ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB (20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20)"

Transkript

1 1 (20) ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 4 Resultatanalys 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Sammandrag över förändringar i Eget Kapital 8 Kassaflödesanalys 9 Noter till de finansiella rapporterna 10 Förslag till vinstdisposition 20 Revisionsberättelse

2 2 (20) ÅRSREDOVISNING 2007 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i S:t Erik Livförsäkring AB, (org. nr ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2007, bolagets andra verksamhetsår. Konsekvenser av nya redovisningsstandarder Räkenskaperna har upprättats i enlighet med reglerna i Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och Finansinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (2006:17). De nya föreskrifterna skall tillämpas fr o m den 1 januari För S:t Erik Livförsäkring AB innebär de nya reglerna inte någon väsentlig förändring av redovisning och värdering i resultat- och balansräkningen. Däremot innebär regeländringen krav på utökade tilläggsupplysningar i noterna till balans- och resultaträkningen främst när det gäller beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer enligt IFRS 4 om försäkringsavtal och IFRS 7 om finansiella instrument samt tillämpade redovisningsprinciper. Ägarförhållanden S:t Erik Livförsäkring AB ägs till 100 % av Stockholms Stadshus AB, som i sin tur ägs av Stockholms stad. Livbolagets verksamhet är genom sin bolagsordning begränsad till att enbart försäkra intressen hänförliga till verksamhet bedriven av Stockholms stad och dess bolag. Verksamheten S:t Erik Livförsäkring AB startade sin verksamhet november Inför 2007 budgeterade bolaget med en premieinkomst på miljoner kronor. I budgeten för 2007 antogs att livbolaget skulle försäkra samtliga upparbetade tjänstepensionslöften i stadens dotterbolag enligt pensionsplanerna PA-KL, KAP-KL och PA-KFS. På grund av allt för stora kvalitetsbrister i pensionsadministratörens underliggande register avstod dock bolaget från att försäkra åtaganden motsvarande cirka 661 miljoner kronor. S:t Erik Livförsäkring AB räknar i stället med att dessa kan försäkras under Bolagets årsomsättning 2007 blev därför 695 miljoner kronor. Några ytterligare livförsäkringar utöver de försäkrade tjänstepensionslöftena har inte meddelats under året. Finansförvaltningen Finansförvaltningen skall optimera avkastningen på S:t Erik Livförsäkring AB:s placeringsportfölj i förhållande till bolagets totala försäkringsåtaganden. Under 2007 bestod åtagandena av tjänstepensionslöften med en genomsnittlig duration om 8,6 år. För att möta det löftet har majoriteten av tillgångarna i portföljen placerats i långa nominella och reala obligationer utgivna i SEK. Den långa durationen på pensionsåtagandet möjliggör för bolaget att bära den högre risken som aktier medför eftersom risken kan jämnas ut över tiden. Av det skälet har S:t Erik Livförsäkring AB enligt styrelsens placeringsriktlinjer möjligheten att investera upp till 25 % av placeringsportföljen i noterade aktier. Hur stor andel aktier som tillåts beror på bolagets aktuella solvens var andelen aktiefonder i placeringsportföljen 7 % och det samlade värdet på aktiefondsportföljen 57 miljoner kronor. Resultat Resultatet efter skatt blev 113 miljoner kronor vilket kan jämföras med ett budgeterat resultat om 70 miljoner kronor. Att resultatet trots den lägre omsättningen förblev på en hög nivå beror på en uppjustering av premienivån. Justeringen gjordes på grund av ett större krav på reserver i livbolaget jämfört med vad som ursprungligen planerades. De större reserverna i bolaget är nödvändiga för att kunna möta de åtaganden som beräknas tillkomma under De totala finansiella intäkterna och kostnaderna (nettot av kapitalavkastning och orealiserade värdeförändringar) gav ett positivt resultat om 14,9 miljoner kronor.

3 3 (20) Personal Under 2007 har S:t Erik Livförsäkring AB haft en person tillsvidareanställd, bolagets VD. Därutöver har bolaget haft ytterligare en person visstidsanställd under året för att kvalitetssäkra de register som ligger till grund för de åtaganden som livbolaget försäkrar. Risker i verksamheten Bolagets risker vilka har delats in i försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker behandlas i detalj under not 2 till balans- och resultaträkningen. Framtiden Under 2008 har S:t Erik Livförsäkring AB för avsikt att lösa in kvarvarande upparbetade tjänstepensionslöften inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Premieinkomsterna för dessa beräknas bli 661 miljoner kronor. Därutöver har bolaget budgeterat med löpande premieinkomster för nyintjänande om 60 miljoner kronor per år. Den engångsinlösen av de redan upparbetade tjänstepensionslöftena inom koncernen som S:t Erik Livförsäkring AB har börjat försäkra 2007 och kommer att försäkra under 2008 medför en tillfällig arbetsbelastning. Bolaget har därför visstidsanställd en person under 2007 med syfte att hantera den ökade arbetsbördan. Visstidsanställningen gäller även under hela Den långsiktiga ambitionen är dock fortsatt att verksamheten skall bedrivas med enbart en anställd och att en stor del av det administrativa arbetet utförs av utomstående enheter på uppdragsavtal.

4 4 (20) Flerårsöversikt (TSEK) Resultat Premieinkomst för egen räkning Försäkringstekniska avsättningar Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar inklusive koncernkonto Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning Konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Nyckeltal Livförsäkringsrörelsen Driftskostnadsprocent 1,0% 0,6% Förvaltningskostnadsprocenten 1,15% 0,3% Solvenskvot 7,34 3,73 Solvensgrad 141,9% 457,9% Kapitalförvaltning Direktavkastning 3,98% 0,39% Totalavkastning 0,33% 0,39% Personal Antal anställda 2 1 Sjukfrånvaro 0% 0%

5 5 (20) Tjänstepensionsförsäkring Resultatanalys 2007 (TSEK) Totalt Förmånsbestämd försäkring Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändringar i andra försäkringtekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

6 6 (20) Resultaträkning (TSEK) TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Not Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändringar i andra försäkringtekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

7 7 (20) Balansräkning (TSEK) TILLGÅNGAR Not Placeringstillgångar Lån till koncernföretag Aktier och andelar Obligationer Fordringar Kundfordringar Kundfordringar,koncernbolag Övriga fordringar Anläggningstillgångar Materiella tillgångar Andra tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad resultat Årets resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Andra avsättningar Skatter Skulder Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 108 Inga Åtaganden Inga Inga

8 8 (20) SAMMANDRAG ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Bundet kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Aktiekapital Balanserade Årets vinstmedel resultat Nyemission Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Utgående eget kapital Registrerat aktiekapital ( ) aktier med kvotvärde vardera med en röst

9 9 (20) KASSAFLÖDESANALYS Kkr Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betalda skatter Ökning/minskning av avsättningar för andra risker och kostnader Ökning/minskning av övriga tillgångar och skulder, netto Ökning/minskning av fordringar och skulder hos koncernföretag, netto Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv och försäljning av anläggnings- och placeringstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde *Likvida medel vid periodens början *Likvida medel vid årets slut * Likvida medel definieras som kassa och banktillgodohavanden samt lån till koncernföretag (lån till koncernföretag avser medel på koncernkonto) Noter till kassaflödesanalysen ) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 19 0 Värdeförändring placeringstillgångar (finansiella placeringstillgångar) Avsättningar Övrigt -2 0 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

10 10 (20) Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna förutsättningar Bolagets årsredovisning har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:17). Med lagbegränsad IFRS avses en tillämpning av de internationella redovisningsstandarder samt tillhörande tolkningsmeddelanden som antagits av Europeiska kommissionen, med de avvikelser från tillämpningen som Finansinspektionen angivit. Dessa avvikelser innebär bland annat att Redovisningsrådets rekommendationer RR 32:06 Redovisning för juridiska personer tillämpats. Ändrade redovisningsprinciper från och med räkenskapsåret 2007 Enligt Finansinspektionens (FI) föreskrifter och allmänna råd tillämpas lagbegränsad IFRS från och med räkenskapsåret Ändrade redovisningsprinciper redovisas i enlighet med reglerna i IFRS 1. Bolagets bedömning är dock att det inte föreligger några väsentliga skillnader i redovisning och värdering jämfört med de redovisningsprinciper som tillämpades För St Erik Livs del är följande standards centrala: Försäkringsavtal redovisas enligt principerna i IFRS 4, vilket innebär att definitionen i IFRS 4 av vad som i redovisningen ska klassificeras som försäkring tillämpas. För St Erik Livs del har definitionen inte inneburit någon omklassificiering av avtal. Finansiella instrument redovisas enligt principerna i IAS 32 och IAS 39. Det innebär att samtliga finansiella instrument klassificerats i enlighet med kategoriseringen av finansiella instrument i IAS 32, och värderas enligt principerna i IAS 39. Hur denna klassificering gjorts framgår av avsnittet Klassificering av finansiella instrument nedan. Upplysningar om risker och deras betydelse för verksamheten har redovisats i enlighet med principerna i IFRS 7. Betydande bedömningar och uppskattningar Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisning och värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Livförsäkringsavsättningar avser tjänstepensioner och värderas enligt EU s tjänstepensionsdirektiv. Det innebär att företagets åtagande värderas enligt så kallade aktsamma antaganden. Detta har framförallt påverkan på valet av diskonteringsränta, vilken utgörs av riskfri marknadsränta. Valet av ränta beror på vilken profil som finns i försäkringstagarnas kassaflöden. Valuta Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolaget bedriver sin verksamhet. Redovisning av försäkringsavtal Premieinkomst f.e.r. Som premieinkomst redovisas inbetalda belopp under räkenskapsåret för försäkringsavtal avseende tjänstepensionsförsäkring.

11 11 (20) Försäkringsersättningar f.e.r. Försäkringsersättningar utgörs av under perioden utbetalda försäkringsersättningar avseende tjänstepensionsförsäkring. Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar utgörs av livförsäkringsavsättning. Finansiella instrument Redovisning i balansräkningen Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger (även om faktura ännu inte mottagits). Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för delar av finansiella tillgångar. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för delar av finansiella skulder. Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. I dessa fall presenteras posterna netto. För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderas till verkligt värde) redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av finansiella instrument av hur de har klassificerats enligt nedan. För redovisade värden med uppdelning på värderingskategori se not för respektive finansiellt instrument. Klassificering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen St Erik Livförsäkrings AB förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar (alla aktier, andelar, obligationer och derivat) på basis av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat (förutom i de fåtal fall när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt). Det är därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinformation för läsarna av årsredovisningen. Av detta skäl väljer St Erik Liv alltid att kategorisera sina finansiella tillgångar såsom finansiella tillgångar som identifierats som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen förutom (i) när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och (ii) när redovisningslagstiftningen inte medger detta vid redovisning i juridisk person. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än koncern och intresseföretag samt obligationer. Alla derivat som inte ingår i säkringsredovisning klassificeras som innehav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet (i enlighet med IAS 39). Finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen.

12 12 (20) Lånefordringar och kundfordringar Låne- och kundfordringar utgörs i balansräkningen av utlåning till koncernföretag och kundfordringar. Låne- och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer att låne- och kundfordringar är i behov av nedskrivning. Andra finansiella skulder Andra finansiella skulder utgörs i balansräkningen av leverantörskulder. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när skulden togs upp. Leasing Alla leasingavtal klassificeras i bolagets årsredovisning som operationella. Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Leasingavtalen avser hyra av lokaler. Avtalet gäller tills vidare med en månads bindningstid. Det finns inte några väsentliga operationella leasingavtal i övrigt. Ersättningar till anställda Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer för ersättningar efter avslutad anställning redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. Skatter Periodens skattekostnad består av aktuell skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period samt avkastningsskatt. Materiella tillgångar Materiella tillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Denna har bedömts till 3 år för datorer. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Not 2 Risker och riskhantering Bolagets risker har klassificerats som försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker. Försäkringsrisker I normalfallet kan försäkringsrisker i tjänstepensionsinstitut delas upp i två olika kategorier: ålderspension och riskförsäkring. Under 2007 hade bolaget inte några försäkringsrisker förknippade med riskförsäkringar eftersom man enbart tillhandahöll rena tjänstepensioner. Den risk som kvarstår för bolaget att bära är livslängdsrisken. Denna risk hanteras genom att bolaget använder sig av moderna grunder vid framräkningen av priset på bolagets produkter. Bolagets aktuarie gör också fortlöpande en rimlighetsbedömning av beräkningsrunderna i förhållande till verkligt utfall. Känslighetsanalys: En ökning av den genomsnittliga livslängden med ett år får en negativ resultatpåverkan på livbolaget med 60 miljoner kronor före skatt.

13 13 (20) Finansiella risker Huvuddelen av bolagets tillgångar används för att säkra gjorda försäkringsåtaganden och för att skapa avkastning. För den del av tillgångarna som motsvarar försäkringstekniska avsättningar finns ett detaljerat regelverk i Försäkringsrörelselagen som reglerar vilka tillgångar som får användas för placering och krav på spridning mellan olika investeringar. Inom ramen för denna lagstiftning har bolagets styrelse därutöver antagit riktlinjer för att styra och begränsa riskerna i placeringsverksamheten. Den löpande kontrollen av bolagets finansiella risker sköts genom uppdragsavtal av Söderberg & Partners Investment Consulting AB. Uppdraget innebär att kontinuerligt kontrollera att fastslagna placeringsrestriktioner följs. Bolaget analyserar även fortlöpande hur förändringar i finansmarknaden påverkar bolagets solvens och ger förslag på omplacering av tillgångar i portföljen vid behov. Ränterisk Majoriteten av bolagets placeringstillgångar utgörs av obligationer. Risken i dessa tillgångsslag består främst av ränterisk. Ränterisken utgör risken för att en placering med bunden ränta faller i värde när det allmänna ränteläget höjs. Motsvarande risk finns i bolagets åtaganden. Här är emellertid risken den omvända. Åtagandena stiger i värde när det allmänna ränteläget sjunker. Den totala ränteriskens storlek är relaterad till durationen i åtagandet och de olika tillgångsslagen. Avgörande för utvecklingen av bolagets solvens är därför hur värdet på placeringsportföljen följer värdet på det samlade försäkringsåtagandet. I Söderberg & Partners uppdrag ingår att kontinuerligt kontrollera bolagets solvens och ge förslag på förändringar av tillgångsportföljen. Känslighetsanalys: En sänkning av den nominella och reala räntekurvan med 1 % ger en förbättring av resultatet före skatt med 11 miljoner kronor. En höjning av den nominella och reala räntekurvan med 1 % ger en försämring av resultatet före skatt med 9,5 miljoner kronor. Aktiekursrisk Bolaget har möjlighet att placera i noterade aktier. Andelen aktiefonder i den totala placeringsportföljen var %. För att begränsa risken i en enskild aktieplacering görs en diversifiering av aktieportföljen genom att investera i regionala och globala aktieindexfonder. Riskkontroll och förslag på tillgångsallokering avseende aktieportföljen sköts även den av Söderberg & Partners. Känslighetsanalys: En värdeminskning av aktieportföljen med 10 % ger en försämring av resultatet före skatt med 5,6 miljoner kronor. Motpartsrisk Motpartsrisken, det vill säga risken att bolagets motparter inte kan fullfölja sina åtaganden regleras av bolagets placeringsriktlinjer. Vid placering i obligationer och andra räntebärande instrument godkänns enbart emittenter som bedöms ha låg kreditrisk. Motpartens kreditvärdighet bedöms genom rating eller motsvarande ekonomisk information. Lägsta tillåtna rating är BBB enligt Standard & Poor's eller motsvarande.

14 14 (20) Kreditexponering per ratingnivå AA 10% A 7% AAA AA A AAA 83% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% European Investment Bank 36% Kreditexponering per emittent Svenska staten 33% Bayerische Landesbank 8% 7% 6% 6% SEB SCBC (SBAB) Stadshypotek Swedbank Hypotek 4% Valutarisk Bolagets valutakursrisk är begränsad till att enbart omfatta den del av aktieportföljen som är placerad i globala aktieindexfonder var värdet på den delen av portföljen 46,5 miljoner kronor. För att begränsa valutarisken är 50 % av den utländska exponeringen säkrad med hjälp av valutaterminer. Operativa risker Operativa risker innebär risker i livbolagets verksamhet som kan äventyra bolagets uppsatta mål. Under 2007 har bolaget påbörjat sitt eget riskhanteringsarbete avseende operativa risker genom att dokumentera bolagets viktigaste processer. I kartläggningen av processerna har även målen med processerna noterats tillsammans med processernas risker. Därtill har nödvändiga kontroller lagts in i processerna för att minimera riskerna och öka kvalitén i det utförda arbetet. Under hösten har riskhanteringsarbetet fortskridit genom intervjuer av anställda, styrelseledamöter och personer i bolagets närhet för att kartlägga bolagets riskbild ytterligare. Resultatet av intervjuerna har sammanställts i en rapport som under 2008 skall ligga till grund ett beslut om hur riskerna i verksamheten skall bearbetas

15 15 (20) och hur detta arbete skall prioriteras under året. Som grund för hanteringen av operativa risker ligger bolagets riktlinjer för intern styrning och kontroll. För att säkerställa att bolaget följer externa och de av bolaget fastställda interna reglerna har livbolagets styrelse anlitat ett utomstående företag vars ansvar är att följa upp och rapportera att bolaget följer regelverken. Känslighetsanalys (miljoner kronor) Risk/Ändring av parameter Förändring Resultateffekt mkr Livslängdsrisk/Genomsnittlig livslängd +1 år -60,0 Ränterisk, tillgångar/ Skift i real & nominell räntekurva 1% -51,0 Ränterisk, avsättningar/skift i real & nominell räntekurva 1% 41,5 Ränterisk, netto/skift i real & nominell räntekurva 1% -9,5 Ränterisk, tillgångar/ Skift i real & nominell räntekurva -1% 59,3 Ränterisk, avsättningar/skift i real & nominell räntekurva -1% -48,3 Ränterisk, netto/skift i real & nominell räntekurva -1% 11,0 Aktiekursrisk/Värdeförändring -10% -5,6 Valutakursrisk/Valutakursförändring -10% -2,3

16 16 (20) Not 3 Premieinkomst Premieinkomst Summa premieinkomst Not 4 Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Not 5 Driftskostnader - administrationskostnader Lönekostnader Sociala avgifter Pensionskostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar Revisionsarvode Revisionsarvode, lekmannarevisorer IT-tjänster Redovisningstjänster -314 Konsultarvoden Aktuariearvode Bankkostnader -46 Övrigt Summa driftskostnader Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning Ernst & Young revisionsuppdrag övriga uppdrag - - Summa Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

17 17 (20) Personal Ersättningar och övriga förmåner 2007 Löner och Pensioner ersättningar VD Övriga anställda Summa Under 2006 utgick inga löner och ersättningar och bolagets VD tillträdde i december 2006 som enda anställd. Under 2007 har bolaget haft totalt två i medeltal anställda. Ersättning till VD utgörs av grundlön och pensionskostnad. I överenskommelse med moderbolaget ges rätt till pensionsålder för VD vid 60 år. Detta sker genom en särskild överenskommelse utöver den ordinarie planen. Uppsägningstiden är sex månader. I händelse av uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till maximalt 24 månadslöner. Not 6 Kapitalavkastning, intäkter Ränteintäkter placeringar (värderingskategori verkligt värde) Ränteintäkter koncernkonto Nordea (värderingskategori lånefordringar) Ränteintäkter Nordea (värderingskategori lånefordringar) Övriga ränteintäkter (värderingskategori lånefordringar) 3 - Reavinst vid försäljning av derivat (värderingskategori verkligt värde) Kapitalavkastning, kostnader Räntekostnader (värderingskategori övriga skulder) Reaförlust vid försäljn. av obligationer (värderingskategori verkligt värde) Not 7 Orealiserade/-realiserade vinster/förluster placeringar Obligationer (värderingskategori verkligt värde) Aktier och andelar (värderingskategori verkligt värde) Derivat (värderingskategori verkligt värde) Not 8 Skatt på årets resultat Följande komponenter ingår i skattekostnaden: Aktuell skatt Avkastningsskatt Redovisad skatt Not 9 Lån till koncernföretag Värderingskategori lånefordringar Utlåning till koncernföretag har en så pass kort löptid att det bokförda värdet är en god approximation av verkligt värde.

18 18 (20) Not 10 Aktier och andelar Värderingskategori Finansiella instrument redovisade till verkligt värde över resultaträkningen Anskaffnings- Verkligt värde Noterade värde SPP Global Sustainability* Aktiefond Handelsbanken Sverige Etisk Index** Summa * andelar ** andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Värderingskategori Finansiella instrument redovisade till verkligt värde över resultaträkningen Noterade Upplupet Verkligt värde anskaffningsvärde Bayerische Landesbank EIB EIB SEB KPI Obligation ,7% Statlig realränteobligation Statlig realränteobligation Statlig realränteobligation SCBC ,0% Stadshypotek ,0% Swedbank Hypotek ,0% Summa Derivat Värderingskategori Finansiella instrument redovisade till verkligt värde över resultaträkningen Verkligt värde Nominellt belopp Verkligt värde Noterade (SEK) Valutatermin EUR/SEK Valutatermin GBP/SEK Valutatermin JPY/SEK Valutatermin USD/SEK Summa Not 11 Materiella tillgångar Ingående anskaffningsvärde 0 - Inköp 63 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 63 - Ingående avskrivningar enligt plan 0 - Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde 44 -

19 19 (20) Not 12 Kundfordringar Värderingskategori lånefordringar Kundfordringar, brutto Kundfordringar, netto Förfallna fordringar som ej anses vara osäkra Ej förfallna Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Not 14 Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Summa Not 15 Avsättningar för skatter Aktuell skatt på årets resultat Tidigare års skatt Summa Not 16 Övriga skulder Värderingskategori övriga skulder Leverantörskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader Summa

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital... 7 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning...

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...7 Tilläggsupplysningar...8

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer