Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning"

Transkript

1 Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m /300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second cycle Fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse

2 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Handelshögskolans ekonomprogram, 180/300 högskolepoäng (hp), är fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen Utbildningen har en analytisk inriktning och ett flertal språkliga inriktningar. De språkliga inriktningarna ges i samarbete med Institutionen för språk och litteraturer vid Humanistiska fakulteten och innefattar engelska, franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Val av analytisk respektive språkliga inriktningar görs vid ansökningstillfället till programmet. Alla inriktningar startar endast på hösten. Denna plan gäller enbart den analytiska inriktningen. 2. Allmänna mål Handelshögskolans ekonomprogram leder fram till en ekonomie kandidatexamen (3 år) på grundnivå och en masterexamen (+ 2 år) på avancerad nivå om studenten väljer att läsa vidare på avancerad nivå efter avlagd kandidatexamen. Studenter som läser 3+2 år kan därutöver erhålla en civilekonomexamen. De allmänna målen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå anges i högskolelagen 1 kap 8-9 (SFS 2006:173 + SFS 2009:1037). Allmänna mål för utbildning till kandidatexamen, civilekonomexamen, respektive masterexamen som de anges i högskoleförordningen, bilaga 2 examensordning (SFS 2006:1053), finns bilagd denna utbildningsplan. 3. Programspecifika mål Den analytiska inriktningen på programmet syftar till att göra studenterna särskilt förtrogna dels med analytiska metoder relaterade till de ekonomiska ämnena i programmet, dels med de analytiska delarna av de ekonomiska ämnena i sig. Jämfört med de språkliga inriktningarna av programmet har den analytiska inriktningen därför en viss tyngdpunkt mot bl.a. ekonomisk teori, redovisning, finans och statistik. För studenter som väljer att läsa vidare på avancerad nivå gäller att de allmänna mål som anges i examensordningen för civilekonomexamen respektive masterexamen uppnås. För kandidatexamen måste studenterna uppnå utöver vad som anges som allmänna mål i examensordningen följande kompletteringar och konkretiseringar: Kunskap och förståelse: För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet visa kunskap om publikationstyper, informationskällor och söktjänster som är relevanta för kunskapsområdet ekonomi visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 2

3 visa kunskap om den globala resurs-, fördelnings- och miljöproblematiken samt kunskap om olika verktyg, och åtgärder på global, nationell och organisationsnivå som kan minska desamma Färdighet och förmåga: För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten visa färdighet att använda dels analytiska metoder relaterade till de ekonomiska ämnena i programmet, dels med de analytiska delarna av de ekonomiska ämnena i sig visa färdighet att använda vanligt förekommande IT-baserade verksamhetsövergripande stödsystem, såsom affärssystem och beslutstödssystem visa förmåga att analysera olika privata och offentliga aktörers roll som del av problem och lösningar för en hållbar samhällsutveckling Värderingsförmåga och förhållningssätt: För att erhålla examen efter slutförd programutbildning ska studenten visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning visa insikt om kopplingen mellan ekonomiska aktiviteter och en hållbar samhällsutveckling både för nuvarande och framtida generationer Programmet kännetecknas av progression (successiv fördjupning) när det gäller samtliga mål. Progressionen inom kunskaper och förståelse uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från tidigare kurser byggs på med fortsättningskurser på högre nivå. De förmågor och färdigheter som nämns ovan utvecklas också i programmet genom återkommande inslag där dessa tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär bland annat stegvis ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter. Färdighetsmoment ges både som enskilda moment och integrerat i programmets utbildningsutbud. Projektarbeten i samarbete med Handelshögskolans partnerföretag är ett sätt att förbereda studenterna för yrkeslivet. För information om var i utbildningen de allmänna respektive programspecifika målen uppfylls hänvisas till kursplaner. 4. Organisation Ekonomprogrammets grundnivå (kandidat, termin 1-6) har sin hemvist vid Företagsekonomiska institutionen. Programmets grundnivå leds av en programansvarig och ett programråd som är sammansatt av ledamöter utifrån programmets dominerande ämnesdelar samt av representanter för studenterna. Programansvariges roll är att i samråd med programrådet utveckla och kvalitetssäkra programmets innehåll och genomförande. För programmets avancerade nivå (master, termin 7-10) ansvarar Graduate School. 3

4 5. Programmets upplägg och innehåll De tre första terminerna är gemensamma för samtliga studenter antagna till analytisk inriktning. Under dessa terminer läses grundkurser i företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik. Inför termin 4 väljer studenten huvudområde enligt fastställda ansökningsrutiner. Valbara huvudområden är finansiell ekonomi, företagsekonomi och nationalekonomi. På termin 4 läses fortsättningsnivån inom valt område. För studier på termin 4 krävs att minst 60 hp av kurserna på de inledande tre terminerna är godkända vid terminsstart. Termin 5 läses väsentligen valfria kurser. Under denna termin kan utbildningen förläggas utomlands på något av Handelshögskolans partneruniversitet. Krav ställs på avklarad studieprestation för att beredas plats vid ett partneruniversitet; godkänt resultat om minst 60 hp vid ansökningstillfället. Under programmets termin 6 läses en fördjupningsinriktning inom huvudområdet (finansiell ekonomi, företagsekonomi eller nationalekonomi) och då skrivs även ett examensarbete i grupper om två studenter. Examensarbetet skrivs på svenska eller engelska. Examensarbeten som skrivs på svenska ska innehålla en sammanfattning på engelska. Krav ställs på avklarad studieprestation för att kunna påbörja den sista utbildningsterminen på grundnivå (termin 6); godkänt resultat om minst 105 hp varav minst 45 hp från grundkurs och fortsättningskurs inom huvudområdet. Om fler studenter söker en viss specialisering inom huvudområdet än vad det finns platser kommer urval att göras. Studenter som väljer att avsluta utbildningen med en masterexamen väljer under termin 6 masterprogram enligt fastställda ansökningsrutiner. För information om vilka program som ges för studenter på ekonomprogrammet samt programspecifika behörighetskrav hänvisas till Graduate School. Masterprogram motsvarar fyra terminers studier på heltid (120 hp). Det är tre terminer av kurser (90 hp) och en termin uppsatsskrivande (30 hp). Figuren nedan ger en schematisk bild över programmets struktur. I avsnitt 9 återfinns en detaljerad beskrivning av kursstruktur och innehåll. 4

5 Termin Kurser 1 Marknadsföring, 7,5 hp Ledning och organisation, 7,5 hp Statistik 1, 7,5 hp Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp 2 Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Externredovisning, 7,5 hp Statistik 2, 7,5 hp 3 Internationell ekonomi, 7,5 hp Grundläggande finansiell ekonomi, 7,5 hp Juridik, 15 hp Finansiell ekonomi Företagsekonomi Nationalekonomi 4 Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Externredovisning 2, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp Finance 1, 7,5 hp 5 *) History of Finance, 7,5 hp Managerial economics, 7,5 hp Rättsliga aspekter på företagsfinansiering, 7,5 hp Finance 2, 7,5 hp 6 Financial Econometrics, 7,5 hp Finance 3, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Marknadsplanering, 7,5 hp Strategi, 7,5 hp Investering och finansiering, 7,5 hp Operativ styrning, 7,5 hp Ledningens personalansvar, 7,5 hp Projektledning, 7,5 hp Tillämpad redovisning med IT, 7,5 hp Företagsanalys med IT, 7,5 hp Valbara inriktningar, 30 hp: Kandidatkurser, 15 hp Examensarbete, 15 hp Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Makroteori, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp International Economics and Financial Markets, 7,5 hp History of Finance, 7,5 hp Industrial Economics eller Portfolio Investment, 7,5 hp Statistik 3, 15 hp Basic Econometrics, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp 7-10 Masterprogram Masterprogram Masterprogram *) Kurserna på termin 5 är de som erbjuds studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan. 6. Undervisning och former för bedömning Utgångspunkten för val av undervisningsformer är att stimulera studentaktivitet, främja studenternas förståelse (djupinlärning) och uppmuntra till samarbete. Inom ramen för programkurserna varieras undervisningsformerna för att ge studenterna utrymme för egna reflektioner, bearbetning av litteratur och för diskussioner med lärare och medstudenter i syfte att inhämta, utvidga och fördjupa kunskap. För att öka studenternas anställningsbarhet och för att nå examenmålen är det viktigt att studenterna får möjlighet att under kurserna möta personer som är verksamma i arbetslivet. Målsättningen är därför att det ska ingå gästföreläsare och/eller någon uppgift med anknytning till privat eller offentlig sektor i varje kurs på programmet. Säkra och värdera information är också centralt för anställningsbarheten varför undervisningsformer för att stärka den typen av färdigheter tillämpas inom ramen för utbildningen. Undervisning på termin 1-6 sker på svenska eller engelska, medan termin 7-10 i normalfallet ges på engelska. Litteratur på engelska är vanligt förekommande under hela utbildningen. I likhet med undervisningsformer varieras examinationsformerna för att kunna bedöma skilda dimensioner av studenternas förståelse och för att inte konsekvent gynna/missgynna vissa studenter. Exempel på examinationsformer som används är muntliga och skriftliga tentamina (salstentamen/hemtentamen), praktikfall, aktivt deltagande i seminarier, laborationer och projektarbeten. Centralt för studenternas anställningsbarhet är förmåga att analysera, kommunicera och presentera material och det 5

6 motiverar varför det alltid särskilt beaktas vid val av examinationsformer inom ramen för en kurs. Betyg sätts för kurs och del av kurs. Följande betyg förekommer: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). 7. Förkunskapskrav För tillträde till programmet, analytisk inriktning, krävs grundläggande behörighet samt: Engelska 6/B Matematik 3B/3C/C Samhällskunskap 1B/A Kravet på kurser i angivna ämnen ska avse lägst betyget E/G/3. Ovan angivna förkunskapskrav gäller för antagning till programmet. Utöver detta gäller för fortsatta studier inom programmet de förkunskapskrav som specificeras för respektive kurs och som framgår av respektive kursplan. 8. Examen Beroende på vald studiegång leder programmet fram till en ekonomie kandidatexamen, 180 hp, med huvudområdet finansiell ekonomi, företagsekonomi eller nationalekonomi (Degree of Bachelor of Science with a major in Financial Economics/Business Administration/Economics) samt en masterexamen, 120 hp, med huvudområde kopplat till vilken inriktning som valts (Degree of Master of Science with a major in [vald inriktning]. Studenter som erhåller masterexamen har även möjlighet att erhålla civilekonomexamen (Degree of Master of Science in Business and Economics). Studenter som med godkänt resultat genomgått utbildningsprogrammet kan ansöka om examensbevis via studentportalen. Mer information om examen: 9. Detaljerad beskrivning av programmets kursstruktur och innehåll Grundnivå termin 1-3 Grundskedet Under detta skede läggs grunden för utbildningen. Här ingår grunderna i företagsekonomi (1-30 hp), juridik (1-15 hp), nationalekonomi (1-30 hp och statistik (1-15 hp). Grundskedets terminsvisa upplägg är följande: 6

7 Termin Kurser 1 Marknadsföring, 7,5 hp Ledning och organisation, 7,5 hp Statistik 1, 7,5 hp Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp 2 Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Externredovisning, 7,5 hp Statistik 2, 7,5 hp 3 Internationell ekonomi, 7,5 hp Grundläggande finansiell ekonomi, 7,5 hp Juridik, 15 hp Marknadsföring I kursen ingår ämnets teoretiska och historiska utveckling samt den externa och interna affärsmiljön. Marknadsföringsprocessen behandlas ur ett managementperspektiv och strategiska frågeställningar behandlas inom ramen för en nulägesanalys av marknadens förutsättning. Kvalitativ prognosmetodik samt strategiska beslut kring köparbeteende, segmentering och positionering ingår även i kursen. Ledning och organisation I kursen ingår grundläggande begrepp och synsätt inom management med såväl ett historiskt perspektiv, som en belysning av dagens situation och förändringar i organisationssamhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. I kursen ingår seminarier där vardagspraktiken analyseras på såväl organisationsnivå som individnivå. Statistik 1 Kursen behandlar metoder som används för att sammanställa, presentera och beräkna sammanfattande mått för beskrivning av statistiska datamaterial. I kursen presenteras även grunderna till sannolikhetslära. Grundläggande makroekonomi Kursen introducerar modernt makroekonomiskt tänkande och olika sätt att analysera en ekonomi som en helhet. Viktiga moment är hur centrala ekonomiska storheter som bruttonationalprodukt, inflation, arbetslöshet och tillväxt mäts samt hur dessa bestäms i en ekonomi. Vidare behandlas den ekonomiska politikens möjligheter. Grundläggande mikroekonomi Kursen beskriver hur marknadsmekanismen fungerar för att allokera resurser till produktion av olika varor och tjänster och vilka ekonomisk-politiska verktyg som kan användas för att korrigera marknadens utfall. Först studeras de faktorer som bestämmer efterfrågan och utbudet på en marknad och hur dessa interagerar genom prismekanismen. Vidare behandlas företagens agerande under olika marknadsstrukturella egenskaper och prisbildningen på resursmarknaderna, speciellt arbetsmarknaden. Begreppet ekonomisk effektivitet definieras och analyseras under olika marknadsformer. 7

8 Slutligen diskuteras brister som kan förekomma i marknadssystemets förmåga att allokera resurser och olika alternativa ingrepp som myndigheterna kan vidta och dess effekter på marknadsutfallet. Ekonomistyrning En organisations olika styrmedel är tänkta att bidra till förverkligandet av dess strategi. I delkursen ekonomistyrning behandlas grundläggande begrepp och modeller för att bedöma organisatoriska enheters, produkters och tjänsters måluppfyllnad som exempelvis ekonomiska prestationer. Fokus läggs främst på formella styrmedel, som olika modeller för nyckeltalsstyrning, produktkalkylering och budgetering. Studenten tränas i de formella styrmedlens praktik, men också i att djupare förstå ekonomistyrningens roll i olika verksamheter. Externredovisning Externredovisning kan betraktas ur två perspektiv, producent- respektive användarperspektiv. Producentperspektivet fokuserar på frågan hur man gör när man redovisar och en del är hanteringen av det tekniska systemet (bokföring). Användarperspektivet fokuseras på hur man tolkar och använder redovisningsinformation och en viktig del är förståelsen för hur de val och bedömningar som företagsledningen kan göra påverkar utfallet i de ekonomiska rapporterna. Kursen behandlar elementärt hur det tekniska systemet ska hanteras men kursens fokus ligger på användarperspektivet. En genomgång av regler som tar upp både formella frågor och värderingsfrågor görs för att skapa förståelse för vilka effekter redovisningsval får på de ekonomiska rapporterna. Statistik 2 Kursen bygger på tidigare genomgången kurs i statistik, Statistik 1. I kursen introduceras några olika diskreta och kontinuerliga slumpvariablers sannolikhetsfördelningar. Grunderna i statistisk slutledning i form av skattningsmetodik presenteras. Innebörden i centrala begrepp som t.ex. konfidensintervall och felmarginal redogörs för. Olika typer av fel som kan förekomma i statistiska undersökningar diskuteras och mått på osäkerhet i resultaten beräknas. Dessutom presenteras hur signifikanstest genomförs för några olika situationer och hur resultaten från dessa test används för att dra slutsatser om populationer utifrån stickprov. Internationell ekonomi De övergripande målen med kursen är att förklara drivkrafterna bakom internationell handel och internationella faktorrörelser och att ge grunderna till hur det internationella betalningssystemet är uppbyggt och dess betydelse för en öppen ekonomi. Kursens teoretiska innehåll diskuteras både med exempel från nu rådande ekonomiska förhållanden men också utifrån ett ekonomisk-historiskt perspektiv för att bredda och fördjupa förståelsen. I kursen behandlas vilka förutsättningar som ges för den ekonomiska politiken och dess konsekvenser både när det gäller handelspolitik och penning- och finanspolitik i en öppen ekonomi. Andra områden som diskuteras i kursen är u-ländernas utvecklingsproblem och ekonomisk integration och speciellt den europeiska integrationen och dess påverkan på den ekonomiska politiken. 8

9 Grundläggande finansiell ekonomi Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Ett nyckelbegrepp är räntan och en stor del av kursen behandlar olika ränteteorier och olika orsaker till ränteförändringar. Vidare behandlas valutamarknadens funktion, växelkursens bestämning och växelkursrisker. Ett avsnitt av kursen behandlar bestämningen av priser och ränterisker för olika finansiella instrument. Slutligen ges grunderna för hur företag och finansiella institutioner, huvudsakligen banker, hanterar kredit- och ränterisker. De institutionella och tekniska förändringarna förklaras även i ett ekonomisk-historiskt perspektiv för att ge ökad insikt om modellernas styrkor och begränsningar. Juridik I kursen ligger fokus på avtals- och köprätt men även konkurrens-, miljö- och äganderätt ingår. Utöver detta ger kursen en breddning av kunskaperna inom affärsjuridik genom att komplettera med bl. a obeståndsrätt, krediträtt och sakrätt. Kursen ger även en översiktlig bild av relevanta delar av skatterätten och associationsrätten. Grundnivå termin 4-6 Fortsättnings- och fördjupningsskedet Under detta skede läses obligatoriska fortsättnings- och fördjupningskurser (31-90 hp) inom valt huvudområde; finansiell ekonomi, företagsekonomi eller nationalekonomi. Under termin 5 läses valfria kurser och utbildningen kan förläggas utomlands på något av Handelshögskolans partneruniversitet. För huvudområdet finansiell ekonomi gäller dock att kurser motsvarande minst 15 hp måste läsas inom området under termin 5 och att övriga 15 hp är valfria inom företagsekonomi och/eller nationalekonomi. Huvudområde Finansiell ekonomi, hp Termin Kurser 4 Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Externredovisning 2, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp Finance 1, 7,5 hp 5 Följande kurser erbjuds de studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan: History of Finance, 7,5 hp Managerial economics, 7,5 hp Rättsliga aspekter på företagsfinansiering, 7,5 hp Finance 2, 7,5 hp 6 Financial Econometrics, 7,5 hp Finance 3, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Metoder för ekonomisk analys Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper vad det avser matematiska och statistiska metoder som tillämpas inom den ekonomiska teorin. Kursen ger en god förståelse för 9

10 centrala delar av algebra, analys samt finansmatematik. Kursen ger förutsättningar för studenten att kunna tillgodogöra sig abstrakta ekonomiska modeller. Externredovisning 2 Kursen fokuserar på teoretiska aspekter av de mätproblem som uppstår när externredovisning ska användas för att avbilda och beskriva verksamheten i ett företag. Sådana teoretiska aspekter inkluderar övergripande strukturer och principer i den externa redovisningen. Inom redovisningsteori fokuseras underliggande strukturer som finns inom redovisningen, samt hur olika strukturer avspeglas i ett antal aktuella redovisningsregler. Företagsanalys behandlar hur användare av årsredovisning påverkas av företagens (och reglerarnas) redovisningsval, samt hur gjorda val avspeglas i faktiska årsredovisningar. Mikroteori Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den mikroekonomiska teorin. Teorin för de enskilda konsumenternas och producenternas beteenden fördjupas och knyts samman i teorin för den allmänna jämvikten. Avvikelser från den fullkomliga konkurrensmodellen i form av konkurrensbegränsningar, externaliteter och asymmetrisk information studeras. Kursen ger förutsättningar för fördjupade studier i mer specialiserade kurser såsom finansiell ekonomi, offentlig ekonomi eller miljöekonomi. Finance 1 Kursen är en introduktion till flera viktiga frågor inom corporate finance, såsom: nuvärdeskalkyler, värdering av värdepapper, noll-kupongs-räntor, portföljoptimering, Capital Asset Pricing, kapitalstruktur, optionsvärdering, emission av lån och aktier. Kursen ger också en inblick i att utvärdera anlyser från investmentbanker. History of Finance (kursen ges på engelska) Kursen pekar på viktiga vändpunkter i utvecklingen av finansiell teori samt viktiga historiska händelser från ett finansiellt perspektiv. Vi följer den kronologiska utvecklingen av finansiell teori under århundraden och beskriver större teoretiska genombrott. Syftet med kursen är att göra den studerande förtrogen med historiska finansiella händelser för att göra analogier med händelser idag samt att identifiera ursprunget av större bidrag. Managerial economics (kursen ges på engelska) Kursen visar hur olika typer av affärsproblem kan modelleras och analyseras i ett ekonomiskt teoretiskt ramverk. Ett kvantitativt perspektiv tillämpas i hela kursen, där särskild vikt läggs vid tillämpning av ekonomiska principer och metoder för beslutsprocessen i företag under olika risk och osäkerhet. Rättsliga aspekter på företagsfinansiering Kursen ska ge grundläggande kunskap om de regler som omgärdar ett företags finansiering för såväl privata som publika bolag. Vidare ger kursen en kunskap om: olika bolagsformer, hur avtal utformas, börsregler, informationsplikt samt relevant krediträtt. Finance 2 (kursen ges på engelska) Kursen fokuserar på situationer där några av de vanliga antagandena för finansiella modeller inte är för handen, t.ex. tillgångar som inte kan lånas och därefter säljas. Sådana 10

11 situationer uppstår vanligen i samband med: real-optioner, projektvärdering, incitamentskontrakt, onoterade bolag och väsentligt humankapital. Financial Econometrics (kursen ges på engelska) Kursen behandlar grundläggande metoder för empirisk analys av finansiella data. Fokus ligger på att bygga en förståelse för tankarna bakom, och tillämpningen av, de metoder som är oftast används i den empiriska analysen av finansiella data. Kursen ger förståelse för de frågor som uppstår vid empirisk analys av finansiella data. Finance 3 (kursen ges på engelska) Kursen ger en översikt av teoretisk och empiriskt arbete i modern Corporate Finance samt förklarar teorier kring bolagsstyrning, principal-agentproblem och asymmetrisk information. Studenten kommer att få en god förståelse för teoretiska modeller på olika corporate finance områden såsom: kapitalstruktur, asymmetrisk information och bolagsstyrning samt hur dessa områden påverkar företagens beslut. Huvudområde Företagsekonomi, hp Termin Kurser 4 Marknadsplanering, 7,5 hp Strategi, 7,5 hp Investering och finansiering, 7,5 hp Operativ styrning, 7,5 hp 5 Valfria kurser, 30 hp Följande kurser erbjuds de studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan: Ledningens personalansvar, 7,5 hp Projektledning, 7,5 hp Tillämpad redovisning med IT, 7,5 hp Företagsanalys med IT, 7,5 hp 6 Valbara kandidatinriktningar, 30 hp: Management Marknadsföring Industriell och finansiell management Redovisning Marknadsplanering Kursen innehåller två olika delar. Innehållet i del 1 tar fasta på teoretisk kunskap och modeller inom marknadsplanering sett ur ett konsumentperspektiv såväl som ur ett näringspolitiskt och samhällspolitiskt perspektiv. I framtagandet av en marknadsplan ges perspektiv på hur skilda miljöförutsättningar påverkar denna process. Viktiga delar av den svenska marknadsföringslagstiftningen ingår också i denna del. I del 2 tränas forskningsmetodik och färdigheter vid utformandet av en marknadsplan för ett företag. Kritisk reflektion, etiska ställningstaganden, granskning och analys av marknadsinformation ingår i projektarbeten. 11

12 Strategi Kursens innehåll behandlar organisationer och organisering med tonvikt på strategi. Efter kursen ska studenterna kunna resonera kritiskt och självständigt kring strategiproblem med hjälp av kurslitteratur samt arbeta självständigt med att analysera specifika strategiproblem. Dessa förmågor är centrala för framtida ledare inom såväl privat som offentlig sektor. Investering och finansiering I företag skapas avkastning genom investeringar som ger mer resurser än vad de förbrukar och tar i anspråk. Denna kurs innehåller metoder och modeller, huvudsakligen baserade på ett kvantitativt synsätt, som kan användas för utvärdering av reala och finansiella beslut på såväl kort som lång sikt. Kursen täcker de huvudsakliga teman som traditionellt ingår i grundläggande investeringskalkylering och företagsfinansiering. Kursen går ett steg längre än vad de flesta kurser på denna nivå gör; då även risk som en parameter inkluderas i analysen. Kursen tar tillvara det faktum att studenterna är tränade i matematisk problemformulering och problemlösning då aktuella beslutsproblem ges en analytisk formulering och löses numeriskt. Operativ styrning I den operativa verksamheten i ett företag skapas förädlingsvärde genom transformering av inputsresurser (inputs) till varor och tjänster. Denna kurs innehåller metoder och modeller, huvudsakligen baserade på ett kvantitativt synsätt, som kan användas för rationell styrning av den operativa verksamheten i företag och organisationer. Kursen täcker de huvudsakliga teman som traditionellt ingår i grundläggande operativ styrning när operationsanalytisk metod används för t.ex. kapacitetsplanering, kvalitetsstyrning, projektstyrning, schemaläggning och lagerstyrning. I kursen ingår även moment i linjärprogrammering och statistisk stickprovsteori. Kursen innehåller moment som ska stärka studentens generiska kunskaper. Analysförmåga och skriftlig kommunikationsfärdighet tränas vid lösning av matematiska problem i samband med laborationer där även datoriserad programvara används. Ledningens personalansvar Kursen behandlar de olika problem som uppstår i samband med företagets strategiska kompetensförsörjning och hur dessa kan lösas genom såväl juridiska som organisatoriska verktyg. Det innebär att hantera ett brett spektrum frågor om rekrytering, personalutveckling, arbetsmiljö och uppsägningar. Kursen använder sig av case-metodik och integrerar ämnesområdena arbetsrätt och human resource management. Projektledning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om projektarbete. Kursen är främst inriktad på projektarbete som metod och praktisk tillämpning, men det finns också inslag som ger teoretisk kunskap om projektstyrning, kommunikation och utvecklingsarbete. Det praktiska arbetet innebär att pröva projektverktyg parallellt med den teoretiskt orienterade undervisningen. Tillämpad redovisning med IT I kursen ingår momenten externredovisning respektive ekonomistyrning. I tidigare kurser har den normativa sidan av externredovisning, i form av lagregler och rekommendationer, och ekonomistyrning, i form av hävdvunnen kunskap som uttrycks i 12

13 olika modeller, behandlats. Centralt för denna kurs är istället den praktiska tillämpningen inom respektive område. Analytisk förmåga förvärvas genom studenternas arbete med praktikfall, som utförs med stöd av moderna informationsverktyg. Momentet externredovisning berör en diskussion kring normgivning för icke-noterade företag samt upprättande av bokslut, årsredovisning och kassaflödesanalys. Momentet ekonomistyrning innehåller bl. a en planeringsprocess där rörelseresultat, finansiering, investering och likviditet ska sammanvägas. Vidare görs en utredning av företagets behov av redovisningsinformation för styrning samt utveckling av informationsmodeller för att tillgodose detta. Ytterligare moment behandlar framåtinriktat analysarbete. Företagsanalys med IT Kursen syftar till att stärka studenternas färdigheter i att förstå och analysera företag. Kursen består av flera delar. I en första del får studenten en översikt över aktuella perspektiv för företagsanalys. Denna del följs av en introduktion till det beslutsstödsverktyg som ska användas för att genomföra analysen. I en tredje del genomför studenterna gruppvis en analys av ett anonymiserat företag med utgångspunkt att finna problem och föreslå möjliga handlingsplaner. Analysen baseras på faktisk data täckande flera år av verksamhet och genomförs i ett marknadsledande beslutsstödsverktyg. I en avslutande del rapporterar och redovisar studenterna sina resultat till en tänkt företagsledning. På termin 6 ingår teorikurser omfattande 15 hp och ett examensarbete omfattande 15 hp inom vald kandidatinriktning. Observera att de inriktningar som anges i tabellen ovan är de som i normalfallet kan väljas. Huvudområde Nationalekonomi, hp Termin Kurser 4 Metoder för ekonomisk analys, 7,5 hp Makroteori, 7,5 hp Mikroteori, 7,5 hp International Economics and Financial Markets, 7,5 hp 5 Valfria kurser, 30 hp Följande kurser erbjuds de studenter som väljer att läsa termin 5 vid Handelshögskolan: History of Finance, 7,5 hp Industrial Economics eller Portfolio Investment, 7,5 hp Statistik 3, 15 hp 6 Kandidatkurser, 15 hp Basic Econometrics, 7,5 hp Environmental Economics, Policy Evaluation, Development Economics eller Portfolio Investment, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Observera att de valbara kurser som anges i tabellen på termin 5 och 6 är de som i normalfallet kan väljas. 13

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Industriell Ekonomi Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer