Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning"

Transkript

1 Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m /300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second cycle Fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse

2 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Handelshögskolans ekonomprogram, 180/300 högskolepoäng (hp), är fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen Utbildningen har en analytisk inriktning och ett flertal språkliga inriktningar. De språkliga inriktningarna ges i samarbete med Institutionen för språk och litteraturer vid Humanistiska fakulteten och innefattar engelska, franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Val av analytisk respektive språkliga inriktningar görs vid ansökningstillfället till programmet. Alla inriktningar startar endast på hösten. Denna plan gäller enbart den analytiska inriktningen. 2. Allmänna mål Handelshögskolans ekonomprogram leder fram till en ekonomie kandidatexamen (3 år) på grundnivå och en masterexamen (+ 2 år) på avancerad nivå om studenten väljer att läsa vidare på avancerad nivå efter avlagd kandidatexamen. Studenter som läser 3+2 år kan därutöver erhålla en civilekonomexamen. De allmänna målen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå anges i högskolelagen 1 kap 8-9 (SFS 2006:173 + SFS 2009:1037). Allmänna mål för utbildning till kandidatexamen, civilekonomexamen, respektive masterexamen som de anges i högskoleförordningen, bilaga 2 examensordning (SFS 2006:1053), finns bilagd denna utbildningsplan. 3. Programspecifika mål Den analytiska inriktningen på programmet syftar till att göra studenterna särskilt förtrogna dels med analytiska metoder relaterade till de ekonomiska ämnena i programmet, dels med de analytiska delarna av de ekonomiska ämnena i sig. Jämfört med de språkliga inriktningarna av programmet har den analytiska inriktningen därför en viss tyngdpunkt mot bl.a. ekonomisk teori, redovisning, finans och statistik. För studenter som väljer att läsa vidare på avancerad nivå gäller att de allmänna mål som anges i examensordningen för civilekonomexamen respektive masterexamen uppnås. För kandidatexamen måste studenterna uppnå utöver vad som anges som allmänna mål i examensordningen följande kompletteringar och konkretiseringar: Kunskap och förståelse: För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet visa kunskap om publikationstyper, informationskällor och söktjänster som är relevanta för kunskapsområdet ekonomi visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 2

3 visa kunskap om den globala resurs-, fördelnings- och miljöproblematiken samt kunskap om olika verktyg, och åtgärder på global, nationell och organisationsnivå som kan minska desamma Färdighet och förmåga: För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten visa färdighet att använda dels analytiska metoder relaterade till de ekonomiska ämnena i programmet, dels med de analytiska delarna av de ekonomiska ämnena i sig visa färdighet att använda vanligt förekommande IT-baserade verksamhetsövergripande stödsystem, såsom affärssystem och beslutstödssystem visa förmåga att analysera olika privata och offentliga aktörers roll som del av problem och lösningar för en hållbar samhällsutveckling Värderingsförmåga och förhållningssätt: För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning visa insikt om kopplingen mellan ekonomiska aktiviteter och en hållbar samhällsutveckling både för nuvarande och framtida generationer Programmet kännetecknas av progression (successiv fördjupning) när det gäller samtliga mål. Progressionen inom kunskaper och förståelse uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från tidigare kurser byggs på med fortsättningskurser på högre nivå. De förmågor och färdigheter som nämns ovan utvecklas också i programmet genom återkommande inslag där dessa tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär bland annat stegvis ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter. Färdighetsmoment ges både som enskilda moment och integrerat i programmets utbildningsutbud. Projektarbeten i samarbete med Handelshögskolans partnerföretag är ett sätt att förbereda studenterna för yrkeslivet. För information om var i utbildningen de allmänna respektive programspecifika målen uppfylls hänvisas till kursplaner. 4. Organisation Ekonomprogrammets grundnivå (kandidat, termin 1-6) har sin hemvist vid Företagsekonomiska institutionen. Programmets grundnivå leds av en programansvarig och ett programråd som är sammansatt av ledamöter utifrån programmets dominerande ämnesdelar samt av representanter för studenterna. Programansvariges roll är att i samråd med programrådet utveckla och kvalitetssäkra programmets innehåll och genomförande. För programmets avancerade nivå (master, termin 7-10) ansvarar Graduate School. 3

4 5. Programmets upplägg och innehåll De tre första terminerna är gemensamma för samtliga studenter antagna till analytisk inriktning. Under dessa terminer läses grundkurser i företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik. Inför termin 4 väljer studenten huvudområde enligt fastställda ansökningsrutiner. Valbara huvudområden är finansiell ekonomi, företagsekonomi och nationalekonomi. På termin 4 läses fortsättningsnivån inom valt område. För studier på termin 4 krävs att minst 60 hp av kurserna på de inledande tre terminerna är godkända vid terminsstart. Termin 5 läses väsentligen valfria kurser. Under denna termin kan utbildningen förläggas utomlands på något av Handelshögskolans partneruniversitet. Krav ställs på avklarad studieprestation för att beredas plats vid ett partneruniversitet; godkänt resultat om minst 60 hp vid ansökningstillfället. Under programmets termin 6 läses en fördjupningsinriktning inom huvudområdet (finansiell ekonomi, företagsekonomi eller nationalekonomi) och då skrivs även ett examensarbete i grupper om två studenter. Examensarbetet skrivs på svenska eller engelska. Examensarbeten som skrivs på svenska ska innehålla en sammanfattning på engelska. Krav ställs på avklarad studieprestation för att kunna påbörja den sista utbildningsterminen på grundnivå (termin 6); godkänt resultat om minst 105 hp varav minst 45 hp från grundkurs och fortsättningskurs inom huvudområdet. Om fler studenter söker en viss specialisering inom huvudområdet än vad det finns platser kommer urval att göras. Studenter som väljer att avsluta utbildningen med en masterexamen väljer under termin 6 masterprogram enligt fastställda ansökningsrutiner. För information om vilka program som ges för studenter på ekonomprogrammet samt programspecifika behörighetskrav hänvisas till Graduate School. Masterprogram motsvarar fyra terminers studier på heltid (120 hp). Det är tre terminer av kurser (90 hp) och en termin uppsatsskrivande (30 hp). Figuren nedan ger en schematisk bild över programmets struktur. I avsnitt 9 återfinns en detaljerad beskrivning av kursstruktur och innehåll. 4

5 Termin Kurser 1 Marknadsföring, 7,5 hp Ledning och organisation, 7,5 hp Statistik 1, 7,5 hp Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp 2 Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Externredovisning, 7,5 hp Statistik 2, 7,5 hp 3 Internationell ekonomi, 7,5 hp Grundläggande finansiell ekonomi, 7,5 hp Juridik, 15 hp Finansiell ekonomi Företagsekonomi Nationalekonomi 4 Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Externredovisning 2, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp Finance 1, 7,5 hp 5 *) History of Finance, 7,5 hp Managerial economics, 7,5 hp Rättsliga aspekter på företagsfinansiering, 7,5 hp Finance 2, 7,5 hp 6 Financial Econometrics, 7,5 hp Finance 3, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Marknadsplanering, 7,5 hp Strategi, 7,5 hp Investering och finansiering, 7,5 hp Operativ styrning, 7,5 hp Ledningens personalansvar, 7,5 hp Projektledning, 7,5 hp Tillämpad redovisning med IT, 7,5 hp Företagsanalys med IT, 7,5 hp Valbara inriktningar, 30 hp: Kandidatkurser, 15 hp Examensarbete, 15 hp Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Makroteori, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp International Economics and Financial Markets, 7,5 hp History of Finance, 7,5 hp Industrial Economics eller Portfolio Investment, 7,5 hp Statistik 3, 15 hp Basic Econometrics, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp 7-10 Masterprogram Masterprogram Masterprogram *) Kurserna på termin 5 är de som erbjuds studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan. 6. Undervisning och former för bedömning Utgångspunkten för val av undervisningsformer är att stimulera studentaktivitet, främja studenternas förståelse (djupinlärning) och uppmuntra till samarbete. Inom ramen för programkurserna varieras undervisningsformerna för att ge studenterna utrymme för egna reflektioner, bearbetning av litteratur och för diskussioner med lärare och medstudenter i syfte att inhämta, utvidga och fördjupa kunskap. För att öka studenternas anställningsbarhet och för att nå examenmålen är det viktigt att studenterna får möjlighet att under kurserna möta personer som är verksamma i arbetslivet. Målsättningen är därför att det ska ingå gästföreläsare och/eller någon uppgift med anknytning till privat eller offentlig sektor i varje kurs på programmet. Säkra och värdera information är också centralt för anställningsbarheten varför undervisningsformer för att stärka den typen av färdigheter tillämpas inom ramen för utbildningen. Undervisning på termin 1-6 sker på svenska eller engelska, medan termin 7-10 i normalfallet ges på engelska. Litteratur på engelska är vanligt förekommande under hela utbildningen. I likhet med undervisningsformer varieras examinationsformerna för att kunna bedöma skilda dimensioner av studenternas förståelse och för att inte konsekvent gynna/missgynna vissa studenter. Exempel på examinationsformer som används är muntliga och skriftliga tentamina (salstentamen/hemtentamen), praktikfall, aktivt deltagande i seminarier, laborationer och projektarbeten. Centralt för studenternas anställningsbarhet är förmåga att analysera, kommunicera och presentera material och det 5

6 motiverar varför det alltid särskilt beaktas vid val av examinationsformer inom ramen för en kurs. Betyg sätts för kurs och del av kurs. Följande betyg förekommer: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). 7. Förkunskapskrav För tillträde till programmet, analytisk inriktning, krävs grundläggande behörighet samt: Engelska 6/B Matematik 3B/3C/C Samhällskunskap 1B/A Kravet på kurser i angivna ämnen ska avse lägst betyget E/G/3. Ovan angivna förkunskapskrav gäller för antagning till programmet. Utöver detta gäller för fortsatta studier inom programmet de förkunskapskrav som specificeras för respektive kurs och som framgår av respektive kursplan. 8. Examen Beroende på vald studiegång leder programmet fram till en ekonomie kandidatexamen, 180 hp, med huvudområdet finansiell ekonomi, företagsekonomi eller nationalekonomi (Degree of Bachelor of Science with a major in Financial Economics/Business Administration/Economics) samt en masterexamen, 120 hp, med huvudområde kopplat till vilken inriktning som valts (Degree of Master of Science with a major in [vald inriktning]. Studenter som erhåller masterexamen har även möjlighet att erhålla civilekonomexamen (Degree of Master of Science in Business and Economics). Studenter som med godkänt resultat genomgått utbildningsprogrammet kan ansöka om examensbevis via studentportalen. Mer information om examen: 9. Detaljerad beskrivning av programmets kursstruktur och innehåll Grundnivå termin 1-3 Grundskedet Under detta skede läggs grunden för utbildningen. Här ingår grunderna i företagsekonomi (1-30 hp), juridik (1-15 hp), nationalekonomi (1-30 hp och statistik (1-15 hp). Grundskedets terminsvisa upplägg är följande: 6

7 Termin Kurser 1 Marknadsföring, 7,5 hp Ledning och organisation, 7,5 hp Statistik 1, 7,5 hp Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp 2 Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Externredovisning, 7,5 hp Statistik 2, 7,5 hp 3 Internationell ekonomi, 7,5 hp Grundläggande finansiell ekonomi, 7,5 hp Juridik, 15 hp Marknadsföring I kursen ingår ämnets teoretiska och historiska utveckling samt den externa och interna affärsmiljön. Marknadsföringsprocessen behandlas ur ett managementperspektiv och strategiska frågeställningar behandlas inom ramen för en nulägesanalys av marknadens förutsättning. Kvalitativ prognosmetodik samt strategiska beslut kring köparbeteende, segmentering och positionering ingår även i kursen. Ledning och organisation I kursen ingår grundläggande begrepp och synsätt inom management med såväl ett historiskt perspektiv, som en belysning av dagens situation och förändringar i organisationssamhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. I kursen ingår seminarier där vardagspraktiken analyseras på såväl organisationsnivå som individnivå. Statistik 1 Kursen behandlar metoder som används för att sammanställa, presentera och beräkna sammanfattande mått för beskrivning av statistiska datamaterial. I kursen presenteras även grunderna till sannolikhetslära. Grundläggande makroekonomi Kursen introducerar modernt makroekonomiskt tänkande och olika sätt att analysera en ekonomi som en helhet. Viktiga moment är hur centrala ekonomiska storheter som bruttonationalprodukt, inflation, arbetslöshet och tillväxt mäts samt hur dessa bestäms i en ekonomi. Vidare behandlas den ekonomiska politikens möjligheter. Grundläggande mikroekonomi Kursen beskriver hur marknadsmekanismen fungerar för att allokera resurser till produktion av olika varor och tjänster och vilka ekonomisk-politiska verktyg som kan användas för att korrigera marknadens utfall. Först studeras de faktorer som bestämmer efterfrågan och utbudet på en marknad och hur dessa interagerar genom prismekanismen. Vidare behandlas företagens agerande under olika marknadsstrukturella egenskaper och prisbildningen på resursmarknaderna, speciellt arbetsmarknaden. Begreppet ekonomisk effektivitet definieras och analyseras under olika marknadsformer. 7

8 Slutligen diskuteras brister som kan förekomma i marknadssystemets förmåga att allokera resurser och olika alternativa ingrepp som myndigheterna kan vidta och dess effekter på marknadsutfallet. Ekonomistyrning En organisations olika styrmedel är tänkta att bidra till förverkligandet av dess strategi. I delkursen ekonomistyrning behandlas grundläggande begrepp och modeller för att bedöma organisatoriska enheters, produkters och tjänsters måluppfyllnad som exempelvis ekonomiska prestationer. Fokus läggs främst på formella styrmedel, som olika modeller för nyckeltalsstyrning, produktkalkylering och budgetering. Studenten tränas i de formella styrmedlens praktik, men också i att djupare förstå ekonomistyrningens roll i olika verksamheter. Externredovisning Externredovisning kan betraktas ur två perspektiv, producent- respektive användarperspektiv. Producentperspektivet fokuserar på frågan hur man gör när man redovisar och en del är hanteringen av det tekniska systemet (bokföring). Användarperspektivet fokuseras på hur man tolkar och använder redovisningsinformation och en viktig del är förståelsen för hur de val och bedömningar som företagsledningen kan göra påverkar utfallet i de ekonomiska rapporterna. Kursen behandlar elementärt hur det tekniska systemet ska hanteras men kursens fokus ligger på användarperspektivet. En genomgång av regler som tar upp både formella frågor och värderingsfrågor görs för att skapa förståelse för vilka effekter redovisningsval får på de ekonomiska rapporterna. Statistik 2 Kursen bygger på tidigare genomgången kurs i statistik, Statistik 1. I kursen introduceras några olika diskreta och kontinuerliga slumpvariablers sannolikhetsfördelningar. Grunderna i statistisk slutledning i form av skattningsmetodik presenteras. Innebörden i centrala begrepp som t.ex. konfidensintervall och felmarginal redogörs för. Olika typer av fel som kan förekomma i statistiska undersökningar diskuteras och mått på osäkerhet i resultaten beräknas. Dessutom presenteras hur signifikanstest genomförs för några olika situationer och hur resultaten från dessa test används för att dra slutsatser om populationer utifrån stickprov. Internationell ekonomi De övergripande målen med kursen är att förklara drivkrafterna bakom internationell handel och internationella faktorrörelser och att ge grunderna till hur det internationella betalningssystemet är uppbyggt och dess betydelse för en öppen ekonomi. Kursens teoretiska innehåll diskuteras både med exempel från nu rådande ekonomiska förhållanden men också utifrån ett ekonomisk-historiskt perspektiv för att bredda och fördjupa förståelsen. I kursen behandlas vilka förutsättningar som ges för den ekonomiska politiken och dess konsekvenser både när det gäller handelspolitik och penning- och finanspolitik i en öppen ekonomi. Andra områden som diskuteras i kursen är u-ländernas utvecklingsproblem och ekonomisk integration och speciellt den europeiska integrationen och dess påverkan på den ekonomiska politiken. 8

9 Grundläggande finansiell ekonomi Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Ett nyckelbegrepp är räntan och en stor del av kursen behandlar olika ränteteorier och olika orsaker till ränteförändringar. Vidare behandlas valutamarknadens funktion, växelkursens bestämning och växelkursrisker. Ett avsnitt av kursen behandlar bestämningen av priser och ränterisker för olika finansiella instrument. Slutligen ges grunderna för hur företag och finansiella institutioner, huvudsakligen banker, hanterar kredit- och ränterisker. De institutionella och tekniska förändringarna förklaras även i ett ekonomisk-historiskt perspektiv för att ge ökad insikt om modellernas styrkor och begränsningar. Juridik I kursen ligger fokus på avtals- och köprätt men även konkurrens-, miljö- och äganderätt ingår. Utöver detta ger kursen en breddning av kunskaperna inom affärsjuridik genom att komplettera med bl. a obeståndsrätt, krediträtt och sakrätt. Kursen ger även en översiktlig bild av relevanta delar av skatterätten och associationsrätten. Grundnivå termin 4-6 Fortsättnings- och fördjupningsskedet Under detta skede läses obligatoriska fortsättnings- och fördjupningskurser (31-90 hp) inom valt huvudområde; finansiell ekonomi, företagsekonomi eller nationalekonomi. Under termin 5 läses valfria kurser och utbildningen kan förläggas utomlands på något av Handelshögskolans partneruniversitet. För huvudområdet finansiell ekonomi gäller dock att kurser motsvarande minst 15 hp måste läsas inom området under termin 5 och att övriga 15 hp är valfria inom företagsekonomi och/eller nationalekonomi. Huvudområde Finansiell ekonomi, hp Termin Kurser 4 Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Externredovisning 2, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp Finance 1, 7,5 hp 5 Följande kurser erbjuds de studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan: History of Finance, 7,5 hp Managerial economics, 7,5 hp Rättsliga aspekter på företagsfinansiering, 7,5 hp Finance 2, 7,5 hp 6 Financial Econometrics, 7,5 hp Finance 3, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Metoder för ekonomisk analys Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper vad det avser matematiska och statistiska metoder som tillämpas inom den ekonomiska teorin. Kursen ger en god förståelse för 9

10 centrala delar av algebra, analys samt finansmatematik. Kursen ger förutsättningar för studenten att kunna tillgodogöra sig abstrakta ekonomiska modeller. Externredovisning 2 Kursen fokuserar på teoretiska aspekter av de mätproblem som uppstår när externredovisning ska användas för att avbilda och beskriva verksamheten i ett företag. Sådana teoretiska aspekter inkluderar övergripande strukturer och principer i den externa redovisningen. Inom redovisningsteori fokuseras underliggande strukturer som finns inom redovisningen, samt hur olika strukturer avspeglas i ett antal aktuella redovisningsregler. Företagsanalys behandlar hur användare av årsredovisning påverkas av företagens (och reglerarnas) redovisningsval, samt hur gjorda val avspeglas i faktiska årsredovisningar. Mikroteori Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den mikroekonomiska teorin. Teorin för de enskilda konsumenternas och producenternas beteenden fördjupas och knyts samman i teorin för den allmänna jämvikten. Avvikelser från den fullkomliga konkurrensmodellen i form av konkurrensbegränsningar, externaliteter och asymmetrisk information studeras. Kursen ger förutsättningar för fördjupade studier i mer specialiserade kurser såsom finansiell ekonomi, offentlig ekonomi eller miljöekonomi. Finance 1 Kursen är en introduktion till flera viktiga frågor inom corporate finance, såsom: nuvärdeskalkyler, värdering av värdepapper, noll-kupongs-räntor, portföljoptimering, Capital Asset Pricing, kapitalstruktur, optionsvärdering, emission av lån och aktier. Kursen ger också en inblick i att utvärdera anlyser från investmentbanker. History of Finance (kursen ges på engelska) Kursen pekar på viktiga vändpunkter i utvecklingen av finansiell teori samt viktiga historiska händelser från ett finansiellt perspektiv. Vi följer den kronologiska utvecklingen av finansiell teori under århundraden och beskriver större teoretiska genombrott. Syftet med kursen är att göra den studerande förtrogen med historiska finansiella händelser för att göra analogier med händelser idag samt att identifiera ursprunget av större bidrag. Managerial economics (kursen ges på engelska) Kursen visar hur olika typer av affärsproblem kan modelleras och analyseras i ett ekonomiskt teoretiskt ramverk. Ett kvantitativt perspektiv tillämpas i hela kursen, där särskild vikt läggs vid tillämpning av ekonomiska principer och metoder för beslutsprocessen i företag under olika risk och osäkerhet. Rättsliga aspekter på företagsfinansiering Kursen ska ge grundläggande kunskap om de regler som omgärdar ett företags finansiering för såväl privata som publika bolag. Vidare ger kursen en kunskap om: olika bolagsformer, hur avtal utformas, börsregler, informationsplikt samt relevant krediträtt. Finance 2 (kursen ges på engelska) Kursen fokuserar på situationer där några av de vanliga antagandena för finansiella modeller inte är för handen, t.ex. tillgångar som inte kan lånas och därefter säljas. Sådana 10

11 situationer uppstår vanligen i samband med: real-optioner, projektvärdering, incitamentskontrakt, onoterade bolag och väsentligt humankapital. Financial Econometrics (kursen ges på engelska) Kursen behandlar grundläggande metoder för empirisk analys av finansiella data. Fokus ligger på att bygga en förståelse för tankarna bakom, och tillämpningen av, de metoder som är oftast används i den empiriska analysen av finansiella data. Kursen ger förståelse för de frågor som uppstår vid empirisk analys av finansiella data. Finance 3 (kursen ges på engelska) Kursen ger en översikt av teoretisk och empiriskt arbete i modern Corporate Finance samt förklarar teorier kring bolagsstyrning, principal-agentproblem och asymmetrisk information. Studenten kommer att få en god förståelse för teoretiska modeller på olika corporate finance områden såsom: kapitalstruktur, asymmetrisk information och bolagsstyrning samt hur dessa områden påverkar företagens beslut. Huvudområde Företagsekonomi, hp Termin Kurser 4 Marknadsplanering, 7,5 hp Strategi, 7,5 hp Investering och finansiering, 7,5 hp Operativ styrning, 7,5 hp 5 Valfria kurser, 30 hp Följande kurser erbjuds de studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan: Ledningens personalansvar, 7,5 hp Projektledning, 7,5 hp Tillämpad redovisning med IT, 7,5 hp Företagsanalys med IT, 7,5 hp 6 Valbara kandidatinriktningar, 30 hp: Management Marknadsföring Industriell och finansiell management Redovisning Marknadsplanering Kursen innehåller två olika delar. Innehållet i del 1 tar fasta på teoretisk kunskap och modeller inom marknadsplanering sett ur ett konsumentperspektiv såväl som ur ett näringspolitiskt och samhällspolitiskt perspektiv. I framtagandet av en marknadsplan ges perspektiv på hur skilda miljöförutsättningar påverkar denna process. Viktiga delar av den svenska marknadsföringslagstiftningen ingår också i denna del. I del 2 tränas forskningsmetodik och färdigheter vid utformandet av en marknadsplan för ett företag. Kritisk reflektion, etiska ställningstaganden, granskning och analys av marknadsinformation ingår i projektarbeten. 11

12 Strategi Kursens innehåll behandlar organisationer och organisering med tonvikt på strategi. Efter kursen ska studenterna kunna resonera kritiskt och självständigt kring strategiproblem med hjälp av kurslitteratur samt arbeta självständigt med att analysera specifika strategiproblem. Dessa förmågor är centrala för framtida ledare inom såväl privat som offentlig sektor. Investering och finansiering I företag skapas avkastning genom investeringar som ger mer resurser än vad de förbrukar och tar i anspråk. Denna kurs innehåller metoder och modeller, huvudsakligen baserade på ett kvantitativt synsätt, som kan användas för utvärdering av reala och finansiella beslut på såväl kort som lång sikt. Kursen täcker de huvudsakliga teman som traditionellt ingår i grundläggande investeringskalkylering och företagsfinansiering. Kursen går ett steg längre än vad de flesta kurser på denna nivå gör; då även risk som en parameter inkluderas i analysen. Kursen tar tillvara det faktum att studenterna är tränade i matematisk problemformulering och problemlösning då aktuella beslutsproblem ges en analytisk formulering och löses numeriskt. Operativ styrning I den operativa verksamheten i ett företag skapas förädlingsvärde genom transformering av inputsresurser (inputs) till varor och tjänster. Denna kurs innehåller metoder och modeller, huvudsakligen baserade på ett kvantitativt synsätt, som kan användas för rationell styrning av den operativa verksamheten i företag och organisationer. Kursen täcker de huvudsakliga teman som traditionellt ingår i grundläggande operativ styrning när operationsanalytisk metod används för t.ex. kapacitetsplanering, kvalitetsstyrning, projektstyrning, schemaläggning och lagerstyrning. I kursen ingår även moment i linjärprogrammering och statistisk stickprovsteori. Kursen innehåller moment som ska stärka studentens generiska kunskaper. Analysförmåga och skriftlig kommunikationsfärdighet tränas vid lösning av matematiska problem i samband med laborationer där även datoriserad programvara används. Ledningens personalansvar Kursen behandlar de olika problem som uppstår i samband med företagets strategiska kompetensförsörjning och hur dessa kan lösas genom såväl juridiska som organisatoriska verktyg. Det innebär att hantera ett brett spektrum frågor om rekrytering, personalutveckling, arbetsmiljö och uppsägningar. Kursen använder sig av case-metodik och integrerar ämnesområdena arbetsrätt och human resource management. Projektledning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om projektarbete. Kursen är främst inriktad på projektarbete som metod och praktisk tillämpning, men det finns också inslag som ger teoretisk kunskap om projektstyrning, kommunikation och utvecklingsarbete. Det praktiska arbetet innebär att pröva projektverktyg parallellt med den teoretiskt orienterade undervisningen. Tillämpad redovisning med IT I kursen ingår momenten externredovisning respektive ekonomistyrning. I tidigare kurser har den normativa sidan av externredovisning, i form av lagregler och rekommendationer, och ekonomistyrning, i form av hävdvunnen kunskap som uttrycks i 12

13 olika modeller, behandlats. Centralt för denna kurs är istället den praktiska tillämpningen inom respektive område. Analytisk förmåga förvärvas genom studenternas arbete med praktikfall, som utförs med stöd av moderna informationsverktyg. Momentet externredovisning berör en diskussion kring normgivning för icke-noterade företag samt upprättande av bokslut, årsredovisning och kassaflödesanalys. Momentet ekonomistyrning innehåller bl. a en planeringsprocess där rörelseresultat, finansiering, investering och likviditet ska sammanvägas. Vidare görs en utredning av företagets behov av redovisningsinformation för styrning samt utveckling av informationsmodeller för att tillgodose detta. Ytterligare moment behandlar framåtinriktat analysarbete. Företagsanalys med IT Kursen syftar till att stärka studenternas färdigheter i att förstå och analysera företag. Kursen består av flera delar. I en första del får studenten en översikt över aktuella perspektiv för företagsanalys. Denna del följs av en introduktion till det beslutsstödsverktyg som ska användas för att genomföra analysen. I en tredje del genomför studenterna gruppvis en analys av ett anonymiserat företag med utgångspunkt att finna problem och föreslå möjliga handlingsplaner. Analysen baseras på faktisk data täckande flera år av verksamhet och genomförs i ett marknadsledande beslutsstödsverktyg. I en avslutande del rapporterar och redovisar studenterna sina resultat till en tänkt företagsledning. På termin 6 ingår teorikurser omfattande 15 hp och ett examensarbete omfattande 15 hp inom vald kandidatinriktning. Observera att de inriktningar som anges i tabellen ovan är de som i normalfallet kan väljas. Huvudområde Nationalekonomi, hp Termin Kurser 4 Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Makroteori, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp International Economics and Financial Markets, 7,5 hp 5 Valfria kurser, 30 hp Följande kurser erbjuds de studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan: History of Finance, 7,5 hp Industrial Economics eller Portfolio Investment, 7,5 hp Statistik 3, 15 hp 6 Kandidatkurser, 15 hp Basic Econometrics, 7,5 hp Environmental Economics, Policy Evaluation, Development Economics eller Portfolio Investment, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Observera att de valbara kurser som anges i tabellen på termin 5 och 6 är de som i normalfallet kan väljas. 13

14 Metoder för ekonomisk analys Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper vad det avser matematiska och statistiska metoder som tillämpas inom den ekonomiska teorin. Kursen ger en god förståelse för centrala delar av algebra, analys samt finansmatematik. Kursen ger förutsättningar för studenten att kunna tillgodogöra sig abstrakta ekonomiska modeller. Makroteori Kursen fördjupar och utvidgar den makroekonomiska kunskapen som inhämtats från grundkursen. Kärnan i makroteorin dvs. modeller för kort, medellång och lång sikt i ekonomin behandlas, den aggregerade utbuds- och efterfrågemodellen samt den långsiktiga tillväxtteorin. Särskilda avsnitt ägnas åt finansiella marknader, förväntningar samt den öppna ekonomin. Mikroteori Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den mikroekonomiska teorin. Teorin för de enskilda konsumenternas och producenternas beteenden fördjupas och knyts samman i teorin för den allmänna jämvikten. Avvikelser från den fullkomliga konkurrensmodellen i form av konkurrensbegränsningar, externaliteter och asymmetrisk information studeras. Kursen ger förutsättningar för fördjupade studier i mer specialiserade kurser såsom finansiell ekonomi, offentlig ekonomi eller miljöekonomi. International Economics and Financial Markets (kursen ges på engelska) Kursen introducerar olika grundläggande begrepp i internationell ekonomi, inklusive betalningsbalans, valutamarknader och valutakurssystem. Kursen ger också kunskap om vad som förklarar internationella finansiella kriser, enklare modeller för bestämning av växelkurser samt mer avancerade makroekonomiska modeller för öppna ekonomier. History of Finance (kursen ges på engelska) Kursen pekar på viktiga vändpunkter i utvecklingen av finansiell teori samt viktiga historiska händelser från ett finansiellt perspektiv. Vi följer den kronologiska utvecklingen av finansiell teori under århundraden och beskriver större teoretiska genombrott. Syftet med kursen är att göra den studerande förtrogen med historiska finansiella händelser för att göra analogier med händelser idag samt att identifiera ursprunget av större bidrag. Industrial Economics (kursen ges på engelska) Kursen behandlar hur marknader och branscher fungerar, särskilt hur företagen konkurrerar med varandra, och i synnerhet i oligopolmarknader, dvs konkurrens mellan ett fåtal företag. Tyngdpunkten ligger på studier av företags strategier vad det avser: priskonkurrens, produktpositionering, reklam, samt forskning och utveckling. Dessutom diskuteras hur företag förvärvar och bibehåller marknadsmakt, välfärdskonsekvenserna av marknadsmakt och vilken roll myndigheter kan spela när det gäller reglering av marknadsinflytande. Portfolio Investment (kursen ges på engelska) Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till grundläggande portföljteori, inklusive CAPM och APT asset pricing analysis och dess användning för att utvärdera en portföljs prestanda. Kursen ger också en introduktion till värderingen av derivatinstrument, inklusive optioner, terminer, terminer och swappar och deras olika 14

15 användningsområden. I kursen ingår övningar och datorlaborationer där datainsamling och dataanalys genomförs som ska ge studenterna de praktiska färdigheterna att tillämpa teorin om portföljinvesteringar för att analysera investeringsmöjligheter och genomföra portföljförvaltning. Statistik 3 Kursen bygger på tidigare genomgångna kurserna Statistik 1 och Statistik 2 och behandlar metoder för att bedöma osäkerheten i de slutsatser som dras från en begränsad mängd information. Kursen innehåller klassisk hypotesprövning och olika test för att statistiskt säkerställa skillnader. I kursen ingår även när olika typer av icke-parametriska test ska användas för att dra slutsatser grundade på kvalitativa data eller då normalfördelningsantaganden om sannolikhetsfördelningen inte kan göras. Kursen innehåller också metoder för att analysera och tolka samband såväl linjära som ickelinjära, mellan två eller flera variabler. Basic Econometrics (kursen ges på engelska) Kursen introducerar olika ekonometriska tekniker som används för att etablera och kvantifiera samband mellan ekonomiska variabler. Den vanligaste tekniken är linjär regressionsanalys, vilket kan vara ett viktigt verktyg om man skriver en empiriskt inriktad uppsats. En stor del av kursen ägnas åt analys av tvärsnittsdata med linjär regressionsanalys, men även mer avancerade ekonometriska tekniker, såsom tidsserieanalys, analys av paneldata, och analys av begränsade beroende variabler, diskuteras också. Environmental Economics (kursen ges på engelska) Det övergripande målet för kursen är att ge studenterna kunskap om hur miljöproblem analyseras med ekonomisk teori. Kursen omfattar en introduktion till grunderna i välfärdsteori, teoretiska och empiriska tillämpningar av de vanligaste styrmedlen vid miljö-och naturresursförvaltning, samt en introduktion till kostnads-nyttoanalys av miljörelaterade problem. Kursen diskuterar också globala miljöproblem och förklarar om och hur internationella miljöavtal kan hjälpa till att lösa dessa problem. Policy Evaluation (kursen ges på engelska) Det huvudsakliga syftet med kursen är att lära studenterna att tillämpa sina samlade ekonomikunskaper på viktiga tillämpade ekonomiska och sociala problem. Studenterna får möjlighet att använda avancerade metoder i tillämpad ekonomi och kursen behandlar olika värderingsmetoder och diskuterar fördelar och nackdelar med dessa metoder. Dessutom presenteras de senaste metoderna för utvärdering av politiska beslut såsom sociala experiment, randomiserade experiment, och naturliga experiment. Development Economics (kursen ges på engelska) Det övergripande målet för är att ge studenterna en bred kunskap om utvecklingsekonomi, dvs. analys av den ekonomiska omvandlingen i utvecklingsekonomier. Det innebär en förståelse för både de teorier och de metoder som används vid analys av ekonomiska frågor i ett utvecklingssammanhang, och kunskap om de insikter och empiriska resultat som erhållits genom att tillämpa dem. Exempel på sådana frågor är vad som förklarar ekonomisk tillväxt, orsakerna till fattigdom, betydelsen av befolkningstillväxt, konsekvenserna av handelsliberalisering, etc. 15

16 Portfolio Investment (kursen ges på engelska) Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till grundläggande portföljteori, inklusive CAPM och APT asset pricing analysis och dess användning för att utvärdera en portföljs prestanda. Kursen ger också en introduktion till värderingen av derivatinstrument, inklusive optioner, terminer, terminer och swappar och deras olika användningsområden. I kursen ingår övningar och datorlaborationer där datainsamling och dataanalys genomförs som ska ge studenterna de praktiska färdigheterna att tillämpa teorin om portföljinvesteringar för att analysera investeringsmöjligheter och genomföra portföljförvaltning. Avancerad nivå termin 7-10 Avgång med masterexamen Under termin 7-10 läser studenterna vid ett av Handelshögskolan masterprogram. För information om vilka masterprogram som ges för studenter på ekonomprogrammet samt programspecifika behörighetskrav hänvisas till Graduate School. Masterprogram motsvarar fyra terminers studier på heltid (120 hp). Det är tre terminer av kurser (90 hp) och en termin uppsatsskrivande (30 hp). Masterprogram innehåller obligatoriska kurser, valbara kurser och examensarbete. Obligatoriska kurser är specifika för varje program och innehåller bland annat förberedande metodkurser inför examensarbetet. Kurser från andra masterprogram, eller efter särskilt godkännande, avancerade kurser som ges utanför Graduate School, kan vara möjliga val. För information om vilka obligatoriska och valbara kurser som finns inom programmen, hänvisas till utbildningsplan för respektive masterprogram. Studenter kan förlägga delar av studierna vid ett utländskt universitet, efter godkännande från Graduate School. Endast studenter med mycket goda studieresultat, utmärkta kunskaper i engelska och ett tydligt syfte med utlandsvistelsen kan få godkänt att studera vid något av våra partneruniversitet. 10. Övrigt Den studerande som antagits till programmet beviljas studieuppehåll med platsgaranti där det föreligger särskilda skäl som graviditet, lagstadgad föräldraledighet, sjukdom, militärtjänst, studerandefackliga uppdrag eller andra särskilda skäl som prövas individuellt. Ansökan om studieuppehåll sker hos studievägledaren. Studieuppehåll medges ej så tidigt under utbildningen att ytterligare en nybörjarplats behöver tas i anspråk vid återkomsten. I praktiken innebär detta att studieuppehåll inte medges under första terminen eller sjunde terminen på programmet. Student som inte fullföljer studierna på programmet, utan att ha anmält studieuppehåll, anses ha avbrutit sina studier och har endast möjlighet att återkomma till studierna på programmet i mån av plats. Student som vill avsluta sin programutbildning ska meddela studieavbrott till studievägledaren. Alla misstankar om fusk och plagiat i samband med examination ska anmälas till universitetets disciplinnämnd. Om studenter fälls för fusk eller plagiat, kan de stängas av från studier under en angiven tidsperiod. 16

17 (utdrag ur Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning, SFS 2006:1053) Allmänna mål för kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen Kandidatexamen Omfattning Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Mål Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Civilekonomexamen Omfattning Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. Mål För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet. Kunskap och förståelse För civilekonomexamen skall studenten - visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, - visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom 17

18 vissa delar av det valda ekonomiområdet, - visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och - visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet. Färdighet och förmåga För civilekonomexamen skall studenten - visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och - visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilekonomexamen skall studenten - visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För civilekonomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Övrigt För civilekonomexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Masterexamen Omfattning Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. Mål Kunskap och förståelse För masterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Färdighet och förmåga För masterexamen skall studenten 18

19 - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För masterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Självständigt arbete (examensarbete) För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Övrigt För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade kraven gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 19

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Logistic Management, Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Språkliga inriktningar

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Språkliga inriktningar Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Språkliga inriktningar Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Language orientation 180/300

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram med inriktning mot: - Humanekologi 180 hp - Miljöekonomi 180 hp+120 hp - Miljöplanering 180 hp - Miljöpolitik 180 hp - Uthålligt företagande

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1635-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Romanska språk Engelsk benämning: Romance languages Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1594- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Historia History Ämnet historia innefattar det systematiska studiet av det förflutna. Historiker studerar alla

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM EFI200 Finansiell ekonomi 1, 30 högskolepoäng Finance 1, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska institutionen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG200 Företagsekonomi 2, 30 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, AVDELNINGEN FÖR EKONOMPROGRAMMET

HANDELSHÖGSKOLAN, AVDELNINGEN FÖR EKONOMPROGRAMMET HANDELSHÖGSKOLAN, AVDELNINGEN FÖR EKONOMPROGRAMMET S1EPG Handelshögskolans ekonomprogram, 180 högskolepoäng Programme in Business and Economics, 180 Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1603-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Klassiska språk Inriktning: Grekiska Inriktning: Latin Engelsk benämning: Classical Languages Specialization:

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram japansk och kinesisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram japansk och kinesisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram japansk och kinesisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Japanese and Chinese orientation 180/300 higher education

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies EXAMENSBESKRIVNING Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies 1. Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1638-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens, Rysslands

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans Logistikprogram

Utbildningsplan för Handelshögskolans Logistikprogram Utbildningsplan för Handelshögskolans Logistikprogram Antagna fr.o.m. ht 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Logistics Management 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR Utbildningsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogrammet ekonomi hållbar utveckling, 180 högskolepoäng Syllabus for the Bachelor's programme in Business and Economics Sustainable Development, 180 credits

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Business and Economics, 240 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen är fastställd

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2016/702 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Politices kandidat Programkod: Programmets benämning: SGPOL Politices kandidat Högskolepoäng/ECTS: 180 Political Science Beslut

Läs mer