar på samhällsförändringar?

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kroppsuppfattning och sexualitet i samband med cancer

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Suicid, suicidrisk och prevention

Suicid, suicidrisk och prevention Anmäl hela teamet gå 4, betala för 3! Unik konferens för dig inom psykiatrin! Suicid, suicidrisk och prevention Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Internet ett nytt sätt att uttrycka

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Framtidens Akutvårdsavdelning 2013

Framtidens Akutvårdsavdelning 2013 Grupprabatt vid fler än fyra anmälda! Framtidens Akutvårdsavdelning 2013 Samverkan Kvalitet Aktuell forskning Snabbare återkoppling av vårdresultat vikten av mätbarhet för optimerad kvalitet! Göran Örnung

Läs mer

- källan till framgång! 2. Hur du hittar din egen energi. Bengt Jakobsson Etnolog, författare, föreläsare och humanist

- källan till framgång! 2. Hur du hittar din egen energi. Bengt Jakobsson Etnolog, författare, föreläsare och humanist Vill du ha tillgång till mer livsglädje, handlingskraft och en karismatisk utstrålning kort sagt mer personlig power? Då är detta ett seminarium för dig! Personlig Power - källan till framgång! Här är

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård!

Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för fjärde året i rad! Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård! Patientsäkerhet - hur identifiera brister i akutsjukvården

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer