Pajala kommun. Årsbudget Verksamhetsplan Investeringsbudget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget"

Transkript

1 Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan Investeringsbudget

2 SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning av samhällsekonomin... 6 Förutsättningar för Pajala kommun...6 Balanskrav och god ekonomisk hushållning...7 Pensionskostnader/övriga åtaganden...8 KOMMUNENS MÅL...9 Vision...9 Strategiskt program Målstyrning...9 Övergripande finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning...9 Övergripande verksamhetsmål...10 Budget Skatter och bidrag...11 Soliditet...12 Likviditet...12 Nettokostnader...13 Investeringar...13 Driftramar...14 Resultatbudget/Balansbudget...16 Finansieringsbudget

3 SAMMANFATTNING Allmänt Pajala kommuns verksamhetsplan och budget för åren utgör ett handlingsprogram för den samlade kommunala verksamheten under de närmaste åren. Det primära har varit att tillgodose kommunmedborgarnas behov av ett brett serviceutbud med god kvalitet där kommunens kärnverksamheter, vård, omsorg och utbildning, särskilt prioriterats. Till de prioriterade områdena för den samlade kommunala verksamheten under planperioden hör den kommunala demokratin och ekonomin, kultur- och miljövärden, uppväxt och åldrande samt vår försörjning och ekonomiska trygghet. Trots denna höga målsättning är den politiska ambitionen ändå att slå vakt om kommunens ekonomi. Det medför krav på fortsatta effektiviseringar och besparingar för att skapa utrymme för utökningar inom de prioriterade områdena. Den finansiella styrningen är inriktad mot att långsiktigt balansera utgifterna för kommunens driftoch investeringsverksamhet mot de samlade inkomsterna. En förutsättning för att klara detta är en god framförhållning och flexibilitet i planeringsprocessen och en hög beredskap för förändrade planeringsförutsättningar i framtiden. Driftverksamhet För den kommande planperioden visar skatteberäkningarna på ökande inkomster för Totalt sett ökar inkomsterna 2 % för budgetåret. Under är ökningen på samma nivå. Budgeten bygger på antaganden om oförändrad befolkning årligen under planperioden. En anledning till förändrade intäkter är att befolkningssammansättningen förändras. Antalet äldre blir procentuellt sett färre av befolkningen vilket påverkar storleken på statsbidraget. I budgeten beräknas kostnadsutjämningen minska med 500 kr årligen. Utgångsläget i årets budgetarbete har varit föregående års verksamhetsplan för dessa år. Löneökningspengarna budgeteras centralt och fördelas efter att avtalen är skrivna. Ramförändringarna för löneökningarna 2010 är bara devis klara. För 2011 budgeteras 9,2 mkr för löneökningar. 5,2 mkr är 2010 års löneökningar och 4 mkr tillhör Budgeten för kapitaltjänst inom kommunstyrelsens tekniska områden kan komma att ändras när konsekvenserna av årets investeringar blir helt kända. Ramarna har justerats med 1,2 mkr med anledning av minskade arbetsgivaravgifter. En eventuell ytterligare sänkning som beslutas i november kommer att sänka ramarna ytterligare för att minska det ej fördelade sparbetinget. En skogsförsäljning beräknas ge in 2,0 mkr. Socialnämnden har fått ett tillskott på 0,2 mkr för anhörigvård Kultur- och utbildningsnämnden har fått ett tillskott på 0,03 mkr för nya skollagen samt nationella prov i år 6 och 9- Lapplands Gymnasium har begärt att få en utökning på 954 tkr. Dessa har budgeterats centralt på finansieringen och Lapplands gymnasium uppmanas se över resursfördelningen inom gymnasieskolan Oförändrad skattesats, 22,48 kronor. Investeringarna planeras uppgå till 17 mkr årligen för den ordinarie verksamheten. Sparkrav är utlagda med 6 mkr se sid

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Omvärldsanalys Regeringens bedömning av samhällsekonomin Regeringen konstaterar att den svenska ekonomin fortfarande befinner sig i lågkonjunktur med lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet men att återhämtningen sker på bred front. Svensk ekonomi har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden och framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt stark och bred återhämtning under Både den inhemska efterfrågan och exporten är viktiga drivkrafter. De permanenta effekterna av krisen bedöms bli mindre än vad som tidigare antagits och det innebär en snabbare återhämtning. I takt med att efterfrågan och produktionen stiger de kommande åren fortsätter sysselsättningen och antalet arbetade timmar att öka framför allt i tjänstesektorn. Sammantaget bedömer regeringen att antalet sysselsatta ökar med cirka personer mellan 2010 och 2014 till följd av återhämtningen i konjunkturen, regeringens politik och en växande arbetskraft. Trots att utvecklingen blivit allt mer positiv råder det fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Stora statsfinansiella problem i omvärlden kan få effekt på konjunkturen. Det är också oklart hur krisen har påverkat ekonomins funktionssätt och därmed hur hög den långsiktigt hållbara tillväxttakten är i ekonomin. Kommunsektorn förväntas klara balanskravet för samtliga år i regeringens prognos. År 2009 redovisade sektorn ett resultat på 13 miljarder kronor. För 2010 beräknas resultatet förbättras ytterligare. Till stor del beror det på de tillfälliga statsbidragen. Kostnaderna bedöms också utvecklas svagt under Men det finansiella sparandet försämras återigen 2011 när större delen av de tillfälliga bidragen upphör. Målet om god ekonomisk hushållning förväntas nås under 2010, men inte under resten av prognosperioden. Statens budgetsaldo förbättras snabbt från ett kraftigt underskott Redan 2011 är statsbudgeten åter i balans och därefter ökar överskottet varje år till och med Statsskulden minskar redan från och med 2010, även som andel av BNP. Skulden beräknas minska till 21,1 procent av BNP, vilket är den lägsta skuldkvoten på 40 år. Utöver återhämtningen i konjunkturen bidrar även ett antagande om att staten säljer ut en del av sitt innehav av aktier i noterade och onoterade bolag. De antagna försäljningarna förväntas förbättra budgetsaldot med 25 miljarder kronor per år och minska statsskulden med 100 miljarder till och med Förutsättningar för Pajala kommun Arbetslösheten ligger på en låg nivå jämfört med föregående år. Befolkningsutvecklingen som tidigare år varit ett stort orosmoment har under 2010 haft en mycket positivt utfall. Fram till augusti har kommunen endast minskat med två personer och enligt kommunens eget befolkningsprogram har denna minskning hämtats in i september. Det demografiska trycket i Pajala kommun innebär inför de närmaste åren att grundskolan och gymnasiet minskar verksamheten. Barnomsorgen har redan minskat under ett antal år och är i stort sett oförändrad. Äldreomsorgen har stabiliserats och har en svag ökning varje år. Handikappomsorgen har ökat mer i Pajala kommun de sista tio åren även jämfört med den kraftiga ökning i riket och en viss ökning kan förväntas även 6

5 de närmaste åren. Förändring av olika grupper enligt nedan år år w Balanskrav och god ekonomisk hushållning Det lagstadgade balanskravet anger den miniminivå som kommunens resultat inte får understiga. Det krävs även finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Kommunens finansiella mål finns på sidan 12. Den föreliggande budgeten uppfyller balanskravet enligt kommunallagen. Fullmäktige får enligt kapitel 8:5, besluta att en reglering av ett negativt resultat inte skall göras om det har uppkommit till följd av ett beslut och om det finns andra synnerliga skäl. Budgeten uppfyller inte de finansiella mål som kommunen har med ett överskott på mellan 0,25-1,0% av skatter och generella bidrag för planperioden. För åren finns ännu underskott budgeterat beroende på att inga sparkrav lags på dessa år. Balanskrav Bokslut Prognos Budget Plan Plan Ingående resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-2,5 Årets resultat 2,8 3,6 0,5-8,2-11,4 Reavinster/-förluster -0,8-0,4 Synnerliga skäl KL 8:5 Reservation av överskott -2,0-3,2-0,5 Ianspråktagande av reserv. 5,7 Utgående resultat 0,0 0,0 0-2,5 1,3 Ackumulerat årets resultat 7

6 Pensionskostnader/övriga åtaganden Pensioner Pensionskostnaderna i kommunen består av tre olika delar. Utbetalningar av pensioner som avser intjänande före Kostnaden för årets intjänande av årets pensioner, i tabellen benämnd individuell del. Löneskatten som betalas för pensionsutbetalningar. Sedan 2004 finns även en egen pensionslösning, den så kallad Pajala-modellen. Denna modell ingår dels i årets utbetalning men även som en avsättning i balansräkningen. Kostnaderna för dagens pensioner, den individuella delen täcks av personalomkostnadspåslaget. Övriga borgensåtaganden Borgensåtagande i övigt beror främst på åtaganden gentemot det kommunala bostadsbolaget. Genom den sanering av ekonomin bolaget för närvarande genomgår minskar även kommunens åtaganden i takt med att bolaget löser in lån. Även andra åtagande gentemot egna hem samt företag har minskat de senaste åren. Finansieringen av pensionerna görs genom Personalomkostnadspålägg på samtliga löner som ska täcka den individuella delen inklusive löneskatt. Utbetalningarna av gamla pensioner sker genom en ram i finansieringen. Utöver kostnaderna som går via resultaträkningen finns även en skuld som kallas ansvarsförbindelse. Redovisning av skulden som en ansvarsförbindelse regleras i lag om kommunal redovisning 5:4. Ansvarförbindelsen avser pensioner före 1998 och amorteras genom utbetalningar (första delen av pensionskostnaderna). Inom de närmaste 10 åren kommer ungefär en tredjedel av kommunens anställda fylla 65 år och dessa kommer nu sakta men säkert börja belasta utbetalningarna vilket kommer innebära att den kostnaden kommer öka ännu mer i framtiden. Denna framtida kostnad redovisas i den så kallade ansvarsförbindelsen. 8

7 KOMMUNENS MÅL Strategiska programmet är antaget Vision Från gruvandet om framtidens överlevnadsbekymmer till gruvsamhällets bärkraft för hög sysselsättning och stabil tillväxt. Strategiskt program Det strategiska programmet uttrycker den samlade gemensamma politiska viljeinriktningen i kommunen under innevarande mandatperiod. Programmet utgör sålunda primärt beslutsunderlag för politiska ställningstaganden vid fördelning av samhälleliga resurser olika ansvarsområden och verksamheter emellan. Övriga program och planer utformas därför med detta program som bas. Målstyrning Budgeten är ett av kommunens viktigaste planerings- och styrinstrument. För att de politiska prioriteringarna skall överensstämma med medborgarnas behov och önskemål är det viktig att noga följa upp och utvärdera verksamheten. Budgetprocessen måste därför kontinuerligt anpassas och utvecklas för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande och hög behovstillfredsställelse. Syftet är att utveckla och förstärka kommunens målstyrning. En central del i detta är formulerandet av en övergripande vision, d v s en önskvärd framtida situation för kommunen, som det strategiska programmet innehåller. För att arbetet med budget och verksamhetsplan skall bli meningsfullt är kärnan i detta arbete formulerandet av tydliga och mätbara mål för att styra, följa upp och utvärdera verksamheten. Styrningen kan ske genom inriktningsmål och effektmål. Till inriktningsmålen kopplas konkreta och mätbara effektmål. Ansvaret för att fördjupad målformulering och aktiv uppföljning sker vilar på de olika programområdena. Övergripande finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning Pajala kommun har ett ansträngt ekonomiskt läge med budget i balans efter stora kraftansträngningar. En glesbygdskommun som Pajala med utflyttning under drygt 50 år med åtföljande åldrande befolkning, nästan 30 % av kommuninvånarna är över 65 år. Samtidigt har kommunen samma krav på kommunal service och omsorg som i övriga Sverige. Utöver detta krävs ekonomiska insatser för att skapa tillväxt vilket ytterligare tar resurser från den totala kommunala ekonomin. För att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav ska Pajala kommun Ha ett överskott i resultaten mellan 0,25-1,0 % av skatter och bidrag. Detta motsvarar ca 0,9-4,0 mkr. Från 2004 fram till 2015 stärka det egna kapitalet med minst 10 mkr. Stärka likviditeten kontinuerligt genom att ha en ekonomi i balans samt hålla investeringarna på en rimlig nivå. Betalningsberedskapen ska vara minst 30 dagar. Investeringar ska som regel finansieras utan upplåning. Om en investering inte ryms inom den investeringsram kommunstyrelsen förfogar över men bedöms ge ett betydande samhällsekonomiskt mervärde på lång sikt kan upplåning ske efter beslut. 9

8 Övergripande verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning redovisas på nämndernas sidor under rubriken verksamhetsförändringar Den centrala lönerevisionen ska inte överstiga budgeterade medel. Avslutade projekt ska maximalt avvika med 1 % mot projektets totala omslutning. Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga 94 %. 10

9 Budget Budgeten för 2011 samt verksamhetsplanen för innehåller 6 mkr i utlagda sparkrav. Besparingarna fördelas enligt nedan: Kommunstyrelsen -1,0 Socialnämnden -2,0 Kultur- och utbildningsnämnd -3,0 Inför 2011 års budget kommer en översyn av budgetprocessen att göras där målsättningen är att tidigarelägga denne för att ge bättre planeringsförutsättningar. Förslaget är att inför budget 2012 kommer en budgetberedning ske där nämnderna får komma in med konsekvensanalyser av föreslagna ramar. Denna beredning kommer äga rum samtidigt som bokslutsberedningen, i mitten av mars. samtliga kommuner får 115 % av medelskattekraften i riket. Kostnadsutjämningen finns kvar men i förminskad form. De delar som inte finns kvar i kostnadsutjämningen lyfts in i ett så kallat strukturbidrag. Strukturbidraget är statligt finansierat och finns vid sidan om det ordinarie utjämningssystemet. Det bygger på tre faktorer: Dels standardkostnader för näringslivsoch sysselsättningsåtgärder och för ett svagt befolkningsunderlag som tidigare ingått i kostnadsutjämningen, dels en kompensation för den bidragsminskning som vissa kommuner får genom det nya systemet (i förhållande till sitt referensbelopp). Den senare föreslås uppgå till ett belopp som motsvarar den bidragsminskning som överstiger 0,56 procent av kommunens egna skatteunderlag. Sedan budgeten 2002 har kompensation för löneökning getts däremot ges ingen kompensation för andra kostnadsökningar. En generell kompensation med 1 procent skulle kosta ca 2,0 mkr. Skatter och bidrag Från och med 2005 ändrades bidragssystemet till kommunerna. Fram till dess har statsbidragssystemet bestått av * generellt statsbidrag * inkomstutjämning * kostnadsutjämning * riktade statsbidrag typ Wernerssonpengar m fl. Från och med 2005 slogs delar av de riktade statsbidragen, de generella statsbidragen samt inkomstutjämningen ihop till en inkomstutjämning där staten garanterar 11

10 Soliditet Budget Budget Plan Plan Plan Soliditet 37 % 39 % 39 % 38 % 39 % Soliditeten beräknas under perioden vara oförändrad. Likviditet Budget Budget Budget Plan Plan Balanslikviditet 67 % 69 % 68 % 65 % 60 % Betalningsberedskap, dagar Utvecklingen av likviditeten och betalningsberedskapen framgår av nedanstående tabell. Målsättningen är att likviditeten inte bör understiga 30 dagars löpande utbetalningar samt en balanslikviditet på minst 100 %. 12

11 Nettokostnader Nettokostnaderna och dess andel av skatteintäkter och statsbidrag utvecklas i budgeten enligt nedanstående tabell. målet är att nettokostnadernas andel inte ska överstiga 94 %. Årets Detta mål uppnås inte. För att klara detta måste ca 5 mkr minskas från driften årligen utöver normala sparkrav. Budget Budget Budget Plan Plan Nettokostnad, mkr Därav ej fördelad sparkrav 9 12,2 Andel av skatt o bidrag 95 % 97 % 95 % 98 % 99 % Investeringar Målet är att nettoinvesteringarna inte ska överstiga 17 mkr. Amorteringarna är planerade till 1,3 miljoner kronor årligen. 13

12 Driftramar Driftramar Mkr Budget Plan Plan Plan Plan Plan Kommunfullmäktige 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Revisionen 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Överförmyndare 0,34 0,34 0,34 0,34 Valnämnd 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 Kommunstyrelsen 100,7 97,6 97,2 101,3 98,7 98,7 Löneökningar 1,93 1,10 0,54 0,08 Justering arbetsgivaravgift -0,28-0,17-0,18 Överfömyndare -0,34 Helår 2008 års besparingar -0,70 0,70 Justeringar / kapitaltjänst -5,00 4,90 3,20 TB ,00 Justering KUN/Plan o miljö 0,76-0,45 Högskola/komvux -1,10 Besparingar 2009/2010-3,40-0,60-1,00 Summa kommunstyrelsen 97,6 97,2 101,3 98,7 98,7 98,7 Socialnämnd 139,9 146,2 149,0 149,3 147,5 147,5 Löneökningar 9,09 7,63 3,21 0,63 Justering arbetsgivaravgift -1,10-0,60-0,68 Justeringar tidigare år -2,80 Friskvård -0,20 0,20 TB ,00 Anhörigvård 0,20 Besparingar 2009/2010-2,50-2,50-2,00 Socialnämnd 146,2 149,0 149,3 147,5 147,5 147,5 Plan- och miljönämnd 6,8 6,4 5,6 6,1 6,6 6,6 Löneökningar 0,24 0,23 0,06 Justering arbetsgivaravgift -0,03-0,01-0,02 Justeringar tidigare år -0,65 Helår räddningstjänst -0,61 TB ,20 Utökning av ram 0,50 Besparingar 2009/justering KS -0,08 0,45 Plan- och miljönämnd 6,4 5,7 6,1 6,6 6,6 6,6 Kultur- och utbildningsnämnd 120,6 121,1 114,5 89,1 82,6 82,6 Löneökningar 4,13 3,55 1,17 0,09 Justering arbetsgivaravgift -0,64-0,35-0,30 Justeringar Lae-museets hyra -3,40 0,10 Budgetberedning -0,45 0,45 TB ,90 Justering KS -0,86 0,03 Komvux, Laestadiusskolan -23,72-3,35 Besparingar 2009/2010-5,10-2,20-3,00 Kultur- och utbildningsnämnd 121,4 114,5 89,1 82,6 82,6 82,6 14

13 Lapplands gymnasium, komvux, högskola 23,7 28,2 28,2 28,2 SUMMA 372,7 367,6 370,8 364,6 364,6 364,6 Finansieringen Löneökningar 0,4 0,3 1,6 6,0 15,4 23,0 Försäljning av skog -2,0 Oförutsedda 1,0 0,3 1,0 Kapitaltjänst anläggningar -24,0-23,7-26,6-26,6-26,6-26,6 Pensionskostnader 12,0 11,0 10,2 13,0 13,0 14,3 Driftramar exklusive avskrivningar 362,1 355,5 356,0 356,0 366,5 375,9 Investeringsram Mkr Plan Plan Plan Plan Plan Plan Investeringsram

14 Resultatbudget/Balansbudget Resultatbudget Mkr Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetens intäkter 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Verksamhetens kostnader -450,5-451,0-451,0-461,5-470,4 Ej fördelat sparkrav Avskrivningar -14,0-13,5-13,5-14,0-14,0 Verksamhetens nettokostnader -369,5-369,5-369,5-380,5-390,2 Skatteintäkter 225,8 212,0 215,2 222,6 230,7 Generella statsbidrag 148,5 144,2 148,0 144,0 141,9 Slutavräkning -8,5 3,6 0,9 Konjunkturdämpande statsbidrag 6,2 Kommunal fastighetsavgift 8,6 8,9 9,1 9,1 9,1 Finansiella intäkter 2,9 3,5 1,8 1,8 1,8 Finansiella kostnader -7,2-7,2-5,0-5,2-5,5 Årets resultat 0,6 1,7 0,5-8,2-11,4 Balansbudget Mkr Plan Plan Plan Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar 335,2 333,1 334,0 334,4 334,8 Omsättningstillgångar 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 Likvida medel 17,5 14,6 16,4 11,3 3,9 Summa tillgångar 384,5 379,5 382,2 377,5 370,5 Skulder och Eget kapital Eget kapital 143,9 147,5 148,2 139,2 126,9 Avsättning pensioner 14,7 17,7 21,7 26,7 32,7 Långfristiga skulder 152,0 149,0 147,0 145,0 143,0 Kortfristiga skulder 73,9 65,3 65,3 66,6 67,9 S:a skulder & Eget kapital 384,5 379,5 382,2 377,5 370,5 Specifikation av det egna kapitalet Rörelsekapital -24,6-18,9-17,1-23,5-32,2 Anläggningskapital 168,5 166,4 165,3 162,7 159,1 Summa 143,9 147,5 148,2 139,2 126,9 Under 2011 kommer 85 mkr av lånen konverteras. 16

15 Finansieringsbudget Finansieringsbudget Plan Plan Plan Plan Plan Mkr Den löpande verksamheten Verksamhetens intäkter 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Verksamhetens kostnader -450,5-451,0-450,9-462,3-471,2 Minskn kortfr fordringar Ökning långfr skulder Försäljn av anl.tillgångar Justeringsposter 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Verksamhetens nettokostnader -353,5-353,0-351,9-362,3-370,2 Skatter och bidrag 374,5 368,7 373,2 375,7 381,6 Finansnetto -4,5-4,5-3,5-2,5-1,5 Extraordinära K/I Justeringsposter Verksamhetsnetto 16,4 11,2 17,8 10,9 10,0 Investeringar Inköp av materiella anl tillgångar -12,0-12,0-17,0-17,0-17,0 Avyttrade materiella tillgångar 0,3 0,3 1,3 1,3 1,3 Inköp av imateriella tillgångar Avyttrade materiella tillgångar Inköp av finansiella tillgångar Avyttrade finansiella tillgångar Investeringsnetto -11,7-11,7-15,7-15,7-15,7 Finansiering Utlåning/ökning av långfristig fordran Återbetald upplåning 0,3 0,3 1,3 1,3 1,3 Långfristig upplåning Amortering -3,0-3,0-2,0-2,0-2,0 Övrig finansiering Avsättning pensionsfond Finansieringsnettot -2,7-2,7-0,7-0,7-0,7 Justering för rk-förändring Ökning(-)/minskning(+) förråd Ökning(-)/minskning(+) kortfr fordran Ökning(+)/minskning(-) kortfr skulder Justering ks för kortfr nettouppl Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring av likvida medel 2,0-3,2 1,4-5,5-6,4 Likvida medel vid årets början 17,5 19,6 16,4 17,8 12,3 Likvida medel vid årets slut 19,6 16,4 17,8 12,3 5,9 17

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009 Budget 2007 flerårsplan 2008-2009 Nationaldagsfirandet i Kramfors 2006 BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Vårpropositionen Budgetförslaget bygger på de förutsättningar som presenterats

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 FOTO: JARL OLSSON Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sida Vision 3 Organisationsschema 4 Mandatfördelning 2011-2014 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Planeringsförutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander Budget 2010 Stuga i Forsmarks bruk Foto Hans Jivander Flerårsplan 2011-2013 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige 8 december 2009 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer