Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen , 188.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188."

Transkript

1 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen , 188. Ändringar har skett ks 65 och 85; ks 192; ks au 116, , ks 190 samt , ks 145. Kommunfullmäktige har , 124 fastställt reglemente för kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från reglementet och övriga beslut fastställs nedanstående delegeringsordning: Delegering av beslutanderätten - kommunstyrelsen Med förvaltningschef och chef inom kommunledningsförvaltningen avses i delegeringsordningen följande: ekonomichef, informationschef, kommunchef, kultur- och fritidschef, miljö- och byggchef, personalchef, servicechef, socialchef, teknisk chef, utbildningschef. 1 Personalärenden Kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige , 65 ger kommunstyrelsen följande ansvar för personalpolitiken: Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att - teckna kollektivavtal - ta arbetsmiljöansvar - förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde - besluta om stridsåtgärd - tolka och tillämpa lag, avtal och andra bestämmelser - lämna uppdrag som avses i 6 kap, 3 lag om vissa kommunala befogenheter (SFS 2009:47) - anställa kommun- och förvaltningschefer samt chefer inom kommunledningsförvaltningen - besluta i omplaceringsärenden från en nämnd till en annan när nämnderna inte kommer överens - utveckla och samordna personaladministrationen.

2 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 2 (14) Med utgångspunkt från reglementet och övriga beslut fastställs nedanstående delegeringsordning för personalärenden: Delegat: kommunstyrelsens arbetsutskott 1.1 Förordna ersättare för kommunchefen under en sammanhängande tid av högst tre månader. Delegat: kommunstyrelsens personalutskott 1.2 Föra diskussioner och föreslå mål för kommunens arbetsgivarpolitik, samt bereda beslut om riktlinjer för den personalpolitiska verksamheten. 1.3 Besluta i ärende när nämnd/utskott inte delar förvaltningschefs eller motsvarandes mening gällande anställning av personal i ledande ställning, uppsägningar/nyanställningar samt större förändringar av förvaltningsorganisation. 1.4 Lämna uppdrag som avses i 6 kap, 3 lag om vissa kommunala befogenheter (SFS 2009:47) 1.5 Vara pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av pensionsbestämmelser. 1.6 Rätt att ge medarbetare möjlighet att sluta sin anställning med ålderspension med viss ekonomisk utfyllnad. 1.7 Bevilja bidrag till personalbefrämjande åtgärder på belopp överstigande ett halvt basbelopp. 1.8 Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: kommunstyrelsens ordförande 1.9 Bevilja tjänstledighet för kommunchefen samt förmåner i samband med detta Fördela arbetsmiljöuppgifter till kommunchefen Förtroendemännens deltagande i kurser och liknande uppdrag när respektive nämnd inte kan besluta Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: kommunchef 1.13 Bevilja tjänstledigheter samt förmåner i samband med detta för förvaltningschefer och chefer inom kommunledningsförvaltningen.

3 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 3 (14) 1.14 Beordra och förordna anställd personal att vikariera som förvaltningschef eller chef inom kommunledningsförvaltningen Fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefer och till chefer inom kommunledningsförvaltningen Tillsvidareanställa chefer och övrig personal tillhörande kommunledningsförvaltningen Besluta i personalfrågor inom gällande lagar, avtal och kommunens personalpolitik avseende förvaltningschefer och chefer samt övrig personal tillhörande kommunledningsförvaltningen, med undantag för de frågor som ska avgöras av kommunstyrelsen och dess utskott eller av personalchefen Pröva bisysslor för förvaltningschefer och chefer inom kommunledningsförvaltningen Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: personalchef 1.20 Tolka och tillämpa lagar, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare genom kollektivavtal med bindande verkan för kommunen. Dialog ska ske med och information ska lämnas till personalutskottet Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde. Information lämnas till personalutskottet Löneförändringar föranledda av lokala och centrala avtal (jämför punkt 1.2) Tolka för kommunen gemensam personal- och lönepolicy Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avtalsgruppsjukförsäkring, grupplivförsäkring och begravningshjälp Löneförmåner vid fackligt arbete Förmåner vid fritidsstudier Bevilja bidrag till personalbefrämjande åtgärder på belopp upp till ett halvt basbelopp.

4 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 4 (14) 1.29 Klassificering enligt befattningssystem för kommuner Arbetsmarknadspolitiska åtgärder knutna till statsbidrag och enskilda personer Besluta om entledigande med ålderspension och definitiv sjukersättning Samverka med förvaltningschef eller chef inom kommunledningsförvaltningen i personalärenden som avser disciplinära åtgärder, uppsägning eller inskränkning mot enskild arbetstagare Samverka med förvaltningschef eller chef inom kommunledningsförvaltningen när det gäller beslut om tillsvidareanställning samt oavsett anställningsform vid anställning av chefer, administrativ personal och ersättning av personal vid pensionsavgångar. Om personalchefen inte delar förvaltningschefs eller chef inom kommunledningsförvaltningens mening ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsens personalutskott för avgörande Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: förvaltningschef och chef inom kommunledningsförvaltningen 1.35 Anställa chefer och övrig personal tillhörande den egna förvaltningen Besluta i personalfrågor inom gällande lagar, avtal och kommunens personalpolitik med undantag för de frågor som ska avgöras av kommunstyrelsen och dess utskott eller av personalchefen. Beslut om att anställa personal i ledande ställning ska föregås av samråd med respektive nämnd. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde sker samråd med kommunstyrelsens personalutskott. Beslut om tillsvidareanställning ska föregås av samråd med personalchefen. Även beslut om anställning av chefer, administrativ personal, ersättning av personal vid pensionsavgångar samt ersättning av tillsvidareanställd personal som slutar ska, oavsett anställningsform, föregås av samråd med personalchefen. Om personalchefen inte delar förvaltningschefs mening ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsens personalutskott för avgörande. Beslut som kan föranleda uppsägningar/nyanställningar eller andra större förändringar av förvaltningsorganisationen ska föregås av samråd med respektive nämnd. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde sker samråd med kommunstyrelsens personalutskott. Om nämnd/utskott inte delar förvaltningschef eller motsvarandes mening ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsens personalutskott för avgörande.

5 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 5 (14) Personalärenden avseende disciplinära åtgärder, uppsägning eller inskränkning mot enskild arbetstagare får inte vidaredelegeras till annan anställd inom kommunen. Förvaltningschef eller chef inom kommunledningsförvaltningen ska före beslut i dessa ärenden samråda med personalchefen Fördela arbetsmiljöuppgifter till enhetschefer eller motsvarande Samråd och förhandling på kommunstyrelsens vägnar vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Vidta åtgärder som verksamheten kräver utifrån diskrimineringslagarna och jämställdhetslagens regler Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med 2 Ekonomiska ärenden Kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige , 65 ger kommunstyrelsen följande ansvar för ekonomisk förvaltning: Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning enligt de förskrifter fullmäktige meddelar. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster flyter in och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att - underhålla och förvalta lös egendom inom sin förvaltning - se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. Med utgångspunkt från reglementet och övriga beslut fastställs nedanstående delegeringsordning för ekonomiska ärenden: Delegat: kommunstyrelsens arbetsutskott 2.1 Godkänna förfrågningsunderlag för belopp överstigande 50 basbelopp. (ks au , 116) 2.2 Tolka och tillämpa bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda. 2.3 Avskriva fordringar på belopp av 2-10 gånger basbeloppet.

6 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 6 (14) 2.4 Sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal intill ett belopp av 15 basbelopp. 2.5 Inom den av kommunfullmäktige beslutade upplåningen och tillgängliga likvida medel bevilja lån på maximalt 50 miljoner kr med högst fem års lånetid till helägda kommunala företag samt till bolag där Älmhults kommun har ett bestämmande/väsentligt inflytande. Kommunstyrelsen har , 227, fastställt regler för verksamheten. Delegat: kommunchef 2.6 Attesträtt för förvaltningschefer och chefer inom kommunledningsförvaltningen, där kostnaden är direkt kopplad till egen tjänsteutövning. Delegat: ekonomichef 2.7 Direktupphandla varor, tjänster och entreprenader enligt gällande beloppsgränser angivna i lagen om offentlig upphandling (LOU), samt i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). (ks , 192) 2.8 Avropsbeslut för värden över 10 basbelopp när ramavtal finns. 2.9 Anta anbud för värden över 50 basbelopp efter föredragning av upphandlingssamordnare/upphandlare. (Godkännande av förfrågningsunderlag och upphandlingsbeslut för värden upp till 50 basbelopp anses som verkställighet.) (ks au , 116) 2.10 Försälja lös egendom Vara ombud fram till att avtal har tecknats vid entreprenadupphandling Tillsammans med upphandlingssamordnaren motta och öppna anbud enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Föra kommunens talan vid överprövningsärenden gällande LOU Teckna avtal inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende upphandling av varor och tjänster Besluta om ändringar och tilläggsarbeten över 3 basbelopp vid entreprenader Investeringar i lös och fast egendom inom av kommunfullmäktige fastställd utgiftsram under förutsättning att respektive fack-

7 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 7 (14) nämnd i innevarande års budget finansierar kapitalkostnaden (intern ränta och avskrivning). Investeringen får inte avse ny verksamhet. Kommunstyrelsen har , 196, fastställt regler för verksamheten Utdelning ur stiftelser, placering av stiftelsemedel samt uttag av avgift för förvaltade stiftelser Upplåning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Ansöka om betalningsföreläggande och handräckning vid domstolar och myndigheter Bevakning i konkurs samt målsägandetalan i brottmål, avseende stöld av eller skadegörelse på kommunens egendom Avskriva fordringar intill en beloppsgräns av två basbelopp Uppta, konvertera, förlänga och lösa in lån som har beslutats av fullmäktige eller kommunstyrelsen samt på kommunens vägnar utfärda de förbindelser som behövs Inom den av kommunfullmäktige beslutade upplåningen och tillgängliga likvida medel bevilja lån på maximalt 20 miljoner kr med högst två års lånetid till helägda kommunala företag samt till bolag där Älmhults kommun har ett bestämmande/väsentligt inflytande. Kommunstyrelsen har , 227, fastställt regler för verksamheten Godkänna överenskommelse om reglering av skador då ersättningen inte överstiger ett basbelopp Avyttra aktier och teckningsrätter inom en årlig ram på kr Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: teknisk chef 2.28 Vara ombud när entreprenad utförs Besluta om ändringar och tilläggsarbeten upp till 3 basbelopp vid entreprenader.

8 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 8 (14) Delegat: förvaltningschef och chef inom kommunledningsförvaltningen 2.30 Attesträtter inom det egna verksamhetsområdet Direktupphandla varor, tjänster och entreprenader vid enstaka tillfällen upp till kr per inköpstyp och kalenderår. Direktupphandling över 1 basbelopp kan ej vidaredelegeras. (ks , 190) 2.32 Upphandlingsbeslut för värden upp till kr när ramavtal saknas. (ks , 190) 2.33 Avropsbeslut för värden upp till 10 basbelopp när ramavtal finns Anskaffningsbeslut av varor och tjänster för maximalt 25 basbelopp där medel finns i beslutad driftsbudget Anskaffningsbeslut avseende investering för maximalt 25 basbelopp där utgiften finns upptagen i beslutad investeringsbudget Anskaffningsbeslut avseende investering där utgiften ej finns upptagen i beslutad investeringsbudget ska beslut från nämnd/styrelse finnas. Anskaffningsbeslut ska följas av finansieringsbeslut om kostnaden/utgiften överstiger 10 basbelopp. Finansieringsbeslut ska överlämnas till ekonomienheten Tolka och tillämpa i verksamheten gällande taxor. 3 Samhällsbyggnadsärenden Delegat: kommunstyrelsens arbetsutskott 3.1 Framställning till och yttrande över remisser från miljö- och byggnämnden eller lantmäterimyndighet angående fastighetsbildning, bygglov mm. 3.2 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och följande riktlinjer: Vid förvärv av regleringsmark och mindre fastigheter genom köp, expropriation eller inlösen enligt plan- och bygglagen ska som årlig kostnadsram gälla de anslagsbelopp, som generellt anvisats för ifrågavarande ändamål Förvärv genom byte eller fastighetsreglering begränsas i varje enskilt fall till en areal av kvadratmeter förvärvad eller överlå-

9 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 9 (14) ten mark. I det fall kontant mellanskillnad skall betalas gäller beloppsram enligt punkt Bemyndigandet att genom försäljning avhända kommunen mark begränsas till dels obebyggda tomter för småhusbyggnation, dels inom detaljplan belägen mark för industri- eller handelsändamål, dock högst kvadratmeter i varje enskilt fall, och dels regleringsmark för genomförande av fastställd detaljplan. 3.3 Beslut att sätta igång investeringsprojekt som överstiger en miljon kronor. 3.4 Fastställa revideringar i nedanstående bilagor till Handlingsprogram för räddningstjänsten: Bilaga 1 - Statistik Bilaga 2 - Prestationsmål Bilaga 3 - Avtal. 3.5 Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: teknisk chef 3.6 Avge yttranden angående förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230). 3.7 Överlåtelse eller upplåtelse till enskild av mark för småhusbebyggelse samt mark för gruppbebyggelse i enlighet med gällande detaljplan och fastställda priser samt de föreskrifter som framgår av reglemente för kommunstyrelsen 10, p 4. På grund av extraordinära markförhållanden fastställa prisreduceringar vid tomtförsäljningar. 3.8 Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet sker för att genomföra fastställd detaljplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål. I anslutning till denna punkt gäller de föreskrifter som framgår av reglemente för kommunstyrelsen 10, p Avge yttrande över remisser från miljö- och byggnämnden angående byggande nära tomtgräns Ledningsrätt, vägrätt eller servitut till förmån för eller som belastar kommunens fastigheter Förvärv vid offentlig auktion av fast egendom i vilken kommunen har intecknad fordran eller rättighet eller vilken är intecknad för lån för vars infriande kommunen åtagit sig ansvar Vidta åtgärder som verksamheten kräver utifrån miljöbalkens regler.

10 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 10 (14) 3.13 Träffa avtal med materialbolag avseende insamlings- och återvinningssystem för avfall b Teckna avtal med berörda kunder inom bredbandsprojektet med utgångspunkt från avgiftslista daterad (ks , 65) 3.14 Beslut enligt 10 kap 10 trafikförordningen (1998:1276) angående enskilda vägar utan statsbidrag inom kommunens fastigheter Upplåta offentlig plats för särskilda ändamål Besluta om och verkställa flyttning av fordonsvrak enligt lag 1982:129 om flyttning av fordon Ge bidrag till enskild väghållning (underhållsbidrag) enligt fastställda normer Ge bidrag till fastighetsägare som ersätter kombinerad avloppsservis med skilda dag- och spillvattenledningar enligt fastställda normer Begära flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall Utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fastighet som tillhör kommunen, varvid upplåtelserna inte får stå i strid med internhyressystemet Arrendera, hyra eller på annat sätt tillförsäkra kommunen behovet av fastigheter och lokaler, varvid tillförsäkran inte får stå i strid med internhyressystemet Utarrendera jakt Anmäla till hyresnämnden vid fastighetsöverlåtelser enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegater: räddningschef, ställföreträdande räddningschef och insatsledare 3.25 Genomföra tillsyn med rätt till tillträde samt de handlingar och upplysningar som erfordras för tillsynens genomförande samt meddela föreläggande och förbud i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap 1-2 samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och därtill hörande förordningar och föreskrifter.

11 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 11 (14) 3.26 Besluta om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt liknande åtgärder mot brand Besluta om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall. Delegater: räddningschef och ställföreträdande räddningschef 3.28 Avge yttrande över remisser från polis med flera i räddningstjänstfrågor Utfärda tillstånd, besluta om nya eller ändrade villkor för tillstånd, återkalla tillstånd samt avsyna och utfärda driftstillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordningar och föreskrifter Genomföra undersökning av olyckor som föranleder räddningsinsats (ks au 15/2005) Medge tillstånd till rengöring av fasta förbränningsanordningar (egensotning). Delegat: skorstensfejaremästare 3.32 Meddela de förelägganden eller förbud som behövs inom sotningsverksamheten (inte vite) eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad Föreläggande och förbud (inte vite) i samband med brandskyddskontroll. 4 Övrigt Delegat: kommunstyrelsens arbetsutskott 4.1 Vara krisledningsnämnd och fullgöra kommunens uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (SFS 2006:544). 4.2 Vara räddningsnämnd och fullgöra kommunens uppgifter inom räddningstjänsten (kf 110/2004). 4.3 Fastställa revideringar i nedanstående bilagor till handlingsprogram för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor. Delegat: kommunstyrelsens ordförande 4.4 Representation och uppvaktningar. 4.5 Ge fullmakt åt ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag.

12 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 12 (14) 4.6 Svara i rättsprocesser med korta remisstider (upphandling) eller i övrigt där det krävs skyndsam handläggning. 4.7 Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: kommunchef 4.8 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp. 4.9 Flaggning Yttrande angående - antagande av hemvärnsmän - auktorisation av bilskrotare - tidtabellsförslag ang tåg- och bussförbindelser - tillfällig handel - brukande av övervakningskamera - ärenden om folkbokföring Avvisa av klagoskrift som har kommit in för sent till beslutsmyndigheten Besluta att vägra lämna ut allmänna handlingar som förvaras hos kommunstyrelsen (vid förfall för kommunchefen inträder kommunsekreteraren) Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Delegat: Räddningschef 4.14 Ansvara initialt för de åtgärder som måste vidtas på grund av uppstådd krissituation till dess stabschefen för kommunstaben inträder (se krisplan för Älmhults kommun, kf 65/2007) Delegat: Säkerhetssamordnare (ks , 85) 4.15 Ansvara för de åtgärder som måste vidtas på grund av uppstådd krissituation innan krisledningsnämnden har aktiverats och verkar. 5 Trafikfrågor (ks , 145) Delegat: Teknisk chef 5.1 Lokala trafikföreskrifter. 5.2 Tillfälliga trafikföreskrifter med särskilda trafikregler för väg eller viss vägsträcka.

13 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 13 (14) 5.3 Undantag från lokal trafikföreskrift. 5.4 Flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall. 5.5 Övriga frågor som avses i Lag om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) av tillfällig natur. 5.6 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 5.7 Meddela föreskrifter för väghållningsarbete. 5.8 Tillstånd att disponera vägar med mera för motortävling. 5.9 Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med Vid utövande av delegeringsrätten ska följande regler gälla: - delegat får överlämna delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. - utskotten ska hänskjuta delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande, om minst två av utskottets ledamöter begär det. - förvaltningschef eller motsvarande får, om inte annat bestämts för särskild ärendegrupp, vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Från denna rätt undantas personalärenden avseende disciplinära åtgärder, uppsägning eller inskränkningar mot enskild arbetstagare, anställning av chefer, administrativ personal, ersättning av personal vid pensionsavgångar samt ersättning av tillsvidareanställd personal som slutar. Förvaltningschef eller motsvarande ska före beslut i dessa ärenden samråda med personalchefen. - beslut om vidaredelegering ska anmälas till kommunstyrelsen. - beslut som fattas via delegering ska protokollföras i liggare och anmälas vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. - är kommunstyrelsens ordförande på grund av sjukdom, resa eller annan omständighet förhindrad att fatta här angivna delegationsbeslut, träder automatiskt kommunstyrelsens förste vice ordförande in i hans/hennes ställe. - är förvaltningschef på samma grund förhindrad, träder den därtill förordnade förvaltningschefen in i hans/hennes ställe. Delegering eller ren verkställighet Gränsen mellan delegeringsbeslut och verkställighet är svår att dra med exakthet. Att kunna skilja beslut från verkställighet har dock betydelse för frågan om beslut kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas i kommunstyrelsen. Med

14 ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 14 (14) beslut enligt delegeringsbestämmelserna avses enbart beslut i kommunallagens mening. Det som kännetecknar ett beslut är att det bland annat finns alternativa lösningar där beslutsfattaren gör vissa överväganden eller bedömningar. I kommunerna sker dock en rad åtgärder som inte kan anses vara beslut i kommunallagens mening. Detta utgör rent förberedande eller rent verkställande åtgärder. Dessa åtgärder kallas för ren verkställighet och ska särskiljas från (delegerings-)beslut. Vid verkställighet får det inte finnas utrymme för större självständiga bedömningar. Verkställighet innebär ett beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas av tjänstemän i kraft av deras befattning. Ren verkställighet kan definieras som utförande/ genomförande/ verkställande av arbetsuppgifter enligt gällande organisation och arbetsfördelning, i de fall då utförandet inte innehåller något självständigt ställningstagande från den ansvarige tjänstemannens sida. Till ren verkställighet bör dock även områden som innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande och inte bara ett rent mekaniskt verkställande av beslut, räknas. Detta förutsätter att det finns lagar, förordningar, reglementen, riktlinjer, avtal, taxor eller liknande som avgör beslutet. Om det har upprättats klara riktlinjer för verksamhetens utförande, som innebär att möjligheterna för självständiga bedömningar av den enskilde handläggaren inskränks, kan åtgärder som traditionellt bedöms som beslut också kunna anses vara rent verkställande. Rutiner för ren verkställighet finns bland annat i personalhandboken och ekonomihandboken.

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172, att gälla fr o m 2015-01-01. Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 67/021023 Rev kommunfullmäktige 47/050615 Rev kommunfullmäktige 60/050928 Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCKELBO KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KF 33/07 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2010-12-07 304 Denna delegationsordning träder i kraft 2011-01-01 2 3 Innehåll Generella bestämmelser 4 Administration 6 Ekonomi 8 Fysisk

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen delegerar till nedan nämnda politiska organ, politiker eller arbetstagare hos kommunen att på styrelsens vägnar - med iakttagande av de begränsningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-02-21 47 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-09-12 141 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-05-21 61 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-11-26

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2010 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 489 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, PERSONALUTSKOTT, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNDIREKTÖR/

Läs mer

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 1 REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN antaget av kommunfullmäktige 1994-12-15, 130 och tillägg 1999-10-26, 43, 2003-01-27 2 och 2004-12-20, 88. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2015-03-10 1 (10) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-30, 50. Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-22, 123. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller från och med den 1 mars 2013. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 210. Dnr: KS 1633/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-09 Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad enl beslut KS 137/150409 A. Allmänt 1. Allmänt om verkställighet, beredning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2012:06 Infördes i författningssamlingen den 6 juli 2012 Reglemente för kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade 1 den 20 juni

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av tekniska servicenämnden: 2008-09-10 128 Reviderad: 2011-06-09 78, 2014-03-13 33, 2015-02-12 14 Tekniska servicenämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:32 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSREGLER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2011:11 Delegerad beslutanderätt får enligt 6 kap. 34 kommunallagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2010-04-26 37 2011-01-01 2010/224-001 Kf 2015-05-25 104 2015-06-01 2014/1026 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, 52. Reviderat Kf 2009-09-14, 119

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, 52. Reviderat Kf 2009-09-14, 119 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, 52. Reviderat Kf 2009-09-14, 119 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 67/2011 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 288 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (11) STYRELSEN I KATRINEHOLMS Beslutshistorik

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1. Personalärenden - Anställning - Arbetsmiljöuppgifter - Uppsägning - Förhandlingar - Övrigt 1.2. Administrativa

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:11 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2014:14 Lagrum Kommunstyrelsens och nämndernas möjligheter

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kf 112/92 Rev Kf 203/92 Rev Kf 89/93 Rev Kf 6/98 Rev Kf 173/98 Rev Kf 73/00 Rev Kf 104/03 Rev Kf 172/05, 1, gäller fr o m 1 januari 2006 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer