Koncernens resultaträkning (TEUR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernens resultaträkning (TEUR)"

Transkript

1 Räkenskaper

2 Koncernens resultaträkning (TEUR) 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec Not Intäkter 8, Kostnad sålda varor Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Fastighetsförsäkring & fastighetsskatt Hyreskostnader Resultatandelar i intresseföretag Rörelseresultat före avskrivningar och realisationsvinster Avskrivningar Realisationsvinster/-förluster Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen (företrädesrätt till utdelning på preferensaktier) Resultat per aktie (EUR) Före utspädningseffekt 177,19 0,048-0, Rezidor Hotel Group

3 Koncernens balansräkning (TEUR) TILLGÅNGAR Not 31 dec dec dec 2003 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och övrig utrustning Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Kapitalandelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Pensionsmedel, netto Andra långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Noteringsprospekt 149

4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 31 dec dec dec 2003 Eget kapital Aktiekapital Omräkningsreserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Totalt eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Pensioner och liknande förpliktelser Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skulder till kreditinstitut Övriga räntebärande skulder Övriga icke räntebärande skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser 21 Leasingåtaganden 22 Åtaganden managementavtal 23 Segmentredovisning Rezidor Hotel Group

5 Förändring i eget kapital (TEUR) Totalt Balanserad eget kapital Övrigt förlust hänförligt Omräknings- tillskjutet inkl. årets till moder- Minoritets- Totalt eget EGET KAPITAL Aktiekapital reserver kapital resultat bolagets ägare intressen kapital Eget kapital per Ökning av aktiekapital Periodens resultat Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Förändring i omräkningsdifferens Övrigt Eget kapital per Ökning av aktiekapital Periodens resultat Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Förändring i omräkningsdifferens Eget kapital per Ökning av aktiekapital Bildande av Rezidor SAS Hospitality Group AB Periodens resultat * Förändring i omräkningsdifferens Eget kapital per TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 31 dec dec dec 2003 Antal aktier Kvotvärde 1 EUR per aktie 1 EUR per aktie 1 EUR per aktie Synligt eget kapital per aktie 888,72 EUR per aktie 0,85 EUR per aktie 0,86 EUR per aktie Moderbolag Rezidor SAS Hotel Group AB Rezidor SAS Hospitality A/S Rezidor SAS Hospitality A/S Moderbolagets säte Sverige Danmark Danmark Lämnade/erhållna utdelningar (TEUR) Erhållna utdelningar från - SAS Royal Hotel A/S (Norge) SAS Royal Hotel A/S (Norge) Lämnade utdelningar till - SAS Norge A/S (Norge) SAS Norge A/S (Norge) * Upplupen prioriterad utdelning till minoritetsintressen (se beskrivning i not 2) Noteringsprospekt 151

6 Koncernens kassaflödesanalys (TEUR) 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Resultat från försäljning av aktier och materiella anläggninstillgångar och avyttringar Pensioner Andel av resultat i intresseföretag Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald ränta Utdelning från intresseföretag Övriga finansiella poster Betald/erhållen skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av: Varulager Rörelsefordringar Rörelseskulder Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av aktier och andelar Förvärv av övriga immateriella tillgångar Inköp i samband med pågående nyanläggningar Inköp av maskiner och inventarier Inköp av byggnader, mark och övrig utrustning Erhållen ränta Övriga investeringar Summa investeringar Försäljningsintäkter från avyttring av anläggningstillgångar och aktier Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Netto av finansiella poster Summa extern finansiering Nyemission Lämnad/erhållen utdelning (Koncernbidrag) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Likvida medel i avyttrade/förvärvade företag Kursdifferens i likvida medel Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel per 1 januari Kursdifferens i likvida medel Likvida medel, omräknat, per 1 januari Inkluderar även Skulder till finansinstitut som består av förändrat nyttjande samt villkorsändringar för kortfristiga kreditlimiter. 152 Rezidor Hotel Group

7 Noter för koncernen Not I Allmän information Rezidor Hotel Group AB (publ) namnändrat från Rezidor SAS Hospitality Group AB ( Rezidor eller bolaget ) är ett aktiebolag i Sverige. Bolaget har sitt säte i Sverige (Stockholm). Rezidor SAS driver internationell hotellverksamhet och har i dagsläget 272 hotell i drift eller under utveckling i sammanlagt 47 länder. Rezidor SAS driver nu Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International Hotels Park Inn och Country Inns & Suites kombinerat med ett kundlojalitetsprogram (benämnt goldpoints plus ). Räkenskaperna avseende räkenskapsåret 2005 för moderbolaget Rezidor Hotel Group AB (publ) (namnändrat från Rezidor SAS Hospitality Group AB) och de konsoliderade räkenskaperna avseende räkenskapsåret 2003 och 2004 för Rezidor SAS Hospitality A/S har godkänts av tidigare styrelser i respektive bolag vid aktuell tidpunkt. De konsoliderade räkenskaperna avseende räkenskapsåret 2005 godkändes av styrelsen i Rezidor Hotel Group AB (publ) den 9 november Not 2 Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper Koncernräkenskaperna har upprättats för den koncern där Rezidor är moderbolag. Koncernredovisningen för perioden 1 januari december 2005 beaktar den koncerninterna transaktionen och CARLSON:s investering från och med avtalsdatumet 30 juni Dessa transaktioner beskrivs nedan. SAS AB (publ) ägde 100% av Rezidor SAS Hospitality A/Skoncernen ( RSH ) innan de transaktioner som beskrivs nedan genomfördes. Enligt ett investerings- och implementeringsavtal mellan SAS AB (publ), Carlson Companies, Inc. och CARLSON Hotels Worldwide, Inc. som tecknades 14 mars 2005, vidtog SAS vissa åtgärder avseende det då helägda Rezidor Hotel Group AB samt ett till detta bolag helägt dotterbolag benämnt Rezidor SAS Hospitality Holdings AB (vilket i sin tur äger 100% i RSH). Transaktionerna slutfördes den 30 juni 2005 och beskrivs nedan. I initialläget sålde SAS AB (publ) 25% av sina aktier i Rezidor Hotel Group AB till CARLSON Hotels Worldwide, Inc. Därefter nyemitterade Rezidor SAS Hospitality Holdings AB preferensaktier varav SAS AB anskaffade aktier och CARLSON Summit, Inc aktier. I utbyte mot de tecknade preferensaktierna överförde SAS AB (publ) samtliga aktier i Rezidor SAS Hospitality A/S (Danmark) med ett sammantaget nominellt värde om EUR men utfärdade till ett totalt värde om TEUR. I utbyte mot de preferensaktierna tillhandahöll CARLSON Summit, Inc. förbättrade kommersiella villkor avseende framtida royaltyavgifter enligt masterfranchiseavtalen för användandet av CARLSON:s varumärken Radisson, Park Inn och Regent för Rezidor SAS Hospitality A/S (Danmark). De preferensaktierna vilka emitterats till CARLSON Summit, Inc. har ett totalt nominellt värde om EUR men utfärdades till ett värde om TEUR. CARLSON:s investering har redovisats i enlighet med IFRS 2 aktierelaterade ersättningar där verkligt värde av de justerade villkoren för masterfranchiseavtalet ( TEUR) har redovisats som immateriell tillgång med avskrivning över löptiden för masterfranchiseavtalet. Detta avtal löper till 2052, vilket innebär att den årliga avskrivningen uppgår till TEUR. De preferensaktier som emitterats som ersättning till CARLSON har följaktligen redovisats som minoritetsintresse (inom eget kapital). Ovanstående koncerninterna transaktion med SAS har ingåtts mellan parter med gemensamt bestämmande inflytande och har därmed redovisats som en koncernintern omstrukturering. Därmed har vederlaget (aktier i Rezidor SAS Hospitality) eliminerats mot det totala värdet av aktierna om TEUR eftersom det är en apportemission. SAS AB (publ) innehar aktier (75% av rösterna) i Rezidor Hotel Group AB och CARLSON Hotels Worldwide, Inc. innehar aktier (25% av rösterna). Rezidor SAS Hotel Group AB innehar 100% av stamaktierna i Rezidor SAS Hospitality Holdings AB och 60% av rösterna, 30% innehas av SAS AB (publ) och de resterande 10% av rösterna innehas av CARLSON Summit, Inc. som är ett helägt dotterbolag till CARLSON Hotels Worldwide, Inc. Rezidor SAS Hospitality Holdings AB:s bolagsordning anger att varje innehavare av preferensaktier har rättighet att för varje preferensaktie och för varje räkenskapsår erhålla en företrädesutdelning om 5% av preferensbeloppet. Med preferensbeloppet för varje preferensaktie avses teckningspriset för en preferensaktie vid varje given tidpunkt. Därför baseras beräkningen av utdelning på preferensaktier (5%) på preferensbeloppen vilka är TEUR för SAS AB (publ) och TEUR för CARLSON Summit, Inc. Utdelning på preferensaktier har beräknats från utgivningsdagen 1 juli 2005 och har redovisats som ökat minoritetsintresse. Koncernredovisningen för 2005 har upprättats på grundval av koncernredovisningen för Rezidor SAS Hospitality A/S Noteringsprospekt 153

8 Forts Not 2 som var moderbolag i koncernen före den koncerninterna transaktionen och CARLSON:s investering. De sex första månaderna 2005 reflekterar de affärsmässiga villkoren med CARLSON som gällde före transaktionsdagen för CARLSON:s investering och de sista sex månaderna 2005 reflekterar de konsoliderade räkenskaperna för Rezidor Hotel Group AB inklusive effekten av CARLSON:s investering. Not 3 Införande av nya och omarbetade International Financial Reporting Standards (IFRS) Under tidigare och innevarande år har koncernen infört alla nya och omarbetade standarder utfärdade av International Accounting Standards Board (IASB) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som är relevanta för rörelsen och som har bekräftats av EU-kommissionen före utgivningen av dessa finansiella rapporter och som har ikraftträdande från och med 1 januari Införandet av dessa nya och omarbetade standarder och tolkningar har resulterat i ändringar i koncernens redovisningsprinciper. Dessa redovisningsförändringar har medfört att tidigare rapporterade belopp inom nedanstående områden har påverkats för innevarande eller tidigare år: Goodwill (IFRS 3) IFRS 3 tillämpas för företagsförvärv och samgåenden med avtalsdatum 31 mars 2004 eller senare. När goodwill åsatts en ingående balans kräver IFRS att förvärvad goodwill skall tas upp till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade värdeminskningsavdrag. I IAS 36 Nedskrivningar, såsom de omarbetats 2004, förordas att värdet på goodwill prövas årligen eller oftare om det finns indikationer på att ett nedskrivningsbehov föreligger. IFRS 3 tillåter inte att förvärvad goodwill skrivs av. Tidigare, under IAS 22 har koncernen tagit upp goodwill i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar gjordes över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, med hänsyn tagen till antagandet att den maximala livslängden uppgick till 20 år. I enlighet med övergångsreglerna i IFRS 3 har koncernen omarbetat redovisningsprinciperna för goodwill från början av den första helårsperiod som påbörjades 31 mars 2004 eller senare, det vill säga 1 januari 2005 för förvärvad goodwill i samband med företagsförvärv med avtalsdatum före 31 mars Från och med 1 januari 2005 görs i koncernen inga avskrivningar på goodwill. Istället prövas dess värde i enlighet med IAS 36. Eftersom de ändrade redovisningsprinciperna tillämpats framåtriktat har förändringen inte haft någon inverkan på belopp som rapporterats för räkenskapsåret 2004 eller tidigare. Nyutkomna redovisningsuttalanden International Accounting Standards Board (IASB) har utgett följande ändringar samt nya redovisningsuttalanden som gäller för redovisningsperioden som börjar från och med den 1 januari 2006: Ändring (december 2004) i IAS 19 Ersättningar till anställda ger valet att redovisa aktueriella vinster/förluster i kalkyler från tidigare förmånsbaserade pensionsplaner direkt i eget kapital. Ändringen medför också ytterligare tilläggsupplysningar avseende förmånsbaserade pensionsplaner. Ändring (december 2005) i IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser avseende netto investeringar i utländska verksamheter. Den redovisningsmässiga hanteringen i de konsoliderade räkenskaperna av monetära poster som utgör del av en enhets investering i utlandet skall inte vara beroende av valutan för den monetära posten. Vidare skall inte redovisningen vara beroende av i vilken enhet koncernen genomför transaktioner med den utländska verksamheten. Ändring (april 2005) i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering avseende kassaflödessäkring av prognosticerade koncerninterna transaktioner. Ändring innebär att prognosticerade koncerninterna transaktioner räknas som kassaflödessäkring i de konsoliderade räkenskaperna. Ändring (juni 2005) i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering av verkligt värde alternativet. Ändringen innebär begränsad rätt att använda verkligt värde alternativet för vissa finansiella instrument under vissa förutsättningar. IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. Denna tolkning kräver ett förhållande som till sin karaktär, men inte legalt sett, är en leasing som skall redovisas i enlighet med IAS 17 Leasingavtal. Vissa nya redovisningsuttalanden kommer att gälla för räkenskapsår som börjar efter fastställda datum 2006 enligt nedan: IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar kommer att gälla för räkenskapsår som börjar 1 maj 2006 eller senare. IFRIC 8 klargör om IFRS 2 är tillämpbart på transaktioner där bolaget inte kan identifiera vissa eller alla av de varor, eller tjänster vilka erhållits i utbyte mot de aktierelaterade ersättningarna. IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat gäller för räkenskapsår som börjar 1 juni 2006 eller senare. IFRIC 9 fastställer att retroaktiv test, av om ett inbäddat derivat skall lyftas ur huvudkontraktet och redovisas som ett derivat, är förbjudet om inte det finns villkorsförändringar i kontraktet som avsevärt förändrar det kassaflöde som annars skulle erhållas från kontraktet. I detta fall erfordras omvärdering. 154 Rezidor Hotel Group

9 Forts Not 3 IFRIC 10 Delårsrapportering och återföring av nedskrivningar gäller för räkenskapsår som börjar 1 november 2006 eller senare. Enligt IFRIC 10 skall en enhet inte återföra nedskrivningar på goodwill eller investeringar i eget kapital instrument eller finansiella tillgångar bokförda till anskaffningsvärde som identifierats för tidigare perioder. Tillämpningen av dessa nya uttalanden om redovisningsprinciper kommer inte att ha en väsentlig påverkan på redovisat resultat eller finansiell ställning. Vidare har IASB utgivit följande ändringar och redovisningsuttalanden som gäller för räkenskapsår som börjar för räkenskapsår som börjar 1 januari 2007 eller senare: IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar som tillför vissa nya upplysningskrav om finansiella instrument och sammanställer alla upplysningar om finansiella instrument som en standard. Ändring (augusti 2005) i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillför nya upplysningskrav avseende kapital. För närvarande förväntas dessa ändringar och nya redovisningsuttalanden inte ha någon väsentlig effekt på redovisat resultat eller finansiell ställning. Not 4 Redovisningsprinciper Räkenskapshandlingarna har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt den svenska årsredovisningslagen. Dessa räkenskapshandlingar har också upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 30. I räkenskapshandlingarna har värdering av poster skett till anskaffningsvärde med undantag för vissa finansiella tillgångar eller enligt beskrivning nedan. Väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats beskrivs nedan. Rapportvaluta Då EUR är den funktionella valuta som används i den ekonomiska omvärld som koncernen är verksam i, är EUR också den rapportvaluta som används i de finansiella rapporterna. Alla skillnader i växelkurs redovisas direkt i förändring i eget kapital. Uppskattningar och bedömningar Tillgångar tas upp i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer koncernen tillgodo som ett resultat av inträffade händelser samt att tillgången kan åsättas ett tillförlitligt värde. Skulder tas upp i balansräkningen om koncernen har en formell eller informell förpliktelse på grund av en tidigare händelse och att ett framtida utflöde av ekonomiska fördelar är sannolikt samt att skulden kan åsättas ett tillförlitligt värde. Tillgångar och skulder redovisas normalt initialt till anskaffningsvärdet. Hur posterna redovisas efter detta tillfälle påverkas av olika faktorer och beskrivs nedan för respektive post. Händelser efter balansdagen men före utgivningen av räkenskapshandlingarna där omständigheterna är sådana att de anses ha förelegat på balansdagen, har inräknats med motsvarande belopp i räkenskapshandlingarna. När uppskattningar och bedömningar görs beaktas alla affärshändelser från balansdagen till tidpunkten för upprättandet av årsredovisningen och det fastställs om dessa förelåg på balansdagen. Intäkter redovisas i resultaträkningen när de har intjänats och kostnader resultatförs med det belopp som hänförs till redovisningsperioden. Upp- och nedskrivningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas som finansiella intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Koncernredovisningen Koncernredovisningen inkluderar Rezidor Hotel Group AB ("moderbolaget") (se not 2) och de dotterbolag som kontrolleras av moderbolaget (se not 7). Konsolideringsprinciper Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de enheter (inklusive enheter med ett speciellt syfte) som kontrolleras av bolaget (direkt eller indirekt ägda dotterbolag). Bolaget anses kontrollera ett dotterbolag då det har makt att utöva ett bestämmande inflytande över en enhets finansiella och operationella principer i syfte att åtnjuta fördelar av dess verksamhet. Koncernredovisningen upprättas enligt de principer som beskrivs i not 2. De finansiella rapporter som använts vid konsolideringen har upprättats i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. Koncernredovisningen upprättas genom sammanslagning av enhetliga poster och eliminering av koncernintern försäljning och koncerninterna vinster. Resultat från dotterbolag som förvärvats eller avyttrats under året ingår i koncernredovisningen från förvärvsdagen respektive till avyttringsdagen, dvs den dag då koncernen får respektive förlorar kontrollen över ett dotterbolag. Noteringsprospekt 155

10 Forts Not 4 Justeringar görs, där det bedöms nödvändigt, i dotterbolagens finansiella rapporter i syfte att anpassa dotterbolagens redovisningsprinciper till de principer som används av andra företag i koncernen. Samtliga koncerninterna fordringar och skulder, intern försäljning samt internvinster elimineras i sin helhet. För koncerninterna omstruktureringskostnader, som t.ex bildande av nytt moderbolag, justeras alla avvikelser mellan förvärvskostnad och eget kapital i det förvärvade bolaget mot eget kapital eftersom sådan transaktion har utförts under gemensam kontroll och då inte skall påverka den konsoliderade balansräkningen. Minoritetsintressen i nettotillgångar i dotterbolag redovisas separat från det egna kapital som är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Minoritetsintressen utgörs av summan av dessa intressen på den ursprungliga förvärvsdagen och minoritetens del av förändringar i eget kapital sedan förvärvsdagen. Förluster hänförliga till minoriteten vilka överstiger minoritetsintresset i dotterbolagets eget kapital ingår i posten minoritetsintresse endast till den del minoriteten har en bindande skyldighet samt möjlighet att göra ytterligare investeringar för att täcka förluster samt bedöms ha tillräckliga resurser för att infria detta antagande. Företagsförvärv och samgåenden Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Denna innebär att anskaffningskostnaden baseras på verkligt värde på förvärvsdagen på dotterbolagets tillgångar och skulder samt eget kapital instrument som emitteras av koncernen i utbyte mot kontroll i det förvärvade företaget, plus eventuella kostnader direkt hänförliga till förvärvet. Det förvärvade företagets identifierbara tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser som uppfyller kraven för redovisning enligt IFRS 3 redovisas till verkligt värde per förvärvsdagen, bortsett från anläggningstillgångar som klassificerats som avsedda för försäljning i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, vilka redovisas till verkligt värde minskat med försäljningsomkostnader. Goodwill som uppstår i samband med ett förvärv utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets identifierbara tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser vid förvärvstillfället. Om ett förvärv medför att verkligt värde på förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser överstiger anskaffningsvärdet redovisas överskottet omedelbart som en intäkt i resultaträkningen. Minoritetsintressen i det förvärvade företaget redovisas initialt till minoritetens andel av nettot av verkligt värde på redovisade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Vinster och förluster vid avyttring av aktier och andelar Vinster och förluster vid avyttring av dotterbolag och intresseföretag beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset och det bokförda värdet av nettotillgångarna vid tiden för avyttringen, inklusive en proportionell andel av relaterad goodwill samt uppskattade avyttringskostnader. Vinster och förluster tas upp i resultaträkningen under rubriken Resultat från avyttring av aktier och andelar samt materiella anläggningstillgångar. Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta redovisas, vid transaktionstidpunkten till rapportvalutan beräknad utifrån genomsnittlig månadskurs, vilket i allt väsentligt avspeglar kursen på transaktionsdagen. Fordringar, skulder och andra monetära poster noterade i utländsk valuta som inte reglerats på balansdagen omräknas till balansdagskurs. Realiserade och orealiserade valutakursvinster och valutakursförluster på fordringar och skulder redovisas över resultaträkningen. För omräkning av enheter som redovisas i utländsk valuta anses den funktionella valutan för majoriteten av de rapporterande enheterna vara deras lokala valuta. Vid konsolideringen omräknas enheternas resultaträkningar till genomsnittskurs och balansräkningarna omräknas till balansdagskurs. Omräkningsdifferenser förs mot koncernens eget kapital. Valutakurser En EUR motsvarar: Balansdagskurs Genomsnittskurs Land Valuta Danmark DKK Sverige SEK Norge NOK UK GBP Rezidor Hotel Group

11 Forts Not 4 RESULTATRÄKNINGEN Intäkter Intäkterna består främst av vederlag från hotellverksamheten, vilket innefattar management- och franchise-arvoden samt försäljningsintäkter via ägda hotell och hotell under hyresavtal. Erhållna arvoden (vilket normalt sett utgör en viss andel av hotellintäkter och/eller resultat) tas upp i resultaträkningen baserat på underliggande avtalsvillkor, medan intäkter från försäljning på hotellen tas upp i resultaträkningen när tjänsten har levererats. Intäkter tas upp till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och motsvarar fordringsbelopp för levererade varor och tjänster i den normala verksamheten, med avdrag för lämnade rabatter och försäljningsrelaterade skatter. Intäktsräntor periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd samt med tillämplig effektiv ränta. Utdelningar från aktieinnehav tas upp när aktieägarnas rätt att få utdelning är fastställd. Kundlojalitetsprogram Ett bonusprogram (benämnt goldpoints plus SM ) används av bolaget för att ge kunderna incitament att köpa hotellnätter. Varje gång en kund köper hotellnätter erhåller kunden bonus (benämnt points ). Kunden kan sedan lösa in dessa mot gratis hotellnätter eller byta till bonus i andra bonusprogram. Medlemmar erhåller rabatter på olika produkter såsom mat och dryck. För redovisningen av detta intäktsförs ursprunglig intäkt till fullo och följaktligen resultatförs kostnad avseende beräknad framtida kostnad för att leverera vara eller tjänst. Kostnad sålda varor Kostnad sålda varor härrör främst från varukostnader i restaurangerna (mat och dryck) som tagits för att generera intäkter. Leasing Rezidor SAS har som leasetagare ingått leasingavtal i huvudsak avseende hotellfastigheter, bilar samt kontorsutrustning. För varje leasingkontrakt fastställs om leasingen är operationell eller finansiell. Klassificering av operationell eller finansiell leasing baseras på särskilda villkor. Leasingkontrakt som innebär att bolaget i princip övertar samtliga risker och förmåner för tillgången redovisas som ett finansiellt leasingkontrakt. I början av leasingperioden redovisas en finansiell leasing till verkligt värde. Tillgångar innehavda som finansiell lease redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen och framtida åtaganden till leasegivaren redovisas som skuld. Bedömning av ekonomisk livslängd för den leasade tillgången överensstämmer med de principer som Rezidor använder för köpta tillgångar. De ackumulerade förmånerna från ett leasingavtal tas upp som en minskning av leasingkostnaden. Denna minskning tas upp linjärt över leasingavtalets löptid. I enlighet med övergångsbestämmelserna i IAS 17 (reviderad 1999) har tidigare klassificering av leasingavtal ingångna före 1999 bibehållits. För närvarande betraktas alla leasingavtal som operationell leasing. Leasingavtal där i princip all risk och alla förmåner bärs av leasegivaren redovisas som operationell leasing. Leasingkostnaden för operationella leasingavtal resultatförs löpande under avtalsperioden om det inte föreligger andra systematiska grunder som bättre representerar tidsmönstret för de ekonomiska fördelarna för koncernen. Personalkostnader Personalkostnader omfattar löner och ersättningar såväl som sociala avgifter, pensionsåtaganden etc för bolagens personal. Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader inkluderar kostnader för driften av hotellen såsom uppvärmning, elektricitet och bränsle, IT och telekommunikation såväl som kostnader avseende försäljning, marknadsföring och administration som till exempel arvoden och provisioner. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader består av ränte- intäkter och kostnader, realiserade och orealiserade valutakurs- vinster och förluster på aktier och andelar, skulder samt värderegleringar på finansiella tillgångar respektive låneskulder. Inkomstskatter Kostnaden för inkomstskatt består av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt för perioden baseras på skattemässigt resultat för året. Det skattemässiga resultatet skiljer sig från det resultat som rapporteras i resultaträkningen eftersom det exkluderar intäkts- eller kostnadsposter som beskattas eller är avdragsgilla annat år samt exkluderar icke skattepliktiga intäkter och icke avdragsgilla kostnader. Vid beräknandet av koncernens aktuella skatteskuld används de vid balansdagen gällande eller föreslagna skattesatserna i respektive skattejurisdiktion. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden varvid temporära skillnader mellan tillgångar eller Noteringsprospekt 157

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Noter till koncernens bokslut

Noter till koncernens bokslut Noter till koncernens bokslut Innehåll K1 Väsentliga redovisningsprinciper...38 K2 Viktiga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål... 47 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Segmentsinformation...49

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 Nettoomsättningen ökade 21 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år hänförligt till expansionen inom B737-trafiken Juli September

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning Redovisningsprinciper 2013 ALLMÄNT Koncernen omfattar moderbolaget Eniro AB (publ) med organisationsnummer 556588-0936 och dess dotterföretag, intresseföretag och joint ventures. Moderbolaget har sitt

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Redovisningsprinciper 2014

Redovisningsprinciper 2014 Redovisningsprinciper 2014 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella

Läs mer

Noter koncernen. 2.2 Omräkning av utländsk valuta Haldexkoncernens funktionella valuta och presentationsvaluta är svenska kronor (SEK).

Noter koncernen. 2.2 Omräkning av utländsk valuta Haldexkoncernens funktionella valuta och presentationsvaluta är svenska kronor (SEK). 44 Noter koncernen NOT 1 Allmän information Haldex AB (Moderbolaget) och dess dotterbolag utgör tillsammans Haldexkoncernen. Haldex tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011

Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011 Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011 Innehåll Styrelsens förvaltningsberättelse... 3 Koncernredovisning... 8

Läs mer