Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken"

Transkript

1 Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Datum: Plats: Fakultetsrummet Närvarande Adjungerade Anmält förhinder Frånvarande Göran Possnert, Tandemlaboratoriet, föreståndare Bengt Holback, intendent Polacksbacken Maria Lind, Teknatkansliet, områdesrepr. Mikael Jonsson, inst. för Teknikvetenskaper Linnea Sjöblom, International Science Program. Björn Sandberg, Matematiska inst. Olle Eriksson, Centrum för bildanalys Sven Arvidson, IT&Inköp, TekNat-samverkan, UTH-enheten Håkan Lanshammar, inst. för Informationsteknologi Mats André, Institutet för rymdfysik Hans Siegbahn, inst. för Fysik och materialvetenskap Yvonne Brandt Andersson, inst. för Materialkemi Leif Hammarström, inst. för Fotokemi och molekylärvetenskap Mats Lundkvist, personalrepresentant Ib Koersner, IT-service Inst. för fysik Roland Grönroos, intendenturen ITC Jonas Bergquist, inst. för Fysikalisk kemi Eva Nordgren, Ångströmbiblioteket Studentrepresentant 1. Sekreterare Till sekreterare utsågs Bengt Holback 2. Justeringsperson För justering av protokollet utsågs Mikael Jonsson. 3. Föredragningslistan Godkändes med följande tillägg: - Lunchrumsplatser för studenter - Lokaler för studenters behov - Användningen av info_angstrom Punkterna 4 och 5 omkastas i turordning. 5a. Intendenturutredningen. Utredningens förslag till framtida organisation och arbetsuppgifter för intendenturen Polacksbacken, presenterades. Förslagets punkter diskuterades enligt följande; 1) Repro. Intendenturen kan överta funktionen under förutsättning att detta stöds av verksamheterna och att den är självfinansierad. Mötet tog inget beslut på denna punkt. 1

2 6) Utrymningsövningar skall administreras av intendenturen enligt beslut från säkerhetsavdelningen centralt. 7) Kontorsmaterialförråd: Det ansågs inte lämpligt att tillhandahålla ett centralt förråd för kontorsmaterial. Omfattningen skulle bli så stor att det inte skulle kunna kontrolleras att svinnet kan hållas på tillräckligt låg nivå. 8) Mötet ställer sig positivt till ett ärendehanteringssystem. Lämpligt system utses att användas för intendenturverksamheten, såsom felanmälan, beställning av vaktmästartjänst etc. 9) Möbelhantering; Förslaget förtydligades med att påpekandet att basmöblering lämnas kvar vid flytt från rum. Beslöts: Att utöka antalet tjänster inom vaktmästeridelen av nuvarande intendenturen enligt utredningens förslag, och att dessa tjänster skall vara besatta/bemannade senast 1 juli Håkan Lanshammar reserverade sig mot detta beslut. 5b. IT-samordning Som en del av utredningen om intendenturverksamheten inom Polacksbacken, tillsattes en särskild utredning med uppgift att utreda möjligheterna till samordning av ITverksamheten inom intendenturområdet. Ib Koersner redogjorde för utredningens betänkande. Slutsatsen är att en sådan samordning är mycket svår att genomföra, men även att den innebär en stor besparingspotential. Svårigheten ligger i att verksamheterna är tekniska och omfattar olika teknik, olika kulturer mm. Mötet beslöt avvakta den sammanslagning som nu sker inom fysikinstitutionerna och, baserat på erfarenheterna därifrån, fortsätta med översynen av möjligheterna till en samordning över hela intendenturområdet. 4. Ekonomi a) Redovisning Styrelsen informerades om det ekonomiska utfallet per den 30 nov Kostnaderna ligger inom eller nära budget för samtliga aktuella budgetområden. b) Lokalbudget 2010 Från och med budgetåret 2010, går inga lokalstödmedel direkt från fakulteten till intendenturen. Stödet fördelas istället på intendenturområdets institutioner/enheter efter särskild nyckel. De lokalstödbelopp som anges i verksamhetsplanen för 2010, innebär ett uppskattat underskott om c:a 1,33 miljoner kronor för de lokaler som ligger under intendenturens upplåtelseavtal. 2

3 Håkan Lanshammar efterlyste ny finansieringsmodell för Ångström-verkstadens lokaler, som idag ingår i intendenturens upplåtelseavtal. Bakgrunden är den att fram till och med 2009 har direktstöd för dessa lokaler erhållits från fakulteten, men för år 2010 har alla lokalstödsmedel från fakulteten fördelats på institutionerna inom intendenturområdet. c) Lokalplanerings- Beslöts tillsätta arbetsgrupp för lokalplanering grupp med uppdrag att samla uppgifter om planerade lokalförändringar och samordna sådana vid behov. Följande personer ingår i gruppen; Mikael Jonsson (sammankallande), Göran Possnert, Roland Grönroos samt Bengt Holback 6. Bitr. föreståndare Beslöts tillsätta en valberedning vars uppgift är att lägga fram förlag på biträdande föreståndare inför nästa styrelsemöte. Följande personer utsågs: Yvonne B. Andersson (sammankallande), Mikael Jonsson och Håkan Lanshammar. 7. IT-intendent Beslöts utse Mikael Österberg, teknikvetenskaper, och Henrik Hedlund, IT-institutionen, till IT-intendenter för Polacksbacken 8. Övriga frågor. a. Studentmatsalar Antal lunchrumsplatser för studenter i Ångströmlaboratoriet och inom ITC-området är alltför få. Studenterna sprider därför ut sig till alla utrymmen i husen med problem med städning, hygien etc., som detta för med sig. Det är dock svårt att hitta någon enkel lösning. Utbyggnad av restaurangen i Ångströmlaboratoriet är önskad men inte finansierad. Mötet förslog att frågan förs vidare till fakulteten och byggnadsavdelningen. b. Lokaler (förråd) Studenter och studentföreningar önskar ibland få tillgång för studenter till lokaler för div. verksamhet. Det kan ordnas om det finns lämplig lokal att tillgå och finansieringen kan säkerställas genom institutionernas försorg. Lokalupplåtelsen kan ligga på intendenturen. c. e-posten Den generella informationskanalen till anställda i Ångströmlaboratoriet, Info_angstrom, används i alltför hög grad för information som inte är av allmänt intresse. Användningen skall därför ses över och begränsas genom tydligare förbud mot information som inte har allmänintresse, och möjligen även genom begränsning av tillgången till adressen. 3

4

5 Kallelse sammanträde Sid 1 Intendenturstyrelse för intendenturområdet Polacksbacken. Intendenturstyrelsen för intendenturområdet Polacksbacken kl. 08:30, fakultetsrummet vid Ångströmlaboratoriet. Kaffe serveras i anslutning till sammanträdet. Föredragande i prefektrådet Föredragningslista 1. Sekreterare Protokoll 2. Justeringsperson Justering 3. Föredragningslistan Föredragningslistan Föreståndaren/ Intendenten 4. a.ekonomiskt utfall november 09 (bilaga) b. LTK VP10 information (bilaga) Ekonomi Föreståndaren/ Intendenten Roland Grönros Henrik Hedlund Föreståndaren/ Intendenten Föreståndaren/ Intendenten 5. Organisation av intendenturen vid Polacksbacken (bilagor) 6.Lokalplanering (arbetsgrupp för samordning) 7. a. Biträdande föreståndare b. IT ansvarig Organisation Lokaler Ledning Föreståndaren/ Intendenten 8. Övriga ärenden 9. Nästa sammanträde

6 Kallelse sammanträde Sid 2 Ledamöter Ewert Bengtsson, Centrum för bildbehandling Yvonne Brandt Andersson, Inst. för materialkemi Anders.Hagfeldt, Inst. för fysikalisk kemi Leif Hammarström, Inst. för fotokemi och molekylärvetenskap Mikael Jonsson, Inst. för teknikvetenskaper Maciej Klimek, Matematik inst. Claes-Ingvar Lagerqvist, Inst. för Fysik och Astronomi Håkan Lanshammar, Inst. för informationsteknologi Hans Siegbahn, Inst. för fysisk och materialvetenskap Eva.Nordgren, Ångströmbiblioteket Göran Possnert, Tandemlaboratoriet, föreståndare Mats André, Institutet för Rymdfysik Peter Sundin, International Science Program Sven Arvidson, IT stöd, MOR-enheten och UTH-kansliet Jonna Holmgren, studentrepresentant Vakant Studentrepresentant suppleant Närvaro- och yttranderätt Mats.Lundkvist, personalorganisationerna Maria Lind, företrädare för ansvarig nämnd Närvaro- och yttranderätt och förslagsrätt Bengt Holback, intendent Annette Ander, intendent ITC

7 Förslag till ny organisation av och uppdrag för intendenturverksamheten inom Polacksbacken Inledning Från 1 januari 2009 gäller nya regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Arbetsutskottet tillsatte i april 2009 efter beslut intendenturstyrelsen i februari en utredning vars uppdrag är att lägga fram förslag om hur verksamheten skall anpassas till de nya reglerna. Till ledamöter i utredningen utsågs Bengt Holback, Roland Grönroos och Mats Lundkvist för att belysa frågan från Ångströms, ITCs och personalens håll. Utredningen har kunnat följas på sidan av intendenturens personal, prefekter och motsvarande. Roland Grönroos administrerar tillträde till sidorna. Inloggning sker med lösenord A. Saknar du tillträde ring Roland 6847 eller maila Enligt de nya reglerna ska IT-verksamheten inom intendenturområdet samordnas. För detta tillsattes en särskild utredningsgrupp bestående av IT-ingenjörer från de olika verksamheterna. Förslag från denna grupp väntas vecka Förslag till beslut Organisation Intendenturorganisationen vid Ångströmlaboratoriet samordnas med intendenturverksamheten inom ITC-området och bildar en organisation för service inom Polacksbackensintendenturområde. Intendenturens uppdrag och arbetsuppgifter sköts i huvudsak av personal som tillhör intendenturen. Undantag kan göras när funktioner eller tjänster bättre kan köpas in från institution eller externt. Intendenturens arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna inom verksamheterna vid Ångströmlaboratoriet och ITC-området utförs idag i stort sett enligt de nya riktlinjerna. I intendenturverksamheten ingår idag följande huvudkategorier av arbetsuppgifter, administration, reception, ekonomihantering, arbetsledning, vaktmästeri. För en utförligare beskrivning se Bilaga A. Lista med arbetsuppgifter som utförs av intendenturen. Utredningen har identifierat ett antal verksamheter som skulle kunna förbättras, förtydligas eller samordnas och föreslår därför följande förändringar av dagens verksamhet. 1. Reproverksamheten förs från IT-institutionen till intendenturen och drivs som självfinansierande verksamhet enligt liknande modell som gaser hanteras idag. 2. Gods på ITC hanteras som nu, dvs. intendenturen ansvarar inte för gemensam godsmottagning. Adressaten kvitterar godset direkt. 3. Posten sorteras och utdelas till institution. Sortering i postfack utförs av institution. 4. Backup för alla intendenturfunktioner över hela Polacksbacken (Se arbetsuppgifter i bilaga A).

8 5. Om möjligt, förändra avfallshanteringen på ITC, så att den sköts på samma sätt som på Ångströmlaboratoriet. Detta under förutsättning att motsvarade reduktion av hyran erhålls. 6. Utrymingsövningar utförs separat på ITC och Ångström. Intendenturen kan därvid köpa tjänsten från verksamheten på området. 7. Intendenturen ska hantera kontorsmaterial till anställda enligt modell från informationsteknologi. Obemannade kontorsförråd upprättas dit anställda har tillträde och kan hämta material. Ingen separat fakturering av uttag ska ske. 8. System för ärendehantering av felanmälan och arbetsönskemål för hela Polacksbacken införs, t.ex. Bugzilla 9. Alla möbler samt ansvaret för möblering av skrivrum förs till intendenturen, liksom, vid behov, arbetsplatsanpassningar såsom t.ex. ståbord. Speciella verksamhetsanknytna möbler t.ex. ritningskåp, dragskåp etc. hanteras av respektive verksamhet. Intendenten beslutar om gränsdragning i samråd med föreståndaren. Gränsdragningslistan läggs på en webbsida. 10. Lokaladministration och planering av omflyttningar inom Polacksbacken. Bemanning Bemanning av intendenturen för administration, reception, ekonomihantering, arbetsledning och vaktmästeri ska vara 13,5 tjänster vilket motsvarar ca 1 tjänst per 100 anställda. Samtliga 10 intendenturtjänster förs till den nya intendenturen från Ångströmlaboratoriet och följande tjänster förs över från verksamheterna inom ITC-området. Hur dessa bemannas, avgörs av respektive prefekt/chef. 2 tjänster från IT-institutionen 0,2 tjänster från Bildanalys 1,3 tjänster från IT och Inköp Förslag till utökning 0,2 för ekonomihantering från (ökning från 0,6 till 0,8) 1 tjänst för lokaladministration och möblering se punkt 9 och 10 ovan. Plan för samordning av arbetet inom Polacksbacken Den faktiska samordningen av arbetet inom hela Polacksbacken kan ta lång tid och kommer att utarbetas gemensamt inom hela gruppen. Vi ser det som viktigt för arbetsmiljö och drift, att samordningen får ta den tid som krävs och ske gradvis. Följande förändringar genomförs omgående: Vaktmästar/teknikerpersonalen skall mötas regelbundet för att diskutera arbete och samordning samt bättre lära känna varandra. En större mötesplats än den nuvarande behövs intendenten letar efter lämplig lokal. Inledningsvis ska Ångströmpersonal lära sig arbetet på ITC. Bengt Holback Roland Grönroos Mats Lundkvist

9 Denna information kan vara separat i mail Tidplan 4/11 Förslag för kommentarer till prefekter 8/11 Förslag för kommentarer till prefekter om IT-samordning 10/11 Kommentarer från prefekter till Bengt Holback 13/11 Kallelse till intendeturstyrelsemöte 20/11 Intendeturstyrelsemöte

10 Utredning av möjligheterna för en samordning av datordriften vid intendenturområdet Polacksbacken Henrik Hedlund Ib Koersner Peter Larsson Mikael Österberg 2009 Revisionshistorik Revision oktober 2009 Revision oktober 2009 Stavningskontroll. Synpunkter från Henrik och Mikael, väntar på Peter. Ytterligare begränsning av uppdraget. Revision november 2009 Synpunkter från Peter. Revision november 2009 Synpunkter framförda på utredningsgruppens möte 2 november Revision november 2009 Omformulering av tredje punkten under "Vad mer kan göras". Litteraturförteckning. Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Jämförelse med andra intendenturområden och vetenskapsområden 3. Inventering 4. Förslag grundat på uppdraget 4.1. Intendenturutredningens baskrav 4.2. Vad mer kan göras 4.3. vriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET 5. Slutsatser Bibliografi 1. Bakgrund Konsistoriet beslutade 22 april 2008 om en ny intendenturorganisation vid Uppsala universitet, Dnr UFV 2007/748, se [intendenturorg]. Rektor fastställde 1 juli 2008 tillhörande "Regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet", Dnr 2007/248, se [intendenturorgreglerpdf]. På grundval av ovanstående handlingar har arbetsutskottet för intendenturfrågor vid Ångströmlaboratoriet 17 april 2009, "som ett led i utredningen av intendenturens organisation", utsett en "separat utredningsgrupp för ITfrågor inom intendenturområdet", punkt 5b i utskottets protokoll.

11 "Uppdraget för gruppen är att se över IT-verksamheten med avseende på samordning och effektivisering och hur den i så fall ska göras." Följande personer föreslogs delta: Henrik Hedlund (Informationsteknologi, sammankallande) Mikael Österberg (Intendenturen) Ib Koersner (Fysik och astronomi) Karl-Einar Ericson (Fysik och materialvet.) (Senare ersatt av Peter Larsson, samma institution) Förslaget skall vara klart i december 2009 men intendenten önskar ett första förslag till slutet av oktober I intendenturområdet Polacksbacken ingår Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum, (ITC, f.d. MIC) samt IT och inköp. Ytterligare direktiv från intendent Bengt Holback: Bedömer det som svårt att genomföra någon nämnvärd samordning p.g.a. den disparata verksamhet som bedrivs inom intendenturområdet. Intendenturen samordnar för närvarande bara datasalar för studenter utanför kurstillfällen. Ber om ett förslag från gruppen till slutet av oktober. Vår tolkning av detta uppdrag är denna: P.g.a. stora olikheter mellan de olika enheterna inom intendenturområdet har vi valt att bortse från UPPMAX och IT och inköp Utreda hur vi kan tillmötesgå baskraven i intendenturutredningens regler Titta översiktligt på verksamheten inom intendenturområdet och försöka bedöma vad som ytterligare skulle kunna vara möjligt m a p samordning Kommentera andra regler och strategier för IT-drift vid Uppsala universitet och vid universitetsnätet SUNET 2. Jämförelse med andra intendenturområden och vetenskapsområden Enligt universitetskatalogen finns 10 intendenturområden, tre vetenskapsoråden med 7 fakulteter, en centrumbildning, 6 sektioner samt utbildningsvetenskapliga fakulteten. Förutsättningarna för en samordning inom institutioner och campusområden och även mellan campusområden varierar med tiden och mellan olika områden. I ena änden av spektrumet finns t.ex. "Engelska parken. Humanistiskt centrum". Det bildades 2004 och kombinationen av relativt likartade behov inom området, ett givet datum för introduktion av det nya området liksom andra organisatoriska och personella förutsättningar möjliggjorde en närmast total samordning av datordriften inom detta intendenturområde. Inom det humanistiskt samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet har man dessutom gått ett steg vidare och inrättat ett IT-råd för att försöka öka samordningen även mellan intendenturområden, se [humsamitråd]. I den andra änden har funnits mycket små områden med mycket små institutioner helt utan samordning p.g.a. uteblivna förutsättningar för ett lyckat samarbete vilket lett till en mycket splittrat och helt uppdelad datordrift. I vårt fall, Polacksbacken, ligger vi någonstans däremellan med förhållandevis begränsat samarbete. Rent konkret arbetar vi för närvarande med samordning inom och sammanslagning av institutioner och försöker där få en rationell datordrift vilket redan det är förenat med vissa svårigheter. Det är inte helt förvånande eftersom man i tekniskt naturvetenskapliga vetenskapsområdets IT strategi från 30 november 2005, TEKNAT 2005/168, påpekar att de tekniska behoven är mer diversifierade jämfört med andra

12 vetenskapsområden. I samma strategi står dock som det också gör i IT strategierna för andra vetenskapsområden, nämligen att hög kostnadseffektivitet alltid ska eftersträvas. 3. Inventering För att kunna fullfölja uppdraget som det beskrivits ovan har vi först gjort en inventering av datordriften vid intendenturområdet så som den ser ut idag. 4. Förslag grundat på uppdraget I vår tolkning av uppdraget AvsnittÊ1, Bakgrund skrev vi ovan: P.g.a. stora olikheter mellan de olika enheterna inom intendenturområdet har vi valt att bortse från UPPMAX och IT och inköp Utreda hur vi kan tillmötesgå baskraven i intendenturutredningens regler Titta översiktligt på verksamheten inom intendenturområdet och försöka bedöma vad som ytterligare skulle kunna vara möjligt m a p. samordning Kommentera andra regler och strategier för IT-drift vid Uppsala universitet och vid universitetsnätet SUNET Nedan följer kommentarer till de tre senare punkterna Intendenturutredningens baskrav Vilka är intendenturutredningens baskrav? Under punkten 1) i utredningen heter det:... uppdra till intendenturområdena... IT-frågor: ) Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av icke forskningsspecifika IT-tjänster, t.ex. arbetsplatsdatorer, tele- och datanät, datasalar, utskrift, kopiering etc. 1.2) På begäran tillhandahålla ovanstående även för forsknings- och undervisningsverksamhet med speciella behov eller krav. 1.3) Samordning av IT-intendenturens verksamhet med andra IT verksamheter inom universitetet.... Under punkten 3) i utredningen "Organisation av intendenturområden":... IT-ansvarig (IT-intendent (ITINT), vår tolkning): 3.1) är direkt underställd områdesintendenten 3.2) leder ITarbetet inom intendenturen 3.3) ansvarar gör planering och utveckling av IT-verksamheten inom intendenturområdet 3.4) ansvarar för samordning av IT-verksamheten inom intendenturområdena samt med universitetets övriga IT-verksamhet 3.5) ansvarar inom intendentur för förankring och efterlevande av beslut inom IT-området Med den ambitionsnivå som vi anser ligger i vårt uppdrag kan man säga att vi löst punkterna 1.3) och 3.x) ovan genom att de av oss som är s.k. ITintendenter ("ITintar") går på IT-forum (möten med ITintar och representanter för bl.a. IT och inköp och IT-strategiska avdelningen) och kommunicerar med övriga i enlighet med det uppdraget. Svårare är det med punkterna 1.1) och 1.2). 1.1) "Samordning av anskaffning och ansvar för drift av drift av icke forskningsspecifika IT-tjänster" Tekniskt vore det absolut möjligt med standardisering och centralisering men vi bedömer ändå att det ligger på gränsen för vårt uppdrags innehåll. Dessutom är gränsen mellan allmänna och forskningsspecifika IT-tjänster i vissa fall otydlig, vilket komplicerar överföring av drift till intendenturen. Detta gäller t.ex. ITC och forskargrupper verksamma inom olika typer av beräkningsvetenskap.

13 "Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av tele- och datanät" Data- och telenäten (liksom passagenätet) ägs av universitetet och inte av Akademiska hus (AHU). Det räknas alltså som "inredning" på motsvarande sätt som "ett skrivbord". Switcharna tillhör det aktiva nätet. Det normala är att minst en switch i varje korskopplingsskåp (kk) i Ångström II (den nyare delen av Ångström) sköts av IT och inköp och det fungerar bra med två personer som kan utföra arbetet. I Ångström I (den gamla delen) sköts switcharna av teknikvetenskapers dataenhet, varav 2 personer behärskar konfiguration och drift av switcharna. På ITC sköts detta av 1.5 personer. "Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av datasalar" Dessa sköts av Mikael Österberg på Ångström (delvis i intendenturens regi) och av Henrik Hedlund på ITC. "Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av utskrift och kopiering" Detta sköts för närvarande av varje institution och det borde kunna centraliseras. Vi föreslår att man först utvärderar universitetets nya utskrifts- och kopieringssystem "Korint" för personalen. 1.2) " På begäran tillhandahålla ovanstående även för forsknings- och undervisningsverksamhet med speciella behov eller krav." Vi bedömer att det ligger utanför vad som anses möjligt idag enligt uppdraget, eftersom många institutioner bedriver IT-verksamhet som är forskningsnära och högst specialiserad. När det gäller t.ex. högprestandaberäkningar samordnas dock redan detta till viss del inom den universitetsgemensamma centrumbildningen UPPMAX Vad mer kan göras Utöver att uppfylla baskraven i intendenturutredningen har vi försökt se vad övrigt som kan göras för att effektivisera IT-driften vid Polacksbacken. Här följer några förslag på vad man kan göra. Samordna inköp av dyr avtalslös programvara, typ Mathematica och möjligen billigare dito som t.ex. Origin. Hänsyn måste härvid tas till lagen om offentlig upphandling, (LOU). Samordna och driva kompetensutvecklingen av systemadministratörer inom intendenturområdet. Sprida insikten att i vissa fall utförs en hel del systemadministration av forskare som egentligen är betalda i första hand för att forska inom sitt ämnesområde vilket inte alltid blir en för universitetet totalt sett kostnadseffektiv lösning. Ta stöd av intendenturutredningen för att genomdriva autentisering av Windows, Linux och Mac OS X samt Solaris mot universitetets nya Active Directory (AD). Det borde vara rationellt i det långa loppet under förutsättning att det är tekniskt möjligt med de krav somliga institutioner har m a p t.ex. fildelningen (NFS), användbara s.k. gruppidentiteter (GID) etc. Om möjligt komma överens om gemensam hård- och mjukvara för arbetsplatsdatorer eller terminaler och servrar och kunna lagerhålla ett begränsat antal av dessa för snabbare leverans till slutanvändare. Förbättra driftsäkerheten för samordnade IT-tjänster och bygga vidare på de katastrofplaner som börjar komma på plats i serverrummet i hus7, plan K2. En utökad centralisering kräver mycket hög tillgänglighet hos kritiska tjänster. Alternativ för att nå det kan vara robust hårdvara, mer omfattande serviceavtal, virtualiseringslösningar med s.k. "live migration" samt olika typer av klustring. Samordna och standardisera datasalar med avseende på olika tekniker såsom virtuella terminalservrar och centraliserad programvarudistribution. Utveckla lösningar för storskalig operativsystemsinstallation (t.ex. Windows Deployment Services (WDS), Mac OS X Server), programvarudistribution, samt koordinera servervirtualiseringprojekt. På väg mot en ev. större omorganisation föreslår vi att vår grupp fortsätter att träffas regelbundet, ibland med, ibland utan övriga inblandade systemadministratörer. Utvärderar den kommande sammanslagningen av institutionen för fysik och astronomi (IFA) och institutionen för fysik och materialvetenskap (IFM).

14 Försöker utnyttja vår storlek för att kunna påverka den centrala IT organisationen m a p. både beställaren, d v s IT-strategiska enheten, och utföraren, d v s IT och inköp Avveckla olämpliga lokala serverrum och om lämpligt ersätta med två centrala i avsikt att rationalisera driften och minska hyreskostnaden Övriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET Vi har ansett det lämpligt att här även kommentera övriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET eftersom de gäller under alla förhållanden oavsett graden av samordning inom olika enheter. Samtidigt pekar de flesta strategier på det önskvärda i en rationell, samordnad och kostnadseffektiv IT-drift. I alla styrdokument gällande datordrift vid Uppsala universitet som vi känner till ([uuitprogram], [uuitprogrampdf],[fakultetspolicys]) står att man eftersträvar kostnadseffektiv drift, vilket vi anser kunna åstadkommas på sikt genom centralisering och standardisering. Systemadministratörer, oavsett hur de är organiserade eller var de är anställda, ansvarar för säkerheten på nätet i allmänhet inklusive tillgänglighet och äkthet för forskarnas data. Därför kan och ska vi begränsa aktiviteter och driftsformer som påverkar säkerheten negativt. Vi har också skyldighet att se till att gällande regler för t.ex. SUNET och bestämmelser utfärdade av IT-strategiska enheten och IT och inköp efterlevs, se [irt]. Där finns bl.a. regler som innebär att säkerhetskopiering av väsentliga data skall göras. 5. Slutsatser Sammanfattande slutsatser: Om våra förslag under AvsnittÊ4.2, Vad mer kan göras och AvsnittÊ4.3, vriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET kan genomföras kan man i första hand höja och harmonisera nivån på IT-driften inom den berörda delen av intendenturområdet. I ett eventuellt nästa steg kan man se till möjligheterna att förbättra och utnyttja datorpersonalens kompetens effektivare. Vi föreslår att ett sådant eventuellt genomförande drivs av en projektgrupp med mandat och allokerad tid efter beslut av t.ex. intendenturstyrelsen. Bibliografi Policydokument och regelsamlingar flyttas då och då till olika platser på - numera hänvisas man ibland till Där finns dels universitetets övergripande policy för sin totala verksamhet och också en länk för IT. Där saknas dock en mängd regler som ligger under som också har stor betydelse för hur datordriften kan och skall skötas vid universitetet, se AvsnittÊ4.3, Övriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET. Likaså finns dokument som antingen tidigare funnits på universitetets web men som tycks vara borttagna och dels sådana som endast finns i diariet i pappersform av vilka vi skannat in IT-revisionen från Policydokument [uuitprogram] Universitetets IT-program (tidigare policy). [uuitprogrampdf] Universitetets IT-program (tidigare policy) (PDF). [fakultetspolicys] Fakultetsvisa IT-strategier. Regler

15 [irt] Regler för IT-drift vid Uppsala universitet från IRT-gruppen (Incident Response Team) vid IT och inköp. [intendenturorg] Intendenturorganisation vid Uppsala universitet. [intendenturorgreglerpdf] Regler för intendenturorganisation vid Uppsala universitet (PDF). Övriga referenser [humsamitråd] IT-råd vid HUMSAM.

16 600 Uppsala universitet Summering proj/pg PAL Sid Polacksbacken RAPPID: SUMPRO URVAL PROJEKTGRUPP: *****- UTFALL TOM: 0911 URVAL PROJEKT: URVAL PREST: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1190 Förb utg a fastigh, ack ansk , Förb utg på a fast, ack avskr , Maskiner, instrument, ack ansk , Maskiner, instrument, ack avsk , Datorer, ack ansk , Datorer, ack avskr , Möbler o inredn, ack anskaffn , Möbler o inredn, ack avskr ,00 OAVSKRIVET BELOPP ,01 UPPLUPNA INTÄKTER, OFÖRBRUKADE BIDRAG, BALANSERAT KAPITAL 2070 Balanserad kapitalförändring ,47 ============================================ INTÄKTER 3143 AvgF4 Int övr tjänstfsg inomst , AvgF4 Int övr tjänstfsg utomst 8 583, Intäkt övr varufsg, inomstatl , Intäkt övr tjänstefsg, inomst ,00 Avgifter o andra ersättningar , Ränteintäkt räntekonto i RG ,99 Finansiella intäkter ,99 SUMMA INTÄKTER ,59 KOSTNADER 4023 Lön teknisk personal , Lön administrativ personal , Uppdragstillägg föreståndare ,58 Löner , Övriga arvoden ,07 Arvoden , Skattefr traktamente, inrikes -172, Skattepl lönetillägg resor -245,43 Traktamenten o bilersättn -417, Sjukvårdsersättn, skatteplikt ,29 Övr ersättningar , Förändring pens avsättn, DP ,00 Avg o pensioner enl avtal , Sjukvårdsersättning, skattefri -95, Motion/friskvård, skattefri , Intern representation , Övriga personalkostnader ,08 Övr personalkostnader , Kurs- och konferensavgifter , Utbildning för personal ,20 Utbildning, konferenser , Renhållning m.m ,99

17 5081 Rep o underhåll hyrda lokaler , Övr lokalkostn hyrda lokaler ,00 Övriga lokalkostnader , Rep o underhåll övr invent , Serviceavtal övr invent ,07 Reparationer och underhåll , Inrikes resor , Inrikes hotell och logi ,00 Resor, representation o info , Kontors-/kopieringspapper , Kontorsmaterial, ej papper , Städmaterial , Maskiner o instrument , Möbler och övrig inredning , Datorer och kringutrustning , Programvaror , Övriga datortillbehör , Foder o andra jordbruksprod , Kemikalier, färger och gaser , Skyddsutrustning , Övrigt laborationsmaterial -41,65 Inköp av varor , Post , Tele , Oper leasing, hyra maskiner , Varutransporter, speditionsavg , Flyttkostnader , Teknik- och verkstadstjänster , Konferensarrangemang -228, Bevakning , Destruktion av riskavfall , Övriga tjänster ,59 Köp av tjänster , Räntekostnader lån i RG ,08 Finansiella kostnader , Avskrivn maskiner, inventarier ,23 Avskrivningar mm , Universitetsgemens kostnader ,00 Univ gemens kostnader ,00 SUMMA KOSTNADER ,12 VERKSAMHETSUTFALL ,47 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING ,47

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f Datum/Date 2013-03-13 1 (8) Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 13 mars 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtsson Marie Fryklöf Johanna Berg Ingela Nyström David Höjenberg

Läs mer

Gemensam administration vid utlandsmyndigheterna i Bryssel 2001:25

Gemensam administration vid utlandsmyndigheterna i Bryssel 2001:25 Gemensam administration vid utlandsmyndigheterna i Bryssel 2001:25 MISSIV DATUM DIARIENR 2001-10-17 2001/206-5 ERT DATUM 2001-04-10 ER BETECKNING Regeringskansliet Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Risker i de administrativa processerna Bilaga 4:1

Risker i de administrativa processerna Bilaga 4:1 Risker i de administrativa processerna 090929 1(11) Risker i de administrativa processerna Bilaga 4:1 1. Generella risker (5 st) Generell Att beroendet av enskilda personer är stort. Om en viktig person

Läs mer

Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27

Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27 Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27 MISSIV DATUM DIARIENR 2002-12-18 2002/338-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-08-29 Ju2002/6114/KO Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer