STRONGHOLD INVEST AB PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV OBLIGATIONSLÅN 2013/2016 OM KRONOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRONGHOLD INVEST AB PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV OBLIGATIONSLÅN 2013/2016 OM 111 000 000 KRONOR"

Transkript

1 STRONGHOLD INVEST AB PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV OBLIGATIONSLÅN 2013/2016 OM KRONOR

2 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Stronghold Invest AB ( Bolaget ) med anledning av att Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna ( Obligationerna ) emitterade under Bolagets obligationslån om SEK ( Obligationslånet ) till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG, ändrat genom rådets direktiv 2010/73/EU. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande och sådan registrering inte innebär någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Prospektet är korrekta eller fullständiga. Prospektet har upprättats för att möjliggöra upptagande av Obligationerna till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm och utgör inte till någon del ett erbjudande från Bolaget om teckning eller förvärv av Obligationerna. Svensk lag är tillämplig på Prospektet. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller försäljning kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot regler i sådant land. Innehavare av Prospektet eller Obligationer emitterade inom Obligationslånet måste därför informera sig om, och iaktta, eventuella restriktioner. Obligationerna har inte och kommer inte att registreras enligt den amerikanska vid var tid gällande värdepapperslagstiftningen, U.S. Securities Act of 1933, eller någon delstatlig värdepapperslagstiftning i USA. Vidare har Bolaget inte registrerat Obligationerna enligt något annat lands värdepapperslagstiftning. Eventuella uttalanden om prognoser, framtidsutsikter och övriga framtida förhållanden i Prospektet är gjorda av styrelsen i Bolaget och är baserade på nuvarande förhållanden. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i Obligationerna är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Obligationerna uppmanas därför att noggrant studera Prospektet och speciellt avsnittet Riskfaktorer. Varje potentiell investerare i Obligationerna måste avgöra lämpligheten av en investering i ljuset av sina egna förhållanden. Prospektet hålls tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.stronghold.se) respektive webbplatser. Papperskopior kan erhållas från Bolaget. Med SEK avses svenska kronor och med EUR avses euro. Tvist rörande Prospektet ska avgöras av svensk lag och av svenska domstolar exklusivt. Begrepp och termer som nyttjas i Prospektet har samma innebörd som i kapitlet Obligationsvillkor såtillvida inte annat uttryckligen framgår av Prospektet.

3 Innehållsförteckning RISKFAKTORER... 1 ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET OBLIGATIONSLÅNET I KORTHET INFORMATION OM BOLAGET BOLAGETS LEDNING ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH ÄGARSTRUKTUR LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅNET PÅ ENGELSKA FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅNET PÅ SVENSKA ADRESSER DEFINITIONER Stronghold eller Bolaget Koncernen Obligationslånet Stronghold Invest AB (publ), ett publikt aktiebolag med sitt registrerade säte i Stockholms kommun, Sverige, med org.nr Stronghold är koncernmoderbolag för Stronghold-koncernen Avser obligationslån 2013/2016, om SEK , ISIN: SE NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB Prospektet Föreliggande prospekt som upprättats med anledning av inregistrering av Obligationerna på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm

4 RISKFAKTORER Risker och risktagande är en ofrånkomlig del av att investera i värdepapper (de värdepapper som emitteras av Stronghold kallas i detta dokument för Obligationerna ). Det finns risker som relaterar såväl till förhållanden hänförliga till Stronghold och Koncernen som helhet, som till förhållanden utan någon särskild relation till Stronghold och/eller Koncernen. Utöver att ta hänsyn till den övriga informationen i detta dokument och göra en allmän utvärdering av externa faktorer bör investerare, innan de fattar ett investeringsbeslut, noggrant överväga följande riskfaktorer. Om någon av de händelser som diskuteras nedan inträffar kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Strongholds och/eller Koncernens verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat och därmed kunna påverka möjligheterna att infria förpliktelserna i enlighet med villkoren för Obligationslånet eller marknadspriset på Obligationerna. De risker som presenteras i detta dokument är inte uttömmande, och andra risker som för närvarande inte är kända för Koncernen eller som Koncernen för närvarande bedömer som oväsentliga och som därför inte diskuteras i detta dokument, kan också ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernen och dess förmåga att uppfylla sina förpliktelser under Obligationerna. Potentiella investerare bör därför noggrant överväga informationen i detta dokument och göra en självständig utvärdering innan de fattar ett investeringsbeslut. Riskfaktorerna nedan är inte rangordnade på något särskilt sätt. 1. Koncernspecifika risker Marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden Eventuell turbulens på markanden, i synnerhet på den nordiska fastighetsmarknaden, eller ytterligare nedgångar i den globala konjunkturen kan påverka den finansiella ställningen hos Koncernens kunder och potentiellt inverka på deras förmåga att göra affärer med Koncernen. Försämringar i den globala ekonomin eller en eventuell minskning av efterfrågan på Koncernenes tjänster och produkter kan påverka Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Konkurrens på marknaden Det råder hård konkurrens på den marknad på vilken Koncernen är verksam, och Koncernen har ett antal konkurrenter inom olika affärsområden och på olika geografiska marknader. Det kan inte uteslutas att dessa konkurrenter kommer att växa sig starkare i framtiden, till exempel genom ytterligare konsolidering. Det finns inga garantier för att Koncernen kommer att kunna konkurrera framgångsrikt mot varken nuvarande eller framtida tillkommande konkurrenter, och ett misslyckande härvidlag kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Anskaffning och förvaltning av fondmedel Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat är i stor utsträckning beroende av Koncernens förmåga att anskaffa kapital till och framtida fonder som förvaltas av Niam, liksom av att dessa fonders investeringar kan realiseras på ett framgångsrikt sätt. Eventuell turbulens på marknaden eller ytterligare nedgångar i den globala ekonomiska konjunkturen kan ha en negativ inverkan på Koncernens förmåga att attrahera investerare och anskaffa kapital, och kan också inverka på utfallet av den förväntade realisationen av fondens investeringar, och således också inverka negativt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

5 2 Det finns ingen garanti för att Niam kommer att fortsätta vara lika framgångsrikt i sin förvaltning av fonderna som historiskt, vilket kan innebära lägre förvaltningsavgifter och provisioner i framtiden. Fastighets- och portföljförvaltning Koncernen tillhandahåller tjänster till fastighetsägare och investerare vilka inkluderar bland annat fastighets- och portföljförvaltning. Missbedömningar med hänsyn till investeringsbeslut, omförhandling av hyresavtal, icke-efterlevnad av relevanta lagar och föreskrifter vid förvaltande av fastigheter eller allmän misskötsel av förvaltningen av fastighetsportföljer kan också inverka på Koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Det finns vidare ingen garanti för att Koncernen kommer kunna behålla samma kostnadsbas. Stora förändringar i prissättning och stigande kostnader kan ha en negativ inverkan på Koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Kundberoende Några av de största kunderna, till vissa bolag i Koncernen (t.ex. Newsec Asset Management), svarar tillsammans för en betydande del intäkterna för de bolag hos vilka de är kunder. Exponering mot ett fåtal viktiga kunder gör dessa bolag sårbara för förändringar i efterfrågan från dessa kunder, liksom för uppsägning av de relevanta avtalen. Förlusten av en viktig kund kan ha en negativ inverkan på Koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Expansionsplaner Koncernen förbereder för närvarande, genom Datscha, att påbörja verksamhet i Storbritannien. Datscha har investerat betydande belopp och nedlagda arbetstimmar i denna expansion. Det finns emellertid ingen garanti för att en sådan expansion kommer att bli framgångsrik, då Datscha går in på en mogen marknad där det råder hård konkurrens. Om expansionen inte blir framgångsrik kan Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt. Produktutveckling Koncernen, i synnerhet Datscha, är i inte obetydlig utsträckning beroende av sin förmåga att utveckla nya och innovativa produkter och tjänster. Det finns ingen garanti för att Koncernen kommer att bli framgångsrik på detta område. Om Koncernen inte är framgångsrik härvidlag kan Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt. Nyckelpersoner Koncernens framtida utveckling är till stor del beroende av dess nyckelpersoners kompetens, erfarenhet och engagemang. Dessa personer har också ingående kunskaper om branschen i allmänhet och om Koncernen i synnerhet. Det är därför viktigt för Koncernens framtida affärsverksamhet och utveckling att den lyckas behålla och såvitt är nödvändigt rekrytera kompetent personal. Om Koncernen skulle vara oförmögen att behålla eller rekrytera sådan personal kan detta ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Negativ publicitet Koncernen är beroende av sina varumärken för att behålla och attrahera nya kunder och investerare. Eventuell negativ publicitet eller negativa offentliggöranden hänförliga till Koncernen kan, oavsett om sådan publicitet eller sådana offentliggöranden är berättigade eller

6 3 inte, minska varumärkenas värde och ha en negativ inverkan på Koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Koncernens upplåning samt ränterisk Koncernen har ådragit sig, och kan komma att i enlighet med de begränsningar som uppställs av de slutliga villkoren för Obligationerna vidare ådra sig, finansiell skuldsättning för att finansiera Koncernens verksamhet. Sådan finansiering kan komma att generera kostnader vilka kan komma att vara högre än de intäkter som Koncernens verksamhet och investeringar genererar. Att låna pengar för att göra investeringar kommer att öka Koncernens exponering mot kapitalförluster och ökade räntekostnader. Försäkringar Om Koncernen är oförmögen att upprätthålla sitt försäkringsskydd på godtagbara villkor, eller om framtida affärsbetingade försäkringsbehov överstiger eller faller utanför Koncernens nuvarande försäkringsskydd, eller om Koncernens ekonomiska beredskap för oförsäkrade kostnader visar sig vara otillräcklig för att täcka de slutliga kostnaderna kan detta ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konkurrensrättsliga regler Vissa av bolagen i Koncernen har en relativt stor marknadsandel i Sverige, vilket medför att dessa bolag är mer exponerade mot risker hänförliga till tillämpliga konkurrensrättsliga regler (i synnerhet förbudet mot missbruk av dominerande ställning), och det kan inte uteslutas att dessa bolag kan komma att bli föremål för utredningar eller rättsliga förfaranden från konkurrensmyndigheter som en följd härav. Eventuella överträdelser av konkurrensrättsliga regler kan resultera i böter eller annan form av ansvar för de berörda bolagen, vilken kan ha en negativ inverkan på Koncernens rykte, verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Valutarisk Strongholds funktionella valuta är svenska kronor ( SEK ). Även om Koncernens intäkter och kostnader huvudsakligen denomineras i SEK så har Koncernen intäkter och kostnader vilka inte denomineras i SEK, utan i t.ex. euro, danska kronor och norska kronor. Koncernen är till följd härav exponerad mot ofördelaktiga fluktuationer i valutaväxelkurser, vilken kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Skatter och avgifter Koncernen bedriver sin verksamhet i enlighet med sin tolkning av tillämpliga skattebestämmelser, samt tillämpliga föreskrifter och uttalanden. Det finns dock ingen garanti för att Koncernens eller dess rådgivares tolkning och Koncernens tillämpning av lagar, förordningar och rättspraxis har varit eller kommer fortsätta att vara korrekt, eller att sådana lagar, förordningar och praxis inte kommer att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Om detta skulle inträffa kan Koncernens skatteskulder komma att öka, vilket kan ha en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning. Förmåga att uppfylla villkoren för Obligationerna Det åligger Stronghold att efterleva de slutliga villkoren för Obligationerna. Händelser utanför Koncernens kontroll, inklusive förändringar i de ekonomiska och affärsmässiga förutsättningar under vilka Koncernen bedriver sin verksamhet, kan påverka Strongholds förmåga att efterleva

7 4 bl.a. de åtaganden som slås fast i de slutliga villkoren för Obligationerna. Ett brott mot de slutliga villkoren för Obligationerna kan komma att utgöra en hävningsgrund enligt de slutliga villkoren för Obligationerna. Förmåga att infria låneåtagandet Strongholds förmåga att återbetala lånet som upptas under Obligationerna kommer att bero på bland annat Koncernens framtida finansiella och affärsmässiga prestation, vilka kommer att påverkas av de allmänna ekonomiska förhållandena liksom finansiella, affärsmässiga, regulatoriska med flera faktorer, varav några ligger utanför Koncernens kontroll. Om Koncernens rörelseintäkter inte är tillräckligt för att infria dess nuvarande eller framtida låneåtaganden kan Koncernen komma att bli tvungen att vidta sådana åtgärder som att reducera eller försena affärsbeslut om förvärv och investeringar, sälja tillgångar, omstrukturera eller omfinansiera sin skuld eller söka ytterligare riskkapital. Koncernen kan komma att inte kunna genomföra dessa åtgärder på tillfredsställande villkor, eller över huvud taget. Kreditrisk Koncernens nuvarande och potentiella kunder och andra motparter kan komma att hamna i en finansiell situation där de inte kan betala överenskomna arvoden eller andra skulder till Koncernen i den takt som de förfaller till betalning, eller annars inte kan fullfölja sina förpliktelser mot Koncernen. Det finns inga garantier för att Koncernens motparter kan fullfölja sina förpliktelser, vilket kan ha en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning. Beroende av andra bolag inom Koncernen Stronghold är ett holdingbolag och har som sådant inga andra tillgångar av betydelse än sina dotterbolag. Stronghold är således beroende av dotterbolagens verksamhet för att erhålla tillräckliga inkomster och tillräckliga kassaflöden. En minskning av varje sådan inkomst eller sådant kassaflöde kan ha en materiellt negativt inverkan på Strongholds finansiella läge och dess förmåga att återbetala sin skuld under Obligationerna. Ändrad lagstiftning Den verksamhet som Koncernen bedriver påverkas av ett antal lagar och förordningar, inklusive finans- och kapitalmarknadsrättsliga regleringar (exempelvis det s.k. AIFM-direktivet), konkurrensrättsliga regleringar, miljörättsliga regleringar och skattebestämmelser. Ny eller ändrad lagstiftning eller reglering kan ge upphov till oväntade kostnader eller påtvinga begränsningar på utvecklingen av affärsverksamheten eller annars påverka omsättningen, vilket kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet och rörelseresultat. Geografisk bredd och efterlevnad av befintliga lagar och förordningar Koncernen bedriver sin verksamhet i flera olika länder och måste följaktligen iaktta ett antal olika regulatoriska system i ett antal olika jurisdiktioner. Underlåtenhet att efterleva sådana lagar, regleringar eller tillståndskrav kan påverka Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

8 5 Rättstvister Krav eller andra rättsliga förfaranden kan i framtiden komma att framställas respektive inledas mot Koncernen. Sådana krav eller förfaranden kan komma att få betydande ofördelaktiga effekter för Koncernens finansiella ställning, prestation och position på marknaden. IT Koncernen använder IT-system för interna ändamål, liksom externt i kommunikationen med sina kunder. Omfattande stilleståndstid för nätverksservar liksom attacker från IT-virus kan negativt påverka vissa delar av Koncernens verksamhet, vilket ytterst kan komma att ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 2. Värdepappersspecifika risker Kreditrisk Investerare i Obligationerna bär en kreditrisk som hänför sig till Koncernen. Investerarens möjlighet att få betalning under de slutliga villkoren för Obligationerna är därför beroende av Strongholds förmåga att fullgöra sina betalningsåtaganden, vilka i sin tur i huvudsak är beroende av Koncernens finansiella ställning och hur Koncernens verksamhet presterar. Koncernens finansiella ställning påverkas av en mängd faktorer, av vilka några har nämnts ovan. En ökad kreditrisk kan få till följd att marknaden åsätter Obligationerna en högre riskpremie, vilket skulle påverka Obligationernas värde negativt. En annan aspekt av kreditrisken är att en försämrad finansiell ställning hos Koncernen kan minska Koncernens möjligheter att få lånefinansiering när Obligationerna förfaller till betalning. Återfinansieringsrisk Koncernen kan komma att bli tvungen att refinansiera hela eller delar av sina utestående lån, inklusive Obligationerna. Koncernens förmåga att framgångrikt refinansiera lånen är beroende av förhållandena på kapitalmarknaden och av Koncernens finansiella ställning vid ett sådant tillfälle då detta skulle bli aktuellt. Koncernen kan komma att sakna tillgång till finansieringskällor på gynnsamma villkor, eller helt och hållet. Koncernens oförmåga att refinansiera sina låneåtaganden på gynnsamma villkor, eller över huvud taget, kan ha en materiellt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat, liksom på obligationsinnehavarnas möjligheter att återfå lånebeloppet under Obligationerna. Ränterisk Obligationernas värde beror på ett antal faktorer, varav en av de mest betydande över tid är nivån på marknadsräntorna. En investering i Obligationerna innefattar en risk för att marknadsvärdet av Obligationerna kan påverkas negativt av förändringar i marknadsräntan. Likviditetsrisk Koncernen avser att ansöka om notering av Obligationer på en svensk reglerad marknad. Det kan emellertid inte garanteras att Obligationerna kommer att upptas till handel. Även om Obligationerna skulle komma att tas upp till handel på en reglerad marknad förekommer dessutom inte alltid aktiv handel, och det finns således inga garantier för att en likvid marknad för handel av Obligationerna kommer att uppstå eller upprätthållas, även om Obligationerna

9 6 noteras. Detta kan få till följd att obligationsinnehavarna inte kan avyttra Obligationerna när de så önskar, eller till ett pris som tillåter en vinst som är jämförbar med en liknande investering för vilken det finns en aktiv och fungerande sekundärmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan således komma att ha en negativ inverkan på Obligationernas marknadspris. Om Obligationerna noteras på en svensk reglerad marknad kan Obligationernas nominella värde vidare komma att inte vara indikativt för deras marknadsvärde. Det bör även noteras att det under en viss tidsperiod kan vara svårt eller omöjligt att avyttra Obligationerna (på över huvud taget rimliga villkor) till följd av, exempelvis, allvarliga prisfluktuationer, stängning av den relevanta marknaden eller handelsrestriktioner som har ålagts marknaden. Obligationerna kan vara en olämplig investering för vissa investerare Varje potentiell investerare i Obligationerna måste avgöra lämpligheten av investeringen i ljuset av investerarens egna förhållanden. Varje investerare bör i synnerhet: (c) (d) (e) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull värdering av Obligationerna, utvärdera fördelarna och riskerna med att investera i Obligationerna och ta ställning till den information som innefattas eller hänvisas till i detta dokument, eller ett tillägg till detta dokument; ha tillgång till och kunskap om lämpliga analytiska redskap för att, inom den kontext som investerarens individuella finansiella situation utgör, utvärdera en investering i Obligationerna samt den effekt som Obligationerna kommer att ha på investerarens portfölj i stort; ha tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig likviditet för att kunna bära risker som en investering i Obligationerna medför; helt och hållet förstå de slutliga villkoren för Obligationerna; och förmå utvärdera (antingen själv eller med hjälp av en finansiell rådgivare) möjliga scenarier för ekonomisk utveckling, ränteutveckling och andra faktorer som kan komma att påverka investerarens investering och investerarens förmåga att bära de aktuella riskerna. Obligationernas marknadspris kan vara volatilt Marknadspriset för Obligationerna kan vara föremål för betydande fluktuationer till följd av faktiska eller förväntade fluktuationer i Koncernens och dess konkurrenters rörelseresultat, ofördelaktig affärsutveckling, förändringar i det regulatoriska landskap i vilket Koncernen verkar, förändringar i finansiella prognoser av värdepappersanalytiker eller faktisk eller förväntad försäljningen av ett stort antal Obligationer, liksom till följd av andra faktorer. De globala finansmarknaderna har dessutom på senare år upplevt betydande fluktuationer i prisoch volym som, om de upprepas i framtiden, kan ha en negativ inverkan på marknadspriset för Obligationerna utan hänsyn till Koncernens rörelseresultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter. Obligationernas strukturella efterställning och dotterbolagens insolvens En betydande del av Koncernens tillgångar och intäkter ägs respektive genereras av Strongholds dotterbolag. Dotterbolagen är egna juridiska personer och således juridiskt åtskilda från

10 7 Stronghold. Dotterbolagens förmåga att göra utbetalningar till Stronghold begränsas av, bland annat, tillgången till likvida medel, bankavtal, bolagsrättsliga restriktioner och nationell rätt. Vidare, i händelse av insolvens, likvidation eller liknande beträffande något av dotterbolagen kommer detta dotterbolags samtliga borgenärer vara berättigade till full betalning ur dotterbolagets egendomsmassa innan något annat bolag inom Koncernen, i egenskap av aktieägare, är berättigat till betalning. Obligationerna är således strukturellt efterställda i förhållande till dotterbolagens respektive förpliktelser. Det kan inte garanteras att Koncernen eller dess tillgångar skulle vara skyddade från åtgärder från koncerndotterbolagens borgenärer, exempelvis åtgärder som grundar sig på konkursrättsliga regler, kontraktsförhållanden eller annars. Betalningsinställelse eller insolvens hos vissa av Koncernens dotterbolag kan vidare få till följd att Koncernen tvingas erlägga betalning enligt finansiella garantier avseende sådana dotterbolags förpliktelser, eller att hävningsgrund inträder beträffande vissa av Koncernens kreditavtal. Begränsningar i Stronghold Group AB:s kreditfacilitet Stronghold är beroende av att utdelningar från Stronghold Group AB ( Stronghold Group ) samt räntebetalningar enligt det koncerninterna lånet mellan Stronghold och Stronghold Group (det Koncerninterna Lånet ) från Stronghold Group beviljas innan eller på datumet för emitterandet av Obligationerna för att kunna återbetala lånebeloppet enligt Obligationerna. Stronghold Group kommer vidare att innan eller på dagen för emitterandet av Obligationerna att ingå en kreditfacilitet med en svensk bank ( Kreditfaciliteten ) vilken, bland annat, kommer att innehålla vissa begränsningar av Stronghold Groups möjligheter att betala utdelning till Stronghold eller göra räntebetalningar enligt det Koncerninterna Lånet till Stronghold. Dessutom kommer Stronghold under Kreditfaciliteten att pantsätta sina rättigheter enligt det Koncerninterna Lånet till den utlånande banken, till säkerhet för Stronghold Groups förpliktelser enligt Kreditfaciliteten. Sådan ställd säkerhet kan tas i anspråk av den utlånande banken i händelse av en betalningsinställelse enligt Kreditfaciliteten. Underlåtenhet av Stronghold Group att efterleva villkoren i Kreditfaciliteten kan, till följd härav, ha en materiellt negativ effekt på Strongholds finansiella ställning och dess förmåga att infria låneåtagandet under Obligationerna. Säkerhet i Koncernens tillgångar för tredje part Koncernen kan komma att, med vissa begränsningar, från tid till annan ådra sig ytterligare finansiell skuldsättning och ställa ytterligare säkerhet för sådan kredit. I händelse av Strongholds konkurs, rekonstruktion eller likvidation kommer obligationsinnehavarnas fordringar att bli efterställda vad avser rätt till betalning ur sådan egendom som har ställts som säkerhet till andra borgenärer. Tvångsvist ianspråktagande av pantsatta aktier Även om förpliktelserna under Obligationerna kommer att säkerställas med en panträtt med bästa rätt i alla aktier i Stronghold Group så kan Stronghold inte garantera att intäkterna från en tvångsvis försäljning av dessa aktier skulle vara tillräckliga för att betala hela det belopp som är förfallet till betalning under Obligationerna. För det fall att Stronghold Group är föremål för upplösning, omkapitalisering, rekonstruktion, likvidation eller något annat konkurs- eller insolvensförfarande kan de aktier som är föremål för pantsättningen komma att ha ett mycket begränsat värde då alla Stronghold Group AB:s förpliktelser måste fullgöras, vilket potentiellt kan medföra att det då finns små eller inga tillgångar kvar i Stronghold Group som kan tas i anspråk för obligationsinnehavarnas fordringar.

11 8 Som en följd av detta kan obligationsinnehavarna komma att inte få tillbaka det fulla värdet av sin fordran under Obligationerna i händelse av en tvångsvis försäljning av de pantsatta aktierna. Dessutom kan värdet på aktierna som är föremål för pantsättningen minska över tid. Om intäkterna vid en tvångsvis försäljning av aktierna inte är tillräckliga för att infria alla utestående och förfallna förpliktelser som hänför sig till Obligationerna kommer obligationsinnehavarna endast ha en oprioriterad fordran på den återstående förmögenhetsmassan (om någon sådan finns) i Stronghold, för de belopp som fortfarande är utestående under Obligationerna. Risk hänförlig till förtid inlösen Enligt de slutliga villkoren för Obligationerna, och som beskrivs i villkorsbladet för Obligationerna, har Stronghold reserverat sig möjligheten att lösa in alla uteståense Obligationer innan den slutliga förfallodagen. Om Obligationerna löses in innan den slutliga förfallodagen har Obligationsinnehavarna rätt till ett särskilt belopp för förtida inlösen, vilken överstiger det nominella värdet, i enlighet med de slutliga villkoren för Obligationerna. Det finns emellertid en risk för att marknadsvärdet för Obligationerna är högre än beloppet för förtida inlösen, liksom att det visar sig inte möjligt för obligationsinnehavarna att återinvestera det erhållna beloppet till en effektiv ränta som är lika hög som räntan på Obligationerna, eller att det endast visar sig möjligt att återinvestera det erhållna beloppet till en betydligt lägre ränta. Det är vidare möjligt att Stronghold inte har tillräckligt med likvida medel vid tiden för obligatorisk återbetalning för att göra den nödvändiga förtida inlösen av Obligationerna. Obligationsinnehavarrepresentation, inga rättsliga åtgärder mot Stronghold I enlighet med de slutliga villkoren för Obligationerna kommer säkerhetsagenten att representera alla obligationsinnehavare i alla frågor som rör Obligationerna, och obligationsinnehavarna kommer att vara förhindrade att vidta rättsliga åtgärder på egen hand mot Stronghold. Följaktligen har enskilda obligationsinnehavare inte rätt att vida rättsliga åtgärder för att framtvinga hävning genom att kräva betalning eller påkalla ianspråktagande av någon säkerhet som har ställts av Stronghold, och kan därför komma att sakna effektiva rättsmedel såvida inte en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna samtycker till att vidta sådana åtgärder. Möjligheten att en enskild obligationsinnehavare, i vissa situationer, skulle inleda ett eget rättsligt förfarande mot Stronghold (i strid med de slutliga villkoren för Obligationerna) kan emellertid inte uteslutas, vilket kan resultera i återbetalning eller uppsägning av Obligationerna, eller andra åtgärder mot Stronghold vilka kan ha en negativ inverkan på Strongholds finansiella ställning. För att möjliggöra för säkerhetsagenten att representera obligationsinnehavarna inför rätta kan obligationsinnehavarna och/eller deras företrädare behöva ställa ut rättegångsfullmakter. Underlåtetenhet hos någon av obligationsinnehavarna att ställa ut en sådan fullmakt kan negativt påverka möjligheten att föra en rättslig process mot Stronghold. Enligt de slutliga villkoren för Obligationerna kommer säkerhetsagenten i vissa fall ha rätt att fatta beslut och vidta åtgärder som binder alla obligationsinnehavare. Till följd härav kan säkerhetsagentens handlande i sådana frågor påverka en obligationsinnehavares rätt på ett sätt som är icke-önskvärt för vissa av obligationsinnehavarna. Obligationsinnehavarmöte De slutliga villkoren för Obligationerna kommer att omfatta vissa bestämmelser beträffande obligationsinnehavarmöte. Sådana möten kan komma att hållas i syfte att lösa frågor hänförliga

12 9 till obligationsinnehavarnas intressen. De slutliga villkoren för Obligationerna kommer att tillåta att däri fastslagna majoriteter binder alla obligationsinnehavare, inklusive obligationsinnehavare som inte har deltagit i mötet och obligationsinnehavare som har röstat annorlunda än den erforderliga majoriteten vid ett i rätt ordning sammankallat och genomfört obligationshavarmöte. Till följd härav kan obligationsinnehavarmajoritetens handlande i sådana frågor påverka en obligationsinnehavares rätt på ett sätt som är icke-önskvärt för vissa av obligationsinnehavarna. Begränsningar i överlåtbarhet av Obligationerna Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt 1933 års amerikanska Securities Act, i uppdaterad lydelse, eller enligt någon delstatlig amerikansk värdepapperslagstiftning. Med reservation för vissa undantag, får en innehavare av Obligationerna inte utbjuda eller överlåta Obligationerna i USA. Stronghold har inte förbundit sig att registrera Obligationerna enligt 1933 års amerikanska Securities Act eller någon delstatligt amerikansk värdepapperslagstiftning, eller att utverka något utbyteserbjudande för framtiden avseende Obligationerna. Stronghold har vidare inte heller registrerat Obligationerna enligt något annat lands värdepapperslagstiftning. Det är varje potentiell investerares skyldighet att säkerställa att utbjudandet och överlåtelsen av Obligationerna står i överensstämmelse med all tillämplig värdepapperslagstiftning. Risker hänförliga till clearing och avveckling i Euroclears system Obligationerna kommer att vara ansluta till det kontobaserade systemet hos Euroclear, varför inga fysiska värdepapper kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid handel kommer att ske i Euroclears system liksom utbetalning av ränta och återbetalning av kapitalbelopp. Innehavare av Obligationerna måste därför förlita sig på att Euroclears kontobaserade system fungerar tillfredsställande. Ändrad eller nytillkommen lagstiftning Detta dokument baseras, och de slutliga villkoren för Obligationerna kommer att baseras, på svensk rätt i kraft vid tidpunkten för emitterandet av Obligationerna. Inga garantier eller försäkringar kan ges beträffande effekten av framtida lagstiftningsåtgärder eller ändringar eller modifikationer av administrativ praxis. Det pågår ständigt arbete med förändringar i lagstiftning och praxis gällande beskattning av företag. En förändring av skattelagstiftning eller praxis som innebär exempelvis förändrad bolagsskattesats eller förändrade möjligheter till skattemässiga avskrivningar eller möjligheterna att utnyttja eventuella underskottsavdrag kan medföra en framtida förändrad skattesituation för Bolaget vilket kan påverka värdet av Obligationerna negativt.

13 10 ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET I december 2013 emitterade Stronghold det Obligationslån som avses i Prospektet. Beslutet att emittera Obligationerna har tagits av Bolagets styrelse den 25 november Prospektet är upprättat med anledning av att Bolaget kommer att ansöka om upptagande av Obligationerna till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm och i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen om handel med finansiella instrument och i Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG, ändrat genom rådets direktiv 2010/73/EU. Styrelsen för Stronghold ansvarar för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolaget har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Information i Prospektet, och handlingar som införlivats i Prospektet genom hänvisning har återgivits korrekt. Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar även Bolagets styrelseledamöter för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolagets styrelse har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm 28 november 2014 STRONGHOLD INVEST AB Styrelsen

14 11 OBLIGATIONSLÅNET I KORTHET Detta avsnitt ska enbart uppfattas som en introduktion till Prospektet avseende upptagande till handel av Obligationslånet. Ett beslut att investera i Obligationerna ska baseras på en bedömning från investerarens sida av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som är införlivade genom hänvisning. De fullständiga villkoren för Obligationslånet framgår av avsnittet Fullständiga villkor för Obligationslånet. Begrepp och termer som definierats i det avsnittet eller på annan plats i Prospektet används med samma innebörd i detta avsnitt såvida inte annat uttryckligen anges nedan i detta avsnitt. Kortfattad beskrivning av obligationslånet Obligationerna har formen av skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning, vilka bekräftar att innehavaren har en fordran på Stronghold. Obligationerna utgör direkta, ovillkorade och icke-efterställda förpliktelser för Stronghold och kommer att värderas med samma rang utan någon ges preferens. Obligationerna är säkerställda i form av pant i aktierna i dotterbolaget Stronghold Group. Därtill finns det bl.a. ett förbud att bolaget avhänder sig en väsentlig del av verksamheten i Koncernen. Obligationerna har emitterats i syfte att lösa ett förlagslån samt för överskjutande del nyttjas för allmänna ändamål i Koncernen. Obligationslånet uppgår till ett totalt belopp om kronor och är denominerat i SEK med ISIN: SE Det nominella beloppet per obligation är kronor och innebär att obligationslånet är fördelat på 111 obligationer. Obligationslånet har utgivits under svensk rätt och är anslutet till Euroclears kontobaserade system. Innehav av Obligationerna registreras på respektive innehavares avstämningskonto. Utbetalning av ränta och nominellt belopp samt, om tillämpligt, avdrag för preliminärskatt sker genom Euroclears försorg. Innehavare av Obligationerna har rätt till räntebetalning och Bolaget ska lösa in Obligationernas nominella belopp på relevant inlösendag. Obligationslånet förfaller till återbetalning den 4 december 2016 eller sådan tidigare dag som följer av villkoren för Obligationslånet. Bolaget äger möjlighet att förtidsinlösa Obligationen enligt de villkor som framgår i avsnitt 8.4 i villkoren för Obligationslånet. På Återbetalningsdagen ska Stronghold lösa in alla utestående Obligationer till dess nominella belopp jämte upplupen ränta. Betalning av nominellt belopp och upplupen ränta ska ske till den som är antecknad på avstämningskonto som innehavare eller som i annat fall är berättigad att ta emot betalning under en Obligation på Avstämningsdagen för Återbetalningsdagen. Rätten till betalning av nominellt belopp preskriberas tio år från Återbetalningsdagen. Obligationerna löper med en fast ränta om 6,75 %, från Lånedatumet till och med Återbetalningsdagen. Räntan erläggs halvårsvis i efterskott på respektive ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar dividerat med 360 dagar. Ränteförfallodagar är 15 april och 15 oktober varje år. Rätten till betalning av räntebelopp preskriberas tre år efter respektive ränteförfallodag. Ränteberäkningen utförs av Bolaget och skickas till Corp Nordic för godkännande.

15 12 Nordic Fixed Income är emissionsinstitut och Corp Nordic är Agent för Obligationslånet. Även utan särskilt uppdrag från innehavaren av Obligationen är Agenten, eller den person Agenten sätter i sitt ställe, med stöd av villkoren för Obligationslånet berättigas att i allt om rör Obligationerna, såväl vid som utom domstol och exekutiv myndighet, företräda obligationsinnehavarna i förhållande till Stronghold. Agenten har rätt att, när som helst, kalla till möte eller påkalla skriftligt beslutsförfarande bland obligationsinnehavaren, se vidare avsnitt 16 i villkoren för Obligationslånet, vilket kan leda till att majoritetsbeslut fattas med bindande verkan för samtliga Fordringshavare. Obligationerna har emitterats genom en så kallad private placement där Obligationerna har erbjudits till och köpts av ett antal institutionella och andra investerare. Obligationslånet har emitterats för kronor. Bolaget avser att inregistrera Obligationerna för handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm i enlighet med avsnitt 12.8 i villkoren för Obligationsvillkoren. Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna i samband med att Finansinspektionen godkänner detta Prospekt. Att ansökan om notering av Obligationerna hos NASDAQ OMX Stockholm lämnas in till NASDAQ OMX Stockholm utgör dock ingen garanti för att en sådan ansökan ska bli godkänd. Bolaget uppskattar att de totala kostnaderna i samband med upptagande av handel kommer att uppgå till ca SEK. Obligationerna är fritt överlåtbara och handel med Obligationerna mellan investerare kan förekomma från det datum då Obligationerna gavs ut. Rådgivare Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB har i samband med notering av Obligationerna agerat rådgivare till Stronghold.

16 13 INFORMATION OM BOLAGET Allmänt Stronghold är ett aktivt ägarbolag som investerar i fastighetsrelaterade kunskapsföretag i norra Europa, genom att tillföra kompetens, marknadskontakter och kapital. Bolaget svarar för strategifrågor och övergripande verksamhetsstyrning. Som aktivt ägarbolag söker Stronghold kontinuerligt efter nya innovationer och koncept inom fastighetsrelaterade kunskapsföretag som kan erbjuda entreprenörer en exceptionellt bra miljö för att förverkliga sina affärsidéer. Bolaget verkar primärt på marknaden via de tre varumärkena Newsec, Niam och Datscha. Verksamheten bedrivs enligt den svenska aktiebolagslagen. Koncernen Koncernen erbjuder professionell och heltäckande fastighetsrelaterad rådgivning, tillgångsförvaltning, fondförvaltning och webbaserad fastighetsinformation. Kunderna består huvudsakligen av fastighetsinvesterare, fastighetsägare samt lokalanvändare. Koncernen har successivt flyttat fram sina positioner och har utvecklats till norra Europas ledande fastighetsrådgivare med drygt 700 medarbetare. Verksamheten bedrivs från ett 20-tal egna kontor runt om i norra Europa bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Tammerfors, Oslo, Köpenhamn, Vilnius, Tallin och Riga. Tillsammans med samarbetspartner BNP Paribas Real Estate, som är den ledande aktören i Kontinentaleuropa, finns koncernen representerad i ett 40-tal länder runt om i världen. Dotterbolagen styrs av nyckeltalen tillväxt, lönsamhet, nöjda medarbetare (NMI) och nöjda kunder (NKI). Fastighetsmarknaden i Norden och Östersjöregionen är stor i relation till antalet invånare. Fastighetsmarknaden i Norden uppskattas till 245 mdr euro och kännetecknas bland annat av: stora, och aktiva, institutionella ägare hög likviditet hög transparens tack vare standardiserade hyresavtal och möjlighet till databassökning Newsec Newsec The Full Service Property House in Northern Europe är norra Europas ledande fullserviceföretag inom fastighetsbranschen, med egen verksamhet i sex länder och över 600 medarbetare. Via de fem affärsområdena Capital Markets, Leasing, Asset & Property Management, Valuation & Advisory samt Corporate Solutions tillhandahåller Newsec ett helhetserbjudande av tjänster till såväl fastighetsägare, fastighetsinvesterare som lokalanvändare. Via Newsecs samarbetsavtal med BNP Paribas Real Estate, kan Newsec även erbjuda sina tjänster på den internationella marknaden.

17 14 Newsec genomför varje år hundratals uppdrag. Genom den stora volymen samt bredden och djupet inom de olika verksamheterna har Newsec stor kunskap om marknaden vilket leder till att Newsec snabbt kan se affärsmöjligheter, genomföra affärer samt har en god förmåga att förutsäga framtiden. Newsec har varit transaktionsrådgivare i ett stort antal affärer. Vidare värderar Newsec fastigheter värda mer än 600 miljarder kronor per år och förvaltar över fastigheter med en total yta om cirka 11 miljoner kvadratmeter, varav cirka 60 köpcentrum och handelsplatser runt om i norra Europa. Newsec tecknande på den svenska marknaden nya hyresavtal för kunds räkning avseende totalt kvm under Det totala hyresvärdet uppgick till cirka 530 miljoner kronor. Kontorssegmentet stod för omkring 65 procent och handelslokaler för en fjärdedel av det totala hyresvärdet. Omförhandlingar svarade för närmare två tredjedelar av volymen. På förvaltningssidan möter Newsec konkurrenter som Aberdeen AM och Basale och på rådgivningssidan möter man konkurrenter som Jones Lang LaSalle, CBRE, DTZ, Leimdörfer, Tenzing och Catella. Newsecs Asset Management har en marknadsandel på procent i Sverige och procent i Norden. Newsec grundades 1994 och är resultatet av en tillväxthistoria, präglad av ständigt nytänkande. Den första upplagan av Newsecs övergripande marknadsanalys, Newsec Property Outlook publicerades Niam Niam är en av norra Europas ledande fastighetsfondsförvaltare och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de nordiska och baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande 7 miljarder euro. Niam har idag två aktiva opportunistfonder och en core-plusfond som förvaltar fastigheter till ett sammanlagt värde om cirka 2.4 miljarder euro. Niam med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, har ett investeringsteam med 47 medarbetare och ett senior management med en genomsnittlig erfarenhet på över 20 år från Fastighetsutveckling och direkta fastighetsinvesteringar. Datscha Datscha grundades år 2000 och är Sveriges och Finlands ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Som kund får du, via webben, snabb tillgång till information om alla kommersiella fastigheter i Sverige och Finland samt ett effektivt verktyg att analysera data med. Datscha har över användare i över 500 företag i sju olika länder, av vilka merparten är verksamma inom finans- och fastighetsmarknaden.

18 15 Upplysningar av icke-finansiell karaktär Miljöfrågor I enlighet med Koncernens värdegrund pågår ett ständigt arbete med att verka för en säker och stimulerande arbetsmiljö. Koncernen verkar också för att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. För att kunna möta den växande efterfrågan på ett miljöperspektiv har Newsec Asset Management, som en av Sveriges ledande förvaltare valt att miljöcertifiera sin verksamhet enligt ISO 14001:2004 och därigenom ta ett ansvar för att minska klimatpåverkan och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för människor och miljö. Bolaget är också certifierad enligt ISO 9001:2008. Niam AB är sedan 2009 certifierad enligt ISO 9001:2008 avseende kvalité och enligt ISO 14001:2004 avseende miljö. Personalfrågor En koncern som Koncernen, vars verksamhet är baserad på kunskapsintensiv rådgivningsverksamhet, är alltid starkt beroende av sina medarbetare. Koncernen driver ett aktivt och långsiktigt arbete med performance management och ledarutveckling samt gör årligen medarbetarundersökningar på företaget. Sociala frågor Koncernens övergripande målsättning innefattar att arbeta med hög affärsmoral. Det innebär att kundens intresse alltid sätts före Koncernens intresse i pågående uppdrag. Uppdrag som uppenbarligen kan bryta mot Koncernens etik eller kan skada Koncernen avböjs. Koncernen arbetar under den gemensamma värdegrunden Passion för kollegor och kunder och strävar efter Excellens, Integritet och Nytänkande. Passion för kollegor och kunder innebär ett stort ansvar för våra anställda att leva efter vår värdegrund och det är därför vi väljer att inte arbeta med någon som inte delar dessa värderingar - oavsett om det är kollegor eller kunder. Årligen genomförs kund- och marknadsundersökningar.

19 16 Historik Stronghold Group (under namnet Newsec) grundas av Urban Edenström och Investor AB Fem år senare, 1999, startas Datscha. Niam sätter upp sin första fond som investerar i fastigheter, Niam Fund I, år lanseras Niam Fund II och Niam Nordic Investment Fund III lanseras förvärvar Niam en rörelse i Norge samt lanserar Niam Nordic Fund IV. Koncernen byter namn till Stronghold 2007 som ett led i strategin att bli ett renodlat holdingbolag. Newsec förvärvar en finsk verksamhet 2008 och lanserar en rörelse i Baltikum Datcha startar en verksamhet i Finland Niam Nordic startar en finsk rörelse Niam Nordic V lanseras Niam Core-Plus lanseras Newsec startar dotterbolaget Newsec Competence och Newsec Technical Services samt förvärvar Newsec TM AS År 2013 förvärvar Newsec Jones Lang Lasalle s property management i Sverige samt startar dotterbolaget Newsec Communications.

20 17 BOLAGETS STYRELSE OCH LEDNING Bolagets styrelse består av åtta ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Styrelse och ledningen nås via bolagets adress: Box 7795, Stockholm, telefon Sju av styrelsens åtta ledamöter äger direkt, eller via bolag, aktier i Stronghold. Ledande befattningshavare: Urban Edenström, VD, se under styrelse Henrik Granström, Vice VD Petra Scharin, Finanschef Niklas Alm, Kommunikationschef Pia Carlberg, HR-chef Det föreligger ingen intressekonflikt mellan någon av styrelseledamöternas, eller de ledande befattningshavarnas privata intressen gentemot Bolaget. Revisorer: Deloitte AB är vald revisionsbyrå till Stronghold från och med årsstämman Ansvarig revisor är Jan Palmqvist, auktoriserad revisor, medlem i FAR SRS, född Jan Palmqvist har varit revisor i Stronghold sedan årsstämman 2012.

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om högst 500 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av DistIT AB (publ),

Läs mer

PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM 375 000 000 KRONOR

PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM 375 000 000 KRONOR PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM 375 000 000 KRONOR Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av WA WallVision AB (publ) ( Bolaget ) med anledning av

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt ( Prospekt ) har upprättats av Björn Borg AB (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Wallenstam AB (publ)

Wallenstam AB (publ) Wallenstam AB (publ) Prospekt avseende obligationslån om 500 000 000 SEK med ISIN-kod: SE0006964524 19 maj 2015 Arrangör: Swedbank 1 Viktig information Med anledning av Wallenstam AB:s (publ) ( Bolaget

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER Obligationslån SEK 2011/2021 med 6,5 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III FASTIGHETER Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission III Att äga och förvalta fastigheter kräver

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Generellt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Concent Hyresfastigheter AB (publ) ( Concent Hyresfastigheter

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 12 juni 2015 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon II Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2015 om 350 000 000 kronor Joint Lead Arrangers Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Arise Windpower AB (publ) ( Bolaget

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 11 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 23 maj 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Vacse AB (publ) MTN-program

Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 23 maj 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Vacse AB (publ) MTN-program Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 23 maj 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Vacse AB (publ) MTN-program Ledarbank Nordea Bank AB (publ) Emissionsinstitut Nordea

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om 250 000 000 SEK 10 oktober 2012 Arrangör Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fastighets

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 18 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Ledarbank

Läs mer