Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den oktober 2007.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007."

Transkript

1 Bilaga 1 Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den oktober Stöd från Nordiska Ministerrådet Konferensen var en nordisk nätverkskonferens med särskild tonvikt på hållbara transporter. Målsättningen var att öka medvetenheten om transporters påverkan på klimatet och hur nordiska kommuner kan arbeta för att minska denna negativa påverkan. De deltagande städerna i konferensen har olika kompetenser och det medför att det blir en stor bredd inom området. Målet var även att undersöka möjligheterna till gemensamt projektsamarbete kring dessa frågor. Konferensen har erhållit ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet. Inledning Cirka 30 politiker och tjänstemän från Klaksvik (Färöarna), Kopavogur (Island), Norrköping (Sverige), Odense (Danmark), Riga (Lettland), Tammerfors (Finland) och Trondheim (Norge) deltog i konferensen. Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Mattias Ottosson, inledde konferensen med en presentation av kommunen och en kort beskrivning av Norrköpings arbete med inriktning på hållbara transporter och klimatfrågor. Klimatförändring Markku Rummukainen, klimatforskare från Rossby Center vid SMHI i Norrköping, presenterade en studie som gjorts av SKL (Sveriges kommuner och landsting) i syfte att undersöka hur klimatarbetet ser ut i kommuner, landsting och regioner. Studien visar att man bedriver ett omfattande klimatarbete, men att man är dålig på att anpassa planeringen av samhället till ett förändrat klimat. Till exempel är de kommunala ledningsnäten inte anpassade för att kunna ta emot så mycket vatten som ett förändrat klimat med rikligare nederbörd medför. Klimatet har redan börjat förändras, och enligt de scenarier som Rossby Center tagit fram kommer följande att ske i Norden: Det blir varmare, framförallt på vintern; vegetationsperioden förlängs; nederbörden ökar, framförallt på vintern, men mindre snö; mer torka och fler skyfall på sommaren; havsnivån höjs och vattenföringen förändras över hela Norden. I Sverige har Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslagit att preskriptionstiden för bygglov utfärdade av kommuner ska förlängas från 10 år till 20 år. Kommunerna måste klimatsäkra nya projekt och komplettera dagens underlag med nya kunskaper. Framtidens transporter i staden No more business as usual Christer Ljungberg, VD på konsultfirman Trivector i Lund, betonade planeringsaspekten för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Han 1

2 menade att det finns ett grundläggande fel i hur vi tänker kring de tre aspekterna på hållbar utveckling. De har inte samma vikt utan utgör olika delar av en helhet. Den ekologiska aspekten måste betraktas som den överordnade ramen, den ekonomiska aspekten som medlet och den sociala aspekten som målet det goda livet. För att genomföra en klimatanpassad trafikplanering menade Ljungberg att man bör arbeta efter fyra grundläggande principer: Arbeta med beteendepåverkan Styra med ekonomiska incitament Planera smart Använda ny teknik Det senaste året har transporterna ökat med 3 procent. Bil och lastbilstrafiken ökar mer än kollektivtrafiken. För att ändra på detta måste vi planera vårt samhälle smartare. Täthet och närhet är principer för smart growth. Nyetableringar bör ligga nära kollektivtrafikstråk och externa affärsetableringar ska inte tillåtas. Vi måste ändra fokus från rörlighet till tillgänglighet. Ett sätt är att få människor att tänka på ett sådant sätt att de blir smarta trafikanter. Att påverka beteenden i en positiv riktning på arbetsplatser kan knytas samman med de vinster som kan göras i form av effektivisering och förbättrad hälsa. Attityder till trafik och miljö Maria Johansson är docent i miljöpsykologi vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Universitet. Hon har genomfört sex studier med den övergripande frågeställningen Har kunskaper och attityder betydelse för transportmedelsval och acceptans av trafikrestriktioner?. De första två studierna handlade om allmänhetens attityder och attityder hos lokala politiker och tjänstemän. Den 3:e studien handlade om barns och tonåringars attityder, den 4:e om barndomens betydelse för framtida transportval, den 5:e om föräldrars val av transportmedel för barnens resor och den 6:e om barn till fots och handlade om hur barns rörlighet i stadsdelar kan påverkas av olika planeringsperspektiv. Slutsatserna från de sex studierna är att Uthålliga transportval styrs sannolikt i högre grad av våra känslor än av kunskaper. Synen på transportmedel grundläggs till viss del i unga år. Uthålliga transportmedel kräver både långsiktiga och kortsiktiga strategier. Det är viktigt att fortsätta förbättra trafikmiljön ur barnens perspektiv. Man måste främst fokusera på föräldrarnas attityder till att barnen går eller cyklar på egen hand. Från fossilt till förnybart Norrköpings kommun och näringslivet Emma Campbell, miljöstrateg i Norrköpings kommun, informerade om det aktiva klimatarbete som bedrivs i Norrköpings kommun, till viss del finansierat med statliga bidrag. Allt miljöarbete i Norrköpings kommun baseras på kommunens miljöprogram. Campbell menade att en växelverkan 2

3 mellan investeringar och information krävs för att stimulera ett klimatengagemang. Hon pekade också på att samarbete mellan olika aktörer, till exempel kommunen och näringslivet, är viktigt. De extra medel som svenska staten avsatt i olika program har fungerat som stöttning för investeringar i hållbar utveckling och minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Hon informerade också om ett projekt kring ett nytt miljötekniskt centrum där Norrköping och Linköping är motorer i etableringsfasen. Hon pekade bland annat på att regionen är stark och har en stor miljöteknisk bredd. Större fokus på gemensam utveckling och export av miljöteknik kan bli en stor tillväxtmöjlighet för regionen. Studierundtur i Händelö industripark (inriktning förnybara bränslen) Emma Campbell guidade gruppen under en bussrundtur genom området Händelö i Norrköping, där ett företagskluster med miljöteknikföretag har växt fram. Följande platser besöktes: Slottshagens reningsverk som är Norrköpings avloppsreningsverk. Reningsverket har rötkamrar där slam rötas till biogas som sedan används som drivmedel för kollektivtrafikbussar och persontrafik. E.ON som producerar fjärrvärme till en stor del av Norrköping samt el och ånga. Företaget har reducerat sina fossila koldioxidutsläpp radikalt sedan 1990 tack vare att de ändrat från kol till att elda biobränsle (främst skogsflis, RT-flis och avfall) Lantmännen Agroetanol AB som är Sveriges enda storskaliga producent av spannmålsetanol och kommer att byggas ut ytterligare. Etanolen går till femprocentig inblandning av etanol i svensk bensin. Energin som används för att driva processen kommer via rörledningar från det närliggande kraftvärmeverket E.ON vilket innebär att etanoltillverkningen därför i princip blir fossilfri. Som restprodukter utav etanlotillverkningen blir det dels en proteinrik råvara som används till djurfoder och en drank som levereras till gröngasanläggningen som ligger intill etanolfabriken. Svensk biogas som är Sveriges första gröngasanläggning. Anläggningen har en rötkammare där man rötar dranken från etanolfabriken till biogas. Biogasen används till fordonsdrivmedel. Restprodukten används till gödsel i lantbruket och klarar kraven för ekologisk märkning (KRAV). Anläggningen ska byggas ut och har tillstånd att producera motsvarande c:a 5% av allt drivmedel i Norrköping. Sweden Bioenergy. En planerad anläggning för produktion av biodiesel av raps. Kommer att kunna ingå i den symbios som är tänkt för företagen på Händelö, det vill säga använda energin ifrån kraftvärmeverket och kunna leverera sin restprodukt till rötning till biogas. 3

4 I stan utan min bil Nordisk konferens om hållbara transporter Per Omre, overarkitekt i Trondheims kommun, inledde med att berätta övergripande om vad man gjorde i Trondheims kommun under den europeiska Trafikantveckan, den 16 till 22 september I Trondheim har man valt att kalla veckan för Grön trafikvecka. Bilköerna växer idag stadigt på huvudvägarna och det är många som klagar på att det är mycket trafik, men det är få som är villiga att göra någonting åt det menade Omre. Han pekade på att många måste ändra sina transportvanor för att en riktig förändring ska komma till stånd. Under trafikveckan, som skedde i ett av Trondheims ytterområden, pågick flera olika aktiviteter. Framförallt cykelverkstaden var väldigt lyckad och gå-buss blev populärt. Ett försök med pendlarparkering, där parkeringsbiljetten från parkeringen utanför stan även gällde som bussbiljett för att ta sig in till centrum, genomfördes. Kommunen har även en väl fungerande bil-pool. I centrum saknas p-platser, då mycket verksamhet har flyttat från ytterkanter av kommunen in mot centrum. Men detta leder även till att många i stället väljer att gå eller cykla. Klimatsmarta verktyg för attitydpåverkande arbete Jannica Schelin, mobilitetsstrateg i Norrköpings kommun, inledde med att berätta om Nätverket för hållbara transporter. Nätverkets syfte är att skapa en långsiktig lösning där flera aktörer samverkar för att genom informations- och kommunikationsinsatser minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Nätverket består både av parter inom kommunen och externa parter, och det ska verka för att öka medvetandenivån gällande smarta resval och hållbar transportstruktur. Det arbetar även för att skapa attitydförändringar hos allmänheten och näringslivet resandet ska påverkas innan det börjar. Nätverket är ett fyraårigt projekt som är en del i kommunens klimatinvesteringsprogram. Alla projekt i nätverket utvärderas på tre olika sätt: sumo (aktivitetsnivån), enkätundersökningar (projektnivån) samt processutvärdering (sker kontinuerligt). Att använda kultur för att informera och sprida kunskap om klimatsmarta val har varit mycket effektivt. Den del av nätverkets arbete som riktas till barn och ungdomar omfattar bland annat skolbio, klimatmusikaler och spanaruppdrag för barn. Filmen En obekväm sanning har visats för många gymnasieungdomar i kommunen och en klimatmusikal med inriktning på högstadiet och gymnasieelever har tagits fram. Ingemar Hillerström, landskapsarkitekt i Norrköpings kommun, informerade om olika evenemang som nätverket anordnat eller medverkat i med syfte att påverka allmänheten till ett mer klimatsmart transportbeteende. Inriktningen är att hellre vara en del av andras arrangemang än att ordna egna. Skälen till detta är att det är svårare att nå ut med helt egna aktiviteter och att man då ofta bara når de personer som redan är engagerade i miljöfrågor på något sätt. Till exempel fanns nätverket på plats i samband med en parad den 1 maj för veteranbilar och motorcyklar. Många av deltagarna i paraden visade ett stort intresse för förnybara drivmedel till fordon. Föreställningen Who is my motor? - Musikteatergruppen Gulasch 4

5 Som en del i programmet framförde musik teater-gruppen Gulasch föreställningen Who is my motor? Föreställningen är framtagen på beställning av nätverket för hållbara transporter i Norrköpings kommun och används som en del i det arbete som riktar sig till skolungdomar. Föreställningen är en klimatmusikal och vänder sig till ungdomar i åldern år. Syftet med musikalen är att sprida kunskap till ungdomar om transporter och dess påverkan på klimatet. Målet är att få ungdomar och unga vuxna att börja tänka på hur man transporterar sig och hur man gör hållbara transportval i vardagen. Till föreställningen på skolorna delas också ett studiematerial ut till lärarna som kan användas till information och fortsatt diskussion om klimatfrågor i klassrummet. Föreställningen har visats vid cirka 40 tillfällen i Norrköpings kommun och elever har sett den. En utvärdering av satsningen har gjorts som visade på ett över lag mycket positivt mottagande av lärare och elever. Nytt transportsystem i Tammerfors Risto Laaksonen, Purchasing Manager i Tammerfors, gav först en kort beskrivning av Tammerfors. Området är i dag det snabbast växande i Finland efter Helsingforsområdet. Antalet invånare är ungefär och om inflyttningen fortsätter i samma takt som hittills kommer man att vara personer år Andelen resor med kollektivtrafik är större i Tammerfors än i grannkommunerna och kvinnor använder kollektivtrafik i större utsträckning än män. Studier har visat att 80 procent av männens resor sker med bil. År 2006 skedde en omfattande förnyelse av kollektivtrafiken i Tammerfors men bussbiljettpriset har hållits på samma nivå i flera år. De senaste åren har kollektivtrafiken ökat för första gången sedan 1980-talet. Ett trafikpolitiskt program för Tammerfors blev färdigt Det var den första delen av en trafiksystemplan, TASE 2025, som ska beskriva vilka strategiska val som behövs för att kunna förverkliga de visioner som finns för trafiksystemet fram till 2025 samt vad som behöver göras för att nå de uppsatta målen. Man har gjort en jämförelse av olika kollektiva transportsystem och kommit fram till att det krävs många olika åtgärder och alternativ för att kunna förverkliga visionerna. Man satsar därför på en kombination av bussar, närtåg och spårvagnar. En utredning om biljettsystemet i Tammerfors visade att systemet ska vara zonrelaterat istället för avståndsrelaterat. Statens villighet att delta i finansieringen av projektet samt motivationen hos stadsområdets beslutsfattare menade Laaksonen är avgörande faktorer för hur väl arbetet med trafiksystemplanen kommer att fortskrida. Utsläppsproblematik kring båt- och skeppstrafik Dávur Winther är chef för kulturavdelningen i Klaksvik. Han berättade att många av de största miljöproblemen på Färöarna hänger samma med att 90 procent av öns intäkter kommer från havet. Detta medför att båt- och skeppstrafiken är väldigt omfattande. Allt avfall från båtarna och en stor del av Klaksviks avfall dumpas i havet. Det rör sig om ungefär sopsäckar per år. Detta medför att mycket avfall fastnar i de fiskenät som läggs ut. Förutom avfall dumpar fartygen också mycket olja i havet, vilket också utgör ett stort miljöproblem. 5

6 Utsläppen drabbar i stor utsträckning såväl landlevande som havslevande djur. Många fåglar, sälar och andra djur dör eller skadas för att de har ätit plast, fått fjäderdräkten förstörd av olja eller fastnat i nät eller plast, vanligen sexpacksringar. Färöarna är glest befolkat. Bara två av öns städer har kollektivtrafik, numera med nolltaxa men inte förnybara bränslen. Färöarna präglas således mycket av privatbilism. Färöarna har de tredje största utsläppen av koldioxid per person och år av alla världens länder. Fiskenäringen står för 32 procent av utsläppen, medan 20 procent kommer från hushållen som i princip alltid har egen oljeuppvärmning. Hållbarhetskonferens i Odense Line Schock Jepsen, geolog från By- och Kulturforvaltningen i Odense, presenterade den tredje nordiska konferensen om hållbar utveckling One small step Nordic sustainability conference som kommer att hållas i Odense den september Klimatförändringen kommer att vara konferensens huvudfokus, men man har ambitionen att låta en helhetssyn på hållbar utveckling prägla konferensen. Ungefär 600 nordbor förväntas delta i konferensen. Partnerskap kommer att vara ett nyckelbegrepp under konferensen och ambitionen är att konferensen ska leda fram till ett igångsättande av handlingar både lokalt och på ett nordiskt plan. Konferensen kommer att ha fem områdesspecifika arbetsgrupper; energi, transport, förbrukning, byggnadsfrågor och stadsplanering samt biodiversitet. Nordiska ministerrådet är konferensens huvudarrangör och bland samarbetsparterna finns både näringslivet och många myndigheter. Workshop 1: Hur kan kommunerna arbeta med beteendeförändringar? Slutsatser från workshopen: Frågan är omfattande och viktig. Den offentliga sektorn kan inte tvinga den privata sektorn att ändra sig. Det är bättre att motivera. Man kan inte diktera villkoren för människor. Visa vad vi kan vinna på att göra förändringar. Lyssna på medborgarnas åsikter. Ha en öppen dialog mellan den offentliga sektorn och allmänheten. Börja med att se hur jag själv gör och vad jag kan förändra. Barnen är en viktig målgrupp lättare att påverka barns vanor än vuxnas vanor. Lokala administrationer måste vara enade och tala med en röst. Workshop 2 Hållbar stadsplanering (planera för gång, cykel och kollektivtrafik istället för biltrafik) Slutsatser från workshopen: Utveckling av transportsystem (Riga och Tammerfors) 6

7 Tammerfors lyfte problemet med att skapa ett väl genomtänkt transportsystem i en stad som växer fort. I Riga finns problematiken på samma sätt, fast mer beroende på att biltrafiken ökar snabbt, med cirka 10 procent per år. Här finns stora möjligheter att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Utveckling av cykelvägar (Odense skickar materiel) Odense har arbetat länge med att skapa förbättrade möjligheter för cyklister i staden. Man kan nu se att cyklingen ökar och att man får positiva effekter, främst på hälsan. Riga och Kopavogur är båda intresserade av hur man planerar för ökad cykling. Människors beteende och kollektivtrafik (Riga) I Finland har man genomfört flera undersökningar om vad som motiverar människor till att resa kollektivt. De finns publicerade på hemsidan även på engelska. Biljettprissystem (Tammerfors) Tammerfors är intresserade av ett samarbetsprojekt kring biljettpriser. Får man fler att åka kollektivt genom att ha olika priser för olika persongrupper, till exempel pensionärer, personer med låg inkomst etc? Troligen behövs mer än sänkta avgifter, till exempel beteendepåverkande projekt, för att få fler personer att åka kollektiv. Workshop 3: Hur kan kommuner arbeta för att öka användningen av förnybara bränslen? Slutsatser från workshopen: Såväl tillverkning som försäljning av förnybara bränslen behövs. Man behöver öka antalet tankställen för exempelvis biogas. Se till att kommunens kollektivtrafik drivs med förnybara bränslen. Skapa en större andrahandsmarknad för fordon som drivs med förnybara bränslen. Satsa på vätgasdrivna bussar som i projektet på Island. Utvecklingen kan drivas på genom att en grupp inom Nordisk plattform skapas, där man kan arbeta med ömsesidigt informationsoch erfarenhetsutbyte inom området. Avslutning Vice ordförande i Norrköpings kommunstyrelse, kommunalrådet Eva Andersson, avslutade konferensen med att betona att sammankomsternas politiska nivå måste höjas, att städernas representanter behöver lära känna varandra bättre och dela med sig mer av sina kunskaper och erfarenheter. Hon pekade också på konkretion som nyckeln till en ökad acceptans av det nordiska samarbetet. Slutligen tackades konferensdeltagarna och konferensen avslutades. 7

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen.

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2008-2012 KLIMATAMBITIÖSA NORRKÖPING KLIMATINVESTERINGSPROGRAM FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN 2008 2012 Bilaga

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3 ~SAlA Bilaga KS 2011/114/2 ~ KOMMUN 1112) 2011-05-09 ANSÖKAN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Lisa Granström Energimyndigheten Box 310 63104 Eskilstuna Ink. ANSÖKAN Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer