Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen , 188.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188."

Transkript

1 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen , 188. Ändringar har skett ks 65 och 85; ks 192; ks au 116, , ks 190 samt , ks 145. Kommunfullmäktige har , 124 fastställt reglemente för kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från reglementet och övriga beslut fastställs nedanstående delegeringsordning: Delegering av beslutanderätten - kommunstyrelsen Med förvaltningschef och chef inom kommunledningsförvaltningen avses i delegeringsordningen följande: ekonomichef, informationschef, kommunchef, kultur- och fritidschef, miljö- och byggchef, personalchef, servicechef, socialchef, teknisk chef, utbildningschef. 1 Personalärenden Kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige , 65 ger kommunstyrelsen följande ansvar för personalpolitiken: Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att - teckna kollektivavtal - ta arbetsmiljöansvar - förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde - besluta om stridsåtgärd - tolka och tillämpa lag, avtal och andra bestämmelser - lämna uppdrag som avses i 6 kap, 3 lag om vissa kommunala befogenheter (SFS 2009:47) - anställa kommun- och förvaltningschefer samt chefer inom kommunledningsförvaltningen - besluta i omplaceringsärenden från en nämnd till en annan när nämnderna inte kommer överens - utveckla och samordna personaladministrationen.

2 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 2 (14) Med utgångspunkt från reglementet och övriga beslut fastställs nedanstående delegeringsordning för personalärenden: Delegat: kommunstyrelsens arbetsutskott 1.1 Förordna ersättare för kommunchefen under en sammanhängande tid av högst tre månader. Delegat: kommunstyrelsens personalutskott 1.2 Föra diskussioner och föreslå mål för kommunens arbetsgivarpolitik, samt bereda beslut om riktlinjer för den personalpolitiska verksamheten. 1.3 Besluta i ärende när nämnd/utskott inte delar förvaltningschefs eller motsvarandes mening gällande anställning av personal i ledande ställning, uppsägningar/nyanställningar samt större förändringar av förvaltningsorganisation. 1.4 Lämna uppdrag som avses i 6 kap, 3 lag om vissa kommunala befogenheter (SFS 2009:47) 1.5 Vara pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av pensionsbestämmelser. 1.6 Rätt att ge medarbetare möjlighet att sluta sin anställning med ålderspension med viss ekonomisk utfyllnad. 1.7 Bevilja bidrag till personalbefrämjande åtgärder på belopp överstigande ett halvt basbelopp. 1.8 Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: kommunstyrelsens ordförande 1.9 Bevilja tjänstledighet för kommunchefen samt förmåner i samband med detta Fördela arbetsmiljöuppgifter till kommunchefen Förtroendemännens deltagande i kurser och liknande uppdrag när respektive nämnd inte kan besluta Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: kommunchef 1.13 Bevilja tjänstledigheter samt förmåner i samband med detta för förvaltningschefer och chefer inom kommunledningsförvaltningen.

3 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 3 (14) 1.14 Beordra och förordna anställd personal att vikariera som förvaltningschef eller chef inom kommunledningsförvaltningen Fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefer och till chefer inom kommunledningsförvaltningen Tillsvidareanställa chefer och övrig personal tillhörande kommunledningsförvaltningen Besluta i personalfrågor inom gällande lagar, avtal och kommunens personalpolitik avseende förvaltningschefer och chefer samt övrig personal tillhörande kommunledningsförvaltningen, med undantag för de frågor som ska avgöras av kommunstyrelsen och dess utskott eller av personalchefen Pröva bisysslor för förvaltningschefer och chefer inom kommunledningsförvaltningen Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: personalchef 1.20 Tolka och tillämpa lagar, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare genom kollektivavtal med bindande verkan för kommunen. Dialog ska ske med och information ska lämnas till personalutskottet Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde. Information lämnas till personalutskottet Löneförändringar föranledda av lokala och centrala avtal (jämför punkt 1.2) Tolka för kommunen gemensam personal- och lönepolicy Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avtalsgruppsjukförsäkring, grupplivförsäkring och begravningshjälp Löneförmåner vid fackligt arbete Förmåner vid fritidsstudier Bevilja bidrag till personalbefrämjande åtgärder på belopp upp till ett halvt basbelopp.

4 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 4 (14) 1.29 Klassificering enligt befattningssystem för kommuner Arbetsmarknadspolitiska åtgärder knutna till statsbidrag och enskilda personer Besluta om entledigande med ålderspension och definitiv sjukersättning Samverka med förvaltningschef eller chef inom kommunledningsförvaltningen i personalärenden som avser disciplinära åtgärder, uppsägning eller inskränkning mot enskild arbetstagare Samverka med förvaltningschef eller chef inom kommunledningsförvaltningen när det gäller beslut om tillsvidareanställning samt oavsett anställningsform vid anställning av chefer, administrativ personal och ersättning av personal vid pensionsavgångar. Om personalchefen inte delar förvaltningschefs eller chef inom kommunledningsförvaltningens mening ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsens personalutskott för avgörande Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: förvaltningschef och chef inom kommunledningsförvaltningen 1.35 Anställa chefer och övrig personal tillhörande den egna förvaltningen Besluta i personalfrågor inom gällande lagar, avtal och kommunens personalpolitik med undantag för de frågor som ska avgöras av kommunstyrelsen och dess utskott eller av personalchefen. Beslut om att anställa personal i ledande ställning ska föregås av samråd med respektive nämnd. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde sker samråd med kommunstyrelsens personalutskott. Beslut om tillsvidareanställning ska föregås av samråd med personalchefen. Även beslut om anställning av chefer, administrativ personal, ersättning av personal vid pensionsavgångar samt ersättning av tillsvidareanställd personal som slutar ska, oavsett anställningsform, föregås av samråd med personalchefen. Om personalchefen inte delar förvaltningschefs mening ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsens personalutskott för avgörande. Beslut som kan föranleda uppsägningar/nyanställningar eller andra större förändringar av förvaltningsorganisationen ska föregås av samråd med respektive nämnd. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde sker samråd med kommunstyrelsens personalutskott. Om nämnd/utskott inte delar förvaltningschef eller motsvarandes mening ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsens personalutskott för avgörande.

5 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 5 (14) Personalärenden avseende disciplinära åtgärder, uppsägning eller inskränkning mot enskild arbetstagare får inte vidaredelegeras till annan anställd inom kommunen. Förvaltningschef eller chef inom kommunledningsförvaltningen ska före beslut i dessa ärenden samråda med personalchefen Fördela arbetsmiljöuppgifter till enhetschefer eller motsvarande Samråd och förhandling på kommunstyrelsens vägnar vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Vidta åtgärder som verksamheten kräver utifrån diskrimineringslagarna och jämställdhetslagens regler Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med 2 Ekonomiska ärenden Kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige , 65 ger kommunstyrelsen följande ansvar för ekonomisk förvaltning: Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning enligt de förskrifter fullmäktige meddelar. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster flyter in och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att - underhålla och förvalta lös egendom inom sin förvaltning - se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. Med utgångspunkt från reglementet och övriga beslut fastställs nedanstående delegeringsordning för ekonomiska ärenden: Delegat: kommunstyrelsens arbetsutskott 2.1 Godkänna förfrågningsunderlag för belopp överstigande 50 basbelopp. (ks au , 116) 2.2 Tolka och tillämpa bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda. 2.3 Avskriva fordringar på belopp av 2-10 gånger basbeloppet.

6 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 6 (14) 2.4 Sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal intill ett belopp av 15 basbelopp. 2.5 Inom den av kommunfullmäktige beslutade upplåningen och tillgängliga likvida medel bevilja lån på maximalt 50 miljoner kr med högst fem års lånetid till helägda kommunala företag samt till bolag där Älmhults kommun har ett bestämmande/väsentligt inflytande. Kommunstyrelsen har , 227, fastställt regler för verksamheten. Delegat: kommunchef 2.6 Attesträtt för förvaltningschefer och chefer inom kommunledningsförvaltningen, där kostnaden är direkt kopplad till egen tjänsteutövning. Delegat: ekonomichef 2.7 Direktupphandla varor, tjänster och entreprenader enligt gällande beloppsgränser angivna i lagen om offentlig upphandling (LOU), samt i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). (ks , 192) 2.8 Avropsbeslut för värden över 10 basbelopp när ramavtal finns. 2.9 Anta anbud för värden över 50 basbelopp efter föredragning av upphandlingssamordnare/upphandlare. (Godkännande av förfrågningsunderlag och upphandlingsbeslut för värden upp till 50 basbelopp anses som verkställighet.) (ks au , 116) 2.10 Försälja lös egendom Vara ombud fram till att avtal har tecknats vid entreprenadupphandling Tillsammans med upphandlingssamordnaren motta och öppna anbud enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Föra kommunens talan vid överprövningsärenden gällande LOU Teckna avtal inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende upphandling av varor och tjänster Besluta om ändringar och tilläggsarbeten över 3 basbelopp vid entreprenader Investeringar i lös och fast egendom inom av kommunfullmäktige fastställd utgiftsram under förutsättning att respektive fack-

7 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 7 (14) nämnd i innevarande års budget finansierar kapitalkostnaden (intern ränta och avskrivning). Investeringen får inte avse ny verksamhet. Kommunstyrelsen har , 196, fastställt regler för verksamheten Utdelning ur stiftelser, placering av stiftelsemedel samt uttag av avgift för förvaltade stiftelser Upplåning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Ansöka om betalningsföreläggande och handräckning vid domstolar och myndigheter Bevakning i konkurs samt målsägandetalan i brottmål, avseende stöld av eller skadegörelse på kommunens egendom Avskriva fordringar intill en beloppsgräns av två basbelopp Uppta, konvertera, förlänga och lösa in lån som har beslutats av fullmäktige eller kommunstyrelsen samt på kommunens vägnar utfärda de förbindelser som behövs Inom den av kommunfullmäktige beslutade upplåningen och tillgängliga likvida medel bevilja lån på maximalt 20 miljoner kr med högst två års lånetid till helägda kommunala företag samt till bolag där Älmhults kommun har ett bestämmande/väsentligt inflytande. Kommunstyrelsen har , 227, fastställt regler för verksamheten Godkänna överenskommelse om reglering av skador då ersättningen inte överstiger ett basbelopp Avyttra aktier och teckningsrätter inom en årlig ram på kr Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: teknisk chef 2.28 Vara ombud när entreprenad utförs Besluta om ändringar och tilläggsarbeten upp till 3 basbelopp vid entreprenader.

8 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 8 (14) Delegat: förvaltningschef och chef inom kommunledningsförvaltningen 2.30 Attesträtter inom det egna verksamhetsområdet Direktupphandla varor, tjänster och entreprenader vid enstaka tillfällen upp till kr per inköpstyp och kalenderår. Direktupphandling över 1 basbelopp kan ej vidaredelegeras. (ks , 190) 2.32 Upphandlingsbeslut för värden upp till kr när ramavtal saknas. (ks , 190) 2.33 Avropsbeslut för värden upp till 10 basbelopp när ramavtal finns Anskaffningsbeslut av varor och tjänster för maximalt 25 basbelopp där medel finns i beslutad driftsbudget Anskaffningsbeslut avseende investering för maximalt 25 basbelopp där utgiften finns upptagen i beslutad investeringsbudget Anskaffningsbeslut avseende investering där utgiften ej finns upptagen i beslutad investeringsbudget ska beslut från nämnd/styrelse finnas. Anskaffningsbeslut ska följas av finansieringsbeslut om kostnaden/utgiften överstiger 10 basbelopp. Finansieringsbeslut ska överlämnas till ekonomienheten Tolka och tillämpa i verksamheten gällande taxor. 3 Samhällsbyggnadsärenden Delegat: kommunstyrelsens arbetsutskott 3.1 Framställning till och yttrande över remisser från miljö- och byggnämnden eller lantmäterimyndighet angående fastighetsbildning, bygglov mm. 3.2 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och följande riktlinjer: Vid förvärv av regleringsmark och mindre fastigheter genom köp, expropriation eller inlösen enligt plan- och bygglagen ska som årlig kostnadsram gälla de anslagsbelopp, som generellt anvisats för ifrågavarande ändamål Förvärv genom byte eller fastighetsreglering begränsas i varje enskilt fall till en areal av kvadratmeter förvärvad eller överlå-

9 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 9 (14) ten mark. I det fall kontant mellanskillnad skall betalas gäller beloppsram enligt punkt Bemyndigandet att genom försäljning avhända kommunen mark begränsas till dels obebyggda tomter för småhusbyggnation, dels inom detaljplan belägen mark för industri- eller handelsändamål, dock högst kvadratmeter i varje enskilt fall, och dels regleringsmark för genomförande av fastställd detaljplan. 3.3 Beslut att sätta igång investeringsprojekt som överstiger en miljon kronor. 3.4 Fastställa revideringar i nedanstående bilagor till Handlingsprogram för räddningstjänsten: Bilaga 1 - Statistik Bilaga 2 - Prestationsmål Bilaga 3 - Avtal. 3.5 Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: teknisk chef 3.6 Avge yttranden angående förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230). 3.7 Överlåtelse eller upplåtelse till enskild av mark för småhusbebyggelse samt mark för gruppbebyggelse i enlighet med gällande detaljplan och fastställda priser samt de föreskrifter som framgår av reglemente för kommunstyrelsen 10, p 4. På grund av extraordinära markförhållanden fastställa prisreduceringar vid tomtförsäljningar. 3.8 Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet sker för att genomföra fastställd detaljplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål. I anslutning till denna punkt gäller de föreskrifter som framgår av reglemente för kommunstyrelsen 10, p Avge yttrande över remisser från miljö- och byggnämnden angående byggande nära tomtgräns Ledningsrätt, vägrätt eller servitut till förmån för eller som belastar kommunens fastigheter Förvärv vid offentlig auktion av fast egendom i vilken kommunen har intecknad fordran eller rättighet eller vilken är intecknad för lån för vars infriande kommunen åtagit sig ansvar Vidta åtgärder som verksamheten kräver utifrån miljöbalkens regler.

10 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 10 (14) 3.13 Träffa avtal med materialbolag avseende insamlings- och återvinningssystem för avfall b Teckna avtal med berörda kunder inom bredbandsprojektet med utgångspunkt från avgiftslista daterad (ks , 65) 3.14 Beslut enligt 10 kap 10 trafikförordningen (1998:1276) angående enskilda vägar utan statsbidrag inom kommunens fastigheter Upplåta offentlig plats för särskilda ändamål Besluta om och verkställa flyttning av fordonsvrak enligt lag 1982:129 om flyttning av fordon Ge bidrag till enskild väghållning (underhållsbidrag) enligt fastställda normer Ge bidrag till fastighetsägare som ersätter kombinerad avloppsservis med skilda dag- och spillvattenledningar enligt fastställda normer Begära flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall Utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fastighet som tillhör kommunen, varvid upplåtelserna inte får stå i strid med internhyressystemet Arrendera, hyra eller på annat sätt tillförsäkra kommunen behovet av fastigheter och lokaler, varvid tillförsäkran inte får stå i strid med internhyressystemet Utarrendera jakt Anmäla till hyresnämnden vid fastighetsöverlåtelser enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegater: räddningschef, ställföreträdande räddningschef och insatsledare 3.25 Genomföra tillsyn med rätt till tillträde samt de handlingar och upplysningar som erfordras för tillsynens genomförande samt meddela föreläggande och förbud i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap 1-2 samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och därtill hörande förordningar och föreskrifter.

11 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 11 (14) 3.26 Besluta om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt liknande åtgärder mot brand Besluta om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall. Delegater: räddningschef och ställföreträdande räddningschef 3.28 Avge yttrande över remisser från polis med flera i räddningstjänstfrågor Utfärda tillstånd, besluta om nya eller ändrade villkor för tillstånd, återkalla tillstånd samt avsyna och utfärda driftstillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordningar och föreskrifter Genomföra undersökning av olyckor som föranleder räddningsinsats (ks au 15/2005) Medge tillstånd till rengöring av fasta förbränningsanordningar (egensotning). Delegat: skorstensfejaremästare 3.32 Meddela de förelägganden eller förbud som behövs inom sotningsverksamheten (inte vite) eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad Föreläggande och förbud (inte vite) i samband med brandskyddskontroll. 4 Övrigt Delegat: kommunstyrelsens arbetsutskott 4.1 Vara krisledningsnämnd och fullgöra kommunens uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (SFS 2006:544). 4.2 Vara räddningsnämnd och fullgöra kommunens uppgifter inom räddningstjänsten (kf 110/2004). 4.3 Fastställa revideringar i nedanstående bilagor till handlingsprogram för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor. Delegat: kommunstyrelsens ordförande 4.4 Representation och uppvaktningar. 4.5 Ge fullmakt åt ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag.

12 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 12 (14) 4.6 Svara i rättsprocesser med korta remisstider (upphandling) eller i övrigt där det krävs skyndsam handläggning. 4.7 Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: kommunchef 4.8 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp. 4.9 Flaggning Yttrande angående - antagande av hemvärnsmän - auktorisation av bilskrotare - tidtabellsförslag ang tåg- och bussförbindelser - tillfällig handel - brukande av övervakningskamera - ärenden om folkbokföring Avvisa av klagoskrift som har kommit in för sent till beslutsmyndigheten Besluta att vägra lämna ut allmänna handlingar som förvaras hos kommunstyrelsen (vid förfall för kommunchefen inträder kommunsekreteraren) Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: Räddningschef 4.14 Ansvara initialt för de åtgärder som måste vidtas på grund av uppstådd krissituation till dess stabschefen för kommunstaben inträder (se krisplan för Älmhults kommun, kf 65/2007) Delegat: Säkerhetssamordnare (ks , 85) 4.15 Ansvara för de åtgärder som måste vidtas på grund av uppstådd krissituation innan krisledningsnämnden har aktiverats och verkar. 5 Trafikfrågor (ks , 145) Delegat: Teknisk chef 5.1 Lokala trafikföreskrifter. 5.2 Tillfälliga trafikföreskrifter med särskilda trafikregler för väg eller viss vägsträcka.

13 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 13 (14) 5.3 Undantag från lokal trafikföreskrift. 5.4 Flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall. 5.5 Övriga frågor som avses i Lag om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) av tillfällig natur. 5.6 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 5.7 Meddela föreskrifter för väghållningsarbete. 5.8 Tillstånd att disponera vägar med mera för motortävling. 5.9 Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Vid utövande av delegeringsrätten ska följande regler gälla: - delegat får överlämna delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. - utskotten ska hänskjuta delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande, om minst två av utskottets ledamöter begär det. - förvaltningschef eller motsvarande får, om inte annat bestämts för särskild ärendegrupp, vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Från denna rätt undantas personalärenden avseende disciplinära åtgärder, uppsägning eller inskränkningar mot enskild arbetstagare, anställning av chefer, administrativ personal, ersättning av personal vid pensionsavgångar samt ersättning av tillsvidareanställd personal som slutar. Förvaltningschef eller motsvarande ska före beslut i dessa ärenden samråda med personalchefen. - beslut om vidaredelegering ska anmälas till kommunstyrelsen. - beslut som fattas via delegering ska protokollföras i liggare och anmälas vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. - är kommunstyrelsens ordförande på grund av sjukdom, resa eller annan omständighet förhindrad att fatta här angivna delegationsbeslut, träder automatiskt kommunstyrelsens förste vice ordförande in i hans/hennes ställe. - är förvaltningschef på samma grund förhindrad, träder den därtill förordnade förvaltningschefen in i hans/hennes ställe. Delegering eller ren verkställighet Gränsen mellan delegeringsbeslut och verkställighet är svår att dra med exakthet. Att kunna skilja beslut från verkställighet har dock betydelse för frågan om beslut kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas i kommunstyrelsen. Med

14 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 14 (14) beslut enligt delegeringsbestämmelserna avses enbart beslut i kommunallagens mening. Det som kännetecknar ett beslut är att det bland annat finns alternativa lösningar där beslutsfattaren gör vissa överväganden eller bedömningar. I kommunerna sker dock en rad åtgärder som inte kan anses vara beslut i kommunallagens mening. Detta utgör rent förberedande eller rent verkställande åtgärder. Dessa åtgärder kallas för ren verkställighet och ska särskiljas från (delegerings-)beslut. Vid verkställighet får det inte finnas utrymme för större självständiga bedömningar. Verkställighet innebär ett beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas av tjänstemän i kraft av deras befattning. Ren verkställighet kan definieras som utförande/ genomförande/ verkställande av arbetsuppgifter enligt gällande organisation och arbetsfördelning, i de fall då utförandet inte innehåller något självständigt ställningstagande från den ansvarige tjänstemannens sida. Till ren verkställighet bör dock även områden som innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande och inte bara ett rent mekaniskt verkställande av beslut, räknas. Detta förutsätter att det finns lagar, förordningar, reglementen, riktlinjer, avtal, taxor eller liknande som avgör beslutet. Om det har upprättats klara riktlinjer för verksamhetens utförande, som innebär att möjligheterna för självständiga bedömningar av den enskilde handläggaren inskränks, kan åtgärder som traditionellt bedöms som beslut också kunna anses vara rent verkställande. Rutiner för ren verkställighet finns bland annat i personalhandboken och ekonomihandboken.

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Bil KS 247 2005 Bil KS 156 2007 Bil KS 18 2009 Bil KS 155 2010 Bil KS 72 2011 02 28 Bil KS 359 2012 11 26 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen Antagen 2005 11 21 247, reviderad 2007 05

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer