Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken"

Transkript

1 Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Datum: Plats: Fakultetsrummet Närvarande Adjungerade Anmält förhinder Frånvarande Göran Possnert, Tandemlaboratoriet, föreståndare Bengt Holback, intendent Polacksbacken Maria Lind, Teknatkansliet, områdesrepr. Mikael Jonsson, inst. för Teknikvetenskaper Linnea Sjöblom, International Science Program. Björn Sandberg, Matematiska inst. Olle Eriksson, Centrum för bildanalys Sven Arvidson, IT&Inköp, TekNat-samverkan, UTH-enheten Håkan Lanshammar, inst. för Informationsteknologi Mats André, Institutet för rymdfysik Hans Siegbahn, inst. för Fysik och materialvetenskap Yvonne Brandt Andersson, inst. för Materialkemi Leif Hammarström, inst. för Fotokemi och molekylärvetenskap Mats Lundkvist, personalrepresentant Ib Koersner, IT-service Inst. för fysik Roland Grönroos, intendenturen ITC Jonas Bergquist, inst. för Fysikalisk kemi Eva Nordgren, Ångströmbiblioteket Studentrepresentant 1. Sekreterare Till sekreterare utsågs Bengt Holback 2. Justeringsperson För justering av protokollet utsågs Mikael Jonsson. 3. Föredragningslistan Godkändes med följande tillägg: - Lunchrumsplatser för studenter - Lokaler för studenters behov - Användningen av info_angstrom Punkterna 4 och 5 omkastas i turordning. 5a. Intendenturutredningen. Utredningens förslag till framtida organisation och arbetsuppgifter för intendenturen Polacksbacken, presenterades. Förslagets punkter diskuterades enligt följande; 1) Repro. Intendenturen kan överta funktionen under förutsättning att detta stöds av verksamheterna och att den är självfinansierad. Mötet tog inget beslut på denna punkt. 1

2 6) Utrymningsövningar skall administreras av intendenturen enligt beslut från säkerhetsavdelningen centralt. 7) Kontorsmaterialförråd: Det ansågs inte lämpligt att tillhandahålla ett centralt förråd för kontorsmaterial. Omfattningen skulle bli så stor att det inte skulle kunna kontrolleras att svinnet kan hållas på tillräckligt låg nivå. 8) Mötet ställer sig positivt till ett ärendehanteringssystem. Lämpligt system utses att användas för intendenturverksamheten, såsom felanmälan, beställning av vaktmästartjänst etc. 9) Möbelhantering; Förslaget förtydligades med att påpekandet att basmöblering lämnas kvar vid flytt från rum. Beslöts: Att utöka antalet tjänster inom vaktmästeridelen av nuvarande intendenturen enligt utredningens förslag, och att dessa tjänster skall vara besatta/bemannade senast 1 juli Håkan Lanshammar reserverade sig mot detta beslut. 5b. IT-samordning Som en del av utredningen om intendenturverksamheten inom Polacksbacken, tillsattes en särskild utredning med uppgift att utreda möjligheterna till samordning av ITverksamheten inom intendenturområdet. Ib Koersner redogjorde för utredningens betänkande. Slutsatsen är att en sådan samordning är mycket svår att genomföra, men även att den innebär en stor besparingspotential. Svårigheten ligger i att verksamheterna är tekniska och omfattar olika teknik, olika kulturer mm. Mötet beslöt avvakta den sammanslagning som nu sker inom fysikinstitutionerna och, baserat på erfarenheterna därifrån, fortsätta med översynen av möjligheterna till en samordning över hela intendenturområdet. 4. Ekonomi a) Redovisning Styrelsen informerades om det ekonomiska utfallet per den 30 nov Kostnaderna ligger inom eller nära budget för samtliga aktuella budgetområden. b) Lokalbudget 2010 Från och med budgetåret 2010, går inga lokalstödmedel direkt från fakulteten till intendenturen. Stödet fördelas istället på intendenturområdets institutioner/enheter efter särskild nyckel. De lokalstödbelopp som anges i verksamhetsplanen för 2010, innebär ett uppskattat underskott om c:a 1,33 miljoner kronor för de lokaler som ligger under intendenturens upplåtelseavtal. 2

3 Håkan Lanshammar efterlyste ny finansieringsmodell för Ångström-verkstadens lokaler, som idag ingår i intendenturens upplåtelseavtal. Bakgrunden är den att fram till och med 2009 har direktstöd för dessa lokaler erhållits från fakulteten, men för år 2010 har alla lokalstödsmedel från fakulteten fördelats på institutionerna inom intendenturområdet. c) Lokalplanerings- Beslöts tillsätta arbetsgrupp för lokalplanering grupp med uppdrag att samla uppgifter om planerade lokalförändringar och samordna sådana vid behov. Följande personer ingår i gruppen; Mikael Jonsson (sammankallande), Göran Possnert, Roland Grönroos samt Bengt Holback 6. Bitr. föreståndare Beslöts tillsätta en valberedning vars uppgift är att lägga fram förlag på biträdande föreståndare inför nästa styrelsemöte. Följande personer utsågs: Yvonne B. Andersson (sammankallande), Mikael Jonsson och Håkan Lanshammar. 7. IT-intendent Beslöts utse Mikael Österberg, teknikvetenskaper, och Henrik Hedlund, IT-institutionen, till IT-intendenter för Polacksbacken 8. Övriga frågor. a. Studentmatsalar Antal lunchrumsplatser för studenter i Ångströmlaboratoriet och inom ITC-området är alltför få. Studenterna sprider därför ut sig till alla utrymmen i husen med problem med städning, hygien etc., som detta för med sig. Det är dock svårt att hitta någon enkel lösning. Utbyggnad av restaurangen i Ångströmlaboratoriet är önskad men inte finansierad. Mötet förslog att frågan förs vidare till fakulteten och byggnadsavdelningen. b. Lokaler (förråd) Studenter och studentföreningar önskar ibland få tillgång för studenter till lokaler för div. verksamhet. Det kan ordnas om det finns lämplig lokal att tillgå och finansieringen kan säkerställas genom institutionernas försorg. Lokalupplåtelsen kan ligga på intendenturen. c. e-posten Den generella informationskanalen till anställda i Ångströmlaboratoriet, Info_angstrom, används i alltför hög grad för information som inte är av allmänt intresse. Användningen skall därför ses över och begränsas genom tydligare förbud mot information som inte har allmänintresse, och möjligen även genom begränsning av tillgången till adressen. 3

4

5 Kallelse sammanträde Sid 1 Intendenturstyrelse för intendenturområdet Polacksbacken. Intendenturstyrelsen för intendenturområdet Polacksbacken kl. 08:30, fakultetsrummet vid Ångströmlaboratoriet. Kaffe serveras i anslutning till sammanträdet. Föredragande i prefektrådet Föredragningslista 1. Sekreterare Protokoll 2. Justeringsperson Justering 3. Föredragningslistan Föredragningslistan Föreståndaren/ Intendenten 4. a.ekonomiskt utfall november 09 (bilaga) b. LTK VP10 information (bilaga) Ekonomi Föreståndaren/ Intendenten Roland Grönros Henrik Hedlund Föreståndaren/ Intendenten Föreståndaren/ Intendenten 5. Organisation av intendenturen vid Polacksbacken (bilagor) 6.Lokalplanering (arbetsgrupp för samordning) 7. a. Biträdande föreståndare b. IT ansvarig Organisation Lokaler Ledning Föreståndaren/ Intendenten 8. Övriga ärenden 9. Nästa sammanträde

6 Kallelse sammanträde Sid 2 Ledamöter Ewert Bengtsson, Centrum för bildbehandling Yvonne Brandt Andersson, Inst. för materialkemi Anders.Hagfeldt, Inst. för fysikalisk kemi Leif Hammarström, Inst. för fotokemi och molekylärvetenskap Mikael Jonsson, Inst. för teknikvetenskaper Maciej Klimek, Matematik inst. Claes-Ingvar Lagerqvist, Inst. för Fysik och Astronomi Håkan Lanshammar, Inst. för informationsteknologi Hans Siegbahn, Inst. för fysisk och materialvetenskap Eva.Nordgren, Ångströmbiblioteket Göran Possnert, Tandemlaboratoriet, föreståndare Mats André, Institutet för Rymdfysik Peter Sundin, International Science Program Sven Arvidson, IT stöd, MOR-enheten och UTH-kansliet Jonna Holmgren, studentrepresentant Vakant Studentrepresentant suppleant Närvaro- och yttranderätt Mats.Lundkvist, personalorganisationerna Maria Lind, företrädare för ansvarig nämnd Närvaro- och yttranderätt och förslagsrätt Bengt Holback, intendent Annette Ander, intendent ITC

7 Förslag till ny organisation av och uppdrag för intendenturverksamheten inom Polacksbacken Inledning Från 1 januari 2009 gäller nya regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Arbetsutskottet tillsatte i april 2009 efter beslut intendenturstyrelsen i februari en utredning vars uppdrag är att lägga fram förslag om hur verksamheten skall anpassas till de nya reglerna. Till ledamöter i utredningen utsågs Bengt Holback, Roland Grönroos och Mats Lundkvist för att belysa frågan från Ångströms, ITCs och personalens håll. Utredningen har kunnat följas på sidan av intendenturens personal, prefekter och motsvarande. Roland Grönroos administrerar tillträde till sidorna. Inloggning sker med lösenord A. Saknar du tillträde ring Roland 6847 eller maila Enligt de nya reglerna ska IT-verksamheten inom intendenturområdet samordnas. För detta tillsattes en särskild utredningsgrupp bestående av IT-ingenjörer från de olika verksamheterna. Förslag från denna grupp väntas vecka Förslag till beslut Organisation Intendenturorganisationen vid Ångströmlaboratoriet samordnas med intendenturverksamheten inom ITC-området och bildar en organisation för service inom Polacksbackensintendenturområde. Intendenturens uppdrag och arbetsuppgifter sköts i huvudsak av personal som tillhör intendenturen. Undantag kan göras när funktioner eller tjänster bättre kan köpas in från institution eller externt. Intendenturens arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna inom verksamheterna vid Ångströmlaboratoriet och ITC-området utförs idag i stort sett enligt de nya riktlinjerna. I intendenturverksamheten ingår idag följande huvudkategorier av arbetsuppgifter, administration, reception, ekonomihantering, arbetsledning, vaktmästeri. För en utförligare beskrivning se Bilaga A. Lista med arbetsuppgifter som utförs av intendenturen. Utredningen har identifierat ett antal verksamheter som skulle kunna förbättras, förtydligas eller samordnas och föreslår därför följande förändringar av dagens verksamhet. 1. Reproverksamheten förs från IT-institutionen till intendenturen och drivs som självfinansierande verksamhet enligt liknande modell som gaser hanteras idag. 2. Gods på ITC hanteras som nu, dvs. intendenturen ansvarar inte för gemensam godsmottagning. Adressaten kvitterar godset direkt. 3. Posten sorteras och utdelas till institution. Sortering i postfack utförs av institution. 4. Backup för alla intendenturfunktioner över hela Polacksbacken (Se arbetsuppgifter i bilaga A).

8 5. Om möjligt, förändra avfallshanteringen på ITC, så att den sköts på samma sätt som på Ångströmlaboratoriet. Detta under förutsättning att motsvarade reduktion av hyran erhålls. 6. Utrymingsövningar utförs separat på ITC och Ångström. Intendenturen kan därvid köpa tjänsten från verksamheten på området. 7. Intendenturen ska hantera kontorsmaterial till anställda enligt modell från informationsteknologi. Obemannade kontorsförråd upprättas dit anställda har tillträde och kan hämta material. Ingen separat fakturering av uttag ska ske. 8. System för ärendehantering av felanmälan och arbetsönskemål för hela Polacksbacken införs, t.ex. Bugzilla 9. Alla möbler samt ansvaret för möblering av skrivrum förs till intendenturen, liksom, vid behov, arbetsplatsanpassningar såsom t.ex. ståbord. Speciella verksamhetsanknytna möbler t.ex. ritningskåp, dragskåp etc. hanteras av respektive verksamhet. Intendenten beslutar om gränsdragning i samråd med föreståndaren. Gränsdragningslistan läggs på en webbsida. 10. Lokaladministration och planering av omflyttningar inom Polacksbacken. Bemanning Bemanning av intendenturen för administration, reception, ekonomihantering, arbetsledning och vaktmästeri ska vara 13,5 tjänster vilket motsvarar ca 1 tjänst per 100 anställda. Samtliga 10 intendenturtjänster förs till den nya intendenturen från Ångströmlaboratoriet och följande tjänster förs över från verksamheterna inom ITC-området. Hur dessa bemannas, avgörs av respektive prefekt/chef. 2 tjänster från IT-institutionen 0,2 tjänster från Bildanalys 1,3 tjänster från IT och Inköp Förslag till utökning 0,2 för ekonomihantering från (ökning från 0,6 till 0,8) 1 tjänst för lokaladministration och möblering se punkt 9 och 10 ovan. Plan för samordning av arbetet inom Polacksbacken Den faktiska samordningen av arbetet inom hela Polacksbacken kan ta lång tid och kommer att utarbetas gemensamt inom hela gruppen. Vi ser det som viktigt för arbetsmiljö och drift, att samordningen får ta den tid som krävs och ske gradvis. Följande förändringar genomförs omgående: Vaktmästar/teknikerpersonalen skall mötas regelbundet för att diskutera arbete och samordning samt bättre lära känna varandra. En större mötesplats än den nuvarande behövs intendenten letar efter lämplig lokal. Inledningsvis ska Ångströmpersonal lära sig arbetet på ITC. Bengt Holback Roland Grönroos Mats Lundkvist

9 Denna information kan vara separat i mail Tidplan 4/11 Förslag för kommentarer till prefekter 8/11 Förslag för kommentarer till prefekter om IT-samordning 10/11 Kommentarer från prefekter till Bengt Holback 13/11 Kallelse till intendeturstyrelsemöte 20/11 Intendeturstyrelsemöte

10 Utredning av möjligheterna för en samordning av datordriften vid intendenturområdet Polacksbacken Henrik Hedlund Ib Koersner Peter Larsson Mikael Österberg 2009 Revisionshistorik Revision oktober 2009 Revision oktober 2009 Stavningskontroll. Synpunkter från Henrik och Mikael, väntar på Peter. Ytterligare begränsning av uppdraget. Revision november 2009 Synpunkter från Peter. Revision november 2009 Synpunkter framförda på utredningsgruppens möte 2 november Revision november 2009 Omformulering av tredje punkten under "Vad mer kan göras". Litteraturförteckning. Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Jämförelse med andra intendenturområden och vetenskapsområden 3. Inventering 4. Förslag grundat på uppdraget 4.1. Intendenturutredningens baskrav 4.2. Vad mer kan göras 4.3. vriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET 5. Slutsatser Bibliografi 1. Bakgrund Konsistoriet beslutade 22 april 2008 om en ny intendenturorganisation vid Uppsala universitet, Dnr UFV 2007/748, se [intendenturorg]. Rektor fastställde 1 juli 2008 tillhörande "Regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet", Dnr 2007/248, se [intendenturorgreglerpdf]. På grundval av ovanstående handlingar har arbetsutskottet för intendenturfrågor vid Ångströmlaboratoriet 17 april 2009, "som ett led i utredningen av intendenturens organisation", utsett en "separat utredningsgrupp för ITfrågor inom intendenturområdet", punkt 5b i utskottets protokoll.

11 "Uppdraget för gruppen är att se över IT-verksamheten med avseende på samordning och effektivisering och hur den i så fall ska göras." Följande personer föreslogs delta: Henrik Hedlund (Informationsteknologi, sammankallande) Mikael Österberg (Intendenturen) Ib Koersner (Fysik och astronomi) Karl-Einar Ericson (Fysik och materialvet.) (Senare ersatt av Peter Larsson, samma institution) Förslaget skall vara klart i december 2009 men intendenten önskar ett första förslag till slutet av oktober I intendenturområdet Polacksbacken ingår Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum, (ITC, f.d. MIC) samt IT och inköp. Ytterligare direktiv från intendent Bengt Holback: Bedömer det som svårt att genomföra någon nämnvärd samordning p.g.a. den disparata verksamhet som bedrivs inom intendenturområdet. Intendenturen samordnar för närvarande bara datasalar för studenter utanför kurstillfällen. Ber om ett förslag från gruppen till slutet av oktober. Vår tolkning av detta uppdrag är denna: P.g.a. stora olikheter mellan de olika enheterna inom intendenturområdet har vi valt att bortse från UPPMAX och IT och inköp Utreda hur vi kan tillmötesgå baskraven i intendenturutredningens regler Titta översiktligt på verksamheten inom intendenturområdet och försöka bedöma vad som ytterligare skulle kunna vara möjligt m a p samordning Kommentera andra regler och strategier för IT-drift vid Uppsala universitet och vid universitetsnätet SUNET 2. Jämförelse med andra intendenturområden och vetenskapsområden Enligt universitetskatalogen finns 10 intendenturområden, tre vetenskapsoråden med 7 fakulteter, en centrumbildning, 6 sektioner samt utbildningsvetenskapliga fakulteten. Förutsättningarna för en samordning inom institutioner och campusområden och även mellan campusområden varierar med tiden och mellan olika områden. I ena änden av spektrumet finns t.ex. "Engelska parken. Humanistiskt centrum". Det bildades 2004 och kombinationen av relativt likartade behov inom området, ett givet datum för introduktion av det nya området liksom andra organisatoriska och personella förutsättningar möjliggjorde en närmast total samordning av datordriften inom detta intendenturområde. Inom det humanistiskt samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet har man dessutom gått ett steg vidare och inrättat ett IT-råd för att försöka öka samordningen även mellan intendenturområden, se [humsamitråd]. I den andra änden har funnits mycket små områden med mycket små institutioner helt utan samordning p.g.a. uteblivna förutsättningar för ett lyckat samarbete vilket lett till en mycket splittrat och helt uppdelad datordrift. I vårt fall, Polacksbacken, ligger vi någonstans däremellan med förhållandevis begränsat samarbete. Rent konkret arbetar vi för närvarande med samordning inom och sammanslagning av institutioner och försöker där få en rationell datordrift vilket redan det är förenat med vissa svårigheter. Det är inte helt förvånande eftersom man i tekniskt naturvetenskapliga vetenskapsområdets IT strategi från 30 november 2005, TEKNAT 2005/168, påpekar att de tekniska behoven är mer diversifierade jämfört med andra

12 vetenskapsområden. I samma strategi står dock som det också gör i IT strategierna för andra vetenskapsområden, nämligen att hög kostnadseffektivitet alltid ska eftersträvas. 3. Inventering För att kunna fullfölja uppdraget som det beskrivits ovan har vi först gjort en inventering av datordriften vid intendenturområdet så som den ser ut idag. 4. Förslag grundat på uppdraget I vår tolkning av uppdraget AvsnittÊ1, Bakgrund skrev vi ovan: P.g.a. stora olikheter mellan de olika enheterna inom intendenturområdet har vi valt att bortse från UPPMAX och IT och inköp Utreda hur vi kan tillmötesgå baskraven i intendenturutredningens regler Titta översiktligt på verksamheten inom intendenturområdet och försöka bedöma vad som ytterligare skulle kunna vara möjligt m a p. samordning Kommentera andra regler och strategier för IT-drift vid Uppsala universitet och vid universitetsnätet SUNET Nedan följer kommentarer till de tre senare punkterna Intendenturutredningens baskrav Vilka är intendenturutredningens baskrav? Under punkten 1) i utredningen heter det:... uppdra till intendenturområdena... IT-frågor: ) Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av icke forskningsspecifika IT-tjänster, t.ex. arbetsplatsdatorer, tele- och datanät, datasalar, utskrift, kopiering etc. 1.2) På begäran tillhandahålla ovanstående även för forsknings- och undervisningsverksamhet med speciella behov eller krav. 1.3) Samordning av IT-intendenturens verksamhet med andra IT verksamheter inom universitetet.... Under punkten 3) i utredningen "Organisation av intendenturområden":... IT-ansvarig (IT-intendent (ITINT), vår tolkning): 3.1) är direkt underställd områdesintendenten 3.2) leder ITarbetet inom intendenturen 3.3) ansvarar gör planering och utveckling av IT-verksamheten inom intendenturområdet 3.4) ansvarar för samordning av IT-verksamheten inom intendenturområdena samt med universitetets övriga IT-verksamhet 3.5) ansvarar inom intendentur för förankring och efterlevande av beslut inom IT-området Med den ambitionsnivå som vi anser ligger i vårt uppdrag kan man säga att vi löst punkterna 1.3) och 3.x) ovan genom att de av oss som är s.k. ITintendenter ("ITintar") går på IT-forum (möten med ITintar och representanter för bl.a. IT och inköp och IT-strategiska avdelningen) och kommunicerar med övriga i enlighet med det uppdraget. Svårare är det med punkterna 1.1) och 1.2). 1.1) "Samordning av anskaffning och ansvar för drift av drift av icke forskningsspecifika IT-tjänster" Tekniskt vore det absolut möjligt med standardisering och centralisering men vi bedömer ändå att det ligger på gränsen för vårt uppdrags innehåll. Dessutom är gränsen mellan allmänna och forskningsspecifika IT-tjänster i vissa fall otydlig, vilket komplicerar överföring av drift till intendenturen. Detta gäller t.ex. ITC och forskargrupper verksamma inom olika typer av beräkningsvetenskap.

13 "Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av tele- och datanät" Data- och telenäten (liksom passagenätet) ägs av universitetet och inte av Akademiska hus (AHU). Det räknas alltså som "inredning" på motsvarande sätt som "ett skrivbord". Switcharna tillhör det aktiva nätet. Det normala är att minst en switch i varje korskopplingsskåp (kk) i Ångström II (den nyare delen av Ångström) sköts av IT och inköp och det fungerar bra med två personer som kan utföra arbetet. I Ångström I (den gamla delen) sköts switcharna av teknikvetenskapers dataenhet, varav 2 personer behärskar konfiguration och drift av switcharna. På ITC sköts detta av 1.5 personer. "Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av datasalar" Dessa sköts av Mikael Österberg på Ångström (delvis i intendenturens regi) och av Henrik Hedlund på ITC. "Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av utskrift och kopiering" Detta sköts för närvarande av varje institution och det borde kunna centraliseras. Vi föreslår att man först utvärderar universitetets nya utskrifts- och kopieringssystem "Korint" för personalen. 1.2) " På begäran tillhandahålla ovanstående även för forsknings- och undervisningsverksamhet med speciella behov eller krav." Vi bedömer att det ligger utanför vad som anses möjligt idag enligt uppdraget, eftersom många institutioner bedriver IT-verksamhet som är forskningsnära och högst specialiserad. När det gäller t.ex. högprestandaberäkningar samordnas dock redan detta till viss del inom den universitetsgemensamma centrumbildningen UPPMAX Vad mer kan göras Utöver att uppfylla baskraven i intendenturutredningen har vi försökt se vad övrigt som kan göras för att effektivisera IT-driften vid Polacksbacken. Här följer några förslag på vad man kan göra. Samordna inköp av dyr avtalslös programvara, typ Mathematica och möjligen billigare dito som t.ex. Origin. Hänsyn måste härvid tas till lagen om offentlig upphandling, (LOU). Samordna och driva kompetensutvecklingen av systemadministratörer inom intendenturområdet. Sprida insikten att i vissa fall utförs en hel del systemadministration av forskare som egentligen är betalda i första hand för att forska inom sitt ämnesområde vilket inte alltid blir en för universitetet totalt sett kostnadseffektiv lösning. Ta stöd av intendenturutredningen för att genomdriva autentisering av Windows, Linux och Mac OS X samt Solaris mot universitetets nya Active Directory (AD). Det borde vara rationellt i det långa loppet under förutsättning att det är tekniskt möjligt med de krav somliga institutioner har m a p t.ex. fildelningen (NFS), användbara s.k. gruppidentiteter (GID) etc. Om möjligt komma överens om gemensam hård- och mjukvara för arbetsplatsdatorer eller terminaler och servrar och kunna lagerhålla ett begränsat antal av dessa för snabbare leverans till slutanvändare. Förbättra driftsäkerheten för samordnade IT-tjänster och bygga vidare på de katastrofplaner som börjar komma på plats i serverrummet i hus7, plan K2. En utökad centralisering kräver mycket hög tillgänglighet hos kritiska tjänster. Alternativ för att nå det kan vara robust hårdvara, mer omfattande serviceavtal, virtualiseringslösningar med s.k. "live migration" samt olika typer av klustring. Samordna och standardisera datasalar med avseende på olika tekniker såsom virtuella terminalservrar och centraliserad programvarudistribution. Utveckla lösningar för storskalig operativsystemsinstallation (t.ex. Windows Deployment Services (WDS), Mac OS X Server), programvarudistribution, samt koordinera servervirtualiseringprojekt. På väg mot en ev. större omorganisation föreslår vi att vår grupp fortsätter att träffas regelbundet, ibland med, ibland utan övriga inblandade systemadministratörer. Utvärderar den kommande sammanslagningen av institutionen för fysik och astronomi (IFA) och institutionen för fysik och materialvetenskap (IFM).

14 Försöker utnyttja vår storlek för att kunna påverka den centrala IT organisationen m a p. både beställaren, d v s IT-strategiska enheten, och utföraren, d v s IT och inköp Avveckla olämpliga lokala serverrum och om lämpligt ersätta med två centrala i avsikt att rationalisera driften och minska hyreskostnaden Övriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET Vi har ansett det lämpligt att här även kommentera övriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET eftersom de gäller under alla förhållanden oavsett graden av samordning inom olika enheter. Samtidigt pekar de flesta strategier på det önskvärda i en rationell, samordnad och kostnadseffektiv IT-drift. I alla styrdokument gällande datordrift vid Uppsala universitet som vi känner till ([uuitprogram], [uuitprogrampdf],[fakultetspolicys]) står att man eftersträvar kostnadseffektiv drift, vilket vi anser kunna åstadkommas på sikt genom centralisering och standardisering. Systemadministratörer, oavsett hur de är organiserade eller var de är anställda, ansvarar för säkerheten på nätet i allmänhet inklusive tillgänglighet och äkthet för forskarnas data. Därför kan och ska vi begränsa aktiviteter och driftsformer som påverkar säkerheten negativt. Vi har också skyldighet att se till att gällande regler för t.ex. SUNET och bestämmelser utfärdade av IT-strategiska enheten och IT och inköp efterlevs, se [irt]. Där finns bl.a. regler som innebär att säkerhetskopiering av väsentliga data skall göras. 5. Slutsatser Sammanfattande slutsatser: Om våra förslag under AvsnittÊ4.2, Vad mer kan göras och AvsnittÊ4.3, vriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET kan genomföras kan man i första hand höja och harmonisera nivån på IT-driften inom den berörda delen av intendenturområdet. I ett eventuellt nästa steg kan man se till möjligheterna att förbättra och utnyttja datorpersonalens kompetens effektivare. Vi föreslår att ett sådant eventuellt genomförande drivs av en projektgrupp med mandat och allokerad tid efter beslut av t.ex. intendenturstyrelsen. Bibliografi Policydokument och regelsamlingar flyttas då och då till olika platser på - numera hänvisas man ibland till Där finns dels universitetets övergripande policy för sin totala verksamhet och också en länk för IT. Där saknas dock en mängd regler som ligger under som också har stor betydelse för hur datordriften kan och skall skötas vid universitetet, se AvsnittÊ4.3, Övriga strategier och regler vid Uppsala universitet och universitetsdatanätet SUNET. Likaså finns dokument som antingen tidigare funnits på universitetets web men som tycks vara borttagna och dels sådana som endast finns i diariet i pappersform av vilka vi skannat in IT-revisionen från Policydokument [uuitprogram] Universitetets IT-program (tidigare policy). [uuitprogrampdf] Universitetets IT-program (tidigare policy) (PDF). [fakultetspolicys] Fakultetsvisa IT-strategier. Regler

15 [irt] Regler för IT-drift vid Uppsala universitet från IRT-gruppen (Incident Response Team) vid IT och inköp. [intendenturorg] Intendenturorganisation vid Uppsala universitet. [intendenturorgreglerpdf] Regler för intendenturorganisation vid Uppsala universitet (PDF). Övriga referenser [humsamitråd] IT-råd vid HUMSAM.

16 600 Uppsala universitet Summering proj/pg PAL Sid Polacksbacken RAPPID: SUMPRO URVAL PROJEKTGRUPP: *****- UTFALL TOM: 0911 URVAL PROJEKT: URVAL PREST: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1190 Förb utg a fastigh, ack ansk , Förb utg på a fast, ack avskr , Maskiner, instrument, ack ansk , Maskiner, instrument, ack avsk , Datorer, ack ansk , Datorer, ack avskr , Möbler o inredn, ack anskaffn , Möbler o inredn, ack avskr ,00 OAVSKRIVET BELOPP ,01 UPPLUPNA INTÄKTER, OFÖRBRUKADE BIDRAG, BALANSERAT KAPITAL 2070 Balanserad kapitalförändring ,47 ============================================ INTÄKTER 3143 AvgF4 Int övr tjänstfsg inomst , AvgF4 Int övr tjänstfsg utomst 8 583, Intäkt övr varufsg, inomstatl , Intäkt övr tjänstefsg, inomst ,00 Avgifter o andra ersättningar , Ränteintäkt räntekonto i RG ,99 Finansiella intäkter ,99 SUMMA INTÄKTER ,59 KOSTNADER 4023 Lön teknisk personal , Lön administrativ personal , Uppdragstillägg föreståndare ,58 Löner , Övriga arvoden ,07 Arvoden , Skattefr traktamente, inrikes -172, Skattepl lönetillägg resor -245,43 Traktamenten o bilersättn -417, Sjukvårdsersättn, skatteplikt ,29 Övr ersättningar , Förändring pens avsättn, DP ,00 Avg o pensioner enl avtal , Sjukvårdsersättning, skattefri -95, Motion/friskvård, skattefri , Intern representation , Övriga personalkostnader ,08 Övr personalkostnader , Kurs- och konferensavgifter , Utbildning för personal ,20 Utbildning, konferenser , Renhållning m.m ,99

17 5081 Rep o underhåll hyrda lokaler , Övr lokalkostn hyrda lokaler ,00 Övriga lokalkostnader , Rep o underhåll övr invent , Serviceavtal övr invent ,07 Reparationer och underhåll , Inrikes resor , Inrikes hotell och logi ,00 Resor, representation o info , Kontors-/kopieringspapper , Kontorsmaterial, ej papper , Städmaterial , Maskiner o instrument , Möbler och övrig inredning , Datorer och kringutrustning , Programvaror , Övriga datortillbehör , Foder o andra jordbruksprod , Kemikalier, färger och gaser , Skyddsutrustning , Övrigt laborationsmaterial -41,65 Inköp av varor , Post , Tele , Oper leasing, hyra maskiner , Varutransporter, speditionsavg , Flyttkostnader , Teknik- och verkstadstjänster , Konferensarrangemang -228, Bevakning , Destruktion av riskavfall , Övriga tjänster ,59 Köp av tjänster , Räntekostnader lån i RG ,08 Finansiella kostnader , Avskrivn maskiner, inventarier ,23 Avskrivningar mm , Universitetsgemens kostnader ,00 Univ gemens kostnader ,00 SUMMA KOSTNADER ,12 VERKSAMHETSUTFALL ,47 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING ,47

18 600 Uppsala universitet Summering proj/pg PAL Sid Polacksbacken RAPPID: SUMPRO URVAL PROJEKTGRUPP: *****- UTFALL TOM: 0911 URVAL PROJEKT: URVAL PREST: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OAVSKRIVET BELOPP 0,00 UPPLUPNA INTÄKTER, OFÖRBRUKADE BIDRAG, BALANSERAT KAPITAL 2070 Balanserad kapitalförändring ,63 ============================================ INTÄKTER 3141 AvgF4 Int övr varufsg, inomst 50, Intäkt övr varufsg, inomstatl 100, Intäkt övr tjänstefsg, inomst ,00 Avgifter o andra ersättningar ,00 Finansiella intäkter 4 131,12 SUMMA INTÄKTER ,12 KOSTNADER Löner ,18 Övr ersättningar -16, El/gas , Renhållning m.m , Rep o underhåll hyrda lokaler ,00 Övriga lokalkostnader ,77 Reparationer och underhåll , Städmaterial -119, Maskiner o instrument , Kemikalier, färger och gaser ,08 Inköp av varor , Tele , Destruktion av riskavfall , Övriga tjänster ,67 Köp av tjänster ,01 Univ gemens kostnader ,00 SUMMA KOSTNADER ,96 VERKSAMHETSUTFALL ,84 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING ,84

19 600 Uppsala universitet Summering proj/pg PAL Sid Polacksbacken RAPPID: SUMPRO URVAL PROJEKTGRUPP: *****- UTFALL TOM: 0911 URVAL PROJEKT: URVAL PREST: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1210 Maskiner, instrument, ack ansk , Maskiner, instrument, ack avsk , Datorer, ack ansk , Datorer, årets ansk , Datorer, ack avskr ,58 OAVSKRIVET BELOPP ,42 UPPLUPNA INTÄKTER, OFÖRBRUKADE BIDRAG, BALAN SERAT KAPITAL 2070 Balanserad kapitalförändring ,51 ============================================ ============= INTÄKTER 3049 Fördelat GU, annan fakultet ,00 Grundutbildningsanslag , AvgF4 Int uthyrn lokal, utomst 7 000, AvgF4 Int övr varufsg, utomst 9 139, Intäkt uthyrn lokal, inomstatl 5 100, Intäkt utbildn o konf, utomst , Intäkt övr tjänstefsg, inomst ,00 Avgifter o andra ersättningar , Ränteintäkt räntekonto i RG 6 259,76 Finansiella intäkter 6 259,76 SUMMA INTÄKTER ,76 KOSTNADER 4023 Lön teknisk personal , Lön administrativ personal ,53 Löner , Sjukvårdsersättn, skatteplikt ,83 Övr ersättningar , Övriga personalkostnader ,50 Övr personalkostnader , Rep o underh maskin/instrument ,50 Reparationer och underhåll , Kontors-/kopieringspapper , Trycksaker, tryckning , Kontorsmaterial, ej papper , Städmaterial , Maskiner o instrument , Möbler och övrig inredning , Datorer och kringutrustning ,95

20 5642 Programvaror , Övriga datortillbehör , Kemikalier, färger och gaser Övrigt laborationsmaterial ,32 Inköp av varor , Post , Tele , Varutransporter, speditionsavg , Teknik- och verkstadstjänster , Administrativa tjänster , Bevakning , Övriga tjänster ,25 Köp av tjänster , Räntekostnader lån i RG -441,63 Finansiella kostnader -441, Avskrivn maskiner, inventarier ,58 Avskrivningar mm , Universitetsgemens kostnader ,00 Univ gemens kostnader ,00 SUMMA KOSTNADER ,74 VERKSAMHETSUTFALL ,98 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING ,98

Protokoll sammanträde nr 1 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken

Protokoll sammanträde nr 1 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Protokoll sammanträde nr 1 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Datum: 2009-02-27 Plats: Fakultetsrummet Närvarande Anmält förhinder Frånvarande Göran Possnert, Föreståndare, ordf., Tandemlaboratoriet

Läs mer

Kallelse sammanträde 4 100303 Sid 1

Kallelse sammanträde 4 100303 Sid 1 Kallelse sammanträde 4 100303 Sid 1 Bilaga 1. Date: Wed, 24 Feb 2010 19:41:57 +0100 To: anders.grundstrom@uadm.uu.se, annette.ander@it.uu.se, bengt.holback@angstrom.uu.se, maria.lind@uadm.uu.se, Eva.Nordgren@ub.uu.se,

Läs mer

Dnr 2007/748. Regler. för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17

Dnr 2007/748. Regler. för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17 Dnr 2007/748 Regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17 Innehållsförteckning 1 Uppdrag till intendenturområdena 3 Lokaladministration 3

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 1 (5) Protokoll 2014-09-04 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-09-04 Dnr SU 525 1.3.2 2014-03 Sammanträdesrum 668, kl. 9.00

Läs mer

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 PROTOKOLL NR 1/2010 Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 Tid: Kl 13.15-16.00 Plats: Rum 14:360, von Kraemer Allé 1 Närvarande ledamöter: Lennart Wikander Jonas Almqvist Finn Calander Örjan

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Förhindrade: Vadim Kessler (kemi), Lotta Olsson (ST), Bo Aspman, Mats Sandgren (MolBiol), Annelie Lundqvist (SACO)

Förhindrade: Vadim Kessler (kemi), Lotta Olsson (ST), Bo Aspman, Mats Sandgren (MolBiol), Annelie Lundqvist (SACO) 1(5) BioCentrum Intendenturråd PROTOKOLL 2013-12-12 Tid och plats: Rum A-402 kl 09.00-11.15 Närvarande ledamöter: (föreståndare), Nils Mikkelsen (molekylärbiologi), Bengt Guss (mikrobiologi), Eva Sundberg

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten 1 (5) PROTOKOLL 2014-05-27 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-05-27 Dnr SU 525 1.3.1 2014-2 Växthuset, kl. 9.30 12.00 Närvarande:

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Dokumentnamn Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakultetten Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2009-04-01

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Motpartskod Motpartskod är obligatorisk och erhålls med vid leverantörs- och kundfakturor. Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Momskod erhålls med vid leverantörsfakturor.

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Beslutade lokalprojekt med annan finansiering

Beslutade lokalprojekt med annan finansiering Beslutade lokalprojekt med annan finansiering * avser förändring inom området SUMMA * Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap usive områdets tillhörande institutioner Se specifikation sidan

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2010/366 Intern styrning och kontroll Plan 2010 Fastställd av rektor 2010-03-09 UFV 2010/366 Innehållsförteckning Utgångspunkter för ISK-arbetet 2010 4 Slutsatser av ISK-arbetet 2009 4 Planerade aktiviteter

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012

Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Sammanträde: Nr 2012:1 Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Tid: Onsdagen den 15 februari, 2012, kl. 10.00-15.00. Avbrott för lunch ca 12.00 Plats: Sahlgrenska akademin,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (5) PROTOKOLL 2014-10-28 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-10-28 Dnr SU 525 1.3.1 2014-4 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 5 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-02-11

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-02-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Madeleine Andersson Ellinor Brynning Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Föreningen Station Linné

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Föreningen Station Linné Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Föreningen Station Linné Plats: Uppsala universitets Ekologiska forskningsstation Tid: den 1 februari 2008, kl. 9.00-11.00 Närvarande: Fredrik Ronquist,

Läs mer

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet UFV 2015/1242 Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2016-11-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Struktur och begrepp för styrande dokument

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Institutionen för lingvistik och filologi PROTOKOLL

UPPSALA UNIVERSITET. Institutionen för lingvistik och filologi PROTOKOLL UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi PROTOKOLL Styrelsen vid Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen den 8 oktober 2004, kl 09.15-12.15 i 9-3042, Engelska

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 1 (6) GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009:6 2009-11-03 MINNESANTECKNINGAR Tid och plats kl.13.15-16.00, IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 Närvarande Marina Ghersetti Göran Hilmersson John

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Närvarande ledamöter Magnus Hållander Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Daniel Möller Eva Nestius ordförande T/A-personal Övriga

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Mikael

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm Dnr UFV 2013/1233 Val av områdes- och fakultetsnämnder mm 2014-2017 Anvisningar Beslutad av rektor 2013-09-17 Innehållsförteckning Val till områdesnämnd 3 Elektorsförsamlingens sammansättning 3 Röstberättigad

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Årsbokslut 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsbokslut 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sid.1 av5 Årsbokslut 2015 Styrelsen för Råå Hamnförening,, får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen är en ideell förening. Enligt

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Henry Diab universitetsadjun ej del av 12 kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Lars

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009:2 2009-04-15. Tid och plats kl.13.15-16.00, Konferensrummet, plan 5, Vasagatan 33

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009:2 2009-04-15. Tid och plats kl.13.15-16.00, Konferensrummet, plan 5, Vasagatan 33 1 (5) GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009:2 2009-04-15 MINNESANTECKNINGAR Tid och plats kl.13.15-16.00, Konferensrummet, plan 5, Vasagatan 33 Närvarande Marina Ghersetti John Hultberg Johan

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Styrelsens ordförande Nils-Erik Hedin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 1. Val av ordförande för stämman. Lars Edström,

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt.

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt. 2014-12-07 sida 1(7) Protokoll från styrelsemöte i Seniorerschack Stockholm nr 7/2014 Tid: 4 december 2014, direkt efter spelet Bilagor Plats: Stockholms Schacksalonger 1. kassörens rapport Kallade: Sven-Gunnar

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 5 Prosten, Bryggaren, Västervik 28 maj 2015, klockan 15.00 17.00 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Umeå universitet Rektor Beslut Sammanträdesdatum dnr: UmU 300-318-12 Sid 1 (2) för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Närvarande Lena Gustafsson

Läs mer

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie. 1 (5) PROTOKOLL 2016-02-19 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2016-02-19 Dnr SU 525 1.3.1 2016-1 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

Riktlinjer inom ITområdet

Riktlinjer inom ITområdet Riktlinjer inom ITområdet Uppsala universitet Fastställda av universitetsdirektören 2013-06-25 Reviderade 2013-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.40 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: (ej 11) Eberhard Herrmann professor Stig Norin professor

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2003-09-16 Tid: Måndagen 16 september 2003, kl 13:00-17:00 Plats: Sal: 31:530 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensamma nämnden FM 2013-12-17 1 (1) Plats och tid Skånehuset 13:15 Beslutande Leif Rülf Leif G Nilsson Ersättare Gunnar Elvingsson Cecilia Eklund Övriga närvarande Stefan Bengtsson

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder perioden

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder perioden för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder perioden 2015-01-01-2017-12-31 Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer