Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning"

Transkript

1 Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m /300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second cycle Fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse

2 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Handelshögskolans ekonomprogram, 180/300 högskolepoäng (hp), är fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen Utbildningen har en analytisk inriktning och ett flertal språkliga inriktningar. De språkliga inriktningarna ges i samarbete med Institutionen för språk och litteraturer vid Humanistiska fakulteten och innefattar engelska, franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Val av analytisk respektive språkliga inriktningar görs vid ansökningstillfället till programmet. Alla inriktningar startar endast på hösten. Denna plan gäller enbart den analytiska inriktningen. 2. Allmänna mål Handelshögskolans ekonomprogram leder fram till en ekonomie kandidatexamen (3 år) på grundnivå och en masterexamen (+ 2 år) på avancerad nivå om studenten väljer att läsa vidare på avancerad nivå efter avlagd kandidatexamen. Studenter som läser 3+2 år kan därutöver erhålla en civilekonomexamen. De allmänna målen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå anges i högskolelagen 1 kap 8-9 (SFS 2006:173 + SFS 2009:1037). Allmänna mål för utbildning till kandidatexamen, civilekonomexamen, respektive masterexamen som de anges i högskoleförordningen, bilaga 2 examensordning (SFS 2006:1053), finns bilagd denna utbildningsplan. 3. Programspecifika mål Den analytiska inriktningen på programmet syftar till att göra studenterna särskilt förtrogna dels med analytiska metoder relaterade till de ekonomiska ämnena i programmet, dels med de analytiska delarna av de ekonomiska ämnena i sig. Jämfört med de språkliga inriktningarna av programmet har den analytiska inriktningen därför en viss tyngdpunkt mot bl.a. ekonomisk teori, redovisning, finans och statistik. För studenter som väljer att läsa vidare på avancerad nivå gäller att de allmänna mål som anges i examensordningen för civilekonomexamen respektive masterexamen uppnås. För kandidatexamen måste studenterna uppnå utöver vad som anges som allmänna mål i examensordningen följande kompletteringar och konkretiseringar: Kunskap och förståelse: För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet visa kunskap om publikationstyper, informationskällor och söktjänster som är relevanta för kunskapsområdet ekonomi visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 2

3 visa kunskap om den globala resurs-, fördelnings- och miljöproblematiken samt kunskap om olika verktyg, och åtgärder på global, nationell och organisationsnivå som kan minska desamma Färdighet och förmåga: För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten visa färdighet att använda dels analytiska metoder relaterade till de ekonomiska ämnena i programmet, dels med de analytiska delarna av de ekonomiska ämnena i sig visa färdighet att använda vanligt förekommande IT-baserade verksamhetsövergripande stödsystem, såsom affärssystem och beslutstödssystem visa förmåga att analysera olika privata och offentliga aktörers roll som del av problem och lösningar för en hållbar samhällsutveckling Värderingsförmåga och förhållningssätt: För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning visa insikt om kopplingen mellan ekonomiska aktiviteter och en hållbar samhällsutveckling både för nuvarande och framtida generationer Programmet kännetecknas av progression (successiv fördjupning) när det gäller samtliga mål. Progressionen inom kunskaper och förståelse uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från tidigare kurser byggs på med fortsättningskurser på högre nivå. De förmågor och färdigheter som nämns ovan utvecklas också i programmet genom återkommande inslag där dessa tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär bland annat stegvis ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter. Färdighetsmoment ges både som enskilda moment och integrerat i programmets utbildningsutbud. Projektarbeten i samarbete med Handelshögskolans partnerföretag är ett sätt att förbereda studenterna för yrkeslivet. För information om var i utbildningen de allmänna respektive programspecifika målen uppfylls hänvisas till kursplaner. 4. Organisation Ekonomprogrammets grundnivå (kandidat, termin 1-6) har sin hemvist vid Företagsekonomiska institutionen. Programmets grundnivå leds av en programansvarig och ett programråd som är sammansatt av ledamöter utifrån programmets dominerande ämnesdelar samt av representanter för studenterna. Programansvariges roll är att i samråd med programrådet utveckla och kvalitetssäkra programmets innehåll och genomförande. För programmets avancerade nivå (master, termin 7-10) ansvarar Graduate School. 3

4 5. Programmets upplägg och innehåll De tre första terminerna är gemensamma för samtliga studenter antagna till analytisk inriktning. Under dessa terminer läses grundkurser i företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik. Inför termin 4 väljer studenten huvudområde enligt fastställda ansökningsrutiner. Valbara huvudområden är finansiell ekonomi, företagsekonomi och nationalekonomi. På termin 4 läses fortsättningsnivån inom valt område. För studier på termin 4 krävs att minst 60 hp av kurserna på de inledande tre terminerna är godkända vid terminsstart. Termin 5 läses väsentligen valfria kurser. Under denna termin kan utbildningen förläggas utomlands på något av Handelshögskolans partneruniversitet. Krav ställs på avklarad studieprestation för att beredas plats vid ett partneruniversitet; godkänt resultat om minst 60 hp vid ansökningstillfället. Under programmets termin 6 läses en fördjupningsinriktning inom huvudområdet (finansiell ekonomi, företagsekonomi eller nationalekonomi) och då skrivs även ett examensarbete i grupper om två studenter. Examensarbetet skrivs på svenska eller engelska. Examensarbeten som skrivs på svenska ska innehålla en sammanfattning på engelska. Krav ställs på avklarad studieprestation för att kunna påbörja den sista utbildningsterminen på grundnivå (termin 6); godkänt resultat om minst 105 hp varav minst 45 hp från grundkurs och fortsättningskurs inom huvudområdet. Om fler studenter söker en viss specialisering inom huvudområdet än vad det finns platser kommer urval att göras. Studenter som väljer att avsluta utbildningen med en masterexamen väljer under termin 6 masterprogram enligt fastställda ansökningsrutiner. För information om vilka program som ges för studenter på ekonomprogrammet samt programspecifika behörighetskrav hänvisas till Graduate School. Masterprogram motsvarar fyra terminers studier på heltid (120 hp). Det är tre terminer av kurser (90 hp) och en termin uppsatsskrivande (30 hp). Figuren nedan ger en schematisk bild över programmets struktur. I avsnitt 9 återfinns en detaljerad beskrivning av kursstruktur och innehåll. 4

5 Termin Kurser 1 Marknadsföring, 7,5 hp Ledning och organisation, 7,5 hp Statistik 1, 7,5 hp Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp 2 Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Externredovisning, 7,5 hp Statistik 2, 7,5 hp 3 Internationell ekonomi, 7,5 hp Grundläggande finansiell ekonomi, 7,5 hp Juridik, 15 hp Finansiell ekonomi Företagsekonomi Nationalekonomi 4 Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Externredovisning 2, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp Finance 1, 7,5 hp 5 *) History of Finance, 7,5 hp Managerial economics, 7,5 hp Rättsliga aspekter på företagsfinansiering, 7,5 hp Finance 2, 7,5 hp 6 Financial Econometrics, 7,5 hp Finance 3, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Marknadsplanering, 7,5 hp Strategi, 7,5 hp Investering och finansiering, 7,5 hp Operativ styrning, 7,5 hp Ledningens personalansvar, 7,5 hp Projektledning, 7,5 hp Tillämpad redovisning med IT, 7,5 hp Företagsanalys med IT, 7,5 hp Valbara inriktningar, 30 hp: Kandidatkurser, 15 hp Examensarbete, 15 hp Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Makroteori, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp International Economics and Financial Markets, 7,5 hp History of Finance, 7,5 hp Industrial Economics eller Portfolio Investment, 7,5 hp Statistik 3, 15 hp Basic Econometrics, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp 7-10 Masterprogram Masterprogram Masterprogram *) Kurserna på termin 5 är de som erbjuds studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan. 6. Undervisning och former för bedömning Utgångspunkten för val av undervisningsformer är att stimulera studentaktivitet, främja studenternas förståelse (djupinlärning) och uppmuntra till samarbete. Inom ramen för programkurserna varieras undervisningsformerna för att ge studenterna utrymme för egna reflektioner, bearbetning av litteratur och för diskussioner med lärare och medstudenter i syfte att inhämta, utvidga och fördjupa kunskap. För att öka studenternas anställningsbarhet och för att nå examenmålen är det viktigt att studenterna får möjlighet att under kurserna möta personer som är verksamma i arbetslivet. Målsättningen är därför att det ska ingå gästföreläsare och/eller någon uppgift med anknytning till privat eller offentlig sektor i varje kurs på programmet. Säkra och värdera information är också centralt för anställningsbarheten varför undervisningsformer för att stärka den typen av färdigheter tillämpas inom ramen för utbildningen. Undervisning på termin 1-6 sker på svenska eller engelska, medan termin 7-10 i normalfallet ges på engelska. Litteratur på engelska är vanligt förekommande under hela utbildningen. I likhet med undervisningsformer varieras examinationsformerna för att kunna bedöma skilda dimensioner av studenternas förståelse och för att inte konsekvent gynna/missgynna vissa studenter. Exempel på examinationsformer som används är muntliga och skriftliga tentamina (salstentamen/hemtentamen), praktikfall, aktivt deltagande i seminarier, laborationer och projektarbeten. Centralt för studenternas anställningsbarhet är förmåga att analysera, kommunicera och presentera material och det 5

6 motiverar varför det alltid särskilt beaktas vid val av examinationsformer inom ramen för en kurs. Betyg sätts för kurs och del av kurs. Följande betyg förekommer: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). 7. Förkunskapskrav För tillträde till programmet, analytisk inriktning, krävs grundläggande behörighet samt: Engelska 6/B Matematik 3B/3C/C Samhällskunskap 1B/A Kravet på kurser i angivna ämnen ska avse lägst betyget E/G/3. Ovan angivna förkunskapskrav gäller för antagning till programmet. Utöver detta gäller för fortsatta studier inom programmet de förkunskapskrav som specificeras för respektive kurs och som framgår av respektive kursplan. 8. Examen Beroende på vald studiegång leder programmet fram till en ekonomie kandidatexamen, 180 hp, med huvudområdet finansiell ekonomi, företagsekonomi eller nationalekonomi (Degree of Bachelor of Science with a major in Financial Economics/Business Administration/Economics) samt en masterexamen, 120 hp, med huvudområde kopplat till vilken inriktning som valts (Degree of Master of Science with a major in [vald inriktning]. Studenter som erhåller masterexamen har även möjlighet att erhålla civilekonomexamen (Degree of Master of Science in Business and Economics). Studenter som med godkänt resultat genomgått utbildningsprogrammet kan ansöka om examensbevis via studentportalen. Mer information om examen: 9. Detaljerad beskrivning av programmets kursstruktur och innehåll Grundnivå termin 1-3 Grundskedet Under detta skede läggs grunden för utbildningen. Här ingår grunderna i företagsekonomi (1-30 hp), juridik (1-15 hp), nationalekonomi (1-30 hp och statistik (1-15 hp). Grundskedets terminsvisa upplägg är följande: 6

7 Termin Kurser 1 Marknadsföring, 7,5 hp Ledning och organisation, 7,5 hp Statistik 1, 7,5 hp Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp 2 Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Externredovisning, 7,5 hp Statistik 2, 7,5 hp 3 Internationell ekonomi, 7,5 hp Grundläggande finansiell ekonomi, 7,5 hp Juridik, 15 hp Marknadsföring I kursen ingår ämnets teoretiska och historiska utveckling samt den externa och interna affärsmiljön. Marknadsföringsprocessen behandlas ur ett managementperspektiv och strategiska frågeställningar behandlas inom ramen för en nulägesanalys av marknadens förutsättning. Kvalitativ prognosmetodik samt strategiska beslut kring köparbeteende, segmentering och positionering ingår även i kursen. Ledning och organisation I kursen ingår grundläggande begrepp och synsätt inom management med såväl ett historiskt perspektiv, som en belysning av dagens situation och förändringar i organisationssamhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. I kursen ingår seminarier där vardagspraktiken analyseras på såväl organisationsnivå som individnivå. Statistik 1 Kursen behandlar metoder som används för att sammanställa, presentera och beräkna sammanfattande mått för beskrivning av statistiska datamaterial. I kursen presenteras även grunderna till sannolikhetslära. Grundläggande makroekonomi Kursen introducerar modernt makroekonomiskt tänkande och olika sätt att analysera en ekonomi som en helhet. Viktiga moment är hur centrala ekonomiska storheter som bruttonationalprodukt, inflation, arbetslöshet och tillväxt mäts samt hur dessa bestäms i en ekonomi. Vidare behandlas den ekonomiska politikens möjligheter. Grundläggande mikroekonomi Kursen beskriver hur marknadsmekanismen fungerar för att allokera resurser till produktion av olika varor och tjänster och vilka ekonomisk-politiska verktyg som kan användas för att korrigera marknadens utfall. Först studeras de faktorer som bestämmer efterfrågan och utbudet på en marknad och hur dessa interagerar genom prismekanismen. Vidare behandlas företagens agerande under olika marknadsstrukturella egenskaper och prisbildningen på resursmarknaderna, speciellt arbetsmarknaden. Begreppet ekonomisk effektivitet definieras och analyseras under olika marknadsformer. 7

8 Slutligen diskuteras brister som kan förekomma i marknadssystemets förmåga att allokera resurser och olika alternativa ingrepp som myndigheterna kan vidta och dess effekter på marknadsutfallet. Ekonomistyrning En organisations olika styrmedel är tänkta att bidra till förverkligandet av dess strategi. I delkursen ekonomistyrning behandlas grundläggande begrepp och modeller för att bedöma organisatoriska enheters, produkters och tjänsters måluppfyllnad som exempelvis ekonomiska prestationer. Fokus läggs främst på formella styrmedel, som olika modeller för nyckeltalsstyrning, produktkalkylering och budgetering. Studenten tränas i de formella styrmedlens praktik, men också i att djupare förstå ekonomistyrningens roll i olika verksamheter. Externredovisning Externredovisning kan betraktas ur två perspektiv, producent- respektive användarperspektiv. Producentperspektivet fokuserar på frågan hur man gör när man redovisar och en del är hanteringen av det tekniska systemet (bokföring). Användarperspektivet fokuseras på hur man tolkar och använder redovisningsinformation och en viktig del är förståelsen för hur de val och bedömningar som företagsledningen kan göra påverkar utfallet i de ekonomiska rapporterna. Kursen behandlar elementärt hur det tekniska systemet ska hanteras men kursens fokus ligger på användarperspektivet. En genomgång av regler som tar upp både formella frågor och värderingsfrågor görs för att skapa förståelse för vilka effekter redovisningsval får på de ekonomiska rapporterna. Statistik 2 Kursen bygger på tidigare genomgången kurs i statistik, Statistik 1. I kursen introduceras några olika diskreta och kontinuerliga slumpvariablers sannolikhetsfördelningar. Grunderna i statistisk slutledning i form av skattningsmetodik presenteras. Innebörden i centrala begrepp som t.ex. konfidensintervall och felmarginal redogörs för. Olika typer av fel som kan förekomma i statistiska undersökningar diskuteras och mått på osäkerhet i resultaten beräknas. Dessutom presenteras hur signifikanstest genomförs för några olika situationer och hur resultaten från dessa test används för att dra slutsatser om populationer utifrån stickprov. Internationell ekonomi De övergripande målen med kursen är att förklara drivkrafterna bakom internationell handel och internationella faktorrörelser och att ge grunderna till hur det internationella betalningssystemet är uppbyggt och dess betydelse för en öppen ekonomi. Kursens teoretiska innehåll diskuteras både med exempel från nu rådande ekonomiska förhållanden men också utifrån ett ekonomisk-historiskt perspektiv för att bredda och fördjupa förståelsen. I kursen behandlas vilka förutsättningar som ges för den ekonomiska politiken och dess konsekvenser både när det gäller handelspolitik och penning- och finanspolitik i en öppen ekonomi. Andra områden som diskuteras i kursen är u-ländernas utvecklingsproblem och ekonomisk integration och speciellt den europeiska integrationen och dess påverkan på den ekonomiska politiken. 8

9 Grundläggande finansiell ekonomi Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Ett nyckelbegrepp är räntan och en stor del av kursen behandlar olika ränteteorier och olika orsaker till ränteförändringar. Vidare behandlas valutamarknadens funktion, växelkursens bestämning och växelkursrisker. Ett avsnitt av kursen behandlar bestämningen av priser och ränterisker för olika finansiella instrument. Slutligen ges grunderna för hur företag och finansiella institutioner, huvudsakligen banker, hanterar kredit- och ränterisker. De institutionella och tekniska förändringarna förklaras även i ett ekonomisk-historiskt perspektiv för att ge ökad insikt om modellernas styrkor och begränsningar. Juridik I kursen ligger fokus på avtals- och köprätt men även konkurrens-, miljö- och äganderätt ingår. Utöver detta ger kursen en breddning av kunskaperna inom affärsjuridik genom att komplettera med bl. a obeståndsrätt, krediträtt och sakrätt. Kursen ger även en översiktlig bild av relevanta delar av skatterätten och associationsrätten. Grundnivå termin 4-6 Fortsättnings- och fördjupningsskedet Under detta skede läses obligatoriska fortsättnings- och fördjupningskurser (31-90 hp) inom valt huvudområde; finansiell ekonomi, företagsekonomi eller nationalekonomi. Under termin 5 läses valfria kurser och utbildningen kan förläggas utomlands på något av Handelshögskolans partneruniversitet. För huvudområdet finansiell ekonomi gäller dock att kurser motsvarande minst 15 hp måste läsas inom området under termin 5 och att övriga 15 hp är valfria inom företagsekonomi och/eller nationalekonomi. Huvudområde Finansiell ekonomi, hp Termin Kurser 4 Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Externredovisning 2, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp Finance 1, 7,5 hp 5 Följande kurser erbjuds de studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan: History of Finance, 7,5 hp Managerial economics, 7,5 hp Rättsliga aspekter på företagsfinansiering, 7,5 hp Finance 2, 7,5 hp 6 Financial Econometrics, 7,5 hp Finance 3, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Metoder för ekonomisk analys Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper vad det avser matematiska och statistiska metoder som tillämpas inom den ekonomiska teorin. Kursen ger en god förståelse för 9

10 centrala delar av algebra, analys samt finansmatematik. Kursen ger förutsättningar för studenten att kunna tillgodogöra sig abstrakta ekonomiska modeller. Externredovisning 2 Kursen fokuserar på teoretiska aspekter av de mätproblem som uppstår när externredovisning ska användas för att avbilda och beskriva verksamheten i ett företag. Sådana teoretiska aspekter inkluderar övergripande strukturer och principer i den externa redovisningen. Inom redovisningsteori fokuseras underliggande strukturer som finns inom redovisningen, samt hur olika strukturer avspeglas i ett antal aktuella redovisningsregler. Företagsanalys behandlar hur användare av årsredovisning påverkas av företagens (och reglerarnas) redovisningsval, samt hur gjorda val avspeglas i faktiska årsredovisningar. Mikroteori Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den mikroekonomiska teorin. Teorin för de enskilda konsumenternas och producenternas beteenden fördjupas och knyts samman i teorin för den allmänna jämvikten. Avvikelser från den fullkomliga konkurrensmodellen i form av konkurrensbegränsningar, externaliteter och asymmetrisk information studeras. Kursen ger förutsättningar för fördjupade studier i mer specialiserade kurser såsom finansiell ekonomi, offentlig ekonomi eller miljöekonomi. Finance 1 Kursen är en introduktion till flera viktiga frågor inom corporate finance, såsom: nuvärdeskalkyler, värdering av värdepapper, noll-kupongs-räntor, portföljoptimering, Capital Asset Pricing, kapitalstruktur, optionsvärdering, emission av lån och aktier. Kursen ger också en inblick i att utvärdera anlyser från investmentbanker. History of Finance (kursen ges på engelska) Kursen pekar på viktiga vändpunkter i utvecklingen av finansiell teori samt viktiga historiska händelser från ett finansiellt perspektiv. Vi följer den kronologiska utvecklingen av finansiell teori under århundraden och beskriver större teoretiska genombrott. Syftet med kursen är att göra den studerande förtrogen med historiska finansiella händelser för att göra analogier med händelser idag samt att identifiera ursprunget av större bidrag. Managerial economics (kursen ges på engelska) Kursen visar hur olika typer av affärsproblem kan modelleras och analyseras i ett ekonomiskt teoretiskt ramverk. Ett kvantitativt perspektiv tillämpas i hela kursen, där särskild vikt läggs vid tillämpning av ekonomiska principer och metoder för beslutsprocessen i företag under olika risk och osäkerhet. Rättsliga aspekter på företagsfinansiering Kursen ska ge grundläggande kunskap om de regler som omgärdar ett företags finansiering för såväl privata som publika bolag. Vidare ger kursen en kunskap om: olika bolagsformer, hur avtal utformas, börsregler, informationsplikt samt relevant krediträtt. Finance 2 (kursen ges på engelska) Kursen fokuserar på situationer där några av de vanliga antagandena för finansiella modeller inte är för handen, t.ex. tillgångar som inte kan lånas och därefter säljas. Sådana 10

11 situationer uppstår vanligen i samband med: real-optioner, projektvärdering, incitamentskontrakt, onoterade bolag och väsentligt humankapital. Financial Econometrics (kursen ges på engelska) Kursen behandlar grundläggande metoder för empirisk analys av finansiella data. Fokus ligger på att bygga en förståelse för tankarna bakom, och tillämpningen av, de metoder som är oftast används i den empiriska analysen av finansiella data. Kursen ger förståelse för de frågor som uppstår vid empirisk analys av finansiella data. Finance 3 (kursen ges på engelska) Kursen ger en översikt av teoretisk och empiriskt arbete i modern Corporate Finance samt förklarar teorier kring bolagsstyrning, principal-agentproblem och asymmetrisk information. Studenten kommer att få en god förståelse för teoretiska modeller på olika corporate finance områden såsom: kapitalstruktur, asymmetrisk information och bolagsstyrning samt hur dessa områden påverkar företagens beslut. Huvudområde Företagsekonomi, hp Termin Kurser 4 Marknadsplanering, 7,5 hp Strategi, 7,5 hp Investering och finansiering, 7,5 hp Operativ styrning, 7,5 hp 5 Valfria kurser, 30 hp Följande kurser erbjuds de studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan: Ledningens personalansvar, 7,5 hp Projektledning, 7,5 hp Tillämpad redovisning med IT, 7,5 hp Företagsanalys med IT, 7,5 hp 6 Valbara kandidatinriktningar, 30 hp: Management Marknadsföring Industriell och finansiell management Redovisning Marknadsplanering Kursen innehåller två olika delar. Innehållet i del 1 tar fasta på teoretisk kunskap och modeller inom marknadsplanering sett ur ett konsumentperspektiv såväl som ur ett näringspolitiskt och samhällspolitiskt perspektiv. I framtagandet av en marknadsplan ges perspektiv på hur skilda miljöförutsättningar påverkar denna process. Viktiga delar av den svenska marknadsföringslagstiftningen ingår också i denna del. I del 2 tränas forskningsmetodik och färdigheter vid utformandet av en marknadsplan för ett företag. Kritisk reflektion, etiska ställningstaganden, granskning och analys av marknadsinformation ingår i projektarbeten. 11

12 Strategi Kursens innehåll behandlar organisationer och organisering med tonvikt på strategi. Efter kursen ska studenterna kunna resonera kritiskt och självständigt kring strategiproblem med hjälp av kurslitteratur samt arbeta självständigt med att analysera specifika strategiproblem. Dessa förmågor är centrala för framtida ledare inom såväl privat som offentlig sektor. Investering och finansiering I företag skapas avkastning genom investeringar som ger mer resurser än vad de förbrukar och tar i anspråk. Denna kurs innehåller metoder och modeller, huvudsakligen baserade på ett kvantitativt synsätt, som kan användas för utvärdering av reala och finansiella beslut på såväl kort som lång sikt. Kursen täcker de huvudsakliga teman som traditionellt ingår i grundläggande investeringskalkylering och företagsfinansiering. Kursen går ett steg längre än vad de flesta kurser på denna nivå gör; då även risk som en parameter inkluderas i analysen. Kursen tar tillvara det faktum att studenterna är tränade i matematisk problemformulering och problemlösning då aktuella beslutsproblem ges en analytisk formulering och löses numeriskt. Operativ styrning I den operativa verksamheten i ett företag skapas förädlingsvärde genom transformering av inputsresurser (inputs) till varor och tjänster. Denna kurs innehåller metoder och modeller, huvudsakligen baserade på ett kvantitativt synsätt, som kan användas för rationell styrning av den operativa verksamheten i företag och organisationer. Kursen täcker de huvudsakliga teman som traditionellt ingår i grundläggande operativ styrning när operationsanalytisk metod används för t.ex. kapacitetsplanering, kvalitetsstyrning, projektstyrning, schemaläggning och lagerstyrning. I kursen ingår även moment i linjärprogrammering och statistisk stickprovsteori. Kursen innehåller moment som ska stärka studentens generiska kunskaper. Analysförmåga och skriftlig kommunikationsfärdighet tränas vid lösning av matematiska problem i samband med laborationer där även datoriserad programvara används. Ledningens personalansvar Kursen behandlar de olika problem som uppstår i samband med företagets strategiska kompetensförsörjning och hur dessa kan lösas genom såväl juridiska som organisatoriska verktyg. Det innebär att hantera ett brett spektrum frågor om rekrytering, personalutveckling, arbetsmiljö och uppsägningar. Kursen använder sig av case-metodik och integrerar ämnesområdena arbetsrätt och human resource management. Projektledning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om projektarbete. Kursen är främst inriktad på projektarbete som metod och praktisk tillämpning, men det finns också inslag som ger teoretisk kunskap om projektstyrning, kommunikation och utvecklingsarbete. Det praktiska arbetet innebär att pröva projektverktyg parallellt med den teoretiskt orienterade undervisningen. Tillämpad redovisning med IT I kursen ingår momenten externredovisning respektive ekonomistyrning. I tidigare kurser har den normativa sidan av externredovisning, i form av lagregler och rekommendationer, och ekonomistyrning, i form av hävdvunnen kunskap som uttrycks i 12

13 olika modeller, behandlats. Centralt för denna kurs är istället den praktiska tillämpningen inom respektive område. Analytisk förmåga förvärvas genom studenternas arbete med praktikfall, som utförs med stöd av moderna informationsverktyg. Momentet externredovisning berör en diskussion kring normgivning för icke-noterade företag samt upprättande av bokslut, årsredovisning och kassaflödesanalys. Momentet ekonomistyrning innehåller bl. a en planeringsprocess där rörelseresultat, finansiering, investering och likviditet ska sammanvägas. Vidare görs en utredning av företagets behov av redovisningsinformation för styrning samt utveckling av informationsmodeller för att tillgodose detta. Ytterligare moment behandlar framåtinriktat analysarbete. Företagsanalys med IT Kursen syftar till att stärka studenternas färdigheter i att förstå och analysera företag. Kursen består av flera delar. I en första del får studenten en översikt över aktuella perspektiv för företagsanalys. Denna del följs av en introduktion till det beslutsstödsverktyg som ska användas för att genomföra analysen. I en tredje del genomför studenterna gruppvis en analys av ett anonymiserat företag med utgångspunkt att finna problem och föreslå möjliga handlingsplaner. Analysen baseras på faktisk data täckande flera år av verksamhet och genomförs i ett marknadsledande beslutsstödsverktyg. I en avslutande del rapporterar och redovisar studenterna sina resultat till en tänkt företagsledning. På termin 6 ingår teorikurser omfattande 15 hp och ett examensarbete omfattande 15 hp inom vald kandidatinriktning. Observera att de inriktningar som anges i tabellen ovan är de som i normalfallet kan väljas. Huvudområde Nationalekonomi, hp Termin Kurser 4 Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Makroteori, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp International Economics and Financial Markets, 7,5 hp 5 Valfria kurser, 30 hp Följande kurser erbjuds de studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan: History of Finance, 7,5 hp Industrial Economics eller Portfolio Investment, 7,5 hp Statistik 3, 15 hp 6 Kandidatkurser, 15 hp Basic Econometrics, 7,5 hp Environmental Economics, Policy Evaluation, Development Economics eller Portfolio Investment, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Observera att de valbara kurser som anges i tabellen på termin 5 och 6 är de som i normalfallet kan väljas. 13

14 Metoder för ekonomisk analys Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper vad det avser matematiska och statistiska metoder som tillämpas inom den ekonomiska teorin. Kursen ger en god förståelse för centrala delar av algebra, analys samt finansmatematik. Kursen ger förutsättningar för studenten att kunna tillgodogöra sig abstrakta ekonomiska modeller. Makroteori Kursen fördjupar och utvidgar den makroekonomiska kunskapen som inhämtats från grundkursen. Kärnan i makroteorin dvs. modeller för kort, medellång och lång sikt i ekonomin behandlas, den aggregerade utbuds- och efterfrågemodellen samt den långsiktiga tillväxtteorin. Särskilda avsnitt ägnas åt finansiella marknader, förväntningar samt den öppna ekonomin. Mikroteori Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den mikroekonomiska teorin. Teorin för de enskilda konsumenternas och producenternas beteenden fördjupas och knyts samman i teorin för den allmänna jämvikten. Avvikelser från den fullkomliga konkurrensmodellen i form av konkurrensbegränsningar, externaliteter och asymmetrisk information studeras. Kursen ger förutsättningar för fördjupade studier i mer specialiserade kurser såsom finansiell ekonomi, offentlig ekonomi eller miljöekonomi. International Economics and Financial Markets (kursen ges på engelska) Kursen introducerar olika grundläggande begrepp i internationell ekonomi, inklusive betalningsbalans, valutamarknader och valutakurssystem. Kursen ger också kunskap om vad som förklarar internationella finansiella kriser, enklare modeller för bestämning av växelkurser samt mer avancerade makroekonomiska modeller för öppna ekonomier. History of Finance (kursen ges på engelska) Kursen pekar på viktiga vändpunkter i utvecklingen av finansiell teori samt viktiga historiska händelser från ett finansiellt perspektiv. Vi följer den kronologiska utvecklingen av finansiell teori under århundraden och beskriver större teoretiska genombrott. Syftet med kursen är att göra den studerande förtrogen med historiska finansiella händelser för att göra analogier med händelser idag samt att identifiera ursprunget av större bidrag. Industrial Economics (kursen ges på engelska) Kursen behandlar hur marknader och branscher fungerar, särskilt hur företagen konkurrerar med varandra, och i synnerhet i oligopolmarknader, dvs konkurrens mellan ett fåtal företag. Tyngdpunkten ligger på studier av företags strategier vad det avser: priskonkurrens, produktpositionering, reklam, samt forskning och utveckling. Dessutom diskuteras hur företag förvärvar och bibehåller marknadsmakt, välfärdskonsekvenserna av marknadsmakt och vilken roll myndigheter kan spela när det gäller reglering av marknadsinflytande. Portfolio Investment (kursen ges på engelska) Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till grundläggande portföljteori, inklusive CAPM och APT asset pricing analysis och dess användning för att utvärdera en portföljs prestanda. Kursen ger också en introduktion till värderingen av derivatinstrument, inklusive optioner, terminer, terminer och swappar och deras olika 14

15 användningsområden. I kursen ingår övningar och datorlaborationer där datainsamling och dataanalys genomförs som ska ge studenterna de praktiska färdigheterna att tillämpa teorin om portföljinvesteringar för att analysera investeringsmöjligheter och genomföra portföljförvaltning. Statistik 3 Kursen bygger på tidigare genomgångna kurserna Statistik 1 och Statistik 2 och behandlar metoder för att bedöma osäkerheten i de slutsatser som dras från en begränsad mängd information. Kursen innehåller klassisk hypotesprövning och olika test för att statistiskt säkerställa skillnader. I kursen ingår även när olika typer av icke-parametriska test ska användas för att dra slutsatser grundade på kvalitativa data eller då normalfördelningsantaganden om sannolikhetsfördelningen inte kan göras. Kursen innehåller också metoder för att analysera och tolka samband såväl linjära som ickelinjära, mellan två eller flera variabler. Basic Econometrics (kursen ges på engelska) Kursen introducerar olika ekonometriska tekniker som används för att etablera och kvantifiera samband mellan ekonomiska variabler. Den vanligaste tekniken är linjär regressionsanalys, vilket kan vara ett viktigt verktyg om man skriver en empiriskt inriktad uppsats. En stor del av kursen ägnas åt analys av tvärsnittsdata med linjär regressionsanalys, men även mer avancerade ekonometriska tekniker, såsom tidsserieanalys, analys av paneldata, och analys av begränsade beroende variabler, diskuteras också. Environmental Economics (kursen ges på engelska) Det övergripande målet för kursen är att ge studenterna kunskap om hur miljöproblem analyseras med ekonomisk teori. Kursen omfattar en introduktion till grunderna i välfärdsteori, teoretiska och empiriska tillämpningar av de vanligaste styrmedlen vid miljö-och naturresursförvaltning, samt en introduktion till kostnads-nyttoanalys av miljörelaterade problem. Kursen diskuterar också globala miljöproblem och förklarar om och hur internationella miljöavtal kan hjälpa till att lösa dessa problem. Policy Evaluation (kursen ges på engelska) Det huvudsakliga syftet med kursen är att lära studenterna att tillämpa sina samlade ekonomikunskaper på viktiga tillämpade ekonomiska och sociala problem. Studenterna får möjlighet att använda avancerade metoder i tillämpad ekonomi och kursen behandlar olika värderingsmetoder och diskuterar fördelar och nackdelar med dessa metoder. Dessutom presenteras de senaste metoderna för utvärdering av politiska beslut såsom sociala experiment, randomiserade experiment, och naturliga experiment. Development Economics (kursen ges på engelska) Det övergripande målet för är att ge studenterna en bred kunskap om utvecklingsekonomi, dvs. analys av den ekonomiska omvandlingen i utvecklingsekonomier. Det innebär en förståelse för både de teorier och de metoder som används vid analys av ekonomiska frågor i ett utvecklingssammanhang, och kunskap om de insikter och empiriska resultat som erhållits genom att tillämpa dem. Exempel på sådana frågor är vad som förklarar ekonomisk tillväxt, orsakerna till fattigdom, betydelsen av befolkningstillväxt, konsekvenserna av handelsliberalisering, etc. 15

16 Portfolio Investment (kursen ges på engelska) Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till grundläggande portföljteori, inklusive CAPM och APT asset pricing analysis och dess användning för att utvärdera en portföljs prestanda. Kursen ger också en introduktion till värderingen av derivatinstrument, inklusive optioner, terminer, terminer och swappar och deras olika användningsområden. I kursen ingår övningar och datorlaborationer där datainsamling och dataanalys genomförs som ska ge studenterna de praktiska färdigheterna att tillämpa teorin om portföljinvesteringar för att analysera investeringsmöjligheter och genomföra portföljförvaltning. Avancerad nivå termin 7-10 Avgång med masterexamen Under termin 7-10 läser studenterna vid ett av Handelshögskolan masterprogram. För information om vilka masterprogram som ges för studenter på ekonomprogrammet samt programspecifika behörighetskrav hänvisas till Graduate School. Masterprogram motsvarar fyra terminers studier på heltid (120 hp). Det är tre terminer av kurser (90 hp) och en termin uppsatsskrivande (30 hp). Masterprogram innehåller obligatoriska kurser, valbara kurser och examensarbete. Obligatoriska kurser är specifika för varje program och innehåller bland annat förberedande metodkurser inför examensarbetet. Kurser från andra masterprogram, eller efter särskilt godkännande, avancerade kurser som ges utanför Graduate School, kan vara möjliga val. För information om vilka obligatoriska och valbara kurser som finns inom programmen, hänvisas till utbildningsplan för respektive masterprogram. Studenter kan förlägga delar av studierna vid ett utländskt universitet, efter godkännande från Graduate School. Endast studenter med mycket goda studieresultat, utmärkta kunskaper i engelska och ett tydligt syfte med utlandsvistelsen kan få godkänt att studera vid något av våra partneruniversitet. 10. Övrigt Den studerande som antagits till programmet beviljas studieuppehåll med platsgaranti där det föreligger särskilda skäl som graviditet, lagstadgad föräldraledighet, sjukdom, militärtjänst, studerandefackliga uppdrag eller andra särskilda skäl som prövas individuellt. Ansökan om studieuppehåll sker hos studievägledaren. Studieuppehåll medges ej så tidigt under utbildningen att ytterligare en nybörjarplats behöver tas i anspråk vid återkomsten. I praktiken innebär detta att studieuppehåll inte medges under första terminen eller sjunde terminen på programmet. Student som inte fullföljer studierna på programmet, utan att ha anmält studieuppehåll, anses ha avbrutit sina studier och har endast möjlighet att återkomma till studierna på programmet i mån av plats. Student som vill avsluta sin programutbildning ska meddela studieavbrott till studievägledaren. Alla misstankar om fusk och plagiat i samband med examination ska anmälas till universitetets disciplinnämnd. Om studenter fälls för fusk eller plagiat, kan de stängas av från studier under en angiven tidsperiod. 16

17 (utdrag ur Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning, SFS 2006:1053) Allmänna mål för kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen Kandidatexamen Omfattning Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Mål Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Civilekonomexamen Omfattning Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. Mål För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet. Kunskap och förståelse För civilekonomexamen skall studenten - visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, - visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom 17

18 vissa delar av det valda ekonomiområdet, - visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och - visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet. Färdighet och förmåga För civilekonomexamen skall studenten - visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och - visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilekonomexamen skall studenten - visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För civilekonomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Övrigt För civilekonomexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Masterexamen Omfattning Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. Mål Kunskap och förståelse För masterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Färdighet och förmåga För masterexamen skall studenten 18

19 - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För masterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Självständigt arbete (examensarbete) För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Övrigt För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade kraven gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 19

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans Logistikprogram

Utbildningsplan för Handelshögskolans Logistikprogram Utbildningsplan för Handelshögskolans Logistikprogram Antagna fr.o.m. ht 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Logistics Management 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Business and Economics, 240 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Utbildningsplan för. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Utbildningsplan för Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng (Master of Science in Business and Economics, 240 ECTS credit points) 1. Allmän information Centrala kunskaper i dagens företagande är att förstå

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/313 Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Grundutbildningsrådet på

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Utbildningsplan för. Ekonom On-line, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Ekonom On-line, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Ekonom On-line, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Ekonom Onlineprogrammet är en nationell distansutbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MAGISTERPROGRAM I ENERGISYSTEM ENERGY ONLINE Programkod: TAETM Fastställd av NT-nämnden 2006-11-30 Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer