ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB (20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20)"

Transkript

1 1 (20) ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 4 Resultatanalys 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Sammandrag över förändringar i Eget Kapital 8 Kassaflödesanalys 9 Noter till de finansiella rapporterna 10 Förslag till vinstdisposition 20 Revisionsberättelse

2 2 (20) ÅRSREDOVISNING 2007 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i S:t Erik Livförsäkring AB, (org. nr ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2007, bolagets andra verksamhetsår. Konsekvenser av nya redovisningsstandarder Räkenskaperna har upprättats i enlighet med reglerna i Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och Finansinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (2006:17). De nya föreskrifterna skall tillämpas fr o m den 1 januari För S:t Erik Livförsäkring AB innebär de nya reglerna inte någon väsentlig förändring av redovisning och värdering i resultat- och balansräkningen. Däremot innebär regeländringen krav på utökade tilläggsupplysningar i noterna till balans- och resultaträkningen främst när det gäller beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer enligt IFRS 4 om försäkringsavtal och IFRS 7 om finansiella instrument samt tillämpade redovisningsprinciper. Ägarförhållanden S:t Erik Livförsäkring AB ägs till 100 % av Stockholms Stadshus AB, som i sin tur ägs av Stockholms stad. Livbolagets verksamhet är genom sin bolagsordning begränsad till att enbart försäkra intressen hänförliga till verksamhet bedriven av Stockholms stad och dess bolag. Verksamheten S:t Erik Livförsäkring AB startade sin verksamhet november Inför 2007 budgeterade bolaget med en premieinkomst på miljoner kronor. I budgeten för 2007 antogs att livbolaget skulle försäkra samtliga upparbetade tjänstepensionslöften i stadens dotterbolag enligt pensionsplanerna PA-KL, KAP-KL och PA-KFS. På grund av allt för stora kvalitetsbrister i pensionsadministratörens underliggande register avstod dock bolaget från att försäkra åtaganden motsvarande cirka 661 miljoner kronor. S:t Erik Livförsäkring AB räknar i stället med att dessa kan försäkras under Bolagets årsomsättning 2007 blev därför 695 miljoner kronor. Några ytterligare livförsäkringar utöver de försäkrade tjänstepensionslöftena har inte meddelats under året. Finansförvaltningen Finansförvaltningen skall optimera avkastningen på S:t Erik Livförsäkring AB:s placeringsportfölj i förhållande till bolagets totala försäkringsåtaganden. Under 2007 bestod åtagandena av tjänstepensionslöften med en genomsnittlig duration om 8,6 år. För att möta det löftet har majoriteten av tillgångarna i portföljen placerats i långa nominella och reala obligationer utgivna i SEK. Den långa durationen på pensionsåtagandet möjliggör för bolaget att bära den högre risken som aktier medför eftersom risken kan jämnas ut över tiden. Av det skälet har S:t Erik Livförsäkring AB enligt styrelsens placeringsriktlinjer möjligheten att investera upp till 25 % av placeringsportföljen i noterade aktier. Hur stor andel aktier som tillåts beror på bolagets aktuella solvens var andelen aktiefonder i placeringsportföljen 7 % och det samlade värdet på aktiefondsportföljen 57 miljoner kronor. Resultat Resultatet efter skatt blev 113 miljoner kronor vilket kan jämföras med ett budgeterat resultat om 70 miljoner kronor. Att resultatet trots den lägre omsättningen förblev på en hög nivå beror på en uppjustering av premienivån. Justeringen gjordes på grund av ett större krav på reserver i livbolaget jämfört med vad som ursprungligen planerades. De större reserverna i bolaget är nödvändiga för att kunna möta de åtaganden som beräknas tillkomma under De totala finansiella intäkterna och kostnaderna (nettot av kapitalavkastning och orealiserade värdeförändringar) gav ett positivt resultat om 14,9 miljoner kronor.

3 3 (20) Personal Under 2007 har S:t Erik Livförsäkring AB haft en person tillsvidareanställd, bolagets VD. Därutöver har bolaget haft ytterligare en person visstidsanställd under året för att kvalitetssäkra de register som ligger till grund för de åtaganden som livbolaget försäkrar. Risker i verksamheten Bolagets risker vilka har delats in i försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker behandlas i detalj under not 2 till balans- och resultaträkningen. Framtiden Under 2008 har S:t Erik Livförsäkring AB för avsikt att lösa in kvarvarande upparbetade tjänstepensionslöften inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Premieinkomsterna för dessa beräknas bli 661 miljoner kronor. Därutöver har bolaget budgeterat med löpande premieinkomster för nyintjänande om 60 miljoner kronor per år. Den engångsinlösen av de redan upparbetade tjänstepensionslöftena inom koncernen som S:t Erik Livförsäkring AB har börjat försäkra 2007 och kommer att försäkra under 2008 medför en tillfällig arbetsbelastning. Bolaget har därför visstidsanställd en person under 2007 med syfte att hantera den ökade arbetsbördan. Visstidsanställningen gäller även under hela Den långsiktiga ambitionen är dock fortsatt att verksamheten skall bedrivas med enbart en anställd och att en stor del av det administrativa arbetet utförs av utomstående enheter på uppdragsavtal.

4 4 (20) Flerårsöversikt (TSEK) Resultat Premieinkomst för egen räkning Försäkringstekniska avsättningar Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar inklusive koncernkonto Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning Konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Nyckeltal Livförsäkringsrörelsen Driftskostnadsprocent 1,0% 0,6% Förvaltningskostnadsprocenten 1,15% 0,3% Solvenskvot 7,34 3,73 Solvensgrad 141,9% 457,9% Kapitalförvaltning Direktavkastning 3,98% 0,39% Totalavkastning 0,33% 0,39% Personal Antal anställda 2 1 Sjukfrånvaro 0% 0%

5 5 (20) Tjänstepensionsförsäkring Resultatanalys 2007 (TSEK) Totalt Förmånsbestämd försäkring Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändringar i andra försäkringtekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

6 6 (20) Resultaträkning (TSEK) TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Not Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändringar i andra försäkringtekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

7 7 (20) Balansräkning (TSEK) TILLGÅNGAR Not Placeringstillgångar Lån till koncernföretag Aktier och andelar Obligationer Fordringar Kundfordringar Kundfordringar,koncernbolag Övriga fordringar Anläggningstillgångar Materiella tillgångar Andra tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad resultat Årets resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Andra avsättningar Skatter Skulder Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 108 Inga Åtaganden Inga Inga

8 8 (20) SAMMANDRAG ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Bundet kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Aktiekapital Balanserade Årets vinstmedel resultat Nyemission Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Årets resultat Utgående eget kapital Registrerat aktiekapital ( ) aktier med kvotvärde vardera med en röst

9 9 (20) KASSAFLÖDESANALYS Kkr Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betalda skatter Ökning/minskning av avsättningar för andra risker och kostnader Ökning/minskning av övriga tillgångar och skulder, netto Ökning/minskning av fordringar och skulder hos koncernföretag, netto Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv och försäljning av anläggnings- och placeringstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde *Likvida medel vid periodens början *Likvida medel vid årets slut * Likvida medel definieras som kassa och banktillgodohavanden samt lån till koncernföretag (lån till koncernföretag avser medel på koncernkonto) Noter till kassaflödesanalysen ) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 19 0 Värdeförändring placeringstillgångar (finansiella placeringstillgångar) Avsättningar Övrigt -2 0 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

10 10 (20) Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna förutsättningar Bolagets årsredovisning har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:17). Med lagbegränsad IFRS avses en tillämpning av de internationella redovisningsstandarder samt tillhörande tolkningsmeddelanden som antagits av Europeiska kommissionen, med de avvikelser från tillämpningen som Finansinspektionen angivit. Dessa avvikelser innebär bland annat att Redovisningsrådets rekommendationer RR 32:06 Redovisning för juridiska personer tillämpats. Ändrade redovisningsprinciper från och med räkenskapsåret 2007 Enligt Finansinspektionens (FI) föreskrifter och allmänna råd tillämpas lagbegränsad IFRS från och med räkenskapsåret Ändrade redovisningsprinciper redovisas i enlighet med reglerna i IFRS 1. Bolagets bedömning är dock att det inte föreligger några väsentliga skillnader i redovisning och värdering jämfört med de redovisningsprinciper som tillämpades För St Erik Livs del är följande standards centrala: Försäkringsavtal redovisas enligt principerna i IFRS 4, vilket innebär att definitionen i IFRS 4 av vad som i redovisningen ska klassificeras som försäkring tillämpas. För St Erik Livs del har definitionen inte inneburit någon omklassificiering av avtal. Finansiella instrument redovisas enligt principerna i IAS 32 och IAS 39. Det innebär att samtliga finansiella instrument klassificerats i enlighet med kategoriseringen av finansiella instrument i IAS 32, och värderas enligt principerna i IAS 39. Hur denna klassificering gjorts framgår av avsnittet Klassificering av finansiella instrument nedan. Upplysningar om risker och deras betydelse för verksamheten har redovisats i enlighet med principerna i IFRS 7. Betydande bedömningar och uppskattningar Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisning och värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Livförsäkringsavsättningar avser tjänstepensioner och värderas enligt EU s tjänstepensionsdirektiv. Det innebär att företagets åtagande värderas enligt så kallade aktsamma antaganden. Detta har framförallt påverkan på valet av diskonteringsränta, vilken utgörs av riskfri marknadsränta. Valet av ränta beror på vilken profil som finns i försäkringstagarnas kassaflöden. Valuta Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolaget bedriver sin verksamhet. Redovisning av försäkringsavtal Premieinkomst f.e.r. Som premieinkomst redovisas inbetalda belopp under räkenskapsåret för försäkringsavtal avseende tjänstepensionsförsäkring.

11 11 (20) Försäkringsersättningar f.e.r. Försäkringsersättningar utgörs av under perioden utbetalda försäkringsersättningar avseende tjänstepensionsförsäkring. Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar utgörs av livförsäkringsavsättning. Finansiella instrument Redovisning i balansräkningen Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger (även om faktura ännu inte mottagits). Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för delar av finansiella tillgångar. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för delar av finansiella skulder. Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. I dessa fall presenteras posterna netto. För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderas till verkligt värde) redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av finansiella instrument av hur de har klassificerats enligt nedan. För redovisade värden med uppdelning på värderingskategori se not för respektive finansiellt instrument. Klassificering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen St Erik Livförsäkrings AB förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar (alla aktier, andelar, obligationer och derivat) på basis av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat (förutom i de fåtal fall när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt). Det är därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinformation för läsarna av årsredovisningen. Av detta skäl väljer St Erik Liv alltid att kategorisera sina finansiella tillgångar såsom finansiella tillgångar som identifierats som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen förutom (i) när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och (ii) när redovisningslagstiftningen inte medger detta vid redovisning i juridisk person. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än koncern och intresseföretag samt obligationer. Alla derivat som inte ingår i säkringsredovisning klassificeras som innehav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet (i enlighet med IAS 39). Finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen.

12 12 (20) Lånefordringar och kundfordringar Låne- och kundfordringar utgörs i balansräkningen av utlåning till koncernföretag och kundfordringar. Låne- och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer att låne- och kundfordringar är i behov av nedskrivning. Andra finansiella skulder Andra finansiella skulder utgörs i balansräkningen av leverantörskulder. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när skulden togs upp. Leasing Alla leasingavtal klassificeras i bolagets årsredovisning som operationella. Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Leasingavtalen avser hyra av lokaler. Avtalet gäller tills vidare med en månads bindningstid. Det finns inte några väsentliga operationella leasingavtal i övrigt. Ersättningar till anställda Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer för ersättningar efter avslutad anställning redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. Skatter Periodens skattekostnad består av aktuell skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period samt avkastningsskatt. Materiella tillgångar Materiella tillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Denna har bedömts till 3 år för datorer. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Not 2 Risker och riskhantering Bolagets risker har klassificerats som försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker. Försäkringsrisker I normalfallet kan försäkringsrisker i tjänstepensionsinstitut delas upp i två olika kategorier: ålderspension och riskförsäkring. Under 2007 hade bolaget inte några försäkringsrisker förknippade med riskförsäkringar eftersom man enbart tillhandahöll rena tjänstepensioner. Den risk som kvarstår för bolaget att bära är livslängdsrisken. Denna risk hanteras genom att bolaget använder sig av moderna grunder vid framräkningen av priset på bolagets produkter. Bolagets aktuarie gör också fortlöpande en rimlighetsbedömning av beräkningsrunderna i förhållande till verkligt utfall. Känslighetsanalys: En ökning av den genomsnittliga livslängden med ett år får en negativ resultatpåverkan på livbolaget med 60 miljoner kronor före skatt.

13 13 (20) Finansiella risker Huvuddelen av bolagets tillgångar används för att säkra gjorda försäkringsåtaganden och för att skapa avkastning. För den del av tillgångarna som motsvarar försäkringstekniska avsättningar finns ett detaljerat regelverk i Försäkringsrörelselagen som reglerar vilka tillgångar som får användas för placering och krav på spridning mellan olika investeringar. Inom ramen för denna lagstiftning har bolagets styrelse därutöver antagit riktlinjer för att styra och begränsa riskerna i placeringsverksamheten. Den löpande kontrollen av bolagets finansiella risker sköts genom uppdragsavtal av Söderberg & Partners Investment Consulting AB. Uppdraget innebär att kontinuerligt kontrollera att fastslagna placeringsrestriktioner följs. Bolaget analyserar även fortlöpande hur förändringar i finansmarknaden påverkar bolagets solvens och ger förslag på omplacering av tillgångar i portföljen vid behov. Ränterisk Majoriteten av bolagets placeringstillgångar utgörs av obligationer. Risken i dessa tillgångsslag består främst av ränterisk. Ränterisken utgör risken för att en placering med bunden ränta faller i värde när det allmänna ränteläget höjs. Motsvarande risk finns i bolagets åtaganden. Här är emellertid risken den omvända. Åtagandena stiger i värde när det allmänna ränteläget sjunker. Den totala ränteriskens storlek är relaterad till durationen i åtagandet och de olika tillgångsslagen. Avgörande för utvecklingen av bolagets solvens är därför hur värdet på placeringsportföljen följer värdet på det samlade försäkringsåtagandet. I Söderberg & Partners uppdrag ingår att kontinuerligt kontrollera bolagets solvens och ge förslag på förändringar av tillgångsportföljen. Känslighetsanalys: En sänkning av den nominella och reala räntekurvan med 1 % ger en förbättring av resultatet före skatt med 11 miljoner kronor. En höjning av den nominella och reala räntekurvan med 1 % ger en försämring av resultatet före skatt med 9,5 miljoner kronor. Aktiekursrisk Bolaget har möjlighet att placera i noterade aktier. Andelen aktiefonder i den totala placeringsportföljen var %. För att begränsa risken i en enskild aktieplacering görs en diversifiering av aktieportföljen genom att investera i regionala och globala aktieindexfonder. Riskkontroll och förslag på tillgångsallokering avseende aktieportföljen sköts även den av Söderberg & Partners. Känslighetsanalys: En värdeminskning av aktieportföljen med 10 % ger en försämring av resultatet före skatt med 5,6 miljoner kronor. Motpartsrisk Motpartsrisken, det vill säga risken att bolagets motparter inte kan fullfölja sina åtaganden regleras av bolagets placeringsriktlinjer. Vid placering i obligationer och andra räntebärande instrument godkänns enbart emittenter som bedöms ha låg kreditrisk. Motpartens kreditvärdighet bedöms genom rating eller motsvarande ekonomisk information. Lägsta tillåtna rating är BBB enligt Standard & Poor's eller motsvarande.

14 14 (20) Kreditexponering per ratingnivå AA 10% A 7% AAA AA A AAA 83% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% European Investment Bank 36% Kreditexponering per emittent Svenska staten 33% Bayerische Landesbank 8% 7% 6% 6% SEB SCBC (SBAB) Stadshypotek Swedbank Hypotek 4% Valutarisk Bolagets valutakursrisk är begränsad till att enbart omfatta den del av aktieportföljen som är placerad i globala aktieindexfonder var värdet på den delen av portföljen 46,5 miljoner kronor. För att begränsa valutarisken är 50 % av den utländska exponeringen säkrad med hjälp av valutaterminer. Operativa risker Operativa risker innebär risker i livbolagets verksamhet som kan äventyra bolagets uppsatta mål. Under 2007 har bolaget påbörjat sitt eget riskhanteringsarbete avseende operativa risker genom att dokumentera bolagets viktigaste processer. I kartläggningen av processerna har även målen med processerna noterats tillsammans med processernas risker. Därtill har nödvändiga kontroller lagts in i processerna för att minimera riskerna och öka kvalitén i det utförda arbetet. Under hösten har riskhanteringsarbetet fortskridit genom intervjuer av anställda, styrelseledamöter och personer i bolagets närhet för att kartlägga bolagets riskbild ytterligare. Resultatet av intervjuerna har sammanställts i en rapport som under 2008 skall ligga till grund ett beslut om hur riskerna i verksamheten skall bearbetas

15 15 (20) och hur detta arbete skall prioriteras under året. Som grund för hanteringen av operativa risker ligger bolagets riktlinjer för intern styrning och kontroll. För att säkerställa att bolaget följer externa och de av bolaget fastställda interna reglerna har livbolagets styrelse anlitat ett utomstående företag vars ansvar är att följa upp och rapportera att bolaget följer regelverken. Känslighetsanalys (miljoner kronor) Risk/Ändring av parameter Förändring Resultateffekt mkr Livslängdsrisk/Genomsnittlig livslängd +1 år -60,0 Ränterisk, tillgångar/ Skift i real & nominell räntekurva 1% -51,0 Ränterisk, avsättningar/skift i real & nominell räntekurva 1% 41,5 Ränterisk, netto/skift i real & nominell räntekurva 1% -9,5 Ränterisk, tillgångar/ Skift i real & nominell räntekurva -1% 59,3 Ränterisk, avsättningar/skift i real & nominell räntekurva -1% -48,3 Ränterisk, netto/skift i real & nominell räntekurva -1% 11,0 Aktiekursrisk/Värdeförändring -10% -5,6 Valutakursrisk/Valutakursförändring -10% -2,3

16 16 (20) Not 3 Premieinkomst Premieinkomst Summa premieinkomst Not 4 Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Not 5 Driftskostnader - administrationskostnader Lönekostnader Sociala avgifter Pensionskostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar Revisionsarvode Revisionsarvode, lekmannarevisorer IT-tjänster Redovisningstjänster -314 Konsultarvoden Aktuariearvode Bankkostnader -46 Övrigt Summa driftskostnader Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning Ernst & Young revisionsuppdrag övriga uppdrag - - Summa Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

17 17 (20) Personal Ersättningar och övriga förmåner 2007 Löner och Pensioner ersättningar VD Övriga anställda Summa Under 2006 utgick inga löner och ersättningar och bolagets VD tillträdde i december 2006 som enda anställd. Under 2007 har bolaget haft totalt två i medeltal anställda. Ersättning till VD utgörs av grundlön och pensionskostnad. I överenskommelse med moderbolaget ges rätt till pensionsålder för VD vid 60 år. Detta sker genom en särskild överenskommelse utöver den ordinarie planen. Uppsägningstiden är sex månader. I händelse av uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till maximalt 24 månadslöner. Not 6 Kapitalavkastning, intäkter Ränteintäkter placeringar (värderingskategori verkligt värde) Ränteintäkter koncernkonto Nordea (värderingskategori lånefordringar) Ränteintäkter Nordea (värderingskategori lånefordringar) Övriga ränteintäkter (värderingskategori lånefordringar) 3 - Reavinst vid försäljning av derivat (värderingskategori verkligt värde) Kapitalavkastning, kostnader Räntekostnader (värderingskategori övriga skulder) Reaförlust vid försäljn. av obligationer (värderingskategori verkligt värde) Not 7 Orealiserade/-realiserade vinster/förluster placeringar Obligationer (värderingskategori verkligt värde) Aktier och andelar (värderingskategori verkligt värde) Derivat (värderingskategori verkligt värde) Not 8 Skatt på årets resultat Följande komponenter ingår i skattekostnaden: Aktuell skatt Avkastningsskatt Redovisad skatt Not 9 Lån till koncernföretag Värderingskategori lånefordringar Utlåning till koncernföretag har en så pass kort löptid att det bokförda värdet är en god approximation av verkligt värde.

18 18 (20) Not 10 Aktier och andelar Värderingskategori Finansiella instrument redovisade till verkligt värde över resultaträkningen Anskaffnings- Verkligt värde Noterade värde SPP Global Sustainability* Aktiefond Handelsbanken Sverige Etisk Index** Summa * andelar ** andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Värderingskategori Finansiella instrument redovisade till verkligt värde över resultaträkningen Noterade Upplupet Verkligt värde anskaffningsvärde Bayerische Landesbank EIB EIB SEB KPI Obligation ,7% Statlig realränteobligation Statlig realränteobligation Statlig realränteobligation SCBC ,0% Stadshypotek ,0% Swedbank Hypotek ,0% Summa Derivat Värderingskategori Finansiella instrument redovisade till verkligt värde över resultaträkningen Verkligt värde Nominellt belopp Verkligt värde Noterade (SEK) Valutatermin EUR/SEK Valutatermin GBP/SEK Valutatermin JPY/SEK Valutatermin USD/SEK Summa Not 11 Materiella tillgångar Ingående anskaffningsvärde 0 - Inköp 63 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 63 - Ingående avskrivningar enligt plan 0 - Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde 44 -

19 19 (20) Not 12 Kundfordringar Värderingskategori lånefordringar Kundfordringar, brutto Kundfordringar, netto Förfallna fordringar som ej anses vara osäkra Ej förfallna Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Not 14 Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Summa Not 15 Avsättningar för skatter Aktuell skatt på årets resultat Tidigare års skatt Summa Not 16 Övriga skulder Värderingskategori övriga skulder Leverantörskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader Summa

20

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

P ftp^ DELARSRAPPORT. ,u-h. för perioden I januari t ll 30 juni 2015. Org nr 556985-7229. Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

P ftp^ DELARSRAPPORT. ,u-h. för perioden I januari t ll 30 juni 2015. Org nr 556985-7229. Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Nya Svensk FastighetsFinansiering AB Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Org nr 556985-7229 DELARSRAPPORT för perioden I januari t ll 30 juni 2015,u-h 0 P ftp^ FöRVALTN INGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer