OISF Prospekt Prospektsammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OISF Prospekt Prospektsammanfattning"

Transkript

1 OISF Prospekt Prospektsammanfattning daterat den 15 juni 2015 Sammanfattningar består informationskr, så kallade "element". Dessa element är numrerade i Sektion A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla element skall återfinnas i en sammanfattning seende den här typen värdepapper emittent. Efter det inte krävs att alla element behandlas i den här sammanfattningen kan det finnas luckor i elementens numrering. Trots att det kan krävas att vissa element finns med i sammanfattningen på grund typen värdepapper emittent, kan det vara så att det inte går att tillhandahålla någon relevant information seende sådana element. I sådana fall beskrivs elementet kort i sammanfattningen, med noteringen "ej tillämpligt". Sektion A Introduktion varningar A.1 Introduktion varningar Denna sammanfattning bör läsas en introduktion till prospektet. Ett eventuellt beslut att investera i depåbevisen skall baseras på en investerares bedömning prospektet i sin helhet. Om ett yrkande hänförligt till uppgifterna i prospektet anförs vid en domstol, kan den kärande investeraren, i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning, vara tvungen att svara för kostnaderna för översättning prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan bara åläggas de personer lagt fram sammanfattningen (inbegripet en översättning denna), men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna prospektet, eller om den inte, när den läses tillsammans med de andra delarna prospektet, tillhandahåller nyckelinformation syftar till att vägleda investerare överväger att investera i depåbevisen. A.2 Samtycke Ej tillämpligt: Ingen efterföljande återförsäljning eller slutlig placering depåbevisen via finansiella förmedlare kommer att ske. Sektion B Emittenten B.31 Information om emittenten de underliggande andelarna B.1 Emittentens namn Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ( Oikocredit ) B.2 Emittentens hemvist, associationsform, jurisdiktion ursprungsland Oikocredit är ett kooperativt sällskap med begränsat ansvar ( coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid ) bildat enligt nederländsk rätt med hemvist i Nederländerna. Oikocredit har sitt säte i Amersfoort, Nederländerna, huvudkontor på Berkenweg 7, 3818 LA i Amersfoort, Nederländerna. OISF PROSPEKT

2 B.3 Nyckelfaktorer relaterade till emittentens verksamhet huvudsakliga aktiviteter inklusive produkter, tjänster huvudsakliga marknader Oikocredit grundades 1975 på initiativ Kyrkornas Världsråd för att tillhandahålla ett investeringsverktyg för kyrkor kyrkorelaterade organisationer, med syfte att stötta behövande människor i utvecklingsländer. Oikocredits uppdrag formuleras enligt följande: Oikocredit utmanar alla att investera ansvarsfullt. Man tillhandahåller finansiella tjänster stöttar organisationer för att på ett hållbart sätt förbättra livskvaliteten för människor samhällen i låginkomstländer. Oikocredits huvudsakliga instrument för att genomföra uppdraget är partnerfinansiering. Oikocredit ger lån eller andra typer finansiering (kapital, hybridkapital eller garantier) till utvecklingen näringsidkande, livskraftiga företag bland grupper låginkomsttagare i allmänhet förvägras tillgång till finansiella tjänster. Därigenom stödjer Oikocredit kooperativ jämförbara organisationer lik organisationer för rättvis handel, finansiella förmedlare (däribland mikrofinansinstitut). Genom mikrofinansinstitut kan Oikocredit nå individer eller små grupper människor de inte kan betjäna med direkta lån. Låne- eller finansieringsbeloppen varierar från minst euro till högst euro med en amorteringstid på upp till tio år. Belopp överskrider 10 miljoner euro eller har en högriskprofil måste godkännas styrelsen. Oikocredits primära fokus är att tillgängliggöra finansiering till livskraftiga företag drivs grupper låginkomsttagare i utvecklingsländer. Denna "lån för utvecklingsmodell" baseras på en övertygelse att lån till produktiva företag uppmuntrar hållbar utveckling oberoende därför är mer effektiva än endast bidrag. Oikocredits projektfinansiering sker huvudsakligen i form lån med en genomsnittlig amorteringstid på cirka fyra till fem år. Resterande finansiering utgörs investeringar sker i form delägande. Oikocredits aktiva projektportfölj ( består godkänd lämnad finansiering) uppgick till cirka 805 projekt i nästan 70 länder om totalt cirka 944 miljoner euro per den 31 december 2014, vilka cirka 735 miljoner euro var utestående per den 31 december Tabellen nedan utvisar de huvudsakliga marknaderna där Oikocredit bedriver verksamhet. Länder med högsta utestående kapital (> 4 %) 31/12/ /12/ /12/2012 Indien 11 % 11 % 9 % Kambodja 7 % 6 % 6 % Bolivia 7 % 8 % 8 % Paraguay 7 % 7 % 7 % Guatemala 4 % <4 % <4% B.4a Trender betydelse påverkar emittenten branscherna den är verksam inom Oikocredit kommer att vara utsatt för ökad konkurrens på mikrofinans-området under 2015, lågräntesituationen förväntas fortsätta. Vi är emellertid i en god position för att fortsätta bygga upp vår investeringsportfölj, utveckla nya produkter, tjänster sektorer, investera i vår affär. Vi kommer fortsätta att prioritera tillväxt i Afrika, jordbruk, förnyelsebar energi finansiell inkludering, alltemedan vi ser bibehålla vår starka ställning fokus på kvaliteten de sociala resultaten inom de mer etablerade området mikrofinans. Vi kommer fortsätta söka nya typer samarbeten, t ex kommersiella banker i Afrika med finansiering till små medelstora företag skapar arbete för låginkomsttagare hjälper småskaliga bönder nå nya marknader. Vi kommer att stärka vår riskfond för lokala valutor (local currency risk fund) driva ett skatteprojekt för att utvärdera vår skattemässiga ställning i de länder vi har verksamhet. Projektet förväntas löpa över två år kommer att starta i juni Vi kommer också ta ställning till hur vi bäst kan diversifiera placeringarna våra reserver, för att ha ett bättre utgångsläge när räntorna så småningom börjar stiga igen. Vårt kooperativ fyller 40 år 2015, en viktig milstolpe kommer att firas under årsstämman i Berlin, Tyskland. Berlin är platsen där våra första medlemmar biföll bildandet det världspännande kooperativet den sociala investeraren Oikocredit. 2 OISF PROSPEKT 2015

3 B.5 Beskrivning Oikocreditkoncernen emittentens position däri Oikocredit utgör moderbolaget så det definieras i paragraf 2:24b i nederländska civillagen inkluderar Oikocredit, dess representationskontor utomlands, koncernbolag andra associationer i vilka Oikocredit utövar kontroll eller kontrollerar ledningen. Koncernbolag är sådana bolag i vilka Oikocredit utövar direkt eller indirekt kontroll genom aktieägande motsvarar mer än hälften rösterna, eller på annat sätt utövar kontroll över de finansiella verksamhetsrelaterade policyerna. Potentiella rösträtter kan utövas direkt på balansdagen har också räknats med. Representationskontor Oikocredit har representationskontor i följande länder: Argentina, Benin, Bulgarien, Kambodja, Elfenbenskusten, Kirgizistan, Mali, Mexiko, Moldien, Paraguay, Peru, Filippinerna, Rumänien, Ryska federationen, Senegal, Slovakien, Uganda Ukraina. Väsentliga enheter Följande enheter inom koncernen anses vara väsentlig betydelse, på grund viss verksamhet dessa bolag bedriver, till exempel utlåning /eller finansiering: Maaneeya Development & Finance Private Limited i Hyderabad, Indien ett helägt dotterbolag till Oikocredit i Indien hanterar utvecklingsfinansiering verksamhet i Indien Financial Company Oikocredit Ukraine i Lviv, Ukraina ett helägt dotterbolag till Oikocredit i Ukraina hanterar utvecklingsfinansiering verksamhet i Ukraina Oikocredit International Share Foundation, Amersfoort, Nederländerna (Share Foundation) Oikocredits International Share Foundation grundades den 10 mars 1995 i Amersfoort, Nederländerna, i enlighet med nederländsk lagstiftning. Det huvudsakliga syftet för Share Foundation är att tillhandahålla investeringsmöjligheter i Oikocredit genom att utfärda depåbevis för icke-kyrkliga organ, så banker, utvecklingsorganisationer individer i länder där stödföreningar inte existerar eller tillåts att själva sälja finansiella produkter. Oikocredit International Support Foundation, Amersfoort, Nederländerna (Support Foundation) Oikocredits International Support Foundation grundades den 10 mars 1995 i Amersfoort, Nederländerna, i enlighet med nederländsk lagstiftning. Det huvudsakliga syftet för Support Foundation är att främja tillhandahållandet mikrofinansiering andra former utvecklingsfinansiering för att stötta företagsinitiativ lokalbefolkningen i utvecklingsländer där det saknas ett fungerande nätverk banker kan finansiera sådana initiativ, samt tillhandahållande sådant är relaterat till ovanstående eller kan vara främjande. Low Income Countries Loan Fund, Amersfoort, Nederländerna (LIC Lånefond) Oikocredit har utvecklat LIC Lånefond investerar i projekt i låginkomstländer. Fonden har skapats en begränsad, skattetransparent investeringsfond ( beleggingsfonds ) med fria möjligheter att påbörja veckla investeringen. Fonden är inte en registrerad juridisk person, utan en icke-registrerad särskild kontraktuell sammanslutning ( fonds voor gemene rekening ). Fonden dess andelar kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Icke-väsentliga enheter Oikocredit har enheter inom koncernen inte anses ha någon väsentlig betydelse, vilket baseras på verksamheten (om sådan finns) i dessa enheter. Oikocredit har icke-väsentliga enheter i följande länder: Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kenya, Moçambique, Nicaragua, Nigeria, Rwanda, Filippinerna, Sydafrika, Tanzania Uruguay. Nationella stödkontor Oikocredit har nationella stödkontor för att assistera Oikocredits stödorganisationer i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kanada USA. Dessa nationella stödkontor bistår Oikocredits stödorganisationer (om sådana finns i landet) med kapitalanskaffning. OISF PROSPEKT

4 Koncernstruktur Oikocredit per den 1 januari 2015 B.6 Personer, direkt indirekt, har ett anmälningspliktigt inneh bolagets andelar eller röster. Deltagande i Oikocredit är endast öppet för medlemmar. Medlemskap i Oikocredit är begränsat till: grundarna, utgörs Kyrkornas Världsråd det nederländska Kyrkorådet medlemskyrkorna i Kyrkornas Världsråd kyrkor inte tillhör Kyrkornas Världsråd underdelningar till kyrkor kyrkoråd kyrkorelaterade organisationer stödorganisationer partnermedlemmar andra organisationer delar Oikocredits uppdrag förutom att investera är inbjudna styrelsen Andra organisationer bjuds in till Oikocredit styrelsen måste uppfylla följande kriterier: ha ett uppdrag målsättningar nära sammanfaller med Oikocredits uppdrag är demokratiskt organiserade återspeglar valkretsens eller medlemmarnas åsikter samt investerar minst euro i Oikocredits andelar Stödorganisationer etableras lokalt inom ett land eller en region för att erbjuda individer, kyrkoförsamlingar eller församlingar en möjlighet att investera i Oikocredit. Per den 31 mars 2015 äger följande medlemmar andelar i Oikocredit representerar mer än 5 % det totala andelskapitalet: Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.v. (14,7 %) Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg (14,2 %) Oikocredit Nederland Fonds (12,3 %) Oikocredit Austria (10,1 %) Oikocredit International Share Foundation (8,9 %) Oikocredit Nederland (7,1 %) Oikocredit Förderkreis Bayern e.v. (6,9 %) Huruvida majoritetsäg are har olika rösträtt Ej tillämpligt: Dessa medlemmars rösträtt skiljer sig inte från andra medlemmars. Direkt indirekt ägande eller kontroll över bolaget hur sådan kontroll tar sig uttryck Oikocredit känner inte till någon eller några parter, direkt eller indirekt kontrollerar omröstningarna på någon årsstämma. Oikocredit känner inte heller till någon överenskommelse kan resultera i ett kontrollskifte i organisationen. 4 OISF PROSPEKT 2015

5 Balansräkning per den 31 december 2014, /12/ /12/ /12/2012 TILLGÅNGAR EUR.000 EUR.000 EUR.000 Anläggningstillgångar Långsiktiga investeringar Medlemskapital i Oikocredit Omsättningstillgångar Kassa bank; bundna placeringar Övriga omsättningstillgångar Totala tillgångar SKULDER Kapital fonder Resultat tidigare år Resultat innevarande år Depåbevis Depåbevis Oikocredit Kortfristiga skulder Totala skulder % det totala medlemskapitalet i Oikocredit innehas Stiftelsen: 8,8% 9,1% 8,6% B.7 Utvald historik seende finansiell nyckelinformation om emittenten för varje räkenskapsår omfattas historiken över den finansiella nyckelinformationen Ovanstående information tillsammans med en beskrivning väsentliga förändring ar emittentens finansiella position verksam- hets- Resultaträkning för åren 2014, (före resultatdisposition) INTÄKTER EUR.000 EUR.000 EUR.000 Utdelningar mottagna från Oikocredit U.A. Utdelningar betalade eller krediterade till innehare depåbevis (1.055) (781) (772) Finansiellt stöd Oikocredit Ränta Kursdifferens (65) UTGIFTER Kontors- övriga utgifter (64) (58) ÅRETS RESULTAT Ej tillämpligt: Till med detta prospekts datum har inga väsentliga förändringar emittentens finansiella ställning eller rörelseresultat inträffat. OISF PROSPEKT

6 resultat under eller efter perioden omfattas historiken seende finansiell nyckelinformation B.9 Vinstprognos Ej tillämpligt: Ingen vinstprognos har tagits in i prospektet. B.10 Beskaffenheten eventuella förbehåll i revisionsrapporten över historisk finansiell information D.4 Information om emittenten de underliggande andelarn a Ej tillämpligt: Revisionsberättelsen seende den publicerade koncernredovisningen för räkenskapsåret slutades 31 december 2014, innehåller inte några förbehåll. Se D.4 nedan. Stichting Oikocredit International Share Foundation ("Stiftelsen"), en stiftelse enligt nederländsk rätt, etablerades verkar under nederländsk lagstiftning genom stiftelseurkund daterad den 10 mars Stiftelsen har sitt säte kontorsadress i Amersfoort, Nederländerna, är registrerat i handelsregistret vid handelskammaren för Gooi-, Eem-, en Flevoland (Chamber of Commerce and Industry for Gooi-, Eem- en Flevoland) med registreringsnummer Sektion C Värdepapper C.13 Information om de underliggande andelarna C.1 Beskrivning andelsslag -klass B.32 Information om emittenten depåbevisen Identifikationsnummer för värdepappret Andelarna är registrerade andelar Oikocredits andelskapital med ett nominellt värde om 200 euro, 150 brittiska pund, svenska kronor, 200 kanadensiska dollar, 250 schweiziska franc eller 200 amerikanska dollar eller i annan valuta fastställs ledningsgruppen. Andelarna är uppdelade i delar andelar, uttryckta med decimaler. Ej tillämpligt: Andelarna har inget identifikationsnummer värdepapper 6 OISF PROSPEKT 2015

7 C.2 Andelarnas valuta Andelarna är noterade i euro (EUR), brittiska pund (GBP), svenska kronor (SEK), kanadensiska dollar (CAD), schweiziska franc (CHF) eller amerikanska dollar (USD) eller i annan valuta fastställs ledningsgruppen. C.3 Antal emitterade till fullo betalda andelar, nominellt värde per andel Den 15 juni 2015 är samtliga andelar emitterade till fullo betalda. Andelarnas nominella värde är 200 EUR, 150 GBP, SEK, 200 CAD, 250 CHF eller 200 USD eller annan valuta fastställs ledningsgruppen. C.4 Rättigheter medföljer andelarna Andelarna är underkastade nederländsk lagstiftning. Andelar emitteras fortlöpande till nominellt värde, efter ledningsgruppens gottfinnande det finns ingen begränsning för antalet andelar kan emitteras. Alla andelar berättigar dess ägare till utdelning i relation till andelarnas nominella värde. Deltagarna vid årsstämman skall, efter att ha beaktat ledningsgruppens rekommendationer, besluta om hur årets nettoresultat skall disponeras. Utdelning betalas antingen genom att tilldela ytterligare andelar andelar eller kontant. Under förutsättning att minst en andel innehas, får även delar andelar förvärvas. Varje medlem får ge en röst vid årsstämman, osett antalet andelar innehas. Andelar emitteras det datum Oikocredit mottar beloppet motsvarar andelskapitalet från dess medlemmar. För det fall andelar emitteras till nya medlemmar späds följaktligen övriga andelsägares andelsinneh ut omgående. Summan den procentuella andelen den omedelbara utspädningen kan inte beräknas efter andelar emitteras kontinuerligt antalet andelar kan emitteras är obegränsat. Andelar kommer att lösas in Oikocredit under beaktande villkoren framgår artikel 13 i bolagsordningen, vilka är följande: andelar skall inlösas, om en medlem upphör att vara medlem i Oikocredit, senast fem år efter att medlemskapet upphört andelar ska inlösas, senast fem år efter begäran om inlösen, oaktat vad framgår artikel 10 i bolagsordningen, utan att medlemmen upphör att vara medlem i Oikocredit. inlösen skall ske till nominellt värde Om nettobehållningen per andel är lägre än andelarnas nominella värde enligt den senaste reviderade (interims-) balansräkningen föregår Oikocredits inlösen, skall inlösenbeloppet emellertid inte överstiga summan motsvarar andelarnas nettobehållning enligt sådan balansräkning. C.5 Överlåtelsebegränsningar seende andelarna Ledningsgruppen får, efter eget gottfinnande, besluta om andelarnas överlåtbarhet. Efter bolagsordningen (artiklarna 5 9) fastställer att bara medlemmar får äga andelar, får medlemmar fritt överlåta sina andelar till andra medlemmar efter skriftligt meddelande till Oikocredit, men ledningsgruppen kommer att förhindra överlåtelse andelar från medlemmar till icke-medlemmar. C.6 Notering upptagande andelarna till handel samt reglerade marknader där andelarna kommer att handlas Ej tillämpligt: Andelarna kommer inte att noteras eller upptas till handel. OISF PROSPEKT

8 C.7 Utdelningspolicy Fördelningen nettoresultatet från år 2014 kommer att beslutas årsstämman efter beaktande ledningsgruppens förslag. Det utdelningsbara nettoresultatet beräknas genom att årets nettoresultat korrigeras med eventuella extraordinära kostnader eller intäkter inte är hänförliga till den normala verksamheten samt sättning till den allmänna reservfonden. Det kvarvarande utdelningsbara nettoresultatet betalas ut utdelning. C.14 - Information om depåbevisen Oikocredits policy är att betala maximalt 2 % andelarnas nominella värde i utdelning. Sedan 2012 är Oikocredits utdelningspolicy att betala 1/12 utdelningens procentsats, den godkänts årsstämman, för varje hel kalendermånad EUR-, USD-, CAD-, SEK- GBP-andelarna varit registrerade en utdelning om 1/12 utdelningens procentsats, den godkänts årsstämman, för varje hel kalendermånad CHFandelarna varit registrerade. Utdelning får vara betalbar i form en eller flera delar andelar /eller i kontanter. Utdelning tillhandahålls i kontanter inte är tagen i anspråk inom fem år skall tillfalla Oikocredit. Utdelning i belopp understiger 50 EUR, 50 USD, 50 CAD, 500 SEK, 50 GBP eller 50 CHF kommer inte att utbetalas utan återinvesteras automatiskt. Den totala föreslagna utdelningen för 2014 uppgår till 13,2 miljoner euro. Den föreslagna utdelningen per andel för 2014 uppgår till: 1/12 2 % för varje hel kalendermånad under 2014 då andelarna i EUR, USD; CAD, SEK GBP registrerades 1/12 1 % för varje hel kalendermånad under 2014 då andelarna i CHF registrerades C.1 Beskrivning depåbevisens slag klass Identifikationsnummer för värdepappret C.2 Depåbevisens valuta C.4 Rättigheter medföljer depåbevisen Depåbevis utgör registrerade anspråk ("vorderingen op naam") riktade mot Stiftelsen är underkastade bestämmelser villkor representerar äganderätten i andelarna förvärvas administreras Stiftelsen i inneharnas intresse för vilka de emitteras på ett-till-ett basis. Depåbevisen erbjuds fortlöpande det finns inget maximalt antal depåbevis eller någon begränsad tidsperiod under vilken depåbevisen kan ges ut eller förvärvas. Depåbevisen andelarna är inte kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Depåbevisen registreras i en bok, vilket innebär att Stiftelsen besitter ett register med namn, adresser information om bankkonton till inneharna antalet noteringen de innehda depåbevisen. Ej tillämpligt: Depåbevisen har inget identifikationsnummer värdepapper Depåbevisen är noterade i euro (EUR), brittiska pund (GBP), svenska kronor (SEK), kanadensiska dollar (CAD), schweizisk franc (CHF) eller amerikanska dollar (USD) eller i annan valuta fastställs stiftelsens styrelse. Med depåbevisen följer de rättigheter framgår villkoren bland annat ser utdelning utbetalning vid likvidation i förhållande till depåbevisen. Inneharna har ingen förköpsrätt vid erbjudanden om teckning depåbevis eller någon rätt till del Stiftelsens vinst. För det fall att Stiftelsen likvideras är inneharna berättigade till en del de medel återstår efter en sådan händelse, i enlighet med artikel 13 i stadgarna. Inneharna kommer så långt det är möjligt att erhålla ett belopp motsvarar deras intresse i Oikocredits underliggande andelar. Depåbevis medför ingen rätt för inneharen att rösta inga formella möten kommer att hållas för inneharna. Depåbevis kan inte påföras någon panträtt, nyttjanderätt eller någon annan rättighet eller belastning. Depåbevisen erbjuds fortlöpande. Det går inte att göra någon realistisk uppskattning intäkterna från emissionen depåbevis eller hur många depåbevis kommer att emitteras. Nyemitterade depåbevis framgår årsbokslutet kungörs vanligtvis inte separat till allmänheten. C.5 Överlåtelsebegränsningar seende Stiftelsens styrelse får, efter eget gottfinnande, besluta om depåbevisens överlåtbarhet. Efter stadgarna (artikel 3.1 a) fastställer att bara innehare får inneha depåbevis, får innehare fritt överlåta sina depåbevis till andra innehare, men Stiftelsens styrelse kommer att förhindra överlåtelse depåbevis från innehare till andra än innehare. 8 OISF PROSPEKT 2015

9 depåbevisen Beskrivning nyttjandet utövande rättigheter medföljer de underliggande andelarna, särskilt rösträtt Villkoren gäller för emittenten depåbevisens utövande sådana rättigheter åtgärder förutses för att erhålla instruktioner från inneharna depåbevis samt rätten att ta del vinsten eventuell överskott vid likvidation inte överförs till inneharna depåbevis Beskrivning eventuella (bank)- garantier gäller för depåbevisen för att tillförsäkra fullgörelse emittentens skyl- Inneharna kan inte byta ut depåbevisen ( niet royeerbaar ) mot andelar. Stiftelsen kan lösa in (återköpa) depåbevis så det utförligt beskrivs i villkoren till ett pris kan vara lägre men inte får vara högre än 200 EUR per andel, 200 USD per andel, 150 GBP per andel, SEK per andel, 200 CAD per andel, 250 CHF per andel eller något annat nominellt värde i annan valuta i vilken Oikocredit emitterar andelar. Stiftelsen har en röst kopplad till andelarna, oaktat antalet andelar innehas. Stiftelsen är medlem andelsägare i Oikocredit kommer att utöva alla rättigheter medföljer andelarna den förvaltar, exempelvis rätten att motta utdelning annan utskiftning, inkluderat utskiftning vid likvidation, kommer att utöva medlemsrättigheterna, så rösträtten vid Oikocredits stämmor, utan instruktioner från inneharna depåbevis. Ej tillämpligt: Inga sådana garantier är kopplade till depåbevisen. OISF PROSPEKT

10 digheter Sektion D - Risker D.4 - Nyckelinformation om emittenten de underliggande andelarna D.2 Nyckelrisker är specifika för emittenten Presumtiva investerare i depåbevisen för andelarna i Oikocredits kapital upplyses uttryckligen om att en sådan investering innebär finansiella risker. Riskerna osäkerheterna beskrivs i detta snitt kan påverka priset på depåbevisen de underliggande andelarna i Oikocredit kan ha en negativ inverkan på utdelningen på depåbevisen. Trots att de risker osäkerheter anges nedan enligt Stiftelsens uppfattning är de för Stiftelsen mest väsentliga riskerna osäkerheterna, kan Stiftelsen stå inför fler sådana. Ytterligare risker osäkerheter i dagsläget inte är kända för Stiftelsen, eller Stiftelsen för närvarande bedömer vara oväsentliga, kan ha en väsentligt skadlig inverkan på Stiftelsens finansiella ställning kan påverka utdelningen på depåbevisen negativt. Stiftelsen fungerar ett administrationskontor ( administratiekantoor ) åt Oikocredit är inte involverat i någon annan verksamhet. Följande risker utgör en kortfattad översikt över de viktiga riskfaktorerna. Risker relaterade till anläggningstillgångar Med beaktande att det inte finns någon normal marknad för depåbevisen, kan det förekomma att en innehare vill sälja alla eller delar sina depåbevis (tillfälligt) inte kan finna en köpare för sådana depåbevis. Inneharna bör följaktligen betrakta sina investeringar i depåbevis "anläggningstillgångar". Risker relaterade till Oikocredit Depåbevis är värdepapper innebär särskilda risker. Depåbevis är investeringsinstrument medför utdelning en gång årligen. Utdelningen bestäms de underliggande andelarnas nivå. De underliggande andelarna är andelarna i Oikocredits andelskapital. Depåbevis innebär därmed samma risknivå direktinvestering i andelar. Investerarna bör vara medvetna om att deras hela investering kan gå förlorad för det fall att andelarna i Oikocredit värderas till noll. Mot bakgrund Oikocredits målsättningar, innebär kriterierna för partnerfinansiering de länder där Oikocredit verkar tydliga risker. Oikocredit omfattas de vanliga kommersiella riskerna gäller för företag i allmänhet för marknaden i synnerhet. Dessa risker kan påverka Oikocredits finansiella verksamhetsresultat. Trots att de risker osäkerheter anges nedan enligt Oikocredits uppfattning är de för Oikocredit mest väsentliga riskerna osäkerheterna, kan Oikocredit stå inför fler sådana. Ytterligare risker osäkerheter i dagsläget inte är kända för Oikocredit, eller Oikocredit för närvarande bedömer vara oväsentliga, kan ha en väsentligt skadlig inverkan på Oikocredits affärer, verksamhetsresultat eller finansiella ställning kan påverka andelarnas värde negativt. Följande risker kan ha en negativ inverkan på priset för depåbevisen utdelningen på depåbevisen efter dessa risker potentiellt kan påverka de underliggande andelarna. Landsrisker Ekonomiska /eller politiska problem, ibland i förening med extrem inflation eller devalvering, kan göra det omöjligt för mottagarna Oikocredits finansiering att möta sina tidigare gjorda åtaganden gentemot Oikocredit. Oikocredits partnerfinansieringsportfölj i utvecklingsländer (utvecklingsfinansiering) kan vidare påverkas förekommande statliga, ekonomiska politiska problem (vilket kan resultera i inställda betalningar till följd valutakris, politiska åtgärder vidtagna för att hindra betalningar till institutioner utanför landet eller försämrat internt ekonomiskt läge). En mattning i den ekonomiska tillväxttakten eller recession i Europa /eller Amerikas förenta stater (USA) kan påverka tillförseln kapital till Oikocredit negativt. Dessa händelser kan påverka Oikocredits tillväxtmöjligheter såväl finansiella resultat kan därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Marknads- räntesatsrisker Oikocredit investerar en del sitt långsiktiga kapital i utestående utvecklingsfinansiering obligationer med 10 OISF PROSPEKT 2015

11 hög kreditvärdighet. Marknadsutveckling medför förändringar i räntesatser, kreditvärdigheten hos obligationsutställarna aktiekurser kommer att påverka värdet på Oikocredits obligations- aktieportfölj kan även påverka värdet på projektfinansieringsportföljen (utestående utvecklingsfinansiering). Detta kan påverka det finansiella resultatet därmed ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Valutarisker Betydande valutarisker föreligger, efter 92 % Oikocredits tillgängliga kapital (medlemskapital lån) vid utgången 2014 är noterat i euro medan 36 % de utestående beloppen i utvecklingsfinansiering är noterade i amerikanska dollar, 56 % i lokala valutor resterande 8 % i euro. De långfristiga placeringarna (främst en obligationsportfölj) är huvudsakligen noterade i euro. Oikocredit löper även en risk att förfallna belopp inte återbetalas våra partners (utestående utvecklingsfinansiering) i amerikanska dollar eller euro till följd en valutakris i ett land där Oikocredit verkar. Om dessa valutarisker skulle förverkligas (t.ex. vid sjunkande växelkurser seende amerikanska dollar eller lokala valutor gentemot euron) kan detta påverka reserverna det finansiella resultatet negativt därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Kreditrisker (eller motpartsrisker) risk för koncentration projektfinansiering till vissa sektorer Kreditrisker (t.ex. risker för att partners inte återbetalar vilket resulterar i förluster i vår projektutvecklingsportfölj) varierar mellan partners beror på beskaffenheten hos verksamheten, sektorn, ledningens kompetens en mängd andra faktorer. En del vår utvecklingsfinansiering kan även vara koncentrerad till vissa sektorer. Om problem uppstår inom en viss sektor (t.ex. naturkatastrofer inom jordbrukssektorn) kan det ha en negativ inverkan på partners är verksamma inom den sektorn. Detta kan resultera i att betalning inte erhålls från våra partners vilket kan resultera i förluster i vår utvecklingsfinansieringsportfölj. Alla förluster kan påverka det finansiella resultatet negativt därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Juridiska risker Efter Oikocredit verkar i olika länder över hela världen genomför transaktioner samt ingår tal är underkastade flera olika lagar går det inte att med absolut säkerhet säga att sådana transaktioner tal inte kan komma att ogiltigförklaras. Förluster hänförliga till ogiltigförklarade tal kan påverka det finansiella resultatet negativt därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Tillsynen utförs finansiella myndigheter (t.ex. centralbanker myndigheter för finansmarknader) över Oikocredits verksamhet kan ändras till följd lagändringar i de länder där Oikocredit verkar. Detta kan påverka kostnaderna samt möjligheterna att emittera andelar till medlemmar eller förmågan att investera i utvecklingsfinansiering i sådana länder. Detta kan även påverka tillväxtmöjligheter, likviditetsställning, finansiella ställning såväl Oikocredits resultat, vilket kan ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Beroende volontärer Efter Oikocredit till stor del är beroende volontärers insatser (genom stödorganisationer) för att attrahera nytt andelskapital kan Oikocredit ställas inför svårigheter att attrahera finansiering i samma volym om ett stort antal volontärer beslutar sig för att lämna Oikocredits stödorganisationer, eller om det blir omöjligt (till följd lagändringar i de länder där Oikocredit verkar) för volontärer att utföra sina uppdrag. Förluster på grund en dramatisk minskning volontärer resulterar i en minskning tillflödet andelskapital, eller betydande kostnader för att ersätta volontärerna, kan påverka det finansiella resultatet därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Likviditetsrisker Med beaktande att Oikocredit ingår åtaganden seende ny finansiering finns en risk att Oikocredit inte har förmågan att uppfylla dessa åtaganden i situationer då ett betydande antal partners inte återbetalar sina lån i tid. Detta kan dessutom påverka Oikocredits likviditet negativt vilka kan leda till att Oikocredit inte kan lösa in alla eller delar andelarna kan ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Illikviditet i andelarna Med beaktande att andelarna inte är noterade på någon handelsplats det inte finns någon normal marknad för andelarna måste andelarna betraktas så illikvida. Det kan förekomma att en medlem vill lösa in eller sälja alla eller delar sina andelar (tillfälligt) inte kan finna en köpare för sådana andelar, eller att Oikocredit inte har möjlighet att lösa in andelarna till följd likviditetsproblem hos Oikocredit. Medlemmarna bör följaktligen OISF PROSPEKT

12 betrakta sina investeringar i andelar 'anläggningstillgångar'. Anseenderisker Efter Oikocredit är beroende sina medlemmar för att tillföras nytt andelskapital, kan skador relaterade till Oikocredits anseende på ett allvarligt sätt påverka framtida tillförsel kapital kan påverka möjligheterna att finansiera sina åtaganden nya utvecklingsprojekt. Risk att inlösen andelar kommer att ske till ett pris understiger det nominella värdet Andelar kommer att lösas in Oikocredit under beaktande villkoren framgår artikel 13 i bolagsordningen, vilka är följande: andelar skall inlösas, om en medlem upphör att vara medlem i Oikocredit, senast fem år efter att medlemskapet upphört andelar ska inlösas, senast fem år efter begäran om inlösen, oaktat vad framgår artikel 10 i bolagsordningen, utan att medlemmen upphör att vara medlem i Oikocredit. inlösen skall ske till nominellt värde Om nettobehållningen per andel är lägre än andelarnas nominella värde enligt den senaste reviderade (interims-) balansräkningen föregår Oikocredits inlösen, skall inlösenbeloppet emellertid inte överstiga summan motsvarar andelarnas nettobehållning enligt sådan balansräkning. D.5 - Nyckelinformation om depåbevisen D.3 Nyckelrisker är specifika för depåbevisen Följande riskfaktorer är specifika för depåbevisen: Utspädningseffekter kan komma att minska framtida potentiella vinster per depåbevis. För det fall depåbevis emitteras till nya investerare, späds övriga medlemmars inneh följaktiligen ut omgående. Summan den procentuella andelen den omedelbara utspädningen kan inte beräknas efter depåbevis emitteras kontinuerligt antalet depåbevis kan emitteras är obegränsat. Efter det inte finns någon marknad för depåbevisen kan investerarna vara förhindrade att sälja depåbevisen till ett högre pris än vad betalats för dem. Med beaktande att depåbevisen inte är noterade på någon handelsplats det inte finns någon normal marknad för depåbevisen måste depåbevisen betraktas så illikvida. Det kan förekomma att en investerare vill lösa in eller sälja alla eller delar sina depåbevis (tillfälligt) inte kan finna en köpare för sådana depåbevis, eller att Stiftelsen inte har möjlighet att lösa in depåbevisen till följd likviditetsproblem. Investerarna bör följaktligen betrakta sina investeringar i depåbevis "anläggningstillgångar". Osäkerhet seende utbetalning utdelning inom en överskådlig framtid kan påverka depåbevisens värde. Sektion E Erbjudande E.1 Totalt nettoinflöde kapital uppskattad totalkostnad för emissionen, inklusive kostnader belastar investeraren Det totala nettoinflödet kapital beror på antalet depåbevis säljs. Depåbevisen erbjuds fortlöpande det finns inget maximalt antal depåbevis kan erbjudas. Det finns därför ingen realistisk uppskattning om hur stort inflödet kapital från depåbevisemissionen blir eller hur många depåbevis kommer att emitteras. Den maximala kostnaden för depåbevisemissionen kommer att uppgå till ungefär euro. Ej tillämpligt: Inga kostnader har/kommer att påföras investerarna i samband med erbjudandet depåbevis. 12 OISF PROSPEKT 2015

13 E.2a Bakgrunden till erbjudandet användning en kapitalet, uppskattat nettoinflöde kapital Anledningen till det fortlöpande erbjudandet är att generera kapital. Intäkterna från depåbevisen (efter drag för eventuella skatter) kommer att användas för att köpa andelar i Oikocredit i euro, amerikanska dollar eller i någon annan valuta. Stiftelsen kommer att betala teckningsbeloppen erhållits från inneharna de emitterade depåbevisen till Oikocredit, därefter kommer att emittera ett motsvarande antal andelar till Stiftelsen. Efter depåbevisen erbjuds fortlöpande finns ingen realistisk uppskattning hur stort inflödet kapital från depåbevisemissionen blir eller hur många depåbevis kommer att emitteras. E.3 Villkor för erbjudandet Erbjudandet teckningstiden Stiftelsen får (men är inte skyldig att) emittera depåbevis på begäran. Depåbevis får emitteras endast till personer, enheter eller organisationer till fullo instämmer med Oikocredits målsättningar godkänns antas lämpliga innehare Stiftelsens styrelse efter dess gottfinnande. Depåbevis emitteras till icke-kyrkliga organ, så banker utvecklingsorganisationer, (f.d.) personal (f.d.) styrelsemedlemmar i Oikocredit samt till individer i länder där ingen stödorganisation förekommer kan emittera depåbevis för andelar i Oikocredit. Stiftelsen kommer att emittera depåbevis till innehare till en teckningskurs motsvarar det nominella värdet de underliggande andelarna, vilket är 200 EUR per andel, 200 USD per andel, 150 GBP per andel, SEK per andel 250 CHF per andel eller något annat nominellt belopp i annan valuta Oikocredit emitterar sina andelar i, per depåbevis, utan kostnad (Stiftelsen har dock rätt att från beloppet dra eller innehålla sådant belopp inneharen ska betalas eller har betalts seende eventuella skatter, i förhållande till teckning eller betalning för depåbevis). Den första förfrågan om emission depåbevis från en presumtiv innehare sker genom att ge in ett komplett ifyllt teckningsformulär i enlighet med Bilaga A i villkoren till Stiftelsen. Samtliga förfrågningar från en innehare seende ytterligare depåbevis sker enligt det tillvägagångssätt bestäms Stiftelsens styrelse. Alla förfrågningar om att emittera depåbevis måste innehålla beloppet i euro eller amerikanska dollar eller annan valuta Oikocredit emitterar andelar i förfrågan ser, vilket alltid måste uppgå till minst 200 EUR per andel, 200 USD per andel, 150 GBP per andel, SEK per andel 250 CHF per andel eller något annat nominellt belopp i annan valuta Oikocredit emitterar sina andelar i för varje förfrågan. Efter det att förfrågan om att emittera depåbevis har lämnats in får inneharen inte återkalla förfrågan. Stiftelsen kommer att emittera depåbevis så snart möjligt efter det att (i) Stiftelsens styrelse har antagit sökanden en lämplig innehare (ii) Stiftelsen har mottagit det aktuella beloppet på sitt bankkonto. Dessutom får andelar depåbevis emitteras kommer att anges med upp till två siffror. Stiftelsen kommer att informera inneharen skriftligen genom ett kontoutdrag I enlighet med Bilaga B till villkoren. Stiftelsen får när helst emittera depåbevis, förutom i den utsträckning Oikocredit har slutat eller brutit emitteringen andelar. För det fall att teckningen inte uppfylls helt kommer eventuellt överskjutande belopp inbetalts innehare att återbetalas Stiftelsen via banköverföring. E.4 Intressen är väsentliga för erbjudandet (inklusive intressekonflikter) Ej tillämpligt: Såvitt Oikocredit känner till har ingen person är inblandad i emissionen depåbevis något intresse är väsentligt för erbjudandet depåbevisen det föreligger inga intressekonflikter. OISF PROSPEKT

14 E.5 Namn på det erbjudande företaget Stichting Oikocredit International Share Foundation kommer att emittera erbjuda depåbevisen. Ej tillämpligt: Det finns inga inlåsningstal Inlåsningsa vtal, involverade parter, talsperiod E.6 Belopp utspädnings effekt till följd erbjudandet För det fall depåbevis emitteras till nya innehare depåbevis späds följaktligen övriga andelsägares andelsinneh ut omgående. Summan den procentuella andelen den omedelbara utspädningen kan inte beräknas efter depåbevis emitteras kontinuerligt antalet depåbevis kan emitteras är obegränsat. E.7 Uppskattning kostnader kommer att belasta investerarna emittenten Depåbevis emitteras inlöses utan kostnad för inneharna (förutom det aktuella teckningsbeloppet), men Stiftelsen äger rätt att från beloppet ska betalas från eller till innehare, hålla inne eventuella skatter måste betalas, kvarhållas eller hållas inne Stiftelsen i samband med teckning, inlösen eller återköp depåbevis. Om intäkterna från Stiftelsen inte är tillräckliga för att täcka Stiftelsens kostnader, kommer en administrativ gift att debiteras inneharna. Avgiften kommer årligen inte att överstiga 0,5 % det nominella värdet depåbevisen innehas respektive innehare. Stiftelsen kommer att dra giften från utdelningen ska betalas till respektive innehare (vilket emellertid inte kommer att medföra ett negativt belopp). 14 OISF PROSPEKT 2015

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15)

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta Prestationsrelaterat Aktieprogram

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB

Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB Innehållsförteckning VD-ord..... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Tilläggsupplysningar och noter.. 8 Fotograf Laurent Duvillier,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer