Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!"

Transkript

1 En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom bedömning, diagnos och behandling Triage i akutpsykiatrin så har vi lyckats! Hur LEAN kan ge er smidigare patientflöden och en lärande organisation Hot och Våld riskbedömning enligt BVC, juridik, Bergenmodellen Anmäl dig idag! De första femton får boken Akut Psykiatri Om tvångsåtgärder bedöms oundvikligt hur du kan arbeta efter rutiner utan att gå på rutin Att mäta vårdkvalitet utifrån patientens uppfattning evidensbaserat instrument speciellt framtaget för psykiatrin Separat bokningsbar fördjupningsdag i två delmoment, 29 januari Patientnärmre vård inom psykiatrin, framtidens vårdmodell under ledning av Ann Westöö, vårdenhetschef, Vrinnevisjukhuset Norrköping Avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad i praktiken under ledning av Lena-Karin Gustafsson, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård, lektor, Mälardalens högskola januari 2010, Stockholm Ordförande: Catrin Hägerholm, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård, Fil. mag Norra Stockholms Psykiatri Talare: Deanne Mannelid, leg läkare, spec. psykiatri. sektionschef Länsakuten S:t Göran Lars-Håkan Thorell, Docent Linköpings Universitet Robert Claesson, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård. Sahlgrenska akutpsykiatriska mottagning. Martin Broch Pedersen, konsult i LEAN, psykiatrisk vård. Implement Consulting group. Danmark Norman Schiappacasse, samordare Hot & Våld Stockholms Läns sjukvårdsområde Tuula Wallsten, leg läkare, spec. psykiatri, Med. dr. CKF Västerås, Uppsala Universitet Helene Fransson, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård Länssjukhuset Kalmar Linda Olsson, skötare Länssjukhuset Kalmar Agneta Schröder, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård, Med. dr Psykiatriskt forskningscentrum Örebro Tore Hegle, leg läkare, spec. allmänmedicin Gagnef Vårdcentral

2 Konferens onsdag 27 januari 08:30 Löpande registrering 09:00 Inledning av ordförande Catrin Hägerholm, psykiatrisjuksköterska, Fil. mag, Norra Stockholms Psykiatri Catrin har bred erfarenhet i akutpsykiatrisk vård, både som sjuksköterska och enhetschef. Är nu projektledare för en klinisk undervisningsenhet där studenter från högskolans medicin- och vårdutbildningar gör gemensam psykiatripraktik. 09:15 När en människa drabbas av akut psykisk sjukdom - bedömning, diagnos och behandling Vem äger rätten att bedöma vad som är akut psykisk sjukdom, patient, närstående, omvårdnadspersonal eller läkare? Att väga in alla medverkande i vårdprocessen När mamma inte är som vanligt - att uppmärksamma minderåriga närstående i ett tidigt skede 10:30 Fikapaus Vem behöver vård direkt och vem kan komma tillbaka imorgon? Skattningsskalor för suicid och andra bedömningsunderlag Medicinsk diagnos att samla in data som kan leda fram till diagnos Det senaste inom behandlingsområdet för akutpsykiatri Deanne Mannelid, psykiatriker och sektionschef på Länsakuten, S:t Görans sjukhus Deanne har gedigen erfarenhet från klinisk verksamhet och engagerar sig i debatten för att synliggöra barn till människor med psykisk sjukdom. 11:40 Upptäck suicidrisk i tid - evidensbaserad psykofysiologisk mätmetod Metoden som går ut på att mäta reaktioner i svettkörtelaktiviteten vid ljudstimuli - vad är teorin bakom metoden? Hur fungerar metoden i praktiken? Erfarenheter från psykiatriska specialistmottagningen REDA-kliniken som har använt metoden i ett utvecklingsprojekt i samarbete med Östergötlands landsting. Ta del av resultatet! 12:30 Lunch Lars- Håkan Thorell, Docent experimentell psykiatri, Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet 13:30 LEAN för smidigare patientflöden, ökat patientfokus och en bättre arbetsmiljö för personalen! Grunderna i LEAN värderingar, principer, verktyg och metoder Vad innebär LEAN för ledarskapet och för medarbetaren? Kom igång och arbeta enligt LEAN i akutpsykiatrisk verksamhet LEAN i psykiatrin Vinster i form av tid och resurser ger effektivare vård och kommer patienterna till del Martin Broch Pedersen, Partner Implement Consulting Group Martin är konsult i hälso- och sjukvården i Danmark och Norge. Han löser uppdrag på sjukhus, myndigheter och andra institutioner inom hälso- och sjukvårdssektorn. I Danmark har LEAN använts inom psykiatrin i flera år. Martin arbetar specifikt med alla faser av LEAN i psykiatrisk vård innefattande utbildning, analys och implementering. 15:00 Fikapaus 15:20 Triage i psykiatrin att snabbt och säkert bestämma vårdbehov, vårdnivå och prioriteringsgrad Vad innebär Triage i psykiatrin? Vitalparametrar, ESS (Emergency Symtoms Signs) och process de 3 delarna i METTS-psy - genomgång av systemet Hur införandeprocessen gått till Så fungerar Triage på vår akutpsykiatriska mottagning! Hur Triage på akutmottagningen ger positiva effekter för slutenvårdsavdelningarna Triage synliggör omvårdnadsbehovet i ett tidigt stadium och underlättar fortsatt vårdplanering Robert Claesson, psykiatrisjukskötare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Robert är projektkoordinator för METTS-psy som startades upp den 1 september 2009 på Sahlgrenska akutpsykiatriska mottagning. METTS triage för somatisk vård utvecklades 2004 på Sahlgrenska och har därefter spritt sig både i Sverige och utomlands. 16:40 Dagen avslutas METTS-psy Praktikfall

3 Konferens torsdag 28 januari 09:00 Dagen inleds av ordförande Hot och våld - förebygg, förutse, hantera! Hot och våld - Vad säger lagen om rättigheter och skyldigheter för patienter och personal kring frågor om hot och våld? Riskfaktorer för hot och våld - BVC ett instrument för riskbedömning Bergenmodellen - att jobba med dynamisk säkerhet där relationen mellan vårdare och patient är central Är det tillåtet att låsa in sig själv eller patienten? Hur hantera hot och våld mellan patienterna? Norman Schiappacasse, skötare vid psykiatriintensiven, Huddinge sjukhus Norman är samordnare för Hot och våld hantering enligt Bergenmodellen i Stockholms läns sjukvårdsområde. Han arbetar även på Karolinska Institutet som forskningsassistent till fyra studier rörande hot och våld. 10:20 Fikapaus 10:40 När tvång bedöms vara oundvikligt hur du kan arbeta efter rutiner utan att gå på rutin Tvångsvård i öppenvården (ny lag sedan 2008) - vilka krav ställer det på akutpsykiatrin? När har du rätt att avskilja, lägga i bälte, begränsa tillgång till datorn eller ta mobiltelefonen? Svårigheter och riktlinjer i tolkning av tvångsvårdslagen Makt i vården - hur ser den ut och hur kan du förhålla dig till den? Går det att använda makt konstruktivt? Hur du utför tvångsåtgärder på ett korrekt sätt - vägledning för psykiatrisk tvångsvård enligt EU-forskningsprojektet EUNOMIA. 12:30 Lunch Tuula Wallsten, specialist i psykiatri, Med. dr. Centrum för klinisk forskning, Västerås, Uppsala Universitet Tuula doktorerade 2008 med en avhandling om samhällets försök att förändra tvångsvården och de begränsade effekter detta haft på patientens och anhörigas upplevelse av den. 13:30 Våra strukturerade återkopplingssamtal minskade antalet tvångsåtgärder! Frågeformuläret vi använder i återkopplingssamtalen efter tvångsåtgärder ny rutin som vi testat i syfte att minska användandet av tvångsåtgärder VAS-skala för kränkning, enkäter och datainsamling - så utvärderade vi resultatet av de nya rutinerna Kom igång med förbättringsarbete i den egna verksamheten! Så använde vi oss av genombrottsmetoden! Måluppfyllelse, dagsläge och fortsatt utveckling Helene Fransson, psykiatrisjuksköterska, Linda Olsson Skötare, PIVA, Länssjukhuset i Kalmar De var båda engagerade i Nyckelprojektet som initierades av Sveriges Kommuner och Landsting där huvudsyftet var att förbättra den psykiatriska heldygnsvården genom en utökad tillämpning av kunskap om patientomhändertagande. 14:20 Nytt instrument för mätning av vårdkvalitet i psykiatrisk vård Så uppfattas begreppet vårdkvalitet av patient, personal och närstående Varför mäta vårdkvalitet utifrån ett patientperspektiv? Hur är metoden uppbyggd? Vad baseras den på? När är det speciellt lämpligt att använda instrumentet? Hur tolkas resultaten? Är de tillförlitliga? Agneta Schröder, psykiatrisjuksköterska, Med dr. Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro Agneta har stor erfarenhet från psykaitrivården. Disputerade 2006 inom vårdkvalitet. Delar nu tiden mellan forskning och uppgiften som kvalitetssamordnare. Agneta utnämndes av International Research Promotion Council (IRPC) till Eminent Scientist of the Year :20 Fikapaus Praktikfall 15:40 Helhetsgrepp om psykiatri på vårdcentral resulterade i färre slutenvårdsinläggningar! Samverkan - Gagnefmodellen - ett konstruktivt och givande samarbete mellan psykiatrisk öppenvård, primärvård och slutenvård - På vilket sätt kan den psykiatriska öppenvården avlasta slutenvården? - Färre inläggningar, fler ställda psykiatriska diagnoser och lägre andel suicid än riksgenomsnittet några av vinsterna med modellen - Patienter med dubbeldiagnoser - socialtjänst, psykiatri och primärvård samverkar i nytt projekt kring missbruksfrågor Tore Hegle, distriktsläkare, Gagnef vårdcentral, Dalarna Har arbetat som teamledare och chef för den psykiatriska verksamheten under många år. Tore och personal på vårdcentralen nominerades till Guldskalpellen :30 Ordförande sammanfattar konferensen Praktikfall Forskning och praktik

4 Separat bokningsbar fördjupningsdag 29 januari Patientnärmre vård i psykiatrin och avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad i praktiken Lär dig hur du kan arbeta enligt Patientnärmre vård, en modell som ger mer kvalitetstid till patienten och bättre arbetsmiljö med mindre stress för personalen. Patientnärmre vård är utvecklad utifrån den amerikanska modellen patient focused care. Genom att avlasta vårdpersonalen med en samordnare som tar över mycket av administrationen frigörs tid till mer patientnära arbete. Stärk din yrkesroll och fördjupa dig även i akutpsykiatrisk omvårdnad, där upplevelse av värdighet, psykisk hälsa och ohälsa, lidande samt det vårdande mötet är centrala begrepp. Få kunskap om hur du kan omsätta teori till bedömning, planering och utförande av omvårdnadsåtgärder riktade mot de problem eller behov som psykisk sjukdom ger upphov till. 09:00 Dagen inleds Patientnärmre vård när patienten verkligen kommer i fokus hur fungerar det inom psykiatrin? Vad är Patientnärmre vård? Viktiga förutsättningar för förändringsarbete. Var är vi? Vart vill vi? Hur ska vi nå dit? För vems skull och varför? Vilka beslut tog vi inledningsvis när Patientnärmre vård skulle införas? Miniexpeditioner gör arbetet effektivare och du kommer patienterna så nära det bara går! Gamla invanda rutiner vilka ska eller bör vi förändra om vi sätter fokus på patienten? Vilka är erfarenheterna av att införa nya arbetssätt på flera avdelningar på en vårdenhet? Innebär Patientnärmre vård konsekvenser för flera yrkesgruppers arbete? Efter att vi börjat med Patientnärmre vård hur vill vi gå vidare? Ann Westöö, Vårdenhetschef, Avd 24 Vuxen Psykiatriska Kliniken Vrinnevisjukhuset, Norrköping Ann har arbetat som Vårdenhetschef sedan 2001, avdelningen startade införandet av Patientnärmre vård Ann har utbildning inom hälso- och välfärdsadministration och har fått en särskild utmärkelse för sitt ledarskap! Avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad i praktiken Att möta en människa i den svåra situation som en akut psykisk sjukdom innebär hur skapa en vårdgemenskap som kan lindra lidande? Vårdarens etiska hållning med respekt för patientens egen upplevelse Hur skydda patienten från världen, sig själv och andra under det akutpsykiatriska skedet utan att det kränker patientens värdighet? Vård vid psykos hur kan du vårda för gemenskap mellan skilda världar där vårdaren innehar en bild av verkligheten och patienten en annan? Avskärmdhet vid psykos omvårdnadsåtgärder utifrån hur avskurenhet kan gestalta sig för patienten Lena-Karin Gustafsson, psykiatrisjuksköterska, lektor Mälardalens Högskola Disputerade 2008 med avhandlingen Försoning - ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, forskar och undervisar vid Mälardalens Högskola inom vårdande för upplevelse av värdighet i den psykiatriska kontexten. Aktuell som medförfattare till en bok om psykiatrisk omvårdnad på avancerad nivå som kommer :00 Dagen avslutas Vi gör avbrott för lunch samt kaffepaus under för- och eftermiddagen.

5 Den akutpsykiatriska vården har stått i blickfånget på flera sätt den senaste tiden. Med nationella psykiatrisamordningen ställs krav på psykiatrin i form av ökad tillgänglighet, kompetensutveckling och bättre omhändertagande i ett tidigt skede. Medias rapportering där uppmärksammade fall som gått snett får stort utrymme. Regeringen och Socialstyrelsen betonar behovet av mer forskning men också det faktum att psykiatrin behöver bli bättre på att implementera de nya metoder och den kunskap som forskningen genererar. Dessutom påverkar nya lagar dig som arbetar i psykiatrin. Lagen om tvångsvård i öppenvården kom En kompletterande lag som ålägger landsting och kommun att träffa överenskommelser om samverkan väntas träda i kraft januari Välkommen till konferensen Akutpsykiatri den januari där du får möjlighet att uppdatera dig inom ny spännande forskning presenterad av respektive områdes främsta experter samt lyssna till hur kunskap kan omvandlas till handling i lyckade praktikfall. Deanne Mannelid inleder konferensen genom att rikta vår uppmärksamhet mot den första akuta fasen, vilka bedömningar som görs och varför, aktuellt om symtom, diagnos och behandling. För bedömning av suicidrisk vägs idag både anamnes, klinisk status och resultatet av olika skattningsskalor in. Lars-Håkan Thorell delger dig hur omfattande forskning resulterat i en psykofysiologisk metod som är avsedd att utgöra ett objektivt komplement till detta. Kraven på organisation och vårdprocess inom akutpsykiatrin förändras i takt med faktorer som patienttillströmning, upptagningsområden och politiska beslut. Robert Claesson från Sahlgrenska akutpsykiatriska mottagning delar med sig av sina kunskaper om deras Triage system som tagits fram speciellt för psykiatrin, METTS-psy. Från Danmark kommer Martin Broch Pedersen och visar på hur Lean Health care kan tillföra stora vinster till psykiatrisk verksamhet. Danmark är ett föregångsland vad gäller LEAN, verksamhetsfilosofin som rönt stor framgång i vården. Förebyggande och hantering av hot och våld är ständigt aktuellt i psykiatrisk vård. Norman Shiappacasse ger dig konkreta tips om förhållningssätt i kritiska situationer. Tvångsvård är en speciell vårdform där tillvägagångssätt hela tiden behöver uppdateras. Tuula Wallsten talar om hur du kan bedriva vården med hänsyn till etiska aspekter. Du får lyssna till hur PIVA i Kalmar minskade användandet av tvångsåtgärder med SKL:s Nyckelprojekt. Mottagaren för vården, patienten, lyfts också fram. Inte minst av Agneta Schröder som berättar hur du kan mäta vårdkvalitet i akutpsykiatrisk vård utifrån patientens uppfattning. Avslutningsvis får du höra hur Tore Hegle och personal på Gagnef vårdcentral tog ett helhetsgrepp om samarbetet kring psykiatrin i öppenvården vilket bland annat resulterat i färre slutenvårdsinläggningar. Missa inte heller den separat bokningsbara fördjupningsdagen. Ann Westö delar med sig av egna erfarenheter och kunskaper om arbetsmodellen Patientnärmre vård, från bakgrund och koncept till hur de startat upp Patientnärmre vård på en psykiatrisk enhet. Avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad utgör en stor utmaning för dig som vårdare. Stärk din yrkesroll genom att lyssna till Lena-Karin Gustafssons föreläsning om hur du kan utföra bedömning, planering och omvårdnadsåtgärder riktade mot de problem och behov som psykisk sjukdom ger upphov till. Välkommen! Erika Blomqvist, Leg. Sjuksköterska, Projektledare, Teknologisk Institut Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Akut psykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats Konferens januari, 2010 pris kr (Projektnr ) Fördjupningsdag 29 januari, pris 4 480kr (Projektnr ) Konferens + fördjupningsdag januari: kr (ordinarie pris kr) Moms tillkommer. Gå 4 betala för 3 gäller vid samtidig anmälan. Teknologisk Institut AB Sverige Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Namn Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress... Org.nr... Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tre enkla sätt att anmäla sig! % , vxl ) www Tid och plats Konferens januari, 2010 Fördjupningsdag 29 januari, 2010 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Konferens: kr Fördjupningsdag: kr Konferens + fördjupningsdag: kr I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Gå 4 betala för 3 gäller vid samtidig anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt maila projektledaren: Andra konferenser i Teknologisk Instituts regi Depression och ångest hos barn och unga KBT som behandlingsmetod mot överviktiga barn och ungdomar Hjärndagen Konstruktiv hantering av besvärliga människor Akut psykiatri Författare: Jan-Otto Ottosson, Hans Ottosson, Mats Ottosson, Ulf Åsgård Allt fler problemställningar har aktualiserats på de psykiatriska akutmottagningarna efter psykiatri-reformen. Denna lättanvända handbok täcker det stora behovet av problemorienterad vägledning som behövs i akuta situationer. Fler böcker för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård finner du på Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG Annons

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Gå 3! för a l eta b 4 Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Ort ope dkl inik en Ta del av satsningar som ger högre vårdkvalitet! Effektivare ortopedisk

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Nya vägar mot framtidens psykiatri

Nya vägar mot framtidens psykiatri Nya vägar mot framtidens psykiatri I USB-minnet hittar du material från projektet Bättre vård mindre tvång Rör mig annars dör jag Varken inom psykiatrin eller i samband med olika satsningar har heldygnsvården

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer