Kvalitativ forskning introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitativ forskning introduktion"

Transkript

1 Kvalitativ forskning introduktion Vad är kvalitativ studiedesign? Vilka likheter och skillnader finns det mellan kvalitativ och kvantitativ ansats och design? Ett exempel på en uppsats skriven med kvalitativ ansats och design Fundera en liten stund för dig själv o Vad tänker du på när någon säger kvalitativ metod? o Vad innebär kvalitativ forskning? o Varför ska jag lära mig kvalitativ forskningsmetodik? Therese Wirback 29 november

2 Forts. vad kan kvalitativ forskning innebära Gå på djupet Bli förvånad av något som framkom Ger tillgång till en viss typ av kunskap ger svar som inte den kvantitativa forskningen kan ge När passar det med kvalitativ forskning? Det studerade är okänt Man önskar att gå djupare in i människors livs-/tankevärlden eller det sociala samspelet Det finns inte användbara kvantitativa forskningsmetoder Man önskar att generera en hypotes till efterföljande kvantitativ forskning Man önskar att förstå mekanismer bakom resultaten från kvantitativ forskning Therese Wirback 29 november Kvalitativ metod Inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt i samverkan och att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dess handlingars innebörd (Nationalencyklopedin) Kvalitet är att undersöka hur ett fenomen är beskaffat en karaktär eller egenskap till skillnad från kvantitet som är mängden av denna karaktär eller egenskap (Olsson & Sörensen 2007) Therese Wirback 29 november

3 Problemformulering Ett självständigt skriftligt arbete har till syfte att undersöka ett problem eller en frågeställning inom ett visst ämnesområde Undersöka innebär analys, tolkning, diskussion och bedömning av ett problem, inte nödvändigtvis en lösning av problemet Ett problem är något som är olöst eller obesvarat eller ännu inte belyst på ett tillräckligt bra eller tydligt sätt. Therese Wirback 29 november Ämne - ett avgränsat område. Problem - något som inom detta område inte har en lösning eller inte rymmer något svar. Frågeställning/problemställning - en beskrivning av det sammanhang (kontext) som problemet ingår i (en och samma problemställning kan rymma flera problem) Problemformulering - en formulering av en konkret fråga inom ramen för en frågeställning /problemställning Therese Wirback 29 november

4 En problemformulering innebär: En eller flera frågor som skall besvaras eller Ett eller flera påståenden som ska beskrivas eller klargöras och klassificeras, analyseras och tolkas (en analys innebär att man delar upp något i beståndsdelar), diskuteras och argumenteras för och emot, syntetiseras (det vill säga integreras så att flera olika delar eller bidrag hänger samman med varandra) bedömas, utvärderas och belysas ur ett visst perspektiv, översättas till en rekommendation för handling Therese Wirback 29 november En kontinuerlig process Skriv en eller flera problemformuleringar så snart som möjligt efter ämnesvalet. Skriv på grundval av den kunskap, den erfarenhet och det intresse som finns. Be handledaren kommentera formuleringen. Låt preciseringen av problemformuleringen vara en kontinuerlig process. Therese Wirback 29 november

5 Grundfrågor Vad är det? Varför är det så? Hur kan man bedöma det? eller Hur kan man göra något åt det? Läsa mer: Reinecker Lotte: Problemformulering. Malmö: Liber AB, 2003 Therese Wirback 29 november Exempel på studier med kval ansats: Hur kan socioekonomiska skillnader i fysisk aktivitet förklaras varför motionerar de med lägre SES mindre än de med hög? Healing from suicide: adolescent perceptions of attachment relationships Social thinking and cultural images: teenagers notions of tobacco use Men, masculinity and food: interviews with Finnish carpenters and engineers Gymnasieelevers tankar kring rökning - en kvalitativ intervjustudie Vad tänker farmor om benskörhet?- en kvalitativ undersökning av kvinnors upplevelser av benskörhet Therese Wirback 29 november

6 Kvantitativ respektive kvalitativ forskningsprocess Efter Dahlgren L, Emmelin M, Winkvist, A, 2004 Therese Wirback 29 november Ansats respektive metod i kvalitativ forskning Ansats kan vara; Metod kan vara; Fenomenologi Fenomenografi Etnografi Grounded Theory Dessa kommer från olika samhällsteoretiska traditioner Intervju Dokument Observation Tex: i den fenomenografiska forskningen används ofta intervju som datainsamlingsmetod Therese Wirback 29 november

7 Likheter och skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning Forskningsfrågan styr val av ansats och metod Forskarens roll Kriterier for forskning Problemformulering Syfte Hypotes/Frågeställning Forskningsprocessen Induktivt - deduktivt Data i kvalitativ forskning huvudsakligen verbal och visuell som görs till text vilken sen analyseras Urval Analys Generaliserbarhet - Överförbarhet Therese Wirback 29 november Urval bestämmer vad vi har underlag att säga något om Strategiskt selektivt till skillnad från slumpmässigt Fokus på variation Teoretiskt (GT) Snöboll Extrema fall Vilka väljer vi bort och vad innebär det? Fel grupp? (komplettering möjligt) Therese Wirback 29 november

8 Diskutera Hur många ska vara med? Slumpmässigt urval? Therese Wirback 29 november Kvalitet i kvalitativ forskning Överförbarhet, frågan om statistisk generaliserbarhet är relevant men angrips på annat sätt i kval studier skulle fynden kunna överföras till andra fall? Detaljerade beskrivningar är en stark sida i kval forskning. Ge läsaren detaljer, tex redogör för skolans sociala kontext i en studie om matvanor bland ungdomar. Delvis kan läsaren avgöra. Trovärdighet (valid), verifiera att forskningen är trovärdig, är data av rätt typ, rimlig sannolikhet m hjälp av tex triangulering, respondentvalidering, förankra i empiri Tillförlitlighet (reliabel) Positivistiskt: samma resultat vid senare tillfälle. Kvalitativt: pålitligt visa att forskningen följer procedurer som andra forskare kan se, skriv tydligt om metod, analys mm (kommunikativ validitet) Objektivitet, opartisk forskarens inverkan på studien, knappast möjligt i ngn studie att vara helt objektiv, jagets roll är dock viktig. 1, redogöra för hur el. 2. distansera sig helt 3. olika varianter däremellan. Tex kan man berätta om sig själv som forskare, inte försumma motsägande data, kontrollera konkurrerande förklaringar Therese Wirback 29 november

9 Validitet (Malterud kap 15) Relevans Vad talar informanterna sanning om? dubbelkolla under tex intervjun Utsätta materialet för olika blickar Therese Wirback 29 november Triangulering att se saker från flera olika håll Metodtriangulering Källtriangulering Observatörstriangulering Teoritriangulering Samla in var för sig och jämför sen Therese Wirback 29 november

10 Att skriva uppsats med kvalitativ ansats ett exempel Att skriva uppsats - logik Presentation av ett exempel min magisteruppsats, intervju som datainsamlingsmetod Therese Wirback, adjunkt Ett klart och tydligt syfte är avgörande för hela studien. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga läsaren/varför är den här studien viktig? Sätt in läsaren i ämnesområdet så att han/hon lättare kan förstå bakgrunden till vad du ska undersöka Vad vill jag ta reda på Preciseras vanligen i några frågeställningar På vilket sätt ska jag ta reda på det jag vill veta? Beskrivning av hur allt har gjorts Vad kom fram i analysen. Kort och koncist. Inga referenser Här diskuteras resultatet och metoden. Vad betyder fynden och jämför med vad andra forskare kommit fram till. Beskriv hur olika val i metoden kan ha påverkat resultatet Mkt kortfattat vad huvudfynden är. Återspeglar syfte och frågeställningar Syftet avgör vilken metod som är lämplig att använda Therese Wirback 29 november

11 Presentation av ett exempel min magisteruppsats Titel; Äldre hjälptagares matsituation och matvanor upplevda underlättande faktorer för förbättring Uppsatsens upplägg 1 INLEDNING 2 BAKGRUND 3 SYFTE 4 METOD Analys 5 RESULTAT 6 DISKUSSION Metoddiskussion 7 SLUTSATSER Förslag till vidare forskning REFERENSER BILAGOR Bilaga 1 Introduktionsbrev Bilaga 2 Missivbrev till intervju Bilaga 3 Intervjuguider Bilaga 4 Informationsbrev Therese Wirback 29 november Inledning Varför är ämnet viktigt att skriva om? Vad säger forskningen? Vad fokuserade jag på i min studie; Fler blir äldre Aldrig för sent för att satsa på att förbättra eller bibehålla hälsan Fokus på forskning om näringsbrist och sjukdomar i olika omsorgsformer (boenden, hemtjänst) men inte så mycket om hur matvanor kan främjas bland äldre. Jag har arbetat inom hemtjänsten I min studie var fokus hur förbättringar kan genomföras enligt personalens och hjälptagarnas uppfattningar Motiv för val av forskningsområde kan dock se olika ut Therese Wirback 29 november

12 Bakgrund I bakgrunden förklaras olika begrepp och vad som framkommit i andra studier. 2 BAKGRUND exempel från min uppsats 2.1 Hälsofrämjande Health promotion 2.2 Förebygga och främja matvanor 2.3 Förändring av matvanor hinder och möjligheter 2.4 Äldreomsorg Hemtjänst Hjälptagare i ordinärt boende Therese Wirback 29 november Syfte Syftet är det som förklarar vad man har för avsikt att ta reda på 3 SYFTE exempel från min uppsats Syftet med studien var att undersöka hur matsituationen uppfattas samt vad som uppfattas kunna förbättra matsituationen och matvanorna för äldre personer som har hemvårdshjälp utifrån hjälptagarnas och hemvårdspersonalens uppfattningar. Frågeställningar Hur upplever hjälptagarna sin måltidssituation? Vad upplever hjälptagarna skulle kunna förbättra måltidssituationen? Vad upplever hjälptagarna skulle kunna förbättra matvanorna? Hur ser hemvårdspersonalen på måltidssituationen i hemvården? Vad upplever hemvårdspersonalen skulle kunna förbättra måltidssituationen? Vad upplever hemvårdspersonalen skulle kunna förbättra hjälptagarnas matvanor? Therese Wirback 29 november

13 Val av metod Fenomenografi andras uppfattningar om ett fenomen Intervju individuella intervjuer för att få reda på olika uppfattningar Therese Wirback 29 november Metod hur upplägget för mitt metodavsnitt utformades 4.1 Tillvägagångssätt 4.2 Urval Bortfall 4.3 Utformning av intervjuguide Pilotintervju 4.4 Datainsamling 4.5 Databearbetning 4.6 Trovärdighet i kvalitativa studier 4.7 Etiska överväganden 4.8 Analys Therese Wirback 29 november

14 Avgränsning Vilka inkluderades i studien? Äldre hjälptagare var i min studie personer som var 65 år och äldre och som blivit beviljade hemvårdshjälp och har hjälp med inköp samt har eller har haft matdistribuering eller inhandling av kompletta måltider. Samtliga bodde i ordinärt boende. Hemvårdspersonal var personer som uppgav sig vara fast anställda och som hade arbetat inom hemvården i minst två år. De var av varierande kön, ålder och anställningstid. Med hälsosam kosthållning avsågs deltagarnas egen uppfattning om vad hälsosam kosthållning är. Therese Wirback 29 november Urval Strategiskt urval för att få personer av olika ålder, kön, inkomstnivå, utbildningsnivå och samboende/ensamboende Varför var det viktigt? 6 hemtjänstgrupper i en kommun kontaktades Therese Wirback 29 november

15 Datainsamling Att intervjua som man frågar får man svar Vad frågade jag om? (exempel) Skulle du vilja berätta om en vanlig matdag. (Berätta om en typisk måltid. Vem lagar den? Vem handlar? Ser matsituationen oftast ut så?) Vad tror du skulle kunna influera de äldre till bättre matvanor? 2 olika frågeformulär ett till hjälptagarna, ett till personalen Pilot Intervju med 80-åringar kontra personal Transkribering Vad tänka på? Therese Wirback 29 november Hur analysera?? Det finns olika sätt att analysera och olika praktiska tillvägagångssätt, tex Innehållsanalys Fenomenografisk analysmetod Till sin hjälp kan man använda dataprogram eller arbeta manuellt Det viktigaste i metoddelen är att beskriva hur du har gjort! Therese Wirback 29 november

16 Vad gör man med 1000 utskriva sidor text? (Kvale, 1997) Therese Wirback 29 november Resultat 5 RESULTAT 5.1 Hjälptagarnas matsituation Bra men olika Ensamhet Enformigt men enkelt Dålig aptit och minskade hungerkänslor 5.2 Underlättande faktorer för förbättring Personalens omtanke och engagemang Tillgång till information och kunskap Kommunens och hemvårdens organisering Hälsomässiga förutsättningar Therese Wirback 29 november

17 Exempel på citat; Man orkar inte äta så hiskeligt mycket när man inte är i farten, jag är knappt hungrig någon gång men jag äter ändå (hjälptagare). Jag får lite tips av barnen för de är ute i butikerna och kollar vad som finns (hjälptagare). Maten behöver vara lättuggad, för annars kan det fastna i halsen och så där (personal). Det är viktigt med balans mellan text och citat i den färdiga studien Therese Wirback 29 november Diskussion Diskussion av resultat Vad betyder resultaten 6.1 Metoddiskussion Diskussion av upplägg och datainsamlingsmetod Hur kan metodvalen ha påverkat resultatet? Vad diskuterade jag i min studie? urval, tillvägagångssätt, likheter med andra studier TIPS! För anteckningar under arbetets gång Therese Wirback 29 november

18 Slutsats här skriver man mycket kortfattat kring huvudfyndet. Det ska återspegla syftet och frågeställningarna Slutsats från min uppsats; Matsituationen och matvanorna upplevdes som relativt bra av både hjälptagare och personal men förbättringar kan göras genom ökad information kring mat, fortsatt omtanke från personalen, erforderliga resurser till kommun och hemvård samt genom förbättrade hälsomässiga förutsättningar bland hjälptagarna. Det är viktigt att se till individen och att försöka individanpassa hjälpen så långt det är möjligt för att kunna förbättra matsituationen och matvanorna. Therese Wirback 29 november Slutligen Vi är beroende av de som ställer upp på intervju och det är jättekul att intevjua! Jag avslutade min uppsats med att tacka alla supertrevliga människor i hemvården som tog sig tid till intervjun och som hjälpt mig att komma i kontakt med hjälptagare och alla hjälptagare som delgivit mig sina matberättelser och som i många fall bjudit mig på en mycket trevlig stund med gott fikabröd! Therese Wirback 29 november

19 Diskutera 2 och 2 Vad du skulle vilja undersöka i det kommande projektarbetet? Empirisk studie respektive litteraturstudie Vad är skillnaden? Therese Wirback 29 november

20 Infoga innehållsförteckning XP/Vista Gå till Infoga- referens- Index och förteckningar, Fliken: Innehållsförteckning, från mallen väljer du formell. OK Windows 7 Gå till Referenser- Innehållsförteckning- välj infoga innehållsförteckning- välj format formell - klicka OK. Kom ihåg att du måsta ha markerat rubrikerna som rubriker först (format) Undvik fler än tre rubriknivåer Therese Wirback 29 november Therese Wirback 29 november

21 Att bedriva kvalitativ forskning Att arbeta med kvalitativ forskning kräver förberedelser, inläsning, träning, precis som kvantitativ forskning Motivera dina val ursäkta dem inte Therese Wirback 29 november FRÅGOR? OM VAD KVALITATIV FORSKNING ÄR OM ATT SKRIVA UPPSATS MED KVALITATIV ANSATS ERA KOMMANDE PROJEKTARBETEN det finns många versioner av verkligheten som kan vara giltiga samtidigt (Malterud) 21

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik 8 reviderad 2014 Det är vanligt att undersökningar av till exempel en persons livskvalitet görs med kvantitativa metoder i form av olika

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Bemötande av personer med psykossjukdom

Bemötande av personer med psykossjukdom Bemötande av personer med psykossjukdom En kvalitativ studie Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2010 Författare: Cecilia Ekdahl Handledare: Marie Törnbom Abstract Titel: Författare: Nyckelord: Bemötande

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Institutionen för pedagogik/ikm Camilla Israelsson Pedagogik med inriktning mot Anne Olofsson Ungdoms- och missbrukarvård Mars 2007 MBC 232 C- uppsats Handledare:

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer