Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den oktober 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007."

Transkript

1 Bilaga 1 Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den oktober Stöd från Nordiska Ministerrådet Konferensen var en nordisk nätverkskonferens med särskild tonvikt på hållbara transporter. Målsättningen var att öka medvetenheten om transporters påverkan på klimatet och hur nordiska kommuner kan arbeta för att minska denna negativa påverkan. De deltagande städerna i konferensen har olika kompetenser och det medför att det blir en stor bredd inom området. Målet var även att undersöka möjligheterna till gemensamt projektsamarbete kring dessa frågor. Konferensen har erhållit ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet. Inledning Cirka 30 politiker och tjänstemän från Klaksvik (Färöarna), Kopavogur (Island), Norrköping (Sverige), Odense (Danmark), Riga (Lettland), Tammerfors (Finland) och Trondheim (Norge) deltog i konferensen. Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Mattias Ottosson, inledde konferensen med en presentation av kommunen och en kort beskrivning av Norrköpings arbete med inriktning på hållbara transporter och klimatfrågor. Klimatförändring Markku Rummukainen, klimatforskare från Rossby Center vid SMHI i Norrköping, presenterade en studie som gjorts av SKL (Sveriges kommuner och landsting) i syfte att undersöka hur klimatarbetet ser ut i kommuner, landsting och regioner. Studien visar att man bedriver ett omfattande klimatarbete, men att man är dålig på att anpassa planeringen av samhället till ett förändrat klimat. Till exempel är de kommunala ledningsnäten inte anpassade för att kunna ta emot så mycket vatten som ett förändrat klimat med rikligare nederbörd medför. Klimatet har redan börjat förändras, och enligt de scenarier som Rossby Center tagit fram kommer följande att ske i Norden: Det blir varmare, framförallt på vintern; vegetationsperioden förlängs; nederbörden ökar, framförallt på vintern, men mindre snö; mer torka och fler skyfall på sommaren; havsnivån höjs och vattenföringen förändras över hela Norden. I Sverige har Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslagit att preskriptionstiden för bygglov utfärdade av kommuner ska förlängas från 10 år till 20 år. Kommunerna måste klimatsäkra nya projekt och komplettera dagens underlag med nya kunskaper. Framtidens transporter i staden No more business as usual Christer Ljungberg, VD på konsultfirman Trivector i Lund, betonade planeringsaspekten för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Han 1

2 menade att det finns ett grundläggande fel i hur vi tänker kring de tre aspekterna på hållbar utveckling. De har inte samma vikt utan utgör olika delar av en helhet. Den ekologiska aspekten måste betraktas som den överordnade ramen, den ekonomiska aspekten som medlet och den sociala aspekten som målet det goda livet. För att genomföra en klimatanpassad trafikplanering menade Ljungberg att man bör arbeta efter fyra grundläggande principer: Arbeta med beteendepåverkan Styra med ekonomiska incitament Planera smart Använda ny teknik Det senaste året har transporterna ökat med 3 procent. Bil och lastbilstrafiken ökar mer än kollektivtrafiken. För att ändra på detta måste vi planera vårt samhälle smartare. Täthet och närhet är principer för smart growth. Nyetableringar bör ligga nära kollektivtrafikstråk och externa affärsetableringar ska inte tillåtas. Vi måste ändra fokus från rörlighet till tillgänglighet. Ett sätt är att få människor att tänka på ett sådant sätt att de blir smarta trafikanter. Att påverka beteenden i en positiv riktning på arbetsplatser kan knytas samman med de vinster som kan göras i form av effektivisering och förbättrad hälsa. Attityder till trafik och miljö Maria Johansson är docent i miljöpsykologi vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Universitet. Hon har genomfört sex studier med den övergripande frågeställningen Har kunskaper och attityder betydelse för transportmedelsval och acceptans av trafikrestriktioner?. De första två studierna handlade om allmänhetens attityder och attityder hos lokala politiker och tjänstemän. Den 3:e studien handlade om barns och tonåringars attityder, den 4:e om barndomens betydelse för framtida transportval, den 5:e om föräldrars val av transportmedel för barnens resor och den 6:e om barn till fots och handlade om hur barns rörlighet i stadsdelar kan påverkas av olika planeringsperspektiv. Slutsatserna från de sex studierna är att Uthålliga transportval styrs sannolikt i högre grad av våra känslor än av kunskaper. Synen på transportmedel grundläggs till viss del i unga år. Uthålliga transportmedel kräver både långsiktiga och kortsiktiga strategier. Det är viktigt att fortsätta förbättra trafikmiljön ur barnens perspektiv. Man måste främst fokusera på föräldrarnas attityder till att barnen går eller cyklar på egen hand. Från fossilt till förnybart Norrköpings kommun och näringslivet Emma Campbell, miljöstrateg i Norrköpings kommun, informerade om det aktiva klimatarbete som bedrivs i Norrköpings kommun, till viss del finansierat med statliga bidrag. Allt miljöarbete i Norrköpings kommun baseras på kommunens miljöprogram. Campbell menade att en växelverkan 2

3 mellan investeringar och information krävs för att stimulera ett klimatengagemang. Hon pekade också på att samarbete mellan olika aktörer, till exempel kommunen och näringslivet, är viktigt. De extra medel som svenska staten avsatt i olika program har fungerat som stöttning för investeringar i hållbar utveckling och minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Hon informerade också om ett projekt kring ett nytt miljötekniskt centrum där Norrköping och Linköping är motorer i etableringsfasen. Hon pekade bland annat på att regionen är stark och har en stor miljöteknisk bredd. Större fokus på gemensam utveckling och export av miljöteknik kan bli en stor tillväxtmöjlighet för regionen. Studierundtur i Händelö industripark (inriktning förnybara bränslen) Emma Campbell guidade gruppen under en bussrundtur genom området Händelö i Norrköping, där ett företagskluster med miljöteknikföretag har växt fram. Följande platser besöktes: Slottshagens reningsverk som är Norrköpings avloppsreningsverk. Reningsverket har rötkamrar där slam rötas till biogas som sedan används som drivmedel för kollektivtrafikbussar och persontrafik. E.ON som producerar fjärrvärme till en stor del av Norrköping samt el och ånga. Företaget har reducerat sina fossila koldioxidutsläpp radikalt sedan 1990 tack vare att de ändrat från kol till att elda biobränsle (främst skogsflis, RT-flis och avfall) Lantmännen Agroetanol AB som är Sveriges enda storskaliga producent av spannmålsetanol och kommer att byggas ut ytterligare. Etanolen går till femprocentig inblandning av etanol i svensk bensin. Energin som används för att driva processen kommer via rörledningar från det närliggande kraftvärmeverket E.ON vilket innebär att etanoltillverkningen därför i princip blir fossilfri. Som restprodukter utav etanlotillverkningen blir det dels en proteinrik råvara som används till djurfoder och en drank som levereras till gröngasanläggningen som ligger intill etanolfabriken. Svensk biogas som är Sveriges första gröngasanläggning. Anläggningen har en rötkammare där man rötar dranken från etanolfabriken till biogas. Biogasen används till fordonsdrivmedel. Restprodukten används till gödsel i lantbruket och klarar kraven för ekologisk märkning (KRAV). Anläggningen ska byggas ut och har tillstånd att producera motsvarande c:a 5% av allt drivmedel i Norrköping. Sweden Bioenergy. En planerad anläggning för produktion av biodiesel av raps. Kommer att kunna ingå i den symbios som är tänkt för företagen på Händelö, det vill säga använda energin ifrån kraftvärmeverket och kunna leverera sin restprodukt till rötning till biogas. 3

4 I stan utan min bil Nordisk konferens om hållbara transporter Per Omre, overarkitekt i Trondheims kommun, inledde med att berätta övergripande om vad man gjorde i Trondheims kommun under den europeiska Trafikantveckan, den 16 till 22 september I Trondheim har man valt att kalla veckan för Grön trafikvecka. Bilköerna växer idag stadigt på huvudvägarna och det är många som klagar på att det är mycket trafik, men det är få som är villiga att göra någonting åt det menade Omre. Han pekade på att många måste ändra sina transportvanor för att en riktig förändring ska komma till stånd. Under trafikveckan, som skedde i ett av Trondheims ytterområden, pågick flera olika aktiviteter. Framförallt cykelverkstaden var väldigt lyckad och gå-buss blev populärt. Ett försök med pendlarparkering, där parkeringsbiljetten från parkeringen utanför stan även gällde som bussbiljett för att ta sig in till centrum, genomfördes. Kommunen har även en väl fungerande bil-pool. I centrum saknas p-platser, då mycket verksamhet har flyttat från ytterkanter av kommunen in mot centrum. Men detta leder även till att många i stället väljer att gå eller cykla. Klimatsmarta verktyg för attitydpåverkande arbete Jannica Schelin, mobilitetsstrateg i Norrköpings kommun, inledde med att berätta om Nätverket för hållbara transporter. Nätverkets syfte är att skapa en långsiktig lösning där flera aktörer samverkar för att genom informations- och kommunikationsinsatser minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Nätverket består både av parter inom kommunen och externa parter, och det ska verka för att öka medvetandenivån gällande smarta resval och hållbar transportstruktur. Det arbetar även för att skapa attitydförändringar hos allmänheten och näringslivet resandet ska påverkas innan det börjar. Nätverket är ett fyraårigt projekt som är en del i kommunens klimatinvesteringsprogram. Alla projekt i nätverket utvärderas på tre olika sätt: sumo (aktivitetsnivån), enkätundersökningar (projektnivån) samt processutvärdering (sker kontinuerligt). Att använda kultur för att informera och sprida kunskap om klimatsmarta val har varit mycket effektivt. Den del av nätverkets arbete som riktas till barn och ungdomar omfattar bland annat skolbio, klimatmusikaler och spanaruppdrag för barn. Filmen En obekväm sanning har visats för många gymnasieungdomar i kommunen och en klimatmusikal med inriktning på högstadiet och gymnasieelever har tagits fram. Ingemar Hillerström, landskapsarkitekt i Norrköpings kommun, informerade om olika evenemang som nätverket anordnat eller medverkat i med syfte att påverka allmänheten till ett mer klimatsmart transportbeteende. Inriktningen är att hellre vara en del av andras arrangemang än att ordna egna. Skälen till detta är att det är svårare att nå ut med helt egna aktiviteter och att man då ofta bara når de personer som redan är engagerade i miljöfrågor på något sätt. Till exempel fanns nätverket på plats i samband med en parad den 1 maj för veteranbilar och motorcyklar. Många av deltagarna i paraden visade ett stort intresse för förnybara drivmedel till fordon. Föreställningen Who is my motor? - Musikteatergruppen Gulasch 4

5 Som en del i programmet framförde musik teater-gruppen Gulasch föreställningen Who is my motor? Föreställningen är framtagen på beställning av nätverket för hållbara transporter i Norrköpings kommun och används som en del i det arbete som riktar sig till skolungdomar. Föreställningen är en klimatmusikal och vänder sig till ungdomar i åldern år. Syftet med musikalen är att sprida kunskap till ungdomar om transporter och dess påverkan på klimatet. Målet är att få ungdomar och unga vuxna att börja tänka på hur man transporterar sig och hur man gör hållbara transportval i vardagen. Till föreställningen på skolorna delas också ett studiematerial ut till lärarna som kan användas till information och fortsatt diskussion om klimatfrågor i klassrummet. Föreställningen har visats vid cirka 40 tillfällen i Norrköpings kommun och elever har sett den. En utvärdering av satsningen har gjorts som visade på ett över lag mycket positivt mottagande av lärare och elever. Nytt transportsystem i Tammerfors Risto Laaksonen, Purchasing Manager i Tammerfors, gav först en kort beskrivning av Tammerfors. Området är i dag det snabbast växande i Finland efter Helsingforsområdet. Antalet invånare är ungefär och om inflyttningen fortsätter i samma takt som hittills kommer man att vara personer år Andelen resor med kollektivtrafik är större i Tammerfors än i grannkommunerna och kvinnor använder kollektivtrafik i större utsträckning än män. Studier har visat att 80 procent av männens resor sker med bil. År 2006 skedde en omfattande förnyelse av kollektivtrafiken i Tammerfors men bussbiljettpriset har hållits på samma nivå i flera år. De senaste åren har kollektivtrafiken ökat för första gången sedan 1980-talet. Ett trafikpolitiskt program för Tammerfors blev färdigt Det var den första delen av en trafiksystemplan, TASE 2025, som ska beskriva vilka strategiska val som behövs för att kunna förverkliga de visioner som finns för trafiksystemet fram till 2025 samt vad som behöver göras för att nå de uppsatta målen. Man har gjort en jämförelse av olika kollektiva transportsystem och kommit fram till att det krävs många olika åtgärder och alternativ för att kunna förverkliga visionerna. Man satsar därför på en kombination av bussar, närtåg och spårvagnar. En utredning om biljettsystemet i Tammerfors visade att systemet ska vara zonrelaterat istället för avståndsrelaterat. Statens villighet att delta i finansieringen av projektet samt motivationen hos stadsområdets beslutsfattare menade Laaksonen är avgörande faktorer för hur väl arbetet med trafiksystemplanen kommer att fortskrida. Utsläppsproblematik kring båt- och skeppstrafik Dávur Winther är chef för kulturavdelningen i Klaksvik. Han berättade att många av de största miljöproblemen på Färöarna hänger samma med att 90 procent av öns intäkter kommer från havet. Detta medför att båt- och skeppstrafiken är väldigt omfattande. Allt avfall från båtarna och en stor del av Klaksviks avfall dumpas i havet. Det rör sig om ungefär sopsäckar per år. Detta medför att mycket avfall fastnar i de fiskenät som läggs ut. Förutom avfall dumpar fartygen också mycket olja i havet, vilket också utgör ett stort miljöproblem. 5

6 Utsläppen drabbar i stor utsträckning såväl landlevande som havslevande djur. Många fåglar, sälar och andra djur dör eller skadas för att de har ätit plast, fått fjäderdräkten förstörd av olja eller fastnat i nät eller plast, vanligen sexpacksringar. Färöarna är glest befolkat. Bara två av öns städer har kollektivtrafik, numera med nolltaxa men inte förnybara bränslen. Färöarna präglas således mycket av privatbilism. Färöarna har de tredje största utsläppen av koldioxid per person och år av alla världens länder. Fiskenäringen står för 32 procent av utsläppen, medan 20 procent kommer från hushållen som i princip alltid har egen oljeuppvärmning. Hållbarhetskonferens i Odense Line Schock Jepsen, geolog från By- och Kulturforvaltningen i Odense, presenterade den tredje nordiska konferensen om hållbar utveckling One small step Nordic sustainability conference som kommer att hållas i Odense den september Klimatförändringen kommer att vara konferensens huvudfokus, men man har ambitionen att låta en helhetssyn på hållbar utveckling prägla konferensen. Ungefär 600 nordbor förväntas delta i konferensen. Partnerskap kommer att vara ett nyckelbegrepp under konferensen och ambitionen är att konferensen ska leda fram till ett igångsättande av handlingar både lokalt och på ett nordiskt plan. Konferensen kommer att ha fem områdesspecifika arbetsgrupper; energi, transport, förbrukning, byggnadsfrågor och stadsplanering samt biodiversitet. Nordiska ministerrådet är konferensens huvudarrangör och bland samarbetsparterna finns både näringslivet och många myndigheter. Workshop 1: Hur kan kommunerna arbeta med beteendeförändringar? Slutsatser från workshopen: Frågan är omfattande och viktig. Den offentliga sektorn kan inte tvinga den privata sektorn att ändra sig. Det är bättre att motivera. Man kan inte diktera villkoren för människor. Visa vad vi kan vinna på att göra förändringar. Lyssna på medborgarnas åsikter. Ha en öppen dialog mellan den offentliga sektorn och allmänheten. Börja med att se hur jag själv gör och vad jag kan förändra. Barnen är en viktig målgrupp lättare att påverka barns vanor än vuxnas vanor. Lokala administrationer måste vara enade och tala med en röst. Workshop 2 Hållbar stadsplanering (planera för gång, cykel och kollektivtrafik istället för biltrafik) Slutsatser från workshopen: Utveckling av transportsystem (Riga och Tammerfors) 6

7 Tammerfors lyfte problemet med att skapa ett väl genomtänkt transportsystem i en stad som växer fort. I Riga finns problematiken på samma sätt, fast mer beroende på att biltrafiken ökar snabbt, med cirka 10 procent per år. Här finns stora möjligheter att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Utveckling av cykelvägar (Odense skickar materiel) Odense har arbetat länge med att skapa förbättrade möjligheter för cyklister i staden. Man kan nu se att cyklingen ökar och att man får positiva effekter, främst på hälsan. Riga och Kopavogur är båda intresserade av hur man planerar för ökad cykling. Människors beteende och kollektivtrafik (Riga) I Finland har man genomfört flera undersökningar om vad som motiverar människor till att resa kollektivt. De finns publicerade på hemsidan även på engelska. Biljettprissystem (Tammerfors) Tammerfors är intresserade av ett samarbetsprojekt kring biljettpriser. Får man fler att åka kollektivt genom att ha olika priser för olika persongrupper, till exempel pensionärer, personer med låg inkomst etc? Troligen behövs mer än sänkta avgifter, till exempel beteendepåverkande projekt, för att få fler personer att åka kollektiv. Workshop 3: Hur kan kommuner arbeta för att öka användningen av förnybara bränslen? Slutsatser från workshopen: Såväl tillverkning som försäljning av förnybara bränslen behövs. Man behöver öka antalet tankställen för exempelvis biogas. Se till att kommunens kollektivtrafik drivs med förnybara bränslen. Skapa en större andrahandsmarknad för fordon som drivs med förnybara bränslen. Satsa på vätgasdrivna bussar som i projektet på Island. Utvecklingen kan drivas på genom att en grupp inom Nordisk plattform skapas, där man kan arbeta med ömsesidigt informationsoch erfarenhetsutbyte inom området. Avslutning Vice ordförande i Norrköpings kommunstyrelse, kommunalrådet Eva Andersson, avslutade konferensen med att betona att sammankomsternas politiska nivå måste höjas, att städernas representanter behöver lära känna varandra bättre och dela med sig mer av sina kunskaper och erfarenheter. Hon pekade också på konkretion som nyckeln till en ökad acceptans av det nordiska samarbetet. Slutligen tackades konferensdeltagarna och konferensen avslutades. 7

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Aktiviteter Del 1. Inledning

Aktiviteter Del 1. Inledning Aktiviteter Del 1. Inledning Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 1. Inledning Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter... 5 Enkät kring hållbara

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Biogasen i samhällets tjänst. Energiting Sydost, Karlshamn 10 november 2016 Anders Mathiasson Konceptum

Biogasen i samhällets tjänst. Energiting Sydost, Karlshamn 10 november 2016 Anders Mathiasson Konceptum Biogasen i samhällets tjänst Energiting Sydost, Karlshamn 10 november 2016 Anders Mathiasson Konceptum Biogasanvändning 2005-2015 Presentationens namn, version etc 2016-11-11 2 Biogasen sluter det lokala

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL "Mothman City"

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL Mothman City Estniska skolan i Stockholm Svartmangatan 20-22 111 29 STOCKHOLM 08-412 60 20 exp@estniskaskolan.se Lärare: Patrik Slimane, patrik@parafras.se 800 ord inklusive bildtexter. UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun MöTs inriktning Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Vägverket och kommunerna och ska involvera kommuninvånarna. Nyckelord i projektet är samordningsvinster,

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet 1 2 Vi Vi gör värme och el med träbränsle Kraftvärmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el, använder nästan bara förnybart träbränsle. Det

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Fossilfritt Sverige 2

Fossilfritt Sverige 2 Fossilfritt Sverige 2 Deklarationen Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

10 utmaningar för ett hållbart Norrköping

10 utmaningar för ett hållbart Norrköping 10 utmaningar för ett hållbart Norrköping 2016-01-27 10 utmaningar för ett hållbart Norrköping Stadsplanering börjar inte med ett vitt tomt papper! Man kan önska sig hållbara energilösningar men vem ska

Läs mer

Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta?

Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta? Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta? Andreas Hagnell www.skl.se/klimat 1 Roller i klimatarbetet Politisk arena Samhällsplanering Egen verksamhet Utbildning Rådgivning

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Ställ frågor viatwitter: #FossilfrittSE. Fossilfritt Sverige 1

Ställ frågor viatwitter: #FossilfrittSE. Fossilfritt Sverige 1 Ställ frågor viatwitter: #FossilfrittSE Fossilfritt Sverige 1 9.30 Kaffe och registrering 10.00 Välkomna 10.05 Kommunernas roll i en ny utvecklingsagenda för Sverige 10.45 Släpp kommunerna loss tio förslag

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018

Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018 Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018 2014-08-26 Krav på partierna i Västerås mandatperiod 2015 2018_s1BJ 1 ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART VÄSTERÅS. Naturskyddsföreningen

Läs mer

Initiativet Fossilfritt Sverige

Initiativet Fossilfritt Sverige MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Initiativet Fossilfritt Sverige Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Fossilfritt Sverige 3 Deklarationen Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de

Läs mer

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner.

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner. Pinni ETT PEDAGOGISKT ARBETSMATERIAL FÖR ATT VÄRNA OM VÅR MILJÖ. Syftet är att påverka viljan till att aktivt vara med och minska på koldioxidutsläpp. Materialet vänder sig till barn mellan 6-10 år. Miljömaterialet

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Dag 1 Undersökningar och experiment kring energi. Skolår 1-3 gör dessa studier på skolan Skolår 4-5 åker till Klimat-X halva dagen och diskuterar olika sätt för dem

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete FOTO: THOMAS HARRYSSON Emma Johansson, tågvärd För den som vill vara med och bromsa klimatförändringen är bussförare

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi Klimatfärdplan Sammanställning från Workshop om energi Inledning Under FN:s klimatkonferens i Paris kom deltagarna från världens länder överens om målet att inte överstiga en global temperaturökning på

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer