Kommunstyrelsen (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Berndt Gustafsson (S) Berit Sörman (S), Erik Ezelius (S), Michael Brisman (M), Peter Friberg (M) Runo Johansson (FP) Eje Johansson (C) Hajrudin Abdihodzic (V) Bengt Karlsson (S) ersätter Anna-Karin Skatt (S) ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson(S), Ulla Brissman(S), Anette Söderstedt(S), Mimmi Pirttilä(S), Johan Liljegrahn(M) Halina Gustavsson(FP), Anneli Sandstedt(C),och Krister Rohman(KD) Tommy Larsson, kanslichef Övriga Christer Johansson Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Tommy Larsson Curt B Gustavsson Christer Johansson Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen (26) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Protokollet förvaras Kommunledningskontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen (26) Innehållsförteckning 146 Godkännande av föredragningslistan Delegationsbeslut Rapporter Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Energi AB Höjning av elnätstariff för Tidaholms Elnät från Inlösen av revers och lån Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Bostads AB Regler för uthyrning av offentliga lokaler Antagande av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Information från KPA Folkhälsorådets verksamhetsplan för år Inriktningsmål gällande Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning Informationssäkerhetspolicy för Tidaholms kommun Inköpspolicy för ekologiskt livsmedel Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott Vision och inriktningsmål för miljö- och byggnadsnämnden Förvärv av fastigheter Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4: Naturvårdsprogrammet avsiktsförklaring Markanvisningstävling Tankställe för fordonsgas... 26

4 Kommunstyrelsen (26) 146 Godkännande av föredragningslistan Ordföranden föreslår att ärende 11 och 12 utgår samt att föredragningslistan kompletteras med tre ärenden som inkommit från miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag samt att i övrigt godkänna föredragningslistan.

5 Kommunstyrelsen (26) 147 Delegationsbeslut Kansliavdelningen anmäler följande delegationsbeslut 12/KK Delegationsbeslut om färdtjänst fattade av trafikansvarig Yvonne Nyman under tiden /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 6, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, /10 7, Delegationsbeslut fattade av personalchefen under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut P B25 P B25 P B25 P B25 P B25 P B25 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen (26) 148 Rapporter 12/KK Rapporter och inkomna skrivelser som ej föranleder särskilda beslut inkomna under /KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK /KK Sammanträdesprotokoll styrelsemöte nr TBAB Sammanträdesprotokoll styrelsemöte nr TBAB Sammanträdesprotokoll styrelsemöte 7, TEAB. Sammanträdesprotokoll styrelsemöte 7, TENAB. Dagisfröknar åsikt från webben. Svar från rektor Carina Pettersson. Cykelbanor åsikt från webben. Svar från tekniske chefen. Öppettider förskola åsikt från webben. Svar från rektor Marianne Lord. Läraravtalet klart. Sammanträdesprotokoll Skaraborgs kommunalförbunds styrelse. Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen (26) 149 Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Energi AB 12/KK I ägardirektiven för Tidaholms Energi AB, TEAB, fastställs att bolaget för varje år ska fastställa en handlingsplan för de två närmast kommande räkenskapsåren, varav det första skall detaljplaneras och budgeteras samt delges kommunstyrelsen. Magnus Jacobsson, VD för TEAB, och Birgitta Johansson, ordförande i styrelsen, lämnar idag information om bolagets budget för Resultat efter finansnetto/före skatt är budgeterat till drygt 3,8 mkr för TEAB och knappt 2 mkr för dotterbolaget TENAB, Tidaholms Elnät AB. Tyngdpunkten i Jakobssons och Johanssons redovisning ligger denna gång på den upprättade handlingsplanen för de kommande två åren. Bolaget informerar om att man behåller sin nuvarande vision som lyder: TEAB är en viktig drivkraft för att göra Tidaholmsbygden mer attraktiv och hållbar. Man redovisar även sin affärsidé och de olika styrkorten som man arbetar med i sitt utvecklingsarbete. Ordförande tackar för informationen.

8 Kommunstyrelsen (26) 150 Höjning av elnätstariff för Tidaholms Elnät från /KK Styrelsen i Tidaholms Energi AB, TEAB, har inkommit med en skrivelse där de vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till en höjning av elnätstarifferna för år 2013 inom dotterbolaget TENAB:s verksamhet. Vid dagens sammanträde redogör VD,Magnus Jacobsson, för förslaget. Höjningen avser: Fast avgift för säkringskunder. Avgiften för abonnerad effekt för effekt- och högspänningskunder. Han framhåller att de största orsakerna till höjningen är: En sjunkande elförbrukning i Tidaholms Elnät i kombination med att huvuddelen av kostnaderna är fasta. Vattenfall regionnät höjer tarifferna med cirka 150 tkr. Bolaget avser att under 2013 fortsätta att investera i syfte att öka leveranssäkerheten. De föreslagna höjningarna kommer att ge en intäktsförstärkning på cirka 930 tkr. Förslaget kommer att innebära att säkringskunder får en höjning på cirka 3 procent och effekt- och högspänningskunder får en höjning på cirka 1,5 procent. Ordföranden tackar för informationen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i sitt ställningstagande tillstyrka Tidaholms Energi AB:s förslag till höjning av elnätstariffer inom TENAB från och med

9 Kommunstyrelsen (26) 151 Inlösen av revers och lån 12/KK Tidaholms Energi AB har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av inlösen av reverslån och övriga lån som bolaget upptagit hos Tidaholms kommun samt även hemställt om utökad borgensram för finansiering på den externa lånemarknaden. Avsikten är att inlösen sker före Bakgrunden till Tidaholms Energi AB hemställan är att i budgetpropositionen för 2013 finns bland annat förslag om effektivare ränteavdragsbegränsningar (prop. 2012/13:1 Bilaga 6). Lagen föreslås träda i kraft och tillämpas på ränteutgifter som belöper sig på tiden efter Ekonomichefen har utrett ärendet och framhåller att det sammantaget föreligger en bedömning att en ej affärsmässig nödvändig skattekostnad kan uppstå för de kommunala bolagen med kommunal utlåning till bolagen och därför föreslås att inlösen sker. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med ekonomichefens förslag. Ordföranden läser upp förslaget till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: - att medge Tidaholms Energi AB möjlighet att lösa in lån hos Tidaholms kommun på kr - att revidera tidigare beslut (Kf 248/2011) om borgensram år 2012 för Tidaholms Energi AB innebärande att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr ( kr), jämte därpå löpande ränta och kostnader. - att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser ska kommunens borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att utfästas av kommunen inom den årliga borgensram som kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Energi AB. Forts.

10 Kommunstyrelsen (26) 151 forts. att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms Elnät AB:s låneförpliktelser ska kommunens borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har återbetalats.

11 Kommunstyrelsen (26) 152 Information om budget 2013 och handlingsplan Tidaholms Bostads AB 12/KK Ordföranden i Tidaholms Bostads AB, Christer Cunow, redovisar styrelsens förslag till budget för år Cunow betonar att förslaget inte innefattar resultatet av kommande hyresförhandlingar. Han presenterar även Handlingsplan för TBAB. Handlingsplanen innehåller bl.a. åtgärder för att nå målsättningen om att minska låneskulden. Ordföranden framhåller att bolaget ser det som mycket viktigt att det egna kapitalet ökar. Åtminstone upp till 15 miljoner kronor. Ordföranden tackar för informationen.

12 Kommunstyrelsen (26) 153 Regler för uthyrning av offentliga lokaler 12/KK Frågan har aktualiserats om vilka regler som gäller, bland annat avseende säkerhetsföreskrifter och hyresnivåer, vid upplåtandet av tillfälliga förläggningar inom kommunens lokalbestånd. En allt större efterfrågan på inkvarteringsmöjligheter, i samband med exempelvis U6-dagars och GIFFcupen, har medfört att ansvariga inom såväl kultur- och fritidsförvaltningen som barn och utbildningsförvaltningen känner ett starkt behov av att veta vad som gäller i dessa avseenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid ett extrainkallat möte den 4 juli att tillsätta en arbetsgrupp, med representanter från berörda förvaltningar, och som fick i uppdrag att inventera och dokumentera uppgifter om sådana lokaler som finns tillgängliga inom kommunen och som kan vara lämpade för tillfälliga övernattningar. Arbetsutskottet beslutade vidare uppdra till arbetsgruppen att upprätta ett förslag till strukturerad skrivelse som i relativt detaljerad form beskriver vad som gäller för den som hyr ifrågavarande lokaler. Arbetsutskottet beslutade också uppdra till räddningstjänsten att upprätta en generell säkerhetsinstruktion som gäller för dessa lokaler. Vid dagens sammanträde presenterar Börje Hallin, Kent Ödvall och Johan Claesson resultatet av arbetsgruppens arbete. Kommunstyrelsen föreläggs följande: 1. Förslag på möjliga uthyrningslokaler och kapacitet avs. antal lag m.m. 2. Förslag till dokument om vilka uthyrningsregler som gäller vid hyra av kommunens lokaler. Dokumentet skall undertecknas av såväl uthyrare som hyresgäst. 3. Förslag till säkerhetsinstruktion gällande brandskydd m.m. som hyresgästen förbinder sig ta del av samt informera sina nyttjare/deltagare om via kvittering av dokumentet om uthyrningsreglerna enligt punkt 2. Forts.

13 Kommunstyrelsen (26) 153 (forts).. Ordföranden tackar arbetsgruppen för redovisningen och för ett väl utfört arbete. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättade dokument rörande uthyrning av kommunens lokaler samt uppdrar till arbetsgruppen att inkomma med förslag till hyressättning för ifrågavarande lokaluthyrning. Arb.gruppen

14 Kommunstyrelsen (26) 154 Antagande av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst /KK Kollektivtrafikrådet Skaraborg beslutade att godkänna förslag till trafikförsörjningsprogram gällande åren samt översända programmet för godkännande till de samverkande kommunerna. Kommunstyrelsen har under beredningen yttrat sig i ärendet. Trafikansvarig Yvonne Nyman har föreslagit kommunstyrelsen att anta upprättat trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst med tillägg av bilaga för den prisjustering som skett Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst med tillägg av bilaga för den prisjustering som skett YN

15 Kommunstyrelsen (26) 155 Information från KPA 11/KK Representanterna från KPA, Elisabeth Andersson och Sven Lannhard, informerar om kommunens pensionsåtagande samt vad det skulle innebära om man beslutar sig för att genomföra en partiell inlösen av kommunens pensionsskuld. Ordföranden tackar för informationen och ger ledamöterna möjlighet att ställa frågor.

16 Kommunstyrelsen (26) 156 Folkhälsorådets verksamhetsplan för år /KK Folkhälsorådet har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2013 och översänt den till kommunstyrelsen för antagande. Planen har en övergripande struktur och är utarbetad utifrån den långsiktiga folkhälsoplanen. Den innehåller en presentation av folkhälsoarbetet i Tidaholms kommun, det övergripande arbetet samt prioriterade del och inriktningsmål. Prioriterade målgrupper är barn, ungdomar, familjen samt de unga arbetslösa (16-24 år) enligt den långa folkhälsoplanen. Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för folkhälsorådet avseende 2013 i enlighet med folkhälsorådets förslag. HSN TF

17 Kommunstyrelsen (26) 157 Inriktningsmål gällande Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning 12/KK Social- och omvårdnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att, som ett tillägg i omvårdnadsplanen, anta upprättat förslag till inriktningsmål för Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning. Förslaget har följande lydelse: Tidaholmarna skall känna trygghet i att alla som är i behov av sysselsättning och/eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall erbjudas möjlighet till detta inom ramen för kommunens åtagande inom detta område. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta socialnämndens förslag till inriktningsmål för Enheten för socialpsykiatri, arbete och sysselsättning.

18 Kommunstyrelsen (26) 158 Informationssäkerhetspolicy för Tidaholms kommun 12/KK Ett förslag till informationspolicy har upprättats av IT-chefen i samarbete med säkerhetssamordnare Per Beckman. I kommunens e-program anges att IT-chefen har ansvar att initiera att arbetet genomförs. Huvudsyftet med informationssäkerhetspolicyn, och de riktlinjer och rutiner för informationssäkerhetsarbetet som ska fastställas, är att säkerställa att kommunens informationshantering sker enligt gällande lagar och förordningar. Policyn ska utgöra högsta nivån i de styrande dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta med säkerheten. Informationssäkerhetsarbetet reglerar inte bara hur kommunen arbetar med sina IT-baserade informationssystem utan även andra former av information. Arbetsutskottet har berett ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till Informationssäkerhetspolicy för Tidaholms kommun.

19 Kommunstyrelsen (26) 159 Inköpspolicy för ekologiskt livsmedel 12/KK Ordföranden Curt B Gustavsson (S) aktualiserar frågan om kommunens inköp av livsmedel. Han uppger att både statliga och regionala mål är att minst 25 % av de livsmedel som köps in skall vara ekologiska. Just nu pågår en upphandling av livsmedel, via upphandlingsenheten i Skövde, som även omfattar Tidaholms kommun. Han föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att undersöka möjligheten att nå uppsatta mål beträffande ekologiska livsmedel. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till inköpsansvarig Göran Andersson och kostplanerare Karin Artmo att undersöka möjligheten för Tidaholms kommun att nå uppsatta mål. GA KA

20 Kommunstyrelsen (26) 160 Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 12/KK Kansliavdelningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens arbetsutskott gällande år De föreslagna dagarna för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott är inplanerade för att vara anpassade till kommunfullmäktiges föreslagna sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar för år 2013 enligt följande: onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag Kommunstyrelsen beslutar att fastställa arbetsutskottets sammanträdesdagar för år 2013 enligt följande: onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag

21 Kommunstyrelsen (26) 161 Vision och inriktningsmål för miljö- och byggnadsnämnden 12/KK Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till vision och inriktningsmål för nämndens verksamhet. Förslagen har efter vissa redaktionella ändringar följande lydelse: Vision Tidaholms kommun ska vara inbjudande att bo och verka i och stå väl rustat inför klimatförändringar och energibrist. Inriktningsmål - Miljö- och byggnadsnämnden skall driva omställningen till ett fossiloberoende samhälle. - Miljö- och byggnadsnämnden skall forma Tidaholm till en inbjudande plats att bo och verka i. - Miljö- och byggnadsnämnden skall arbeta för en hälsosam miljö med särskilt fokus på barnperspektivet. - Miljö- och byggnadsnämnden skall säkerställa en långsiktig produktionsförmåga för mark och vatten samt ett bevarande av biologisk mångfald. - Miljö- och byggnadsnämnden skall verka genom ett inkluderande, mobiliserande och serviceinriktat arbetssätt i samverkan med andra offentliga aktörer, näringsliv, föreningar och enskilda. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag, anta vision och inriktningsmål för nämndens verksamhet.

22 Kommunstyrelsen (26) 162 Förvärv av fastigheter Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15 12/KK Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat uppdra åt miljö- och byggchefen att förhandla med Erkki Juhani Helin om förvärv av fastigheterna Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15. Arbetsutskottet också föreslagit att ett eventuellt förvärv av fastigheterna Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15 ska finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheterna Valstad 1:9, 7:6, 3:4 samt 4:15 av Erkki Juhani Helin för 90 tkr samt att köpet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Mbn

23 Kommunstyrelsen (26) 163 Naturvårdsprogrammet avsiktsförklaring 12/KK Kommunfullmäktige beslutade vid sitt oktobersammanträde att återremittera ovan rubr. ärende till miljö- och byggnadsnämnden för ny utredning. Anledningen är att frågor väcktes kring att privat tomtmark finns med i de utpekade områdena i naturvårdsprogrammet. Miljö- och byggnadsnämnden har nu utrett frågan och har i ett yttrande angivet följande: I naturvårdsprogrammets avsiktsförklaring redovisas den hänsyn som bör tas för särskilt utpekade områden. Dessa områdens gränser är satta utifrån naturvärden som inventerande biolog funnit. Avsiktsförklaringen har inte någon direkt rättsverkan mot enskilda markägare utan skall ses som en vägledning. I objektskatalogen för programmet finns naturvärdena beskrivna, för att tjäna som stöd och inspiration för markägare. Miljö- och byggnadsnämnden ser inte någon anledning att ändra förslaget till avsiktsförklaringen i naturvårdsprogrammet har därför återigen beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa avsiktsförklaringen i naturvårdsprogrammet. Ordföranden lämnar ordet fritt. Michael Brisman (M) uppger att han inte heller ser någon anledning att ändra sin tidigare ståndpunkt i ärendet. Tvivelsmålen om vad föreslagna skrivningar kan få för konsekvenser för den enskilde tomtägaren kvarstår. Efter en diskussion om ärendet ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen kan tillstyrka miljö och byggnadsnämndens förslag till beslut och finner frågan med ja besvarad. Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag, föreslå kommunfullmäktige att fastställa avsiktsförklaringen i naturvårdprogrammet. Forts

24 Kommunstyrelsen (26) 163 forts. Protokollsanteckning Michael Brisman och Peter Friberg (M) antecknar till protokollet att de fortfarande är tveksamma till vad som egentligen gäller i ärendet om avsiktsförklaringen. Exempelvis för vilka bestämmelser som är bindande och vad som gäller för den enskilde tomtägaren.

25 Kommunstyrelsen (26) 164 Markanvisningstävling 11/KK Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till markanvisningstävling för uppförande av bostäder på delar av Kungsbroområdet. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra marknadsanvisningstävling med förvaltningens förslag som tävlingshandling. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sin behandling av ärendet konstaterat att förslaget till markanvisningstävling förutsätter att kommunen ger Tidaholms Bostads AB i uppdrag att bygga bostäder i Röda och Rosa skolan. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att genomföra en markanvisningstävling med förvaltningens förslag som tävlingshandling. Mbn

26 Kommunstyrelsen (26) 165 Tankställe för fordonsgas 12/KK Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att ge direktiv till Tidaholms Energi AB att etablera ett tankställe för fordonsgas i kommunen med sikte att få det i drift under Bakgrunden till nämndens beslut är bl.a. att det i kommunens energiplan, som antogs 2011, finns angivet att kommunen skulle verka för att en tankstation för biogas etableras i Tidaholm, antingen i regi av någon av fordonsgasdistributörerna, de existerande bensinstationerna i Tidaholm eller det kommunala energibolaget. De första två alternativen har prövats. Kontakter har tagits med olika privata aktörer för att undersöka intresset av att etablera ett tankställe för fordonsgas men denna väg har bedömts att inte vara framkomlig. Enligt energiplanen återstår då kommunens energibolag som en möjlig ägare av en tankstation. Miljö- och byggnadsnämnden anser att kommunstyrelsen skall uppdra åt Tidaholms Energi AB att etablera ett tankställe med sikte på att få det i drift Ordföranden lämnar ordet fritt och kommunstyrelsen diskuterar ärendet. Peter Friberg (M), Runo Johansson (FP) och Eje Johansson (C) avstyrker av delvis olika skäl förslaget. Bengt Karlsson (S) anser att ärendet kommit lite väl snabbt på och tycker därför att man borde backa tillbaka lite och fundera på frågan ett tag till. Curt B Gustavsson (S) anser att kommunen någon gång måste utreda vad förslaget innebär och vad det kostar innan man tar beslutet. Han anser att kommunstyrelsen borde ge någon i uppdrag att utreda hela frågan om en tankstation för biogas. Exempelvis om den skall etableras inom TEAB:s ansvarsområde eller någon annan stans. Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte bifalla miljö- och byggnadsnämndens förslag om att utfärda ett direktiv till Tidaholms Energi AB att etablera ett tankställe för fordonsgas i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att utreda kostnader och möjligheter att anlägga ett tankställe för biogas i Tidaholm., Mbn, Tn

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer