BESLUT Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm slutliga beslut i ärende nr och , se bilaga A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT 2014-09-30 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm slutliga beslut 2013-12-23 i ärende nr 3898-13 och 3899-13, se bilaga A"

Transkript

1 Avdelning Stockholm Ärende nr Sid 1 (7) 1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm slutliga beslut i ärende nr och , se bilaga A KLAGANDE 1. H B 2. I S M OTPART Ribacken Fritidsby Ekonomisk Förening SAKEN Ändring av arrendevillkor för bostadsarrende HOVRÄTTENS AVGÖRANDE 1. Hovrätten avvisar Ribacken Fritidsby Ekonomisk Förenings yrkande. 2. Hovrätten avslår H Bs och I Ss överklaganden. ok.id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg I måndag Stockholm :00-1 fredag 5:00 E-post:

2 2 Sid 2 YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN I S har yrkat att hovrätten, med ändring av arrendenämndens beslut punkten1, fastställer arrendeavgiften för det första arrendeåret, till högst kr. H B har yrkat att hovrätten, med ändring av arrendenämndens beslut punkten 1, fastställer arrendeavgiften för det första arrendeåret, till högst kr. Ribacken Fritidsby Ekonomisk Förening (föreningen) har bestritt ändring och för egen del yrkat att hovrätten ska fastställa det årliga arrendet till kr jämte indexuppräkning för både I S och H B. UTVECKLING AV TALAN I HOVRÄTTEN Parterna har åberopat samma omständigheter och grunder som i arrendenämnden samt tillagt bl.a. följande. I S Föreningen har inte presenterat några objekt som är jämförbara med Ribacken. Vid värderingen har man utgått från normaltomter på runt kvadratmeter i Grödingeområdet. Dessa är inte jämförbara med Ribackens små kolonitomter på 300 kvadratmeter och med de restriktioner som rör byggrätt och utnyttjande. Malmsjön utanför Södertälje kan användas som jämförelseobjekt, där tomterna varierar i storlek mellan kvadratmeter och arrendepriset ligger mellan kronor per kvadratmeter. Arrendeavgiften för en tomt om ca 300 kvadratmeter är ungefär kronor. Gemensamt hygienhus saknas och enligt avtal så finns kommunal sophämtning endast under sommarmånaderna. Några andra gemensamma kostnader för anläggningen finns inte eftersom vägskötsel och vattentillgång ingår i arrendet. De av Stockholms kommun ägda koloniområdena Listudden och Skarpnäck är även jämförbara med Ribacken där arrendeavgiften är 5,50 kronor per kvadratmeter. Det är

3 3 Sid 3 rimligt att anta att Ribacken fått ett arrende på samma låga nivå om föreningen kvarstått som arrendator hos kommunen. Att två arrendatorer har accepterat kravet på kronor är inget bevis på att kostnaden är marknadsmässig eller rimlig. Vid fastställelse av arrendeavgiften bör hänsyn tas till att arrendatorerna utöver arrendet även betalar medlemsavgift som ökar i takt med att fler markägare bosätter sig i området. Den vägavgift om kronor som föreningen har inkluderat i arrendeavgiften är för hög. Föreningens styrelse bör begära en ny förrättning för att få en mer verklighetsanpassad beräkning. H B Arrendenämnden har inte behandlat ärendet på ett opartiskt sett, då nämnden huvudsakligen beaktat markägarens argument och i väsentlig utsträckning bortsett från arrendatorns. Detta strider bl.a. mot artiklarna 17, 41 och 47 i EU-stadgan. Arrendenämnden har inte heller motiverat varför den funnit kronor som skälig arrendeavgift. Taxeringsvärdet om kronor per kolonilott skulle vara betydligt lägre om tidigare avstyckning av fastigheten inte hade genomförts. Ökade kostnader till följd av tidigare avstyckning accepteras inte eftersom marken köptes för betydande överpris och någon kompensation från styrelsen aldrig diskuterades. Vad gäller markvärdet, ska vid dess fastställande beaktas att han under den första arrendeperioden har medfinansierat över hälften av värdets uppkomst genom anläggande av vägar, ledningar och andra anläggningstillgångar samt markförbättringar. För kapitalisering av markvärde bör man räkna med ett marknadsmässigt inteckningslån vilket ligger långt under de 5 procent som föreningen gör gällande. Vad gäller föreningens faktiska kostnader framförs att lånet om kronor i föreningens kalkyl är en följd av det kraftiga överpriset vid tidigare markköp. Vidare var fastighetsskatten innan genomförd avstyckning kronor för fastigheten, vilket motsvarar l 000 kronor per kolonilott och år till skillnad från kronor efter avstyckningen. Hittills har

4 4 Sid 4 vägavgifter inkluderats i medlemmarnas årsavgift till föreningen, år 2014 med kronor per kolonilott. Det budgeterade vägunderhållet är kr, vilket motsvarar 130 kronor per medlem i stället för kronor. Föreningen Begärt årligt arrende om kronor med årlig indexuppräkning är marknadsmässigt på grund av följande. Två arrendatorer har accepterat arrendeavgiften om kronor. 22 tomtägare i Ribacken arrenderar extra mark, kvadratmeter i storlek, i anslutning till sina tomter. Avgiften för extramarken utslagen per kvadratmeter är 27 kronor, vilket motsvarar kronor för 300 kvadratmeter. Arrendefastigheterna har ett marknadsvärde om kronor vardera. En kapitalisering av markvärdet beräknat på 5 procent ger kronor. Marknadsvärdet för dessa markbitar är rimligen lägre eftersom marken inte får bebyggas och att marken ligger i direkt anslutning till respektive tomt. Föreningens faktiska årliga kostnader i kronor för tomterna är följande. Ränta på lån på resp. fastighet la x 5 procent Fastighetsavgift Avgift till vägsamfällighet Totalt HOVRÄTTENS SKÄL Föreningens yrkande ska avvisas Om en part inte överklagar ett avgörande har den parten inte längre möjlighet att få egna yrkanden som syftar till en ändring i sak prövade av domstolen. Eftersom föreningen utan att ha överklagat arrendenämndens beslut har framställt ett eget yrkande i hovrätten som gäller höjning av arrendeavgift ska föreningens yrkande avvisas.

5 5 Sid 5 Rättsliga utgångspunkter /är prövningen i sak Enligt 10 kap. 6 jordabalken ska arrendeavgiften vid förlängning av arrendeupplåtelse bestämmas till skäligt belopp. I de fall parterna inte kan komma överens om beloppet ska det årliga beloppet bestämmas så att det motsvarar arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalets innehåll och övriga omständigheter. I förarbetena (NJA Il 1968 s ) till bestämmelsen finns ingen närmare beskrivning av tillvägagångssättet för att fastställa avgiften, men det uttalas att en arrendator ska vara skyddad mot oskäliga höjningar av avgiften samt att jordägaren ska vara berättigad till den ersättning för upplåtelsen som han eller hon skulle kunna få vid fritt val av arrendator, dvs. vid nyupplåtelse av arrende. Vidare sägs i förarbetena att viss vägledning kan fås från ortspris för jämförliga arrenden. Detsamma gäller vid en jämförelse mellan likartade fritidshusområden. Om det inte finns något jämförelse material bör skälig arrendeavgift i stället bestämmas efter vad arrendatorer i allmänhet kan antas vara beredda att betala. Om en begärd avgiftsreglering motiveras med att arrendeställets värde höjts genom förbättringsarbeten som arrendatorn genomfört, bör bedömningen ske under beaktande av om förbättringen bekostats av arrendatorn eller om denne kompenserats för detta av jordägaren. Har arrendatorn själv bekostat förbättringen, bör denna självfallet inte kunna utgöra grund för att höja arrendeavgiften. En förenings kostnader för exempelvis underhåll och lån av pengar har typiskt sätt ingen betydelse för bedömningen av vad som kan anses vara en skälig arrendeavgift. Hovrättens bedömning Inledningsvis konstaterar hovrätten att det inte finns något i utredningen vid arrendenämnden som tyder på att nämnden vid sitt beslutsfattande förfarit opartiskt såsom H B gjort gällande. Inte heller kan arrendenämndens motivering anses vara så ofullständig att det inte framgår hur nämnden kommit till sin slutsats. Någon ändring av beslutet är således inte påkallad av dessa skäl.

6 6 Sid 6 Hovrätten delar arrendenämndens bedömning att H Bs och Ss tomter får anses likvärdiga och att arrendeavgiften för respektive arrende därför bör fastställas till samma belopp. Vad gäller frågan om vägledning för bedömningen av arrendeavgifternas storlek kan erhållas från andra arrenden gör hovrätten följande bedömning. Utredning om jämförbara nyupplåtelser saknas. Mot bakgrund av att det nu är fråga om omförhandling av arrendeavgifter ger uppgifterna om vilken arrendeavgift som andra arrendatorer i området har accepterat endast begränsad vägledning. De marklotter som arrenderas av tomtägare i området är inte heller jämförbara med prövningsobjekten eftersom marklotternas areal är betydligt mindre än dessa. Vad gäller Malmsjön utanför Södertälje finner hovrätten att utredningen om det området är så knapphändig att den inte ger stöd för att området kan anses likartat med Ribacken. Det är också oklart när arrendeavtalen för Malmsjön slöts och om det då var fråga om nyupplåtelser. Listuddens och Skarpnäcks koloniområden kan inte heller läggas till jämförelse eftersom närmare utredning saknas om de områdena. Bland annat är det är oklart om arrendeavgifterna har påverkats av att de är kommunalt ägda. I brist på direkta jämförelseobjekt måste hovrätten fastställa arrendeavgiften efter en skälighetsbedömning med utgångspunkt i vad en arrendator i allmänhet kan antas vara villig att betala. Föreningen har till stöd för sitt ursprungliga yrkande dels lagt en beräkning av kapitalisering av marknadsvärdet, dels en uppställning av faktiska kostnader för varje tomt. Viss ledning vid fastställandet av arrendeavgiften kan hämtas från marknads värdet för fastigheterna, men då enbart ifråga om värdeutvecklingen över tid. Det finns rimligtvis ett samband mellan ett marknadsvärde för en bostadstomt och ett arrendevärde för en motsvarande tomt. Att fastställa detta samband med antagande om en viss räntefaktor är däremot svårt eftersom en arrenderätts värde förutom av marknadsvärdet på tomtmarken även påverkas av arrendeavtalets utformning, belåningsmöjligheter för ägd och arrenderad mark och flera andra faktorer (Svea

7 7 Rotel Mål/Ärende nr hovrätts beslut i ärende nr ÖÄ ). Föreningens kostnader är vidare inte sådana att de kan anses ha någon betydelse vid skälighetsbedömningen. H B har gjort gällande att vid beräkningen av markvärdet så ska hänsyn tas till de förbättringsarbeten som han har utfört på fastigheten. Hovrätten konstaterar dock att föreningen till grund för höjning av avgiften inte har gjort gällande att aktuella förbättringsarbeten höjt arrenderättens eller fastighetens värde. Ribackens fritidsby är belägen förhållandevis nära Stockholm, vilket får anses påverka värdet av de aktuella arrendena i höjande riktning. Det förhållandet att övriga arrendatorer har godtagit den arrendeavgift som föreningen beslutat talar vidare för att arrendenas värde är högre än det sorn klagandena påstår. Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten att en skälig arrendeavgift för H Bs respektive I Ss arrenden motsvarar det belopp som arrendenämnden har bestämt. Överklagandena ska därför avslås, vilket innebär att arrendenämnden beslut står fast. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Håkan Åberg och tekniska rådet Jan Gustafsson samt tf. hovrättsassessorerna Henrik Jonsson, referent, och Agneta Staff. Föredragande har varit Anna Zilla. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

8 Bilaga A 1 ARRENDENÄMNDEN I STOCKHOLM PROTOKOLL samma dag Aktbilaga 46 Ärende nr Rotel 10 Nämnden Hyresrådet Birgitta Wollsén, ordförande och protokollförare Gudrun Widén och Mona Löchen, övriga ledamöter Plats för handläggningen Nämndens kansli Fastighet/Adress X, Y, och Z, X1, Botkyrka Parter (ej närvarande) SÖKANDE Ribacken Fritidsby Ekonomisk Förening MOTPARTER I S H B Saken Ändring av arrendevillkor, bostadsarrende Handlingarna i ärendet genomgås och följande antecknas. I S och H B arrenderar vardera en tomt för bostadshus av Ribacken Fritidsby Ekonomisk Förening på Y respektive X1 i Botkyrka. Arrendeavtalen har sagts upp för villkorsändring per den 30 september Ribacken Fritidsby Ekonomisk Förening har yrkat att arrendeavgiften för respektive tomt från den 1 oktober 2013 ska fastställas till kronor för det första året och för åren därefter till samma belopp men då Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8301 Ulriksborgsgatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

9 ARRENDENÄMNDEN I STOCKHOLM PROTOKOLL uppräknas med konsumentprisindex. I S och H B har bestritt yrkandet. Hyresnämnden har den 24 september 2013 hållit sammanträde i ärendena samt den 14 november 2013 företagit besiktning av arrendeställena. Parterna har härefter inkommit med skriftliga slutanföranden. Efter enskild överläggning meddelar arrendenämnden följande 1. Arrendenämnden fastställer arrendeavgiften det första arrendeåret, , till 8000 kr för I Ss respektive H Bs arrendeställe. 2. Arrendevillkoren ska i övrigt vara oförändrade. Skäl Parternas ståndpunkter och argumentering framgår av protokoll från tidigare sammanträden och av skriftväxlingen i ärendet. Enligt 10 kap. 6 jordabalken ska, vid förlängning av ett arrendeavtal, arrendeavgift utgå med skäligt belopp. Kan jordägaren och arrendatorn inte enas om hur stor arrendeavgiften ska vara, ska avgiften bestämmas så att den kan antas motsvara arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrigt. Vid den allmänna skälighetsbedömning nämnden varit hänvisad till att göra har beaktats att I Ss tomt är sluttande och ligger något sämre till inom området än H Bs men att den å andra sidan gränsar till en allmänning.

10 ARRENDENÄMNDEN I STOCKHOLM PROTOKOLL H Bs tomt har den fördelen att den är plan men den ligger å andra sidan mitt i området och är omgiven av andra stugor. Vid en sammanvägning av de för- och nackdelar respektive tomt har finner arrendenämnden att de två tomterna får anses likvärdiga. Nämnden anser dock att den avgift som kommunen har begärt är något för hög och att avgiften för respektive tomt istället ska utgå i enlighet med vad som framgår av nämndens beslut. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt senast den 13 januari 2014) Som ovan Birgitta Wollsén

BESLUT 2011-07-01 Stockholm

BESLUT 2011-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060106 BESLUT 2011-07-01 Stockholm Ärende nr F 1061-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås beslut 2010-01-15 i ärendena 109-09, 110-09, 111-09, 112-09, 113-09, 114-09,

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060301 BESLUT 2015-07-03 Stockholm Mål/Ärende nr ÖÄ 190-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Västerås beslut 2014-12-11 i ärende 770-14, se bilaga A KLAGANDE K E Ombud: P N och M F MOTPARTER

Läs mer

BESLUT 2012-10-31 Stockholm

BESLUT 2012-10-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 BESLUT 2012-10-31 Stockholm Mål nr F 1057-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Stockholms beslut 2012-01-13 i mål nr 6332-10, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. G E 2.

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Göteborgs beslut 2010-07-09 i mål 3498-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Göteborgs beslut 2010-07-09 i mål 3498-09, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR BESLUT Ärende nr VÄSTRA SVERIGE 2010-11-01 ÖÅ 3367-10 Avdelning 4 Rotel 44 Göteborg Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Göteborgs beslut 2010-07-09 i mål 3498-09, se bilaga A

Läs mer

BESLUT 2015-07-23 Stockholm

BESLUT 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060304 BESLUT 2015-07-23 Stockholm Ärende nr ÖÄ 9340-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås slutligt beslut 2014-09-24 i ärende nr 656-14, 657-14, 658-14, 659-14, 660-14, 661-14,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2013 Ö 5531-11 KLAGANDE KO Ombud: Jur.kand. JW MOTPART CE Ombud: Jur.kand. AG SAKEN Ändring av arrendevillkor ÖVERKLAGAT

Läs mer

BESLUT 2016-06-22 Stockholm

BESLUT 2016-06-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avd 6 060107 BESLUT 2016-06-22 Stockholm Mål nr ÖÄ 6394-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås slutliga beslut 2015-06-16 i ärende nr 216-14, se bilaga A KLAGANDE J L Ombud:

Läs mer

BESLUT 2015-10-06 Stockholm

BESLUT 2015-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 BESLUT 2015-10-06 Stockholm Ärende nr ÖÄ 10208-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2014-10-15 i ärende nr 5238-13, se bilaga A KLAGANDE J B Ombud: Jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 oktober 2016 Ö 5827-14 KLAGANDE 1. KA 2. LA Ombud för 1 och 2: Advokat BO MOTPARTER 1. AG 2. I-BG 3. AH 4. UH 5. EH 6. MH 7. GJ Dok.Id

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2010-04-29 i ärende nr 828-07, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2010-04-29 i ärende nr 828-07, se bilaga A SVEA HOVRÄTT BESLUT Mål/Ärende nr Avdelning 6 2011-06-21 ÖÄ 4199-10 Stockholm Sid l (6) i ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2010-04-29 i ärende nr 828-07, se bilaga A KLAGANDE OCH

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2009-10-23 i ärende nr 827-07, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2009-10-23 i ärende nr 827-07, se bilaga A SVEA HOVRÄTT BESLUT Mål/Ärende nr Avdelning 6 2011-06-21 ÖÄ 8989-09 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2009-10-23 i ärende nr 827-07, se bilaga A KLAGANDE Stockholms kommun

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-12-14 Umeå

SLUTLIGT BESLUT 2010-12-14 Umeå 1 rotel 4 SLUTLIGT BESLUT 2010-12-14 Umeå Mål/Ärende nr ÖÄ 143-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Umeå beslut 2009-02-03 i ärende nr 623-07 och 624-07, se bilaga A KLAGANDE Norrmjöle Bys samfällighetsförening,

Läs mer

BESLUT 2011-12-14 Stockholm

BESLUT 2011-12-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 0615 BESLUT 2011-12-14 Stockholm Mål/Ärende nr F 8816-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2011-10-10 i ärende nr 4155-11 m.fl., se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060104 DOM 2015-02-09 Stockholm Mål nr F 8778-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr F 3979-14, se bilaga KLAGANDE 1. H A 2. B

Läs mer

DOM 2012-12-13 Stockholm

DOM 2012-12-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0620 DOM 2012-12-13 Stockholm Mål nr P 8631-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-09-20 i mål P 2371-12,

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 BESLUT 2016-10-11 Stockholm Mål nr M 4816-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-05-11 i mål nr M 585-16,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2016-06-20 Stockholm Mål nr M 2911-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2016-03-02 i mål nr M 3911-15, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-08-17 Stockholm Mål nr P 5352-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-21 i mål nr P 1711-12, se bilaga A KLAGANDE K

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

BESLUT 2015-05-15 Stockholm

BESLUT 2015-05-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 BESLUT 2015-05-15 Stockholm Ärende nr ÖÄ 7351-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut i ärende nr, se bilaga A KLAGANDE CD Ombud: Advokat PN MOTPART CE Ombud:

Läs mer

DOM 2015-10-26 Stockholm

DOM 2015-10-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-10-26 Stockholm Mål nr F 7412-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2015-07-23 i mål nr F

Läs mer

DOM 2012-06-18 Stockholm

DOM 2012-06-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060206 DOM 2012-06-18 Stockholm Mål nr M 2373-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-03-02 i mål nr M 2649-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-03 Stockholm Mål nr P 5258-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-18 i mål nr P 1897-15, se bilaga KLAGANDE 1. P J 2. E

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 oktober 2011 Ö 3072-09 KLAGANDE ELS Ombud: Advokat P-AB MOTPART RA Ombud: Advokat BD SAKEN Förlängning av arrendeavtal ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2012-11-14 Stockholm

DOM 2012-11-14 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-14 Stockholm Mål nr P 6541-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-20 i mål nr P 1419-12, se bilaga A KLAGANDE E

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm SVEA HOVRÄTT 060201 PROTOKOLL 2013-03-27 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 77 Mål nr P 11451-12 Sid 1 (7) Dok.Id 1070646 RÄTTEN Hovrättslagmännen Per-Anders Broqvist och Lars Dirke (deltar ej i beslut

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-03-07 Stockholm Mål nr P 7292-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-07-20 i mål nr P 1966-12, se bilaga A KLAGANDE 1. C. H. 2.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0620 DOM 2013-01-10 Stockholm Mål nr P 8048-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-29 i mål nr P 649-12, se bilaga KLAGANDE L W MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-10-01 Stockholm Mål nr P 3075-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 1948-13, se

Läs mer

DOM 2014-06-17 Stockholm

DOM 2014-06-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2014-06-17 Stockholm Mål nr F 1341-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-01-22 i mål nr F 2157-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2017-02-13 Stockholm Mål nr M 843-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds slutliga beslut 2015-12-22, BVa 162, i mål nr Va 22-58/13, 95-96/13, 124/11 och 134/11, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-12-17 Stockholm

DOM 2013-12-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2013-12-17 Stockholm Mål nr P 8828-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-10 i mål nr P 1437-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060205 DOM 2016-10-11 Stockholm Mål nr P 7069-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-27 i mål nr P 652-16, se bilaga A KLAGANDE 1. B B 2. M B MOTPART

Läs mer

DOM 2014-03-05 Stockholm

DOM 2014-03-05 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0602 DOM 2014-03-05 Stockholm Mål nr P 11564-13 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-22 i mål nr P 6544-13,

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13

PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13 Aktbilaga 11 Ärende nr Rotel 4 Anges vid kontakt med nämnden Sid 1 (5) Nämnden Hyresrådet Ylva Lönnaeus (ordförande) Jan-Erik Johansson och Jörgen Alenius Protokollförare Nina Olsson Plats för sammanträde

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2015-11-06 Stockholm Mål nr P 2608-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr P 400-15, se bilaga KLAGANDE S K Ombud: P Å och

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 3244-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-20 i mål nr M 756-15, se bilaga KLAGANDE K-G R S MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-06-26 Stockholm Mål nr P 2623-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom, 2012-03-07 i mål nr P 6244-11, se bilaga KLAGANDE L S

Läs mer

DOM 2015-10-13 Stockholm

DOM 2015-10-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060303 DOM 2015-10-13 Stockholm Mål nr F 7731-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-13 i mål nr F 2063-15, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-10-30 Stockholm Mål nr P 7793-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-14 i mål P 349-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060303 DOM 2015-04-16 Stockholm Mål nr P 7439-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-07-07 i mål nr P 1601-14, se bilaga A KLAGANDE 1. A 2. B

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr F 1356-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-01-29 i mål nr F 3067-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-09-16 Stockholm

DOM 2015-09-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060302 DOM 2015-09-16 Stockholm Mål nr F 2458-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-02-17 i mål nr F 3224-14, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060209 DOM 2014-03-24 Stockholm Mål nr P 9466-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-30 i mål nr P 2392-13, se bilaga KLAGANDE 1. D E 2. S

Läs mer

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0213 PROTOKOLL Föredragning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Dok.Id 889524 RÄTTEN Hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsråden Ingemar Persson och Ulrika Ihrfelt samt tf. hovrättsassessorn

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Malmös beslut 2010-05-21 i ärende 2869-09-2886-09 och 423-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Malmös beslut 2010-05-21 i ärende 2869-09-2886-09 och 423-10, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER BESLUT Mål nr ÖÄ 1625-10 Malmö Rotel 21 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Malmös beslut 2010-05-21 i ärende 2869-09-2886-09 och 423-10, se bilaga A KLAGANDE Ann-Kristin Hansson Ring sjö

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2016-10-13 Stockholm Mål nr P 4177-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-04-29 i mål P 5086-15, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-10-01 Stockholm

DOM 2013-10-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 DOM 2013-10-01 Stockholm Mål nr M 2847-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-01 i mål M 5000-12, se bilaga A KLAGANDE 1. PF 2. EÖ MOTPART

Läs mer

DOM 2014-12-16 Stockholm

DOM 2014-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-12-16 Stockholm Mål nr F 11385-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2013-11-20 i mål nr F 7067-12, se bilaga A KLAGANDE Aktiebolaget

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2013-04-11 Stockholm Mål nr M 8372-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-09-05 i mål nr M 4979-11, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-01-24 Stockholm

DOM 2014-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2014-01-24 Stockholm Mål nr P 7678-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-19 i mål nr P 4008-13, se bilaga KLAGANDE Brf Kantarellen

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 8241-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-20 i mål nr M 2355-13,

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM 2015-03-26 Stockholm

DOM 2015-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se

Läs mer

DOM 2015-10-20 Stockholm

DOM 2015-10-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060305 DOM 2015-10-20 Stockholm Mål nr M 4395-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-04-28 i mål

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-02-19 Stockholm Mål nr M 223-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-12-16 i mål nr M 3153-15, se bilaga KLAGANDE L E MOTPART Sydnärkes

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 2249-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål P 3302-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-12 Stockholm Mål nr P 6430-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-30 i mål nr P 739-16, se

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-02-24 Stockholm

DOM 2014-02-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 2014-02-24 Stockholm Mål nr M 8448-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-28 i mål nr M 3447-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden i Mora

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-10-28 Stockholm Mål nr P 7639-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-24 i mål nr P 792-13,

Läs mer

DOM 2013-11-20 Stockholm

DOM 2013-11-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-20 Stockholm Mål nr P 5107-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-07 i mål P 136-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 08 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 8005-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds slutliga beslut 2013-08-09, BVa 51, i mål nr Va 519/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Täby kommun 183

Läs mer

PROTOKOLL och Föredragning i Stockholm. 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun

PROTOKOLL och Föredragning i Stockholm. 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun 1 SVEA HOVRÄTT 060201 PROTOKOLL 2016-01-28 och 2016-02-19 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 203 Mål nr M 5431-14 RÄTTEN Hovrättsråden Lars Borg, Eywor Helmenius, referent, och Malin Wik samt tekniska

Läs mer

DOM 2013-05-15 Stockholm

DOM 2013-05-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 2013-05-15 Stockholm Mål nr P 98-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr P 2592-12, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-09-05 Stockholm Mål nr M 3019-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-03-04 i mål

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 1011-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-15 i mål nr P 1570-14, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 DOM 2013-10-09 Stockholm Mål nr P 1223-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål nr P 166-13, se bilaga KLAGANDE 1. H N 2. H N samma

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-05-09 Stockholm Mål nr P 4032-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-17 i mål nr P 1461-14, se

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020101 PROTOKOLL 2016-10-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 7 Mål nr PMÖÄ 660-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-09-25 Stockholm Mål nr F 6893-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-07-02 i mål nr F 551-15, se bilaga KLAGANDE Bergsbodavägarnas

Läs mer

DOM 2015-06-30 Stockholm

DOM 2015-06-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060301 DOM 2015-06-30 Stockholm Mål nr P 1768-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-02-04 i mål nr P 4722-14, se bilaga KLAGANDE K T MOTPARTER

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060101 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr P 6193-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-03 i mål P 3158-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-09-06 Stockholm

DOM 2013-09-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2013-09-06 Stockholm Mål nr P 979-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål P 3633-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020103 PROTOKOLL 2016-09-29 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 25 Mål nr PMÖ 1785-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättsrådet Kajsa

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

DOM 2014-12-11 Stockholm

DOM 2014-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2014-12-11 Stockholm Mål nr P 5065-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr P 4148-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060301 DOM 2017-06-13 Stockholm Mål nr F 10512-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-11-10 i mål nr F 2618-16, se bilaga A KLAGANDE Lantmäteriet

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-09-05 Stockholm Mål nr M 3177-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-12 i mål M 568-14, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 juni 2013 Ö 5705-11 KLAGANDE Aktiebolaget Frösakulls Havsbad, 556033-1224 Tylöcenter Frösakull 302 70 Halmstad Ombud: Advokat LB

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr M 3574-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-04-01 i mål nr M 1074-16, se bilaga KLAGANDE Strandmiljö

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 10164-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-20 i mål nr P 5193-13, se bilaga KLAGANDE 1. I K 2. K K adress

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-20 Stockholm Mål nr F 8160-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-13 i mål nr F 2991-16, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2015-09-16 Stockholm Mål nr M 7502-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-03 i mål nr M 2374-15,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-04-08 Stockholm Mål nr P 4888-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-26 i mål nr P 3558-12, se bilaga KLAGANDE S T Ombud:

Läs mer