EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING"

Transkript

1 Sjöfartshögskolan Bilaga 3 EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING 1 INTRODUKTION En övning av den karaktär som beskrivs i de två scenarierna nedan måste noggrant diskuteras och planeras i detalj av en kompetent övningsledning. Övningsledningen måste också klargöra om övningen ska öva vissa delar inom krisorganisationen eller helhetsaspekten. Om övningen ska genomföras som en öppen, icke överrumplande, övning rekommenderas att samtliga deltagare är med i en briefing före övningen startar. Briefingen ska klargöra syftet med den kommande övningen, i vissa fall kan till och med deltagarnas förväntade resultat diskuteras. Att öva och träna i simulatormiljö kräver en introduktion. De besättningar som ska delta i övningen operativt i simulatorn bör i förväg haft möjlighet att bekanta sig med utrustning, bryggmiljö samt fartygens karaktäristika. Möjligheter Övningar av den typ som beskrivs i följande scenarier skulle med stor fördel kunna genomföras för att till exempel analysera på vilka grunder befattningshavare i olika positioner fattar sina beslut. Övningar som denna skulle också på sikt kunna vara en stor tillgång för internutbildning inom de olika organisationerna där fallstudier från krisövningar kunde granskas och diskuteras. I följande scenarier utspelas händelserna i Blekinge skärgård och i Östersjön. Denna typ av övningar kan utan större problem förläggas till vilket geografiskt område som helst. Val av område görs utifrån vad som ska tränas. Om övningen till exempel syftar på tillgänglig infrastruktur för att ta hand om 3000 passagerare från ett kryssningsfartyg så utspelas scenariot i ett verkligt område med bra eller dålig infrastruktur utifrån det som ska tränas. När övningar för samövning mellan ledningscentraler och organisationer i Norrland ska genomföras förläggs förslagsvis scenariot till Bottenviken eller Bottenhavet. Avsikten är att ett Nationellt Maritimt kristräningscentrum ska kunna genomföra realistiska övningar med händelser utefter hela den svenska kusten, där lokala och regionala aktörer ska känna igen sig. 46

2 Exempel på deltagare I följande övningar skulle med fördel följande organisationer och enheter att kunna delta på olika sätt; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Sjöfartsverket; MRCC, deltar från sin ledningscentral i Göteborg Sjöfartsverket, inspektionen, deltar med inspektör i Kalmar Kustbevakningens ledningscentral, deltar från Karlskrona Kustbevakningens utvalda fartygsenheter, fartygsteamen deltar i simulatorn i Kalmar Sjöräddningssällskapet, utvald enhet- er deltar i simulatorn i Kalmar Sjöstridsskolan, utvald enhet- er deltar i simulatorn i Kalmar Länsstyrelsen, deltar från sin ledningscentral Karlskrona kommun, deltar från sin central Befäl från handelsflottan/studenter vid KMA, deltar i mån av behov i simulatorn i Kalmar Journalister, journalist- media studenter, deltar, från någonstans i Sverige Övriga möjliga övningsdeltagare Räddningsverket, kommunala räddningstjänster, sjukhus, hamnmyndigheter, polis, lotsar, rederier, försäkringsbolag, klassificeringssällskap, miljömyndigheter, länsstyrelser, landtransportörer, ansvariga för aktuella uppsamlingsplatser m fl. 2 SCENARIER 2.1 No 1 Pommerns grundstötning Fas 1 - Inledning Roro- passagerarfärjan Pommern går i regelbunden trafik Karlskrona Stettin. Fredag den 8 januari är fartyget på resa mot Karlskrona och ska enligt tidtabell ankomma till Karlskrona klockan 23:00. På grund av förseningar i Stettin och hård nordostlig vind är fartyget dock försenat. Ombord finns 146 passagerare, 20 personbilar och 11 långtradare samt tre trailers med farligt gods. Fartyget har en besättning på totalt 45 personer, 15 inom däcksavdelningen, 9 i maskin och 21 inom intendentur. Pommern har 500 ton tjockolja och 150 ton dieselolja ombord och har ett djupgående på 5,4 m förut och 6,0 m akterut. Klockan 01:15 passeras Drottningsskär och fartyget går in i den inre skärgården på väg mot terminalen i Karlskrona. På bryggan finns befälhavaren, som har lotsdispens, överstyrman som också har lotsdispens, samt utkik och rorgängare. Kontrollrummet i maskin är bemannad av 2:e maskinist och en motorman. Passagerarna har via det interna kommunikationssystemet ombord informerats att fartyget ska vara förtöjt kl. 01:45. Vinden är nordostlig m/s, i övrigt snöbyar med periodvis dålig sikt, lufttemperatur -5º. Vinden ökar relativt snabbt och när fartyget ska vända utanför terminalen råder stormvindar. Befälhavaren försöker svänga runt fartyget men lyckas inte, fartyget hamnar tvärs den kraftiga vinden och driver med hög fart mot grund. Bryggteamet försöker med kraftfulla manövrar svänga runt men lyckas inte. Befälhavaren uppfattar under manövrarna att framfarten blir för snabb och backar upp fartyget vid några tillfällen, varvid fartyget åter hamnar tvärs vinden. De bilburna passagerarna samt lastbilschaufförerna har gått ned på bildäck och väntar i sina fordon för att få köra iland. Ett tiotal passagerare sitter fortfarande i baren något överförfriskade. 47

3 Klockan 01:22 går fartyget på grund drivande tvärs vinden. Vid grundstötningen vrider sig Pommern på grundet. Fartyget stöter våldsamt på grundet och ganska omgående kommer rapporter från den tekniske chefen att fartyget tar in vatten i flera tankar. Övningskommentar Inledningen enligt ovan går att genomföra i lämplig simulator. Fördel med att låta besättningen få genomföra delar av ovan inledning i simulatorer är att individerna arbetar sig in i det planerade scenariot och inte behöver läsa eller tänka sig in i situationen. Nackdel med tillämpning av inledningen i simulatormiljö är tidsåtgången. Svårighet med simulatortillämpning av denna del är att få fartyget att gå på grund på någon av de förutbestämda platserna Fas 2 Lägeskontroll och Nödanrop Fortsättningen av händelseförloppet baseras på det autentiska fallet samt rimliga antaganden. Besättningen fortsätter pejla fartygets tankar och dessutom kontrollera fartygets verkliga läge mer exakt. Spelledningen styr förloppet så att en stor del av bottentankarna läcker, inklusive bunkeroch smörjoljetankarna. Havsvatten tränger in i maskinrummet, besättningen hålls osäkra varifrån vattnet kommer. Vid kontroll av fartygets exakta läge framgår att fartygets förskepp står på ett grund med ca 4 meters vattendjup. Akterskeppet ligger fortfarande flott över ett område med ett totalt vattendjup om ca 15 meter. Spelledningen ser successivt till att besättningen får vetskap om att allt fler tankar läcker och att fartyget i vissa sektioner börjar se ut att få sprickor eftersom Pommern hela tiden ligger och stöter hårt i botten. Vädret försämras både med avseende på vindstyrka och intensitet i snöandet. Befälet kommer någonstans efter grundstötningen att kontakta MRCC som drar igång räddningsinsatserna. Med fördel kan i detta läge andra fartyg och aktörer engageras i övningen baserat på fartygets nödanrop. Övningskommentar Fas 2 i scenariot öppnar upp för en mängd olika lösningar och olikheter i själva händelseförloppet beroende på hur olika fartygsteam agerar. De övriga handelsfartygen eller militära enheter som ska delta bemannas förslagsvis av studenter från Sjöfartshögskolan och/eller aktiva fartygsbefäl samt sjöofficerare från Sjöstridsskolan. Fördel med tillämpning av detta avsnitt i simulatorer är händelseförloppets realism. Nackdel med tillämpning av detta avsnitt är tidsåtgången. Svårighet med simulatortillämpning av denna del är att instruktörernas möjlighet att styra händelseförloppet och påskynda tilltänkta åtgärder hos besättningen reduceras i jämförelse med vanlig rollspelsmiljö eller annat liknande upplägg Fas 3 Möjlig/omöjlig räddningsinsats Genom MRCC aktiveras olika sjöräddningsstyrkor. MRCC kommer i inledningen eller under den fortsatta övningen att behöva ta ställning till behov av särskilt utsedd räddningsledare på plats. Kustbevakningens ledningscentral kommer att engageras, vilken i sin tur kallar ut en eller några enheter. När räddningsaktionen påbörjas kommer naturligt ytterligare aktörer in i övningen. Scenariot ska i detta ha möjlighet att omöjliggöra direkt evakuering av passagerare och besättning om sådana beslut fattas. Som exempel kan användas att helikopter ej kan starta på grund av väder, enheter får motorhaveri, vind och sjö omöjliggör säker evakuering etc. I detta läge kommer bland annat rederi, försäkringsbolag och massmedia att börja agera utifrån sina respektive roller och ansvar. 48

4 Övningskommentar Fas 3 i scenariot blir inledningen till det mer intensiva krisförloppet. Under fas 3 kommer flera nya aktörer att engageras i övningen. Dessa ska arbeta utifrån sina egna riktlinjer och kommer att behöva fatta olika väsentliga beslut både på en övergripande nivå och på detaljnivå i fält. Från detta skede i övningen blir händelseutvecklingen svårare att förutsäga. Övningsledningen måste därför ha förberett olika möjliga delscenarier. De räddningsenheter som deltar i övningen ska bemannas av besättningar från respektive organisation. Fördel med tillämpning av detta avsnitt i simulatorer är händelseförloppets realism. Nya enheter kommer successivt ut till haveristen och därmed kommer nya vittnesmål, nya bilder och nya dialoger att förmedlas till omvärlden. Dessa baseras på de enskilda individernas upplevelse. Med avancerad simulatorteknik och sammankoppling av flera övningsbryggor finns stora möjligheter att ge en fullgod verklighetsbild av ett möjligt händelseförlopp. Med avancerad teknik ska också de olika fartygsenheterna på plats kunna kommunicera med de inblandade landorganisationerna på ett realistiskt sätt. Nackdel med tillämpning i simulator är tiden, för att händelsen inte ska forceras fram utan växa realistiskt. Svårighet med simulatortillämpning är från denna fas de allt mer begränsade möjligheterna att påverka händelseförloppet Fas 4 Fartygets läge försämras Väder och vind försämras, vilket samtliga enheter i olycksområdet kommer att uppleva genom simulering. Ombord på Pommern kommer fartygsteamet successivt att få olika indikationer på att det är risk för att fartyget kommer att sjunka, spricka eller kantra. Fartyget tar in mycket vatten och besättningen rapporterar sprickor i olika sektioner. Fartyget står hårt på grund med förskeppet samtidigt som akterskeppet ligger fritt, över relativt djupt vatten. Övningskommentar Övningsledningen ska i denna fas försöka få scenariot till det läge att fartygsteamet uttalar behov av att snabbt evakuera passagerarna samtidigt som både fartygsteam och räddningsenheter samt MRCC inser problemen med en evakuering i rådande väder och sjöförhållande. Fördel med tillämpning av detta avsnitt i simulatorer är analys av de beslut som fattas på plats. Genom utökad simulering och flera enheter på platsen kommer situationen med all sannolikhet att bedömas och upplevas olika utifrån olika perspektiv och erfarenhet. Nackdel med tillämpning i simulator under denna fas är de begränsningar och brister den visuella simuleringen har. Svårighet med simulatortillämpning är även i denna fas de allt mer begränsade möjligheterna att påverka händelseförloppet Fas 5 Kustbevakning och Sjöfartsinspektion ombord Övningsledningen bör i denna övning försöka påverka förloppet så att inspektörer från Sjöfartsinspektionen och Kustbevakningen kan borda Pommern. Här ska det önskvärda scenariot utvecklas så att Pommern konstant pumpar ut inträngande vatten med all kapacitet som finns tillgänglig i syfte att inte sjunka djupare med aktern eller kantra. Det vatten som pumpas ut kommer att ha en inblandning av olja. Övningskommentar Den omedelbara frågeställningen för fartygsteamet, sjöfartinspektionen och Kustbevakningen är om det oljeblandade vattnet ska pumpas ut eller ej. Värderingar av risker med människoliv, miljö och egendom måste vägas mot varandra. Eftersom fartyget har grundstött på kommunalt vatten bör kommun och länsstyrelse vara informerade om situationen. 49

5 Fas 5, enligt ovan, kan självklart genomföras var som helst. Simulatorns fördel återfinns i förloppet dessförinnan, samt för att ge ett beslutsunderlag till fartygsteam, enheter på plats och de myndigheter som bordar Pommern om möjlighet finns att evakuera Fas 6 Evakuering möjlig eller omöjlig Beroende på bredd och inriktning med övningen kan övningsledningen i anpassa förloppet så att akut evakuering blir nödvändig alternativt att evakuering är omöjlig att genomföra utan att riskera människoliv. Övningskommentar Denna fas kan anpassas med stor variation utifrån vad som ska tränas och vilka grupper och personer som deltar i övningen. Genom en variation av beslutsunderlag finns stora möjligheter att analysera vad som ligger till grund för olika beslut och ageranden Fas Media Från den tidpunkt som fartyget grundstöter kommer media att ha en hård bevakning på händelsen. Samtliga aktörer kommer att utsättas för mediabevakning och ställas inför krav på ytterligare information. Övningskommentar Mediebevakningen kan med fördel utföras av studenter, helst från journalist/media utbildningar. För att genomföra detta behöver de olika journalisterna telefoner. Fartyg och ledningscentraler behöver sannolikt flera linjer tillgängliga, vilket bör avpassas till verkligheten Övningens avslutning En övning med denna omfattning kan genomföras till ett reellt avslut av händelsen. Om övningens syfte är att öva erfarna besättningar finns en pedagogisk fördel i att avsluta övningen i ett tidsläge före total katastrof. Därmed kan samtliga inblandade under debriefingen ges möjlighet att värdera sin insats och diskutera alternativa lösningar utan att övningen upplevs som ett misslyckande. 2.2 No 2 Kollision Northern Pearl och Ocean Prince Övning med utnyttjande av befintlig simulatorutrustning vid Sjöfartshögskolan i Kalmar Fas 1 Bakgrund och inledning Kollision mellan Bahamasflaggade kryssningsfartyget Northern Pearl med 1635 passagerare och 385 besättningsmedlemmar och det fullastade Panamaregistrerade kemikalietankfartyget Ocean Prince om ton DW med 24 mans besättning. (DW = Dead Weight = mått på fartygs storlek ). Kryssningsfartyget är på resa från Riga till Köpenhamn och kemikalietankern på resa Rotterdam till Nestes raffinaderi i Sköldvik, Finland. Väderförhållanden: Vind Västsydväst ca 8 m/s Måttlig sjö Tidvis kraftiga regn och åskskurar 50

6 På kemikalietankfartygets brygga tjänstgör en 3:e styrman, utexaminerad sjökapten 2008 som har sin första tjänstgöring som styrman (Brygga 2) Som utkik på bryggan tjänstgör en matros med 3 års erfarenhet i sin befattning.. Deras enda kommunikationsmöjlighet är engelska och eftersom de båda talar relativt dålig engelska så handlar kommunikationen till stor del om att utnyttja kroppsspråk och pekande. På kryssningsfartygets brygga tjänstgör en 2:e styrman jr med 10 års erfarenhet som styrman, tillsammans med en matros, som gör sitt andra kontrakt ombord. Även dessa har engelska som gemensamt språk men i detta fall fungerar kommunikationen relativt bra. ( Brygga 1 ) Kollisionen inträffar i Bornholmsgattet på natten mellan den 20:e och 21:a juni Fartygen möts precis i Bornholmsgattet vid 3-tiden på natten, båda fartygens ARPA-radar indikerar ett passageavstånd på ca 0. 5 M ( sjömil ) och fartygen kommer att mötas babord mot babord. Det enda egentliga bekymret är de relativt frekventa åsk - och regnskurar som förekommer Fas 2 Kollisionen När fartygen närmar sig varandra går de båda in i en ovanligt kraftig regnskur och försvinner visuellt för varandra. Tankfartyget har den ena av sina två radar igång, den andra i standby- läge. Kryssningsfartyget har alla sina tre radar igång, inställda på olika skalor, dock finns enbart en styrman på bryggan. När kryssningsfartyget går in i regnskuren anser styrman att han nog bör gå över till handstyrning eftersom det mötande fartyget trots allt är ganska nära, ca 0.7 M enligt radar. Han beordrar utkiken till ställa sig rors ( dvs. ta hand om styrningen av fartyget manuellt ), kallar på sin andra vaktmatros att komma upp från sin vaktrunda för att stå utkik och kopplar över till handstyrning. I hastigheten råkar han koppla in systemet med handstyrning med knappar på pulpeten i stället för den normala rattstyrningen som han avsett. Matrosen kommer springande i samma ögonblick och tar över ratten, som han tror skall vara inkopplad, styrmannen återgår till sin radar för att fortsätta övervaka situationen. När omkopplingen av styrsystemen gjordes höll autopiloten på att kompensera för vindavdrift och hade lagt ett litet babords roderutslag varför fartyget ligger under en svag babordsgir. Vid omkopplingen ställer sig rodret neutralt och giren uppmärksammas därför inte till att börja med. När matrosen ser att fartyget hela tiden girar babord försöker han häva giren genom att lägga rodret år styrbord man han får inget roderutslag, han har ju fått en angiven kurs att hålla men ser snabbt att det inte verkar gå och begriper inte varför. Han ropar till styrmannen att fartyget inte går att styra. Styrmannen som i sin radar ser att passageavståndet till det mötande fartyget, som han ännu inte ser visuellt, minskar, rusar över till styrpulpeten och tar själv över rodret, inte heller han lyckas få något roderutslag och när han inser att han kopplat om till fel system lyckas han äntligen få rodret att ge avsett utslag. Tyvärr kommer åtgärden för sent för samtidigt ser han det mötande fartyget strax om styrbord och han inser att en omedelbar kollision kommer att inträffa. Han försöker då stoppa maskinerna och slår full back mer eller mindre i samma ögonblick som fartygen kolliderar och tankfartyget med full fart tränger in i styrbords förliga del av hans eget fartyg. 51

7 Fartygen träffar varandra med full kraft och tankfartyget tränger in till en fjärdedel i passagerarfartyget. Ombord på kemikalietankfartyget har under samma period följande utspelat sig: Styrmannen följer hela tiden utvecklingen från sin radar. Han ser att passageavståndet mellan fartygen minskar men reagerar till att börja med inte nämnvärt utan tror att det har att göra med de vanliga mätfel och skiftande värden man kan få från ARPA-radar. Först när han ser att det mötande fartyget verkar vara på väg rakt emot honom och girar mot styrbord inser han att något är fel. Hans första åtgärd blir att försöka få kontakt med det andra fartyget och samtidigt ge internt alarm. Han anropar det andra fartyget på VHF (kortdistanstelefoni som alla fartyg normalt passar), avger uppmärksamhetssignal med tyfon och ger så kallat General Alarm ombord. Han vågar inte röra maskintelegrafen eftersom han har instruktion att bara göra det i yttersta nödfall, vad som avses med yttersta nödfall är oklart för honom. Han har inte vågat be Befälhavaren att närmare förklara vad som avses med denna instruktion, viket har att göra med at detta är hans första riktiga styrmansjobb. Larmen väcker besättningen och får fartygets befälhavare att störta till bryggan. Kryssningsfartyget är av en äldre typ, ombyggd ett flertal gånger under sin existens och är ett two-compartment ship (Fartyg som kan upprätthålla sin flytförmåga med två sådana sektioner vattenfyllda men inte fler). Olyckan inträffar så olyckligt att den slår hål i två av dessa sektioner omedelbart och förstör den vattentäta indelningen till en ytterliggare sektion vilket får till följd att fartyget successivt kommer att sjunka. Skadekontroll visar vatteninträngning i flera utrymmen under vattenlinjen, fartyget får snabbt svår slagsida och det visar sig även att en brand uppstår i ett linneförråd i det område där tankfartyget trängt in. Efter att man lyckats samla passagerarna på däck kan man räkna in ett 20-tal döda och ett 100-tal mer eller mindre svårt skadade ombord i tillägg till mängder med mindre skador i form av frakturer och sårskador. Utöver detta befinner sig ett stort antal av passagerarna och cateringpersonalen i olika former av chocktillstånd. Kollisionen var så kraftig att hela förskeppet på kemikalietankfartyget trycktes ihop och skotten till de förligaste lasttankarna spräcktes med följd att last började rinna ut i det trasiga förskeppet, till vattnet runtomkring i närområdet och till den trasiga inredningen i passagerarfartyget. Lasten i de förliga lastankarna består av flygbensin i de båda vingtankarna och bensen i centertanken. Man kan här om man vill välja andra typer av kemikalier som försvårar räddningsarbetet, eventuellt ger upphov till svårare brand eller besvärligare utsläpp att hantera Fas 3 Utveckling av olyckan På bryggan på kryssningsfartyget råder en mycket strikt hierarkisk ordning, varför inga beslut fattas av andra än Befälhavaren, vilket förväntas ge konsekvenser i form av fördröjning av beslut. Inga påtagliga interna kommunikationsproblem finns på detta fartyg. Efter kollisionen får fartyget slagsida ganska snabbt, vilket gör att livräddningsutrustningen blir svår att använda, nästan helt otillgänglig på den ena fartygssidan. Branden är till att börja med inte omfattande men försvårar utrymning och kontroll av passagerare och besättning. Fartyget får även svårigheter att samla människorna till följd av dessa två händelser. Vissa däcksutrymmen blir mindre lämpliga, vissa avdelningar blir blockerade etc. Efter att man så småningom kunnat göra genomsökningar och uppsamling av passagerare och besättning skall en mycket omfattande evakuering genomföras som måste bli mycket tidsödande på grund av de beskrivna omständigheterna. 52

8 Man kan om det anses önskvärt även förstärka problemen genom att tillföra element av lastläckaget från det andra fartyget. På kemikalietankfartygets brygga har man väldiga interna kommunikationsproblem, all rapportering blir därför oerhört svår. Det förstärks dessutom av att Befälhavaren själv insisterar på att delta i varje del av räddningsarbetet ombord och därför inte finns tillgänglig på bryggan. Fartyget har omfattande skador i fören och konsekvenserna är till att börja med inte överblickbara Alternativt händelseförlopp Regnskuren skymmer sikten på samma sätt som ovan. Styrmannen på kemikalietankfartyget blir samtidigt som det mötande fartyget just försvinner överraskad av att fartyget får en Black Out (hela fartygets strömförsörjning slås tillfälligt ut). Han ringer omedelbart till jourhavande maskinist för att få reda på vad som händer och hur lång tid det kommer att ta att åtgärda felet. Medan detta pågår kommer fartygets befälhavare och maskinchef upp på bryggan och börjar ställa frågor. Styrmannens uppmärksamhet är nu helt inriktad på situationen ombord och han har tillfälligt glömt bort sitt möte med ett annat fartyg. Även i detta fall låg fartyget med en svag babordsgir när man blev strömlöst, visserligen går nödgeneratorn igång efter en stund och man får ström till vissa vitala delar, men det visar sig att autopiloten inte har försetts med matning från denna källa, varför fartyget fortsätter att sakta gira till babord. Situationen i fortsättningen utvecklar sig på liknande sätt som i det förra scenariot med den skillnaden att i detta fallet är det kryssningsfartyget som med full fart kör in i sidan på kemikalietankfartyget och ett stort läckage uppstår, två vingtankar skadas och läcker. Man kan här välja lämpliga kemikalier beroende på vad man vill uppnå, i form av konsekvenser och räddningsscenarier - farliga för människor, dvs. giftiga, farliga för miljön, möjligen en kombination av båda. Det finns mycket att välja på som idag fraktas med fartyg ute i Östersjön. I detta sammanhang kommer även fartygen med stor sannolikhet att fatta eld efter kollisionen Styrmannen ombord på kryssningsfartyget hade samma erfarenhet som sin kollega i det tidigare scenariot, han reagerade på liknande sätt och bedömde först att det rörde sig om mätfel eller liknande när passageavståndet minskade. När det sedan fortsätter att minska och han ser att det mötande fartyget är på väg att kollidera med honom ger han uppmärksamhetssignal, kallar på Befälhavaren och slår stopp i maskin, för att så snart hans KAMEWA-propellrar ställt sig i neutralläge, även slå full back (KAMEWA-propeller är en propeller med ställbara propellerblad, något som i denna situation påverkar fartygets manövreringsförmåga). Farten hinner dock inte bromsas särskilt mycket innan kollisionen som sker med ca 15 knops fart Fortsatt utveckling av det alternativa scenariot Olycksutvecklingen här blir något annorlunda med ett stort antal skadade och några omkomna Evakueringsproblematiken blir även den något annorlunda. I detta scenario är även maskinrumssimulatorn bemannad då man kan förmoda att kryssningsfartyget har bemannat maskinrum. Man kan här kanske välja att låta tankfartyget vara ett fullastat råoljetankfartyg på resa från rysk utskeppningshamn och i så fall kombinera det hela med ett större oljeutsläpp. Ett av de svårare momenten här blir att brandbekämpa innan ytterligare insatser är möjliga. 53

9 2.2.6 Övrig simulatorutrustning som kan utnyttjas vid övningen I närheten av olycksplatsen finns tre andra civila fartyg. (bryggorna 3-5) Färjan Stena Baltica på resa från Gdynia till Karlskrona. Containerfeederfartyget Ostpreussen på resa Södertälje - Kiel VLCC:s Prosperity (Very Large Crude Carrier, den största typ av fartyg som kan trafikera Östersjön) på resa med full last från Primorsk till Rotterdam, eller om man väljer en fullastad råoljetanker, tom på resa andra vägen. Till assistans kan erbjudas 2 av de nya KBV fartygen ( Brygga 1 2, nedre simulatorn.) KBV = Kustbevakningen 2 stycken danska KBV-enheter ( Brygga 3-4, nedre simulatorn) Sjöräddningsenhet alternativt ett kusttankfartyg i ballast ( brygga 5, nedre simulatorn ) (Ett fartyg i ballast = fartyg utan last ) Potentiella deltagande andra aktörer vid övningen Enheter som kan skötas från ledningscentral (Radiosimulatorrum) Ytterliggare 4 andra mindre KBV-enheter 1 svensk kustkorvett 1 danskt militärt patrullfartyg 3 räddningshelikoptrar, 1 svensk, 1 dansk och 1 tysk MRCC Göteborg Lyngby Radio Kustbevakningscentralen Karlskrona Motsvarande i Danmark Uppenbara övningsmöjligheter baserat på de beskrivna scenarierna Scenarierna skall ge möjlighet till träning i följande moment: Samband och kommunikation mellan samtliga inblandade parter Beslutsfattande med bristande bakgrundsinformation Släckning av mindre respektive större brand ombord Evakuering och omhändertagande av mer än 2000 människor, varav ett stort antal skadade Logistiksamordning i samband med evakueringen Minimering av miljöskador från kemikalieutsläpp alternativt oljeutsläpp Läktring av läckande fartyg (dvs. överföring av last från ett fartyg till ett annat) Bogsering av skadat fartyg Mediahantering Samtliga inblandade aktörer kan utifrån det skissade scenariot med största säkerhet finna ytterligare moment och situationer som kan tränas i sammanhanget, där aktörerna själva bäst avgör vad som anses väsentligt att öva. 54

10 3. Kommentarer och slutsatser Övningsscenarierna ovan kan med full komplexitet samträna de flesta beslutsfattande och operativa organisationer som blir inblandade i en verklig händelse av denna storlek. För att ge realism i övningen bör inte för många operativa räddningsenheter delta i övningen. I scenario 2.1 bör det kunna anses som rimligt med 1-2 sjöburna enheter från de olika organisationerna som deltar; Kustbevakningen, Sjöfartsverket - lotsbåtar samt från Sjöräddningssällskapet. Detta skulle innebära ett behov av 5-6 fartygsbryggor i en simulator. För att utveckla realismen i en sådan övning bör dessutom ett antal handelsfartyg och enheter från örlogsflottan delta. Tekniska möjligheter att samköra flera simulatorer finns vilket skulle möjliggöra stora realistiska katastrofövningar i simulator även inom tätt trafikerade farvatten som till exempel Bornholmsgattet, där upp till bryggor kunde bemannas med externa aktörer. En av de stora fördelarna med att använda simulatorer och bemanna simulatorbryggor är att de beslut som fattas ombord eller iland baseras på den upplevelse och känsla som besättningarna har vid det olycksdrabbade fartyget. Den information som besättningarna förmedlar till räddningsorganisationerna baseras på individens egna intryck på fältet och inte på välformulerade manus. Agerande och beslut på plats grundas således på besättningarnas uppfattning av situationen, vilken självklart kan variera stort från dag till dag och från besättning till besättning. Av sådana skäl finns det anledning att öva i en så realistisk miljö som möjligt, utan att riskera människors liv, miljöpåverkan eller skada på egendom. Länsstyrelsen i Kalmar län har deltagit i förstudiens arbetsgrupp och gör följande bedömning: På regional nivå är länsstyrelserna områdesansvariga myndigheter när det gäller krishantering. I praktiken innebär detta bland annat att länsstyrelsen inom länets yta är ansvarig för att nödvändig samverkan mellan berörda aktörer kommer till stånd vid en kris. Länsstyrelserna och kommunerna genomför vidare analyser för att identifiera, prioritera och åtgärda risker för att minska sårbarheten i samhället. I kustlänen finns olyckor till sjöss med som en självklar del av länets riskbild. En större olycka till sjöss kommer att innebära en omfattande påverkan på krishanteringsresurser i det eller de län som tar iland konsekvenserna. Konsekvenser kan bland annat innebära: - Larmhantering; spridning av larm enligt larmplaner, - Sammankallande av befintliga samverkansnätver med övriga myndigheter och berörda aktörer, - Miljöräddningstjänst i fråga om utsläpp av olja eller andra kemikalier, - Samordning av information för ledning samt till allmänhet och media - Rådgivning ur miljö- eller naturvårdssynpunkt, - Sanering av kuststräckor, hantering av avfallsfrågor, - Resursfördelning av personal och materiel, hemställan om internationella resurser, - Evakuering av besättningar på lastfartyg till omfattande evakuering av passagerarfartyg samt samordningsfrågor kring detta, - Omhändertagande av skadade och avlidna, enstaka skadade till ett stort skadeutfall, eventuell specialsjukvård tex brännskadebehandling etc., - Psykosocialt stöd/krishantering, - Persontransporter och inkvartering - Stöd till kommuner kan bli aktuellt ur flera aspekter vid en extrem situation Ett nationellt maritimt kristräningscentrum påverkar den regional krishanteringsförmågan. Länsstyrelsen bedömer att följande kan uppnås baserat på (sam-)övningar utifrån de beskrivna scenarierna: 55

11 1. Övningar genomförs baserat på hanteringen av scenariernas konsekvenser. Detta förutsätter att det finns ett fungerande flöde av information mellan marina- och flygande enheter och de landbaserade funktioner som kommer i fråga, tex kommuner, landsting med flera. Härvid kommer kommunikationer och flödet av ledningsinformation i fokus som en förutsättning för samverkan. 2. Nätverksbyggande. En grundbult i det civila samhällets hantering av olyckor är kunskaper om varandras organisationer och arbetssätt. En samövning av de maritima och landbaserade aktörerna kommer att skapa nätverk som underlättar interagerandet i skarpa händelser och olyckor. 3. Handlings- och planeringsfrihet för övningar. Samverkande landbaserade organisationer och myndigheter kommer att kunna välja graden av engagemang vid samövningar. Man kan delta i seminarieform, enligt tabletop-koncept eller som fullskaliga stabsfunktioner. Tidsinsatser kan styras beroende på valet av övningstyp. Praktiska övningar i fält eller i simulerade miljöer kan också vara komponenter. 4. Kunskapsöverföring. Fackmyndigheter och organisationer, tex. Kustbevakningen, Sjöfartsverket (MRCC), Luftfartsverket (ARCC), Räddningstjänster, Sjöräddningssällskap med flera, kommer att kunna sprida expertkunskaper till samtliga deltagande i övningar. Detta kommer att få effekter som vi i dag skapar genom att genomföra regionala samverkansövningar RSK, samt de centrala samverkanskurserna CSK. 56

12 57

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Nödmeddelande över fartygets PA-system. Ett Vinnovaprojekt av Nicklas Timstedt Marine Profile AB

Nödmeddelande över fartygets PA-system. Ett Vinnovaprojekt av Nicklas Timstedt Marine Profile AB Nödmeddelande över fartygets PA-system Ett Vinnovaprojekt av Nicklas Timstedt Marine Profile AB Tack till: Personal på Destination Gotland Personal på TT-line Lars-Göran Hansson, TT-line Rolf Karlsson,

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Vardagssamverkan, del II Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen. Rapport 2013:01

Vardagssamverkan, del II Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen. Rapport 2013:01 Vardagssamverkan, del II Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Rapport 2013:01 Förord En tydlig inriktning som aktörerna inom Program för samverkan Stockholmsregionen

Läs mer

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

ATT FATTA BESLUT. Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget

ATT FATTA BESLUT. Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget Luftfartsstyrelsens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget ATT FATTA BESLUT H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsstyrelsen,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 kbm rekommenderar K 2008:2 kbm rekommenderar 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 Titel: Det robusta sjukhuset Utgåva 2008 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer