Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken"

Transkript

1 Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Datum: Plats: Fakultetsrummet Närvarande Adjungerade Anmält förhinder Frånvarande Göran Possnert, Tandemlaboratoriet, föreståndare Bengt Holback, intendent Polacksbacken Maria Lind, Teknatkansliet, områdesrepr. Mikael Jonsson, inst. för Teknikvetenskaper Linnea Sjöblom, International Science Program. Björn Sandberg, Matematiska inst. Olle Eriksson, Centrum för bildanalys Sven Arvidson, IT&Inköp, TekNat-samverkan, UTH-enheten Håkan Lanshammar, inst. för Informationsteknologi Mats André, Institutet för rymdfysik Hans Siegbahn, inst. för Fysik och materialvetenskap Yvonne Brandt Andersson, inst. för Materialkemi Leif Hammarström, inst. för Fotokemi och molekylärvetenskap Mats Lundkvist, personalrepresentant Ib Koersner, IT-service Inst. för fysik Roland Grönroos, intendenturen ITC Jonas Bergquist, inst. för Fysikalisk kemi Eva Nordgren, Ångströmbiblioteket Studentrepresentant 1. Sekreterare Till sekreterare utsågs Bengt Holback 2. Justeringsperson För justering av protokollet utsågs Mikael Jonsson. 3. Föredragningslistan Godkändes med följande tillägg: - Lunchrumsplatser för studenter - Lokaler för studenters behov - Användningen av info_angstrom Punkterna 4 och 5 omkastas i turordning. 5a. Intendenturutredningen. Utredningens förslag till framtida organisation och arbetsuppgifter för intendenturen Polacksbacken, presenterades. Förslagets punkter diskuterades enligt följande; 1) Repro. Intendenturen kan överta funktionen under förutsättning att detta stöds av verksamheterna och att den är självfinansierad. Mötet tog inget beslut på denna punkt. 1

2 6) Utrymningsövningar skall administreras av intendenturen enligt beslut från säkerhetsavdelningen centralt. 7) Kontorsmaterialförråd: Det ansågs inte lämpligt att tillhandahålla ett centralt förråd för kontorsmaterial. Omfattningen skulle bli så stor att det inte skulle kunna kontrolleras att svinnet kan hållas på tillräckligt låg nivå. 8) Mötet ställer sig positivt till ett ärendehanteringssystem. Lämpligt system utses att användas för intendenturverksamheten, såsom felanmälan, beställning av vaktmästartjänst etc. 9) Möbelhantering; Förslaget förtydligades med att påpekandet att basmöblering lämnas kvar vid flytt från rum. Beslöts: Att utöka antalet tjänster inom vaktmästeridelen av nuvarande intendenturen enligt utredningens förslag, och att dessa tjänster skall vara besatta/bemannade senast 1 juli Håkan Lanshammar reserverade sig mot detta beslut. 5b. IT-samordning Som en del av utredningen om intendenturverksamheten inom Polacksbacken, tillsattes en särskild utredning med uppgift att utreda möjligheterna till samordning av ITverksamheten inom intendenturområdet. Ib Koersner redogjorde för utredningens betänkande. Slutsatsen är att en sådan samordning är mycket svår att genomföra, men även att den innebär en stor besparingspotential. Svårigheten ligger i att verksamheterna är tekniska och omfattar olika teknik, olika kulturer mm. Mötet beslöt avvakta den sammanslagning som nu sker inom fysikinstitutionerna och, baserat på erfarenheterna därifrån, fortsätta med översynen av möjligheterna till en samordning över hela intendenturområdet. 4. Ekonomi a) Redovisning Styrelsen informerades om det ekonomiska utfallet per den 30 nov Kostnaderna ligger inom eller nära budget för samtliga aktuella budgetområden. b) Lokalbudget 2010 Från och med budgetåret 2010, går inga lokalstödmedel direkt från fakulteten till intendenturen. Stödet fördelas istället på intendenturområdets institutioner/enheter efter särskild nyckel. De lokalstödbelopp som anges i verksamhetsplanen för 2010, innebär ett uppskattat underskott om c:a 1,33 miljoner kronor för de lokaler som ligger under intendenturens upplåtelseavtal. 2

3 Håkan Lanshammar efterlyste ny finansieringsmodell för Ångström-verkstadens lokaler, som idag ingår i intendenturens upplåtelseavtal. Bakgrunden är den att fram till och med 2009 har direktstöd för dessa lokaler erhållits från fakulteten, men för år 2010 har alla lokalstödsmedel från fakulteten fördelats på institutionerna inom intendenturområdet. c) Lokalplanerings- Beslöts tillsätta arbetsgrupp för lokalplanering grupp med uppdrag att samla uppgifter om planerade lokalförändringar och samordna sådana vid behov. Följande personer ingår i gruppen; Mikael Jonsson (sammankallande), Göran Possnert, Roland Grönroos samt Bengt Holback 6. Bitr. föreståndare Beslöts tillsätta en valberedning vars uppgift är att lägga fram förlag på biträdande föreståndare inför nästa styrelsemöte. Följande personer utsågs: Yvonne B. Andersson (sammankallande), Mikael Jonsson och Håkan Lanshammar. 7. IT-intendent Beslöts utse Mikael Österberg, teknikvetenskaper, och Henrik Hedlund, IT-institutionen, till IT-intendenter för Polacksbacken 8. Övriga frågor. a. Studentmatsalar Antal lunchrumsplatser för studenter i Ångströmlaboratoriet och inom ITC-området är alltför få. Studenterna sprider därför ut sig till alla utrymmen i husen med problem med städning, hygien etc., som detta för med sig. Det är dock svårt att hitta någon enkel lösning. Utbyggnad av restaurangen i Ångströmlaboratoriet är önskad men inte finansierad. Mötet förslog att frågan förs vidare till fakulteten och byggnadsavdelningen. b. Lokaler (förråd) Studenter och studentföreningar önskar ibland få tillgång för studenter till lokaler för div. verksamhet. Det kan ordnas om det finns lämplig lokal att tillgå och finansieringen kan säkerställas genom institutionernas försorg. Lokalupplåtelsen kan ligga på intendenturen. c. e-posten Den generella informationskanalen till anställda i Ångströmlaboratoriet, Info_angstrom, används i alltför hög grad för information som inte är av allmänt intresse. Användningen skall därför ses över och begränsas genom tydligare förbud mot information som inte har allmänintresse, och möjligen även genom begränsning av tillgången till adressen. 3

4

5 Kallelse sammanträde Sid 1 Intendenturstyrelse för intendenturområdet Polacksbacken. Intendenturstyrelsen för intendenturområdet Polacksbacken kl. 08:30, fakultetsrummet vid Ångströmlaboratoriet. Kaffe serveras i anslutning till sammanträdet. Föredragande i prefektrådet Föredragningslista 1. Sekreterare Protokoll 2. Justeringsperson Justering 3. Föredragningslistan Föredragningslistan Föreståndaren/ Intendenten 4. a.ekonomiskt utfall november 09 (bilaga) b. LTK VP10 information (bilaga) Ekonomi Föreståndaren/ Intendenten Roland Grönros Henrik Hedlund Föreståndaren/ Intendenten Föreståndaren/ Intendenten 5. Organisation av intendenturen vid Polacksbacken (bilagor) 6.Lokalplanering (arbetsgrupp för samordning) 7. a. Biträdande föreståndare b. IT ansvarig Organisation Lokaler Ledning Föreståndaren/ Intendenten 8. Övriga ärenden 9. Nästa sammanträde

6 Kallelse sammanträde Sid 2 Ledamöter Ewert Bengtsson, Centrum för bildbehandling Yvonne Brandt Andersson, Inst. för materialkemi Anders.Hagfeldt, Inst. för fysikalisk kemi Leif Hammarström, Inst. för fotokemi och molekylärvetenskap Mikael Jonsson, Inst. för teknikvetenskaper Maciej Klimek, Matematik inst. Claes-Ingvar Lagerqvist, Inst. för Fysik och Astronomi Håkan Lanshammar, Inst. för informationsteknologi Hans Siegbahn, Inst. för fysisk och materialvetenskap Eva.Nordgren, Ångströmbiblioteket Göran Possnert, Tandemlaboratoriet, föreståndare Mats André, Institutet för Rymdfysik Peter Sundin, International Science Program Sven Arvidson, IT stöd, MOR-enheten och UTH-kansliet Jonna Holmgren, studentrepresentant Vakant Studentrepresentant suppleant Närvaro- och yttranderätt Mats.Lundkvist, personalorganisationerna Maria Lind, företrädare för ansvarig nämnd Närvaro- och yttranderätt och förslagsrätt Bengt Holback, intendent Annette Ander, intendent ITC

7 Förslag till ny organisation av och uppdrag för intendenturverksamheten inom Polacksbacken Inledning Från 1 januari 2009 gäller nya regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Arbetsutskottet tillsatte i april 2009 efter beslut intendenturstyrelsen i februari en utredning vars uppdrag är att lägga fram förslag om hur verksamheten skall anpassas till de nya reglerna. Till ledamöter i utredningen utsågs Bengt Holback, Roland Grönroos och Mats Lundkvist för att belysa frågan från Ångströms, ITCs och personalens håll. Utredningen har kunnat följas på sidan av intendenturens personal, prefekter och motsvarande. Roland Grönroos administrerar tillträde till sidorna. Inloggning sker med lösenord A. Saknar du tillträde ring Roland 6847 eller maila Enligt de nya reglerna ska IT-verksamheten inom intendenturområdet samordnas. För detta tillsattes en särskild utredningsgrupp bestående av IT-ingenjörer från de olika verksamheterna. Förslag från denna grupp väntas vecka Förslag till beslut Organisation Intendenturorganisationen vid Ångströmlaboratoriet samordnas med intendenturverksamheten inom ITC-området och bildar en organisation för service inom Polacksbackensintendenturområde. Intendenturens uppdrag och arbetsuppgifter sköts i huvudsak av personal som tillhör intendenturen. Undantag kan göras när funktioner eller tjänster bättre kan köpas in från institution eller externt. Intendenturens arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna inom verksamheterna vid Ångströmlaboratoriet och ITC-området utförs idag i stort sett enligt de nya riktlinjerna. I intendenturverksamheten ingår idag följande huvudkategorier av arbetsuppgifter, administration, reception, ekonomihantering, arbetsledning, vaktmästeri. För en utförligare beskrivning se Bilaga A. Lista med arbetsuppgifter som utförs av intendenturen. Utredningen har identifierat ett antal verksamheter som skulle kunna förbättras, förtydligas eller samordnas och föreslår därför följande förändringar av dagens verksamhet. 1. Reproverksamheten förs från IT-institutionen till intendenturen och drivs som självfinansierande verksamhet enligt liknande modell som gaser hanteras idag. 2. Gods på ITC hanteras som nu, dvs. intendenturen ansvarar inte för gemensam godsmottagning. Adressaten kvitterar godset direkt. 3. Posten sorteras och utdelas till institution. Sortering i postfack utförs av institution. 4. Backup för alla intendenturfunktioner över hela Polacksbacken (Se arbetsuppgifter i bilaga A).

8 5. Om möjligt, förändra avfallshanteringen på ITC, så att den sköts på samma sätt som på Ångströmlaboratoriet. Detta under förutsättning att motsvarade reduktion av hyran erhålls. 6. Utrymingsövningar utförs separat på ITC och Ångström. Intendenturen kan därvid köpa tjänsten från verksamheten på området. 7. Intendenturen ska hantera kontorsmaterial till anställda enligt modell från informationsteknologi. Obemannade kontorsförråd upprättas dit anställda har tillträde och kan hämta material. Ingen separat fakturering av uttag ska ske. 8. System för ärendehantering av felanmälan och arbetsönskemål för hela Polacksbacken införs, t.ex. Bugzilla 9. Alla möbler samt ansvaret för möblering av skrivrum förs till intendenturen, liksom, vid behov, arbetsplatsanpassningar såsom t.ex. ståbord. Speciella verksamhetsanknytna möbler t.ex. ritningskåp, dragskåp etc. hanteras av respektive verksamhet. Intendenten beslutar om gränsdragning i samråd med föreståndaren. Gränsdragningslistan läggs på en webbsida. 10. Lokaladministration och planering av omflyttningar inom Polacksbacken. Bemanning Bemanning av intendenturen för administration, reception, ekonomihantering, arbetsledning och vaktmästeri ska vara 13,5 tjänster vilket motsvarar ca 1 tjänst per 100 anställda. Samtliga 10 intendenturtjänster förs till den nya intendenturen från Ångströmlaboratoriet och följande tjänster förs över från verksamheterna inom ITC-området. Hur dessa bemannas, avgörs av respektive prefekt/chef. 2 tjänster från IT-institutionen 0,2 tjänster från Bildanalys 1,3 tjänster från IT och Inköp Förslag till utökning 0,2 för ekonomihantering från (ökning från 0,6 till 0,8) 1 tjänst för lokaladministration och möblering se punkt 9 och 10 ovan. Plan för samordning av arbetet inom Polacksbacken Den faktiska samordningen av arbetet inom hela Polacksbacken kan ta lång tid och kommer att utarbetas gemensamt inom hela gruppen. Vi ser det som viktigt för arbetsmiljö och drift, att samordningen får ta den tid som krävs och ske gradvis. Följande förändringar genomförs omgående: Vaktmästar/teknikerpersonalen skall mötas regelbundet för att diskutera arbete och samordning samt bättre lära känna varandra. En större mötesplats än den nuvarande behövs intendenten letar efter lämplig lokal. Inledningsvis ska Ångströmpersonal lära sig arbetet på ITC. Bengt Holback Roland Grönroos Mats Lundkvist

9 Denna information kan vara separat i mail Tidplan 4/11 Förslag för kommentarer till prefekter 8/11 Förslag för kommentarer till prefekter om IT-samordning 10/11 Kommentarer från prefekter till Bengt Holback 13/11 Kallelse till intendeturstyrelsemöte 20/11 Intendeturstyrelsemöte

10 Utredning av möjligheterna för en samordning av datordriften vid intendenturområdet Polacksbacken Henrik Hedlund Ib Koersner Peter Larsson Mikael Österberg 2009 Revisionshistorik Revision oktober 2009 Revision oktober 2009 Stavningskontroll. Synpunkter från Henrik och Mikael, väntar på Peter. Ytterligare begränsning av uppdraget. Revision november 2009 Synpunkter från Peter. Revision november 2009 Synpunkter framförda på utredningsgruppens möte 2 november Revision november 2009 Omformulering av tredje punkten under "Vad mer kan göras". Litteraturförteckning. Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Jämförelse med andra intendenturområden och vetenskapsområden 3. Inventering 4. Förslag grundat på uppdraget 4.1. Intendenturutredningens baskrav 4.2. Vad mer kan göras 4.3. vriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET 5. Slutsatser Bibliografi 1. Bakgrund Konsistoriet beslutade 22 april 2008 om en ny intendenturorganisation vid Uppsala universitet, Dnr UFV 2007/748, se [intendenturorg]. Rektor fastställde 1 juli 2008 tillhörande "Regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet", Dnr 2007/248, se [intendenturorgreglerpdf]. På grundval av ovanstående handlingar har arbetsutskottet för intendenturfrågor vid Ångströmlaboratoriet 17 april 2009, "som ett led i utredningen av intendenturens organisation", utsett en "separat utredningsgrupp för ITfrågor inom intendenturområdet", punkt 5b i utskottets protokoll.

11 "Uppdraget för gruppen är att se över IT-verksamheten med avseende på samordning och effektivisering och hur den i så fall ska göras." Följande personer föreslogs delta: Henrik Hedlund (Informationsteknologi, sammankallande) Mikael Österberg (Intendenturen) Ib Koersner (Fysik och astronomi) Karl-Einar Ericson (Fysik och materialvet.) (Senare ersatt av Peter Larsson, samma institution) Förslaget skall vara klart i december 2009 men intendenten önskar ett första förslag till slutet av oktober I intendenturområdet Polacksbacken ingår Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum, (ITC, f.d. MIC) samt IT och inköp. Ytterligare direktiv från intendent Bengt Holback: Bedömer det som svårt att genomföra någon nämnvärd samordning p.g.a. den disparata verksamhet som bedrivs inom intendenturområdet. Intendenturen samordnar för närvarande bara datasalar för studenter utanför kurstillfällen. Ber om ett förslag från gruppen till slutet av oktober. Vår tolkning av detta uppdrag är denna: P.g.a. stora olikheter mellan de olika enheterna inom intendenturområdet har vi valt att bortse från UPPMAX och IT och inköp Utreda hur vi kan tillmötesgå baskraven i intendenturutredningens regler Titta översiktligt på verksamheten inom intendenturområdet och försöka bedöma vad som ytterligare skulle kunna vara möjligt m a p samordning Kommentera andra regler och strategier för IT-drift vid Uppsala universitet och vid universitetsnätet SUNET 2. Jämförelse med andra intendenturområden och vetenskapsområden Enligt universitetskatalogen finns 10 intendenturområden, tre vetenskapsoråden med 7 fakulteter, en centrumbildning, 6 sektioner samt utbildningsvetenskapliga fakulteten. Förutsättningarna för en samordning inom institutioner och campusområden och även mellan campusområden varierar med tiden och mellan olika områden. I ena änden av spektrumet finns t.ex. "Engelska parken. Humanistiskt centrum". Det bildades 2004 och kombinationen av relativt likartade behov inom området, ett givet datum för introduktion av det nya området liksom andra organisatoriska och personella förutsättningar möjliggjorde en närmast total samordning av datordriften inom detta intendenturområde. Inom det humanistiskt samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet har man dessutom gått ett steg vidare och inrättat ett IT-råd för att försöka öka samordningen även mellan intendenturområden, se [humsamitråd]. I den andra änden har funnits mycket små områden med mycket små institutioner helt utan samordning p.g.a. uteblivna förutsättningar för ett lyckat samarbete vilket lett till en mycket splittrat och helt uppdelad datordrift. I vårt fall, Polacksbacken, ligger vi någonstans däremellan med förhållandevis begränsat samarbete. Rent konkret arbetar vi för närvarande med samordning inom och sammanslagning av institutioner och försöker där få en rationell datordrift vilket redan det är förenat med vissa svårigheter. Det är inte helt förvånande eftersom man i tekniskt naturvetenskapliga vetenskapsområdets IT strategi från 30 november 2005, TEKNAT 2005/168, påpekar att de tekniska behoven är mer diversifierade jämfört med andra

12 vetenskapsområden. I samma strategi står dock som det också gör i IT strategierna för andra vetenskapsområden, nämligen att hög kostnadseffektivitet alltid ska eftersträvas. 3. Inventering För att kunna fullfölja uppdraget som det beskrivits ovan har vi först gjort en inventering av datordriften vid intendenturområdet så som den ser ut idag. 4. Förslag grundat på uppdraget I vår tolkning av uppdraget AvsnittÊ1, Bakgrund skrev vi ovan: P.g.a. stora olikheter mellan de olika enheterna inom intendenturområdet har vi valt att bortse från UPPMAX och IT och inköp Utreda hur vi kan tillmötesgå baskraven i intendenturutredningens regler Titta översiktligt på verksamheten inom intendenturområdet och försöka bedöma vad som ytterligare skulle kunna vara möjligt m a p. samordning Kommentera andra regler och strategier för IT-drift vid Uppsala universitet och vid universitetsnätet SUNET Nedan följer kommentarer till de tre senare punkterna Intendenturutredningens baskrav Vilka är intendenturutredningens baskrav? Under punkten 1) i utredningen heter det:... uppdra till intendenturområdena... IT-frågor: ) Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av icke forskningsspecifika IT-tjänster, t.ex. arbetsplatsdatorer, tele- och datanät, datasalar, utskrift, kopiering etc. 1.2) På begäran tillhandahålla ovanstående även för forsknings- och undervisningsverksamhet med speciella behov eller krav. 1.3) Samordning av IT-intendenturens verksamhet med andra IT verksamheter inom universitetet.... Under punkten 3) i utredningen "Organisation av intendenturområden":... IT-ansvarig (IT-intendent (ITINT), vår tolkning): 3.1) är direkt underställd områdesintendenten 3.2) leder ITarbetet inom intendenturen 3.3) ansvarar gör planering och utveckling av IT-verksamheten inom intendenturområdet 3.4) ansvarar för samordning av IT-verksamheten inom intendenturområdena samt med universitetets övriga IT-verksamhet 3.5) ansvarar inom intendentur för förankring och efterlevande av beslut inom IT-området Med den ambitionsnivå som vi anser ligger i vårt uppdrag kan man säga att vi löst punkterna 1.3) och 3.x) ovan genom att de av oss som är s.k. ITintendenter ("ITintar") går på IT-forum (möten med ITintar och representanter för bl.a. IT och inköp och IT-strategiska avdelningen) och kommunicerar med övriga i enlighet med det uppdraget. Svårare är det med punkterna 1.1) och 1.2). 1.1) "Samordning av anskaffning och ansvar för drift av drift av icke forskningsspecifika IT-tjänster" Tekniskt vore det absolut möjligt med standardisering och centralisering men vi bedömer ändå att det ligger på gränsen för vårt uppdrags innehåll. Dessutom är gränsen mellan allmänna och forskningsspecifika IT-tjänster i vissa fall otydlig, vilket komplicerar överföring av drift till intendenturen. Detta gäller t.ex. ITC och forskargrupper verksamma inom olika typer av beräkningsvetenskap.

13 "Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av tele- och datanät" Data- och telenäten (liksom passagenätet) ägs av universitetet och inte av Akademiska hus (AHU). Det räknas alltså som "inredning" på motsvarande sätt som "ett skrivbord". Switcharna tillhör det aktiva nätet. Det normala är att minst en switch i varje korskopplingsskåp (kk) i Ångström II (den nyare delen av Ångström) sköts av IT och inköp och det fungerar bra med två personer som kan utföra arbetet. I Ångström I (den gamla delen) sköts switcharna av teknikvetenskapers dataenhet, varav 2 personer behärskar konfiguration och drift av switcharna. På ITC sköts detta av 1.5 personer. "Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av datasalar" Dessa sköts av Mikael Österberg på Ångström (delvis i intendenturens regi) och av Henrik Hedlund på ITC. "Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av utskrift och kopiering" Detta sköts för närvarande av varje institution och det borde kunna centraliseras. Vi föreslår att man först utvärderar universitetets nya utskrifts- och kopieringssystem "Korint" för personalen. 1.2) " På begäran tillhandahålla ovanstående även för forsknings- och undervisningsverksamhet med speciella behov eller krav." Vi bedömer att det ligger utanför vad som anses möjligt idag enligt uppdraget, eftersom många institutioner bedriver IT-verksamhet som är forskningsnära och högst specialiserad. När det gäller t.ex. högprestandaberäkningar samordnas dock redan detta till viss del inom den universitetsgemensamma centrumbildningen UPPMAX Vad mer kan göras Utöver att uppfylla baskraven i intendenturutredningen har vi försökt se vad övrigt som kan göras för att effektivisera IT-driften vid Polacksbacken. Här följer några förslag på vad man kan göra. Samordna inköp av dyr avtalslös programvara, typ Mathematica och möjligen billigare dito som t.ex. Origin. Hänsyn måste härvid tas till lagen om offentlig upphandling, (LOU). Samordna och driva kompetensutvecklingen av systemadministratörer inom intendenturområdet. Sprida insikten att i vissa fall utförs en hel del systemadministration av forskare som egentligen är betalda i första hand för att forska inom sitt ämnesområde vilket inte alltid blir en för universitetet totalt sett kostnadseffektiv lösning. Ta stöd av intendenturutredningen för att genomdriva autentisering av Windows, Linux och Mac OS X samt Solaris mot universitetets nya Active Directory (AD). Det borde vara rationellt i det långa loppet under förutsättning att det är tekniskt möjligt med de krav somliga institutioner har m a p t.ex. fildelningen (NFS), användbara s.k. gruppidentiteter (GID) etc. Om möjligt komma överens om gemensam hård- och mjukvara för arbetsplatsdatorer eller terminaler och servrar och kunna lagerhålla ett begränsat antal av dessa för snabbare leverans till slutanvändare. Förbättra driftsäkerheten för samordnade IT-tjänster och bygga vidare på de katastrofplaner som börjar komma på plats i serverrummet i hus7, plan K2. En utökad centralisering kräver mycket hög tillgänglighet hos kritiska tjänster. Alternativ för att nå det kan vara robust hårdvara, mer omfattande serviceavtal, virtualiseringslösningar med s.k. "live migration" samt olika typer av klustring. Samordna och standardisera datasalar med avseende på olika tekniker såsom virtuella terminalservrar och centraliserad programvarudistribution. Utveckla lösningar för storskalig operativsystemsinstallation (t.ex. Windows Deployment Services (WDS), Mac OS X Server), programvarudistribution, samt koordinera servervirtualiseringprojekt. På väg mot en ev. större omorganisation föreslår vi att vår grupp fortsätter att träffas regelbundet, ibland med, ibland utan övriga inblandade systemadministratörer. Utvärderar den kommande sammanslagningen av institutionen för fysik och astronomi (IFA) och institutionen för fysik och materialvetenskap (IFM).

14 Försöker utnyttja vår storlek för att kunna påverka den centrala IT organisationen m a p. både beställaren, d v s IT-strategiska enheten, och utföraren, d v s IT och inköp Avveckla olämpliga lokala serverrum och om lämpligt ersätta med två centrala i avsikt att rationalisera driften och minska hyreskostnaden Övriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET Vi har ansett det lämpligt att här även kommentera övriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET eftersom de gäller under alla förhållanden oavsett graden av samordning inom olika enheter. Samtidigt pekar de flesta strategier på det önskvärda i en rationell, samordnad och kostnadseffektiv IT-drift. I alla styrdokument gällande datordrift vid Uppsala universitet som vi känner till ([uuitprogram], [uuitprogrampdf],[fakultetspolicys]) står att man eftersträvar kostnadseffektiv drift, vilket vi anser kunna åstadkommas på sikt genom centralisering och standardisering. Systemadministratörer, oavsett hur de är organiserade eller var de är anställda, ansvarar för säkerheten på nätet i allmänhet inklusive tillgänglighet och äkthet för forskarnas data. Därför kan och ska vi begränsa aktiviteter och driftsformer som påverkar säkerheten negativt. Vi har också skyldighet att se till att gällande regler för t.ex. SUNET och bestämmelser utfärdade av IT-strategiska enheten och IT och inköp efterlevs, se [irt]. Där finns bl.a. regler som innebär att säkerhetskopiering av väsentliga data skall göras. 5. Slutsatser Sammanfattande slutsatser: Om våra förslag under AvsnittÊ4.2, Vad mer kan göras och AvsnittÊ4.3, vriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET kan genomföras kan man i första hand höja och harmonisera nivån på IT-driften inom den berörda delen av intendenturområdet. I ett eventuellt nästa steg kan man se till möjligheterna att förbättra och utnyttja datorpersonalens kompetens effektivare. Vi föreslår att ett sådant eventuellt genomförande drivs av en projektgrupp med mandat och allokerad tid efter beslut av t.ex. intendenturstyrelsen. Bibliografi Policydokument och regelsamlingar flyttas då och då till olika platser på - numera hänvisas man ibland till Där finns dels universitetets övergripande policy för sin totala verksamhet och också en länk för IT. Där saknas dock en mängd regler som ligger under som också har stor betydelse för hur datordriften kan och skall skötas vid universitetet, se AvsnittÊ4.3, Övriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET. Likaså finns dokument som antingen tidigare funnits på universitetets web men som tycks vara borttagna och dels sådana som endast finns i diariet i pappersform av vilka vi skannat in IT-revisionen från Policydokument [uuitprogram] Universitetets IT-program (tidigare policy). [uuitprogrampdf] Universitetets IT-program (tidigare policy) (PDF). [fakultetspolicys] Fakultetsvisa IT-strategier. Regler

15 [irt] Regler för IT-drift vid Uppsala universitet från IRT-gruppen (Incident Response Team) vid IT och inköp. [intendenturorg] Intendenturorganisation vid Uppsala universitet. [intendenturorgreglerpdf] Regler för intendenturorganisation vid Uppsala universitet (PDF). Övriga referenser [humsamitråd] IT-råd vid HUMSAM.

16 600 Uppsala universitet Summering proj/pg PAL Sid Polacksbacken RAPPID: SUMPRO URVAL PROJEKTGRUPP: *****- UTFALL TOM: 0911 URVAL PROJEKT: URVAL PREST: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1190 Förb utg a fastigh, ack ansk , Förb utg på a fast, ack avskr , Maskiner, instrument, ack ansk , Maskiner, instrument, ack avsk , Datorer, ack ansk , Datorer, ack avskr , Möbler o inredn, ack anskaffn , Möbler o inredn, ack avskr ,00 OAVSKRIVET BELOPP ,01 UPPLUPNA INTÄKTER, OFÖRBRUKADE BIDRAG, BALANSERAT KAPITAL 2070 Balanserad kapitalförändring ,47 ============================================ INTÄKTER 3143 AvgF4 Int övr tjänstfsg inomst , AvgF4 Int övr tjänstfsg utomst 8 583, Intäkt övr varufsg, inomstatl , Intäkt övr tjänstefsg, inomst ,00 Avgifter o andra ersättningar , Ränteintäkt räntekonto i RG ,99 Finansiella intäkter ,99 SUMMA INTÄKTER ,59 KOSTNADER 4023 Lön teknisk personal , Lön administrativ personal , Uppdragstillägg föreståndare ,58 Löner , Övriga arvoden ,07 Arvoden , Skattefr traktamente, inrikes -172, Skattepl lönetillägg resor -245,43 Traktamenten o bilersättn -417, Sjukvårdsersättn, skatteplikt ,29 Övr ersättningar , Förändring pens avsättn, DP ,00 Avg o pensioner enl avtal , Sjukvårdsersättning, skattefri -95, Motion/friskvård, skattefri , Intern representation , Övriga personalkostnader ,08 Övr personalkostnader , Kurs- och konferensavgifter , Utbildning för personal ,20 Utbildning, konferenser , Renhållning m.m ,99

17 5081 Rep o underhåll hyrda lokaler , Övr lokalkostn hyrda lokaler ,00 Övriga lokalkostnader , Rep o underhåll övr invent , Serviceavtal övr invent ,07 Reparationer och underhåll , Inrikes resor , Inrikes hotell och logi ,00 Resor, representation o info , Kontors-/kopieringspapper , Kontorsmaterial, ej papper , Städmaterial , Maskiner o instrument , Möbler och övrig inredning , Datorer och kringutrustning , Programvaror , Övriga datortillbehör , Foder o andra jordbruksprod , Kemikalier, färger och gaser , Skyddsutrustning , Övrigt laborationsmaterial -41,65 Inköp av varor , Post , Tele , Oper leasing, hyra maskiner , Varutransporter, speditionsavg , Flyttkostnader , Teknik- och verkstadstjänster , Konferensarrangemang -228, Bevakning , Destruktion av riskavfall , Övriga tjänster ,59 Köp av tjänster , Räntekostnader lån i RG ,08 Finansiella kostnader , Avskrivn maskiner, inventarier ,23 Avskrivningar mm , Universitetsgemens kostnader ,00 Univ gemens kostnader ,00 SUMMA KOSTNADER ,12 VERKSAMHETSUTFALL ,47 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING ,47

18 600 Uppsala universitet Summering proj/pg PAL Sid Polacksbacken RAPPID: SUMPRO URVAL PROJEKTGRUPP: *****- UTFALL TOM: 0911 URVAL PROJEKT: URVAL PREST: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OAVSKRIVET BELOPP 0,00 UPPLUPNA INTÄKTER, OFÖRBRUKADE BIDRAG, BALANSERAT KAPITAL 2070 Balanserad kapitalförändring ,63 ============================================ INTÄKTER 3141 AvgF4 Int övr varufsg, inomst 50, Intäkt övr varufsg, inomstatl 100, Intäkt övr tjänstefsg, inomst ,00 Avgifter o andra ersättningar ,00 Finansiella intäkter 4 131,12 SUMMA INTÄKTER ,12 KOSTNADER Löner ,18 Övr ersättningar -16, El/gas , Renhållning m.m , Rep o underhåll hyrda lokaler ,00 Övriga lokalkostnader ,77 Reparationer och underhåll , Städmaterial -119, Maskiner o instrument , Kemikalier, färger och gaser ,08 Inköp av varor , Tele , Destruktion av riskavfall , Övriga tjänster ,67 Köp av tjänster ,01 Univ gemens kostnader ,00 SUMMA KOSTNADER ,96 VERKSAMHETSUTFALL ,84 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING ,84

19 600 Uppsala universitet Summering proj/pg PAL Sid Polacksbacken RAPPID: SUMPRO URVAL PROJEKTGRUPP: *****- UTFALL TOM: 0911 URVAL PROJEKT: URVAL PREST: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1210 Maskiner, instrument, ack ansk , Maskiner, instrument, ack avsk , Datorer, ack ansk , Datorer, årets ansk , Datorer, ack avskr ,58 OAVSKRIVET BELOPP ,42 UPPLUPNA INTÄKTER, OFÖRBRUKADE BIDRAG, BALAN SERAT KAPITAL 2070 Balanserad kapitalförändring ,51 ============================================ ============= INTÄKTER 3049 Fördelat GU, annan fakultet ,00 Grundutbildningsanslag , AvgF4 Int uthyrn lokal, utomst 7 000, AvgF4 Int övr varufsg, utomst 9 139, Intäkt uthyrn lokal, inomstatl 5 100, Intäkt utbildn o konf, utomst , Intäkt övr tjänstefsg, inomst ,00 Avgifter o andra ersättningar , Ränteintäkt räntekonto i RG 6 259,76 Finansiella intäkter 6 259,76 SUMMA INTÄKTER ,76 KOSTNADER 4023 Lön teknisk personal , Lön administrativ personal ,53 Löner , Sjukvårdsersättn, skatteplikt ,83 Övr ersättningar , Övriga personalkostnader ,50 Övr personalkostnader , Rep o underh maskin/instrument ,50 Reparationer och underhåll , Kontors-/kopieringspapper , Trycksaker, tryckning , Kontorsmaterial, ej papper , Städmaterial , Maskiner o instrument , Möbler och övrig inredning , Datorer och kringutrustning ,95

20 5642 Programvaror , Övriga datortillbehör , Kemikalier, färger och gaser Övrigt laborationsmaterial ,32 Inköp av varor , Post , Tele , Varutransporter, speditionsavg , Teknik- och verkstadstjänster , Administrativa tjänster , Bevakning , Övriga tjänster ,25 Köp av tjänster , Räntekostnader lån i RG -441,63 Finansiella kostnader -441, Avskrivn maskiner, inventarier ,58 Avskrivningar mm , Universitetsgemens kostnader ,00 Univ gemens kostnader ,00 SUMMA KOSTNADER ,74 VERKSAMHETSUTFALL ,98 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING ,98

Protokoll sammanträde nr 1 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken

Protokoll sammanträde nr 1 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Protokoll sammanträde nr 1 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Datum: 2009-02-27 Plats: Fakultetsrummet Närvarande Anmält förhinder Frånvarande Göran Possnert, Föreståndare, ordf., Tandemlaboratoriet

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 PROTOKOLL NR 1/2010 Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 Tid: Kl 13.15-16.00 Plats: Rum 14:360, von Kraemer Allé 1 Närvarande ledamöter: Lennart Wikander Jonas Almqvist Finn Calander Örjan

Läs mer

Förhindrade: Vadim Kessler (kemi), Lotta Olsson (ST), Bo Aspman, Mats Sandgren (MolBiol), Annelie Lundqvist (SACO)

Förhindrade: Vadim Kessler (kemi), Lotta Olsson (ST), Bo Aspman, Mats Sandgren (MolBiol), Annelie Lundqvist (SACO) 1(5) BioCentrum Intendenturråd PROTOKOLL 2013-12-12 Tid och plats: Rum A-402 kl 09.00-11.15 Närvarande ledamöter: (föreståndare), Nils Mikkelsen (molekylärbiologi), Bengt Guss (mikrobiologi), Eva Sundberg

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Mikael

Läs mer

Riktlinjer inom ITområdet

Riktlinjer inom ITområdet Riktlinjer inom ITområdet Uppsala universitet Fastställda av universitetsdirektören 2013-06-25 Reviderade 2013-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna

Läs mer

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Rapport 141031 Dnr: 2014/54-1.2 Karin Lundhgren Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Så gjordes uppföljningen I februari 2014 beslutade rektor att den nya organisationen som trädde i

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-22 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-05-22 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Bostadsbolagets sammanträdesrum 22 maj 2014 kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 3 Beslutande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, C 728

Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 08.30-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Roland 5-21 Bergquist,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo Protokoll nr 1 2013 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 4 februari 2013 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 μ-fab Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 Ledning av μ-fab Director μ-fab föreståndare för μ-fab Utses av värdhögskolorna Rapporterar: inom myfab till prefekterna, och till μ-fabs styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Stadgar för Mässföreningen Trianon

Stadgar för Mässföreningen Trianon Stadgar för Mässföreningen Trianon antagna vid årsmöte 2013-03-14 för interimistisk användning fram till slutligt fastställande vid. MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 2(7) Stadgar för Mässföreningen

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer