INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE REVISIONSBERÄTTELSE... 34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34"

Transkript

1 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015

2 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE REVISIONSBERÄTTELSE

3 ÅRET SOM HAR GÅTT Vi kan se tillbaka på 2014 som ett spännande och händelserikt år där vi har genomfört ett antal intressanta aktiviteter. I Sverige lanserade vi vårt nya varumärke, Zmarta, i september. Varumärket togs fram för att möjliggöra en bredare expansion både i termer av produkter och marknader, samt för att bygga ett gemensamt varumärke i koncernen. Zmarta lanserades på bred front i Sverige i februari 2015, och kommer lanseras i Norge och Finland under våren och sommaren Finansa, en mindre norsk låneförmedlare, förvärvades den 1 mars 2015 för att bredda vår närvaro i Norge. Därefter flyttade vi den norska verksamheten från Bergen, Norge, till vårt svenska huvudkontor i Ängelholm, Sverige. Efter viss implementationstid under sommaren, har vi sett substantiella prestationsförbättringar under hösten Den 26 juni blev bolagets om finansiering klar och man emitterade en obligation om 350 MSEK. Obligationen ska noteras på NASDAQ inom 12 månader från emitteringsdatum. Tack vare en fortsatt stark kassa äger bolaget obligationer till ett nominellt värde av 45 MSEK vid årets slut. Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft i Sverige, Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Denna innebär att samtliga låneförmedlare blir reglerade, och vi var skyldiga att lämna in en ansökan om tillstånd senast den 31 december Ansökan lämnades in med god marginal i början av december, och vi förväntar oss ett svar under andra kvartalet Vi ser med spänning fram emot ett fortsatt bra

4 FINANSIELLA RAPPORTER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH TOTALRESULTAT: KONCERNEN... 8 BALANSRÄKNING: KONCERNEN... 9 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL: KONCERNEN RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE: KONCERNEN BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE FÖR MODERBOLAGET NOTER NOT 1 ALLMÄN INFORMATION NOT 2 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 3 SEGMENTSINFORMATION NOT 4 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER NOT 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER NOT 9 VALUTAKURSDIFFERENSER NETTO NOT 10 SKATTER NOT 11 PERSONAL OCH STYRELSE NOT 12 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR NOT 13 INVENTARIER NOT 14 AKTIER I DOTTERBOLAG NOT 15 KUNDFORDRINGAR NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER NOT 17 EGET KAPITAL NOT 18 UPPSKJUTEN SKATT NOT 19 LIKVIDA MEDEL NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER NOT 21 FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER NOT 23 NÄRSTÅENDE NOT 24 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN NOT 25 RÖRELSEFÖRVÄRV NYCKELTALSDEFINITION

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för Ceratiidae II AB (publ), organisationsnummer med säte i Ängelholm. Årsredovisningens resultat och balansräkningar föreslås fastställas på årsstämman den 25 juni Affärsidé Koncernens affärsidé är att förmedla krediter och andra finansiella tjänster till privatpersoner. Verksamhet och organisation Koncernen bildades den 1 maj 2013 genom förvärv av Freedom Finance Holding AB, ABC Finansgruppen AS och Freedom Rahoitus Holding OY. Koncernen bedriver låneförmedlingsverksamhet mot den svenska, norska och finska marknaden. Koncernen hanterar den svenska och norska marknaden från sitt kontor i Ängelholm, och den finska marknaden från kontoret i Esbo, Finland. Koncernen har även ett mindre representationskontor i Stockholm. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Som ett nästa steg i visionen att skapa en nordisk organisation flyttade koncernen sin norska verksamhet från Bergen, Norge till Ängelholm, Sverige, i april Den 26 juni gav koncernen ut en ny obligationsfinansiering om MSEK 350, och i samband med detta betalade man tillbaka den tidigare skulden. Obligationen kommer att listas på NASDAQ Stockholm inom 12 månader från utgivandet. Obligationen förfaller den 26 juni Den 23 juli blev Per-Arne Blomquist utsedd till styrelseordförande i koncernen. Samtidigt annonserades att Leif Eliasson lämnade sin position som VD och ersattes som tf. VD av Björn Lander (tidigare finansdirektör för koncernen) Björn Lander blev vidare utsedd till permanent VD den 23 december Flerårsjämförelse Flerårsjämförelse (MSEK) 2014 * 2013 Nettoomsättning 253,1 154,2 Tillväxt i nettoomsättning, % 64,1% n/a EBITDA 47,0 20,2 EBITDA-marginal 18,6% 13,1% EBIT 32,6 11,2 EBIT-marginal 12,9% 7,2% Periodens resultat -22,3-20,3 Tillgångar 591,8 589,3 Eget kapital 175,1 195,8 Soliditet % 29,6% 33,2% Nettoskuldsättningsgrad, % 1,6 1,3 Avkastning eget kapital, % -12,7% -10,3% Kassaflöde från den löpande verksamheten -21,4-4.2 Medelantal anställda Omsättning per anställd 0,7 0,8 * Avser perioden 1 maj-31 december 2013, 8 månader Resultat Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 47,0 MSEK (20,2) och EBITDAmarginalen uppgick till 18,6 procent (13,1). Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 32,6 MSEK (11,2) och EBIT-marginalen uppgick till 12,9 procent (7,2). Finansnetto uppgick till -57,3 MSEK (-32,3) och resultat efter finansnetto till - 24,7 MSEK (- 21,1). Efter skatt om 2,5 MSEK (0,8) uppgick årets resultat till -22,3 MSEK (-20,3). Under räkenskapsåret 2013 belastades koncernens EBITDA av kostnader i samband med förvärv av Freedom Finance Holding AB, ABC-Finansgruppen AS och Freedom Rahoitus Holding OY om MSEK 21,1. Under räkenskapsåret 2014 har koncernen belastats med kostnader i samband med refinansiering om MSEK 18,2 och som har belastat finansnettot negativt. Investeringar Den 1 mars 2014 förvärvade koncernen samtliga aktier i Finansa AS. Bolaget har likartad verksamhet som koncernen och förvärvet gjordes för att förstärka sin position på den norska marknaden. 5

6 Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2014 till 63,7 MSEK (55,4). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,4 MSEK (-4,2). Efter nettoinvesteringar om 2,8 MSEK (328,6) samt nyemission, nya upptagna lån, amortering totalt 32,7 MSEK (423,8) uppgick årets kassaflöde till 8,5 MSEK (91,0). Koncernens nettoskuld uppgick till 284,4 MSEK (260,3). Nettoskuldsättningsgraden var 1,6 gånger (1,3) och soliditeten uppgick till 29,6 procent (33,2). Per balansdagen har koncernen och moderbolaget inga kortsiktiga räntebärande skulder. Under räkenskapsåret har koncernen gjort en refinansiering genom att ge ut en 5-årig obligation på den svenska marknaden uppgående till 350 MSEK. Bolagets långsiktiga finansiering får därmed anses vara tryggad. Per balansdagen har bolaget obligationer i eget förvar om 45 MSEK som kan omvandlas till likvida medel. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernledningen har identifierat risker och osäkerhetsfaktorer inom följande områden; verksamhet, omvärld, legala regleringar och finansiering. Kunder Koncernen är beroende av de banker som lånar ut pengar och att erhålla förmedlingsprovision från dem. Förmedlingsuppdrag Koncernen är beroende av viljan hos privatpersoner att ansöka om lån, vilket påverkas av den globala och nationella ekonomins utveckling, räntesatsens utveckling. Legala risker Koncernens verksamhet är reglerad och nya regler har i Sverige införts from 1 januari 2015 avseende förmedling och givandet av krediter till konsumenter, vilket innebär att koncernen måste ha tillstånd från Finansinspektionen för den verksamhet som bedrivs. Koncernens svenska dotterbolag, Freedom Finance Kreditservice AB, har en pågående ansökan till Finansinspektionen och förväntar sig ett svar på denna under andra kvartalet 2015 (bolaget har tillåtelse att bedriva verksamhet utan tillstånd tills dess att ansökan har behandlats). Förändringar i lagstiftningen eller politiska beslut kan således negativt påverka Ceratiidae möjlighet att bedriva eller utveckla sin verksamhet. Finansiella risker Koncernens internationella verksamhet medför ett antal finansiella risker. Koncernens moderbolag tillhandahåller finansiering till koncernbolagen samt hantera finansiella risker så att effekterna på koncernens resultat minimeras. Koncernen är främst exponerad för finansierings-, valuta-, ränteoch kreditrisker. För mer information om koncernens finansiella risker och hantering av dessa, se not 21. Personal Ceratiidae koncernen ser sina anställda som en avgörande faktor för verksamheten. Att attrahera och behålla personalen tillsammans med kompetensutveckling är nödvändigt för koncernens framgång och för att möte uppsatta mål för tillväxt och affärsutveckling. Information om medelantalet anställda och lönekostnader under året finns i not 11. Ägarförhållanden per Ceratiidae II AB är ett helägt dotterbolag till Ceratiidae I AB. Koncernmoderbolaget i koncernen är H.I.G. Europe Freedom S.á.r.l. 5, rue Guillaume Kroll L-1882, Luxembourg. Organisationsnummer B Moderbolaget Information om verksamheten Moderbolagets verksamhet är inriktad på förvaltning av aktier i dotterbolag och samordning av extern finansiering för koncernen. Under juni 2014 har Ceratiidae II AB (publ) givit ut en obligation vilken skall noteras på NASDAQ Stockholm. Bolaget har i samband med detta blivit ett publikt bolag och en bolagsstämma den 20 maj 2014 antog den nya bolagsordningen. Moderbolaget har inga anställda. 6

7 Förslag till vinstdisposition i moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (TSEK): Balanserat resultat Årets resultat 0 Balanserade vinstmedel Styrelsen föreslår att ovanstående balanseras i ny räkning. 7

8 RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH TOTALRESULTAT: KONCERNEN 01-maj-13 TSEK Not dec-13 Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar 12, Övriga kostnader RÖRELSERESULTAT Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 6, Övriga räntekostnader och övriga liknande kostnader 7, Finansnetto RESULTAT FÖRE SKATT Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Koncernens rapport totalresultat 01-maj-13 TSEK dec-13 Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

9 BALANSRÄKNING: KONCERNEN TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 12 Goodwill Kundrelationer Varumärken Övriga immateriella tillgångar Summa immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Upplysning om koncernens ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 22 9

10 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL: KONCERNEN Övrigt Balanserade Summa Aktie- tillskjutet Omvärder- vinstmedel inkl. eget TSEK kapital kapital ings reserv årets resultat kapital Bolagsbildning 14 mars Totalt resultat Årets resultat Övrigt totalt resultat Valutaomräkningsdifferens Summa årets interna förändring eget kapital Transaktioner med ägaren Inbetald nyemission Aktieägartillskott Nedsättning av aktiekapitalet Apportemission Summa tillskott från aktieägaren Utgående balans per 31 december Övrigt Balanserade Summa Aktie- tillskjutet Omvärder- vinstmedel inkl. eget TSEK kapital kapital ings reserv årets resultat kapital Ingående balans 1 januari Totalt resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Valutaomräkningsdifferens Summa totalt resultat Transaktioner med ägaren Inbetald nyemission Summa tillskott från aktieägaren Utgående balans per 31 december

11 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE: KONCERNEN 01-maj-13 TSEK Not dec-13 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Erhållen ränta Betald ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/Minskning(+) av kundfordringar Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder Ökning (+)/Minskning(-) av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Investering i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emission av obligationslån Kostnad för upptagning av obligationslån Återköp av obligationslån Amortering av lån Upptagning av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Förvärvade likvida medel Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

12 RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET TSEK Not Nettoomsättning - - Övriga externa kostnader RÖRELSERESULTAT Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Övriga räntekostnader och övriga liknande kostnader Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner RESULTAT FÖRE SKATT 0 0 Inkomstskatt - - ÅRETS RESULTAT 0 0 Årets totalresultat sammanfaller med årets resultat 12

13 BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar på koncernbolag Andelar i koncernföretag Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 0 0 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder 50 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 13

14 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET Summa Aktie- Balanserad Årets eget TSEK kapital resultat resultat kapital Bolagsbildning 14 mars Årets resultat 0 0 Nyemission Nedsättning av aktiekapitalet Aktieägartillskott Apportemission Utgående balans per 31 december Summa Aktie- Balanserad Årets eget TSEK kapital resultat resultat kapital Ingående balans 1 januari Årets resultat 0 Inbetald nyemission Utgående balans per 31 december

15 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE FÖR MODERBOLAGET TSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Koncernbidrag Erhållen ränta Betald ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 0 Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar Ökning (+)/Minskning(-) av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emission av obligationslån Kostnad för upptagning av obligationslån Återköp av obligationslån Ökning långfristiga finansiella fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut

16 NOTER NOT 1 ALLMÄN INFORMATION Ceratiidae II AB-koncernen har bildats under räkenskapsåret 2013 genom förvärven av de två dotterbolagen Ceratiidae Norway AS och Ceratiidae III AB. Årsredovisning och koncernredovisning för bolaget avseende år 2014 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut från den 30 april Årsredovisning och koncernredovisning föreslås fastställas på årsstämman den 26 juni Ceratiidae I AB är det högsta bolag som upprättar koncernredovisning. Årsredovisningen kan beställas via Ceratiidae I AB, c/o Freedom Finance Kreditservice, Box 1068, Ängelholm. NOT 2 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats på samtliga perioder, som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats på rapportering och konsolidering av moderbolag och dotterbolag. 2.1 GRUND FÖR DEN FINANSIELLA RAPPORTENS UPPRÄTTANDE De finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de har antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, redovisning för juridiska personer. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. EFFEKTER I SAMBAND MED ÖVERGÅNG TILL IFRS Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS. Då koncernen bildades under 2013 och ingen koncernredovisning upprättades för räkenskapsåret finns det ingen skillnad i samband med att koncernen börjar redovisar enligt IFRS. 2.2 VÄRDERINGSGRUNDER TILLÄMPADE VIDUPPRÄTTANDE AV DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. 2.3 FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVALUTA Koncernens funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för koncernen och moderbolaget. Alla belopp anges i tusen svenska kronor (Tkr) om inte annat anges. 2.4 BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. De viktigaste uppskattningar och bedömningar som gjorts avser bolagets nedskrivningsprövning av goodwill se not NYA IFRS SOM ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningar i IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med framtida tillämpning planeras inte att förtidstillämpas. Inga ändringar i IFRS med 16

17 framtida tillämpning bedöms få någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. 2.6 KLASSIFICERING Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 2.7 RÖRELSESEGMENTSREDOVISNING Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Koncernens verksamhet utgörs till all väsentlig del av låneförmedling i Sverige, Norge och Finland som följs upp i per land av högste verkställande beslutsfattare vilket innebär att koncernen utgörs av tre rörelsesegment. 2.8 KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga dotterbolag. Dotterbolag utgörs av de företag över vilka moderbolaget har direkt eller indirekt bestämmande inflytande. Dotterbolagen redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att övertagna tillgångar och skulder värderats till verkligt värde vid förvärvstillfället enligt upprättad förvärvsanalys. Transaktionsutgifter som uppkommer, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av eget kapitalinstrument eller skuldinstrument, redovisas direkt i årets resultat. Interna fordringar, skulder samt vinster eller förluster som uppkommer vid koncerninterna transaktioner elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. Konsolidering vid förvärv sker från och med den dag då vi erhåller ett bestämmande inflytande och vid avyttringar till den dag det bestämmande inflytandet upphör. 2.9 REDOVISNING AV INTÄKTER Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas för tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdeskatt och efter eliminering av koncerninterna försäljningar. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördel kommer att tillfalla koncernen. Intäktsbeloppet ansas inte kunna mätas på ett tillförlitligt sätt förrän alla förpliktelser avseende försäljningen har uppfyllts eller förfallit. Koncernens intäkter består huvudsakligen av förmedlingsintäkter vilka uppstår i samband med att koncernens kunder, dvs. kreditinstitut, har accepterat det förmedlade uppdraget och lämnat kredit till den sökande ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner, betald semester och sociala kostnader med mera redovisas i takt med att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt. AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER Inom koncernen finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensioner. En avgiftsbestämd plan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för de pensionsförmåner en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserad på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön. Pensionsåtaganden för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett 17

18 uttalande från Rådet för finansiell rapportering UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2014 har koncernen inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till privatadministrerade pensionsförsäkringsplaner på avtalsenlig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna är betalda. Avgifterna redovisar som personalkostnader när de förfaller till betalning SKATT Skatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella intäkter består av ränteintäkter på kundfordringar, ränta på tillgodohavande i bank eller skattekonto. Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och kostnader för upptagning av lån samt valutadifferenser på skulder i utländsk valuta. Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i resultaträkningen i den period till vilken de är hänförliga FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan kassa och bank, kundfordringar samt övriga fordringar. På skuldsidan återfinns låneskulder och leverantörsskulder REDOVISNING I OCH BORTAGANDE FRÅN BALANSRÄKNINGEN En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part i ett avtal. En kundfordran tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. En finansiell tillgång (eller del därav) tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget överför i allt väsentligt de risker och fördelar som är förknippade med ägande. En finansiell skuld (eller del därav) tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 18

19 2.15 KLASSIFICERING OCH VÄRDERING Koncernens finansiella instrument värderas initialt till det verkliga värdet med tillägg för transaktionsutgifter. Värderingen av finansiella instrument efter första redovisningstillfället är beroende av hur instrumenten klassificeras. Samtliga koncernens finansiella tillgångar, tillhör värderingskategorin Lånefordringar och kundfordringar. Tillgångarna i denna kategori har fastställda eller fastställbara betalningar och är inte noterade på en aktiv marknad. I denna kategori ingår kundfordringar, kassa och bank, samt övriga fordringar. Tillgångarna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar. Kundfordringarnas förväntade löptid är kort, varför redovisning sker till nominellt belopp utan diskontering. Samtliga koncernens finansiella skulder tillhör värderingskategorin Andra finansiella skulder. I denna kategori ingår lån samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde med hjälp av effektivräntemetoden, vilket innebär att transaktionsutgifter samt eventuella rabatter eller premier i samband med att skulden togs upp periodiseras över skuldens löptid som en del av den effektiva räntan. Vinst och förlust som uppkommer när skulder löses redovisas i resultaträkningen. Leverantörsskulder förväntade löptid är kort, varför redovisning sker till nominellt belopp utan diskontering NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva grunder för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva grunder för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå en finansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i övriga externa kostnader GOODWILL Goodwill uppstår vid förvärv av dotterbolag, intresseföretag och joint ventures och avser det belopp varmed köpeskillingen överstiger koncernens andel i det verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i det förvärvade bolaget. Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Det redovisade värdet av goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och återförs inte. Koncernens kassagenererande enheter som förväntas bli gynnande av det rörelseförvärv och gett upphov till goodwillposten prövas årligen för eventuellt nedskrivningsbehov KUNDRELATIONER OCH VARUMÄRKEN Kundrelationer och varumärken uppstår vid förvärv av dotterbolag, intresseföretag och joint ventures och har värderats till marknadsvärde vid anskaffningstidpunkten. Kundrelationer bedöms ha en livslängd på 10 år, vilket baseras på gjorda analyser på hur länge bolaget har sina kunder. Varumärken bedöms ha en livslängd på 5,8 år INVENTARIER Inventarier har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Inventarier skrivs av linjärt över nyttjandeperioden som normalt beräknas uppgå till 3-5 år. Avskrivning sker från och med anskaffningstidpunkten för tillgången. Nyttjandeperioden är den period under vilken tillgången förväntas vara tillgänglig för att användas i koncernen. 19

20 2.20 NEDSKRIVNINGAR Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende nedskrivningar av andra tillgångar än finansiella tillgångar vilka redovisas enligt IAS 39. För undantagna tillgångar enligt ovan bedöms det redovisade värdet enligt respektive standard. Om någon indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ner till återvinningsvärdet om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. För nedskrivning av finansiella tillgångar se ovan AVSÄTTNINGAR Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en legal eller informell förpliktelse på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att förpliktelsen kommer att uppfyllas och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom att det förväntade framtida kassaflödet nuvärdesberäknas med en diskonteringsfaktor (före skatt), som avspeglar marknadens aktuella värdering av tidsvärdet och de eventuella risker som hänförs till förpliktelsen. Avsättning för uppskjuten skatteskuld är inte föremål för diskontering LEVERANTÖRSSKULDER Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulderna klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller till betalning inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om den är längre). Om inte, redovisas de som långfristiga skulder. Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till uppskjutet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden UPPLÅNING OCH LÅNEKOSTNADER Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuella skillnad mellan erhållit belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden EVENTUALFÖRPLIKTELSER Med eventualförpliktelser avses ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. Koncernen har inga förpliktelser att redovisa KASSAFLÖDESANALYSER Kassaflödesanalyserna är upprättade enligt indirekt metod. Årets förändring av kassabehållningen delas upp i rörelse-, investerings- respektive finansieringsverksamhet. Utgångspunkten för den indirekta metoden är rörelseresultatet justerat med sådana transaktioner som inte medför in- eller utbetalningar TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner med närstående genomförs till marknadsmässiga priser och redovisas i sin helhet där dessa uppstår. I koncernredovisningen elimineras de koncerninterna transaktionerna KONCERNBIDRAG Koncernbidrag som lämnas/erhålls till/av bolag utanför koncernen redovisas i eget kapital som en transaktion med bolagets ägare. Skatt hänförlig till dessa koncernbidrag redovisas på motsvarande sätt MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för 20

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer