Rörelseintäkter Försäljningsintäkter Summa rörelseintäkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rörelseintäkter Försäljningsintäkter 3 7 201 7 118 Summa rörelseintäkter 7 201 7 118"

Transkript

1 Resultaträkning Not Rörelseintäkter Försäljningsintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Lönekostnader Avskrivningar Nedskrivning av aktier Övriga rörelsekostnader 4,12, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansintäkter och fi nanskostnader Intäkter/kostnader för investeringar i dotterbolag Finansintäkter Finanskostnader Netto finansposter Resultat före skatt Skattekostnad Årsresultat Uppgifter om avsättningar Avsättning till övrigt eget kapital Summa avsättningar Goodtech årsredovisning

2 Balansräkning per den 31 december TILLGÅNGAR (Alla siffror i NOK 1.000) Not Anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Långfristiga rörelsetillgångar Investeringar i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 4, Övriga kortfristiga fordringar Banktillgodohavanden och kassa Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULD OCH EGET KAPITAL Eget kapital Tillskjutet eget kapital Aktiekapital Nominellt värde egna aktier Överkursfond Summa tillskjutet eget kapital Intjänat eget kapital Övrigt eget kapital Summa intjänat eget kapital Summa eget kapital Skuld Skuld till kreditinstitut Leverantörsskulder Obetalda offentliga avgifter 318 Övriga kortfristiga skulder 6, Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Oslo, den 24 mars 2011 Rolf Tannergård Styrelseordförande Karl-Erik Staubo Veroslav Sedlak Liselott Fröstad Robert Karlsson Stig Grimsgaard Andersen Anne Ma Sødahl Wessel Annmari Waldell Åsa Otterlund Håvard Kristiansen Vidar Låte Koncernchef 101 Goodtech årsredovisning 2010

3 Kassaflödesanalyser Noter Kassaflöden från rörelseaktiviteter Årsresultat Justerat för: - Skattekostnad Avskrivningar och nedskrivningar Nedskrivning av aktier Förlust vid försäljning av aktier Kapitalintäkter 5, Räntekostnader Övriga ändringar 63 Ändringar av arbetskapital: - Kundfordringar och övriga fordringar Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Kassaflöden från den löpande verksamheten Betalda räntor Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelseaktiviteter Kassaflöden från investeringsaktiviteter Utbetalning vid köp av långfristiga rörelsetillgångar Ändring investering i dotterbolag Mottagen utdelning Mottagna räntor Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöden från fi nansieringsaktiviteter Inbetalning av koncernbidrag Köp/försäljning av egna aktier Utbetalning av utdelning Koncerninterna fordringar Koncernintern skuld Upplåning från finansinstitut Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter Nettoändring i likvida medel Behållning av likvida medel per Behållning av likvida medel per Goodtech årsredovisning

4 Noter till redovisningen NOT 1: Räkenskapsprinciper Företagets redovisning har sammanställts i enlighet med bokföringslagen 1998 och med god bokföringssed i Norge. De mest centrala principerna beskrivs nedan. Dotterbolag/intresseföretag/gemensamt kontrollerade företag Dotterbolag, intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag värderas enligt kostnadsmetoden i bolagsredovisningen. Investeringarna värderas till anskaffningskostnaden för aktierna om ingen nedskrivning har krävts. Har man gjort någon nedskrivning till verkligt värde när värdeminskningen är en följd av orsaker so antas vara övergående och måste anses vara nödvändig enligt god bokföringssed. Utförd nedskrivning återförs när grunden för nedskrivningen inte längre finns. Kriterier för intäktsredovisning Försäljning av varor och tjänster redovisas som intäkt på leveranstidpunkten. Klassificering Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder omfattar poster som förfaller till betalning inom ett år efter anskaffningstidpunkten samt poster som är kopplade till varuomsättningen. Övriga poster klassificeras som anläggningstillgångar/ långfristiga skulder. Omsättningstillgångar ska värderas till lägsta anskaffningskostnad och verkligt värde. Kortfristig skuld balansförs till nominellt värde när den uppkommer. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnaden, men nedskrivs till verkligt värde när värdeminskningen inte förväntas vara övergående. Långfristig skuld balansförs till nominellt belopp när den etableras. Intäkter och kostnader som utifrån företagets specifika förhållanden värderas som både ovanliga, oregelbundna och väsentliga klassificeras som extraordinära. Kundfordringar Kundfordringar och andra fordringar anges i balansräkningen till nominellt värde efter avdrag för avsättning till förväntad förlust. Avsättning för förlust görs baserat på enskilda värderingar av de enskilda fordringarna. Vidare görs det för övriga kundfordringar en ospecificerad avsättning för att täcka förmodade förluster. Goodwill och övriga immateriella tillgångar Vid övertagandet av annan verksamhet mot ersättning som överstiger värdet av de enskilda ägarandelarna är skillnaden, i den utsträckning den representerar affärsvärde, angiven som goodwill i balansräkningen. Goodwill avskrivs över antagen livslängd, vars sannolikhet har beräknats genom föreliggande förvärvskalkyler. Man gör en konkret värdering av det enskilda köpet och av det verkliga värdet på den goodwill man har balansfört vid var tid. Immateriella tillgångar bestående av patent och rättigheter anges i balansräkningen till ursprunglig anskaffningskostnad minus ackumulerade ordinära avskrivningar och nedskrivningar. Ordinära avskrivningar görs på linjär basis med 10 % årligen. Nedskrivning till verkligt värde på goodwill och andra immateriella tillgångar görs när värdeminskningar sker av orsaker som inte kan antas vara övergående och man måste anse det nödvändigt enligt god bokföringssed. Långfristiga rörelsetillgångar Långsiktiga rörelsetillgångar har i balansräkningen angetts till anskaffningskostnad minus ackumulerade ordinära avskrivningar och nedskrivningar. Ordinära avskrivningar görs linjärt baserat på följande satser: Maskiner, kontorsutrustning, möbler % Datautrustning 33 % Transportmedel 20 % Byggnader 2-5% Tomter avskrivs inte Man har gjort en nedskrivning till verkligt värde när värdeminskningen sker av orsaker som inte kan antas vara övergående och det anses nödvändigt enligt god bokföringssed. Nedskrivningarna återförs när grunden för nedskrivning inte längre finns. 103 Goodtech årsredovisning 2010

5 Underhåll Direkt underhåll av rörelsetillgångar kostnadsförs löpande under rörelsekostnader, medan kostnader eller förbättringar läggs till rörelsetillgångens kostpris och avskrivs i takt med rörelsetillgången. Leasing Hyresavtal värderas som finansiell eller operationell leasing efter en konkret värdering av det enskilda avtalet. Rörelsetillgången i hyresavtal värderas som finansiell leasing balansförs och avskrivs som ordinära rörelsetillgångar. Avdragsdelen av hyresåtagandet redovisas som långfristig skuld. Åtagandet reduceras med betald hyra efter avdrag för beräknad räntekostnad. Operationella leasingavtal anges i balansräkningen endast i den mån som det görs förskottsbetalningar till uthyraren. Hyran klassificeras som rörelsekostnader och fördelas linjärt över hyresperioden. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till norska kronor enligt de kurser som gällde på balansdagen. Fordringar och skulder som har säkrats vid terminstransaktioner omräknas till säkringskursen. Osäkra åtaganden Krav och motkrav som framställs i samband med projekt behandlas enligt god bokföringssed om osäkra åtaganden. För osäkra åtaganden som det är mest sannolikt kommer att betalas, och som värdet av betalningen kan beräknas på tillförlitligt sätt, redovisas åtagandet. I de fall det är mest osannolikt att ett osäkert åtaganden inte kommer att betalas eller att värdet av betalningen inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, redovisas åtagandet inte. Skatter Balansförd uppskjuten skatt beräknas enligt utjämningsmetoden med full avsättning på netto skatteökande tillfälliga differenser baserat på balansdagens skattesatser och nominella variabler. Balansförd uppskjuten skattefordran kopplad till skatteminskande tillfälliga differenser och underskott att transportera framåt baseras på en sannolik beräkning av tillräckliga framtida intäkter. Skattekostnaden i resultaträkningen inkluderar skatt som ska betalas samt ändring av uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran presenteras netto i balansräkningen. Transaktioner med närstående parter Transaktioner mellan koncernföretag sker enligt marknadsmässiga villkor. Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalysen har utarbetats enligt den indirekta metoden. NOT 2: Långfristiga rörelsetillgångar Maskiner och inventarier Summa Anskaffningskostnader per Tillgångar Anskaffningskostnader Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde per Årets avskrivningar Företaget tillämpar linjära avskrivningar för alla långfristiga rörelsetillgångar. Den ekonomiska livslängden för maskiner och inventarier beräknas till 3 10 år. Goodtech årsredovisning

6 NOT 3: Segmentinformation Geografisk fördelning av intäkter Norge Sverige Finland Summa Företagets intäkter 2010 och 2009 gäller i sin helhet försäljning till koncernföretag. NOT 4: Kundfordringar och övriga fordringar Avsättning för att täcka eventuell förlust 0 0 Konstaterad förlust 0 0 Ändring av avsättning 0 0 Förlust på fordringar 0 0 NOT 5: Dotterbolag Konsern Årets bidrag Balans- intäkter Ägarandel/ Affärs- Anskaffn.- Ack. opptjent før fört på invest. Företag röstandel kontor kost nedskr. ansk.tidspkt. värde i dotter Goodtech Intressenter AB 1) 100,0 % Sverige Goodtech Environment Sørumsand AS 100,0 % Norge Goodtech Industry Holding AS 2) 100,0 % Norge Goodtech Environment AB 100,0 % Åland (Finland) Cronus Elmatikk AS 100,0 % Norge Goodtech Solutions Säffle AB 100,0 % Sverige Goodtech Solutions Karlstad AB 100,0 % Sverige Goodtech Solutions Göteborg AB 3) 100,0 % Sverige Goodtech Germany GmbH 4) Tyskland Totalt ) Man har gjort en nedskrivning av aktier i Goodtech Intressenter AB (tidigare E&I Intressenter AB) i moderbolagets redovisning på MNOK 74,6 per den , baserat på eget kapital-värdet i företaget per den Se not 11 i koncernredovisningen avseende nedskrivning av goodwill kopplad till förvärvet av E&I i koncernredovisningen för ) Årets intäkt på investeringsvärdet i dotterbolaget består av koncernbidrag från dotterbolagen Goodtech Projects & Services AS, Goodtech Packaging Systems AS och Troll Power AS. 3) Årets intäkter på investering från Goodtech Solution Göteborg AB gäller utdelning från 2009 som betalats ut ) Aktierna i Goodtech Germany GmbH har sålts under 2010 och medför en redovisningsmässig förlust på TNOK Goodtech årsredovisning 2010

7 NOT 6: Mellanhavanden med företag inom samma koncern Fordringar Lån till företag i samma koncern *) Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Summa Skuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa *) Lånet är relaterat till utlösningen av tidigare aktionärslån på MSEK 81 i E&I Intressenter AB (nu Goodtech Intressenter AB) den 30 september Lånet ersattes med banklån i Goodtech Intressenter AB den sista februari 2011, jfr. not 11. Övriga mellanhavanden mellan koncernföretag gäller huvudsakligen köp och försäljning av varor och tjänster samt krav på utdelning/koncernbidrag. Koncernens norska dotterbolag ingår i moderbolagets koncernkontoförsäkring hos Nordea. Per var moderbolagens tillgodohavanden på koncernkontot MNOK 36,5 (per : MNOK 41,9). Posten är klassificerad som kortfristig skuld för koncernen och ingår i övriga kortfristiga skulder. NOT 7: Banktillgodohavande Av företagets betalningsmedel är TNOK 448 knutna till obetalda skatter. Motsvarande per förra året var TNOK 400. NOT 8: Aktiekapital För information om aktiekapital/aktionärer i företaget/egna aktier, se not 16 i koncernredovisningen. NOT 9: Eget kapital Övrigt eget kapital/ Aktie- Egna Överkurs icke täckta kapital aktier fond förluster Summa Eget kapital per Kapitalökning vid förvärv av företag Utdelning Ändring egna aktier Årets resultat Eget kapital per Goodtech årsredovisning

8 NOT 10: Skatt Årets skattekostnad fördelas på: Skatt att betala 0 0 Uppskjuten skatt på mottaget koncernbidrag intjänat före anskaffningstidpunkten 0-63 Ändrad uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran Summa skatt Beräkning av årets skattebas Resultat före skatt Permanenta skillnader *) Ändring av tillfälliga skillnader Använt underskott att transportera framåt Årets skattebas 0 0 Översikt över tillfälliga skillnader: Omsättningstillgångar/kortfristig skuld Anläggningstillgångar Underskott att transportera framåt Summa Beräknad uppskjuten skattefordran Varav icke balansförd uppskjuten skattefordran Balansförd uppskjuten skattefordran Avstämning av effektiv skattesats: 28 % skatt av resultat före skatt Permanenta skillnader (28%) * Uppskjuten skatt på mottaget koncernbidrag intjänat före anskaffningstidpunkten 0-63 Ändring icke balansförd uppskjuten skattefordran Ändring beräknad uppskjuten skattefordran tidigare år 33 0 Beräknad skatt * ) Inkluderar nedskrivning av aktier MNOK 74,6 (se not 5) samt icke avdragsberättigade kostnader, som t.ex. representation och emissionskostnader. Uppskjuten skattefordran gäller huvudsakligen underskott som kan transporteras framåt. Koncernen har de senaste åren haft positiva och växande intäkter och har således balansfört en andel av total uppskjuten skatt. Balansförd uppskjuten skattefordran i moderbolaget per har beräknats genom att anslå ett framtida skattemässigt utnyttjande baserat på genomsnittligt resultat i Norge de senaste två åren för kommande treårsperiod. 107 Goodtech årsredovisning 2010

9 NOT 11: Ställande av pant och garantier När avtal ingås ger koncernen bankgarantier till kunden. Enligt norska standard är garantin på 10 % av kontraktssumman till dess leveransen har slutförts. Därefter trappas garantin ner. Procentsatsen kan vara en förhandlingsfråga mellan företaget och kunden. Goodtech ASA har garantiramar som också används av dotterbolagen. Per den 31 december 2010 utgjorde bankgarantier som dragits av inom de ramar som Goodtech ASA har ställt säkerhet för MNOK 201,1. Alla norska koncernföretag ingår i koncernkontoförsäkringen hos Nordea. I samband med sammangåendet med E&I Intressenter AB utnyttjade Goodtech existerande låneramar hos Nordea för att ta ett kortfristigt lån på MSEK 79,2 (motsvarande MNOK 68,9) för att lösa ut aktionärslån i E&I. Lånet hos Nordea löper med STIBOR + 0,58 %. Efter sammangåendet med E&I hösten 2010 har Goodtech omförhandlat låne- och kreditramarna för den nya koncernen och valt SEB som huvudbankkontakt för koncernen. Goodtech har i slutet av februari 2011 använt långfristiga låneramar hos SEB för att lösa in den kortfristiga finansieringen hos Nordea. För koncernens låneförhållanden hänvisas till not 17 och not 20 till koncernredovisningen. Gällande avtal med Nordea per gällande lån, krediter och garantier ställer krav på fi nansiella nyckeltal för koncernen. Koncernen Goodtech ASA ska ha en netto räntebärande skuld/ebitda på maximalt 2,5 samt en räntetäckningsgrad på minst 5. Dessutom krävs minst kvartalsvis rapportering av räkenskapsinformation och covenanter, godkännande av utdelning eller liknande eget kapital-transaktioner m.m. Nordea ska informeras om samtliga förvärv som finansieras inom kreditramen. Vid upplåning på MNOK 25 gäller ytterligare dokumentationskrav gentemot Nordea. Företaget är inte i konflikt med covenanter per Företaget har pantsatt långfristiga rörelsetillgångar, behållningar och kundfordringar som säkerhet för kortfristiga lån, krediter och garantiramar. Balansfört värde av pantsatta tillgångar utgör per den 31 december 2010 MNOK 140,1 (2009: MNOK 105,1). För koncernens ställande av pant och garantier se not 20 i koncernredovisningen. NOT 12: Lönekostnader, antal anställda, ersättningar, lån till anställda m.m. Lönekostnader Löner Arbetsgivaravgift Pensionskostnader Övriga ersättningar Summa Företaget hade 14 anställda per och genomsnittligt antal anställda under året var 13,8. För information om ersättningar till styrelsen och anställda, se not 23 i koncernredovisningen. Obligatorisk tjänstepension OTP Företaget har avtal om inbetalningsbaserad obligatorisk tjänstepension OTP. Planen omfattar alla anställda. Inbetald pensionspremie kostnadsförs löpande under året. Goodtech årsredovisning

10 Ersättning till revisor: Revisionsarvode Övriga attesteringstjänster * Skatterådgivning 14 7 Övriga icke-revisionstjänster *) Härav fört till eget kapital NOT 13: Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder koncern * Övriga kortfristiga skulder/upplupna kostnader Summa övriga kortfristiga skulder *) Se not 6 NOT 14: Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader Lokalhyra och drift av lokaler Resekostnader Bilkostnader Försäljnings- och marknadsföringskostnader Arvoden Porto- och telefonkostnader Övriga rörelsekostnader Summa övriga rörelsekostnader NOT 15: Finansintäkter/finanskostnader Finansintäkter Ränteintäkter inom koncernen Övriga ränteintäkter Övriga finansintäkter Summa Finanskostnader Övriga räntekostnader Övriga finanskostnader Summa Goodtech årsredovisning 2010

11 NOT 16: Finansiell marknadsrisk Företaget använder sig inte av finansiella instrument i samband med styrningen av finansiella risker. Ränterisker Ränterisker uppstår på kort och medellång sikt som ett resultat av att företagets skuld har rörlig ränta. Valutarisker Utvecklingen av valutakurser innebär en låg risk för företaget. Goodtech ASA har per inga väsentliga terminskontrakt. NOT 17: Närstående parter Det helägda dotterbolaget Goodtech Industri Holding AS köpte en 1 december % av aktierna i Troll Power AS. Säljarna Goodtech ASA och Goodtech Projects & Services AB överlät sina 40 % i Troll Power AS, tillsammans 80 % av aktierna, till Goodtech Industri Holding AS. Aktierna såldes till kostpriset MNOK 20, fördelat på MNOK 10 till var och en av säljarna. Efter överlåtelsen äger Goodtech Industri Holding 100 % av aktierna i Troll Power AS. Köp och försäljning av varor och tjänste mellan koncernföretag och närstående parter baseras på marknadsmässiga villkor. Lån mellan företag ges på marknadsmässiga villkor. Man har betalat ut ersättningar till närstående parter utanför koncernföretag och anställda med TNOK 500 under Goodtech årsredovisning

Resultaträkning 1 januari 31 december

Resultaträkning 1 januari 31 december Resultaträkning 1 januari 31 december Not 2010 2009 Nettoomsättning 2, 29 1 103 469 562 014 Varukostnader 2-543 059-266 971 Lönekostnader 5, 23-372 106-203 031 Övriga rörelsekostnader 4, 23-121 403-64

Läs mer

Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges.

Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisnings lagen samt rekom mendationer och uttalanden från Redo

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

Årsrapport 2003 Bravida ASA

Årsrapport 2003 Bravida ASA - 1 - får framtiden att fungera - i din närmiljö Årsrapport 2003 Bravida ASA KOPIA svensk översättning Observera att detta exemplar är en översatt kopia av den norska godkända årsredovisningen för Bravida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning Braathens Aviation 2014

Årsredovisning Braathens Aviation 2014 Årsredovisning Braathens Aviation 2014 1 BRAATHENS AVIATION 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMheten 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 risk- och osäkerhetsfaktorer 6 flygplansflotta 7 MILJÖ

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Redovisningsprinciper 2014

Redovisningsprinciper 2014 Redovisningsprinciper 2014 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 Nettoomsättningen ökade 21 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år hänförligt till expansionen inom B737-trafiken Juli September

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Netto omsättning. Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA)

Netto omsättning. Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) En rundresa i Bravida 2002 År 2002 i ett nötskal Resultaträkning för koncernen i sammandrag, MNOK 2002 2001 2000* Netto omsättning 11 797 11 964 11 956 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 214 675 335

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer