Rörelseintäkter Försäljningsintäkter Summa rörelseintäkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rörelseintäkter Försäljningsintäkter 3 7 201 7 118 Summa rörelseintäkter 7 201 7 118"

Transkript

1 Resultaträkning Not Rörelseintäkter Försäljningsintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Lönekostnader Avskrivningar Nedskrivning av aktier Övriga rörelsekostnader 4,12, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansintäkter och fi nanskostnader Intäkter/kostnader för investeringar i dotterbolag Finansintäkter Finanskostnader Netto finansposter Resultat före skatt Skattekostnad Årsresultat Uppgifter om avsättningar Avsättning till övrigt eget kapital Summa avsättningar Goodtech årsredovisning

2 Balansräkning per den 31 december TILLGÅNGAR (Alla siffror i NOK 1.000) Not Anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Långfristiga rörelsetillgångar Investeringar i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 4, Övriga kortfristiga fordringar Banktillgodohavanden och kassa Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULD OCH EGET KAPITAL Eget kapital Tillskjutet eget kapital Aktiekapital Nominellt värde egna aktier Överkursfond Summa tillskjutet eget kapital Intjänat eget kapital Övrigt eget kapital Summa intjänat eget kapital Summa eget kapital Skuld Skuld till kreditinstitut Leverantörsskulder Obetalda offentliga avgifter 318 Övriga kortfristiga skulder 6, Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Oslo, den 24 mars 2011 Rolf Tannergård Styrelseordförande Karl-Erik Staubo Veroslav Sedlak Liselott Fröstad Robert Karlsson Stig Grimsgaard Andersen Anne Ma Sødahl Wessel Annmari Waldell Åsa Otterlund Håvard Kristiansen Vidar Låte Koncernchef 101 Goodtech årsredovisning 2010

3 Kassaflödesanalyser Noter Kassaflöden från rörelseaktiviteter Årsresultat Justerat för: - Skattekostnad Avskrivningar och nedskrivningar Nedskrivning av aktier Förlust vid försäljning av aktier Kapitalintäkter 5, Räntekostnader Övriga ändringar 63 Ändringar av arbetskapital: - Kundfordringar och övriga fordringar Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Kassaflöden från den löpande verksamheten Betalda räntor Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelseaktiviteter Kassaflöden från investeringsaktiviteter Utbetalning vid köp av långfristiga rörelsetillgångar Ändring investering i dotterbolag Mottagen utdelning Mottagna räntor Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöden från fi nansieringsaktiviteter Inbetalning av koncernbidrag Köp/försäljning av egna aktier Utbetalning av utdelning Koncerninterna fordringar Koncernintern skuld Upplåning från finansinstitut Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter Nettoändring i likvida medel Behållning av likvida medel per Behållning av likvida medel per Goodtech årsredovisning

4 Noter till redovisningen NOT 1: Räkenskapsprinciper Företagets redovisning har sammanställts i enlighet med bokföringslagen 1998 och med god bokföringssed i Norge. De mest centrala principerna beskrivs nedan. Dotterbolag/intresseföretag/gemensamt kontrollerade företag Dotterbolag, intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag värderas enligt kostnadsmetoden i bolagsredovisningen. Investeringarna värderas till anskaffningskostnaden för aktierna om ingen nedskrivning har krävts. Har man gjort någon nedskrivning till verkligt värde när värdeminskningen är en följd av orsaker so antas vara övergående och måste anses vara nödvändig enligt god bokföringssed. Utförd nedskrivning återförs när grunden för nedskrivningen inte längre finns. Kriterier för intäktsredovisning Försäljning av varor och tjänster redovisas som intäkt på leveranstidpunkten. Klassificering Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder omfattar poster som förfaller till betalning inom ett år efter anskaffningstidpunkten samt poster som är kopplade till varuomsättningen. Övriga poster klassificeras som anläggningstillgångar/ långfristiga skulder. Omsättningstillgångar ska värderas till lägsta anskaffningskostnad och verkligt värde. Kortfristig skuld balansförs till nominellt värde när den uppkommer. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnaden, men nedskrivs till verkligt värde när värdeminskningen inte förväntas vara övergående. Långfristig skuld balansförs till nominellt belopp när den etableras. Intäkter och kostnader som utifrån företagets specifika förhållanden värderas som både ovanliga, oregelbundna och väsentliga klassificeras som extraordinära. Kundfordringar Kundfordringar och andra fordringar anges i balansräkningen till nominellt värde efter avdrag för avsättning till förväntad förlust. Avsättning för förlust görs baserat på enskilda värderingar av de enskilda fordringarna. Vidare görs det för övriga kundfordringar en ospecificerad avsättning för att täcka förmodade förluster. Goodwill och övriga immateriella tillgångar Vid övertagandet av annan verksamhet mot ersättning som överstiger värdet av de enskilda ägarandelarna är skillnaden, i den utsträckning den representerar affärsvärde, angiven som goodwill i balansräkningen. Goodwill avskrivs över antagen livslängd, vars sannolikhet har beräknats genom föreliggande förvärvskalkyler. Man gör en konkret värdering av det enskilda köpet och av det verkliga värdet på den goodwill man har balansfört vid var tid. Immateriella tillgångar bestående av patent och rättigheter anges i balansräkningen till ursprunglig anskaffningskostnad minus ackumulerade ordinära avskrivningar och nedskrivningar. Ordinära avskrivningar görs på linjär basis med 10 % årligen. Nedskrivning till verkligt värde på goodwill och andra immateriella tillgångar görs när värdeminskningar sker av orsaker som inte kan antas vara övergående och man måste anse det nödvändigt enligt god bokföringssed. Långfristiga rörelsetillgångar Långsiktiga rörelsetillgångar har i balansräkningen angetts till anskaffningskostnad minus ackumulerade ordinära avskrivningar och nedskrivningar. Ordinära avskrivningar görs linjärt baserat på följande satser: Maskiner, kontorsutrustning, möbler % Datautrustning 33 % Transportmedel 20 % Byggnader 2-5% Tomter avskrivs inte Man har gjort en nedskrivning till verkligt värde när värdeminskningen sker av orsaker som inte kan antas vara övergående och det anses nödvändigt enligt god bokföringssed. Nedskrivningarna återförs när grunden för nedskrivning inte längre finns. 103 Goodtech årsredovisning 2010

5 Underhåll Direkt underhåll av rörelsetillgångar kostnadsförs löpande under rörelsekostnader, medan kostnader eller förbättringar läggs till rörelsetillgångens kostpris och avskrivs i takt med rörelsetillgången. Leasing Hyresavtal värderas som finansiell eller operationell leasing efter en konkret värdering av det enskilda avtalet. Rörelsetillgången i hyresavtal värderas som finansiell leasing balansförs och avskrivs som ordinära rörelsetillgångar. Avdragsdelen av hyresåtagandet redovisas som långfristig skuld. Åtagandet reduceras med betald hyra efter avdrag för beräknad räntekostnad. Operationella leasingavtal anges i balansräkningen endast i den mån som det görs förskottsbetalningar till uthyraren. Hyran klassificeras som rörelsekostnader och fördelas linjärt över hyresperioden. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till norska kronor enligt de kurser som gällde på balansdagen. Fordringar och skulder som har säkrats vid terminstransaktioner omräknas till säkringskursen. Osäkra åtaganden Krav och motkrav som framställs i samband med projekt behandlas enligt god bokföringssed om osäkra åtaganden. För osäkra åtaganden som det är mest sannolikt kommer att betalas, och som värdet av betalningen kan beräknas på tillförlitligt sätt, redovisas åtagandet. I de fall det är mest osannolikt att ett osäkert åtaganden inte kommer att betalas eller att värdet av betalningen inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, redovisas åtagandet inte. Skatter Balansförd uppskjuten skatt beräknas enligt utjämningsmetoden med full avsättning på netto skatteökande tillfälliga differenser baserat på balansdagens skattesatser och nominella variabler. Balansförd uppskjuten skattefordran kopplad till skatteminskande tillfälliga differenser och underskott att transportera framåt baseras på en sannolik beräkning av tillräckliga framtida intäkter. Skattekostnaden i resultaträkningen inkluderar skatt som ska betalas samt ändring av uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran presenteras netto i balansräkningen. Transaktioner med närstående parter Transaktioner mellan koncernföretag sker enligt marknadsmässiga villkor. Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalysen har utarbetats enligt den indirekta metoden. NOT 2: Långfristiga rörelsetillgångar Maskiner och inventarier Summa Anskaffningskostnader per Tillgångar Anskaffningskostnader Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde per Årets avskrivningar Företaget tillämpar linjära avskrivningar för alla långfristiga rörelsetillgångar. Den ekonomiska livslängden för maskiner och inventarier beräknas till 3 10 år. Goodtech årsredovisning

6 NOT 3: Segmentinformation Geografisk fördelning av intäkter Norge Sverige Finland Summa Företagets intäkter 2010 och 2009 gäller i sin helhet försäljning till koncernföretag. NOT 4: Kundfordringar och övriga fordringar Avsättning för att täcka eventuell förlust 0 0 Konstaterad förlust 0 0 Ändring av avsättning 0 0 Förlust på fordringar 0 0 NOT 5: Dotterbolag Konsern Årets bidrag Balans- intäkter Ägarandel/ Affärs- Anskaffn.- Ack. opptjent før fört på invest. Företag röstandel kontor kost nedskr. ansk.tidspkt. värde i dotter Goodtech Intressenter AB 1) 100,0 % Sverige Goodtech Environment Sørumsand AS 100,0 % Norge Goodtech Industry Holding AS 2) 100,0 % Norge Goodtech Environment AB 100,0 % Åland (Finland) Cronus Elmatikk AS 100,0 % Norge Goodtech Solutions Säffle AB 100,0 % Sverige Goodtech Solutions Karlstad AB 100,0 % Sverige Goodtech Solutions Göteborg AB 3) 100,0 % Sverige Goodtech Germany GmbH 4) Tyskland Totalt ) Man har gjort en nedskrivning av aktier i Goodtech Intressenter AB (tidigare E&I Intressenter AB) i moderbolagets redovisning på MNOK 74,6 per den , baserat på eget kapital-värdet i företaget per den Se not 11 i koncernredovisningen avseende nedskrivning av goodwill kopplad till förvärvet av E&I i koncernredovisningen för ) Årets intäkt på investeringsvärdet i dotterbolaget består av koncernbidrag från dotterbolagen Goodtech Projects & Services AS, Goodtech Packaging Systems AS och Troll Power AS. 3) Årets intäkter på investering från Goodtech Solution Göteborg AB gäller utdelning från 2009 som betalats ut ) Aktierna i Goodtech Germany GmbH har sålts under 2010 och medför en redovisningsmässig förlust på TNOK Goodtech årsredovisning 2010

7 NOT 6: Mellanhavanden med företag inom samma koncern Fordringar Lån till företag i samma koncern *) Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Summa Skuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa *) Lånet är relaterat till utlösningen av tidigare aktionärslån på MSEK 81 i E&I Intressenter AB (nu Goodtech Intressenter AB) den 30 september Lånet ersattes med banklån i Goodtech Intressenter AB den sista februari 2011, jfr. not 11. Övriga mellanhavanden mellan koncernföretag gäller huvudsakligen köp och försäljning av varor och tjänster samt krav på utdelning/koncernbidrag. Koncernens norska dotterbolag ingår i moderbolagets koncernkontoförsäkring hos Nordea. Per var moderbolagens tillgodohavanden på koncernkontot MNOK 36,5 (per : MNOK 41,9). Posten är klassificerad som kortfristig skuld för koncernen och ingår i övriga kortfristiga skulder. NOT 7: Banktillgodohavande Av företagets betalningsmedel är TNOK 448 knutna till obetalda skatter. Motsvarande per förra året var TNOK 400. NOT 8: Aktiekapital För information om aktiekapital/aktionärer i företaget/egna aktier, se not 16 i koncernredovisningen. NOT 9: Eget kapital Övrigt eget kapital/ Aktie- Egna Överkurs icke täckta kapital aktier fond förluster Summa Eget kapital per Kapitalökning vid förvärv av företag Utdelning Ändring egna aktier Årets resultat Eget kapital per Goodtech årsredovisning

8 NOT 10: Skatt Årets skattekostnad fördelas på: Skatt att betala 0 0 Uppskjuten skatt på mottaget koncernbidrag intjänat före anskaffningstidpunkten 0-63 Ändrad uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran Summa skatt Beräkning av årets skattebas Resultat före skatt Permanenta skillnader *) Ändring av tillfälliga skillnader Använt underskott att transportera framåt Årets skattebas 0 0 Översikt över tillfälliga skillnader: Omsättningstillgångar/kortfristig skuld Anläggningstillgångar Underskott att transportera framåt Summa Beräknad uppskjuten skattefordran Varav icke balansförd uppskjuten skattefordran Balansförd uppskjuten skattefordran Avstämning av effektiv skattesats: 28 % skatt av resultat före skatt Permanenta skillnader (28%) * Uppskjuten skatt på mottaget koncernbidrag intjänat före anskaffningstidpunkten 0-63 Ändring icke balansförd uppskjuten skattefordran Ändring beräknad uppskjuten skattefordran tidigare år 33 0 Beräknad skatt * ) Inkluderar nedskrivning av aktier MNOK 74,6 (se not 5) samt icke avdragsberättigade kostnader, som t.ex. representation och emissionskostnader. Uppskjuten skattefordran gäller huvudsakligen underskott som kan transporteras framåt. Koncernen har de senaste åren haft positiva och växande intäkter och har således balansfört en andel av total uppskjuten skatt. Balansförd uppskjuten skattefordran i moderbolaget per har beräknats genom att anslå ett framtida skattemässigt utnyttjande baserat på genomsnittligt resultat i Norge de senaste två åren för kommande treårsperiod. 107 Goodtech årsredovisning 2010

9 NOT 11: Ställande av pant och garantier När avtal ingås ger koncernen bankgarantier till kunden. Enligt norska standard är garantin på 10 % av kontraktssumman till dess leveransen har slutförts. Därefter trappas garantin ner. Procentsatsen kan vara en förhandlingsfråga mellan företaget och kunden. Goodtech ASA har garantiramar som också används av dotterbolagen. Per den 31 december 2010 utgjorde bankgarantier som dragits av inom de ramar som Goodtech ASA har ställt säkerhet för MNOK 201,1. Alla norska koncernföretag ingår i koncernkontoförsäkringen hos Nordea. I samband med sammangåendet med E&I Intressenter AB utnyttjade Goodtech existerande låneramar hos Nordea för att ta ett kortfristigt lån på MSEK 79,2 (motsvarande MNOK 68,9) för att lösa ut aktionärslån i E&I. Lånet hos Nordea löper med STIBOR + 0,58 %. Efter sammangåendet med E&I hösten 2010 har Goodtech omförhandlat låne- och kreditramarna för den nya koncernen och valt SEB som huvudbankkontakt för koncernen. Goodtech har i slutet av februari 2011 använt långfristiga låneramar hos SEB för att lösa in den kortfristiga finansieringen hos Nordea. För koncernens låneförhållanden hänvisas till not 17 och not 20 till koncernredovisningen. Gällande avtal med Nordea per gällande lån, krediter och garantier ställer krav på fi nansiella nyckeltal för koncernen. Koncernen Goodtech ASA ska ha en netto räntebärande skuld/ebitda på maximalt 2,5 samt en räntetäckningsgrad på minst 5. Dessutom krävs minst kvartalsvis rapportering av räkenskapsinformation och covenanter, godkännande av utdelning eller liknande eget kapital-transaktioner m.m. Nordea ska informeras om samtliga förvärv som finansieras inom kreditramen. Vid upplåning på MNOK 25 gäller ytterligare dokumentationskrav gentemot Nordea. Företaget är inte i konflikt med covenanter per Företaget har pantsatt långfristiga rörelsetillgångar, behållningar och kundfordringar som säkerhet för kortfristiga lån, krediter och garantiramar. Balansfört värde av pantsatta tillgångar utgör per den 31 december 2010 MNOK 140,1 (2009: MNOK 105,1). För koncernens ställande av pant och garantier se not 20 i koncernredovisningen. NOT 12: Lönekostnader, antal anställda, ersättningar, lån till anställda m.m. Lönekostnader Löner Arbetsgivaravgift Pensionskostnader Övriga ersättningar Summa Företaget hade 14 anställda per och genomsnittligt antal anställda under året var 13,8. För information om ersättningar till styrelsen och anställda, se not 23 i koncernredovisningen. Obligatorisk tjänstepension OTP Företaget har avtal om inbetalningsbaserad obligatorisk tjänstepension OTP. Planen omfattar alla anställda. Inbetald pensionspremie kostnadsförs löpande under året. Goodtech årsredovisning

10 Ersättning till revisor: Revisionsarvode Övriga attesteringstjänster * Skatterådgivning 14 7 Övriga icke-revisionstjänster *) Härav fört till eget kapital NOT 13: Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder koncern * Övriga kortfristiga skulder/upplupna kostnader Summa övriga kortfristiga skulder *) Se not 6 NOT 14: Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader Lokalhyra och drift av lokaler Resekostnader Bilkostnader Försäljnings- och marknadsföringskostnader Arvoden Porto- och telefonkostnader Övriga rörelsekostnader Summa övriga rörelsekostnader NOT 15: Finansintäkter/finanskostnader Finansintäkter Ränteintäkter inom koncernen Övriga ränteintäkter Övriga finansintäkter Summa Finanskostnader Övriga räntekostnader Övriga finanskostnader Summa Goodtech årsredovisning 2010

11 NOT 16: Finansiell marknadsrisk Företaget använder sig inte av finansiella instrument i samband med styrningen av finansiella risker. Ränterisker Ränterisker uppstår på kort och medellång sikt som ett resultat av att företagets skuld har rörlig ränta. Valutarisker Utvecklingen av valutakurser innebär en låg risk för företaget. Goodtech ASA har per inga väsentliga terminskontrakt. NOT 17: Närstående parter Det helägda dotterbolaget Goodtech Industri Holding AS köpte en 1 december % av aktierna i Troll Power AS. Säljarna Goodtech ASA och Goodtech Projects & Services AB överlät sina 40 % i Troll Power AS, tillsammans 80 % av aktierna, till Goodtech Industri Holding AS. Aktierna såldes till kostpriset MNOK 20, fördelat på MNOK 10 till var och en av säljarna. Efter överlåtelsen äger Goodtech Industri Holding 100 % av aktierna i Troll Power AS. Köp och försäljning av varor och tjänste mellan koncernföretag och närstående parter baseras på marknadsmässiga villkor. Lån mellan företag ges på marknadsmässiga villkor. Man har betalat ut ersättningar till närstående parter utanför koncernföretag och anställda med TNOK 500 under Goodtech årsredovisning

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

556802!6891"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

556802!6891!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Årsredovisning+för+FINTAB(publ)' 20141231 5568026891 2 Åretsomgått Summeringenav2014ärförFINTbådeenpositivbild,dåviharknutitfleranyabrakontakteratt samarbetamedpåvåramarknader,menviserävenenmindrepositivbilddådetgällerantaletnya

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer