Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!"

Transkript

1 En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom bedömning, diagnos och behandling Triage i akutpsykiatrin så har vi lyckats! Hur LEAN kan ge er smidigare patientflöden och en lärande organisation Hot och Våld riskbedömning enligt BVC, juridik, Bergenmodellen Anmäl dig idag! De första femton får boken Akut Psykiatri Om tvångsåtgärder bedöms oundvikligt hur du kan arbeta efter rutiner utan att gå på rutin Att mäta vårdkvalitet utifrån patientens uppfattning evidensbaserat instrument speciellt framtaget för psykiatrin Separat bokningsbar fördjupningsdag i två delmoment, 29 januari Patientnärmre vård inom psykiatrin, framtidens vårdmodell under ledning av Ann Westöö, vårdenhetschef, Vrinnevisjukhuset Norrköping Avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad i praktiken under ledning av Lena-Karin Gustafsson, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård, lektor, Mälardalens högskola januari 2010, Stockholm Ordförande: Catrin Hägerholm, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård, Fil. mag Norra Stockholms Psykiatri Talare: Deanne Mannelid, leg läkare, spec. psykiatri. sektionschef Länsakuten S:t Göran Lars-Håkan Thorell, Docent Linköpings Universitet Robert Claesson, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård. Sahlgrenska akutpsykiatriska mottagning. Martin Broch Pedersen, konsult i LEAN, psykiatrisk vård. Implement Consulting group. Danmark Norman Schiappacasse, samordare Hot & Våld Stockholms Läns sjukvårdsområde Tuula Wallsten, leg läkare, spec. psykiatri, Med. dr. CKF Västerås, Uppsala Universitet Helene Fransson, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård Länssjukhuset Kalmar Linda Olsson, skötare Länssjukhuset Kalmar Agneta Schröder, leg ssk spec.utb. i psykiatrisk vård, Med. dr Psykiatriskt forskningscentrum Örebro Tore Hegle, leg läkare, spec. allmänmedicin Gagnef Vårdcentral

2 Konferens onsdag 27 januari 08:30 Löpande registrering 09:00 Inledning av ordförande Catrin Hägerholm, psykiatrisjuksköterska, Fil. mag, Norra Stockholms Psykiatri Catrin har bred erfarenhet i akutpsykiatrisk vård, både som sjuksköterska och enhetschef. Är nu projektledare för en klinisk undervisningsenhet där studenter från högskolans medicin- och vårdutbildningar gör gemensam psykiatripraktik. 09:15 När en människa drabbas av akut psykisk sjukdom - bedömning, diagnos och behandling Vem äger rätten att bedöma vad som är akut psykisk sjukdom, patient, närstående, omvårdnadspersonal eller läkare? Att väga in alla medverkande i vårdprocessen När mamma inte är som vanligt - att uppmärksamma minderåriga närstående i ett tidigt skede 10:30 Fikapaus Vem behöver vård direkt och vem kan komma tillbaka imorgon? Skattningsskalor för suicid och andra bedömningsunderlag Medicinsk diagnos att samla in data som kan leda fram till diagnos Det senaste inom behandlingsområdet för akutpsykiatri Deanne Mannelid, psykiatriker och sektionschef på Länsakuten, S:t Görans sjukhus Deanne har gedigen erfarenhet från klinisk verksamhet och engagerar sig i debatten för att synliggöra barn till människor med psykisk sjukdom. 11:40 Upptäck suicidrisk i tid - evidensbaserad psykofysiologisk mätmetod Metoden som går ut på att mäta reaktioner i svettkörtelaktiviteten vid ljudstimuli - vad är teorin bakom metoden? Hur fungerar metoden i praktiken? Erfarenheter från psykiatriska specialistmottagningen REDA-kliniken som har använt metoden i ett utvecklingsprojekt i samarbete med Östergötlands landsting. Ta del av resultatet! 12:30 Lunch Lars- Håkan Thorell, Docent experimentell psykiatri, Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet 13:30 LEAN för smidigare patientflöden, ökat patientfokus och en bättre arbetsmiljö för personalen! Grunderna i LEAN värderingar, principer, verktyg och metoder Vad innebär LEAN för ledarskapet och för medarbetaren? Kom igång och arbeta enligt LEAN i akutpsykiatrisk verksamhet LEAN i psykiatrin Vinster i form av tid och resurser ger effektivare vård och kommer patienterna till del Martin Broch Pedersen, Partner Implement Consulting Group Martin är konsult i hälso- och sjukvården i Danmark och Norge. Han löser uppdrag på sjukhus, myndigheter och andra institutioner inom hälso- och sjukvårdssektorn. I Danmark har LEAN använts inom psykiatrin i flera år. Martin arbetar specifikt med alla faser av LEAN i psykiatrisk vård innefattande utbildning, analys och implementering. 15:00 Fikapaus 15:20 Triage i psykiatrin att snabbt och säkert bestämma vårdbehov, vårdnivå och prioriteringsgrad Vad innebär Triage i psykiatrin? Vitalparametrar, ESS (Emergency Symtoms Signs) och process de 3 delarna i METTS-psy - genomgång av systemet Hur införandeprocessen gått till Så fungerar Triage på vår akutpsykiatriska mottagning! Hur Triage på akutmottagningen ger positiva effekter för slutenvårdsavdelningarna Triage synliggör omvårdnadsbehovet i ett tidigt stadium och underlättar fortsatt vårdplanering Robert Claesson, psykiatrisjukskötare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Robert är projektkoordinator för METTS-psy som startades upp den 1 september 2009 på Sahlgrenska akutpsykiatriska mottagning. METTS triage för somatisk vård utvecklades 2004 på Sahlgrenska och har därefter spritt sig både i Sverige och utomlands. 16:40 Dagen avslutas METTS-psy Praktikfall

3 Konferens torsdag 28 januari 09:00 Dagen inleds av ordförande Hot och våld - förebygg, förutse, hantera! Hot och våld - Vad säger lagen om rättigheter och skyldigheter för patienter och personal kring frågor om hot och våld? Riskfaktorer för hot och våld - BVC ett instrument för riskbedömning Bergenmodellen - att jobba med dynamisk säkerhet där relationen mellan vårdare och patient är central Är det tillåtet att låsa in sig själv eller patienten? Hur hantera hot och våld mellan patienterna? Norman Schiappacasse, skötare vid psykiatriintensiven, Huddinge sjukhus Norman är samordnare för Hot och våld hantering enligt Bergenmodellen i Stockholms läns sjukvårdsområde. Han arbetar även på Karolinska Institutet som forskningsassistent till fyra studier rörande hot och våld. 10:20 Fikapaus 10:40 När tvång bedöms vara oundvikligt hur du kan arbeta efter rutiner utan att gå på rutin Tvångsvård i öppenvården (ny lag sedan 2008) - vilka krav ställer det på akutpsykiatrin? När har du rätt att avskilja, lägga i bälte, begränsa tillgång till datorn eller ta mobiltelefonen? Svårigheter och riktlinjer i tolkning av tvångsvårdslagen Makt i vården - hur ser den ut och hur kan du förhålla dig till den? Går det att använda makt konstruktivt? Hur du utför tvångsåtgärder på ett korrekt sätt - vägledning för psykiatrisk tvångsvård enligt EU-forskningsprojektet EUNOMIA. 12:30 Lunch Tuula Wallsten, specialist i psykiatri, Med. dr. Centrum för klinisk forskning, Västerås, Uppsala Universitet Tuula doktorerade 2008 med en avhandling om samhällets försök att förändra tvångsvården och de begränsade effekter detta haft på patientens och anhörigas upplevelse av den. 13:30 Våra strukturerade återkopplingssamtal minskade antalet tvångsåtgärder! Frågeformuläret vi använder i återkopplingssamtalen efter tvångsåtgärder ny rutin som vi testat i syfte att minska användandet av tvångsåtgärder VAS-skala för kränkning, enkäter och datainsamling - så utvärderade vi resultatet av de nya rutinerna Kom igång med förbättringsarbete i den egna verksamheten! Så använde vi oss av genombrottsmetoden! Måluppfyllelse, dagsläge och fortsatt utveckling Helene Fransson, psykiatrisjuksköterska, Linda Olsson Skötare, PIVA, Länssjukhuset i Kalmar De var båda engagerade i Nyckelprojektet som initierades av Sveriges Kommuner och Landsting där huvudsyftet var att förbättra den psykiatriska heldygnsvården genom en utökad tillämpning av kunskap om patientomhändertagande. 14:20 Nytt instrument för mätning av vårdkvalitet i psykiatrisk vård Så uppfattas begreppet vårdkvalitet av patient, personal och närstående Varför mäta vårdkvalitet utifrån ett patientperspektiv? Hur är metoden uppbyggd? Vad baseras den på? När är det speciellt lämpligt att använda instrumentet? Hur tolkas resultaten? Är de tillförlitliga? Agneta Schröder, psykiatrisjuksköterska, Med dr. Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro Agneta har stor erfarenhet från psykaitrivården. Disputerade 2006 inom vårdkvalitet. Delar nu tiden mellan forskning och uppgiften som kvalitetssamordnare. Agneta utnämndes av International Research Promotion Council (IRPC) till Eminent Scientist of the Year :20 Fikapaus Praktikfall 15:40 Helhetsgrepp om psykiatri på vårdcentral resulterade i färre slutenvårdsinläggningar! Samverkan - Gagnefmodellen - ett konstruktivt och givande samarbete mellan psykiatrisk öppenvård, primärvård och slutenvård - På vilket sätt kan den psykiatriska öppenvården avlasta slutenvården? - Färre inläggningar, fler ställda psykiatriska diagnoser och lägre andel suicid än riksgenomsnittet några av vinsterna med modellen - Patienter med dubbeldiagnoser - socialtjänst, psykiatri och primärvård samverkar i nytt projekt kring missbruksfrågor Tore Hegle, distriktsläkare, Gagnef vårdcentral, Dalarna Har arbetat som teamledare och chef för den psykiatriska verksamheten under många år. Tore och personal på vårdcentralen nominerades till Guldskalpellen :30 Ordförande sammanfattar konferensen Praktikfall Forskning och praktik

4 Separat bokningsbar fördjupningsdag 29 januari Patientnärmre vård i psykiatrin och avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad i praktiken Lär dig hur du kan arbeta enligt Patientnärmre vård, en modell som ger mer kvalitetstid till patienten och bättre arbetsmiljö med mindre stress för personalen. Patientnärmre vård är utvecklad utifrån den amerikanska modellen patient focused care. Genom att avlasta vårdpersonalen med en samordnare som tar över mycket av administrationen frigörs tid till mer patientnära arbete. Stärk din yrkesroll och fördjupa dig även i akutpsykiatrisk omvårdnad, där upplevelse av värdighet, psykisk hälsa och ohälsa, lidande samt det vårdande mötet är centrala begrepp. Få kunskap om hur du kan omsätta teori till bedömning, planering och utförande av omvårdnadsåtgärder riktade mot de problem eller behov som psykisk sjukdom ger upphov till. 09:00 Dagen inleds Patientnärmre vård när patienten verkligen kommer i fokus hur fungerar det inom psykiatrin? Vad är Patientnärmre vård? Viktiga förutsättningar för förändringsarbete. Var är vi? Vart vill vi? Hur ska vi nå dit? För vems skull och varför? Vilka beslut tog vi inledningsvis när Patientnärmre vård skulle införas? Miniexpeditioner gör arbetet effektivare och du kommer patienterna så nära det bara går! Gamla invanda rutiner vilka ska eller bör vi förändra om vi sätter fokus på patienten? Vilka är erfarenheterna av att införa nya arbetssätt på flera avdelningar på en vårdenhet? Innebär Patientnärmre vård konsekvenser för flera yrkesgruppers arbete? Efter att vi börjat med Patientnärmre vård hur vill vi gå vidare? Ann Westöö, Vårdenhetschef, Avd 24 Vuxen Psykiatriska Kliniken Vrinnevisjukhuset, Norrköping Ann har arbetat som Vårdenhetschef sedan 2001, avdelningen startade införandet av Patientnärmre vård Ann har utbildning inom hälso- och välfärdsadministration och har fått en särskild utmärkelse för sitt ledarskap! Avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad i praktiken Att möta en människa i den svåra situation som en akut psykisk sjukdom innebär hur skapa en vårdgemenskap som kan lindra lidande? Vårdarens etiska hållning med respekt för patientens egen upplevelse Hur skydda patienten från världen, sig själv och andra under det akutpsykiatriska skedet utan att det kränker patientens värdighet? Vård vid psykos hur kan du vårda för gemenskap mellan skilda världar där vårdaren innehar en bild av verkligheten och patienten en annan? Avskärmdhet vid psykos omvårdnadsåtgärder utifrån hur avskurenhet kan gestalta sig för patienten Lena-Karin Gustafsson, psykiatrisjuksköterska, lektor Mälardalens Högskola Disputerade 2008 med avhandlingen Försoning - ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, forskar och undervisar vid Mälardalens Högskola inom vårdande för upplevelse av värdighet i den psykiatriska kontexten. Aktuell som medförfattare till en bok om psykiatrisk omvårdnad på avancerad nivå som kommer :00 Dagen avslutas Vi gör avbrott för lunch samt kaffepaus under för- och eftermiddagen.

5 Den akutpsykiatriska vården har stått i blickfånget på flera sätt den senaste tiden. Med nationella psykiatrisamordningen ställs krav på psykiatrin i form av ökad tillgänglighet, kompetensutveckling och bättre omhändertagande i ett tidigt skede. Medias rapportering där uppmärksammade fall som gått snett får stort utrymme. Regeringen och Socialstyrelsen betonar behovet av mer forskning men också det faktum att psykiatrin behöver bli bättre på att implementera de nya metoder och den kunskap som forskningen genererar. Dessutom påverkar nya lagar dig som arbetar i psykiatrin. Lagen om tvångsvård i öppenvården kom En kompletterande lag som ålägger landsting och kommun att träffa överenskommelser om samverkan väntas träda i kraft januari Välkommen till konferensen Akutpsykiatri den januari där du får möjlighet att uppdatera dig inom ny spännande forskning presenterad av respektive områdes främsta experter samt lyssna till hur kunskap kan omvandlas till handling i lyckade praktikfall. Deanne Mannelid inleder konferensen genom att rikta vår uppmärksamhet mot den första akuta fasen, vilka bedömningar som görs och varför, aktuellt om symtom, diagnos och behandling. För bedömning av suicidrisk vägs idag både anamnes, klinisk status och resultatet av olika skattningsskalor in. Lars-Håkan Thorell delger dig hur omfattande forskning resulterat i en psykofysiologisk metod som är avsedd att utgöra ett objektivt komplement till detta. Kraven på organisation och vårdprocess inom akutpsykiatrin förändras i takt med faktorer som patienttillströmning, upptagningsområden och politiska beslut. Robert Claesson från Sahlgrenska akutpsykiatriska mottagning delar med sig av sina kunskaper om deras Triage system som tagits fram speciellt för psykiatrin, METTS-psy. Från Danmark kommer Martin Broch Pedersen och visar på hur Lean Health care kan tillföra stora vinster till psykiatrisk verksamhet. Danmark är ett föregångsland vad gäller LEAN, verksamhetsfilosofin som rönt stor framgång i vården. Förebyggande och hantering av hot och våld är ständigt aktuellt i psykiatrisk vård. Norman Shiappacasse ger dig konkreta tips om förhållningssätt i kritiska situationer. Tvångsvård är en speciell vårdform där tillvägagångssätt hela tiden behöver uppdateras. Tuula Wallsten talar om hur du kan bedriva vården med hänsyn till etiska aspekter. Du får lyssna till hur PIVA i Kalmar minskade användandet av tvångsåtgärder med SKL:s Nyckelprojekt. Mottagaren för vården, patienten, lyfts också fram. Inte minst av Agneta Schröder som berättar hur du kan mäta vårdkvalitet i akutpsykiatrisk vård utifrån patientens uppfattning. Avslutningsvis får du höra hur Tore Hegle och personal på Gagnef vårdcentral tog ett helhetsgrepp om samarbetet kring psykiatrin i öppenvården vilket bland annat resulterat i färre slutenvårdsinläggningar. Missa inte heller den separat bokningsbara fördjupningsdagen. Ann Westö delar med sig av egna erfarenheter och kunskaper om arbetsmodellen Patientnärmre vård, från bakgrund och koncept till hur de startat upp Patientnärmre vård på en psykiatrisk enhet. Avancerad akutpsykiatrisk omvårdnad utgör en stor utmaning för dig som vårdare. Stärk din yrkesroll genom att lyssna till Lena-Karin Gustafssons föreläsning om hur du kan utföra bedömning, planering och omvårdnadsåtgärder riktade mot de problem och behov som psykisk sjukdom ger upphov till. Välkommen! Erika Blomqvist, Leg. Sjuksköterska, Projektledare, Teknologisk Institut Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Akut psykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats Konferens januari, 2010 pris kr (Projektnr ) Fördjupningsdag 29 januari, pris 4 480kr (Projektnr ) Konferens + fördjupningsdag januari: kr (ordinarie pris kr) Moms tillkommer. Gå 4 betala för 3 gäller vid samtidig anmälan. Teknologisk Institut AB Sverige Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Namn Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress... Org.nr... Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tre enkla sätt att anmäla sig! % , vxl ) www Tid och plats Konferens januari, 2010 Fördjupningsdag 29 januari, 2010 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Konferens: kr Fördjupningsdag: kr Konferens + fördjupningsdag: kr I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Gå 4 betala för 3 gäller vid samtidig anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt maila projektledaren: Andra konferenser i Teknologisk Instituts regi Depression och ångest hos barn och unga KBT som behandlingsmetod mot överviktiga barn och ungdomar Hjärndagen Konstruktiv hantering av besvärliga människor Akut psykiatri Författare: Jan-Otto Ottosson, Hans Ottosson, Mats Ottosson, Ulf Åsgård Allt fler problemställningar har aktualiserats på de psykiatriska akutmottagningarna efter psykiatri-reformen. Denna lättanvända handbok täcker det stora behovet av problemorienterad vägledning som behövs i akuta situationer. Fler böcker för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård finner du på Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG Annons

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga En konferens för hela BUP-teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga nya riktlinjer och senaste utvecklingen inom barn och ungdomspsykiatrin Diagnostik

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Akutpsykiatri 2012. Gå 4 betala för 3! Konferensen som ger dig aktuell forskning, inspiration och ny kunskap! Suicid och suicidriskbedömning

Akutpsykiatri 2012. Gå 4 betala för 3! Konferensen som ger dig aktuell forskning, inspiration och ny kunskap! Suicid och suicidriskbedömning Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri 2012 Konferensen som ger dig aktuell forskning, inspiration och ny kunskap! Lär dig mer om neuropsykiatriska sjukdomar! Uppdatera dina kunskaper om suicidprevention! Triage

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Infektionssjukvård i utveckling och förändring

Infektionssjukvård i utveckling och förändring dig en! r fö ik ar sklin g da ion å v T fekt in på Infektionssjukvård i utveckling och förändring Multiresistenta bakterier en växande utmaning för infektionssjukvården! Lär dig se de tidiga tecknen på

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Gå 3! r ö f la a t e 4b Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Samtalsprocessen metoden som kvalitetssäkrar dina bedömningar i telefonrådgivningen! När är det farligt med akut huvudvärk? Smärta i

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Nytt tillfälle i höst! Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Egenvård i fokus idag och i framtiden! Hantering och skötsel av de olika accesserna Så

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Att arbeta med KBT i primärvården

Att arbeta med KBT i primärvården Att arbeta med KBT i primärvården Socialstyrelsens nya riktlinjer om KBT hur påverkas du i primärvården? Hur kan primärvårdsteamet samarbeta och ha ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna?

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen!

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Flera intressanta praktikfall från HR-avdelningar i olika branscher! LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Vad är LEAN och hur kan du applicera det på HR-processerna?

Läs mer

Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Gå 3! r ö af l a et 4b Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Målsökande läkemedel sk. targetläkemedel verkningsmekanismer, biverkningar och kombinationsmöjligheter Akuta symtom i cancervården

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Hur kan mindfulness hjälpa mot psykisk ohälsa? Att hantera stress med mindfulness hur fungerar det? Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Personlighetsstörningar 2012

Personlighetsstörningar 2012 Gå 5 betala för 4! Personlighetsstörningar 2012 Konferensen som ger dig aktuell kunskap, utveckling och den senaste forskningen! Problematisering av diagnos och diagnostisering vid personlighetsstörningar

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård!

Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för fjärde året i rad! Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård! Patientsäkerhet - hur identifiera brister i akutsjukvården

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård 2009 Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care of dying Pathway

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Gå 3! för a l eta b 4 Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Ort ope dkl inik en Ta del av satsningar som ger högre vårdkvalitet! Effektivare ortopedisk

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Anmäl dig före 4/9 och få 500 kr i rabatt Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Telefonrådgivning för sjuksköterskor kunskap utveckling inspiration Samtalsprocessen steg-för-steg Smärta i huvud, buk och bröst symtom och förlopp, hur vet du när det är akut? Psykisk ohälsa hur bemöter

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vårdmodell mer kvalitetstid till patienten, bättre arbetsmiljö och mindre stress för vårdpersonalen

Patientnärmre vård Framtidens vårdmodell mer kvalitetstid till patienten, bättre arbetsmiljö och mindre stress för vårdpersonalen Patientnärmre vård. Smaka på ordet. En vård riktad mot patienten. Ordet för våra tankar mot vårdens etiska grund. Varför har vi sjukvård? Vems behov är det som skall styra? Vårdens kärna är det mellanmänskliga

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag

Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag WORKSHOP Lär dig läsa snabbt utan att förlora i effektivitet för att få mer ut av din tid Snabbt informationsinhämtande nyckeln

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer