Koncernens resultaträkning (TEUR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernens resultaträkning (TEUR)"

Transkript

1 Räkenskaper

2 Koncernens resultaträkning (TEUR) 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec Not Intäkter 8, Kostnad sålda varor Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Fastighetsförsäkring & fastighetsskatt Hyreskostnader Resultatandelar i intresseföretag Rörelseresultat före avskrivningar och realisationsvinster Avskrivningar Realisationsvinster/-förluster Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen (företrädesrätt till utdelning på preferensaktier) Resultat per aktie (EUR) Före utspädningseffekt 177,19 0,048-0, Rezidor Hotel Group

3 Koncernens balansräkning (TEUR) TILLGÅNGAR Not 31 dec dec dec 2003 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och övrig utrustning Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Kapitalandelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Pensionsmedel, netto Andra långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Noteringsprospekt 149

4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 31 dec dec dec 2003 Eget kapital Aktiekapital Omräkningsreserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Totalt eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Pensioner och liknande förpliktelser Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skulder till kreditinstitut Övriga räntebärande skulder Övriga icke räntebärande skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser 21 Leasingåtaganden 22 Åtaganden managementavtal 23 Segmentredovisning Rezidor Hotel Group

5 Förändring i eget kapital (TEUR) Totalt Balanserad eget kapital Övrigt förlust hänförligt Omräknings- tillskjutet inkl. årets till moder- Minoritets- Totalt eget EGET KAPITAL Aktiekapital reserver kapital resultat bolagets ägare intressen kapital Eget kapital per Ökning av aktiekapital Periodens resultat Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Förändring i omräkningsdifferens Övrigt Eget kapital per Ökning av aktiekapital Periodens resultat Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Förändring i omräkningsdifferens Eget kapital per Ökning av aktiekapital Bildande av Rezidor SAS Hospitality Group AB Periodens resultat * Förändring i omräkningsdifferens Eget kapital per TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 31 dec dec dec 2003 Antal aktier Kvotvärde 1 EUR per aktie 1 EUR per aktie 1 EUR per aktie Synligt eget kapital per aktie 888,72 EUR per aktie 0,85 EUR per aktie 0,86 EUR per aktie Moderbolag Rezidor SAS Hotel Group AB Rezidor SAS Hospitality A/S Rezidor SAS Hospitality A/S Moderbolagets säte Sverige Danmark Danmark Lämnade/erhållna utdelningar (TEUR) Erhållna utdelningar från - SAS Royal Hotel A/S (Norge) SAS Royal Hotel A/S (Norge) Lämnade utdelningar till - SAS Norge A/S (Norge) SAS Norge A/S (Norge) * Upplupen prioriterad utdelning till minoritetsintressen (se beskrivning i not 2) Noteringsprospekt 151

6 Koncernens kassaflödesanalys (TEUR) 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Resultat från försäljning av aktier och materiella anläggninstillgångar och avyttringar Pensioner Andel av resultat i intresseföretag Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald ränta Utdelning från intresseföretag Övriga finansiella poster Betald/erhållen skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av: Varulager Rörelsefordringar Rörelseskulder Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av aktier och andelar Förvärv av övriga immateriella tillgångar Inköp i samband med pågående nyanläggningar Inköp av maskiner och inventarier Inköp av byggnader, mark och övrig utrustning Erhållen ränta Övriga investeringar Summa investeringar Försäljningsintäkter från avyttring av anläggningstillgångar och aktier Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Netto av finansiella poster Summa extern finansiering Nyemission Lämnad/erhållen utdelning (Koncernbidrag) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Likvida medel i avyttrade/förvärvade företag Kursdifferens i likvida medel Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel per 1 januari Kursdifferens i likvida medel Likvida medel, omräknat, per 1 januari Inkluderar även Skulder till finansinstitut som består av förändrat nyttjande samt villkorsändringar för kortfristiga kreditlimiter. 152 Rezidor Hotel Group

7 Noter för koncernen Not I Allmän information Rezidor Hotel Group AB (publ) namnändrat från Rezidor SAS Hospitality Group AB ( Rezidor eller bolaget ) är ett aktiebolag i Sverige. Bolaget har sitt säte i Sverige (Stockholm). Rezidor SAS driver internationell hotellverksamhet och har i dagsläget 272 hotell i drift eller under utveckling i sammanlagt 47 länder. Rezidor SAS driver nu Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International Hotels Park Inn och Country Inns & Suites kombinerat med ett kundlojalitetsprogram (benämnt goldpoints plus ). Räkenskaperna avseende räkenskapsåret 2005 för moderbolaget Rezidor Hotel Group AB (publ) (namnändrat från Rezidor SAS Hospitality Group AB) och de konsoliderade räkenskaperna avseende räkenskapsåret 2003 och 2004 för Rezidor SAS Hospitality A/S har godkänts av tidigare styrelser i respektive bolag vid aktuell tidpunkt. De konsoliderade räkenskaperna avseende räkenskapsåret 2005 godkändes av styrelsen i Rezidor Hotel Group AB (publ) den 9 november Not 2 Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper Koncernräkenskaperna har upprättats för den koncern där Rezidor är moderbolag. Koncernredovisningen för perioden 1 januari december 2005 beaktar den koncerninterna transaktionen och CARLSON:s investering från och med avtalsdatumet 30 juni Dessa transaktioner beskrivs nedan. SAS AB (publ) ägde 100% av Rezidor SAS Hospitality A/Skoncernen ( RSH ) innan de transaktioner som beskrivs nedan genomfördes. Enligt ett investerings- och implementeringsavtal mellan SAS AB (publ), Carlson Companies, Inc. och CARLSON Hotels Worldwide, Inc. som tecknades 14 mars 2005, vidtog SAS vissa åtgärder avseende det då helägda Rezidor Hotel Group AB samt ett till detta bolag helägt dotterbolag benämnt Rezidor SAS Hospitality Holdings AB (vilket i sin tur äger 100% i RSH). Transaktionerna slutfördes den 30 juni 2005 och beskrivs nedan. I initialläget sålde SAS AB (publ) 25% av sina aktier i Rezidor Hotel Group AB till CARLSON Hotels Worldwide, Inc. Därefter nyemitterade Rezidor SAS Hospitality Holdings AB preferensaktier varav SAS AB anskaffade aktier och CARLSON Summit, Inc aktier. I utbyte mot de tecknade preferensaktierna överförde SAS AB (publ) samtliga aktier i Rezidor SAS Hospitality A/S (Danmark) med ett sammantaget nominellt värde om EUR men utfärdade till ett totalt värde om TEUR. I utbyte mot de preferensaktierna tillhandahöll CARLSON Summit, Inc. förbättrade kommersiella villkor avseende framtida royaltyavgifter enligt masterfranchiseavtalen för användandet av CARLSON:s varumärken Radisson, Park Inn och Regent för Rezidor SAS Hospitality A/S (Danmark). De preferensaktierna vilka emitterats till CARLSON Summit, Inc. har ett totalt nominellt värde om EUR men utfärdades till ett värde om TEUR. CARLSON:s investering har redovisats i enlighet med IFRS 2 aktierelaterade ersättningar där verkligt värde av de justerade villkoren för masterfranchiseavtalet ( TEUR) har redovisats som immateriell tillgång med avskrivning över löptiden för masterfranchiseavtalet. Detta avtal löper till 2052, vilket innebär att den årliga avskrivningen uppgår till TEUR. De preferensaktier som emitterats som ersättning till CARLSON har följaktligen redovisats som minoritetsintresse (inom eget kapital). Ovanstående koncerninterna transaktion med SAS har ingåtts mellan parter med gemensamt bestämmande inflytande och har därmed redovisats som en koncernintern omstrukturering. Därmed har vederlaget (aktier i Rezidor SAS Hospitality) eliminerats mot det totala värdet av aktierna om TEUR eftersom det är en apportemission. SAS AB (publ) innehar aktier (75% av rösterna) i Rezidor Hotel Group AB och CARLSON Hotels Worldwide, Inc. innehar aktier (25% av rösterna). Rezidor SAS Hotel Group AB innehar 100% av stamaktierna i Rezidor SAS Hospitality Holdings AB och 60% av rösterna, 30% innehas av SAS AB (publ) och de resterande 10% av rösterna innehas av CARLSON Summit, Inc. som är ett helägt dotterbolag till CARLSON Hotels Worldwide, Inc. Rezidor SAS Hospitality Holdings AB:s bolagsordning anger att varje innehavare av preferensaktier har rättighet att för varje preferensaktie och för varje räkenskapsår erhålla en företrädesutdelning om 5% av preferensbeloppet. Med preferensbeloppet för varje preferensaktie avses teckningspriset för en preferensaktie vid varje given tidpunkt. Därför baseras beräkningen av utdelning på preferensaktier (5%) på preferensbeloppen vilka är TEUR för SAS AB (publ) och TEUR för CARLSON Summit, Inc. Utdelning på preferensaktier har beräknats från utgivningsdagen 1 juli 2005 och har redovisats som ökat minoritetsintresse. Koncernredovisningen för 2005 har upprättats på grundval av koncernredovisningen för Rezidor SAS Hospitality A/S Noteringsprospekt 153

8 Forts Not 2 som var moderbolag i koncernen före den koncerninterna transaktionen och CARLSON:s investering. De sex första månaderna 2005 reflekterar de affärsmässiga villkoren med CARLSON som gällde före transaktionsdagen för CARLSON:s investering och de sista sex månaderna 2005 reflekterar de konsoliderade räkenskaperna för Rezidor Hotel Group AB inklusive effekten av CARLSON:s investering. Not 3 Införande av nya och omarbetade International Financial Reporting Standards (IFRS) Under tidigare och innevarande år har koncernen infört alla nya och omarbetade standarder utfärdade av International Accounting Standards Board (IASB) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som är relevanta för rörelsen och som har bekräftats av EU-kommissionen före utgivningen av dessa finansiella rapporter och som har ikraftträdande från och med 1 januari Införandet av dessa nya och omarbetade standarder och tolkningar har resulterat i ändringar i koncernens redovisningsprinciper. Dessa redovisningsförändringar har medfört att tidigare rapporterade belopp inom nedanstående områden har påverkats för innevarande eller tidigare år: Goodwill (IFRS 3) IFRS 3 tillämpas för företagsförvärv och samgåenden med avtalsdatum 31 mars 2004 eller senare. När goodwill åsatts en ingående balans kräver IFRS att förvärvad goodwill skall tas upp till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade värdeminskningsavdrag. I IAS 36 Nedskrivningar, såsom de omarbetats 2004, förordas att värdet på goodwill prövas årligen eller oftare om det finns indikationer på att ett nedskrivningsbehov föreligger. IFRS 3 tillåter inte att förvärvad goodwill skrivs av. Tidigare, under IAS 22 har koncernen tagit upp goodwill i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar gjordes över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, med hänsyn tagen till antagandet att den maximala livslängden uppgick till 20 år. I enlighet med övergångsreglerna i IFRS 3 har koncernen omarbetat redovisningsprinciperna för goodwill från början av den första helårsperiod som påbörjades 31 mars 2004 eller senare, det vill säga 1 januari 2005 för förvärvad goodwill i samband med företagsförvärv med avtalsdatum före 31 mars Från och med 1 januari 2005 görs i koncernen inga avskrivningar på goodwill. Istället prövas dess värde i enlighet med IAS 36. Eftersom de ändrade redovisningsprinciperna tillämpats framåtriktat har förändringen inte haft någon inverkan på belopp som rapporterats för räkenskapsåret 2004 eller tidigare. Nyutkomna redovisningsuttalanden International Accounting Standards Board (IASB) har utgett följande ändringar samt nya redovisningsuttalanden som gäller för redovisningsperioden som börjar från och med den 1 januari 2006: Ändring (december 2004) i IAS 19 Ersättningar till anställda ger valet att redovisa aktueriella vinster/förluster i kalkyler från tidigare förmånsbaserade pensionsplaner direkt i eget kapital. Ändringen medför också ytterligare tilläggsupplysningar avseende förmånsbaserade pensionsplaner. Ändring (december 2005) i IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser avseende netto investeringar i utländska verksamheter. Den redovisningsmässiga hanteringen i de konsoliderade räkenskaperna av monetära poster som utgör del av en enhets investering i utlandet skall inte vara beroende av valutan för den monetära posten. Vidare skall inte redovisningen vara beroende av i vilken enhet koncernen genomför transaktioner med den utländska verksamheten. Ändring (april 2005) i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering avseende kassaflödessäkring av prognosticerade koncerninterna transaktioner. Ändring innebär att prognosticerade koncerninterna transaktioner räknas som kassaflödessäkring i de konsoliderade räkenskaperna. Ändring (juni 2005) i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering av verkligt värde alternativet. Ändringen innebär begränsad rätt att använda verkligt värde alternativet för vissa finansiella instrument under vissa förutsättningar. IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. Denna tolkning kräver ett förhållande som till sin karaktär, men inte legalt sett, är en leasing som skall redovisas i enlighet med IAS 17 Leasingavtal. Vissa nya redovisningsuttalanden kommer att gälla för räkenskapsår som börjar efter fastställda datum 2006 enligt nedan: IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar kommer att gälla för räkenskapsår som börjar 1 maj 2006 eller senare. IFRIC 8 klargör om IFRS 2 är tillämpbart på transaktioner där bolaget inte kan identifiera vissa eller alla av de varor, eller tjänster vilka erhållits i utbyte mot de aktierelaterade ersättningarna. IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat gäller för räkenskapsår som börjar 1 juni 2006 eller senare. IFRIC 9 fastställer att retroaktiv test, av om ett inbäddat derivat skall lyftas ur huvudkontraktet och redovisas som ett derivat, är förbjudet om inte det finns villkorsförändringar i kontraktet som avsevärt förändrar det kassaflöde som annars skulle erhållas från kontraktet. I detta fall erfordras omvärdering. 154 Rezidor Hotel Group

9 Forts Not 3 IFRIC 10 Delårsrapportering och återföring av nedskrivningar gäller för räkenskapsår som börjar 1 november 2006 eller senare. Enligt IFRIC 10 skall en enhet inte återföra nedskrivningar på goodwill eller investeringar i eget kapital instrument eller finansiella tillgångar bokförda till anskaffningsvärde som identifierats för tidigare perioder. Tillämpningen av dessa nya uttalanden om redovisningsprinciper kommer inte att ha en väsentlig påverkan på redovisat resultat eller finansiell ställning. Vidare har IASB utgivit följande ändringar och redovisningsuttalanden som gäller för räkenskapsår som börjar för räkenskapsår som börjar 1 januari 2007 eller senare: IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar som tillför vissa nya upplysningskrav om finansiella instrument och sammanställer alla upplysningar om finansiella instrument som en standard. Ändring (augusti 2005) i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillför nya upplysningskrav avseende kapital. För närvarande förväntas dessa ändringar och nya redovisningsuttalanden inte ha någon väsentlig effekt på redovisat resultat eller finansiell ställning. Not 4 Redovisningsprinciper Räkenskapshandlingarna har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt den svenska årsredovisningslagen. Dessa räkenskapshandlingar har också upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 30. I räkenskapshandlingarna har värdering av poster skett till anskaffningsvärde med undantag för vissa finansiella tillgångar eller enligt beskrivning nedan. Väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats beskrivs nedan. Rapportvaluta Då EUR är den funktionella valuta som används i den ekonomiska omvärld som koncernen är verksam i, är EUR också den rapportvaluta som används i de finansiella rapporterna. Alla skillnader i växelkurs redovisas direkt i förändring i eget kapital. Uppskattningar och bedömningar Tillgångar tas upp i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer koncernen tillgodo som ett resultat av inträffade händelser samt att tillgången kan åsättas ett tillförlitligt värde. Skulder tas upp i balansräkningen om koncernen har en formell eller informell förpliktelse på grund av en tidigare händelse och att ett framtida utflöde av ekonomiska fördelar är sannolikt samt att skulden kan åsättas ett tillförlitligt värde. Tillgångar och skulder redovisas normalt initialt till anskaffningsvärdet. Hur posterna redovisas efter detta tillfälle påverkas av olika faktorer och beskrivs nedan för respektive post. Händelser efter balansdagen men före utgivningen av räkenskapshandlingarna där omständigheterna är sådana att de anses ha förelegat på balansdagen, har inräknats med motsvarande belopp i räkenskapshandlingarna. När uppskattningar och bedömningar görs beaktas alla affärshändelser från balansdagen till tidpunkten för upprättandet av årsredovisningen och det fastställs om dessa förelåg på balansdagen. Intäkter redovisas i resultaträkningen när de har intjänats och kostnader resultatförs med det belopp som hänförs till redovisningsperioden. Upp- och nedskrivningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas som finansiella intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Koncernredovisningen Koncernredovisningen inkluderar Rezidor Hotel Group AB ("moderbolaget") (se not 2) och de dotterbolag som kontrolleras av moderbolaget (se not 7). Konsolideringsprinciper Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de enheter (inklusive enheter med ett speciellt syfte) som kontrolleras av bolaget (direkt eller indirekt ägda dotterbolag). Bolaget anses kontrollera ett dotterbolag då det har makt att utöva ett bestämmande inflytande över en enhets finansiella och operationella principer i syfte att åtnjuta fördelar av dess verksamhet. Koncernredovisningen upprättas enligt de principer som beskrivs i not 2. De finansiella rapporter som använts vid konsolideringen har upprättats i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. Koncernredovisningen upprättas genom sammanslagning av enhetliga poster och eliminering av koncernintern försäljning och koncerninterna vinster. Resultat från dotterbolag som förvärvats eller avyttrats under året ingår i koncernredovisningen från förvärvsdagen respektive till avyttringsdagen, dvs den dag då koncernen får respektive förlorar kontrollen över ett dotterbolag. Noteringsprospekt 155

10 Forts Not 4 Justeringar görs, där det bedöms nödvändigt, i dotterbolagens finansiella rapporter i syfte att anpassa dotterbolagens redovisningsprinciper till de principer som används av andra företag i koncernen. Samtliga koncerninterna fordringar och skulder, intern försäljning samt internvinster elimineras i sin helhet. För koncerninterna omstruktureringskostnader, som t.ex bildande av nytt moderbolag, justeras alla avvikelser mellan förvärvskostnad och eget kapital i det förvärvade bolaget mot eget kapital eftersom sådan transaktion har utförts under gemensam kontroll och då inte skall påverka den konsoliderade balansräkningen. Minoritetsintressen i nettotillgångar i dotterbolag redovisas separat från det egna kapital som är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Minoritetsintressen utgörs av summan av dessa intressen på den ursprungliga förvärvsdagen och minoritetens del av förändringar i eget kapital sedan förvärvsdagen. Förluster hänförliga till minoriteten vilka överstiger minoritetsintresset i dotterbolagets eget kapital ingår i posten minoritetsintresse endast till den del minoriteten har en bindande skyldighet samt möjlighet att göra ytterligare investeringar för att täcka förluster samt bedöms ha tillräckliga resurser för att infria detta antagande. Företagsförvärv och samgåenden Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Denna innebär att anskaffningskostnaden baseras på verkligt värde på förvärvsdagen på dotterbolagets tillgångar och skulder samt eget kapital instrument som emitteras av koncernen i utbyte mot kontroll i det förvärvade företaget, plus eventuella kostnader direkt hänförliga till förvärvet. Det förvärvade företagets identifierbara tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser som uppfyller kraven för redovisning enligt IFRS 3 redovisas till verkligt värde per förvärvsdagen, bortsett från anläggningstillgångar som klassificerats som avsedda för försäljning i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, vilka redovisas till verkligt värde minskat med försäljningsomkostnader. Goodwill som uppstår i samband med ett förvärv utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets identifierbara tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser vid förvärvstillfället. Om ett förvärv medför att verkligt värde på förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser överstiger anskaffningsvärdet redovisas överskottet omedelbart som en intäkt i resultaträkningen. Minoritetsintressen i det förvärvade företaget redovisas initialt till minoritetens andel av nettot av verkligt värde på redovisade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Vinster och förluster vid avyttring av aktier och andelar Vinster och förluster vid avyttring av dotterbolag och intresseföretag beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset och det bokförda värdet av nettotillgångarna vid tiden för avyttringen, inklusive en proportionell andel av relaterad goodwill samt uppskattade avyttringskostnader. Vinster och förluster tas upp i resultaträkningen under rubriken Resultat från avyttring av aktier och andelar samt materiella anläggningstillgångar. Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta redovisas, vid transaktionstidpunkten till rapportvalutan beräknad utifrån genomsnittlig månadskurs, vilket i allt väsentligt avspeglar kursen på transaktionsdagen. Fordringar, skulder och andra monetära poster noterade i utländsk valuta som inte reglerats på balansdagen omräknas till balansdagskurs. Realiserade och orealiserade valutakursvinster och valutakursförluster på fordringar och skulder redovisas över resultaträkningen. För omräkning av enheter som redovisas i utländsk valuta anses den funktionella valutan för majoriteten av de rapporterande enheterna vara deras lokala valuta. Vid konsolideringen omräknas enheternas resultaträkningar till genomsnittskurs och balansräkningarna omräknas till balansdagskurs. Omräkningsdifferenser förs mot koncernens eget kapital. Valutakurser En EUR motsvarar: Balansdagskurs Genomsnittskurs Land Valuta Danmark DKK Sverige SEK Norge NOK UK GBP Rezidor Hotel Group

11 Forts Not 4 RESULTATRÄKNINGEN Intäkter Intäkterna består främst av vederlag från hotellverksamheten, vilket innefattar management- och franchise-arvoden samt försäljningsintäkter via ägda hotell och hotell under hyresavtal. Erhållna arvoden (vilket normalt sett utgör en viss andel av hotellintäkter och/eller resultat) tas upp i resultaträkningen baserat på underliggande avtalsvillkor, medan intäkter från försäljning på hotellen tas upp i resultaträkningen när tjänsten har levererats. Intäkter tas upp till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och motsvarar fordringsbelopp för levererade varor och tjänster i den normala verksamheten, med avdrag för lämnade rabatter och försäljningsrelaterade skatter. Intäktsräntor periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd samt med tillämplig effektiv ränta. Utdelningar från aktieinnehav tas upp när aktieägarnas rätt att få utdelning är fastställd. Kundlojalitetsprogram Ett bonusprogram (benämnt goldpoints plus SM ) används av bolaget för att ge kunderna incitament att köpa hotellnätter. Varje gång en kund köper hotellnätter erhåller kunden bonus (benämnt points ). Kunden kan sedan lösa in dessa mot gratis hotellnätter eller byta till bonus i andra bonusprogram. Medlemmar erhåller rabatter på olika produkter såsom mat och dryck. För redovisningen av detta intäktsförs ursprunglig intäkt till fullo och följaktligen resultatförs kostnad avseende beräknad framtida kostnad för att leverera vara eller tjänst. Kostnad sålda varor Kostnad sålda varor härrör främst från varukostnader i restaurangerna (mat och dryck) som tagits för att generera intäkter. Leasing Rezidor SAS har som leasetagare ingått leasingavtal i huvudsak avseende hotellfastigheter, bilar samt kontorsutrustning. För varje leasingkontrakt fastställs om leasingen är operationell eller finansiell. Klassificering av operationell eller finansiell leasing baseras på särskilda villkor. Leasingkontrakt som innebär att bolaget i princip övertar samtliga risker och förmåner för tillgången redovisas som ett finansiellt leasingkontrakt. I början av leasingperioden redovisas en finansiell leasing till verkligt värde. Tillgångar innehavda som finansiell lease redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen och framtida åtaganden till leasegivaren redovisas som skuld. Bedömning av ekonomisk livslängd för den leasade tillgången överensstämmer med de principer som Rezidor använder för köpta tillgångar. De ackumulerade förmånerna från ett leasingavtal tas upp som en minskning av leasingkostnaden. Denna minskning tas upp linjärt över leasingavtalets löptid. I enlighet med övergångsbestämmelserna i IAS 17 (reviderad 1999) har tidigare klassificering av leasingavtal ingångna före 1999 bibehållits. För närvarande betraktas alla leasingavtal som operationell leasing. Leasingavtal där i princip all risk och alla förmåner bärs av leasegivaren redovisas som operationell leasing. Leasingkostnaden för operationella leasingavtal resultatförs löpande under avtalsperioden om det inte föreligger andra systematiska grunder som bättre representerar tidsmönstret för de ekonomiska fördelarna för koncernen. Personalkostnader Personalkostnader omfattar löner och ersättningar såväl som sociala avgifter, pensionsåtaganden etc för bolagens personal. Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader inkluderar kostnader för driften av hotellen såsom uppvärmning, elektricitet och bränsle, IT och telekommunikation såväl som kostnader avseende försäljning, marknadsföring och administration som till exempel arvoden och provisioner. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader består av ränte- intäkter och kostnader, realiserade och orealiserade valutakurs- vinster och förluster på aktier och andelar, skulder samt värderegleringar på finansiella tillgångar respektive låneskulder. Inkomstskatter Kostnaden för inkomstskatt består av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt för perioden baseras på skattemässigt resultat för året. Det skattemässiga resultatet skiljer sig från det resultat som rapporteras i resultaträkningen eftersom det exkluderar intäkts- eller kostnadsposter som beskattas eller är avdragsgilla annat år samt exkluderar icke skattepliktiga intäkter och icke avdragsgilla kostnader. Vid beräknandet av koncernens aktuella skatteskuld används de vid balansdagen gällande eller föreslagna skattesatserna i respektive skattejurisdiktion. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden varvid temporära skillnader mellan tillgångar eller Noteringsprospekt 157

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476

Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476 Styrelse och verkställande direktören för Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476 får härmed avge Koncernredovisning för räkenskapsåren 2013 och 2014 Resultaträkning - koncernen Belopp i SEK Not

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 november DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Juli-sept Juli-sept Förändring Förändring Omsättning, TSEK 301

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Redovisningsprinciper 2014

Redovisningsprinciper 2014 Redovisningsprinciper 2014 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer