Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den oktober 2007.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007."

Transkript

1 Bilaga 1 Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den oktober Stöd från Nordiska Ministerrådet Konferensen var en nordisk nätverkskonferens med särskild tonvikt på hållbara transporter. Målsättningen var att öka medvetenheten om transporters påverkan på klimatet och hur nordiska kommuner kan arbeta för att minska denna negativa påverkan. De deltagande städerna i konferensen har olika kompetenser och det medför att det blir en stor bredd inom området. Målet var även att undersöka möjligheterna till gemensamt projektsamarbete kring dessa frågor. Konferensen har erhållit ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet. Inledning Cirka 30 politiker och tjänstemän från Klaksvik (Färöarna), Kopavogur (Island), Norrköping (Sverige), Odense (Danmark), Riga (Lettland), Tammerfors (Finland) och Trondheim (Norge) deltog i konferensen. Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Mattias Ottosson, inledde konferensen med en presentation av kommunen och en kort beskrivning av Norrköpings arbete med inriktning på hållbara transporter och klimatfrågor. Klimatförändring Markku Rummukainen, klimatforskare från Rossby Center vid SMHI i Norrköping, presenterade en studie som gjorts av SKL (Sveriges kommuner och landsting) i syfte att undersöka hur klimatarbetet ser ut i kommuner, landsting och regioner. Studien visar att man bedriver ett omfattande klimatarbete, men att man är dålig på att anpassa planeringen av samhället till ett förändrat klimat. Till exempel är de kommunala ledningsnäten inte anpassade för att kunna ta emot så mycket vatten som ett förändrat klimat med rikligare nederbörd medför. Klimatet har redan börjat förändras, och enligt de scenarier som Rossby Center tagit fram kommer följande att ske i Norden: Det blir varmare, framförallt på vintern; vegetationsperioden förlängs; nederbörden ökar, framförallt på vintern, men mindre snö; mer torka och fler skyfall på sommaren; havsnivån höjs och vattenföringen förändras över hela Norden. I Sverige har Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslagit att preskriptionstiden för bygglov utfärdade av kommuner ska förlängas från 10 år till 20 år. Kommunerna måste klimatsäkra nya projekt och komplettera dagens underlag med nya kunskaper. Framtidens transporter i staden No more business as usual Christer Ljungberg, VD på konsultfirman Trivector i Lund, betonade planeringsaspekten för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Han 1

2 menade att det finns ett grundläggande fel i hur vi tänker kring de tre aspekterna på hållbar utveckling. De har inte samma vikt utan utgör olika delar av en helhet. Den ekologiska aspekten måste betraktas som den överordnade ramen, den ekonomiska aspekten som medlet och den sociala aspekten som målet det goda livet. För att genomföra en klimatanpassad trafikplanering menade Ljungberg att man bör arbeta efter fyra grundläggande principer: Arbeta med beteendepåverkan Styra med ekonomiska incitament Planera smart Använda ny teknik Det senaste året har transporterna ökat med 3 procent. Bil och lastbilstrafiken ökar mer än kollektivtrafiken. För att ändra på detta måste vi planera vårt samhälle smartare. Täthet och närhet är principer för smart growth. Nyetableringar bör ligga nära kollektivtrafikstråk och externa affärsetableringar ska inte tillåtas. Vi måste ändra fokus från rörlighet till tillgänglighet. Ett sätt är att få människor att tänka på ett sådant sätt att de blir smarta trafikanter. Att påverka beteenden i en positiv riktning på arbetsplatser kan knytas samman med de vinster som kan göras i form av effektivisering och förbättrad hälsa. Attityder till trafik och miljö Maria Johansson är docent i miljöpsykologi vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Universitet. Hon har genomfört sex studier med den övergripande frågeställningen Har kunskaper och attityder betydelse för transportmedelsval och acceptans av trafikrestriktioner?. De första två studierna handlade om allmänhetens attityder och attityder hos lokala politiker och tjänstemän. Den 3:e studien handlade om barns och tonåringars attityder, den 4:e om barndomens betydelse för framtida transportval, den 5:e om föräldrars val av transportmedel för barnens resor och den 6:e om barn till fots och handlade om hur barns rörlighet i stadsdelar kan påverkas av olika planeringsperspektiv. Slutsatserna från de sex studierna är att Uthålliga transportval styrs sannolikt i högre grad av våra känslor än av kunskaper. Synen på transportmedel grundläggs till viss del i unga år. Uthålliga transportmedel kräver både långsiktiga och kortsiktiga strategier. Det är viktigt att fortsätta förbättra trafikmiljön ur barnens perspektiv. Man måste främst fokusera på föräldrarnas attityder till att barnen går eller cyklar på egen hand. Från fossilt till förnybart Norrköpings kommun och näringslivet Emma Campbell, miljöstrateg i Norrköpings kommun, informerade om det aktiva klimatarbete som bedrivs i Norrköpings kommun, till viss del finansierat med statliga bidrag. Allt miljöarbete i Norrköpings kommun baseras på kommunens miljöprogram. Campbell menade att en växelverkan 2

3 mellan investeringar och information krävs för att stimulera ett klimatengagemang. Hon pekade också på att samarbete mellan olika aktörer, till exempel kommunen och näringslivet, är viktigt. De extra medel som svenska staten avsatt i olika program har fungerat som stöttning för investeringar i hållbar utveckling och minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Hon informerade också om ett projekt kring ett nytt miljötekniskt centrum där Norrköping och Linköping är motorer i etableringsfasen. Hon pekade bland annat på att regionen är stark och har en stor miljöteknisk bredd. Större fokus på gemensam utveckling och export av miljöteknik kan bli en stor tillväxtmöjlighet för regionen. Studierundtur i Händelö industripark (inriktning förnybara bränslen) Emma Campbell guidade gruppen under en bussrundtur genom området Händelö i Norrköping, där ett företagskluster med miljöteknikföretag har växt fram. Följande platser besöktes: Slottshagens reningsverk som är Norrköpings avloppsreningsverk. Reningsverket har rötkamrar där slam rötas till biogas som sedan används som drivmedel för kollektivtrafikbussar och persontrafik. E.ON som producerar fjärrvärme till en stor del av Norrköping samt el och ånga. Företaget har reducerat sina fossila koldioxidutsläpp radikalt sedan 1990 tack vare att de ändrat från kol till att elda biobränsle (främst skogsflis, RT-flis och avfall) Lantmännen Agroetanol AB som är Sveriges enda storskaliga producent av spannmålsetanol och kommer att byggas ut ytterligare. Etanolen går till femprocentig inblandning av etanol i svensk bensin. Energin som används för att driva processen kommer via rörledningar från det närliggande kraftvärmeverket E.ON vilket innebär att etanoltillverkningen därför i princip blir fossilfri. Som restprodukter utav etanlotillverkningen blir det dels en proteinrik råvara som används till djurfoder och en drank som levereras till gröngasanläggningen som ligger intill etanolfabriken. Svensk biogas som är Sveriges första gröngasanläggning. Anläggningen har en rötkammare där man rötar dranken från etanolfabriken till biogas. Biogasen används till fordonsdrivmedel. Restprodukten används till gödsel i lantbruket och klarar kraven för ekologisk märkning (KRAV). Anläggningen ska byggas ut och har tillstånd att producera motsvarande c:a 5% av allt drivmedel i Norrköping. Sweden Bioenergy. En planerad anläggning för produktion av biodiesel av raps. Kommer att kunna ingå i den symbios som är tänkt för företagen på Händelö, det vill säga använda energin ifrån kraftvärmeverket och kunna leverera sin restprodukt till rötning till biogas. 3

4 I stan utan min bil Nordisk konferens om hållbara transporter Per Omre, overarkitekt i Trondheims kommun, inledde med att berätta övergripande om vad man gjorde i Trondheims kommun under den europeiska Trafikantveckan, den 16 till 22 september I Trondheim har man valt att kalla veckan för Grön trafikvecka. Bilköerna växer idag stadigt på huvudvägarna och det är många som klagar på att det är mycket trafik, men det är få som är villiga att göra någonting åt det menade Omre. Han pekade på att många måste ändra sina transportvanor för att en riktig förändring ska komma till stånd. Under trafikveckan, som skedde i ett av Trondheims ytterområden, pågick flera olika aktiviteter. Framförallt cykelverkstaden var väldigt lyckad och gå-buss blev populärt. Ett försök med pendlarparkering, där parkeringsbiljetten från parkeringen utanför stan även gällde som bussbiljett för att ta sig in till centrum, genomfördes. Kommunen har även en väl fungerande bil-pool. I centrum saknas p-platser, då mycket verksamhet har flyttat från ytterkanter av kommunen in mot centrum. Men detta leder även till att många i stället väljer att gå eller cykla. Klimatsmarta verktyg för attitydpåverkande arbete Jannica Schelin, mobilitetsstrateg i Norrköpings kommun, inledde med att berätta om Nätverket för hållbara transporter. Nätverkets syfte är att skapa en långsiktig lösning där flera aktörer samverkar för att genom informations- och kommunikationsinsatser minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Nätverket består både av parter inom kommunen och externa parter, och det ska verka för att öka medvetandenivån gällande smarta resval och hållbar transportstruktur. Det arbetar även för att skapa attitydförändringar hos allmänheten och näringslivet resandet ska påverkas innan det börjar. Nätverket är ett fyraårigt projekt som är en del i kommunens klimatinvesteringsprogram. Alla projekt i nätverket utvärderas på tre olika sätt: sumo (aktivitetsnivån), enkätundersökningar (projektnivån) samt processutvärdering (sker kontinuerligt). Att använda kultur för att informera och sprida kunskap om klimatsmarta val har varit mycket effektivt. Den del av nätverkets arbete som riktas till barn och ungdomar omfattar bland annat skolbio, klimatmusikaler och spanaruppdrag för barn. Filmen En obekväm sanning har visats för många gymnasieungdomar i kommunen och en klimatmusikal med inriktning på högstadiet och gymnasieelever har tagits fram. Ingemar Hillerström, landskapsarkitekt i Norrköpings kommun, informerade om olika evenemang som nätverket anordnat eller medverkat i med syfte att påverka allmänheten till ett mer klimatsmart transportbeteende. Inriktningen är att hellre vara en del av andras arrangemang än att ordna egna. Skälen till detta är att det är svårare att nå ut med helt egna aktiviteter och att man då ofta bara når de personer som redan är engagerade i miljöfrågor på något sätt. Till exempel fanns nätverket på plats i samband med en parad den 1 maj för veteranbilar och motorcyklar. Många av deltagarna i paraden visade ett stort intresse för förnybara drivmedel till fordon. Föreställningen Who is my motor? - Musikteatergruppen Gulasch 4

5 Som en del i programmet framförde musik teater-gruppen Gulasch föreställningen Who is my motor? Föreställningen är framtagen på beställning av nätverket för hållbara transporter i Norrköpings kommun och används som en del i det arbete som riktar sig till skolungdomar. Föreställningen är en klimatmusikal och vänder sig till ungdomar i åldern år. Syftet med musikalen är att sprida kunskap till ungdomar om transporter och dess påverkan på klimatet. Målet är att få ungdomar och unga vuxna att börja tänka på hur man transporterar sig och hur man gör hållbara transportval i vardagen. Till föreställningen på skolorna delas också ett studiematerial ut till lärarna som kan användas till information och fortsatt diskussion om klimatfrågor i klassrummet. Föreställningen har visats vid cirka 40 tillfällen i Norrköpings kommun och elever har sett den. En utvärdering av satsningen har gjorts som visade på ett över lag mycket positivt mottagande av lärare och elever. Nytt transportsystem i Tammerfors Risto Laaksonen, Purchasing Manager i Tammerfors, gav först en kort beskrivning av Tammerfors. Området är i dag det snabbast växande i Finland efter Helsingforsområdet. Antalet invånare är ungefär och om inflyttningen fortsätter i samma takt som hittills kommer man att vara personer år Andelen resor med kollektivtrafik är större i Tammerfors än i grannkommunerna och kvinnor använder kollektivtrafik i större utsträckning än män. Studier har visat att 80 procent av männens resor sker med bil. År 2006 skedde en omfattande förnyelse av kollektivtrafiken i Tammerfors men bussbiljettpriset har hållits på samma nivå i flera år. De senaste åren har kollektivtrafiken ökat för första gången sedan 1980-talet. Ett trafikpolitiskt program för Tammerfors blev färdigt Det var den första delen av en trafiksystemplan, TASE 2025, som ska beskriva vilka strategiska val som behövs för att kunna förverkliga de visioner som finns för trafiksystemet fram till 2025 samt vad som behöver göras för att nå de uppsatta målen. Man har gjort en jämförelse av olika kollektiva transportsystem och kommit fram till att det krävs många olika åtgärder och alternativ för att kunna förverkliga visionerna. Man satsar därför på en kombination av bussar, närtåg och spårvagnar. En utredning om biljettsystemet i Tammerfors visade att systemet ska vara zonrelaterat istället för avståndsrelaterat. Statens villighet att delta i finansieringen av projektet samt motivationen hos stadsområdets beslutsfattare menade Laaksonen är avgörande faktorer för hur väl arbetet med trafiksystemplanen kommer att fortskrida. Utsläppsproblematik kring båt- och skeppstrafik Dávur Winther är chef för kulturavdelningen i Klaksvik. Han berättade att många av de största miljöproblemen på Färöarna hänger samma med att 90 procent av öns intäkter kommer från havet. Detta medför att båt- och skeppstrafiken är väldigt omfattande. Allt avfall från båtarna och en stor del av Klaksviks avfall dumpas i havet. Det rör sig om ungefär sopsäckar per år. Detta medför att mycket avfall fastnar i de fiskenät som läggs ut. Förutom avfall dumpar fartygen också mycket olja i havet, vilket också utgör ett stort miljöproblem. 5

6 Utsläppen drabbar i stor utsträckning såväl landlevande som havslevande djur. Många fåglar, sälar och andra djur dör eller skadas för att de har ätit plast, fått fjäderdräkten förstörd av olja eller fastnat i nät eller plast, vanligen sexpacksringar. Färöarna är glest befolkat. Bara två av öns städer har kollektivtrafik, numera med nolltaxa men inte förnybara bränslen. Färöarna präglas således mycket av privatbilism. Färöarna har de tredje största utsläppen av koldioxid per person och år av alla världens länder. Fiskenäringen står för 32 procent av utsläppen, medan 20 procent kommer från hushållen som i princip alltid har egen oljeuppvärmning. Hållbarhetskonferens i Odense Line Schock Jepsen, geolog från By- och Kulturforvaltningen i Odense, presenterade den tredje nordiska konferensen om hållbar utveckling One small step Nordic sustainability conference som kommer att hållas i Odense den september Klimatförändringen kommer att vara konferensens huvudfokus, men man har ambitionen att låta en helhetssyn på hållbar utveckling prägla konferensen. Ungefär 600 nordbor förväntas delta i konferensen. Partnerskap kommer att vara ett nyckelbegrepp under konferensen och ambitionen är att konferensen ska leda fram till ett igångsättande av handlingar både lokalt och på ett nordiskt plan. Konferensen kommer att ha fem områdesspecifika arbetsgrupper; energi, transport, förbrukning, byggnadsfrågor och stadsplanering samt biodiversitet. Nordiska ministerrådet är konferensens huvudarrangör och bland samarbetsparterna finns både näringslivet och många myndigheter. Workshop 1: Hur kan kommunerna arbeta med beteendeförändringar? Slutsatser från workshopen: Frågan är omfattande och viktig. Den offentliga sektorn kan inte tvinga den privata sektorn att ändra sig. Det är bättre att motivera. Man kan inte diktera villkoren för människor. Visa vad vi kan vinna på att göra förändringar. Lyssna på medborgarnas åsikter. Ha en öppen dialog mellan den offentliga sektorn och allmänheten. Börja med att se hur jag själv gör och vad jag kan förändra. Barnen är en viktig målgrupp lättare att påverka barns vanor än vuxnas vanor. Lokala administrationer måste vara enade och tala med en röst. Workshop 2 Hållbar stadsplanering (planera för gång, cykel och kollektivtrafik istället för biltrafik) Slutsatser från workshopen: Utveckling av transportsystem (Riga och Tammerfors) 6

7 Tammerfors lyfte problemet med att skapa ett väl genomtänkt transportsystem i en stad som växer fort. I Riga finns problematiken på samma sätt, fast mer beroende på att biltrafiken ökar snabbt, med cirka 10 procent per år. Här finns stora möjligheter att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Utveckling av cykelvägar (Odense skickar materiel) Odense har arbetat länge med att skapa förbättrade möjligheter för cyklister i staden. Man kan nu se att cyklingen ökar och att man får positiva effekter, främst på hälsan. Riga och Kopavogur är båda intresserade av hur man planerar för ökad cykling. Människors beteende och kollektivtrafik (Riga) I Finland har man genomfört flera undersökningar om vad som motiverar människor till att resa kollektivt. De finns publicerade på hemsidan även på engelska. Biljettprissystem (Tammerfors) Tammerfors är intresserade av ett samarbetsprojekt kring biljettpriser. Får man fler att åka kollektivt genom att ha olika priser för olika persongrupper, till exempel pensionärer, personer med låg inkomst etc? Troligen behövs mer än sänkta avgifter, till exempel beteendepåverkande projekt, för att få fler personer att åka kollektiv. Workshop 3: Hur kan kommuner arbeta för att öka användningen av förnybara bränslen? Slutsatser från workshopen: Såväl tillverkning som försäljning av förnybara bränslen behövs. Man behöver öka antalet tankställen för exempelvis biogas. Se till att kommunens kollektivtrafik drivs med förnybara bränslen. Skapa en större andrahandsmarknad för fordon som drivs med förnybara bränslen. Satsa på vätgasdrivna bussar som i projektet på Island. Utvecklingen kan drivas på genom att en grupp inom Nordisk plattform skapas, där man kan arbeta med ömsesidigt informationsoch erfarenhetsutbyte inom området. Avslutning Vice ordförande i Norrköpings kommunstyrelse, kommunalrådet Eva Andersson, avslutade konferensen med att betona att sammankomsternas politiska nivå måste höjas, att städernas representanter behöver lära känna varandra bättre och dela med sig mer av sina kunskaper och erfarenheter. Hon pekade också på konkretion som nyckeln till en ökad acceptans av det nordiska samarbetet. Slutligen tackades konferensdeltagarna och konferensen avslutades. 7

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Aktiviteter Del 1. Inledning

Aktiviteter Del 1. Inledning Aktiviteter Del 1. Inledning Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 1. Inledning Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter... 5 Enkät kring hållbara

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete FOTO: THOMAS HARRYSSON Emma Johansson, tågvärd För den som vill vara med och bromsa klimatförändringen är bussförare

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Framtidens transporter i staden no more business as usual

Framtidens transporter i staden no more business as usual Vilka är Trivector? Framtidens transporter i staden no more business as usual Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag ca 60 personer anställda Arbetar inom hela området trafikplanering Särskilt fokus på

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

Fossilbränslefritt Växjö

Fossilbränslefritt Växjö Fossilbränslefritt Växjö Klimatet förändras Klimatförändringar är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid från förbränning av fossila bränslen,

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

ö AB fic or Traf Trivect

ö AB fic or Traf Trivect ö Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 78 personer anställda, 37 på Traffic Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk RAPPORT 1(20) 2008-01-21 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, miljöstrateg 011-15 12 28 2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats

Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats Sammanfattning Kunskapsöverföringen är en viktig del i förändringsarbete, men att verkligen nå fram med budskapet är en utmaning. Vid kommunikation av ett

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk VERKSAMHETSRAPPORT 1(8) 2006-01-18 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, mobilitetsstrateg 011-15 12 28 2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Mobilitetsnätverket Nätverket för

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare?

BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare? BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare? Daniel Hagberg, Kalmar 4 juni -08 10 partners från 9 länder NELEEAC England, London Koordinator ANATOLIKI Grekland MEA- Bulgarien

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Na ringsdepartementets remiss av utredningen Fossilfrihet pa va g (SOU 2013:84)

Klimatkommunernas svar pa Na ringsdepartementets remiss av utredningen Fossilfrihet pa va g (SOU 2013:84) s svar pa Na ringsdepartementets remiss av utredningen Fossilfrihet pa va g (SOU 2013:84) Sammanfattning av s synpunkter är positiva till de flesta av utredarnas förslag och välkomnar utredningen som helhet.

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer