Pajala kommun. Årsbudget Verksamhetsplan Investeringsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget"

Transkript

1 Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan Investeringsbudget

2 SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning av samhällsekonomin... 6 Förutsättningar för Pajala kommun...6 Balanskrav och god ekonomisk hushållning...7 Pensionskostnader/övriga åtaganden...8 KOMMUNENS MÅL...9 Vision...9 Strategiskt program Målstyrning...9 Övergripande finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning...9 Övergripande verksamhetsmål...10 Budget Skatter och bidrag...11 Soliditet...12 Likviditet...12 Nettokostnader...13 Investeringar...13 Driftramar...14 Resultatbudget/Balansbudget...16 Finansieringsbudget

3 SAMMANFATTNING Allmänt Pajala kommuns verksamhetsplan och budget för åren utgör ett handlingsprogram för den samlade kommunala verksamheten under de närmaste åren. Det primära har varit att tillgodose kommunmedborgarnas behov av ett brett serviceutbud med god kvalitet där kommunens kärnverksamheter, vård, omsorg och utbildning, särskilt prioriterats. Till de prioriterade områdena för den samlade kommunala verksamheten under planperioden hör den kommunala demokratin och ekonomin, kultur- och miljövärden, uppväxt och åldrande samt vår försörjning och ekonomiska trygghet. Trots denna höga målsättning är den politiska ambitionen ändå att slå vakt om kommunens ekonomi. Det medför krav på fortsatta effektiviseringar och besparingar för att skapa utrymme för utökningar inom de prioriterade områdena. Den finansiella styrningen är inriktad mot att långsiktigt balansera utgifterna för kommunens driftoch investeringsverksamhet mot de samlade inkomsterna. En förutsättning för att klara detta är en god framförhållning och flexibilitet i planeringsprocessen och en hög beredskap för förändrade planeringsförutsättningar i framtiden. Driftverksamhet För den kommande planperioden visar skatteberäkningarna på ökande inkomster för Totalt sett ökar inkomsterna 2 % för budgetåret. Under är ökningen på samma nivå. Budgeten bygger på antaganden om oförändrad befolkning årligen under planperioden. En anledning till förändrade intäkter är att befolkningssammansättningen förändras. Antalet äldre blir procentuellt sett färre av befolkningen vilket påverkar storleken på statsbidraget. I budgeten beräknas kostnadsutjämningen minska med 500 kr årligen. Utgångsläget i årets budgetarbete har varit föregående års verksamhetsplan för dessa år. Löneökningspengarna budgeteras centralt och fördelas efter att avtalen är skrivna. Ramförändringarna för löneökningarna 2010 är bara devis klara. För 2011 budgeteras 9,2 mkr för löneökningar. 5,2 mkr är 2010 års löneökningar och 4 mkr tillhör Budgeten för kapitaltjänst inom kommunstyrelsens tekniska områden kan komma att ändras när konsekvenserna av årets investeringar blir helt kända. Ramarna har justerats med 1,2 mkr med anledning av minskade arbetsgivaravgifter. En eventuell ytterligare sänkning som beslutas i november kommer att sänka ramarna ytterligare för att minska det ej fördelade sparbetinget. En skogsförsäljning beräknas ge in 2,0 mkr. Socialnämnden har fått ett tillskott på 0,2 mkr för anhörigvård Kultur- och utbildningsnämnden har fått ett tillskott på 0,03 mkr för nya skollagen samt nationella prov i år 6 och 9- Lapplands Gymnasium har begärt att få en utökning på 954 tkr. Dessa har budgeterats centralt på finansieringen och Lapplands gymnasium uppmanas se över resursfördelningen inom gymnasieskolan Oförändrad skattesats, 22,48 kronor. Investeringarna planeras uppgå till 17 mkr årligen för den ordinarie verksamheten. Sparkrav är utlagda med 6 mkr se sid

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Omvärldsanalys Regeringens bedömning av samhällsekonomin Regeringen konstaterar att den svenska ekonomin fortfarande befinner sig i lågkonjunktur med lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet men att återhämtningen sker på bred front. Svensk ekonomi har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden och framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt stark och bred återhämtning under Både den inhemska efterfrågan och exporten är viktiga drivkrafter. De permanenta effekterna av krisen bedöms bli mindre än vad som tidigare antagits och det innebär en snabbare återhämtning. I takt med att efterfrågan och produktionen stiger de kommande åren fortsätter sysselsättningen och antalet arbetade timmar att öka framför allt i tjänstesektorn. Sammantaget bedömer regeringen att antalet sysselsatta ökar med cirka personer mellan 2010 och 2014 till följd av återhämtningen i konjunkturen, regeringens politik och en växande arbetskraft. Trots att utvecklingen blivit allt mer positiv råder det fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Stora statsfinansiella problem i omvärlden kan få effekt på konjunkturen. Det är också oklart hur krisen har påverkat ekonomins funktionssätt och därmed hur hög den långsiktigt hållbara tillväxttakten är i ekonomin. Kommunsektorn förväntas klara balanskravet för samtliga år i regeringens prognos. År 2009 redovisade sektorn ett resultat på 13 miljarder kronor. För 2010 beräknas resultatet förbättras ytterligare. Till stor del beror det på de tillfälliga statsbidragen. Kostnaderna bedöms också utvecklas svagt under Men det finansiella sparandet försämras återigen 2011 när större delen av de tillfälliga bidragen upphör. Målet om god ekonomisk hushållning förväntas nås under 2010, men inte under resten av prognosperioden. Statens budgetsaldo förbättras snabbt från ett kraftigt underskott Redan 2011 är statsbudgeten åter i balans och därefter ökar överskottet varje år till och med Statsskulden minskar redan från och med 2010, även som andel av BNP. Skulden beräknas minska till 21,1 procent av BNP, vilket är den lägsta skuldkvoten på 40 år. Utöver återhämtningen i konjunkturen bidrar även ett antagande om att staten säljer ut en del av sitt innehav av aktier i noterade och onoterade bolag. De antagna försäljningarna förväntas förbättra budgetsaldot med 25 miljarder kronor per år och minska statsskulden med 100 miljarder till och med Förutsättningar för Pajala kommun Arbetslösheten ligger på en låg nivå jämfört med föregående år. Befolkningsutvecklingen som tidigare år varit ett stort orosmoment har under 2010 haft en mycket positivt utfall. Fram till augusti har kommunen endast minskat med två personer och enligt kommunens eget befolkningsprogram har denna minskning hämtats in i september. Det demografiska trycket i Pajala kommun innebär inför de närmaste åren att grundskolan och gymnasiet minskar verksamheten. Barnomsorgen har redan minskat under ett antal år och är i stort sett oförändrad. Äldreomsorgen har stabiliserats och har en svag ökning varje år. Handikappomsorgen har ökat mer i Pajala kommun de sista tio åren även jämfört med den kraftiga ökning i riket och en viss ökning kan förväntas även 6

5 de närmaste åren. Förändring av olika grupper enligt nedan år år w Balanskrav och god ekonomisk hushållning Det lagstadgade balanskravet anger den miniminivå som kommunens resultat inte får understiga. Det krävs även finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Kommunens finansiella mål finns på sidan 12. Den föreliggande budgeten uppfyller balanskravet enligt kommunallagen. Fullmäktige får enligt kapitel 8:5, besluta att en reglering av ett negativt resultat inte skall göras om det har uppkommit till följd av ett beslut och om det finns andra synnerliga skäl. Budgeten uppfyller inte de finansiella mål som kommunen har med ett överskott på mellan 0,25-1,0% av skatter och generella bidrag för planperioden. För åren finns ännu underskott budgeterat beroende på att inga sparkrav lags på dessa år. Balanskrav Bokslut Prognos Budget Plan Plan Ingående resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-2,5 Årets resultat 2,8 3,6 0,5-8,2-11,4 Reavinster/-förluster -0,8-0,4 Synnerliga skäl KL 8:5 Reservation av överskott -2,0-3,2-0,5 Ianspråktagande av reserv. 5,7 Utgående resultat 0,0 0,0 0-2,5 1,3 Ackumulerat årets resultat 7

6 Pensionskostnader/övriga åtaganden Pensioner Pensionskostnaderna i kommunen består av tre olika delar. Utbetalningar av pensioner som avser intjänande före Kostnaden för årets intjänande av årets pensioner, i tabellen benämnd individuell del. Löneskatten som betalas för pensionsutbetalningar. Sedan 2004 finns även en egen pensionslösning, den så kallad Pajala-modellen. Denna modell ingår dels i årets utbetalning men även som en avsättning i balansräkningen. Kostnaderna för dagens pensioner, den individuella delen täcks av personalomkostnadspåslaget. Övriga borgensåtaganden Borgensåtagande i övigt beror främst på åtaganden gentemot det kommunala bostadsbolaget. Genom den sanering av ekonomin bolaget för närvarande genomgår minskar även kommunens åtaganden i takt med att bolaget löser in lån. Även andra åtagande gentemot egna hem samt företag har minskat de senaste åren. Finansieringen av pensionerna görs genom Personalomkostnadspålägg på samtliga löner som ska täcka den individuella delen inklusive löneskatt. Utbetalningarna av gamla pensioner sker genom en ram i finansieringen. Utöver kostnaderna som går via resultaträkningen finns även en skuld som kallas ansvarsförbindelse. Redovisning av skulden som en ansvarsförbindelse regleras i lag om kommunal redovisning 5:4. Ansvarförbindelsen avser pensioner före 1998 och amorteras genom utbetalningar (första delen av pensionskostnaderna). Inom de närmaste 10 åren kommer ungefär en tredjedel av kommunens anställda fylla 65 år och dessa kommer nu sakta men säkert börja belasta utbetalningarna vilket kommer innebära att den kostnaden kommer öka ännu mer i framtiden. Denna framtida kostnad redovisas i den så kallade ansvarsförbindelsen. 8

7 KOMMUNENS MÅL Strategiska programmet är antaget Vision Från gruvandet om framtidens överlevnadsbekymmer till gruvsamhällets bärkraft för hög sysselsättning och stabil tillväxt. Strategiskt program Det strategiska programmet uttrycker den samlade gemensamma politiska viljeinriktningen i kommunen under innevarande mandatperiod. Programmet utgör sålunda primärt beslutsunderlag för politiska ställningstaganden vid fördelning av samhälleliga resurser olika ansvarsområden och verksamheter emellan. Övriga program och planer utformas därför med detta program som bas. Målstyrning Budgeten är ett av kommunens viktigaste planerings- och styrinstrument. För att de politiska prioriteringarna skall överensstämma med medborgarnas behov och önskemål är det viktig att noga följa upp och utvärdera verksamheten. Budgetprocessen måste därför kontinuerligt anpassas och utvecklas för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande och hög behovstillfredsställelse. Syftet är att utveckla och förstärka kommunens målstyrning. En central del i detta är formulerandet av en övergripande vision, d v s en önskvärd framtida situation för kommunen, som det strategiska programmet innehåller. För att arbetet med budget och verksamhetsplan skall bli meningsfullt är kärnan i detta arbete formulerandet av tydliga och mätbara mål för att styra, följa upp och utvärdera verksamheten. Styrningen kan ske genom inriktningsmål och effektmål. Till inriktningsmålen kopplas konkreta och mätbara effektmål. Ansvaret för att fördjupad målformulering och aktiv uppföljning sker vilar på de olika programområdena. Övergripande finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning Pajala kommun har ett ansträngt ekonomiskt läge med budget i balans efter stora kraftansträngningar. En glesbygdskommun som Pajala med utflyttning under drygt 50 år med åtföljande åldrande befolkning, nästan 30 % av kommuninvånarna är över 65 år. Samtidigt har kommunen samma krav på kommunal service och omsorg som i övriga Sverige. Utöver detta krävs ekonomiska insatser för att skapa tillväxt vilket ytterligare tar resurser från den totala kommunala ekonomin. För att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav ska Pajala kommun Ha ett överskott i resultaten mellan 0,25-1,0 % av skatter och bidrag. Detta motsvarar ca 0,9-4,0 mkr. Från 2004 fram till 2015 stärka det egna kapitalet med minst 10 mkr. Stärka likviditeten kontinuerligt genom att ha en ekonomi i balans samt hålla investeringarna på en rimlig nivå. Betalningsberedskapen ska vara minst 30 dagar. Investeringar ska som regel finansieras utan upplåning. Om en investering inte ryms inom den investeringsram kommunstyrelsen förfogar över men bedöms ge ett betydande samhällsekonomiskt mervärde på lång sikt kan upplåning ske efter beslut. 9

8 Övergripande verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning redovisas på nämndernas sidor under rubriken verksamhetsförändringar Den centrala lönerevisionen ska inte överstiga budgeterade medel. Avslutade projekt ska maximalt avvika med 1 % mot projektets totala omslutning. Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga 94 %. 10

9 Budget Budgeten för 2011 samt verksamhetsplanen för innehåller 6 mkr i utlagda sparkrav. Besparingarna fördelas enligt nedan: Kommunstyrelsen -1,0 Socialnämnden -2,0 Kultur- och utbildningsnämnd -3,0 Inför 2011 års budget kommer en översyn av budgetprocessen att göras där målsättningen är att tidigarelägga denne för att ge bättre planeringsförutsättningar. Förslaget är att inför budget 2012 kommer en budgetberedning ske där nämnderna får komma in med konsekvensanalyser av föreslagna ramar. Denna beredning kommer äga rum samtidigt som bokslutsberedningen, i mitten av mars. samtliga kommuner får 115 % av medelskattekraften i riket. Kostnadsutjämningen finns kvar men i förminskad form. De delar som inte finns kvar i kostnadsutjämningen lyfts in i ett så kallat strukturbidrag. Strukturbidraget är statligt finansierat och finns vid sidan om det ordinarie utjämningssystemet. Det bygger på tre faktorer: Dels standardkostnader för näringslivsoch sysselsättningsåtgärder och för ett svagt befolkningsunderlag som tidigare ingått i kostnadsutjämningen, dels en kompensation för den bidragsminskning som vissa kommuner får genom det nya systemet (i förhållande till sitt referensbelopp). Den senare föreslås uppgå till ett belopp som motsvarar den bidragsminskning som överstiger 0,56 procent av kommunens egna skatteunderlag. Sedan budgeten 2002 har kompensation för löneökning getts däremot ges ingen kompensation för andra kostnadsökningar. En generell kompensation med 1 procent skulle kosta ca 2,0 mkr. Skatter och bidrag Från och med 2005 ändrades bidragssystemet till kommunerna. Fram till dess har statsbidragssystemet bestått av * generellt statsbidrag * inkomstutjämning * kostnadsutjämning * riktade statsbidrag typ Wernerssonpengar m fl. Från och med 2005 slogs delar av de riktade statsbidragen, de generella statsbidragen samt inkomstutjämningen ihop till en inkomstutjämning där staten garanterar 11

10 Soliditet Budget Budget Plan Plan Plan Soliditet 37 % 39 % 39 % 38 % 39 % Soliditeten beräknas under perioden vara oförändrad. Likviditet Budget Budget Budget Plan Plan Balanslikviditet 67 % 69 % 68 % 65 % 60 % Betalningsberedskap, dagar Utvecklingen av likviditeten och betalningsberedskapen framgår av nedanstående tabell. Målsättningen är att likviditeten inte bör understiga 30 dagars löpande utbetalningar samt en balanslikviditet på minst 100 %. 12

11 Nettokostnader Nettokostnaderna och dess andel av skatteintäkter och statsbidrag utvecklas i budgeten enligt nedanstående tabell. målet är att nettokostnadernas andel inte ska överstiga 94 %. Årets Detta mål uppnås inte. För att klara detta måste ca 5 mkr minskas från driften årligen utöver normala sparkrav. Budget Budget Budget Plan Plan Nettokostnad, mkr Därav ej fördelad sparkrav 9 12,2 Andel av skatt o bidrag 95 % 97 % 95 % 98 % 99 % Investeringar Målet är att nettoinvesteringarna inte ska överstiga 17 mkr. Amorteringarna är planerade till 1,3 miljoner kronor årligen. 13

12 Driftramar Driftramar Mkr Budget Plan Plan Plan Plan Plan Kommunfullmäktige 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Revisionen 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Överförmyndare 0,34 0,34 0,34 0,34 Valnämnd 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 Kommunstyrelsen 100,7 97,6 97,2 101,3 98,7 98,7 Löneökningar 1,93 1,10 0,54 0,08 Justering arbetsgivaravgift -0,28-0,17-0,18 Överfömyndare -0,34 Helår 2008 års besparingar -0,70 0,70 Justeringar / kapitaltjänst -5,00 4,90 3,20 TB ,00 Justering KUN/Plan o miljö 0,76-0,45 Högskola/komvux -1,10 Besparingar 2009/2010-3,40-0,60-1,00 Summa kommunstyrelsen 97,6 97,2 101,3 98,7 98,7 98,7 Socialnämnd 139,9 146,2 149,0 149,3 147,5 147,5 Löneökningar 9,09 7,63 3,21 0,63 Justering arbetsgivaravgift -1,10-0,60-0,68 Justeringar tidigare år -2,80 Friskvård -0,20 0,20 TB ,00 Anhörigvård 0,20 Besparingar 2009/2010-2,50-2,50-2,00 Socialnämnd 146,2 149,0 149,3 147,5 147,5 147,5 Plan- och miljönämnd 6,8 6,4 5,6 6,1 6,6 6,6 Löneökningar 0,24 0,23 0,06 Justering arbetsgivaravgift -0,03-0,01-0,02 Justeringar tidigare år -0,65 Helår räddningstjänst -0,61 TB ,20 Utökning av ram 0,50 Besparingar 2009/justering KS -0,08 0,45 Plan- och miljönämnd 6,4 5,7 6,1 6,6 6,6 6,6 Kultur- och utbildningsnämnd 120,6 121,1 114,5 89,1 82,6 82,6 Löneökningar 4,13 3,55 1,17 0,09 Justering arbetsgivaravgift -0,64-0,35-0,30 Justeringar Lae-museets hyra -3,40 0,10 Budgetberedning -0,45 0,45 TB ,90 Justering KS -0,86 0,03 Komvux, Laestadiusskolan -23,72-3,35 Besparingar 2009/2010-5,10-2,20-3,00 Kultur- och utbildningsnämnd 121,4 114,5 89,1 82,6 82,6 82,6 14

13 Lapplands gymnasium, komvux, högskola 23,7 28,2 28,2 28,2 SUMMA 372,7 367,6 370,8 364,6 364,6 364,6 Finansieringen Löneökningar 0,4 0,3 1,6 6,0 15,4 23,0 Försäljning av skog -2,0 Oförutsedda 1,0 0,3 1,0 Kapitaltjänst anläggningar -24,0-23,7-26,6-26,6-26,6-26,6 Pensionskostnader 12,0 11,0 10,2 13,0 13,0 14,3 Driftramar exklusive avskrivningar 362,1 355,5 356,0 356,0 366,5 375,9 Investeringsram Mkr Plan Plan Plan Plan Plan Plan Investeringsram

14 Resultatbudget/Balansbudget Resultatbudget Mkr Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetens intäkter 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Verksamhetens kostnader -450,5-451,0-451,0-461,5-470,4 Ej fördelat sparkrav Avskrivningar -14,0-13,5-13,5-14,0-14,0 Verksamhetens nettokostnader -369,5-369,5-369,5-380,5-390,2 Skatteintäkter 225,8 212,0 215,2 222,6 230,7 Generella statsbidrag 148,5 144,2 148,0 144,0 141,9 Slutavräkning -8,5 3,6 0,9 Konjunkturdämpande statsbidrag 6,2 Kommunal fastighetsavgift 8,6 8,9 9,1 9,1 9,1 Finansiella intäkter 2,9 3,5 1,8 1,8 1,8 Finansiella kostnader -7,2-7,2-5,0-5,2-5,5 Årets resultat 0,6 1,7 0,5-8,2-11,4 Balansbudget Mkr Plan Plan Plan Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar 335,2 333,1 334,0 334,4 334,8 Omsättningstillgångar 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 Likvida medel 17,5 14,6 16,4 11,3 3,9 Summa tillgångar 384,5 379,5 382,2 377,5 370,5 Skulder och Eget kapital Eget kapital 143,9 147,5 148,2 139,2 126,9 Avsättning pensioner 14,7 17,7 21,7 26,7 32,7 Långfristiga skulder 152,0 149,0 147,0 145,0 143,0 Kortfristiga skulder 73,9 65,3 65,3 66,6 67,9 S:a skulder & Eget kapital 384,5 379,5 382,2 377,5 370,5 Specifikation av det egna kapitalet Rörelsekapital -24,6-18,9-17,1-23,5-32,2 Anläggningskapital 168,5 166,4 165,3 162,7 159,1 Summa 143,9 147,5 148,2 139,2 126,9 Under 2011 kommer 85 mkr av lånen konverteras. 16

15 Finansieringsbudget Finansieringsbudget Plan Plan Plan Plan Plan Mkr Den löpande verksamheten Verksamhetens intäkter 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Verksamhetens kostnader -450,5-451,0-450,9-462,3-471,2 Minskn kortfr fordringar Ökning långfr skulder Försäljn av anl.tillgångar Justeringsposter 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Verksamhetens nettokostnader -353,5-353,0-351,9-362,3-370,2 Skatter och bidrag 374,5 368,7 373,2 375,7 381,6 Finansnetto -4,5-4,5-3,5-2,5-1,5 Extraordinära K/I Justeringsposter Verksamhetsnetto 16,4 11,2 17,8 10,9 10,0 Investeringar Inköp av materiella anl tillgångar -12,0-12,0-17,0-17,0-17,0 Avyttrade materiella tillgångar 0,3 0,3 1,3 1,3 1,3 Inköp av imateriella tillgångar Avyttrade materiella tillgångar Inköp av finansiella tillgångar Avyttrade finansiella tillgångar Investeringsnetto -11,7-11,7-15,7-15,7-15,7 Finansiering Utlåning/ökning av långfristig fordran Återbetald upplåning 0,3 0,3 1,3 1,3 1,3 Långfristig upplåning Amortering -3,0-3,0-2,0-2,0-2,0 Övrig finansiering Avsättning pensionsfond Finansieringsnettot -2,7-2,7-0,7-0,7-0,7 Justering för rk-förändring Ökning(-)/minskning(+) förråd Ökning(-)/minskning(+) kortfr fordran Ökning(+)/minskning(-) kortfr skulder Justering ks för kortfr nettouppl Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring av likvida medel 2,0-3,2 1,4-5,5-6,4 Likvida medel vid årets början 17,5 19,6 16,4 17,8 12,3 Likvida medel vid årets slut 19,6 16,4 17,8 12,3 5,9 17

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan

FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan 2018--2019 Budg.beredn 2016-09-07 54 FINANSIERINGSBUDGET BELOPP I KKR TILLFÖRDA MEDEL Bok Bok Bok Budg Rev budg Budg Budg Budg 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018 Finansplan för 2016 2018 Samverkan för maktskifte 2018 1 Innehåll 1 FINANSPLAN 2016-2108... 3 FINANSPLANENS INNEHÅLL... 3 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Skattesats... 3 Befolkningsutveckling... 3 OMVÄRLDEN...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer