Software Architecture Document

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Software Architecture Document"

Transkript

1 Software Architecture Document Tjänsteplattformen version 1.1 Sidan 1(48)

2 Revisioner Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Mats Ekhammar PA2 Omstrukturering efter möte med Jan V Mats Ekhammar PA3 Omstrukturering efter möte med Johan E Mats Ekhammar PA4 Genomgång Jan Västernäs PA5 Uppdatering efter genomgång av Johan Eltes Mats Ekhammar A Godkänd för acceptanstest hos SVR Johan Eltes Sidan 2(48)

3 Innehållsförteckning 1 Introduktion Syfte Översikt Nyckeltermer Referenser 6 2 Funktionell vy Motiv för tjänsteplattformens komponenter Lösningsstrategier Tjänsteplattformens realisering Virtualiseringsplattform Tjänstekatalog 11 3 Icke-funktionella egenskaper Prestanda Skalbarhet Säkerhet Utökningsbarhet Flexibilitet Monitorering Tillgänglighet Interoperabilitet Öppenhet 14 4 Arkitekturella principer och avgränsningar Säkerhet Flexibilitet och konfigurerbarhet Felhantering 15 5 Process vy Grundfunktionalitet Integrationsutvecklare Driftsättare Administratör av TK Support tjänstekonsumenter Förvaltare 20 6 Logisk vy Komponentvy Tjänsteinteraktioner 24 7 Design och implementerings vy Virtualiseringsplattformen Monitorering Tjänstekatalogen Gemensamt hjälpbibliotek Gemensamt schemabibliotek 34 Sidan 3(48)

4 7.6 Referensapplikation Meddelande strukturer Utveckling Exceptions Loggning Enhetstester Lasttester 37 8 Deployment vy Målmiljö Övergripande Portabla byggen Paketering virtuell tjänst Plattformsdomäner Tjänsteplattformens distribution Installation Konfiguration 43 9 Säkerhet Autentisering Auktorisation Mutual Authentication med SSL Certifikat Truststore Nätverk Tillgång till Tjänstekatalogen via webben Tillgång till Tjänstekatalogens databas 48 Sidan 4(48)

5 1 Introduktion Detta dokument beskriver arkitekturen av Tjänsteplattformen (TP). För att se TP i ett större sammanhang hänvisas läsaren till de dokument som anges under kapitlet Referenser. Målgruppen för dokumentet är: Driftsättare av TP och virtuella tjänster Support personal av TP Integrationsutvecklare av virtuella tjänster Administratörer av tjänstekatalogen Produktägare av TP Förvaltare av TP 1.1 Syfte Dokumentet visar systemets egenskaper från ett flertal olika arkitekturella vyer för att belysa olika aspekter av systemet. Det beskriver signifikanta arkitekturella beslut som tagits vid implementeringen av systemet. 1.2 Översikt Kapitel 1: Denna introduktion. Kapitel 2: Här beskrivs hur produkten tillgodoser de funktionella kraven. Kapitel 3: Beskriver hur TP tillgodoser de icke-funktionella kraven. Kapitel 4: Arkitekturella principer och ramar som TP tagit hänsyn till. Kapitel 5: Beskriver produkten utgående från produktens intressenter. Kapitel 6: Här visas produktens logiska arkitektur. Kapitel 7: Detta kapitel beskriver produktens design och realisering. Kapitel 8: Beskrivning av hur TP drift sätts. Kapitel 9: Kapitel som beskriver säkerheten i TP. 1.3 Nyckeltermer Begrepp SAD CA BIF Beskrivning Software Architecture Document Certificate Authority, den myndighet som utfärdar ett certifikat. Bastjänster för Informationsförsörjning Sidan 5(48)

6 RIV TP TK VP Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg Tjänsteplattformen Tjänstekatalogen (ena komponenten av TP) Virtualiseringsplattfomen (andra komponenten av TP) 1.4 Referenser Följande dokument ger en djupare beskrivning av de områden där TP verkar. Id Titel Version Senast ändrad 1 Nationell IT-arkitektur för vård och omsorg - VIT-boken PA Anvisning till VIT-boken VIT-bokens tekniska arkitektur (T-boken) Rev A RIV tekniska anvisningar Slutrapport Tjänsteplattform Proof-of-concept Rev A HSA Organisationsträd objekt och attribut RIV Informationsspecifikation HSA Struktur och innehåll Anvisning Tjänsteplattformen - Driftsättning av Virtualiseringsplattformen, Anvisning Tjänsteplattformen - Paketering av virtuell tjänst 8 Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Tjänstekatalogen, Anvisning Tjänsteplattformen - Administration av Tjänstekatalogen B B Sidan 6(48)

7 2 Funktionell vy T-boken [2] beskriver de övergripande kraven på den tekniska arkitekturen. En delmängd av dessa krav omsätter T-boken i en konceptuell arkitektur uppbyggd av komponenter som tillsammans benämns T- bokens Tjänsteplattform. 2.1 Motiv för tjänsteplattformens komponenter Här sammanfattas motiven till tjänsteplattformens komponenter. Komponenternas namn och funktionella ansvarsfördelning är baserade på resultatet av det proof-of-concept som genomfördes för T-bokens referensarkitektur [4] Krav - Administration av systemförändringar ska vara minimal Samverkan över vårdgivargränser förutsätter samverkan mellan vårdgivares lokala system, eller säkerhetsmässigt komplett anslutning till nationella tillämpningar. Arkitekturen ska minimera eventuella dominoeffekter av förändringar i systemen hos en samverkande part och i nationella tjänster. Arkitekturen ska i detta avseende ta hänsyn till att det för enskilda IT-tjänster kan skapas grupper av vårdgivare som delar infrastruktur så väl som IT-lösningar och att dessa grupper kan förändras över tiden Krav - Anslutningspunkter Arkitekturen ska minska dominoeffekten av systemförändringar, genom att erbjuda en nationell lösning för lös koppling (jfr SOA/W3C intermediary ). På så sätt kan förändringar i anslutningspunkter hos en vårdgivare isoleras från övriga parter i arkitekturen Krav - Administration av organisationsförändringar ska vara minimal Arkitekturen ska minimera effekten av omorganisationer inom vård och omsorg, som ett led i att maximera tillgängligheten hos nationellt realiserade tjänster. En rimlig målsättning är att isolera behovet av förändringar till de organisationer som deltar i omorganisationen. Organisationsförändring kan avse sammanslagningar och andra omstruktureringar vårdgivare emellan. Det kan också avse organisationers tillträde och utträde i/ur nationell samverkan t.ex. sammanhållen patientjournal Krav Meddelande format Följsamhet mot nationellt fastställda tjänstekontrakt är en viktig förutsättning för att undvika dominoeffekt av förändringar som annars riskeras. De nationella RIV-baserade formaten ska i sina xml-scheman införliva konstruktioner för utökningsbarhet. Utökning genom dessa konstruktioner ska kunna ske utan påverkan på konsumenter eller producenter som förlitar sig på grundformatet., så länge inte bruten bakåtkompatibilitet uttryckligen angivits enligt överenskommen standard. Sidan 7(48)

8 2.2 Lösningsstrategier Nedan redovisas hur tjänsteplattformens komponenter bidrar till med lösningar på ovanstående krav Virtualiseringsplattform Komponenten syftar till att tillmötesgå kraven från 2.1.1, och Genom att skapa en virtuell tjänst för varje nationellt tjänstekontrakt, kan denna installeras i en virtualiseringsplattform Med virtuell avses här en tjänst som uppträder som ställföreträdare för alla förekomster av verkliga tjänster som realiserar tjänstekontraktet. På så vis skapas en stabil (fast över tiden) tjänsteadress för varje nationellt tjänstekontrakt. Tjänstekonsumenter blir därmed oberoende av hur vårdens IT-stöd för stunden är organiserat och hur det förändras över tiden. Detta förutsätter att tjänsteproducenter i varje meddelande specificerar den organisation med vilken de avser samverka, på ett sätt som är systematiserat för den virtuella tjänster. Den virtuella tjänsten kan då genom uppslag av vägvals information, dynamiskt avgöra vilken konkret tjänsteproducent som är ansvarig för att erbjuda efterfrågad funktionalitet (uttryckt av tjänstekontraktet) för efterfrågad samverkanspart (uttryckt med partens HSA-id). En virtuell tjänst paketeras för en specifik profil av RIV Tekniska Anvisningar 2.0 eller högre. Genom att virtualiseringsplattformen genom tjänstekatalogen har tillgång till information om varje tjänsteproducents tillämpade Riv TA-profil, kan bryggning mellan av konsumenten tillämpad profil och av respektive producents tillämpade profil göras Tjänstekatalog Tjänstekatalogen är master för den information som virtualiseringsplattformen förlitar sig på. Tjänstekatalogens informationsmodell motsvarar T-bokens [2] Vägvalsmodell. Det förutsätts finnas en master per samverkansdomän [2]. Informationmodellen skapar förutsättningar för herla tjänsteplattformens funktionalitet och kan därmed sägas vara kärnan i hur kraven tillmötesgås. Tjänstekatalogen är inte bunden till någon specifik realisering av en virtualiseringsplattform. Dess kontrakt med virtuella tjänster är definierade som portabla web services. Sidan 8(48)

9 LogiskAddressat och Tjänstekontrakt representerar de begrepp tjänstekonsumenten använder för att uttrycka en logisk adress, som sedan av virtuell tjänst omvandlas till en konkret adress. Det sker med hjälp av Anropsbehörighet, som knyter en specifik tjänsteproducent till en informationsägare (Logisk Adressat) och ett tjänstekontrakt. 2.3 Tjänsteplattformens realisering De logiska komponenterna har omsatts i plattforms komponenter som sammantaget benämns Tjänsteplattformen. Dessa komponenter är Virtualiseringsplattform och Tjänstekatalog. Virtualiseringsplattformen utgör plattform för effektiv realisering av (nationella) virtuella tjänster. Tjänstekatalogen är datakälla för den information som virtuella tjänster behöver för att dirigera meddelanden mellan tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter. Virtuell tjänst En virtuell tjänst erbjuder en anslutningspunkt per tjänstekontrakt som standardiserats genom RIVmetoden. I praktiken finns det ofta många tjänsteproducenter (regionala, landstingsspecifika eller gemensamma för ett antal vårdgivare) för ett standardiserat tjänstekontrakt. Virtuella tjänster döljer detta förhållande för tjänstekonsumenter i syfte att öppna upp för kontinuerlig konsolidering mot nationella tjänsteproducenter. [2]. Tjänsteplattformen virtualiserar nationella tjänstekontrakt genom att exponera en anslutningspunkt för tjänstekontraktet. Tjänsteplattformen ansvarar därefter för adressering, behörighetskontroll och Sidan 9(48)

10 dirigering till den verkliga tjänst som logiskt adresserats av tjänstekonsumenten. Tjänsteplattformen består av 2 huvudkomponenter: en Virtualiseringsplattform och en Tjänstekatalog. 2.4 Virtualiseringsplattform Virtualiseringsplattformen är en plattform för drift och övervakning av virtuella tjänster. En virtuell tjänst exponerar en fast anslutningspunkt för ett tjänstekontrakt för en viss version av RIV Tekniska Anvisningar. En virtuell tjänst har följande huvuduppgifter: Att erbjuda en nationell anslutningspunkt för ett nationellt tjänstekontrakt i syfte att skapa utrymme för en gradvis konsolidering av bakomliggande tjänsteproducenter. Nyckeln är här att skydda tjänstekonsumenter från strukurförändringar i regionernas IT-stöd. Det sker genom att tjänsteproducenter i meddelandekuvertet bifogar en logisk adress (verksamhetsadress) istället för att adressera specifika tjänsteproducenter. Den virtuella tjänsten använder information från tjänstekatalogen för att dirigera meddelandet till rätt mottagare. Här sker samtidigt en kontroll av teknisk anropsbehörighet d.v.s. att tjänstekonsumenten har ingått avtal om att anropa den tjänsteproducent som ansvarar för att realisera tjänstekontraktet för adresserad verksamhet. Att skapa utrymme för kontinuerlig utveckling av kommunikationsstandarder inom vården. Det sker genom genom att tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter kan ansluta mot nationella tjänstekontrakt för aktuell version av RIV tekniska anvisningar. Genom att det finns en virtuell tjänst per tjänstekontrakt och version av RIV tekniska anvisningar, kan konsumenter ansluta mot den version som är aktuell utan att behöva hantera tjänsteproducenternas olika versioner av tekniska standards. Vidare kan nya Sidan 10(48)

11 tjänsteproducenter anslutas utan att behöva ta hänsyn till befintliga tjänstekonsumenters nivå m.a.p. RIV Tekniska Anvisningar. Det möjliggörs genom att virtuella tjänster transformererar mellan olika versioner av RIV Tekniska Anvisningar. Att erbjuda statistik över olika tjänsteproducenters svarstider i syfte att möjliggöra felsökning och monitorering av SLA. Virtualiseringsplattformen läser upp adresserings- och behörighetsinformation från Tjänstekatalogen till sin interna cache. Virtualiseringsplattformen läser av tjänstekonsumentens HSAid från klientcertifikatet och logiska adressatens HSAid från meddelandekuvertet (RIVheader). Version av RIV Tekniska Anvisningar samt vilket tjänstekontrakt det gäller befästs genom vilken virtuell tjänst som anropats. Med dessa informationsmängder (konsumentens HSAid, HSAid för logisk adressat, av tjänstekonsumenten tillämpad RIV TA-version och tillämpat tjäntekontrakt, kan virtualiseringsplattformen konsultera informationen som hämtats från tjänstekatalogen och därigenom fastställa teknisk adress till tjänsteproducenten, vilken RIV TA-version tjänsteproducenten stödjer samt att tjänstekonsumenten är behörig att anropa fastställd tjänsteproducent. Meddelande kan därefter vidarebefordras till tjänsteproducenten. 2.5 Tjänstekatalog Denna komponent tillhandahåller vägvals- och behörighetsinformation till virtualiseringsplattformen. Informationen utgörs dels av adresser till olika tjänsteproducenter och dels av behörigheter för tjänstekonsumenter till olika logiska adressater (verksamhetsadresser). Till Tjänstekatalogen finns en administrationstjänst för underhåll av dess datastruktur. T-bokens referensarkitektur pekar ut tjänsteplattfomen som en obligatorisk komponent i den nationella samverkansdomänen. Den kräver också möjlighet till uppbyggnad av federerade tjänsteplattformar i syfte att stödja lokala behov liknande dem som identifierats för den nationella domänen. För varje samverkansdomän där där t-bokens samverkansarkitektur ska tillämpas (dvs referensarkitekturen ska tillämpas) drift sätts en tjänstekatalog och en eller flera förekomster av virtualiseringsplattformen. Nedanstående bild visar hur en tjänstekonsument når en Tjänsteproducent genom federerade tjänsteplattformar. Sidan 11(48)

12 Sidan 12(48)

13 3 Icke-funktionella egenskaper 3.1 Prestanda Införandet av en virtuell tjänst i samverkan mellan tjänstekonsument och tjänsteproducent beräknas tillföra mindre än 40 millisekunder, i förhållande till ett anrop utan mellanhand. 3.2 Skalbarhet Virtualiseringsplattformen stödjer gängse modeller för lastbalansering, så som klustring. Virtualiseringsplattformen skalas på samma sätt som vanliga web-applikationer. 3.3 Säkerhet All kommunikation säkras enligt RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile 2.0 (https med ömsesidig autentisering). Detta innebär att båda parter skall presentera giltiga certifikat vid upprättandet av en säker förbindelse (sk SSL-handshake). Se vidare kapitel 10 om säkerhet. 3.4 Utökningsbarhet TP skall enkelt kunna utökas med ny funktionalitet. Detta kan t.ex. vara att klara av framtida konverteringar mellan olika RIV-TA-profiler. 3.5 Flexibilitet TP kan driftsättas på alla plattformar där Mule ESB erbjuder installationsstöd. Det täcker alla vanligt förekommande Linux-, Unix- och Windowsversioner. 3.6 Monitorering Virtualiseringsplattformen har stöd för teknisk monitorering av Mule ESB. Den har också riktat stöd för monitorering av svarstider hos tjänsteproducenter. TP loggar på logformat lämpliga för övervakning av gängse övervakningsverktyg. 3.7 Tillgänglighet Virtuella tjänster är tillståndslösa mellan anrop, vilket gör att s.k. fail-over inte behöver införas för att uppnå hög tillgänglighet. Hög tillgänglighet bedöms kunna uppnås genom klustring. 3.8 Interoperabilitet Virtualiseringsplattformen har inga egna protokoll, utan använder samma protokoll som föreskrivs av vården för samverkan mellan tjänster. För version 1.0 innebär det RIV Tekniska Anvisningar Basic profile 2.0. Sidan 13(48)

14 3.9 Öppenhet TP levereras som öppen källkod under licensen LGPL. Sidan 14(48)

15 4 Arkitekturella principer och avgränsningar De arkitekturella principerna är härledda från de styrande principerna om samverkan mellan olika domäner enligt T-boken. Tjänsteplattformen medger samverkan i en tjänstebaserad arkitektur enligt beskrivningen i T-boken. Detta åstadkoms via klart definierade och exponerade tjänster i TP. 4.1 Säkerhet TP nyttjar HCC funktionscertifikat för att åstadkomma transportsäkerhet mellan tjänster via https. En tjänstekonsuments certifikat (del av subject) används dessutom som identifikation av tjänstekonsumenten i virtuella tjänster (HSA-Id), i syfte att verifiera anropsbehörighet till härledd tjänsteproducent. 4.2 Flexibilitet och konfigurerbarhet - All information som styr samverkan mellan tjänster administreras i en web-applikation och lagras i en relationsdatabas. - Konfiguration tjänsteplattformens komponenter sker genom redigering av en extern property fil (extern i relation till release-processen för komponenterna). - Virtualiseringsplattformen kan drift sättas redundant i syfte att undvika s.k. single-point-of-failure. - Tjänsteplattformen kan driftsättas i en federerad arkitektur som länkar samman meddelande trafik mellan olika samverkansdomäner. - Nya virtuella tjänster definieras via konfiguration utan behov av programutveckling. 4.3 Felhantering - Alla former av fel kan spåras i efterhand då dessa loggas persistent. Lognivån är även konfigurerbar för att kunna spara extra mycket spårningsinformation. - Virtualiseringsplattformen bidrar till felsökning genom att svarstider mot bakomliggande tjänsteproducenter visas. - De fel som en tjänstekonsument utsätts för innehåller tydlig information om felorsaken. Sidan 15(48)

16 5 Process vy I detta avsnitt beskrivs produkten och dess handhavande översiktligt med utgångspunkt i dess intressenter. 5.1 Grundfunktionalitet Virtualisering med vägval Produktägarens huvudsakliga syfte med att etablera tjänsteplattformen är att etablera strukturer för lös koppling i enlighet med t-bokens referensarkitektur. Detta är den grundläggande funktionaliteten som virtualiseringsplattformen ger. Bilden nedan visar hur ett anrop från en tjänstekonsument vidarebefordras till en tjänsteproducent genom TP Upprättning av säker förbindelse Processen för hur en säker förbindelse upprättas mellan tjänster beskrivs separat i kapitel Hantering RIV-TA-profiler Denna version har inget stöd för konvertering mellan RIV-TA-profiler, eftersom det bara finns en Sidan 16(48)

17 profil att ta hänsyn till. Däremot är implementationen förberedd på att hantera denna typ av konvertering. Alla Logiska Adresser som matchar given producent(logisk Adressat), Tjänstekontrakt och tidpunkt hämtas ut från Tjänstekatalogen. Det kan då finnas flera träffar med olika RIV-TA-profiler. I version 1.0 väljs den som matchande RIV-TA-profil och ett fel skapas om den saknas. 5.2 Integrationsutvecklare Utvecklare som skall paketera nya tjänstekontrakt behöver dels förstå tjänsteplattformen på en övergripande nivå samt ha tillgång till enkla instruktioner för hur en paketering görs Bygga upp förståelse för virtualiseringsplattformen Det finns en referensapplikation som visar Hur en virtuell tjänst konfigureras Hur man kan skriva en tjänsteproducent och tjänstekonsument i java. Referensapplikationens 3 projekt med dess leverabler illustreras i bilden nedan. Referensapplikationen kan provköras genom att följa beskrivning i VP Anvisningar användare[7] Paketera virtuell tjänst När man paketerar en virtuell tjänst behöver man tillgång till de filer som specificerar Sidan 17(48)

18 tjänstekontraktet (wsdl fil och schema file(er)). Därefter skrivs en konfigurationsfil för tjänsten (se kapitel för exempel). Dessa 3 filer paketeras i en packad fil av typen jar. Processen för att paketera en virtuell tjänst finns beskriven i VP Anvisningar användare[7]. 5.3 Driftsättare Här vill man kunna drift sätta TP genom att följa en enkel instruktion, både VP och TK. Man vill också kunna drift sätta enskilda paketerade virtuella tjänster till en drift satt VP genom att följa en instruktion Driftsätta VP VP baseras på en ESB som heter Mule. Första steget i en driftsättning är att installera Mule samt en Java runtime miljö på sitt målsystem (Windows eller UNIX). Mule kan köras som en service på windows eller en daemon på UNIX. Därefter packas distribution upp (zip fil) och filerna flyttas in till vår installerade Mule installation. Efter detta behöver man göra en grundkonfigurering i en medföljande property-fil. Här anger man t.ex. URL:n till tjänstekatalogens SökVägvals tjänst. Sista steget i drift sättningen är att verifiera installationen genom att installera medföljande referensapplikation. Detta kräver då att tjänstekatalogen också är installerad. Se VP Anvisningar användare[7] för utförliga instruktioner Drift sätta TK Tjänstekatalogen drift sätts genom att man deployar 2 WAR filer till en applikationsserver samt att man skapar en databas med medföljande databas skript. Se TK Anvisningar användare[8] för utförliga instruktioner Drift sätta en virtuell tjänst i VP Denna drift sättning består av att flytta in den paketerade virtuella tjänsten som man fått från integrationsutvecklaren till en katalog i Mule installationen. Sidan 18(48)

19 Därefter behöver man verifiera att tjänsten är tillgänglig vilket kräver att virtualiserings- och behörighetsinformation finns tillgängligt i tjänstekatalogen samt att den tjänsteproducent man vill nå är tillgänglig. 5.4 Administratör av TK En administratör behöver kunna logga på TK och administrera alla entiter såsom: RIV-TA-profiler Tjänstekontrakt Logisk adress Logisk adressat Tjänstekomponent Anropsbehörighet samt användare för TK. Dessutom behöver en administratör kunna spåra vem som har administrerat ingående entiteter Inloggning på TK Alla giltiga inloggningsnamn och lösenord hämtas från den databas man knutit till TK. Detta medför att man första gången måste be en databas administratör att lägga upp en användare med lösenord. Se TK Anvisningar användare[8] för utförliga instruktioner. Sidan 19(48)

20 5.4.2 Administrering av information i TK Det finns en web sida per entitet med CRUD (Create-Read-Update-Read) funktionalitet. Se TK Anvisningar användare[8] för utförliga instruktioner Spåra ändringar i TK Alla aktiviteter i TK loggas med detaljerad information om entiteten man påverkat på en logfil. Denna logfil sparas persistent på den server TK drift satts. Se TK Anvisningar användare[8] för utförliga instruktioner. 5.5 Support tjänstekonsumenter De som har support för tjänsteplattformen vill tidigt få indikationer på svarstidsproblem från bakomliggande tjänster samt få stöd att spåra tekniska problem och felorsaker som drabbar en anropande tjänstekonsument Säkerställa att VP är startad och tillgänglig VP exponerar en sk pingtjänst som kan anropas via http (tex mha en browser) och svarar om den VP-instans man ropar på är uppe. Pingtjänsten kan även användas av en lastbalanserare för att veta vilken av flera instanser som kan svara på anrop Analysera svarstidsproblem i VP VP sammanfattar och presenterar antal lyckade anrop och antal misslyckade anrop samt genomsnittliga svarstider per tjänsteproducent i en sk dashboard. Denna dashboard uppdateras automatisk var 60:e sekund. I TP 1.0 är den en enkel variant som bara lagrar data från senaste omstart per VP-instans Analysera tekniska fel VP har en loggning som är konfigurerbar m a p loggningsnivåer. Alla loggar sparas på fil för att i efterhand enkelt kunna spåra felorsaker. Tjänstekonsumenten får ett tydligt felmeddelande som retur för de felsituationer där VP har aktiverats, tex om anropsbehörighet saknas enligt definition i Tjänstekatalogen. Om det uppstår fel vid SSL-handskakningen så stoppas anropet innan anropet nått VP och då blir det andra felmeddelanden som inte följer VP-standarden. 5.6 Förvaltare En förvaltare av TP vill ha tillgång till all källkod som Öppen källkod. När förändringar i källkoden utförts vill man enkelt kunna bygga och testa hela applikationen genom att använda byggverktyg såsom Maven och enhetstester. Inför en slutleverans skall det också vara enkelt att utföra lasttester på en installation. Sidan 20(48)

21 5.6.1 Ändring i källkod All källkod finns tillgänglig som Öppen källkod under https://forge.osor.eu/projects/skltp Portabla byggen Alla komponenter i tjänsteplattfomen är uppsatta för att möjliggöra portabla byggen. Alla projekt är strukturerade för maven och avses att byggas med maven 2. Filosofin sammanfattas förenklat i 3 steg, checkout, build, run Lasttester En uppsättning som kan användas för att köra lasttester i en verklig produktionsliknande miljö finns utvecklad. Den bygger på referensapplikationen som drift sätts i ett antal exemplar och har några simulerade tjänsteproducenter som svarar på anrop. Mha ett verktyg som simulerar tjänstekonsumenter kan svarstider mätas. Sidan 21(48)

22 6 Logisk vy 6.1 Komponentvy Nedanstående bild beskriver tjänsteplattformens logiska delkomponenter Vårdgivaredomän - Tjänstekonsument Härifrån sker anrop mot virtualiserad tjänst driftsatt i TjänstePlattformen. Anropet innehåller information om vilken tjänst konsumenten vill nå (tjänstekontraktet), Tjänstekonsumentens identitet (HSA-id), vilken Tjänsteproducent konsumenten vill nå (HSA-id) samt vilken version av RIV som används. Denna del ingår ej i Tjänsteplattformen utan är enbart med för att förtydliga processen. Sidan 22(48)

23 6.1.2 Vårdgivaredomän - Tjänsteproducent Detta är den verkliga tjänsten som kommer att utföra och returnera ett svar till ett inkommande anrop. Adressen till tjänsten är lagrad i Tjänstekatalogen. Denna del ingår ej i Tjänsteplattformen utan är enbart med för att förtydliga processen Virtualiseringsplattform Virtualiserad Tjänst Detta är en anslutningspunkt som Tjänsteplattformen exponerar för en viss tjänst (läs tjänstekontrakt). Givetvis kan Tjänsteplattformen härbärgera många virtuella tjänster, men varje tjänst tillförs Tjänsteplattformen genom en separat konfiguration Vägvalsrouter Denna komponent ansvarar för att ta ett beslut om att dirigera vidare ett anrop till en verklig tjänst eller ej. För att ta detta beslut använder Vägvalsroutern information från Vägvalsagenten Vägvalsagent Här sparas all information om adresser till alla tillgängliga Tjänsteproducenter (virtualiseringar) och vilka Tjänstekonsumenter som är behöriga att anropa Tjänsteproducenternas tjänstekontrakt (behörigheter). Vägvalsagenten läser upp alla virtualiseringar och alla behörigheter när Virtualiseringsplattformen startas från Vägvalsinformationstjänsten Tjänstekatalog Vägvalsinformation Tjänst Denna komponent exponerar en tjänst för hämtning av Vägvals information. Komponenten hämtar informationen från Vägvalsinformationen i Tjänstekatalogens Datalager, dvs från en databas Vägvalsadministration Denna komponent exponerar ett grafiskt användargränssnitt för administratörer av vägvalsinformations data. All data sparas i Vägvalsinformationen i Tjänstekatalogens Datalager Datalager Tjänstekatalog Vägvalsinformation Databas som håller all vägvalsinformations data. Sidan 23(48)

24 6.2 Tjänsteinteraktioner Tjänsteplattformen stödjer tjänsteinteraktioner av typen fråga-svar, informationsspridning och uppdrag-resultat Virtuell tjänst Gränssnittet för en exponerad virtuell tjänst följer WSDL:en för tjänsteinteraktionen som skall virtualiseras. Då Tjänsteplattformen enbart läser viss header information (RIV-TA-header) för att kunna göra en dirigering till den verkliga tjänsten är hanteringen av dessa WSDL:er generell Verklig tjänst Detta är den tjänst som en tjänsteproducent exponerar och detta är slutmålet för ett påbörjat anrop från en tjänstekonsument SokVagvalsInfo Detta gränssnitt tillhandahålls av Vägvalsinformationstjänsten. Gränssnittet har 2 operationer, hamtaallaanropsbehorigheter och hamtaallavirtualiseringar. Definitionen av detta gränssnitt finns i WSDL:en wrapped-vagvalsinfo-sokvagvalsinfo-1.0.wsdl. Sidan 24(48)

25 7 Design och implementerings vy Tjänsteplattformens virtualiseringsplattform och tjänstekatalog beskrivs separat utifrån ett design och implementeringsperspektiv. 7.1 Virtualiseringsplattformen För att uppnå robusthet, skalbarhet, möjlighet till framtida utökningar, och utnyttja redan skriven och testad kod nyttjar vi en ESB som grundplattform. Produkten Mule ESB har valts Valet av Mule ESB Strategin för bakom beslutet var att utgå ifrån marknadens mest etablerade öppen-källkod-esb. Mule ESB intar här en särställning helt utan konkurrens. Mule ESB har sedan utvärderats med avseende på de krav som ställdes på virtualiseringsplattformen. Utvärderingen genomfördes inkrementellt under projektet, där kraven realiserades i prioritetsordning fram tills en eventuell signifikant brist i Mule ESB upptäckts. Även om Mule ESB bedömdes vara marknadens i särklass mest utbredda ESB inom öppen källkod, är stödet för just tjänstevirtualisering relativt nytt. Det kan förmodligen förklara att en defekt kring hanteringen av ömsesidig identifiering med SSL/TLS upptäcktes under lasttest. Efter att ha kontaktat leverantören Mule Source och klargjort betydelsen av detta projekt, prioriterade leverantören den inrapporterade defektrapporten och levererade en uppdatering till projektet inom 24 timmar Bur Mule ESB tillämpas För att tillmötesgå kravet på enkel installation av nya virtuella tjänster paketeras varje virtualiserad tjänst som en komponent. Denna komponent (paketerad virtuell tjänst) hör samman med det tjänstekontrakt den virtualiserar snarare än en specifik instans av virtualiseringsplattformen. Den kan sedan installeras i alla förekommande driftsinstanser av virtualiseringsplattformen utan någon ytterligare konfiguration. som tillförs ESB'n. Vägvalsroutern är den komponent som alla virtualiserade tjänster kommunicerar med via ett internt protokoll. Sidan 25(48)

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Jan Västernäs A Första versionen Jan Västernäs PB1

Läs mer

Installation av Virtualiseringsplattform

Installation av Virtualiseringsplattform Installation av Virtualiseringsplattform Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokument för version 1.3.1 av virtualiseringsplattformen PA2 Smärre justeringar efter installation

Läs mer

<Skriv in datum> <Skriv in ditt namn> <Skriv in ort> Introduktion till SKLTP och SKLTP- box SKLTP-box v1.1, en demo-paketering av SKLTP v2.2.1 Version: PA3 Datum: 2013-10-03 2 Agenda Förberedelsearbete

Läs mer

Sammanfattning och specifikationer för POT

Sammanfattning och specifikationer för POT 0.2 Sammanfattning och specifikationer för POT Kornhamnstorg 61 SE-111 27 Stockholm Sweden 00 00 Telefon: +46 (0)8 791 92 Telefax: +46 (0)8 791 95 www.certezza.net Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

RIV TA Basic Profile 2.1 RIV Tekniska Anvisningar

RIV TA Basic Profile 2.1 RIV Tekniska Anvisningar RIV 2.1 Anvisningar Bilaga 5.1 CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (11) RIV TA Basic Profile 2.1 Utgåva B 2012-01-03 RIV 2.1 Anvisningar Bilaga 5.1 CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (11) Utgåva PA1 Utgåvehistorik

Läs mer

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker Beslutsunderlag Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker 1. Bakgrund och problemställning... 2 2. Rekommendation...

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 2. Specifikation av Tilläggstjänster INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Kompletterande tjänster och funktioner... 3 2.1. Konsultstöd... 3 2.2. Meddelandetjänsten...

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel För att logga in i en webbapplikation med hjälp av SITHS-kort och certifikat behöver webservern och applikationen konfigureras för hantering

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Vad är/var problemet? NyA webben har behörigheter/roller via federerade attribut edupersonentitlement/gmai Studentcentrum

Läs mer

Bas - Utvecklingsstöd

Bas - Utvecklingsstöd Bas - Utvecklingsstöd skapad för: SVR skapad av: Robert Georén Version: 1.2 Datum: 2010-05-19 Förändringar Vem När Vad Robert Georén 2009-05-11 Skapade dokumentet, version 1.0. Robert Georén 2009-09-15

Läs mer

RIV TA Konfigurationsstyrning 1.0 RIV Tekniska Anvisningar

RIV TA Konfigurationsstyrning 1.0 RIV Tekniska Anvisningar Konfigurationsstyrning CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (16) RIV TA Konfigurationsstyrning RIV Tekniska Anvisningar 2012-01-03 Konfigurationsstyrning CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (16) Utgåva Utgåvehistorik

Läs mer

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan 1 (25) Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Inledning... 4 1 Förutsättningar... 4 1.1 Registrera... 4 1.2 Certifikat... 4 2 Skicka

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

BizTalk Build & Deploy. Med Jenkins och PowerShell

BizTalk Build & Deploy. Med Jenkins och PowerShell BizTalk Build & Deploy Med Jenkins och PowerShell Vem jag är Håkan Avenberg Anställd på Lacado. Nuvarande uppdrag på Bisnode. Startade med.net utveckling 2002. Kom i kontakt med BTS version 2002 och 2003.

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Beställning D Etablera samverkan

Beställning D Etablera samverkan Beställning D Etablera samverkan Beställningen skall ske av tjänstedomänansvarig eller en person som fått denna rättighet delegerad av tjänstedomänansvarig. Via denna beställning kopplas logiska verksamhetsadresser

Läs mer

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK Gränssnittsspecifikation Försäkringskassan IT 1 (11) Ändringsförteckning Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Bakom kulisserna. SMHI webservices. Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices

Bakom kulisserna. SMHI webservices. Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices OBS: Några av dessa webservice-länkar är nåbara externt. Andra öppnas om det kommer önskemål. SMHI webservices Bakom kulisserna Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices Esa Falkenroth,

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (8) Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 1.3 REFERENSER... 3 2 LOGGA IN PÅ FORSAKRINGSKASSAN.SE...

Läs mer

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP Info KP 081113 Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP - FM Generell Teknisk Plattform En IT-infrastruktur som bl a tillhandahåller

Läs mer

SITHS inloggning i AD

SITHS inloggning i AD SITHS inloggning i AD Inloggning med grafiskt gränssnitt kräver Windows 7 eller Vista Med PassThrough Gina for Windows och NetID version 5.5.0.27 För att logga in i en Windows domän med hjälp av SITHS-kort

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

SiteVision 2.0. Driftdokumentation

SiteVision 2.0. Driftdokumentation SiteVision 2.0 Driftdokumentation 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 2 Installation... 4 2.2 Katalogstruktur... 4 2.3 Tjänster... 4 3 Backup-hantering... 5 3.2 Backup av filer... 5 3.3 Återställning

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Beskrivning av PiiGAB QuickPost

Beskrivning av PiiGAB QuickPost Beskrivning av PiiGAB QuickPost www.piigab.com PiiGAB Processinformation i Göteborg AB Anders Carlssons gata 1 S-417 55 Göteborg Sweden Tel: +46(0)31 559977 Fax: +46(0)31 227071 email: info@piigab.se Innehållsförteckning

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(9) SAMVERKANSSPECIFIKATION för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Introduktion...3 2 Identifikation av parterna...4 2.1

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 1(7) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BEAST:S REKOMMENDATION... 3 2.1 EDIFACT... 3 2.2 XML... 3 3. ALLMÄNT...

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1 (5) Ver. 1.1-2008-11-06 Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1. Inledning Detta dokument redogör för vissa grundläggande säkerhetskrav som bör ställas i samband med anskaffning eller

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Apache Service Mix = Opensource java teknologier + Prenumerationer och Support = Red Hat JBoss Fuse Bakgrund 2012/2013 - Arbetsgruppen

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Allmänt Tekis-FB 7.0.3 innefattar följande komponenter: Tekis-FB Avisering 7.0.3 Officiella vyer och webbtjänster 7.0.3 Tekis-FB Hjälpprogram 7.0.3 Tekis-KID

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning 1. Inledning... 2 2. Att göra inställningar... 2 3. Grundinställningar för Telia SIP-anslutning... 3 4. Inställningar

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Logisk Access I MicroWeb

Logisk Access I MicroWeb Logisk access 1.0 Sidan 1 av 5 Logisk Access I MicroWeb 1(6) Logisk access 1.0 Sidan 2 av 5 Inloggning till MicroWeb sker via SSO (Single sign-on). Länken säkerställer att rätt person får access till systemet

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

Fraktjakt Magento Manual v0.7 2014-06-25. Instruktionsmanual för Fraktjakts Magento extension

Fraktjakt Magento Manual v0.7 2014-06-25. Instruktionsmanual för Fraktjakts Magento extension Instruktionsmanual för Fraktjakts Magento extension 1 Välkommen Fraktjakt erbjuder färdiga fraktmoduler till flera olika e-handelssystem. Fraktmodulerna förenklar vardagen för webbutiksadministratören

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

FRÅN MAVEN TILL GRADLE

FRÅN MAVEN TILL GRADLE FRÅN MAVEN TILL GRADLE JESPER HOLMBERG 2015-01-28 CALLISTAENTERPRISE.SE VARFÖR GRADLE? Är enkelt att lära sig för den som arbetat med Maven. Kan använda befintliga maven-repon för beroenden. Kan reducera

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer