Måndagen den 26 januari 2015, kl Kommungården, Bennäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs"

Transkript

1 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik Boström, Kaj Dahlin, Christian Eriksson, Roger Finne, Per-Erik Forsblom, Greger Forsblom, Susanne Forsström-Fellman, Anette Hjulfors, Bernhard Holmqvist-Nybacka, Karin Holmäng, Johanna Häggblom, Carola Häggman, Roger Häll, Tarja Käcko, Guy Käldman, Leif Källman, Carl-Johan Lindfors, Ralf Nylund, Mats Nylund, Tommy Pettersson, David Pettersson, Roger Roslund-Nordling, Camilla Sandberg, Henrik Snellman, Matts Stenmark, Tore Sundkvist, John Wiklund, Senja Wärn, Mathias Östman, Majvor Överfors, Johanna Ersättare Borgmästars, Yvonne Ede, Torbjörn, 8 Borgmästars, Görel, 8 Närvarande ersättare Ede, Torbjörn Borgmästars, Görel Hagman, Joel Kock, Viktor Övriga närvarande Svenfors, Stefan, kommundirektör Löf, Gundel, kanslichef Backa, Jan-Erik, ekonomi- o. utvecklingsdirektör Paragrafer 1-13 Underskrifter Kaj Boström ordförande Gundel Löf sekreterare Protokolljustering Pedersöre.2015 Christian Backlund Helena Berger Protokollet framlagt Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs , intygar Gundel Löf, kanslichef

2 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Sammanträdets öppnande Kommunfullmäktiges ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 2 Val av två protokollsjusterare Till protokollsjusterare valdes Christian Backlund och Helena Berger. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

3 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Dnr: 452/ Val av ordförande och viceordförande i kommunfullmäktige för åren Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige väljer ordförande jämte första och andra viceordförande i kommunfullmäktige för åren Kst 8 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 3 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutade enhälligt välja ordförande samt första och andra viceordförande i kommunfullmäktige för åren enligt följande: Ordförande: Kaj Boström I viceordförande: Roger Pettersson II viceordförande: Karin Holmqvist-Nybacka Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

4 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Dnr: 4/ Val av ledamöter, ersättare samt ordförande och viceordförande i kommunstyrelsen för åren Kommunstyrelsen i Pedersöre har enligt den godkända förvaltningsstadgan ( 4) 11 medlemmar. Fullmäktige eller ett annat organ som förrättar valet utser bland dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal viceordförande för organet (KomL 20 ). Vid valet bör beaktas könsfördelningen så att vardera könsgrupperna får en representation om minst 40 % av ledamöterna, dvs. fördelningen bör vara 6/5. Kommundirektörens förslag: Föreslår att kommunfullmäktige väljer 11 ledamöter och 11 ersättare i kommunstyrelsen för åren och utser en av de valda till ordförande och en till viceordförande. Kst 9 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 4 Kommunfullmäktiges beslut: 1. Kommunfullmäktige beslutade enhälligt välja följande medlemmar och ersättare i kommunstyrelsen för åren : Ordinarie Back, Eivor (Sfp) Eriksson, Roger (Sfp) Finne, Per-Erik (Sfp) Forsblom, Greger (Sfp) Forsström-Fellman, Anette (Sfp) Holmäng, Johanna (Sfp) Sandberg, Henrik (Sfp) Lindfors, Ralf (KD) Pettersson, David (KD) Wiklund, Senja (KD) Överfors, Johanna (SDP) Ersättare Hjulfors, Bernhard Borgmästars, Yvonne Käldman, Leif Häggman, Roger Berger, Helena Häggblom, Carola Wärn, Mattias Björkskog, Eva Östman, Majvor Lasén, Mikael Källman, Carl-Johan Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

5 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige beslutade enhälligt välja Henrik Sandberg till ordförande och Ralf Lindfors till viceordförande i kommunstyrelsen för åren Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

6 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Dnr: 10/ Beslut om kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden år 2015 samt sättet för kommunala tillkännagivanden Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att samma förfaringssätt tillämpas som tidigare, nämligen att kallelse till fullmäktiges sammanträden sker genom personlig kallelse, annons i Österbottens Tidning och Pietarsaaren Sanomat, samt kungörelse på kommunens officiella anslagstavla och kommunens hemsida på Internet. Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunala tillkännagivanden sker såsom tidigare, genom anslag på kommunens officiella anslagstavla, på kommunens hemsida på Internet, samt dessutom genom annons i kommunens officiella annonsorgan Österbottens Tidning och Pietarsaaren Sanomat, i de fall då lagstadganden för respektive kungörelse så förutsätter. Kst 7 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 5 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

7 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Dnr: 349/ Inköp av mark i Kyrkoby; Pörn Kommunen har hört sig för med ägarna till lägenheten Frille Rnr 11:401 om möjlighet att få köpa in fastigheten. Fastigheten har en areal på m 2. Denna består av m 2 tomtmark för industri och m 2 område för närrekreation. Fastigheten gränsar till kommunens markområde och köp av området ger bättre möjligheter att utnyttja tidigare inköpt mark på området. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen inköper lägenheterna Frille Rnr 11:401 i Kyrkoby av Birgitta Marianne Pörns dödsbo för Köpesumman har beräknats enligt 3 /m 2 för industrimark och 1 /m 2 för närrekreationsområdet samt värdet på skogsbeståndet. Kst 301/14 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 6 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och inköper lägenheterna Frille Rnr 11:401 i Kyrkoby av Birgitta Marianne Pörns dödsbo för Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

8

9 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Dnr: 350/ Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av fastigheter Endivo Matservice har sagt upp hyresavtalet för butiksutrymmena och lunchserveringen som företaget hyr av kommunen och verksamheten upphör i januari Två Systrars Söta för underhandlingar om att hyra lunchserveringen och delar av butikslokalen. Om parterna kommer överens skulle bolaget flytta sin nuvarande rörelse till Bennäs och också öppna lunchservering. De tilltänkta utrymmena behöver renoveras och byggas om bl. a. för att fylla de krav som hälsoinspektionen ställer. Uppskattningsvis handlar det om kostnader på Bolaget önskar att kommunen utför ändringsarbetena mot att hyran justeras med 150 per månad. Dessutom önskar man att kommunen löser in befintliga köksmaskiner och kylrum av Endivo för maximalt Två Systrars Söta skulle i sin tur lösa in utrustning av kommunen under en femårsperiod. Utkast till hyresavtal bifogas. (beredning: ekonomi- o. utvecklingsdirektören) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att anslaget för fastighetsunderhåll i budgeten för 2015, höjs med för att möjliggöra en ombyggnad och renovering av lunchserveringen. Kommunstyrelsen beslutar lösa in befintliga köksmaskiner och kylrum för maximalt under förutsättning att Två Systrars Söta förbinder sig att återbetala kostnaderna under en femårsperiod. Kst 302/14 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 7 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutade enhällit omfatta kommunstyrelsens förslag och höjer anslaget för fastighetsunderhåll i budgeten för år 2015 med Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

10

11

12

13 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Dnr: 140/ Anhållan om förlängning av återbetalningstid och utökning av kommunal borgen; Pedersöre Fiber Alg Andelslaget Pedersöre fiber anhåller om att kommunen förlänger borgenstiden för den borgensförbindelse på som kommunfullmäktige beviljade andelslaget , 34. Borgensförbindelsen skulle således gälla ytterligare 10 år. Samtidigt anhåller andelslaget om en ny borgensförbindelse på som likaså skulle gälla i 10 år. Båda krediterna kommer att användas för en fortsatt utbyggnad av det öppna fibernätet inom Pedersöre kommuns område. Alla kostnader såsom räntor och amorteringar kommer att betalas av användarna, skriver andelslaget. Bokslut för senaste redovisningsperiod bifogas. (beredning: ekonomi- o. utvecklingsdirektören) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att borgensförbindelsen på som beviljades Pedersöre fiber Alg förlängs så att den är i kraft ytterligare 10 år. Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige beviljar borgen för ytterligare ett lån om , med 10 års amorteringstid. Båda krediterna beviljas av Pedersörenejdens Andelsbank. Som motsäkerhet kräver kommunen företagsinteckning som täcker beviljade borgensförbindelser. Kst 303/14 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag Henrik Sandberg anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. Viceordförande Ralf Lindfors fungerade som ordförande under denna paragraf. Kfge 8 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och förlänger den borgensförbindelse på , som beviljades Pedersöre Fiber Alg , så att den är i kraft ytterligare 10 år. Vidare beviljar kommunfullmäktige borgen för ytterligare ett lån om , med 10 års amorteringstid. Som motsäkerhet kräver kommunen företagsinteckning som täcker beviljade borgensförbindelser Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

14 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Henrik Sandberg och Roger Häggman anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Dnr: 25/ Ändring av detaljplanen på Sisbacka i Nederpurmo Kommunstyrelsen beslöt den 19 maj 2014 att låta ändra detaljplanen för Sisbacka för att möjliggöra byggandet av en lättrafikled som binder samman detaljplaneområdets norra del med vägen in till reningsverket. Lättrafikförbindelsen bidrar till tryggare skolväg. Ett planförslag har varit framlagt till påseende under tiden Utlåtanden har begärts av tekniska nämnden, miljövårdsnämnden och byggnadsnämnden. Samtliga förordar planändringen i föreliggande form. Inga synpunkter har i övrigt inlämnats över planändringen. Föredragandens förslag: Föreslår att detaljplaneändringen för Sisbacka överförs för slutlig behandling och godkännande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Planls. 97/14 Planläggningssektionens beslut: Godkändes enligt förslag. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ändringen av detaljplanen på Sisbacka godkänns. Kst 304/14 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 9 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och godkände ändringen av detaljplanen för Sisbacka. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

25

26

27

28

29

30 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Dnr: 589/ Ändring av del av delgeneralplan med rättsverkan för Forsby by (Inborr) Kommunstyrelsen beslöt den 25 augusti 2014 på anhållan av markägaren till lägenheten Inborr Rnr 8:20 att låta ändra en del av delgeneralplanen med rättsverkan för Forsby by. En byggrätt tillkommer i södra delen av delgeneralplanområdet invid Åsvägen eftersom hemtomten i planändringen anges som en tomt istället för ett område med möjlighet till två separata bostadstomter. Ett planförslag har varit framlagt till påseende under tiden Utlåtanden har begärts av tekniska nämnden, miljövårdsnämnden och byggnadsnämnden vilka förordar planändringen i föreliggande form. Inga synpunkter har i övrigt inlämnats över planändringen. Föredragandens förslag: Föreslår att ändringen av en del av delgeneralplanen med rättsverkan för Forsby by överförs för slutlig behandling och godkännande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Planls. 98/14 Planläggningssektionens beslut: Godkändes enligt förslag. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ändringen av del av delgeneralplan med rättsverkan för Forsby by (Inborr) godkänns. Kst 305/14 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 10 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och godkände ändringen av del av delgeneralplan med rättsverkan för Forsby by (Inborr). Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

31

32

33

34

35

36 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Dnr: 589/ Ändring av del av delgeneralplan med rättsverkan för Forsby by (Sandström) Kommunstyrelsen beslöt den 13 oktober 2014 att låta ändra en del av delgeneralplanen för Forsby beträffande lägenheten Sandström Rnr 18:18. Då delgeneralplanen för hela Forsby godkändes år 2007 hade lägenheten enligt fördelningslistan rätt till fyra byggrätter baserad på den areal som krävdes för antalet. På plankartan anvisades dock två bebyggda samt en ny och en del av lägenheten som kunde ingå i planområdet hade lämnats utanför. Då planområdet förstoras och gränsen dras längs lägenhetsgränsen har Sandström Rnr 18:18 på basen av arealen rätt till den byggrätt som inte anvisades på plankartan men som antecknades i fördelningslistan. Byggrätten anvisas på den plats som markägaren önskade i anhållan om planändring. Ett planförslag är framlagt till påseende under tiden Utlåtanden har begärts av tekniska nämnden, miljövårdsnämnden och byggnadsnämnden vilka förordar planändringen i föreliggande form. Inga synpunkter har i övrigt inlämnats över planändringen. Föredragandens förslag: Föreslår att ändringen av en del av delgeneralplanen med rättsverkan för Forsby by överförs för slutlig behandling och godkännande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige förutsatt att inga synpunkter inlämnas över planändring under framläggandetiden Planls. 99/14 Planläggningssektionens beslut: Godkändes enligt förslag. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ändringen av del av delgeneralplan med rättsverkan för Forsby by (Sandström) godkänns. Kst 306/14 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

37 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kfge 11 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och godkände ändringen av del av delgeneralplan med rättsverkan för Forsby by (Sandström). Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

38

39

40

41

42

43 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Dnr: 323/ Pedersöre kommuns anmälan till finansministeriet om utredningsområde i anslutning till kommunstrukturreformen Kfge , 85 Enligt 4 b i kommunstrukturlagen (1698/2009) ska en kommun tillsammans med andra kommuner i enlighet med utredningskriterierna i kommunstrukturlagen utreda en kommunsammanslagning som uppfyller förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen enligt 4. En kommun ska enligt 4 h i kommunstrukturlagen senast den 30 november 2013 anmäla till ministeriet med vilken eller vilka kommuner den utreder en kommunsammanslagning i enlighet med 4 b. En kommun ska enligt finansministeriets förordning (694/2013) förmedla uppgifterna om utredningsområdet till finansministeriet via en enkät som ministeriet utarbetat. Kommunen ska lämna in uppgifterna om utredningsområdet genom att besvara en från finansministeriet tillställd webropol-enkät. Webropolsvaret som getts till enkäten utgör samtidigt kommunens anmälan om utredningsområdet. Kommunens svar ska basera sig på ett fullmäktigebeslut. Kommunen ska i enlighet med 4 h i kommunstrukturlagen anmäla sitt utredningsområde före den 30 november Kommunernas anmälningar om utredningsområdena ska utnyttjas då regeringen bedömer framskridningen med kommunreformen i slutet av Finansministeriet bedömer dessutom på basis av uppgifterna om avvikelser ska beviljas från de utredningsområden som utredningsgrunderna visar, och om man ska genomföra några särskilda kommunindelningsutredningar inom utredningsområdena. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Pedersöre kommun avger svar om utredningsområde till finansministeriet enligt bifogade bilaga. Kst 269/13 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 85/13 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och avger svar om utredningsområde till finansministeriet i enlighet med bifogat förslag till an- Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

44 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL mälan. Förslaget i anmälan går ut på att utredningsområdet primärt består av kommunerna inom den kommunala samarbetsnämndens område: Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Fullmäktige uttalade även den åsikten att utredningsområdet eventuellt också kunde omfatta Evijärvi kommun. Kst , 44 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden föreslår för kommunerna att kommunstrukturutredningen som kommunerna enligt kommunstrukturlagen (2013/478) är skyldiga att genomföra, sker i enlighet med bifogad arbetsplan. Strukturutredningen genomförs av kommunala förtroendevalda och tjänstemän. Ingen extern kommunutredare anlitas. Däremot kan sektorexpertis inhämtas som köptjänster för att bistå arbetet. Samarbetsnämndens kommuner har lämnat önskemål till Jakobstad om att Jakobstads biträdande stadssekreterare skulle fungera som sekreterare i arbetsgrupperna. Detta för att underlätta den praktiska koordineringen av arbetet. Kommunstyrelserna bör också fatta beslut om kommunens representanter i de arbetsgrupper som ska genomföra utredningsarbetet. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen omfattar förslaget till arbetsplan samt utser kommunens representanter i arbetsgrupperna enligt nedanstående. Kommunen representeras av både förtroendevalda och tjänstemän. Ersättare utses också. Arbetsgrupp 1. Vision och demokrati: Eivor Back och Stefan Svenfors (ersättare: Henrik Sandberg och Mats Björklund) Arbetsgrupp 2. Ekonomi och förvaltning: Johanna Överfors och Jan-Erik Backa. (ersättare Johanna Holmäng och Roger Eriksson) Arbetsgrupp 3. Markanvändning, Boende, Trafik: Per-Erik Finne och Ingmar Ek (ersättare Yvonne Liljedahl-Lund och Eva Björkskog) Arbetsgrupp 4. Social- och hälsovårdstjänster: Henrik Sandberg och Ralf Lindfors (ersättare Carola Häggblom och Helena Berger) Arbetsgrupp 5. Bildnings- och undervisningstjänster: Greger Forsblom och Rolf Sundqvist (ersättare Ulrika Stenmark och Karin Holmqvist Nybacka) Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

45 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kst 44/14 Kommunstyrelsens beslut: På förslag av Henrik Sandberg och Per-Erik Finne beslutade kommunstyrelsen enhälligt göra en del justeringar och preciseringar i arbetsgruppernas sammansättningar. Följande medlemmar och ersättare valdes i de olika arbetsgrupperna: Arbetsgrupp 1. Vision och demokrati: Eivor Back (ers. Mats Björklund) och Stefan Svenfors (ers. Henrik Sandberg) Arbetsgrupp 2. Ekonomi och förvaltning: Johanna Överfors (ers. Carola Häggblom) och Jan-Erik Backa (ers. Kaj Boström) Arbetsgrupp 3. Markanvändning, Boende, Trafik: Per-Erik Finne (ers. Eva Björkskog) och Ingmar Ek (ers. Yvonne Liljedahl-Lund) Arbetsgrupp 4. Social- och hälsovårdstjänster: Greger Forsblom (ers. Johanna Holmäng) och Ralf Lindfors (ers. Helena Berger) Arbetsgrupp 5. Bildnings- och undervisningstjänster: Roger Eriksson (ers. Karin Holmqvist-Nybacka) och Rolf Sundqvist (ers. Ulrika Stenmark) Kommunstyrelsen godkände också att Mats Björklunds åsiktsyttring tas in som en protokollsanteckning. Ralf Lindfors förenade sig också med denna åsiktsyttring. Björklunds protokollsanteckning lyder: I något skede bör en utomstående utredare också tas med i utredningsarbetet. Kst Enligt 4b i kommunstrukturlagen ska en kommun tillsammans med andra kommuner i enlighet med utredningskriterierna i kommunstrukturlagen, utreda en kommunsammanslagning som uppfyller förutsättningarna för en ändring i kommundelningen enligt 4. Fullmäktige fattade beslut om att utreda en kommunsammanslagning tillsammans med Nykarleby, Larsmo, Jakobstad, Kronoby samt Evijärvi. Den kommunala samarbetsnämnden föreslog att utredningen genomförs enligt separat arbetsplan, med gemensamma egna resurser i arbetsgrupper bestående av politiker och tjänstemän. Ingen särskild utredningsperson utsågs. Kommunstyrelsen i Pedersöre omfattade samarbetsnämndens förslag och utsåg representanter till arbetsgrupperna i februari Enligt arbetsplanen skulle utredningen omfatta en mellanrapport baserad på arbetsgruppernas arbete som presenterades i september En slutrapport som baserar sig på arbetsgruppernas slutrapporter, samt ett förslag till sammanslagningsavtal. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

46 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL De sex kommunerna i utredningsområdet har under hösten utrett en kommunsammanslagning, samt möjligheter till utökat samarbete. En mellanrapport från arbetsgrupperna presenterades i september och en ekonomirapport sammanställd av Perlacon Oy senare under hösten.(bilaga) Den av samarbetsnämnden utsedda styrgruppen tog vid sitt möte del av arbetsgruppernas sammanställda rapporter (bilaga), samt ett utkast till sammanslagningsavtal.(bilaga) Arbetsgruppernas utredningar, samt Perlacon Oy:s ekonomiutredning torde kunna anses ge tillräckligt underlag för fullmäktiges beslut. Under processen har Evijärvi ställt krav på att gymnasiet och hälsovårdscentralen ska kvarstå i Evijärvi. Från Jakobstads sida har framförts att den nya kommunens ledningsfunktioner placeras i stadshuset i Jakobstad. Vidare stationeras en administrativ personalstyrka på minst 10 personer i varje kommundel. Övriga krav har inte ställts i utredningen. Kommundirektörens förslag: Styrgruppen för utredningen begär att kommunernas fullmäktige tar ställning till utkastet till sammanslagningsavtal enligt följande tre alternativ: 1. Fullmäktige godkänner sammanslagningssavtalet 2. Fullmäktige förkastar sammanslagningsavtalet 3. Fullmäktige godkänner sammanslagningsavtalet så, att det utgör grunden för fortsatta förhandlingar vars syfte är en kommunsammanslagning. Utgående från ekonomiutredningens kalkyler, samt utgående från utredningsmaterialet som helhet, har Pedersöre kommun och kommuninvånarna i Pedersöre inga större ekonomiska eller andra mätbara fördelar av en kommunsammanslagning, jämfört med att Pedersöre fortsätter som självständig kommun. På bas av tillgängligt utredningsmaterial, förda diskussioner i kommunstyrelsen under 2013 och 2014, förda diskussioner i kommunfullmäktige under 2013 och 2014 samt kommunfullmäktiges aftonskola i oktober 2014, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar beslut om att förkasta sammanslagningsavtalet och konstaterar att Pedersöre fortsätter som en självständig kommun. Beslutet meddelas Finansministeriet samt Nykarleby, Jakobstad, Kronoby, Evijärvi och Larsmo kommuner. Kst 4 Kommunstyrelsens beslut: Under diskussionen föreslog Ralf Lindfors, understödd av Eivor Back, m.fl., att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner sammanslagningsavtalet så, att det utgör grunden för fortsatta förhandlingar vars syfte är en kommunsammanslagning (alternativ 3) Vid verkställd omröstning mellan kommundirektörens förslag och Ralf Lindfors förslag, erhöll kommundirektörens förslag 7 röster och Lindfors förslag 4 röster. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

47 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat omfatta kommundirektörens förslag och föreslår för kommunfullmäktige att sammanslagninsavtalet förkastas och att Pedersöre fortsätter som en självständig kommun. Kfge 12 Kommunfullmäktiges beslut: Under diskussionen föreslog David Pettersson (kd-gruppens förslag) att sammanslagningsavtalet i dess nuvarande form förkastas, men att utredningsarbetet för Pedersöres del fortsätter med den kommun eller de kommuner som har intresse av att utveckla en ny gemensam kommun i regionen. Målsättningen med det fortsatta utredningsarbetet är att konkretisera för- och nackdelar med en fusion, presentera tydliga förvaltningsstrukturer och utarbeta en gemensam vision för den nya kommunen. Detta förslag understöddes också av den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, m.fl. Mats Nylund understödde kommunstyrelsens förslag, men föreslog samtidigt att följande protokollsanteckning fogas till protokollet: Pedersöre ser regionen bestående av Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby som ett naturligt samarbetsområde. Med denna utredning som bas ser Pedersöre dock inte möjlighet till en framgångsrik kommunsammanslagning. Så länge Finlands lagstiftning kräver ett femårigt anställningsskydd för kommunalt anställd vid en kommunfusion, så förhindras en nödvändig effektivering och rationalisering av den nya kommunens verksamhet. Pedersöre utesluter inte möjligheterna att kommunerna kan fusioneras i framtiden, men vill fram till dess verka för ett bättre samarbetsklimat i regionen, för att därigenom öppna för ett fördjupat samarbete och stärka regionen." Denna protokollanteckning understöddes också av Greger Forsblom, m.fl. Efter avslutad diskussion konstaterade kommunfullmäktiges ordförande att det finns ett avvikande förslag till kommunstyrelsens förslag och föreslog att man först företar en omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och David Petterssons förslag (kdgruppens förslag) och därefter tar ställning till Mats Nylunds förslag till protokollsanteckning. Detta förfarande omfattades enhälligt av kommunfullmäktige. Vid verkställd omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och David Petterssons förslag (kd-gruppens förslag), erhöll kommunstyrelsens förslag 20 röster och Petterssons förslag 15 röster. Ordförande kunde därmed konstatera att kommunfullmäktige beslutat omfatta kommunstyrelsens förslag och förkastar samarbetsavtalet och konstaterar att Pedersöre kommun fortsätter som en självständig kommun. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

48 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Vad beträffar Mats Nylunds förslag till protokollsanteckning, beslutade kommunfullmäktige enhälligt omfatta denna. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Besvärsanvisning Besvärsförbud Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller sammanträdets konstituering, ärendets beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen kommunalbesvär inte anföras över beslutet. Paragrafer: 1-2 o. 13. Enligt 3 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet Besvärsanvisning Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Besvärsmyndighet: Vasa förvaltningsdomstol, Pb 204, Vasa. Besvär skall lämnas in till förvaltningsdomstolen senast den dag då besvärstiden utgår, före tjänstetidens slut. Besvär till förvaltningsdomstolen kan också inlämnas elektroniskt per fax eller e-post Besvärstiden börjar Kommunalbesvär, paragrafer: 3-12 Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet adress och postadress Paragrafer Besvärstid dagar Besvärstid dagar Beslut som gäller upphandling I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till: Marknadsdomstolen, Pb 118, Helsingfors Paragraf: Besvärstid: 14 dagar Framställan bör inlämnas inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

91 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress vilket beslut som överklagas motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Kommunalbesvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer