Kommunstyrelsen (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Berndt Gustafsson (S) Berit Sörman (S), Erik Ezelius (S), Michael Brisman (M), Peter Friberg (M) Runo Johansson (FP) Eje Johansson (C) Hajrudin Abdihodzic (V) Bengt Karlsson (S) ersätter Anna-Karin Skatt (S) ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson(S), Ulla Brissman(S), Anette Söderstedt(S), Mimmi Pirttilä(S), Johan Liljegrahn(M) Halina Gustavsson(FP), Anneli Sandstedt(C),och Krister Rohman(KD) Tommy Larsson, kanslichef Övriga Christer Johansson Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Tommy Larsson Curt B Gustavsson Christer Johansson Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen (26) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Protokollet förvaras Kommunledningskontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen (26) Innehållsförteckning 146 Godkännande av föredragningslistan Delegationsbeslut Rapporter Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Energi AB Höjning av elnätstariff för Tidaholms Elnät från Inlösen av revers och lån Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Bostads AB Regler för uthyrning av offentliga lokaler Antagande av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Information från KPA Folkhälsorådets verksamhetsplan för år Inriktningsmål gällande Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning Informationssäkerhetspolicy för Tidaholms kommun Inköpspolicy för ekologiskt livsmedel Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott Vision och inriktningsmål för miljö- och byggnadsnämnden Förvärv av fastigheter Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4: Naturvårdsprogrammet avsiktsförklaring Markanvisningstävling Tankställe för fordonsgas... 26

4 Kommunstyrelsen (26) 146 Godkännande av föredragningslistan Ordföranden föreslår att ärende 11 och 12 utgår samt att föredragningslistan kompletteras med tre ärenden som inkommit från miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag samt att i övrigt godkänna föredragningslistan.

5 Kommunstyrelsen (26) 147 Delegationsbeslut Kansliavdelningen anmäler följande delegationsbeslut 12/KK Delegationsbeslut om färdtjänst fattade av trafikansvarig Yvonne Nyman under tiden /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 6, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, Delegationsbeslut fattade av personalchefen under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut P B25 P B25 P B25 P B25 P B25 P B25 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen (26) 148 Rapporter 12/KK Rapporter och inkomna skrivelser som ej föranleder särskilda beslut inkomna under /KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK Sammanträdesprotokoll styrelsemöte nr TBAB Sammanträdesprotokoll styrelsemöte nr TBAB Sammanträdesprotokoll styrelsemöte 7, TEAB. Sammanträdesprotokoll styrelsemöte 7, TENAB. Dagisfröknar åsikt från webben. Svar från rektor Carina Pettersson. Cykelbanor åsikt från webben. Svar från tekniske chefen. Öppettider förskola åsikt från webben. Svar från rektor Marianne Lord. Läraravtalet klart. Sammanträdesprotokoll Skaraborgs kommunalförbunds styrelse. Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen (26) 149 Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Energi AB 12/KK I ägardirektiven för Tidaholms Energi AB, TEAB, fastställs att bolaget för varje år ska fastställa en handlingsplan för de två närmast kommande räkenskapsåren, varav det första skall detaljplaneras och budgeteras samt delges kommunstyrelsen. Magnus Jacobsson, VD för TEAB, och Birgitta Johansson, ordförande i styrelsen, lämnar idag information om bolagets budget för Resultat efter finansnetto/före skatt är budgeterat till drygt 3,8 mkr för TEAB och knappt 2 mkr för dotterbolaget TENAB, Tidaholms Elnät AB. Tyngdpunkten i Jakobssons och Johanssons redovisning ligger denna gång på den upprättade handlingsplanen för de kommande två åren. Bolaget informerar om att man behåller sin nuvarande vision som lyder: TEAB är en viktig drivkraft för att göra Tidaholmsbygden mer attraktiv och hållbar. Man redovisar även sin affärsidé och de olika styrkorten som man arbetar med i sitt utvecklingsarbete. Ordförande tackar för informationen.

8 Kommunstyrelsen (26) 150 Höjning av elnätstariff för Tidaholms Elnät från /KK Styrelsen i Tidaholms Energi AB, TEAB, har inkommit med en skrivelse där de vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till en höjning av elnätstarifferna för år 2013 inom dotterbolaget TENAB:s verksamhet. Vid dagens sammanträde redogör VD,Magnus Jacobsson, för förslaget. Höjningen avser: Fast avgift för säkringskunder. Avgiften för abonnerad effekt för effekt- och högspänningskunder. Han framhåller att de största orsakerna till höjningen är: En sjunkande elförbrukning i Tidaholms Elnät i kombination med att huvuddelen av kostnaderna är fasta. Vattenfall regionnät höjer tarifferna med cirka 150 tkr. Bolaget avser att under 2013 fortsätta att investera i syfte att öka leveranssäkerheten. De föreslagna höjningarna kommer att ge en intäktsförstärkning på cirka 930 tkr. Förslaget kommer att innebära att säkringskunder får en höjning på cirka 3 procent och effekt- och högspänningskunder får en höjning på cirka 1,5 procent. Ordföranden tackar för informationen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i sitt ställningstagande tillstyrka Tidaholms Energi AB:s förslag till höjning av elnätstariffer inom TENAB från och med

9 Kommunstyrelsen (26) 151 Inlösen av revers och lån 12/KK Tidaholms Energi AB har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av inlösen av reverslån och övriga lån som bolaget upptagit hos Tidaholms kommun samt även hemställt om utökad borgensram för finansiering på den externa lånemarknaden. Avsikten är att inlösen sker före Bakgrunden till Tidaholms Energi AB hemställan är att i budgetpropositionen för 2013 finns bland annat förslag om effektivare ränteavdragsbegränsningar (prop. 2012/13:1 Bilaga 6). Lagen föreslås träda i kraft och tillämpas på ränteutgifter som belöper sig på tiden efter Ekonomichefen har utrett ärendet och framhåller att det sammantaget föreligger en bedömning att en ej affärsmässig nödvändig skattekostnad kan uppstå för de kommunala bolagen med kommunal utlåning till bolagen och därför föreslås att inlösen sker. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med ekonomichefens förslag. Ordföranden läser upp förslaget till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: - att medge Tidaholms Energi AB möjlighet att lösa in lån hos Tidaholms kommun på kr - att revidera tidigare beslut (Kf 248/2011) om borgensram år 2012 för Tidaholms Energi AB innebärande att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr ( kr), jämte därpå löpande ränta och kostnader. - att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser ska kommunens borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att utfästas av kommunen inom den årliga borgensram som kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Energi AB. Forts.

10 Kommunstyrelsen (26) 151 forts. att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms Elnät AB:s låneförpliktelser ska kommunens borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har återbetalats.

11 Kommunstyrelsen (26) 152 Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Bostads AB 12/KK Ordföranden i Tidaholms Bostads AB, Christer Cunow, redovisar styrelsens förslag till budget för år Cunow betonar att förslaget inte innefattar resultatet av kommande hyresförhandlingar. Han presenterar även Handlingsplan för TBAB. Handlingsplanen innehåller bl.a. åtgärder för att nå målsättningen om att minska låneskulden. Ordföranden framhåller att bolaget ser det som mycket viktigt att det egna kapitalet ökar. Åtminstone upp till 15 miljoner kronor. Ordföranden tackar för informationen.

12 Kommunstyrelsen (26) 153 Regler för uthyrning av offentliga lokaler 12/KK Frågan har aktualiserats om vilka regler som gäller, bland annat avseende säkerhetsföreskrifter och hyresnivåer, vid upplåtandet av tillfälliga förläggningar inom kommunens lokalbestånd. En allt större efterfrågan på inkvarteringsmöjligheter, i samband med exempelvis U6-dagars och GIFFcupen, har medfört att ansvariga inom såväl kultur- och fritidsförvaltningen som barn och utbildningsförvaltningen känner ett starkt behov av att veta vad som gäller i dessa avseenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid ett extrainkallat möte den 4 juli att tillsätta en arbetsgrupp, med representanter från berörda förvaltningar, och som fick i uppdrag att inventera och dokumentera uppgifter om sådana lokaler som finns tillgängliga inom kommunen och som kan vara lämpade för tillfälliga övernattningar. Arbetsutskottet beslutade vidare uppdra till arbetsgruppen att upprätta ett förslag till strukturerad skrivelse som i relativt detaljerad form beskriver vad som gäller för den som hyr ifrågavarande lokaler. Arbetsutskottet beslutade också uppdra till räddningstjänsten att upprätta en generell säkerhetsinstruktion som gäller för dessa lokaler. Vid dagens sammanträde presenterar Börje Hallin, Kent Ödvall och Johan Claesson resultatet av arbetsgruppens arbete. Kommunstyrelsen föreläggs följande: 1. Förslag på möjliga uthyrningslokaler och kapacitet avs. antal lag m.m. 2. Förslag till dokument om vilka uthyrningsregler som gäller vid hyra av kommunens lokaler. Dokumentet skall undertecknas av såväl uthyrare som hyresgäst. 3. Förslag till säkerhetsinstruktion gällande brandskydd m.m. som hyresgästen förbinder sig ta del av samt informera sina nyttjare/deltagare om via kvittering av dokumentet om uthyrningsreglerna enligt punkt 2. Forts.

13 Kommunstyrelsen (26) 153 (forts).. Ordföranden tackar arbetsgruppen för redovisningen och för ett väl utfört arbete. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättade dokument rörande uthyrning av kommunens lokaler samt uppdrar till arbetsgruppen att inkomma med förslag till hyressättning för ifrågavarande lokaluthyrning. Arb.gruppen

14 Kommunstyrelsen (26) 154 Antagande av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst /KK Kollektivtrafikrådet Skaraborg beslutade att godkänna förslag till trafikförsörjningsprogram gällande åren samt översända programmet för godkännande till de samverkande kommunerna. Kommunstyrelsen har under beredningen yttrat sig i ärendet. Trafikansvarig Yvonne Nyman har föreslagit kommunstyrelsen att anta upprättat trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst med tillägg av bilaga för den prisjustering som skett Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst med tillägg av bilaga för den prisjustering som skett YN

15 Kommunstyrelsen (26) 155 Information från KPA 11/KK Representanterna från KPA, Elisabeth Andersson och Sven Lannhard, informerar om kommunens pensionsåtagande samt vad det skulle innebära om man beslutar sig för att genomföra en partiell inlösen av kommunens pensionsskuld. Ordföranden tackar för informationen och ger ledamöterna möjlighet att ställa frågor.

16 Kommunstyrelsen (26) 156 Folkhälsorådets verksamhetsplan för år /KK Folkhälsorådet har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2013 och översänt den till kommunstyrelsen för antagande. Planen har en övergripande struktur och är utarbetad utifrån den långsiktiga folkhälsoplanen. Den innehåller en presentation av folkhälsoarbetet i Tidaholms kommun, det övergripande arbetet samt prioriterade del och inriktningsmål. Prioriterade målgrupper är barn, ungdomar, familjen samt de unga arbetslösa (16-24 år) enligt den långa folkhälsoplanen. Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för folkhälsorådet avseende 2013 i enlighet med folkhälsorådets förslag. HSN TF

17 Kommunstyrelsen (26) 157 Inriktningsmål gällande Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning 12/KK Social- och omvårdnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att, som ett tillägg i omvårdnadsplanen, anta upprättat förslag till inriktningsmål för Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning. Förslaget har följande lydelse: Tidaholmarna skall känna trygghet i att alla som är i behov av sysselsättning och/eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall erbjudas möjlighet till detta inom ramen för kommunens åtagande inom detta område. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta socialnämndens förslag till inriktningsmål för Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning.

18 Kommunstyrelsen (26) 158 Informationssäkerhetspolicy för Tidaholms kommun 12/KK Ett förslag till informationspolicy har upprättats av IT-chefen i samarbete med säkerhetssamordnare Per Beckman. I kommunens e-program anges att IT-chefen har ansvar att initiera att arbetet genomförs. Huvudsyftet med informationssäkerhetspolicyn, och de riktlinjer och rutiner för informationssäkerhetsarbetet som ska fastställas, är att säkerställa att kommunens informationshantering sker enligt gällande lagar och förordningar. Policyn ska utgöra högsta nivån i de styrande dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta med säkerheten. Informationssäkerhetsarbetet reglerar inte bara hur kommunen arbetar med sina IT-baserade informationssystem utan även andra former av information. Arbetsutskottet har berett ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till Informationssäkerhetspolicy för Tidaholms kommun.

19 Kommunstyrelsen (26) 159 Inköpspolicy för ekologiskt livsmedel 12/KK Ordföranden Curt B Gustavsson (S) aktualiserar frågan om kommunens inköp av livsmedel. Han uppger att både statliga och regionala mål är att minst 25 % av de livsmedel som köps in skall vara ekologiska. Just nu pågår en upphandling av livsmedel, via upphandlingsenheten i Skövde, som även omfattar Tidaholms kommun. Han föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att undersöka möjligheten att nå uppsatta mål beträffande ekologiska livsmedel. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till inköpsansvarig Göran Andersson och kostplanerare Karin Artmo att undersöka möjligheten för Tidaholms kommun att nå uppsatta mål. GA KA

20 Kommunstyrelsen (26) 160 Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 12/KK Kansliavdelningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens arbetsutskott gällande år De föreslagna dagarna för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott är inplanerade för att vara anpassade till kommunfullmäktiges föreslagna sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar för år 2013 enligt följande: onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag Kommunstyrelsen beslutar att fastställa arbetsutskottets sammanträdesdagar för år 2013 enligt följande: onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag

21 Kommunstyrelsen (26) 161 Vision och inriktningsmål för miljö- och byggnadsnämnden 12/KK Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till vision och inriktningsmål för nämndens verksamhet. Förslagen har efter vissa redaktionella ändringar följande lydelse: Vision Tidaholms kommun ska vara inbjudande att bo och verka i och stå väl rustat inför klimatförändringar och energibrist. Inriktningsmål - Miljö- och byggnadsnämnden skall driva omställningen till ett fossiloberoende samhälle. - Miljö- och byggnadsnämnden skall forma Tidaholm till en inbjudande plats att bo och verka i. - Miljö- och byggnadsnämnden skall arbeta för en hälsosam miljö med särskilt fokus på barnperspektivet. - Miljö- och byggnadsnämnden skall säkerställa en långsiktig produktionsförmåga för mark och vatten samt ett bevarande av biologisk mångfald. - Miljö- och byggnadsnämnden skall verka genom ett inkluderande, mobiliserande och serviceinriktat arbetssätt i samverkan med andra offentliga aktörer, näringsliv, föreningar och enskilda. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag, anta vision och inriktningsmål för nämndens verksamhet.

22 Kommunstyrelsen (26) 162 Förvärv av fastigheter Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15 12/KK Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat uppdra åt miljö- och byggchefen att förhandla med Erkki Juhani Helin om förvärv av fastigheterna Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15. Arbetsutskottet också föreslagit att ett eventuellt förvärv av fastigheterna Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15 ska finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheterna Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15 av Erkki Juhani Helin för 90 tkr samt att köpet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Mbn

23 Kommunstyrelsen (26) 163 Naturvårdsprogrammet avsiktsförklaring 12/KK Kommunfullmäktige beslutade vid sitt oktobersammanträde att återremittera ovan rubr. ärende till miljö- och byggnadsnämnden för ny utredning. Anledningen är att frågor väcktes kring att privat tomtmark finns med i de utpekade områdena i naturvårdsprogrammet. Miljö- och byggnadsnämnden har nu utrett frågan och har i ett yttrande angivet följande: I naturvårdsprogrammets avsiktsförklaring redovisas den hänsyn som bör tas för särskilt utpekade områden. Dessa områdens gränser är satta utifrån naturvärden som inventerande biolog funnit. Avsiktsförklaringen har inte någon direkt rättsverkan mot enskilda markägare utan skall ses som en vägledning. I objektskatalogen för programmet finns naturvärdena beskrivna, för att tjäna som stöd och inspiration för markägare. Miljö- och byggnadsnämnden ser inte någon anledning att ändra förslaget till avsiktsförklaringen i naturvårdsprogrammet har därför återigen beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa avsiktsförklaringen i naturvårdsprogrammet. Ordföranden lämnar ordet fritt. Michael Brisman (M) uppger att han inte heller ser någon anledning att ändra sin tidigare ståndpunkt i ärendet. Tvivelsmålen om vad föreslagna skrivningar kan få för konsekvenser för den enskilde tomtägaren kvarstår. Efter en diskussion om ärendet ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen kan tillstyrka miljö och byggnadsnämndens förslag till beslut och finner frågan med ja besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag, föreslå kommunfullmäktige att fastställa avsiktsförklaringen i naturvårdprogrammet. Forts

24 Kommunstyrelsen (26) 163 forts. Protokollsanteckning Michael Brisman och Peter Friberg (M) antecknar till protokollet att de fortfarande är tveksamma till vad som egentligen gäller i ärendet om avsiktsförklaringen. Exempelvis för vilka bestämmelser som är bindande och vad som gäller för den enskilde tomtägaren.

25 Kommunstyrelsen (26) 164 Markanvisningstävling 11/KK Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till markanvisningstävling för uppförande av bostäder på delar av Kungsbroområdet. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra marknadsanvisningstävling med förvaltningens förslag som tävlingshandling. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sin behandling av ärendet konstaterat att förslaget till markanvisningstävling förutsätter att kommunen ger Tidaholms Bostads AB i uppdrag att bygga bostäder i Röda och Rosa skolan. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att genomföra en markanvisningstävling med förvaltningens förslag som tävlingshandling. Mbn

26 Kommunstyrelsen (26) 165 Tankställe för fordonsgas 12/KK Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att ge direktiv till Tidaholms Energi AB att etablera ett tankställe för fordonsgas i kommunen med sikte att få det i drift under Bakgrunden till nämndens beslut är bl.a. att det i kommunens energiplan, som antogs 2011, finns angivet att kommunen skulle verka för att en tankstation för biogas etableras i Tidaholm, antingen i regi av någon av fordonsgasdistributörerna, de existerande bensinstationerna i Tidaholm eller det kommunala energibolaget. De första två alternativen har prövats. Kontakter har tagits med olika privata aktörer för att undersöka intresset av att etablera ett tankställe för fordonsgas men denna väg har bedömts att inte vara framkomlig. Enligt energiplanen återstår då kommunens energibolag som en möjlig ägare av en tankstation. Miljö- och byggnadsnämnden anser att kommunstyrelsen skall uppdra åt Tidaholms Energi AB att etablera ett tankställe med sikte på att få det i drift Ordföranden lämnar ordet fritt och kommunstyrelsen diskuterar ärendet. Peter Friberg (M), Runo Johansson (FP) och Eje Johansson (C) avstyrker av delvis olika skäl förslaget. Bengt Karlsson (S) anser att ärendet kommit lite väl snabbt på och tycker därför att man borde backa tillbaka lite och fundera på frågan ett tag till. Curt B Gustavsson (S) anser att kommunen någon gång måste utreda vad förslaget innebär och vad det kostar innan man tar beslutet. Han anser att kommunstyrelsen borde ge någon i uppdrag att utreda hela frågan om en tankstation för biogas. Exempelvis om den skall etableras inom TEAB:s ansvarsområde eller någon annan stans. Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte bifalla miljö- och byggnadsnämndens förslag om att utfärda ett direktiv till Tidaholms Energi AB att etablera ett tankställe för fordonsgas i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att utreda kostnader och möjligheter att anlägga ett tankställe för biogas i Tidaholm., Mbn, Tn

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30

Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30 Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30 Paragrafer 117-127 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30

Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30 Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30 Paragrafer 32-50 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16)

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 13-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Sture Tidqvist (S), Berit Sörman (S),

Läs mer

Folkhälsorådet (9) Sessionssalen i Stadshuset klockan

Folkhälsorådet (9) Sessionssalen i Stadshuset klockan Folkhälsorådet 2012-05-23 1 (9) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00 10.30 Paragrafer 6-11 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Christer Johansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2007-01-19 2007-02-12. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Christer Johansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2007-01-19 2007-02-12. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2007-01-16 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 09.30-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson (s)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2010-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.30 Paragrafer 1-8 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) Peter Friberg (M) Berit Sörman (S)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-09-03 13:00-14:30 175-190 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ordf. Michael Brisman (M), vice ordf. Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S)

Läs mer

Folkhälsorådet (18) Sessionsalen, Stadshuset klockan

Folkhälsorådet (18) Sessionsalen, Stadshuset klockan Folkhälsorådet 2011-11-07 1 (18) Plats och tid Sessionsalen, Stadshuset klockan 8.00 12.00 Paragrafer 26-40 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn, Tn

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Hajrudin Abdihodzic. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Hajrudin Abdihodzic. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2008-11-04 203 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-16.30 Ajournering 12.45-14.50 Beslutande Övriga deltagande Paragrafer 206-229 Utses att justera Curt B Gustavsson (s),

Läs mer

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg.

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg. Kommunfullmäktige 2009-08-31 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm kl 18.00-20.30 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2007-10-01 1 Plats och tid Villan samlingssalen 2007-10-01 kl. 14:00 16:00 Beslutande Christer Johansson, socialnämnden Per-Olof Graaf, kommunstyrelsen Bengt Lindberg (PRO) Ingrid

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2008-01-28 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 20.35. Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 190 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 15:45 16:30 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Alexander Lagerholm (s) 135 Anette Söderstedt (s) 135 Per-Erik Thurén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 (25) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 10.00

Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 (25) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 10.00 Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 (25) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 10.00 Paragrafer 180-196 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet (10)

Kommunala pensionärsrådet (10) Kommunala pensionärsrådet 2012-10-01 1 (10) Plats och tid Disponentvillan 14-15.30 Paragrafer 18-24 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (SN) Curt B Gustavsson (KS) Göran Blom (PRO) Sonja Johansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Michael Brisman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2008-10-14 2008-11-05. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Michael Brisman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2008-10-14 2008-11-05. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2008-10-07 203 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2007-09-17 102 Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 17.00 18.40 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Ambjörn Lennartsson (m) Georgos Moschos (s) Berit

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Salme Johansson (s) Kirsi Ojalla (s) Håkan Joelsson (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp)

Salme Johansson (s) Kirsi Ojalla (s) Håkan Joelsson (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp) Social- och omvårdnadsnämnden 1 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.45 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Peter Friberg (m) Georgos Moschos (s) Berit Sörman (s) Ann-Sofie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.30 Paragrafer 104-111 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30 Paragrafer 29-47 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Anna-Karin Skatt (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-11-11 kl 09:00-13:00 237-256 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn Lennartsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-10-03 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2011-10-03 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2011-10-03 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 23-30 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande Curt B Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl. 13.00 14.40 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Håkan Joelsson (S) Berit Sörman

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (10)

Kultur- och fritidsnämnden (10) Kultur- och fritidsnämnden 2012-06-18 1 (10) Plats och tid Paragrafer 38-43 Gimmene herrgård BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23 2007-03-13 23 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Marie Frejd (s) Pereric Gustavsson (s) Georgos Moschos (s) Per-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-11-27 260

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-11-27 260 Kommunstyrelsen 2007-11-27 260 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-15.45 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) 226-250, 256 Berndt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Plats och tid Villan samlingssalen, kl. 14-16 Paragrafer 1-7 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (ordf. SN) Anna-Karin Skatt (KS) Göran Blom (PRO) Sonja

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, torsdag 29 augusti 2013 kl: 13:00-16:00 89-90 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) Ordf Johan Liljegrahn (M) Vordf Anette Söderstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragraf 41-54 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson (S) Ann-Sofie

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare Birgitta Karlsson, kommunrevisor 95 Günther Hähnert, kommunchef 96 Göran Andersson, ekonomichef 96

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare Birgitta Karlsson, kommunrevisor 95 Günther Hähnert, kommunchef 96 Göran Andersson, ekonomichef 96 Kommunfullmäktige 2007-04-24 146 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 20.20 Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Lars-Ove

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Birgitta Johansson, ordförande i TEAB, 184

Birgitta Johansson, ordförande i TEAB, 184 Kommunstyrelsen 2007-10-02 207 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-14.30 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Bengt Karlsson (s) ersätter Christer Johansson (s) 181-183 Christer Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-25 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-25 Kommunfullmäktige Villan, 2013-11-25 kl 18:00 20.45 139-160 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-10-11 kl 13:00-15:00 98-114 Beslutande Christer Johansson (S) Orförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S) 98-111 113-114, Lisbeth Ider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-01-07 08:00-15:25 1-29 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2008-05-26 70 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 18.55 Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 10-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer