INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE REVISIONSBERÄTTELSE... 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34"

Transkript

1 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015

2 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE REVISIONSBERÄTTELSE

3 ÅRET SOM HAR GÅTT Vi kan se tillbaka på 2014 som ett spännande och händelserikt år där vi har genomfört ett antal intressanta aktiviteter. I Sverige lanserade vi vårt nya varumärke, Zmarta, i september. Varumärket togs fram för att möjliggöra en bredare expansion både i termer av produkter och marknader, samt för att bygga ett gemensamt varumärke i koncernen. Zmarta lanserades på bred front i Sverige i februari 2015, och kommer lanseras i Norge och Finland under våren och sommaren Finansa, en mindre norsk låneförmedlare, förvärvades den 1 mars 2015 för att bredda vår närvaro i Norge. Därefter flyttade vi den norska verksamheten från Bergen, Norge, till vårt svenska huvudkontor i Ängelholm, Sverige. Efter viss implementationstid under sommaren, har vi sett substantiella prestationsförbättringar under hösten Den 26 juni blev bolagets om finansiering klar och man emitterade en obligation om 350 MSEK. Obligationen ska noteras på NASDAQ inom 12 månader från emitteringsdatum. Tack vare en fortsatt stark kassa äger bolaget obligationer till ett nominellt värde av 45 MSEK vid årets slut. Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft i Sverige, Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Denna innebär att samtliga låneförmedlare blir reglerade, och vi var skyldiga att lämna in en ansökan om tillstånd senast den 31 december Ansökan lämnades in med god marginal i början av december, och vi förväntar oss ett svar under andra kvartalet Vi ser med spänning fram emot ett fortsatt bra

4 FINANSIELLA RAPPORTER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH TOTALRESULTAT: KONCERNEN... 8 BALANSRÄKNING: KONCERNEN... 9 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL: KONCERNEN RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE: KONCERNEN BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE FÖR MODERBOLAGET NOTER NOT 1 ALLMÄN INFORMATION NOT 2 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 3 SEGMENTSINFORMATION NOT 4 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER NOT 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER NOT 9 VALUTAKURSDIFFERENSER NETTO NOT 10 SKATTER NOT 11 PERSONAL OCH STYRELSE NOT 12 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR NOT 13 INVENTARIER NOT 14 AKTIER I DOTTERBOLAG NOT 15 KUNDFORDRINGAR NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER NOT 17 EGET KAPITAL NOT 18 UPPSKJUTEN SKATT NOT 19 LIKVIDA MEDEL NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER NOT 21 FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER NOT 23 NÄRSTÅENDE NOT 24 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN NOT 25 RÖRELSEFÖRVÄRV NYCKELTALSDEFINITION

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för Ceratiidae II AB (publ), organisationsnummer med säte i Ängelholm. Årsredovisningens resultat och balansräkningar föreslås fastställas på årsstämman den 25 juni Affärsidé Koncernens affärsidé är att förmedla krediter och andra finansiella tjänster till privatpersoner. Verksamhet och organisation Koncernen bildades den 1 maj 2013 genom förvärv av Freedom Finance Holding AB, ABC Finansgruppen AS och Freedom Rahoitus Holding OY. Koncernen bedriver låneförmedlingsverksamhet mot den svenska, norska och finska marknaden. Koncernen hanterar den svenska och norska marknaden från sitt kontor i Ängelholm, och den finska marknaden från kontoret i Esbo, Finland. Koncernen har även ett mindre representationskontor i Stockholm. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Som ett nästa steg i visionen att skapa en nordisk organisation flyttade koncernen sin norska verksamhet från Bergen, Norge till Ängelholm, Sverige, i april Den 26 juni gav koncernen ut en ny obligationsfinansiering om MSEK 350, och i samband med detta betalade man tillbaka den tidigare skulden. Obligationen kommer att listas på NASDAQ Stockholm inom 12 månader från utgivandet. Obligationen förfaller den 26 juni Den 23 juli blev Per-Arne Blomquist utsedd till styrelseordförande i koncernen. Samtidigt annonserades att Leif Eliasson lämnade sin position som VD och ersattes som tf. VD av Björn Lander (tidigare finansdirektör för koncernen) Björn Lander blev vidare utsedd till permanent VD den 23 december Flerårsjämförelse Flerårsjämförelse (MSEK) 2014 * 2013 Nettoomsättning 253,1 154,2 Tillväxt i nettoomsättning, % 64,1% n/a EBITDA 47,0 20,2 EBITDA-marginal 18,6% 13,1% EBIT 32,6 11,2 EBIT-marginal 12,9% 7,2% Periodens resultat -22,3-20,3 Tillgångar 591,8 589,3 Eget kapital 175,1 195,8 Soliditet % 29,6% 33,2% Nettoskuldsättningsgrad, % 1,6 1,3 Avkastning eget kapital, % -12,7% -10,3% Kassaflöde från den löpande verksamheten -21,4-4.2 Medelantal anställda Omsättning per anställd 0,7 0,8 * Avser perioden 1 maj-31 december 2013, 8 månader Resultat Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 47,0 MSEK (20,2) och EBITDAmarginalen uppgick till 18,6 procent (13,1). Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 32,6 MSEK (11,2) och EBIT-marginalen uppgick till 12,9 procent (7,2). Finansnetto uppgick till -57,3 MSEK (-32,3) och resultat efter finansnetto till - 24,7 MSEK (- 21,1). Efter skatt om 2,5 MSEK (0,8) uppgick årets resultat till -22,3 MSEK (-20,3). Under räkenskapsåret 2013 belastades koncernens EBITDA av kostnader i samband med förvärv av Freedom Finance Holding AB, ABC-Finansgruppen AS och Freedom Rahoitus Holding OY om MSEK 21,1. Under räkenskapsåret 2014 har koncernen belastats med kostnader i samband med refinansiering om MSEK 18,2 och som har belastat finansnettot negativt. Investeringar Den 1 mars 2014 förvärvade koncernen samtliga aktier i Finansa AS. Bolaget har likartad verksamhet som koncernen och förvärvet gjordes för att förstärka sin position på den norska marknaden. 5

6 Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2014 till 63,7 MSEK (55,4). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,4 MSEK (-4,2). Efter nettoinvesteringar om 2,8 MSEK (328,6) samt nyemission, nya upptagna lån, amortering totalt 32,7 MSEK (423,8) uppgick årets kassaflöde till 8,5 MSEK (91,0). Koncernens nettoskuld uppgick till 284,4 MSEK (260,3). Nettoskuldsättningsgraden var 1,6 gånger (1,3) och soliditeten uppgick till 29,6 procent (33,2). Per balansdagen har koncernen och moderbolaget inga kortsiktiga räntebärande skulder. Under räkenskapsåret har koncernen gjort en refinansiering genom att ge ut en 5-årig obligation på den svenska marknaden uppgående till 350 MSEK. Bolagets långsiktiga finansiering får därmed anses vara tryggad. Per balansdagen har bolaget obligationer i eget förvar om 45 MSEK som kan omvandlas till likvida medel. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernledningen har identifierat risker och osäkerhetsfaktorer inom följande områden; verksamhet, omvärld, legala regleringar och finansiering. Kunder Koncernen är beroende av de banker som lånar ut pengar och att erhålla förmedlingsprovision från dem. Förmedlingsuppdrag Koncernen är beroende av viljan hos privatpersoner att ansöka om lån, vilket påverkas av den globala och nationella ekonomins utveckling, räntesatsens utveckling. Legala risker Koncernens verksamhet är reglerad och nya regler har i Sverige införts from 1 januari 2015 avseende förmedling och givandet av krediter till konsumenter, vilket innebär att koncernen måste ha tillstånd från Finansinspektionen för den verksamhet som bedrivs. Koncernens svenska dotterbolag, Freedom Finance Kreditservice AB, har en pågående ansökan till Finansinspektionen och förväntar sig ett svar på denna under andra kvartalet 2015 (bolaget har tillåtelse att bedriva verksamhet utan tillstånd tills dess att ansökan har behandlats). Förändringar i lagstiftningen eller politiska beslut kan således negativt påverka Ceratiidae möjlighet att bedriva eller utveckla sin verksamhet. Finansiella risker Koncernens internationella verksamhet medför ett antal finansiella risker. Koncernens moderbolag tillhandahåller finansiering till koncernbolagen samt hantera finansiella risker så att effekterna på koncernens resultat minimeras. Koncernen är främst exponerad för finansierings-, valuta-, ränteoch kreditrisker. För mer information om koncernens finansiella risker och hantering av dessa, se not 21. Personal Ceratiidae koncernen ser sina anställda som en avgörande faktor för verksamheten. Att attrahera och behålla personalen tillsammans med kompetensutveckling är nödvändigt för koncernens framgång och för att möte uppsatta mål för tillväxt och affärsutveckling. Information om medelantalet anställda och lönekostnader under året finns i not 11. Ägarförhållanden per Ceratiidae II AB är ett helägt dotterbolag till Ceratiidae I AB. Koncernmoderbolaget i koncernen är H.I.G. Europe Freedom S.á.r.l. 5, rue Guillaume Kroll L-1882, Luxembourg. Organisationsnummer B Moderbolaget Information om verksamheten Moderbolagets verksamhet är inriktad på förvaltning av aktier i dotterbolag och samordning av extern finansiering för koncernen. Under juni 2014 har Ceratiidae II AB (publ) givit ut en obligation vilken skall noteras på NASDAQ Stockholm. Bolaget har i samband med detta blivit ett publikt bolag och en bolagsstämma den 20 maj 2014 antog den nya bolagsordningen. Moderbolaget har inga anställda. 6

7 Förslag till vinstdisposition i moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (TSEK): Balanserat resultat Årets resultat 0 Balanserade vinstmedel Styrelsen föreslår att ovanstående balanseras i ny räkning. 7

8 RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH TOTALRESULTAT: KONCERNEN 01-maj-13 TSEK Not dec-13 Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar 12, Övriga kostnader RÖRELSERESULTAT Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 6, Övriga räntekostnader och övriga liknande kostnader 7, Finansnetto RESULTAT FÖRE SKATT Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Koncernens rapport totalresultat 01-maj-13 TSEK dec-13 Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

9 BALANSRÄKNING: KONCERNEN TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 12 Goodwill Kundrelationer Varumärken Övriga immateriella tillgångar Summa immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Upplysning om koncernens ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 22 9

10 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL: KONCERNEN Övrigt Balanserade Summa Aktie- tillskjutet Omvärder- vinstmedel inkl. eget TSEK kapital kapital ings reserv årets resultat kapital Bolagsbildning 14 mars Totalt resultat Årets resultat Övrigt totalt resultat Valutaomräkningsdifferens Summa årets interna förändring eget kapital Transaktioner med ägaren Inbetald nyemission Aktieägartillskott Nedsättning av aktiekapitalet Apportemission Summa tillskott från aktieägaren Utgående balans per 31 december Övrigt Balanserade Summa Aktie- tillskjutet Omvärder- vinstmedel inkl. eget TSEK kapital kapital ings reserv årets resultat kapital Ingående balans 1 januari Totalt resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Valutaomräkningsdifferens Summa totalt resultat Transaktioner med ägaren Inbetald nyemission Summa tillskott från aktieägaren Utgående balans per 31 december

11 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE: KONCERNEN 01-maj-13 TSEK Not dec-13 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Erhållen ränta Betald ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/Minskning(+) av kundfordringar Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder Ökning (+)/Minskning(-) av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Investering i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emission av obligationslån Kostnad för upptagning av obligationslån Återköp av obligationslån Amortering av lån Upptagning av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Förvärvade likvida medel Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

12 RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET TSEK Not Nettoomsättning - - Övriga externa kostnader RÖRELSERESULTAT Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Övriga räntekostnader och övriga liknande kostnader Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner RESULTAT FÖRE SKATT 0 0 Inkomstskatt - - ÅRETS RESULTAT 0 0 Årets totalresultat sammanfaller med årets resultat 12

13 BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar på koncernbolag Andelar i koncernföretag Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 0 0 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder 50 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 13

14 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET Summa Aktie- Balanserad Årets eget TSEK kapital resultat resultat kapital Bolagsbildning 14 mars Årets resultat 0 0 Nyemission Nedsättning av aktiekapitalet Aktieägartillskott Apportemission Utgående balans per 31 december Summa Aktie- Balanserad Årets eget TSEK kapital resultat resultat kapital Ingående balans 1 januari Årets resultat 0 Inbetald nyemission Utgående balans per 31 december

15 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE FÖR MODERBOLAGET TSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Koncernbidrag Erhållen ränta Betald ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 0 Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar Ökning (+)/Minskning(-) av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emission av obligationslån Kostnad för upptagning av obligationslån Återköp av obligationslån Ökning långfristiga finansiella fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut

16 NOTER NOT 1 ALLMÄN INFORMATION Ceratiidae II AB-koncernen har bildats under räkenskapsåret 2013 genom förvärven av de två dotterbolagen Ceratiidae Norway AS och Ceratiidae III AB. Årsredovisning och koncernredovisning för bolaget avseende år 2014 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut från den 30 april Årsredovisning och koncernredovisning föreslås fastställas på årsstämman den 26 juni Ceratiidae I AB är det högsta bolag som upprättar koncernredovisning. Årsredovisningen kan beställas via Ceratiidae I AB, c/o Freedom Finance Kreditservice, Box 1068, Ängelholm. NOT 2 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats på samtliga perioder, som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats på rapportering och konsolidering av moderbolag och dotterbolag. 2.1 GRUND FÖR DEN FINANSIELLA RAPPORTENS UPPRÄTTANDE De finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de har antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, redovisning för juridiska personer. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. EFFEKTER I SAMBAND MED ÖVERGÅNG TILL IFRS Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS. Då koncernen bildades under 2013 och ingen koncernredovisning upprättades för räkenskapsåret finns det ingen skillnad i samband med att koncernen börjar redovisar enligt IFRS. 2.2 VÄRDERINGSGRUNDER TILLÄMPADE VIDUPPRÄTTANDE AV DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. 2.3 FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVALUTA Koncernens funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för koncernen och moderbolaget. Alla belopp anges i tusen svenska kronor (Tkr) om inte annat anges. 2.4 BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. De viktigaste uppskattningar och bedömningar som gjorts avser bolagets nedskrivningsprövning av goodwill se not NYA IFRS SOM ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningar i IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med framtida tillämpning planeras inte att förtidstillämpas. Inga ändringar i IFRS med 16

17 framtida tillämpning bedöms få någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. 2.6 KLASSIFICERING Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 2.7 RÖRELSESEGMENTSREDOVISNING Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Koncernens verksamhet utgörs till all väsentlig del av låneförmedling i Sverige, Norge och Finland som följs upp i per land av högste verkställande beslutsfattare vilket innebär att koncernen utgörs av tre rörelsesegment. 2.8 KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga dotterbolag. Dotterbolag utgörs av de företag över vilka moderbolaget har direkt eller indirekt bestämmande inflytande. Dotterbolagen redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att övertagna tillgångar och skulder värderats till verkligt värde vid förvärvstillfället enligt upprättad förvärvsanalys. Transaktionsutgifter som uppkommer, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av eget kapitalinstrument eller skuldinstrument, redovisas direkt i årets resultat. Interna fordringar, skulder samt vinster eller förluster som uppkommer vid koncerninterna transaktioner elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. Konsolidering vid förvärv sker från och med den dag då vi erhåller ett bestämmande inflytande och vid avyttringar till den dag det bestämmande inflytandet upphör. 2.9 REDOVISNING AV INTÄKTER Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas för tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdeskatt och efter eliminering av koncerninterna försäljningar. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördel kommer att tillfalla koncernen. Intäktsbeloppet ansas inte kunna mätas på ett tillförlitligt sätt förrän alla förpliktelser avseende försäljningen har uppfyllts eller förfallit. Koncernens intäkter består huvudsakligen av förmedlingsintäkter vilka uppstår i samband med att koncernens kunder, dvs. kreditinstitut, har accepterat det förmedlade uppdraget och lämnat kredit till den sökande ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner, betald semester och sociala kostnader med mera redovisas i takt med att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt. AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER Inom koncernen finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensioner. En avgiftsbestämd plan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för de pensionsförmåner en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserad på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön. Pensionsåtaganden för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett 17

18 uttalande från Rådet för finansiell rapportering UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2014 har koncernen inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till privatadministrerade pensionsförsäkringsplaner på avtalsenlig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna är betalda. Avgifterna redovisar som personalkostnader när de förfaller till betalning SKATT Skatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella intäkter består av ränteintäkter på kundfordringar, ränta på tillgodohavande i bank eller skattekonto. Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och kostnader för upptagning av lån samt valutadifferenser på skulder i utländsk valuta. Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i resultaträkningen i den period till vilken de är hänförliga FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan kassa och bank, kundfordringar samt övriga fordringar. På skuldsidan återfinns låneskulder och leverantörsskulder REDOVISNING I OCH BORTAGANDE FRÅN BALANSRÄKNINGEN En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part i ett avtal. En kundfordran tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. En finansiell tillgång (eller del därav) tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget överför i allt väsentligt de risker och fördelar som är förknippade med ägande. En finansiell skuld (eller del därav) tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 18

19 2.15 KLASSIFICERING OCH VÄRDERING Koncernens finansiella instrument värderas initialt till det verkliga värdet med tillägg för transaktionsutgifter. Värderingen av finansiella instrument efter första redovisningstillfället är beroende av hur instrumenten klassificeras. Samtliga koncernens finansiella tillgångar, tillhör värderingskategorin Lånefordringar och kundfordringar. Tillgångarna i denna kategori har fastställda eller fastställbara betalningar och är inte noterade på en aktiv marknad. I denna kategori ingår kundfordringar, kassa och bank, samt övriga fordringar. Tillgångarna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar. Kundfordringarnas förväntade löptid är kort, varför redovisning sker till nominellt belopp utan diskontering. Samtliga koncernens finansiella skulder tillhör värderingskategorin Andra finansiella skulder. I denna kategori ingår lån samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde med hjälp av effektivräntemetoden, vilket innebär att transaktionsutgifter samt eventuella rabatter eller premier i samband med att skulden togs upp periodiseras över skuldens löptid som en del av den effektiva räntan. Vinst och förlust som uppkommer när skulder löses redovisas i resultaträkningen. Leverantörsskulder förväntade löptid är kort, varför redovisning sker till nominellt belopp utan diskontering NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva grunder för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva grunder för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå en finansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i övriga externa kostnader GOODWILL Goodwill uppstår vid förvärv av dotterbolag, intresseföretag och joint ventures och avser det belopp varmed köpeskillingen överstiger koncernens andel i det verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i det förvärvade bolaget. Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Det redovisade värdet av goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och återförs inte. Koncernens kassagenererande enheter som förväntas bli gynnande av det rörelseförvärv och gett upphov till goodwillposten prövas årligen för eventuellt nedskrivningsbehov KUNDRELATIONER OCH VARUMÄRKEN Kundrelationer och varumärken uppstår vid förvärv av dotterbolag, intresseföretag och joint ventures och har värderats till marknadsvärde vid anskaffningstidpunkten. Kundrelationer bedöms ha en livslängd på 10 år, vilket baseras på gjorda analyser på hur länge bolaget har sina kunder. Varumärken bedöms ha en livslängd på 5,8 år INVENTARIER Inventarier har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Inventarier skrivs av linjärt över nyttjandeperioden som normalt beräknas uppgå till 3-5 år. Avskrivning sker från och med anskaffningstidpunkten för tillgången. Nyttjandeperioden är den period under vilken tillgången förväntas vara tillgänglig för att användas i koncernen. 19

20 2.20 NEDSKRIVNINGAR Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende nedskrivningar av andra tillgångar än finansiella tillgångar vilka redovisas enligt IAS 39. För undantagna tillgångar enligt ovan bedöms det redovisade värdet enligt respektive standard. Om någon indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ner till återvinningsvärdet om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. För nedskrivning av finansiella tillgångar se ovan AVSÄTTNINGAR Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en legal eller informell förpliktelse på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att förpliktelsen kommer att uppfyllas och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom att det förväntade framtida kassaflödet nuvärdesberäknas med en diskonteringsfaktor (före skatt), som avspeglar marknadens aktuella värdering av tidsvärdet och de eventuella risker som hänförs till förpliktelsen. Avsättning för uppskjuten skatteskuld är inte föremål för diskontering LEVERANTÖRSSKULDER Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulderna klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller till betalning inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om den är längre). Om inte, redovisas de som långfristiga skulder. Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till uppskjutet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden UPPLÅNING OCH LÅNEKOSTNADER Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuella skillnad mellan erhållit belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden EVENTUALFÖRPLIKTELSER Med eventualförpliktelser avses ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. Koncernen har inga förpliktelser att redovisa KASSAFLÖDESANALYSER Kassaflödesanalyserna är upprättade enligt indirekt metod. Årets förändring av kassabehållningen delas upp i rörelse-, investerings- respektive finansieringsverksamhet. Utgångspunkten för den indirekta metoden är rörelseresultatet justerat med sådana transaktioner som inte medför in- eller utbetalningar TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner med närstående genomförs till marknadsmässiga priser och redovisas i sin helhet där dessa uppstår. I koncernredovisningen elimineras de koncerninterna transaktionerna KONCERNBIDRAG Koncernbidrag som lämnas/erhålls till/av bolag utanför koncernen redovisas i eget kapital som en transaktion med bolagets ägare. Skatt hänförlig till dessa koncernbidrag redovisas på motsvarande sätt MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för 20

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae I AB Årsredovisning 2014 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 2 ÅRET SOM HAR GÅTT Vi kan se tillbaka på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderbolaget

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2016 1 Göteborg Energi Backa AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014.

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014. Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar Not 4 Revisionskostnader Not 5 Avskrivningar Not 6 Operationella leasingavtal

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer