Rörelseintäkter Försäljningsintäkter Summa rörelseintäkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rörelseintäkter Försäljningsintäkter 3 7 201 7 118 Summa rörelseintäkter 7 201 7 118"

Transkript

1 Resultaträkning Not Rörelseintäkter Försäljningsintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Lönekostnader Avskrivningar Nedskrivning av aktier Övriga rörelsekostnader 4,12, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansintäkter och fi nanskostnader Intäkter/kostnader för investeringar i dotterbolag Finansintäkter Finanskostnader Netto finansposter Resultat före skatt Skattekostnad Årsresultat Uppgifter om avsättningar Avsättning till övrigt eget kapital Summa avsättningar Goodtech årsredovisning

2 Balansräkning per den 31 december TILLGÅNGAR (Alla siffror i NOK 1.000) Not Anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Långfristiga rörelsetillgångar Investeringar i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 4, Övriga kortfristiga fordringar Banktillgodohavanden och kassa Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULD OCH EGET KAPITAL Eget kapital Tillskjutet eget kapital Aktiekapital Nominellt värde egna aktier Överkursfond Summa tillskjutet eget kapital Intjänat eget kapital Övrigt eget kapital Summa intjänat eget kapital Summa eget kapital Skuld Skuld till kreditinstitut Leverantörsskulder Obetalda offentliga avgifter 318 Övriga kortfristiga skulder 6, Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Oslo, den 24 mars 2011 Rolf Tannergård Styrelseordförande Karl-Erik Staubo Veroslav Sedlak Liselott Fröstad Robert Karlsson Stig Grimsgaard Andersen Anne Ma Sødahl Wessel Annmari Waldell Åsa Otterlund Håvard Kristiansen Vidar Låte Koncernchef 101 Goodtech årsredovisning 2010

3 Kassaflödesanalyser Noter Kassaflöden från rörelseaktiviteter Årsresultat Justerat för: - Skattekostnad Avskrivningar och nedskrivningar Nedskrivning av aktier Förlust vid försäljning av aktier Kapitalintäkter 5, Räntekostnader Övriga ändringar 63 Ändringar av arbetskapital: - Kundfordringar och övriga fordringar Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Kassaflöden från den löpande verksamheten Betalda räntor Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelseaktiviteter Kassaflöden från investeringsaktiviteter Utbetalning vid köp av långfristiga rörelsetillgångar Ändring investering i dotterbolag Mottagen utdelning Mottagna räntor Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöden från fi nansieringsaktiviteter Inbetalning av koncernbidrag Köp/försäljning av egna aktier Utbetalning av utdelning Koncerninterna fordringar Koncernintern skuld Upplåning från finansinstitut Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter Nettoändring i likvida medel Behållning av likvida medel per Behållning av likvida medel per Goodtech årsredovisning

4 Noter till redovisningen NOT 1: Räkenskapsprinciper Företagets redovisning har sammanställts i enlighet med bokföringslagen 1998 och med god bokföringssed i Norge. De mest centrala principerna beskrivs nedan. Dotterbolag/intresseföretag/gemensamt kontrollerade företag Dotterbolag, intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag värderas enligt kostnadsmetoden i bolagsredovisningen. Investeringarna värderas till anskaffningskostnaden för aktierna om ingen nedskrivning har krävts. Har man gjort någon nedskrivning till verkligt värde när värdeminskningen är en följd av orsaker so antas vara övergående och måste anses vara nödvändig enligt god bokföringssed. Utförd nedskrivning återförs när grunden för nedskrivningen inte längre finns. Kriterier för intäktsredovisning Försäljning av varor och tjänster redovisas som intäkt på leveranstidpunkten. Klassificering Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder omfattar poster som förfaller till betalning inom ett år efter anskaffningstidpunkten samt poster som är kopplade till varuomsättningen. Övriga poster klassificeras som anläggningstillgångar/ långfristiga skulder. Omsättningstillgångar ska värderas till lägsta anskaffningskostnad och verkligt värde. Kortfristig skuld balansförs till nominellt värde när den uppkommer. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnaden, men nedskrivs till verkligt värde när värdeminskningen inte förväntas vara övergående. Långfristig skuld balansförs till nominellt belopp när den etableras. Intäkter och kostnader som utifrån företagets specifika förhållanden värderas som både ovanliga, oregelbundna och väsentliga klassificeras som extraordinära. Kundfordringar Kundfordringar och andra fordringar anges i balansräkningen till nominellt värde efter avdrag för avsättning till förväntad förlust. Avsättning för förlust görs baserat på enskilda värderingar av de enskilda fordringarna. Vidare görs det för övriga kundfordringar en ospecificerad avsättning för att täcka förmodade förluster. Goodwill och övriga immateriella tillgångar Vid övertagandet av annan verksamhet mot ersättning som överstiger värdet av de enskilda ägarandelarna är skillnaden, i den utsträckning den representerar affärsvärde, angiven som goodwill i balansräkningen. Goodwill avskrivs över antagen livslängd, vars sannolikhet har beräknats genom föreliggande förvärvskalkyler. Man gör en konkret värdering av det enskilda köpet och av det verkliga värdet på den goodwill man har balansfört vid var tid. Immateriella tillgångar bestående av patent och rättigheter anges i balansräkningen till ursprunglig anskaffningskostnad minus ackumulerade ordinära avskrivningar och nedskrivningar. Ordinära avskrivningar görs på linjär basis med 10 % årligen. Nedskrivning till verkligt värde på goodwill och andra immateriella tillgångar görs när värdeminskningar sker av orsaker som inte kan antas vara övergående och man måste anse det nödvändigt enligt god bokföringssed. Långfristiga rörelsetillgångar Långsiktiga rörelsetillgångar har i balansräkningen angetts till anskaffningskostnad minus ackumulerade ordinära avskrivningar och nedskrivningar. Ordinära avskrivningar görs linjärt baserat på följande satser: Maskiner, kontorsutrustning, möbler % Datautrustning 33 % Transportmedel 20 % Byggnader 2-5% Tomter avskrivs inte Man har gjort en nedskrivning till verkligt värde när värdeminskningen sker av orsaker som inte kan antas vara övergående och det anses nödvändigt enligt god bokföringssed. Nedskrivningarna återförs när grunden för nedskrivning inte längre finns. 103 Goodtech årsredovisning 2010

5 Underhåll Direkt underhåll av rörelsetillgångar kostnadsförs löpande under rörelsekostnader, medan kostnader eller förbättringar läggs till rörelsetillgångens kostpris och avskrivs i takt med rörelsetillgången. Leasing Hyresavtal värderas som finansiell eller operationell leasing efter en konkret värdering av det enskilda avtalet. Rörelsetillgången i hyresavtal värderas som finansiell leasing balansförs och avskrivs som ordinära rörelsetillgångar. Avdragsdelen av hyresåtagandet redovisas som långfristig skuld. Åtagandet reduceras med betald hyra efter avdrag för beräknad räntekostnad. Operationella leasingavtal anges i balansräkningen endast i den mån som det görs förskottsbetalningar till uthyraren. Hyran klassificeras som rörelsekostnader och fördelas linjärt över hyresperioden. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till norska kronor enligt de kurser som gällde på balansdagen. Fordringar och skulder som har säkrats vid terminstransaktioner omräknas till säkringskursen. Osäkra åtaganden Krav och motkrav som framställs i samband med projekt behandlas enligt god bokföringssed om osäkra åtaganden. För osäkra åtaganden som det är mest sannolikt kommer att betalas, och som värdet av betalningen kan beräknas på tillförlitligt sätt, redovisas åtagandet. I de fall det är mest osannolikt att ett osäkert åtaganden inte kommer att betalas eller att värdet av betalningen inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, redovisas åtagandet inte. Skatter Balansförd uppskjuten skatt beräknas enligt utjämningsmetoden med full avsättning på netto skatteökande tillfälliga differenser baserat på balansdagens skattesatser och nominella variabler. Balansförd uppskjuten skattefordran kopplad till skatteminskande tillfälliga differenser och underskott att transportera framåt baseras på en sannolik beräkning av tillräckliga framtida intäkter. Skattekostnaden i resultaträkningen inkluderar skatt som ska betalas samt ändring av uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran presenteras netto i balansräkningen. Transaktioner med närstående parter Transaktioner mellan koncernföretag sker enligt marknadsmässiga villkor. Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalysen har utarbetats enligt den indirekta metoden. NOT 2: Långfristiga rörelsetillgångar Maskiner och inventarier Summa Anskaffningskostnader per Tillgångar Anskaffningskostnader Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde per Årets avskrivningar Företaget tillämpar linjära avskrivningar för alla långfristiga rörelsetillgångar. Den ekonomiska livslängden för maskiner och inventarier beräknas till 3 10 år. Goodtech årsredovisning

6 NOT 3: Segmentinformation Geografisk fördelning av intäkter Norge Sverige Finland Summa Företagets intäkter 2010 och 2009 gäller i sin helhet försäljning till koncernföretag. NOT 4: Kundfordringar och övriga fordringar Avsättning för att täcka eventuell förlust 0 0 Konstaterad förlust 0 0 Ändring av avsättning 0 0 Förlust på fordringar 0 0 NOT 5: Dotterbolag Konsern Årets bidrag Balans- intäkter Ägarandel/ Affärs- Anskaffn.- Ack. opptjent før fört på invest. Företag röstandel kontor kost nedskr. ansk.tidspkt. värde i dotter Goodtech Intressenter AB 1) 100,0 % Sverige Goodtech Environment Sørumsand AS 100,0 % Norge Goodtech Industry Holding AS 2) 100,0 % Norge Goodtech Environment AB 100,0 % Åland (Finland) Cronus Elmatikk AS 100,0 % Norge Goodtech Solutions Säffle AB 100,0 % Sverige Goodtech Solutions Karlstad AB 100,0 % Sverige Goodtech Solutions Göteborg AB 3) 100,0 % Sverige Goodtech Germany GmbH 4) Tyskland Totalt ) Man har gjort en nedskrivning av aktier i Goodtech Intressenter AB (tidigare E&I Intressenter AB) i moderbolagets redovisning på MNOK 74,6 per den , baserat på eget kapital-värdet i företaget per den Se not 11 i koncernredovisningen avseende nedskrivning av goodwill kopplad till förvärvet av E&I i koncernredovisningen för ) Årets intäkt på investeringsvärdet i dotterbolaget består av koncernbidrag från dotterbolagen Goodtech Projects & Services AS, Goodtech Packaging Systems AS och Troll Power AS. 3) Årets intäkter på investering från Goodtech Solution Göteborg AB gäller utdelning från 2009 som betalats ut ) Aktierna i Goodtech Germany GmbH har sålts under 2010 och medför en redovisningsmässig förlust på TNOK Goodtech årsredovisning 2010

7 NOT 6: Mellanhavanden med företag inom samma koncern Fordringar Lån till företag i samma koncern *) Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Summa Skuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa *) Lånet är relaterat till utlösningen av tidigare aktionärslån på MSEK 81 i E&I Intressenter AB (nu Goodtech Intressenter AB) den 30 september Lånet ersattes med banklån i Goodtech Intressenter AB den sista februari 2011, jfr. not 11. Övriga mellanhavanden mellan koncernföretag gäller huvudsakligen köp och försäljning av varor och tjänster samt krav på utdelning/koncernbidrag. Koncernens norska dotterbolag ingår i moderbolagets koncernkontoförsäkring hos Nordea. Per var moderbolagens tillgodohavanden på koncernkontot MNOK 36,5 (per : MNOK 41,9). Posten är klassificerad som kortfristig skuld för koncernen och ingår i övriga kortfristiga skulder. NOT 7: Banktillgodohavande Av företagets betalningsmedel är TNOK 448 knutna till obetalda skatter. Motsvarande per förra året var TNOK 400. NOT 8: Aktiekapital För information om aktiekapital/aktionärer i företaget/egna aktier, se not 16 i koncernredovisningen. NOT 9: Eget kapital Övrigt eget kapital/ Aktie- Egna Överkurs icke täckta kapital aktier fond förluster Summa Eget kapital per Kapitalökning vid förvärv av företag Utdelning Ändring egna aktier Årets resultat Eget kapital per Goodtech årsredovisning

8 NOT 10: Skatt Årets skattekostnad fördelas på: Skatt att betala 0 0 Uppskjuten skatt på mottaget koncernbidrag intjänat före anskaffningstidpunkten 0-63 Ändrad uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran Summa skatt Beräkning av årets skattebas Resultat före skatt Permanenta skillnader *) Ändring av tillfälliga skillnader Använt underskott att transportera framåt Årets skattebas 0 0 Översikt över tillfälliga skillnader: Omsättningstillgångar/kortfristig skuld Anläggningstillgångar Underskott att transportera framåt Summa Beräknad uppskjuten skattefordran Varav icke balansförd uppskjuten skattefordran Balansförd uppskjuten skattefordran Avstämning av effektiv skattesats: 28 % skatt av resultat före skatt Permanenta skillnader (28%) * Uppskjuten skatt på mottaget koncernbidrag intjänat före anskaffningstidpunkten 0-63 Ändring icke balansförd uppskjuten skattefordran Ändring beräknad uppskjuten skattefordran tidigare år 33 0 Beräknad skatt * ) Inkluderar nedskrivning av aktier MNOK 74,6 (se not 5) samt icke avdragsberättigade kostnader, som t.ex. representation och emissionskostnader. Uppskjuten skattefordran gäller huvudsakligen underskott som kan transporteras framåt. Koncernen har de senaste åren haft positiva och växande intäkter och har således balansfört en andel av total uppskjuten skatt. Balansförd uppskjuten skattefordran i moderbolaget per har beräknats genom att anslå ett framtida skattemässigt utnyttjande baserat på genomsnittligt resultat i Norge de senaste två åren för kommande treårsperiod. 107 Goodtech årsredovisning 2010

9 NOT 11: Ställande av pant och garantier När avtal ingås ger koncernen bankgarantier till kunden. Enligt norska standard är garantin på 10 % av kontraktssumman till dess leveransen har slutförts. Därefter trappas garantin ner. Procentsatsen kan vara en förhandlingsfråga mellan företaget och kunden. Goodtech ASA har garantiramar som också används av dotterbolagen. Per den 31 december 2010 utgjorde bankgarantier som dragits av inom de ramar som Goodtech ASA har ställt säkerhet för MNOK 201,1. Alla norska koncernföretag ingår i koncernkontoförsäkringen hos Nordea. I samband med sammangåendet med E&I Intressenter AB utnyttjade Goodtech existerande låneramar hos Nordea för att ta ett kortfristigt lån på MSEK 79,2 (motsvarande MNOK 68,9) för att lösa ut aktionärslån i E&I. Lånet hos Nordea löper med STIBOR + 0,58 %. Efter sammangåendet med E&I hösten 2010 har Goodtech omförhandlat låne- och kreditramarna för den nya koncernen och valt SEB som huvudbankkontakt för koncernen. Goodtech har i slutet av februari 2011 använt långfristiga låneramar hos SEB för att lösa in den kortfristiga finansieringen hos Nordea. För koncernens låneförhållanden hänvisas till not 17 och not 20 till koncernredovisningen. Gällande avtal med Nordea per gällande lån, krediter och garantier ställer krav på fi nansiella nyckeltal för koncernen. Koncernen Goodtech ASA ska ha en netto räntebärande skuld/ebitda på maximalt 2,5 samt en räntetäckningsgrad på minst 5. Dessutom krävs minst kvartalsvis rapportering av räkenskapsinformation och covenanter, godkännande av utdelning eller liknande eget kapital-transaktioner m.m. Nordea ska informeras om samtliga förvärv som finansieras inom kreditramen. Vid upplåning på MNOK 25 gäller ytterligare dokumentationskrav gentemot Nordea. Företaget är inte i konflikt med covenanter per Företaget har pantsatt långfristiga rörelsetillgångar, behållningar och kundfordringar som säkerhet för kortfristiga lån, krediter och garantiramar. Balansfört värde av pantsatta tillgångar utgör per den 31 december 2010 MNOK 140,1 (2009: MNOK 105,1). För koncernens ställande av pant och garantier se not 20 i koncernredovisningen. NOT 12: Lönekostnader, antal anställda, ersättningar, lån till anställda m.m. Lönekostnader Löner Arbetsgivaravgift Pensionskostnader Övriga ersättningar Summa Företaget hade 14 anställda per och genomsnittligt antal anställda under året var 13,8. För information om ersättningar till styrelsen och anställda, se not 23 i koncernredovisningen. Obligatorisk tjänstepension OTP Företaget har avtal om inbetalningsbaserad obligatorisk tjänstepension OTP. Planen omfattar alla anställda. Inbetald pensionspremie kostnadsförs löpande under året. Goodtech årsredovisning

10 Ersättning till revisor: Revisionsarvode Övriga attesteringstjänster * Skatterådgivning 14 7 Övriga icke-revisionstjänster *) Härav fört till eget kapital NOT 13: Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder koncern * Övriga kortfristiga skulder/upplupna kostnader Summa övriga kortfristiga skulder *) Se not 6 NOT 14: Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader Lokalhyra och drift av lokaler Resekostnader Bilkostnader Försäljnings- och marknadsföringskostnader Arvoden Porto- och telefonkostnader Övriga rörelsekostnader Summa övriga rörelsekostnader NOT 15: Finansintäkter/finanskostnader Finansintäkter Ränteintäkter inom koncernen Övriga ränteintäkter Övriga finansintäkter Summa Finanskostnader Övriga räntekostnader Övriga finanskostnader Summa Goodtech årsredovisning 2010

11 NOT 16: Finansiell marknadsrisk Företaget använder sig inte av finansiella instrument i samband med styrningen av finansiella risker. Ränterisker Ränterisker uppstår på kort och medellång sikt som ett resultat av att företagets skuld har rörlig ränta. Valutarisker Utvecklingen av valutakurser innebär en låg risk för företaget. Goodtech ASA har per inga väsentliga terminskontrakt. NOT 17: Närstående parter Det helägda dotterbolaget Goodtech Industri Holding AS köpte en 1 december % av aktierna i Troll Power AS. Säljarna Goodtech ASA och Goodtech Projects & Services AB överlät sina 40 % i Troll Power AS, tillsammans 80 % av aktierna, till Goodtech Industri Holding AS. Aktierna såldes till kostpriset MNOK 20, fördelat på MNOK 10 till var och en av säljarna. Efter överlåtelsen äger Goodtech Industri Holding 100 % av aktierna i Troll Power AS. Köp och försäljning av varor och tjänste mellan koncernföretag och närstående parter baseras på marknadsmässiga villkor. Lån mellan företag ges på marknadsmässiga villkor. Man har betalat ut ersättningar till närstående parter utanför koncernföretag och anställda med TNOK 500 under Goodtech årsredovisning

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

556802!6891"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

556802!6891!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Årsredovisning+för+FINTAB(publ)' 20141231 5568026891 2 Åretsomgått Summeringenav2014ärförFINTbådeenpositivbild,dåviharknutitfleranyabrakontakteratt samarbetamedpåvåramarknader,menviserävenenmindrepositivbilddådetgällerantaletnya

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultaträkning 1 januari 31 december

Resultaträkning 1 januari 31 december Resultaträkning 1 januari 31 december Not 2010 2009 Nettoomsättning 2, 29 1 103 469 562 014 Varukostnader 2-543 059-266 971 Lönekostnader 5, 23-372 106-203 031 Övriga rörelsekostnader 4, 23-121 403-64

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Inission AB. Organisationsnummer 556747-1890

Inission AB. Organisationsnummer 556747-1890 Inission AB Organisationsnummer 556747-1890 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - kassaflödesanalys 7 - resultaträkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer