OISF Prospekt Prospektsammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OISF Prospekt Prospektsammanfattning"

Transkript

1 OISF Prospekt Prospektsammanfattning daterat den 15 juni 2015 Sammanfattningar består informationskr, så kallade "element". Dessa element är numrerade i Sektion A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla element skall återfinnas i en sammanfattning seende den här typen värdepapper emittent. Efter det inte krävs att alla element behandlas i den här sammanfattningen kan det finnas luckor i elementens numrering. Trots att det kan krävas att vissa element finns med i sammanfattningen på grund typen värdepapper emittent, kan det vara så att det inte går att tillhandahålla någon relevant information seende sådana element. I sådana fall beskrivs elementet kort i sammanfattningen, med noteringen "ej tillämpligt". Sektion A Introduktion varningar A.1 Introduktion varningar Denna sammanfattning bör läsas en introduktion till prospektet. Ett eventuellt beslut att investera i depåbevisen skall baseras på en investerares bedömning prospektet i sin helhet. Om ett yrkande hänförligt till uppgifterna i prospektet anförs vid en domstol, kan den kärande investeraren, i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning, vara tvungen att svara för kostnaderna för översättning prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan bara åläggas de personer lagt fram sammanfattningen (inbegripet en översättning denna), men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna prospektet, eller om den inte, när den läses tillsammans med de andra delarna prospektet, tillhandahåller nyckelinformation syftar till att vägleda investerare överväger att investera i depåbevisen. A.2 Samtycke Ej tillämpligt: Ingen efterföljande återförsäljning eller slutlig placering depåbevisen via finansiella förmedlare kommer att ske. Sektion B Emittenten B.31 Information om emittenten de underliggande andelarna B.1 Emittentens namn Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ( Oikocredit ) B.2 Emittentens hemvist, associationsform, jurisdiktion ursprungsland Oikocredit är ett kooperativt sällskap med begränsat ansvar ( coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid ) bildat enligt nederländsk rätt med hemvist i Nederländerna. Oikocredit har sitt säte i Amersfoort, Nederländerna, huvudkontor på Berkenweg 7, 3818 LA i Amersfoort, Nederländerna. OISF PROSPEKT

2 B.3 Nyckelfaktorer relaterade till emittentens verksamhet huvudsakliga aktiviteter inklusive produkter, tjänster huvudsakliga marknader Oikocredit grundades 1975 på initiativ Kyrkornas Världsråd för att tillhandahålla ett investeringsverktyg för kyrkor kyrkorelaterade organisationer, med syfte att stötta behövande människor i utvecklingsländer. Oikocredits uppdrag formuleras enligt följande: Oikocredit utmanar alla att investera ansvarsfullt. Man tillhandahåller finansiella tjänster stöttar organisationer för att på ett hållbart sätt förbättra livskvaliteten för människor samhällen i låginkomstländer. Oikocredits huvudsakliga instrument för att genomföra uppdraget är partnerfinansiering. Oikocredit ger lån eller andra typer finansiering (kapital, hybridkapital eller garantier) till utvecklingen näringsidkande, livskraftiga företag bland grupper låginkomsttagare i allmänhet förvägras tillgång till finansiella tjänster. Därigenom stödjer Oikocredit kooperativ jämförbara organisationer lik organisationer för rättvis handel, finansiella förmedlare (däribland mikrofinansinstitut). Genom mikrofinansinstitut kan Oikocredit nå individer eller små grupper människor de inte kan betjäna med direkta lån. Låne- eller finansieringsbeloppen varierar från minst euro till högst euro med en amorteringstid på upp till tio år. Belopp överskrider 10 miljoner euro eller har en högriskprofil måste godkännas styrelsen. Oikocredits primära fokus är att tillgängliggöra finansiering till livskraftiga företag drivs grupper låginkomsttagare i utvecklingsländer. Denna "lån för utvecklingsmodell" baseras på en övertygelse att lån till produktiva företag uppmuntrar hållbar utveckling oberoende därför är mer effektiva än endast bidrag. Oikocredits projektfinansiering sker huvudsakligen i form lån med en genomsnittlig amorteringstid på cirka fyra till fem år. Resterande finansiering utgörs investeringar sker i form delägande. Oikocredits aktiva projektportfölj ( består godkänd lämnad finansiering) uppgick till cirka 805 projekt i nästan 70 länder om totalt cirka 944 miljoner euro per den 31 december 2014, vilka cirka 735 miljoner euro var utestående per den 31 december Tabellen nedan utvisar de huvudsakliga marknaderna där Oikocredit bedriver verksamhet. Länder med högsta utestående kapital (> 4 %) 31/12/ /12/ /12/2012 Indien 11 % 11 % 9 % Kambodja 7 % 6 % 6 % Bolivia 7 % 8 % 8 % Paraguay 7 % 7 % 7 % Guatemala 4 % <4 % <4% B.4a Trender betydelse påverkar emittenten branscherna den är verksam inom Oikocredit kommer att vara utsatt för ökad konkurrens på mikrofinans-området under 2015, lågräntesituationen förväntas fortsätta. Vi är emellertid i en god position för att fortsätta bygga upp vår investeringsportfölj, utveckla nya produkter, tjänster sektorer, investera i vår affär. Vi kommer fortsätta att prioritera tillväxt i Afrika, jordbruk, förnyelsebar energi finansiell inkludering, alltemedan vi ser bibehålla vår starka ställning fokus på kvaliteten de sociala resultaten inom de mer etablerade området mikrofinans. Vi kommer fortsätta söka nya typer samarbeten, t ex kommersiella banker i Afrika med finansiering till små medelstora företag skapar arbete för låginkomsttagare hjälper småskaliga bönder nå nya marknader. Vi kommer att stärka vår riskfond för lokala valutor (local currency risk fund) driva ett skatteprojekt för att utvärdera vår skattemässiga ställning i de länder vi har verksamhet. Projektet förväntas löpa över två år kommer att starta i juni Vi kommer också ta ställning till hur vi bäst kan diversifiera placeringarna våra reserver, för att ha ett bättre utgångsläge när räntorna så småningom börjar stiga igen. Vårt kooperativ fyller 40 år 2015, en viktig milstolpe kommer att firas under årsstämman i Berlin, Tyskland. Berlin är platsen där våra första medlemmar biföll bildandet det världspännande kooperativet den sociala investeraren Oikocredit. 2 OISF PROSPEKT 2015

3 B.5 Beskrivning Oikocreditkoncernen emittentens position däri Oikocredit utgör moderbolaget så det definieras i paragraf 2:24b i nederländska civillagen inkluderar Oikocredit, dess representationskontor utomlands, koncernbolag andra associationer i vilka Oikocredit utövar kontroll eller kontrollerar ledningen. Koncernbolag är sådana bolag i vilka Oikocredit utövar direkt eller indirekt kontroll genom aktieägande motsvarar mer än hälften rösterna, eller på annat sätt utövar kontroll över de finansiella verksamhetsrelaterade policyerna. Potentiella rösträtter kan utövas direkt på balansdagen har också räknats med. Representationskontor Oikocredit har representationskontor i följande länder: Argentina, Benin, Bulgarien, Kambodja, Elfenbenskusten, Kirgizistan, Mali, Mexiko, Moldien, Paraguay, Peru, Filippinerna, Rumänien, Ryska federationen, Senegal, Slovakien, Uganda Ukraina. Väsentliga enheter Följande enheter inom koncernen anses vara väsentlig betydelse, på grund viss verksamhet dessa bolag bedriver, till exempel utlåning /eller finansiering: Maaneeya Development & Finance Private Limited i Hyderabad, Indien ett helägt dotterbolag till Oikocredit i Indien hanterar utvecklingsfinansiering verksamhet i Indien Financial Company Oikocredit Ukraine i Lviv, Ukraina ett helägt dotterbolag till Oikocredit i Ukraina hanterar utvecklingsfinansiering verksamhet i Ukraina Oikocredit International Share Foundation, Amersfoort, Nederländerna (Share Foundation) Oikocredits International Share Foundation grundades den 10 mars 1995 i Amersfoort, Nederländerna, i enlighet med nederländsk lagstiftning. Det huvudsakliga syftet för Share Foundation är att tillhandahålla investeringsmöjligheter i Oikocredit genom att utfärda depåbevis för icke-kyrkliga organ, så banker, utvecklingsorganisationer individer i länder där stödföreningar inte existerar eller tillåts att själva sälja finansiella produkter. Oikocredit International Support Foundation, Amersfoort, Nederländerna (Support Foundation) Oikocredits International Support Foundation grundades den 10 mars 1995 i Amersfoort, Nederländerna, i enlighet med nederländsk lagstiftning. Det huvudsakliga syftet för Support Foundation är att främja tillhandahållandet mikrofinansiering andra former utvecklingsfinansiering för att stötta företagsinitiativ lokalbefolkningen i utvecklingsländer där det saknas ett fungerande nätverk banker kan finansiera sådana initiativ, samt tillhandahållande sådant är relaterat till ovanstående eller kan vara främjande. Low Income Countries Loan Fund, Amersfoort, Nederländerna (LIC Lånefond) Oikocredit har utvecklat LIC Lånefond investerar i projekt i låginkomstländer. Fonden har skapats en begränsad, skattetransparent investeringsfond ( beleggingsfonds ) med fria möjligheter att påbörja veckla investeringen. Fonden är inte en registrerad juridisk person, utan en icke-registrerad särskild kontraktuell sammanslutning ( fonds voor gemene rekening ). Fonden dess andelar kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Icke-väsentliga enheter Oikocredit har enheter inom koncernen inte anses ha någon väsentlig betydelse, vilket baseras på verksamheten (om sådan finns) i dessa enheter. Oikocredit har icke-väsentliga enheter i följande länder: Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kenya, Moçambique, Nicaragua, Nigeria, Rwanda, Filippinerna, Sydafrika, Tanzania Uruguay. Nationella stödkontor Oikocredit har nationella stödkontor för att assistera Oikocredits stödorganisationer i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kanada USA. Dessa nationella stödkontor bistår Oikocredits stödorganisationer (om sådana finns i landet) med kapitalanskaffning. OISF PROSPEKT

4 Koncernstruktur Oikocredit per den 1 januari 2015 B.6 Personer, direkt indirekt, har ett anmälningspliktigt inneh bolagets andelar eller röster. Deltagande i Oikocredit är endast öppet för medlemmar. Medlemskap i Oikocredit är begränsat till: grundarna, utgörs Kyrkornas Världsråd det nederländska Kyrkorådet medlemskyrkorna i Kyrkornas Världsråd kyrkor inte tillhör Kyrkornas Världsråd underdelningar till kyrkor kyrkoråd kyrkorelaterade organisationer stödorganisationer partnermedlemmar andra organisationer delar Oikocredits uppdrag förutom att investera är inbjudna styrelsen Andra organisationer bjuds in till Oikocredit styrelsen måste uppfylla följande kriterier: ha ett uppdrag målsättningar nära sammanfaller med Oikocredits uppdrag är demokratiskt organiserade återspeglar valkretsens eller medlemmarnas åsikter samt investerar minst euro i Oikocredits andelar Stödorganisationer etableras lokalt inom ett land eller en region för att erbjuda individer, kyrkoförsamlingar eller församlingar en möjlighet att investera i Oikocredit. Per den 31 mars 2015 äger följande medlemmar andelar i Oikocredit representerar mer än 5 % det totala andelskapitalet: Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.v. (14,7 %) Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg (14,2 %) Oikocredit Nederland Fonds (12,3 %) Oikocredit Austria (10,1 %) Oikocredit International Share Foundation (8,9 %) Oikocredit Nederland (7,1 %) Oikocredit Förderkreis Bayern e.v. (6,9 %) Huruvida majoritetsäg are har olika rösträtt Ej tillämpligt: Dessa medlemmars rösträtt skiljer sig inte från andra medlemmars. Direkt indirekt ägande eller kontroll över bolaget hur sådan kontroll tar sig uttryck Oikocredit känner inte till någon eller några parter, direkt eller indirekt kontrollerar omröstningarna på någon årsstämma. Oikocredit känner inte heller till någon överenskommelse kan resultera i ett kontrollskifte i organisationen. 4 OISF PROSPEKT 2015

5 Balansräkning per den 31 december 2014, /12/ /12/ /12/2012 TILLGÅNGAR EUR.000 EUR.000 EUR.000 Anläggningstillgångar Långsiktiga investeringar Medlemskapital i Oikocredit Omsättningstillgångar Kassa bank; bundna placeringar Övriga omsättningstillgångar Totala tillgångar SKULDER Kapital fonder Resultat tidigare år Resultat innevarande år Depåbevis Depåbevis Oikocredit Kortfristiga skulder Totala skulder % det totala medlemskapitalet i Oikocredit innehas Stiftelsen: 8,8% 9,1% 8,6% B.7 Utvald historik seende finansiell nyckelinformation om emittenten för varje räkenskapsår omfattas historiken över den finansiella nyckelinformationen Ovanstående information tillsammans med en beskrivning väsentliga förändring ar emittentens finansiella position verksam- hets- Resultaträkning för åren 2014, (före resultatdisposition) INTÄKTER EUR.000 EUR.000 EUR.000 Utdelningar mottagna från Oikocredit U.A. Utdelningar betalade eller krediterade till innehare depåbevis (1.055) (781) (772) Finansiellt stöd Oikocredit Ränta Kursdifferens (65) UTGIFTER Kontors- övriga utgifter (64) (58) ÅRETS RESULTAT Ej tillämpligt: Till med detta prospekts datum har inga väsentliga förändringar emittentens finansiella ställning eller rörelseresultat inträffat. OISF PROSPEKT

6 resultat under eller efter perioden omfattas historiken seende finansiell nyckelinformation B.9 Vinstprognos Ej tillämpligt: Ingen vinstprognos har tagits in i prospektet. B.10 Beskaffenheten eventuella förbehåll i revisionsrapporten över historisk finansiell information D.4 Information om emittenten de underliggande andelarn a Ej tillämpligt: Revisionsberättelsen seende den publicerade koncernredovisningen för räkenskapsåret slutades 31 december 2014, innehåller inte några förbehåll. Se D.4 nedan. Stichting Oikocredit International Share Foundation ("Stiftelsen"), en stiftelse enligt nederländsk rätt, etablerades verkar under nederländsk lagstiftning genom stiftelseurkund daterad den 10 mars Stiftelsen har sitt säte kontorsadress i Amersfoort, Nederländerna, är registrerat i handelsregistret vid handelskammaren för Gooi-, Eem-, en Flevoland (Chamber of Commerce and Industry for Gooi-, Eem- en Flevoland) med registreringsnummer Sektion C Värdepapper C.13 Information om de underliggande andelarna C.1 Beskrivning andelsslag -klass B.32 Information om emittenten depåbevisen Identifikationsnummer för värdepappret Andelarna är registrerade andelar Oikocredits andelskapital med ett nominellt värde om 200 euro, 150 brittiska pund, svenska kronor, 200 kanadensiska dollar, 250 schweiziska franc eller 200 amerikanska dollar eller i annan valuta fastställs ledningsgruppen. Andelarna är uppdelade i delar andelar, uttryckta med decimaler. Ej tillämpligt: Andelarna har inget identifikationsnummer värdepapper 6 OISF PROSPEKT 2015

7 C.2 Andelarnas valuta Andelarna är noterade i euro (EUR), brittiska pund (GBP), svenska kronor (SEK), kanadensiska dollar (CAD), schweiziska franc (CHF) eller amerikanska dollar (USD) eller i annan valuta fastställs ledningsgruppen. C.3 Antal emitterade till fullo betalda andelar, nominellt värde per andel Den 15 juni 2015 är samtliga andelar emitterade till fullo betalda. Andelarnas nominella värde är 200 EUR, 150 GBP, SEK, 200 CAD, 250 CHF eller 200 USD eller annan valuta fastställs ledningsgruppen. C.4 Rättigheter medföljer andelarna Andelarna är underkastade nederländsk lagstiftning. Andelar emitteras fortlöpande till nominellt värde, efter ledningsgruppens gottfinnande det finns ingen begränsning för antalet andelar kan emitteras. Alla andelar berättigar dess ägare till utdelning i relation till andelarnas nominella värde. Deltagarna vid årsstämman skall, efter att ha beaktat ledningsgruppens rekommendationer, besluta om hur årets nettoresultat skall disponeras. Utdelning betalas antingen genom att tilldela ytterligare andelar andelar eller kontant. Under förutsättning att minst en andel innehas, får även delar andelar förvärvas. Varje medlem får ge en röst vid årsstämman, osett antalet andelar innehas. Andelar emitteras det datum Oikocredit mottar beloppet motsvarar andelskapitalet från dess medlemmar. För det fall andelar emitteras till nya medlemmar späds följaktligen övriga andelsägares andelsinneh ut omgående. Summan den procentuella andelen den omedelbara utspädningen kan inte beräknas efter andelar emitteras kontinuerligt antalet andelar kan emitteras är obegränsat. Andelar kommer att lösas in Oikocredit under beaktande villkoren framgår artikel 13 i bolagsordningen, vilka är följande: andelar skall inlösas, om en medlem upphör att vara medlem i Oikocredit, senast fem år efter att medlemskapet upphört andelar ska inlösas, senast fem år efter begäran om inlösen, oaktat vad framgår artikel 10 i bolagsordningen, utan att medlemmen upphör att vara medlem i Oikocredit. inlösen skall ske till nominellt värde Om nettobehållningen per andel är lägre än andelarnas nominella värde enligt den senaste reviderade (interims-) balansräkningen föregår Oikocredits inlösen, skall inlösenbeloppet emellertid inte överstiga summan motsvarar andelarnas nettobehållning enligt sådan balansräkning. C.5 Överlåtelsebegränsningar seende andelarna Ledningsgruppen får, efter eget gottfinnande, besluta om andelarnas överlåtbarhet. Efter bolagsordningen (artiklarna 5 9) fastställer att bara medlemmar får äga andelar, får medlemmar fritt överlåta sina andelar till andra medlemmar efter skriftligt meddelande till Oikocredit, men ledningsgruppen kommer att förhindra överlåtelse andelar från medlemmar till icke-medlemmar. C.6 Notering upptagande andelarna till handel samt reglerade marknader där andelarna kommer att handlas Ej tillämpligt: Andelarna kommer inte att noteras eller upptas till handel. OISF PROSPEKT

8 C.7 Utdelningspolicy Fördelningen nettoresultatet från år 2014 kommer att beslutas årsstämman efter beaktande ledningsgruppens förslag. Det utdelningsbara nettoresultatet beräknas genom att årets nettoresultat korrigeras med eventuella extraordinära kostnader eller intäkter inte är hänförliga till den normala verksamheten samt sättning till den allmänna reservfonden. Det kvarvarande utdelningsbara nettoresultatet betalas ut utdelning. C.14 - Information om depåbevisen Oikocredits policy är att betala maximalt 2 % andelarnas nominella värde i utdelning. Sedan 2012 är Oikocredits utdelningspolicy att betala 1/12 utdelningens procentsats, den godkänts årsstämman, för varje hel kalendermånad EUR-, USD-, CAD-, SEK- GBP-andelarna varit registrerade en utdelning om 1/12 utdelningens procentsats, den godkänts årsstämman, för varje hel kalendermånad CHFandelarna varit registrerade. Utdelning får vara betalbar i form en eller flera delar andelar /eller i kontanter. Utdelning tillhandahålls i kontanter inte är tagen i anspråk inom fem år skall tillfalla Oikocredit. Utdelning i belopp understiger 50 EUR, 50 USD, 50 CAD, 500 SEK, 50 GBP eller 50 CHF kommer inte att utbetalas utan återinvesteras automatiskt. Den totala föreslagna utdelningen för 2014 uppgår till 13,2 miljoner euro. Den föreslagna utdelningen per andel för 2014 uppgår till: 1/12 2 % för varje hel kalendermånad under 2014 då andelarna i EUR, USD; CAD, SEK GBP registrerades 1/12 1 % för varje hel kalendermånad under 2014 då andelarna i CHF registrerades C.1 Beskrivning depåbevisens slag klass Identifikationsnummer för värdepappret C.2 Depåbevisens valuta C.4 Rättigheter medföljer depåbevisen Depåbevis utgör registrerade anspråk ("vorderingen op naam") riktade mot Stiftelsen är underkastade bestämmelser villkor representerar äganderätten i andelarna förvärvas administreras Stiftelsen i inneharnas intresse för vilka de emitteras på ett-till-ett basis. Depåbevisen erbjuds fortlöpande det finns inget maximalt antal depåbevis eller någon begränsad tidsperiod under vilken depåbevisen kan ges ut eller förvärvas. Depåbevisen andelarna är inte kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Depåbevisen registreras i en bok, vilket innebär att Stiftelsen besitter ett register med namn, adresser information om bankkonton till inneharna antalet noteringen de innehda depåbevisen. Ej tillämpligt: Depåbevisen har inget identifikationsnummer värdepapper Depåbevisen är noterade i euro (EUR), brittiska pund (GBP), svenska kronor (SEK), kanadensiska dollar (CAD), schweizisk franc (CHF) eller amerikanska dollar (USD) eller i annan valuta fastställs stiftelsens styrelse. Med depåbevisen följer de rättigheter framgår villkoren bland annat ser utdelning utbetalning vid likvidation i förhållande till depåbevisen. Inneharna har ingen förköpsrätt vid erbjudanden om teckning depåbevis eller någon rätt till del Stiftelsens vinst. För det fall att Stiftelsen likvideras är inneharna berättigade till en del de medel återstår efter en sådan händelse, i enlighet med artikel 13 i stadgarna. Inneharna kommer så långt det är möjligt att erhålla ett belopp motsvarar deras intresse i Oikocredits underliggande andelar. Depåbevis medför ingen rätt för inneharen att rösta inga formella möten kommer att hållas för inneharna. Depåbevis kan inte påföras någon panträtt, nyttjanderätt eller någon annan rättighet eller belastning. Depåbevisen erbjuds fortlöpande. Det går inte att göra någon realistisk uppskattning intäkterna från emissionen depåbevis eller hur många depåbevis kommer att emitteras. Nyemitterade depåbevis framgår årsbokslutet kungörs vanligtvis inte separat till allmänheten. C.5 Överlåtelsebegränsningar seende Stiftelsens styrelse får, efter eget gottfinnande, besluta om depåbevisens överlåtbarhet. Efter stadgarna (artikel 3.1 a) fastställer att bara innehare får inneha depåbevis, får innehare fritt överlåta sina depåbevis till andra innehare, men Stiftelsens styrelse kommer att förhindra överlåtelse depåbevis från innehare till andra än innehare. 8 OISF PROSPEKT 2015

9 depåbevisen Beskrivning nyttjandet utövande rättigheter medföljer de underliggande andelarna, särskilt rösträtt Villkoren gäller för emittenten depåbevisens utövande sådana rättigheter åtgärder förutses för att erhålla instruktioner från inneharna depåbevis samt rätten att ta del vinsten eventuell överskott vid likvidation inte överförs till inneharna depåbevis Beskrivning eventuella (bank)- garantier gäller för depåbevisen för att tillförsäkra fullgörelse emittentens skyl- Inneharna kan inte byta ut depåbevisen ( niet royeerbaar ) mot andelar. Stiftelsen kan lösa in (återköpa) depåbevis så det utförligt beskrivs i villkoren till ett pris kan vara lägre men inte får vara högre än 200 EUR per andel, 200 USD per andel, 150 GBP per andel, SEK per andel, 200 CAD per andel, 250 CHF per andel eller något annat nominellt värde i annan valuta i vilken Oikocredit emitterar andelar. Stiftelsen har en röst kopplad till andelarna, oaktat antalet andelar innehas. Stiftelsen är medlem andelsägare i Oikocredit kommer att utöva alla rättigheter medföljer andelarna den förvaltar, exempelvis rätten att motta utdelning annan utskiftning, inkluderat utskiftning vid likvidation, kommer att utöva medlemsrättigheterna, så rösträtten vid Oikocredits stämmor, utan instruktioner från inneharna depåbevis. Ej tillämpligt: Inga sådana garantier är kopplade till depåbevisen. OISF PROSPEKT

10 digheter Sektion D - Risker D.4 - Nyckelinformation om emittenten de underliggande andelarna D.2 Nyckelrisker är specifika för emittenten Presumtiva investerare i depåbevisen för andelarna i Oikocredits kapital upplyses uttryckligen om att en sådan investering innebär finansiella risker. Riskerna osäkerheterna beskrivs i detta snitt kan påverka priset på depåbevisen de underliggande andelarna i Oikocredit kan ha en negativ inverkan på utdelningen på depåbevisen. Trots att de risker osäkerheter anges nedan enligt Stiftelsens uppfattning är de för Stiftelsen mest väsentliga riskerna osäkerheterna, kan Stiftelsen stå inför fler sådana. Ytterligare risker osäkerheter i dagsläget inte är kända för Stiftelsen, eller Stiftelsen för närvarande bedömer vara oväsentliga, kan ha en väsentligt skadlig inverkan på Stiftelsens finansiella ställning kan påverka utdelningen på depåbevisen negativt. Stiftelsen fungerar ett administrationskontor ( administratiekantoor ) åt Oikocredit är inte involverat i någon annan verksamhet. Följande risker utgör en kortfattad översikt över de viktiga riskfaktorerna. Risker relaterade till anläggningstillgångar Med beaktande att det inte finns någon normal marknad för depåbevisen, kan det förekomma att en innehare vill sälja alla eller delar sina depåbevis (tillfälligt) inte kan finna en köpare för sådana depåbevis. Inneharna bör följaktligen betrakta sina investeringar i depåbevis "anläggningstillgångar". Risker relaterade till Oikocredit Depåbevis är värdepapper innebär särskilda risker. Depåbevis är investeringsinstrument medför utdelning en gång årligen. Utdelningen bestäms de underliggande andelarnas nivå. De underliggande andelarna är andelarna i Oikocredits andelskapital. Depåbevis innebär därmed samma risknivå direktinvestering i andelar. Investerarna bör vara medvetna om att deras hela investering kan gå förlorad för det fall att andelarna i Oikocredit värderas till noll. Mot bakgrund Oikocredits målsättningar, innebär kriterierna för partnerfinansiering de länder där Oikocredit verkar tydliga risker. Oikocredit omfattas de vanliga kommersiella riskerna gäller för företag i allmänhet för marknaden i synnerhet. Dessa risker kan påverka Oikocredits finansiella verksamhetsresultat. Trots att de risker osäkerheter anges nedan enligt Oikocredits uppfattning är de för Oikocredit mest väsentliga riskerna osäkerheterna, kan Oikocredit stå inför fler sådana. Ytterligare risker osäkerheter i dagsläget inte är kända för Oikocredit, eller Oikocredit för närvarande bedömer vara oväsentliga, kan ha en väsentligt skadlig inverkan på Oikocredits affärer, verksamhetsresultat eller finansiella ställning kan påverka andelarnas värde negativt. Följande risker kan ha en negativ inverkan på priset för depåbevisen utdelningen på depåbevisen efter dessa risker potentiellt kan påverka de underliggande andelarna. Landsrisker Ekonomiska /eller politiska problem, ibland i förening med extrem inflation eller devalvering, kan göra det omöjligt för mottagarna Oikocredits finansiering att möta sina tidigare gjorda åtaganden gentemot Oikocredit. Oikocredits partnerfinansieringsportfölj i utvecklingsländer (utvecklingsfinansiering) kan vidare påverkas förekommande statliga, ekonomiska politiska problem (vilket kan resultera i inställda betalningar till följd valutakris, politiska åtgärder vidtagna för att hindra betalningar till institutioner utanför landet eller försämrat internt ekonomiskt läge). En mattning i den ekonomiska tillväxttakten eller recession i Europa /eller Amerikas förenta stater (USA) kan påverka tillförseln kapital till Oikocredit negativt. Dessa händelser kan påverka Oikocredits tillväxtmöjligheter såväl finansiella resultat kan därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Marknads- räntesatsrisker Oikocredit investerar en del sitt långsiktiga kapital i utestående utvecklingsfinansiering obligationer med 10 OISF PROSPEKT 2015

11 hög kreditvärdighet. Marknadsutveckling medför förändringar i räntesatser, kreditvärdigheten hos obligationsutställarna aktiekurser kommer att påverka värdet på Oikocredits obligations- aktieportfölj kan även påverka värdet på projektfinansieringsportföljen (utestående utvecklingsfinansiering). Detta kan påverka det finansiella resultatet därmed ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Valutarisker Betydande valutarisker föreligger, efter 92 % Oikocredits tillgängliga kapital (medlemskapital lån) vid utgången 2014 är noterat i euro medan 36 % de utestående beloppen i utvecklingsfinansiering är noterade i amerikanska dollar, 56 % i lokala valutor resterande 8 % i euro. De långfristiga placeringarna (främst en obligationsportfölj) är huvudsakligen noterade i euro. Oikocredit löper även en risk att förfallna belopp inte återbetalas våra partners (utestående utvecklingsfinansiering) i amerikanska dollar eller euro till följd en valutakris i ett land där Oikocredit verkar. Om dessa valutarisker skulle förverkligas (t.ex. vid sjunkande växelkurser seende amerikanska dollar eller lokala valutor gentemot euron) kan detta påverka reserverna det finansiella resultatet negativt därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Kreditrisker (eller motpartsrisker) risk för koncentration projektfinansiering till vissa sektorer Kreditrisker (t.ex. risker för att partners inte återbetalar vilket resulterar i förluster i vår projektutvecklingsportfölj) varierar mellan partners beror på beskaffenheten hos verksamheten, sektorn, ledningens kompetens en mängd andra faktorer. En del vår utvecklingsfinansiering kan även vara koncentrerad till vissa sektorer. Om problem uppstår inom en viss sektor (t.ex. naturkatastrofer inom jordbrukssektorn) kan det ha en negativ inverkan på partners är verksamma inom den sektorn. Detta kan resultera i att betalning inte erhålls från våra partners vilket kan resultera i förluster i vår utvecklingsfinansieringsportfölj. Alla förluster kan påverka det finansiella resultatet negativt därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Juridiska risker Efter Oikocredit verkar i olika länder över hela världen genomför transaktioner samt ingår tal är underkastade flera olika lagar går det inte att med absolut säkerhet säga att sådana transaktioner tal inte kan komma att ogiltigförklaras. Förluster hänförliga till ogiltigförklarade tal kan påverka det finansiella resultatet negativt därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Tillsynen utförs finansiella myndigheter (t.ex. centralbanker myndigheter för finansmarknader) över Oikocredits verksamhet kan ändras till följd lagändringar i de länder där Oikocredit verkar. Detta kan påverka kostnaderna samt möjligheterna att emittera andelar till medlemmar eller förmågan att investera i utvecklingsfinansiering i sådana länder. Detta kan även påverka tillväxtmöjligheter, likviditetsställning, finansiella ställning såväl Oikocredits resultat, vilket kan ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Beroende volontärer Efter Oikocredit till stor del är beroende volontärers insatser (genom stödorganisationer) för att attrahera nytt andelskapital kan Oikocredit ställas inför svårigheter att attrahera finansiering i samma volym om ett stort antal volontärer beslutar sig för att lämna Oikocredits stödorganisationer, eller om det blir omöjligt (till följd lagändringar i de länder där Oikocredit verkar) för volontärer att utföra sina uppdrag. Förluster på grund en dramatisk minskning volontärer resulterar i en minskning tillflödet andelskapital, eller betydande kostnader för att ersätta volontärerna, kan påverka det finansiella resultatet därför ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Likviditetsrisker Med beaktande att Oikocredit ingår åtaganden seende ny finansiering finns en risk att Oikocredit inte har förmågan att uppfylla dessa åtaganden i situationer då ett betydande antal partners inte återbetalar sina lån i tid. Detta kan dessutom påverka Oikocredits likviditet negativt vilka kan leda till att Oikocredit inte kan lösa in alla eller delar andelarna kan ha en negativ inverkan på utdelningen ska betalas ut per andel såväl på tillgångarnas nettovärde priset på andelarna. Illikviditet i andelarna Med beaktande att andelarna inte är noterade på någon handelsplats det inte finns någon normal marknad för andelarna måste andelarna betraktas så illikvida. Det kan förekomma att en medlem vill lösa in eller sälja alla eller delar sina andelar (tillfälligt) inte kan finna en köpare för sådana andelar, eller att Oikocredit inte har möjlighet att lösa in andelarna till följd likviditetsproblem hos Oikocredit. Medlemmarna bör följaktligen OISF PROSPEKT

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier

Inbjudan till förvärv av aktier Utkast 2014-01-31 Bolagslogotype Inbjudan till förvärv av aktier i Bufab Holding AB (publ) JOINT LEAD MANAGERS AND JOINT BOOKRUNNERS Inbjudan till förvärv av aktier Viktig information till investerare

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER, SE AVSNITTET ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR.

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån. Grundprospekt 2014/15

PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån. Grundprospekt 2014/15 PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån Grundprospekt 2014/15 Oktober 2014 Friskrivningar Detta Prospekt, som har ingivits till Finansinspektionen för godkännande, har upprättats

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB Notera att teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna

Läs mer

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL)

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL) ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Inbjudan till teckning av preferensaktier i RealXState AB VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Global Financial Group Sweden AB (publ)

Global Financial Group Sweden AB (publ) Global Financial Group Sweden AB (publ) Prospekt avseende riktad emission och försäljning av befintliga aktier 30 september 2014 1 (68) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER

Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats med anledning av

Läs mer