Kommunstyrelsen (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Berndt Gustafsson (S) Berit Sörman (S), Erik Ezelius (S), Michael Brisman (M), Peter Friberg (M) Runo Johansson (FP) Eje Johansson (C) Hajrudin Abdihodzic (V) Bengt Karlsson (S) ersätter Anna-Karin Skatt (S) ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson(S), Ulla Brissman(S), Anette Söderstedt(S), Mimmi Pirttilä(S), Johan Liljegrahn(M) Halina Gustavsson(FP), Anneli Sandstedt(C),och Krister Rohman(KD) Tommy Larsson, kanslichef Övriga Christer Johansson Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Tommy Larsson Curt B Gustavsson Christer Johansson Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen (26) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Protokollet förvaras Kommunledningskontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen (26) Innehållsförteckning 146 Godkännande av föredragningslistan Delegationsbeslut Rapporter Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Energi AB Höjning av elnätstariff för Tidaholms Elnät från Inlösen av revers och lån Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Bostads AB Regler för uthyrning av offentliga lokaler Antagande av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Information från KPA Folkhälsorådets verksamhetsplan för år Inriktningsmål gällande Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning Informationssäkerhetspolicy för Tidaholms kommun Inköpspolicy för ekologiskt livsmedel Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott Vision och inriktningsmål för miljö- och byggnadsnämnden Förvärv av fastigheter Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4: Naturvårdsprogrammet avsiktsförklaring Markanvisningstävling Tankställe för fordonsgas... 26

4 Kommunstyrelsen (26) 146 Godkännande av föredragningslistan Ordföranden föreslår att ärende 11 och 12 utgår samt att föredragningslistan kompletteras med tre ärenden som inkommit från miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag samt att i övrigt godkänna föredragningslistan.

5 Kommunstyrelsen (26) 147 Delegationsbeslut Kansliavdelningen anmäler följande delegationsbeslut 12/KK Delegationsbeslut om färdtjänst fattade av trafikansvarig Yvonne Nyman under tiden /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 6, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, Delegationsbeslut fattade av personalchefen under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut P B25 P B25 P B25 P B25 P B25 P B25 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen (26) 148 Rapporter 12/KK Rapporter och inkomna skrivelser som ej föranleder särskilda beslut inkomna under /KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK Sammanträdesprotokoll styrelsemöte nr TBAB Sammanträdesprotokoll styrelsemöte nr TBAB Sammanträdesprotokoll styrelsemöte 7, TEAB. Sammanträdesprotokoll styrelsemöte 7, TENAB. Dagisfröknar åsikt från webben. Svar från rektor Carina Pettersson. Cykelbanor åsikt från webben. Svar från tekniske chefen. Öppettider förskola åsikt från webben. Svar från rektor Marianne Lord. Läraravtalet klart. Sammanträdesprotokoll Skaraborgs kommunalförbunds styrelse. Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen (26) 149 Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Energi AB 12/KK I ägardirektiven för Tidaholms Energi AB, TEAB, fastställs att bolaget för varje år ska fastställa en handlingsplan för de två närmast kommande räkenskapsåren, varav det första skall detaljplaneras och budgeteras samt delges kommunstyrelsen. Magnus Jacobsson, VD för TEAB, och Birgitta Johansson, ordförande i styrelsen, lämnar idag information om bolagets budget för Resultat efter finansnetto/före skatt är budgeterat till drygt 3,8 mkr för TEAB och knappt 2 mkr för dotterbolaget TENAB, Tidaholms Elnät AB. Tyngdpunkten i Jakobssons och Johanssons redovisning ligger denna gång på den upprättade handlingsplanen för de kommande två åren. Bolaget informerar om att man behåller sin nuvarande vision som lyder: TEAB är en viktig drivkraft för att göra Tidaholmsbygden mer attraktiv och hållbar. Man redovisar även sin affärsidé och de olika styrkorten som man arbetar med i sitt utvecklingsarbete. Ordförande tackar för informationen.

8 Kommunstyrelsen (26) 150 Höjning av elnätstariff för Tidaholms Elnät från /KK Styrelsen i Tidaholms Energi AB, TEAB, har inkommit med en skrivelse där de vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till en höjning av elnätstarifferna för år 2013 inom dotterbolaget TENAB:s verksamhet. Vid dagens sammanträde redogör VD,Magnus Jacobsson, för förslaget. Höjningen avser: Fast avgift för säkringskunder. Avgiften för abonnerad effekt för effekt- och högspänningskunder. Han framhåller att de största orsakerna till höjningen är: En sjunkande elförbrukning i Tidaholms Elnät i kombination med att huvuddelen av kostnaderna är fasta. Vattenfall regionnät höjer tarifferna med cirka 150 tkr. Bolaget avser att under 2013 fortsätta att investera i syfte att öka leveranssäkerheten. De föreslagna höjningarna kommer att ge en intäktsförstärkning på cirka 930 tkr. Förslaget kommer att innebära att säkringskunder får en höjning på cirka 3 procent och effekt- och högspänningskunder får en höjning på cirka 1,5 procent. Ordföranden tackar för informationen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i sitt ställningstagande tillstyrka Tidaholms Energi AB:s förslag till höjning av elnätstariffer inom TENAB från och med

9 Kommunstyrelsen (26) 151 Inlösen av revers och lån 12/KK Tidaholms Energi AB har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av inlösen av reverslån och övriga lån som bolaget upptagit hos Tidaholms kommun samt även hemställt om utökad borgensram för finansiering på den externa lånemarknaden. Avsikten är att inlösen sker före Bakgrunden till Tidaholms Energi AB hemställan är att i budgetpropositionen för 2013 finns bland annat förslag om effektivare ränteavdragsbegränsningar (prop. 2012/13:1 Bilaga 6). Lagen föreslås träda i kraft och tillämpas på ränteutgifter som belöper sig på tiden efter Ekonomichefen har utrett ärendet och framhåller att det sammantaget föreligger en bedömning att en ej affärsmässig nödvändig skattekostnad kan uppstå för de kommunala bolagen med kommunal utlåning till bolagen och därför föreslås att inlösen sker. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med ekonomichefens förslag. Ordföranden läser upp förslaget till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: - att medge Tidaholms Energi AB möjlighet att lösa in lån hos Tidaholms kommun på kr - att revidera tidigare beslut (Kf 248/2011) om borgensram år 2012 för Tidaholms Energi AB innebärande att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr ( kr), jämte därpå löpande ränta och kostnader. - att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser ska kommunens borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att utfästas av kommunen inom den årliga borgensram som kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Energi AB. Forts.

10 Kommunstyrelsen (26) 151 forts. att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms Elnät AB:s låneförpliktelser ska kommunens borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har återbetalats.

11 Kommunstyrelsen (26) 152 Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Bostads AB 12/KK Ordföranden i Tidaholms Bostads AB, Christer Cunow, redovisar styrelsens förslag till budget för år Cunow betonar att förslaget inte innefattar resultatet av kommande hyresförhandlingar. Han presenterar även Handlingsplan för TBAB. Handlingsplanen innehåller bl.a. åtgärder för att nå målsättningen om att minska låneskulden. Ordföranden framhåller att bolaget ser det som mycket viktigt att det egna kapitalet ökar. Åtminstone upp till 15 miljoner kronor. Ordföranden tackar för informationen.

12 Kommunstyrelsen (26) 153 Regler för uthyrning av offentliga lokaler 12/KK Frågan har aktualiserats om vilka regler som gäller, bland annat avseende säkerhetsföreskrifter och hyresnivåer, vid upplåtandet av tillfälliga förläggningar inom kommunens lokalbestånd. En allt större efterfrågan på inkvarteringsmöjligheter, i samband med exempelvis U6-dagars och GIFFcupen, har medfört att ansvariga inom såväl kultur- och fritidsförvaltningen som barn och utbildningsförvaltningen känner ett starkt behov av att veta vad som gäller i dessa avseenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid ett extrainkallat möte den 4 juli att tillsätta en arbetsgrupp, med representanter från berörda förvaltningar, och som fick i uppdrag att inventera och dokumentera uppgifter om sådana lokaler som finns tillgängliga inom kommunen och som kan vara lämpade för tillfälliga övernattningar. Arbetsutskottet beslutade vidare uppdra till arbetsgruppen att upprätta ett förslag till strukturerad skrivelse som i relativt detaljerad form beskriver vad som gäller för den som hyr ifrågavarande lokaler. Arbetsutskottet beslutade också uppdra till räddningstjänsten att upprätta en generell säkerhetsinstruktion som gäller för dessa lokaler. Vid dagens sammanträde presenterar Börje Hallin, Kent Ödvall och Johan Claesson resultatet av arbetsgruppens arbete. Kommunstyrelsen föreläggs följande: 1. Förslag på möjliga uthyrningslokaler och kapacitet avs. antal lag m.m. 2. Förslag till dokument om vilka uthyrningsregler som gäller vid hyra av kommunens lokaler. Dokumentet skall undertecknas av såväl uthyrare som hyresgäst. 3. Förslag till säkerhetsinstruktion gällande brandskydd m.m. som hyresgästen förbinder sig ta del av samt informera sina nyttjare/deltagare om via kvittering av dokumentet om uthyrningsreglerna enligt punkt 2. Forts.

13 Kommunstyrelsen (26) 153 (forts).. Ordföranden tackar arbetsgruppen för redovisningen och för ett väl utfört arbete. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättade dokument rörande uthyrning av kommunens lokaler samt uppdrar till arbetsgruppen att inkomma med förslag till hyressättning för ifrågavarande lokaluthyrning. Arb.gruppen

14 Kommunstyrelsen (26) 154 Antagande av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst /KK Kollektivtrafikrådet Skaraborg beslutade att godkänna förslag till trafikförsörjningsprogram gällande åren samt översända programmet för godkännande till de samverkande kommunerna. Kommunstyrelsen har under beredningen yttrat sig i ärendet. Trafikansvarig Yvonne Nyman har föreslagit kommunstyrelsen att anta upprättat trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst med tillägg av bilaga för den prisjustering som skett Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst med tillägg av bilaga för den prisjustering som skett YN

15 Kommunstyrelsen (26) 155 Information från KPA 11/KK Representanterna från KPA, Elisabeth Andersson och Sven Lannhard, informerar om kommunens pensionsåtagande samt vad det skulle innebära om man beslutar sig för att genomföra en partiell inlösen av kommunens pensionsskuld. Ordföranden tackar för informationen och ger ledamöterna möjlighet att ställa frågor.

16 Kommunstyrelsen (26) 156 Folkhälsorådets verksamhetsplan för år /KK Folkhälsorådet har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2013 och översänt den till kommunstyrelsen för antagande. Planen har en övergripande struktur och är utarbetad utifrån den långsiktiga folkhälsoplanen. Den innehåller en presentation av folkhälsoarbetet i Tidaholms kommun, det övergripande arbetet samt prioriterade del och inriktningsmål. Prioriterade målgrupper är barn, ungdomar, familjen samt de unga arbetslösa (16-24 år) enligt den långa folkhälsoplanen. Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för folkhälsorådet avseende 2013 i enlighet med folkhälsorådets förslag. HSN TF

17 Kommunstyrelsen (26) 157 Inriktningsmål gällande Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning 12/KK Social- och omvårdnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att, som ett tillägg i omvårdnadsplanen, anta upprättat förslag till inriktningsmål för Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning. Förslaget har följande lydelse: Tidaholmarna skall känna trygghet i att alla som är i behov av sysselsättning och/eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall erbjudas möjlighet till detta inom ramen för kommunens åtagande inom detta område. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta socialnämndens förslag till inriktningsmål för Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning.

18 Kommunstyrelsen (26) 158 Informationssäkerhetspolicy för Tidaholms kommun 12/KK Ett förslag till informationspolicy har upprättats av IT-chefen i samarbete med säkerhetssamordnare Per Beckman. I kommunens e-program anges att IT-chefen har ansvar att initiera att arbetet genomförs. Huvudsyftet med informationssäkerhetspolicyn, och de riktlinjer och rutiner för informationssäkerhetsarbetet som ska fastställas, är att säkerställa att kommunens informationshantering sker enligt gällande lagar och förordningar. Policyn ska utgöra högsta nivån i de styrande dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta med säkerheten. Informationssäkerhetsarbetet reglerar inte bara hur kommunen arbetar med sina IT-baserade informationssystem utan även andra former av information. Arbetsutskottet har berett ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till Informationssäkerhetspolicy för Tidaholms kommun.

19 Kommunstyrelsen (26) 159 Inköpspolicy för ekologiskt livsmedel 12/KK Ordföranden Curt B Gustavsson (S) aktualiserar frågan om kommunens inköp av livsmedel. Han uppger att både statliga och regionala mål är att minst 25 % av de livsmedel som köps in skall vara ekologiska. Just nu pågår en upphandling av livsmedel, via upphandlingsenheten i Skövde, som även omfattar Tidaholms kommun. Han föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att undersöka möjligheten att nå uppsatta mål beträffande ekologiska livsmedel. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till inköpsansvarig Göran Andersson och kostplanerare Karin Artmo att undersöka möjligheten för Tidaholms kommun att nå uppsatta mål. GA KA

20 Kommunstyrelsen (26) 160 Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 12/KK Kansliavdelningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens arbetsutskott gällande år De föreslagna dagarna för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott är inplanerade för att vara anpassade till kommunfullmäktiges föreslagna sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar för år 2013 enligt följande: onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag Kommunstyrelsen beslutar att fastställa arbetsutskottets sammanträdesdagar för år 2013 enligt följande: onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag

21 Kommunstyrelsen (26) 161 Vision och inriktningsmål för miljö- och byggnadsnämnden 12/KK Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till vision och inriktningsmål för nämndens verksamhet. Förslagen har efter vissa redaktionella ändringar följande lydelse: Vision Tidaholms kommun ska vara inbjudande att bo och verka i och stå väl rustat inför klimatförändringar och energibrist. Inriktningsmål - Miljö- och byggnadsnämnden skall driva omställningen till ett fossiloberoende samhälle. - Miljö- och byggnadsnämnden skall forma Tidaholm till en inbjudande plats att bo och verka i. - Miljö- och byggnadsnämnden skall arbeta för en hälsosam miljö med särskilt fokus på barnperspektivet. - Miljö- och byggnadsnämnden skall säkerställa en långsiktig produktionsförmåga för mark och vatten samt ett bevarande av biologisk mångfald. - Miljö- och byggnadsnämnden skall verka genom ett inkluderande, mobiliserande och serviceinriktat arbetssätt i samverkan med andra offentliga aktörer, näringsliv, föreningar och enskilda. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag, anta vision och inriktningsmål för nämndens verksamhet.

22 Kommunstyrelsen (26) 162 Förvärv av fastigheter Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15 12/KK Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat uppdra åt miljö- och byggchefen att förhandla med Erkki Juhani Helin om förvärv av fastigheterna Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15. Arbetsutskottet också föreslagit att ett eventuellt förvärv av fastigheterna Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15 ska finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheterna Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15 av Erkki Juhani Helin för 90 tkr samt att köpet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Mbn

23 Kommunstyrelsen (26) 163 Naturvårdsprogrammet avsiktsförklaring 12/KK Kommunfullmäktige beslutade vid sitt oktobersammanträde att återremittera ovan rubr. ärende till miljö- och byggnadsnämnden för ny utredning. Anledningen är att frågor väcktes kring att privat tomtmark finns med i de utpekade områdena i naturvårdsprogrammet. Miljö- och byggnadsnämnden har nu utrett frågan och har i ett yttrande angivet följande: I naturvårdsprogrammets avsiktsförklaring redovisas den hänsyn som bör tas för särskilt utpekade områden. Dessa områdens gränser är satta utifrån naturvärden som inventerande biolog funnit. Avsiktsförklaringen har inte någon direkt rättsverkan mot enskilda markägare utan skall ses som en vägledning. I objektskatalogen för programmet finns naturvärdena beskrivna, för att tjäna som stöd och inspiration för markägare. Miljö- och byggnadsnämnden ser inte någon anledning att ändra förslaget till avsiktsförklaringen i naturvårdsprogrammet har därför återigen beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa avsiktsförklaringen i naturvårdsprogrammet. Ordföranden lämnar ordet fritt. Michael Brisman (M) uppger att han inte heller ser någon anledning att ändra sin tidigare ståndpunkt i ärendet. Tvivelsmålen om vad föreslagna skrivningar kan få för konsekvenser för den enskilde tomtägaren kvarstår. Efter en diskussion om ärendet ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen kan tillstyrka miljö och byggnadsnämndens förslag till beslut och finner frågan med ja besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag, föreslå kommunfullmäktige att fastställa avsiktsförklaringen i naturvårdprogrammet. Forts

24 Kommunstyrelsen (26) 163 forts. Protokollsanteckning Michael Brisman och Peter Friberg (M) antecknar till protokollet att de fortfarande är tveksamma till vad som egentligen gäller i ärendet om avsiktsförklaringen. Exempelvis för vilka bestämmelser som är bindande och vad som gäller för den enskilde tomtägaren.

25 Kommunstyrelsen (26) 164 Markanvisningstävling 11/KK Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till markanvisningstävling för uppförande av bostäder på delar av Kungsbroområdet. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra marknadsanvisningstävling med förvaltningens förslag som tävlingshandling. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sin behandling av ärendet konstaterat att förslaget till markanvisningstävling förutsätter att kommunen ger Tidaholms Bostads AB i uppdrag att bygga bostäder i Röda och Rosa skolan. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att genomföra en markanvisningstävling med förvaltningens förslag som tävlingshandling. Mbn

26 Kommunstyrelsen (26) 165 Tankställe för fordonsgas 12/KK Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att ge direktiv till Tidaholms Energi AB att etablera ett tankställe för fordonsgas i kommunen med sikte att få det i drift under Bakgrunden till nämndens beslut är bl.a. att det i kommunens energiplan, som antogs 2011, finns angivet att kommunen skulle verka för att en tankstation för biogas etableras i Tidaholm, antingen i regi av någon av fordonsgasdistributörerna, de existerande bensinstationerna i Tidaholm eller det kommunala energibolaget. De första två alternativen har prövats. Kontakter har tagits med olika privata aktörer för att undersöka intresset av att etablera ett tankställe för fordonsgas men denna väg har bedömts att inte vara framkomlig. Enligt energiplanen återstår då kommunens energibolag som en möjlig ägare av en tankstation. Miljö- och byggnadsnämnden anser att kommunstyrelsen skall uppdra åt Tidaholms Energi AB att etablera ett tankställe med sikte på att få det i drift Ordföranden lämnar ordet fritt och kommunstyrelsen diskuterar ärendet. Peter Friberg (M), Runo Johansson (FP) och Eje Johansson (C) avstyrker av delvis olika skäl förslaget. Bengt Karlsson (S) anser att ärendet kommit lite väl snabbt på och tycker därför att man borde backa tillbaka lite och fundera på frågan ett tag till. Curt B Gustavsson (S) anser att kommunen någon gång måste utreda vad förslaget innebär och vad det kostar innan man tar beslutet. Han anser att kommunstyrelsen borde ge någon i uppdrag att utreda hela frågan om en tankstation för biogas. Exempelvis om den skall etableras inom TEAB:s ansvarsområde eller någon annan stans. Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte bifalla miljö- och byggnadsnämndens förslag om att utfärda ett direktiv till Tidaholms Energi AB att etablera ett tankställe för fordonsgas i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att utreda kostnader och möjligheter att anlägga ett tankställe för biogas i Tidaholm., Mbn, Tn

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 (25) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 10.00

Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 (25) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 10.00 Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 (25) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 10.00 Paragrafer 180-196 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (25) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00 14.30 Paragrafer 29-47 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Anna-Karin Skatt (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2008-05-26 70 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 18.55 Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-25 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-25 Kommunfullmäktige Villan, 2013-11-25 kl 18:00 20.45 139-160 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-10-03 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2011-10-03 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2011-10-03 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 23-30 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande Curt B Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl. 13.00 14.40 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Håkan Joelsson (S) Berit Sörman

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 10-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden Sessionssalen, 2014-02-03 kl. 09:00-12:00 1-14 Beslutande Bengt Karlsson (S) ordförande Ingemar Johansson (FP) Helena Qvick (S) 1-11 Monica Staadig (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren (S) Bill Malm

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 2014-12-10 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35 Utses att justera Christer Tegemo (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-12-17

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-06 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-08-06 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-08-06 08:00-11.00 156-174 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer