Koncernens resultaträkning (TEUR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernens resultaträkning (TEUR)"

Transkript

1 Räkenskaper

2 Koncernens resultaträkning (TEUR) 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec Not Intäkter 8, Kostnad sålda varor Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Fastighetsförsäkring & fastighetsskatt Hyreskostnader Resultatandelar i intresseföretag Rörelseresultat före avskrivningar och realisationsvinster Avskrivningar Realisationsvinster/-förluster Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen (företrädesrätt till utdelning på preferensaktier) Resultat per aktie (EUR) Före utspädningseffekt 177,19 0,048-0, Rezidor Hotel Group

3 Koncernens balansräkning (TEUR) TILLGÅNGAR Not 31 dec dec dec 2003 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och övrig utrustning Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Kapitalandelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Pensionsmedel, netto Andra långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Noteringsprospekt 149

4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 31 dec dec dec 2003 Eget kapital Aktiekapital Omräkningsreserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Totalt eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Pensioner och liknande förpliktelser Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skulder till kreditinstitut Övriga räntebärande skulder Övriga icke räntebärande skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser 21 Leasingåtaganden 22 Åtaganden managementavtal 23 Segmentredovisning Rezidor Hotel Group

5 Förändring i eget kapital (TEUR) Totalt Balanserad eget kapital Övrigt förlust hänförligt Omräknings- tillskjutet inkl. årets till moder- Minoritets- Totalt eget EGET KAPITAL Aktiekapital reserver kapital resultat bolagets ägare intressen kapital Eget kapital per Ökning av aktiekapital Periodens resultat Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Förändring i omräkningsdifferens Övrigt Eget kapital per Ökning av aktiekapital Periodens resultat Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Förändring i omräkningsdifferens Eget kapital per Ökning av aktiekapital Bildande av Rezidor SAS Hospitality Group AB Periodens resultat * Förändring i omräkningsdifferens Eget kapital per TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 31 dec dec dec 2003 Antal aktier Kvotvärde 1 EUR per aktie 1 EUR per aktie 1 EUR per aktie Synligt eget kapital per aktie 888,72 EUR per aktie 0,85 EUR per aktie 0,86 EUR per aktie Moderbolag Rezidor SAS Hotel Group AB Rezidor SAS Hospitality A/S Rezidor SAS Hospitality A/S Moderbolagets säte Sverige Danmark Danmark Lämnade/erhållna utdelningar (TEUR) Erhållna utdelningar från - SAS Royal Hotel A/S (Norge) SAS Royal Hotel A/S (Norge) Lämnade utdelningar till - SAS Norge A/S (Norge) SAS Norge A/S (Norge) * Upplupen prioriterad utdelning till minoritetsintressen (se beskrivning i not 2) Noteringsprospekt 151

6 Koncernens kassaflödesanalys (TEUR) 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Resultat från försäljning av aktier och materiella anläggninstillgångar och avyttringar Pensioner Andel av resultat i intresseföretag Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald ränta Utdelning från intresseföretag Övriga finansiella poster Betald/erhållen skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av: Varulager Rörelsefordringar Rörelseskulder Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av aktier och andelar Förvärv av övriga immateriella tillgångar Inköp i samband med pågående nyanläggningar Inköp av maskiner och inventarier Inköp av byggnader, mark och övrig utrustning Erhållen ränta Övriga investeringar Summa investeringar Försäljningsintäkter från avyttring av anläggningstillgångar och aktier Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Netto av finansiella poster Summa extern finansiering Nyemission Lämnad/erhållen utdelning (Koncernbidrag) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Likvida medel i avyttrade/förvärvade företag Kursdifferens i likvida medel Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel per 1 januari Kursdifferens i likvida medel Likvida medel, omräknat, per 1 januari Inkluderar även Skulder till finansinstitut som består av förändrat nyttjande samt villkorsändringar för kortfristiga kreditlimiter. 152 Rezidor Hotel Group

7 Noter för koncernen Not I Allmän information Rezidor Hotel Group AB (publ) namnändrat från Rezidor SAS Hospitality Group AB ( Rezidor eller bolaget ) är ett aktiebolag i Sverige. Bolaget har sitt säte i Sverige (Stockholm). Rezidor SAS driver internationell hotellverksamhet och har i dagsläget 272 hotell i drift eller under utveckling i sammanlagt 47 länder. Rezidor SAS driver nu Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International Hotels Park Inn och Country Inns & Suites kombinerat med ett kundlojalitetsprogram (benämnt goldpoints plus ). Räkenskaperna avseende räkenskapsåret 2005 för moderbolaget Rezidor Hotel Group AB (publ) (namnändrat från Rezidor SAS Hospitality Group AB) och de konsoliderade räkenskaperna avseende räkenskapsåret 2003 och 2004 för Rezidor SAS Hospitality A/S har godkänts av tidigare styrelser i respektive bolag vid aktuell tidpunkt. De konsoliderade räkenskaperna avseende räkenskapsåret 2005 godkändes av styrelsen i Rezidor Hotel Group AB (publ) den 9 november Not 2 Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper Koncernräkenskaperna har upprättats för den koncern där Rezidor är moderbolag. Koncernredovisningen för perioden 1 januari december 2005 beaktar den koncerninterna transaktionen och CARLSON:s investering från och med avtalsdatumet 30 juni Dessa transaktioner beskrivs nedan. SAS AB (publ) ägde 100% av Rezidor SAS Hospitality A/Skoncernen ( RSH ) innan de transaktioner som beskrivs nedan genomfördes. Enligt ett investerings- och implementeringsavtal mellan SAS AB (publ), Carlson Companies, Inc. och CARLSON Hotels Worldwide, Inc. som tecknades 14 mars 2005, vidtog SAS vissa åtgärder avseende det då helägda Rezidor Hotel Group AB samt ett till detta bolag helägt dotterbolag benämnt Rezidor SAS Hospitality Holdings AB (vilket i sin tur äger 100% i RSH). Transaktionerna slutfördes den 30 juni 2005 och beskrivs nedan. I initialläget sålde SAS AB (publ) 25% av sina aktier i Rezidor Hotel Group AB till CARLSON Hotels Worldwide, Inc. Därefter nyemitterade Rezidor SAS Hospitality Holdings AB preferensaktier varav SAS AB anskaffade aktier och CARLSON Summit, Inc aktier. I utbyte mot de tecknade preferensaktierna överförde SAS AB (publ) samtliga aktier i Rezidor SAS Hospitality A/S (Danmark) med ett sammantaget nominellt värde om EUR men utfärdade till ett totalt värde om TEUR. I utbyte mot de preferensaktierna tillhandahöll CARLSON Summit, Inc. förbättrade kommersiella villkor avseende framtida royaltyavgifter enligt masterfranchiseavtalen för användandet av CARLSON:s varumärken Radisson, Park Inn och Regent för Rezidor SAS Hospitality A/S (Danmark). De preferensaktierna vilka emitterats till CARLSON Summit, Inc. har ett totalt nominellt värde om EUR men utfärdades till ett värde om TEUR. CARLSON:s investering har redovisats i enlighet med IFRS 2 aktierelaterade ersättningar där verkligt värde av de justerade villkoren för masterfranchiseavtalet ( TEUR) har redovisats som immateriell tillgång med avskrivning över löptiden för masterfranchiseavtalet. Detta avtal löper till 2052, vilket innebär att den årliga avskrivningen uppgår till TEUR. De preferensaktier som emitterats som ersättning till CARLSON har följaktligen redovisats som minoritetsintresse (inom eget kapital). Ovanstående koncerninterna transaktion med SAS har ingåtts mellan parter med gemensamt bestämmande inflytande och har därmed redovisats som en koncernintern omstrukturering. Därmed har vederlaget (aktier i Rezidor SAS Hospitality) eliminerats mot det totala värdet av aktierna om TEUR eftersom det är en apportemission. SAS AB (publ) innehar aktier (75% av rösterna) i Rezidor Hotel Group AB och CARLSON Hotels Worldwide, Inc. innehar aktier (25% av rösterna). Rezidor SAS Hotel Group AB innehar 100% av stamaktierna i Rezidor SAS Hospitality Holdings AB och 60% av rösterna, 30% innehas av SAS AB (publ) och de resterande 10% av rösterna innehas av CARLSON Summit, Inc. som är ett helägt dotterbolag till CARLSON Hotels Worldwide, Inc. Rezidor SAS Hospitality Holdings AB:s bolagsordning anger att varje innehavare av preferensaktier har rättighet att för varje preferensaktie och för varje räkenskapsår erhålla en företrädesutdelning om 5% av preferensbeloppet. Med preferensbeloppet för varje preferensaktie avses teckningspriset för en preferensaktie vid varje given tidpunkt. Därför baseras beräkningen av utdelning på preferensaktier (5%) på preferensbeloppen vilka är TEUR för SAS AB (publ) och TEUR för CARLSON Summit, Inc. Utdelning på preferensaktier har beräknats från utgivningsdagen 1 juli 2005 och har redovisats som ökat minoritetsintresse. Koncernredovisningen för 2005 har upprättats på grundval av koncernredovisningen för Rezidor SAS Hospitality A/S Noteringsprospekt 153

8 Forts Not 2 som var moderbolag i koncernen före den koncerninterna transaktionen och CARLSON:s investering. De sex första månaderna 2005 reflekterar de affärsmässiga villkoren med CARLSON som gällde före transaktionsdagen för CARLSON:s investering och de sista sex månaderna 2005 reflekterar de konsoliderade räkenskaperna för Rezidor Hotel Group AB inklusive effekten av CARLSON:s investering. Not 3 Införande av nya och omarbetade International Financial Reporting Standards (IFRS) Under tidigare och innevarande år har koncernen infört alla nya och omarbetade standarder utfärdade av International Accounting Standards Board (IASB) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som är relevanta för rörelsen och som har bekräftats av EU-kommissionen före utgivningen av dessa finansiella rapporter och som har ikraftträdande från och med 1 januari Införandet av dessa nya och omarbetade standarder och tolkningar har resulterat i ändringar i koncernens redovisningsprinciper. Dessa redovisningsförändringar har medfört att tidigare rapporterade belopp inom nedanstående områden har påverkats för innevarande eller tidigare år: Goodwill (IFRS 3) IFRS 3 tillämpas för företagsförvärv och samgåenden med avtalsdatum 31 mars 2004 eller senare. När goodwill åsatts en ingående balans kräver IFRS att förvärvad goodwill skall tas upp till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade värdeminskningsavdrag. I IAS 36 Nedskrivningar, såsom de omarbetats 2004, förordas att värdet på goodwill prövas årligen eller oftare om det finns indikationer på att ett nedskrivningsbehov föreligger. IFRS 3 tillåter inte att förvärvad goodwill skrivs av. Tidigare, under IAS 22 har koncernen tagit upp goodwill i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar gjordes över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, med hänsyn tagen till antagandet att den maximala livslängden uppgick till 20 år. I enlighet med övergångsreglerna i IFRS 3 har koncernen omarbetat redovisningsprinciperna för goodwill från början av den första helårsperiod som påbörjades 31 mars 2004 eller senare, det vill säga 1 januari 2005 för förvärvad goodwill i samband med företagsförvärv med avtalsdatum före 31 mars Från och med 1 januari 2005 görs i koncernen inga avskrivningar på goodwill. Istället prövas dess värde i enlighet med IAS 36. Eftersom de ändrade redovisningsprinciperna tillämpats framåtriktat har förändringen inte haft någon inverkan på belopp som rapporterats för räkenskapsåret 2004 eller tidigare. Nyutkomna redovisningsuttalanden International Accounting Standards Board (IASB) har utgett följande ändringar samt nya redovisningsuttalanden som gäller för redovisningsperioden som börjar från och med den 1 januari 2006: Ändring (december 2004) i IAS 19 Ersättningar till anställda ger valet att redovisa aktueriella vinster/förluster i kalkyler från tidigare förmånsbaserade pensionsplaner direkt i eget kapital. Ändringen medför också ytterligare tilläggsupplysningar avseende förmånsbaserade pensionsplaner. Ändring (december 2005) i IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser avseende netto investeringar i utländska verksamheter. Den redovisningsmässiga hanteringen i de konsoliderade räkenskaperna av monetära poster som utgör del av en enhets investering i utlandet skall inte vara beroende av valutan för den monetära posten. Vidare skall inte redovisningen vara beroende av i vilken enhet koncernen genomför transaktioner med den utländska verksamheten. Ändring (april 2005) i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering avseende kassaflödessäkring av prognosticerade koncerninterna transaktioner. Ändring innebär att prognosticerade koncerninterna transaktioner räknas som kassaflödessäkring i de konsoliderade räkenskaperna. Ändring (juni 2005) i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering av verkligt värde alternativet. Ändringen innebär begränsad rätt att använda verkligt värde alternativet för vissa finansiella instrument under vissa förutsättningar. IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. Denna tolkning kräver ett förhållande som till sin karaktär, men inte legalt sett, är en leasing som skall redovisas i enlighet med IAS 17 Leasingavtal. Vissa nya redovisningsuttalanden kommer att gälla för räkenskapsår som börjar efter fastställda datum 2006 enligt nedan: IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar kommer att gälla för räkenskapsår som börjar 1 maj 2006 eller senare. IFRIC 8 klargör om IFRS 2 är tillämpbart på transaktioner där bolaget inte kan identifiera vissa eller alla av de varor, eller tjänster vilka erhållits i utbyte mot de aktierelaterade ersättningarna. IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat gäller för räkenskapsår som börjar 1 juni 2006 eller senare. IFRIC 9 fastställer att retroaktiv test, av om ett inbäddat derivat skall lyftas ur huvudkontraktet och redovisas som ett derivat, är förbjudet om inte det finns villkorsförändringar i kontraktet som avsevärt förändrar det kassaflöde som annars skulle erhållas från kontraktet. I detta fall erfordras omvärdering. 154 Rezidor Hotel Group

9 Forts Not 3 IFRIC 10 Delårsrapportering och återföring av nedskrivningar gäller för räkenskapsår som börjar 1 november 2006 eller senare. Enligt IFRIC 10 skall en enhet inte återföra nedskrivningar på goodwill eller investeringar i eget kapital instrument eller finansiella tillgångar bokförda till anskaffningsvärde som identifierats för tidigare perioder. Tillämpningen av dessa nya uttalanden om redovisningsprinciper kommer inte att ha en väsentlig påverkan på redovisat resultat eller finansiell ställning. Vidare har IASB utgivit följande ändringar och redovisningsuttalanden som gäller för räkenskapsår som börjar för räkenskapsår som börjar 1 januari 2007 eller senare: IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar som tillför vissa nya upplysningskrav om finansiella instrument och sammanställer alla upplysningar om finansiella instrument som en standard. Ändring (augusti 2005) i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillför nya upplysningskrav avseende kapital. För närvarande förväntas dessa ändringar och nya redovisningsuttalanden inte ha någon väsentlig effekt på redovisat resultat eller finansiell ställning. Not 4 Redovisningsprinciper Räkenskapshandlingarna har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt den svenska årsredovisningslagen. Dessa räkenskapshandlingar har också upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 30. I räkenskapshandlingarna har värdering av poster skett till anskaffningsvärde med undantag för vissa finansiella tillgångar eller enligt beskrivning nedan. Väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats beskrivs nedan. Rapportvaluta Då EUR är den funktionella valuta som används i den ekonomiska omvärld som koncernen är verksam i, är EUR också den rapportvaluta som används i de finansiella rapporterna. Alla skillnader i växelkurs redovisas direkt i förändring i eget kapital. Uppskattningar och bedömningar Tillgångar tas upp i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer koncernen tillgodo som ett resultat av inträffade händelser samt att tillgången kan åsättas ett tillförlitligt värde. Skulder tas upp i balansräkningen om koncernen har en formell eller informell förpliktelse på grund av en tidigare händelse och att ett framtida utflöde av ekonomiska fördelar är sannolikt samt att skulden kan åsättas ett tillförlitligt värde. Tillgångar och skulder redovisas normalt initialt till anskaffningsvärdet. Hur posterna redovisas efter detta tillfälle påverkas av olika faktorer och beskrivs nedan för respektive post. Händelser efter balansdagen men före utgivningen av räkenskapshandlingarna där omständigheterna är sådana att de anses ha förelegat på balansdagen, har inräknats med motsvarande belopp i räkenskapshandlingarna. När uppskattningar och bedömningar görs beaktas alla affärshändelser från balansdagen till tidpunkten för upprättandet av årsredovisningen och det fastställs om dessa förelåg på balansdagen. Intäkter redovisas i resultaträkningen när de har intjänats och kostnader resultatförs med det belopp som hänförs till redovisningsperioden. Upp- och nedskrivningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas som finansiella intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Koncernredovisningen Koncernredovisningen inkluderar Rezidor Hotel Group AB ("moderbolaget") (se not 2) och de dotterbolag som kontrolleras av moderbolaget (se not 7). Konsolideringsprinciper Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de enheter (inklusive enheter med ett speciellt syfte) som kontrolleras av bolaget (direkt eller indirekt ägda dotterbolag). Bolaget anses kontrollera ett dotterbolag då det har makt att utöva ett bestämmande inflytande över en enhets finansiella och operationella principer i syfte att åtnjuta fördelar av dess verksamhet. Koncernredovisningen upprättas enligt de principer som beskrivs i not 2. De finansiella rapporter som använts vid konsolideringen har upprättats i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. Koncernredovisningen upprättas genom sammanslagning av enhetliga poster och eliminering av koncernintern försäljning och koncerninterna vinster. Resultat från dotterbolag som förvärvats eller avyttrats under året ingår i koncernredovisningen från förvärvsdagen respektive till avyttringsdagen, dvs den dag då koncernen får respektive förlorar kontrollen över ett dotterbolag. Noteringsprospekt 155

10 Forts Not 4 Justeringar görs, där det bedöms nödvändigt, i dotterbolagens finansiella rapporter i syfte att anpassa dotterbolagens redovisningsprinciper till de principer som används av andra företag i koncernen. Samtliga koncerninterna fordringar och skulder, intern försäljning samt internvinster elimineras i sin helhet. För koncerninterna omstruktureringskostnader, som t.ex bildande av nytt moderbolag, justeras alla avvikelser mellan förvärvskostnad och eget kapital i det förvärvade bolaget mot eget kapital eftersom sådan transaktion har utförts under gemensam kontroll och då inte skall påverka den konsoliderade balansräkningen. Minoritetsintressen i nettotillgångar i dotterbolag redovisas separat från det egna kapital som är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Minoritetsintressen utgörs av summan av dessa intressen på den ursprungliga förvärvsdagen och minoritetens del av förändringar i eget kapital sedan förvärvsdagen. Förluster hänförliga till minoriteten vilka överstiger minoritetsintresset i dotterbolagets eget kapital ingår i posten minoritetsintresse endast till den del minoriteten har en bindande skyldighet samt möjlighet att göra ytterligare investeringar för att täcka förluster samt bedöms ha tillräckliga resurser för att infria detta antagande. Företagsförvärv och samgåenden Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Denna innebär att anskaffningskostnaden baseras på verkligt värde på förvärvsdagen på dotterbolagets tillgångar och skulder samt eget kapital instrument som emitteras av koncernen i utbyte mot kontroll i det förvärvade företaget, plus eventuella kostnader direkt hänförliga till förvärvet. Det förvärvade företagets identifierbara tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser som uppfyller kraven för redovisning enligt IFRS 3 redovisas till verkligt värde per förvärvsdagen, bortsett från anläggningstillgångar som klassificerats som avsedda för försäljning i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, vilka redovisas till verkligt värde minskat med försäljningsomkostnader. Goodwill som uppstår i samband med ett förvärv utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets identifierbara tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser vid förvärvstillfället. Om ett förvärv medför att verkligt värde på förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser överstiger anskaffningsvärdet redovisas överskottet omedelbart som en intäkt i resultaträkningen. Minoritetsintressen i det förvärvade företaget redovisas initialt till minoritetens andel av nettot av verkligt värde på redovisade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Vinster och förluster vid avyttring av aktier och andelar Vinster och förluster vid avyttring av dotterbolag och intresseföretag beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset och det bokförda värdet av nettotillgångarna vid tiden för avyttringen, inklusive en proportionell andel av relaterad goodwill samt uppskattade avyttringskostnader. Vinster och förluster tas upp i resultaträkningen under rubriken Resultat från avyttring av aktier och andelar samt materiella anläggningstillgångar. Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta redovisas, vid transaktionstidpunkten till rapportvalutan beräknad utifrån genomsnittlig månadskurs, vilket i allt väsentligt avspeglar kursen på transaktionsdagen. Fordringar, skulder och andra monetära poster noterade i utländsk valuta som inte reglerats på balansdagen omräknas till balansdagskurs. Realiserade och orealiserade valutakursvinster och valutakursförluster på fordringar och skulder redovisas över resultaträkningen. För omräkning av enheter som redovisas i utländsk valuta anses den funktionella valutan för majoriteten av de rapporterande enheterna vara deras lokala valuta. Vid konsolideringen omräknas enheternas resultaträkningar till genomsnittskurs och balansräkningarna omräknas till balansdagskurs. Omräkningsdifferenser förs mot koncernens eget kapital. Valutakurser En EUR motsvarar: Balansdagskurs Genomsnittskurs Land Valuta Danmark DKK Sverige SEK Norge NOK UK GBP Rezidor Hotel Group

11 Forts Not 4 RESULTATRÄKNINGEN Intäkter Intäkterna består främst av vederlag från hotellverksamheten, vilket innefattar management- och franchise-arvoden samt försäljningsintäkter via ägda hotell och hotell under hyresavtal. Erhållna arvoden (vilket normalt sett utgör en viss andel av hotellintäkter och/eller resultat) tas upp i resultaträkningen baserat på underliggande avtalsvillkor, medan intäkter från försäljning på hotellen tas upp i resultaträkningen när tjänsten har levererats. Intäkter tas upp till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och motsvarar fordringsbelopp för levererade varor och tjänster i den normala verksamheten, med avdrag för lämnade rabatter och försäljningsrelaterade skatter. Intäktsräntor periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd samt med tillämplig effektiv ränta. Utdelningar från aktieinnehav tas upp när aktieägarnas rätt att få utdelning är fastställd. Kundlojalitetsprogram Ett bonusprogram (benämnt goldpoints plus SM ) används av bolaget för att ge kunderna incitament att köpa hotellnätter. Varje gång en kund köper hotellnätter erhåller kunden bonus (benämnt points ). Kunden kan sedan lösa in dessa mot gratis hotellnätter eller byta till bonus i andra bonusprogram. Medlemmar erhåller rabatter på olika produkter såsom mat och dryck. För redovisningen av detta intäktsförs ursprunglig intäkt till fullo och följaktligen resultatförs kostnad avseende beräknad framtida kostnad för att leverera vara eller tjänst. Kostnad sålda varor Kostnad sålda varor härrör främst från varukostnader i restaurangerna (mat och dryck) som tagits för att generera intäkter. Leasing Rezidor SAS har som leasetagare ingått leasingavtal i huvudsak avseende hotellfastigheter, bilar samt kontorsutrustning. För varje leasingkontrakt fastställs om leasingen är operationell eller finansiell. Klassificering av operationell eller finansiell leasing baseras på särskilda villkor. Leasingkontrakt som innebär att bolaget i princip övertar samtliga risker och förmåner för tillgången redovisas som ett finansiellt leasingkontrakt. I början av leasingperioden redovisas en finansiell leasing till verkligt värde. Tillgångar innehavda som finansiell lease redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen och framtida åtaganden till leasegivaren redovisas som skuld. Bedömning av ekonomisk livslängd för den leasade tillgången överensstämmer med de principer som Rezidor använder för köpta tillgångar. De ackumulerade förmånerna från ett leasingavtal tas upp som en minskning av leasingkostnaden. Denna minskning tas upp linjärt över leasingavtalets löptid. I enlighet med övergångsbestämmelserna i IAS 17 (reviderad 1999) har tidigare klassificering av leasingavtal ingångna före 1999 bibehållits. För närvarande betraktas alla leasingavtal som operationell leasing. Leasingavtal där i princip all risk och alla förmåner bärs av leasegivaren redovisas som operationell leasing. Leasingkostnaden för operationella leasingavtal resultatförs löpande under avtalsperioden om det inte föreligger andra systematiska grunder som bättre representerar tidsmönstret för de ekonomiska fördelarna för koncernen. Personalkostnader Personalkostnader omfattar löner och ersättningar såväl som sociala avgifter, pensionsåtaganden etc för bolagens personal. Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader inkluderar kostnader för driften av hotellen såsom uppvärmning, elektricitet och bränsle, IT och telekommunikation såväl som kostnader avseende försäljning, marknadsföring och administration som till exempel arvoden och provisioner. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader består av ränte- intäkter och kostnader, realiserade och orealiserade valutakurs- vinster och förluster på aktier och andelar, skulder samt värderegleringar på finansiella tillgångar respektive låneskulder. Inkomstskatter Kostnaden för inkomstskatt består av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt för perioden baseras på skattemässigt resultat för året. Det skattemässiga resultatet skiljer sig från det resultat som rapporteras i resultaträkningen eftersom det exkluderar intäkts- eller kostnadsposter som beskattas eller är avdragsgilla annat år samt exkluderar icke skattepliktiga intäkter och icke avdragsgilla kostnader. Vid beräknandet av koncernens aktuella skatteskuld används de vid balansdagen gällande eller föreslagna skattesatserna i respektive skattejurisdiktion. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden varvid temporära skillnader mellan tillgångar eller Noteringsprospekt 157

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Noter till resultat och balansräkning Belopp i MSEK, där inget annat anges. Not 1 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper ALLMÄNT Nordic

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Resultaträkning koncernen

Resultaträkning koncernen Finansiella rapporter Finansiella rapporter 33 Resultaträkning koncernen NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 1 318 176 1 455 624 Övriga rörelseintäkter 2, 5 21 026 25 450 Ersättningar till anställda 3-892

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer