Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt"

Transkript

1 INSYN I EU POLITIKEN En välfungerande gemensam marknad för finanstjänster bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt Bank- och finanstjänster Åtgärder inom finanssektorn som omfattar hela EU säkerställer en motståndskraftig finansbransch som gör det möjligt för medborgare och företag att spara, försäkra sig mot risker och investera i vår gemensamma framtid.

2 INNEHÅLL Varför behöver vi en gemensam marknad för finanstjänster? 3 Vilka är EU:s främsta verksamhetsområden? 6 INSYN I EU-POLITIKEN Framtiden 12 Läs mer 12 Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU-politiken, som beskriver vad EU gör på sina olika politikområden, varför politiken ser ut som den gör och vilka resultat EU har uppnått. Broschyrerna hittar du här: Så fungerar Europeiska unionen Europa på tolv lektioner Europa 2020 EU:s tillväxtstrategi EU:s grundare Bank och finans Bedrägeribekämpning Budget Digital agenda för Europa Ekonomiska och monetära unionen och euron Energi Folkhälsa Forskning och innovation Gränser och säkerhet Handel Havsfrågor och fiske Humanitärt bistånd och civilskydd Inre marknaden Internationellt samarbete och utveckling Invandring och asyl Jordbruk Klimatåtgärder Konkurrens Konsumentskydd Kultur, film och media Miljö Näringsliv Regionalpolitiken Rättvisa, grundläggande rättigheter och jämlikhet Skatter Sysselsättning och socialpolitik Säkra livsmedel Transport Tullar Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utrikes- och säkerhetspolitik Utvidgning Insyn i EU-politiken: Bank- och finanstjänster Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Information för allmänheten 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet uppdaterades i november 2014 Omslag och bild på sidan 2: ccvision.de 12 s ,7 cm ISBN doi: /19658 Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2015 Europeiska unionen, 2015 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavaren.

3 B a n k - o c h f i n a n s t j ä n s t e r 3 Varför behöver vi en gemensam marknad för finanstjänster? Finansinstitut och finansmarknader spelar en viktig roll för alla utvecklingsländers ekonomi. De tillhandahåller lån till hushåll och företag. De gör det möjligt för enskilda personer att spara och investera i sin framtid och att använda sina besparingar på ett sätt som stöder ekonomin. De hjälper företag och hushåll att hantera och försäkra sig mot risker på ett bättre sätt och underlättar även betalningstransaktioner. Genom att uppfylla dessa viktiga funktioner bidrar ett välfungerande finanssystem till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt. Omvänt kan en kollaps i finanssystemet få långtgående negativa konsekvenser för ekonomin som helhet. Finansmarknaderna hänger nära samman med varandra: den ekonomiska kris som nyligen inträffade visade att inget enskilt EU-land kan sköta sin finanssektor och övervaka den ekonomiska stabiliteten på egen hand. Till följd av krisen har EU genomfört en ambitiös reform av finansregleringssystemet med syfte att återställa den ekonomiska stabiliteten och bygga upp ett sunt och motståndskraftigt finanssystem som gynnar ekonomin och stärker EU:s förmåga att hantera framtida finansiell och ekonomisk turbulens. EU har skapat en gemensam regelbok som innehåller gemensamma regler för finanssektorn och riktlinjer för enhetlig tillämpning av dessa inom hela EU. För att kunna genomföra dessa reformer har EU-kommissionen under de senaste fem åren lagt fram över 40 lagstiftningsförslag som syftar till att återställa förtroendet för marknaden, den ekonomiska stabiliteten och det europeiska finanssystemets integritet och effektivitet. Den viktigaste av dessa reformer var att skapa den så kallade bankunionen (se nedan). De fyra friheterna Hörnstenarna för den gemensamma marknaden (som också brukar kallas inre marknaden) är fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Detta kallas för de fyra friheterna och finns inskrivet i EU-fördraget. Fördraget ger dessutom EU-institutionerna rätt att införa lagar som är bindande för nationella myndigheter. EU-kommissionen har den viktiga uppgiften att föreslå EU-lagstiftning om finanstjänster och se till att EU-lagstiftningen tillämpas på rätt sätt inom hela EU, både av enskilda personer, av företag, nationella myndigheter och andra EU-institutioner. EU-lagstiftningen föreslås av EU-kommissionen och antas av Europaparlamentet, som väljs direkt av EU-medborgarna, samt av EU:s ministerråd, där alla de 28 medlemsländerna finns representerade. Tillsammans kallas parlamentet och rådet för medlagstiftarna. istockphoto/tan Wei Ming Att återställa förtroendet för finanssystemet är ett av huvudsyftena med EU:s bankunion och den gemensamma regelboken.

4 4 I n s y n i E U p o l i t i k e n Reuters/BSIP EU har vidtagit åtgärder för att reformera och stärka finanssektorn, med särskilt fokus på tillsyn över banker och rekonstruktion av banker som hamnar i svårigheter (bankunionen). Tack vare EU-lagstiftningen kan de europeiska finansmarknaderna och finanstjänsterna fungera på ett integrerat, öppet, konkurrenskraftigt och effektivt sätt, något som är fördelaktigt för oss alla. För enskilda personer innebär det att man får tillgång till finanstjänster av hög kvalitet var man än befinner sig inom EU, till exempel när det gäller att öppna ett bankkonto, investera där man får den bästa avkastningen eller att köpa en fastighet. För företag kan det till exempel innebära att man får möjlighet att expandera utanför landets gränser eller locka investerare från andra EU-länder. En gemensam marknad för både konsumenter och företag Den gemensamma marknaden för finanstjänster omfattar EU:s 500 miljoner konsumenter och miljontals företag, som alla har rätt att köpa finanstjänster från vilken leverantör de vill, med samma villkor och åtaganden inom hela EU. Därmed kan de fatta mer välgrundade beslut, vilket i sin tur leder till bättre avkastning på investeringar och större effekt när det gäller att stärka den gemensamma marknaden och stimulera konkurrenskraft, innovation och tillväxt. Reform av EU:s regler för finanstjänster Under de senaste fem åren har EU haft en ambitiös agenda för regleringsreformer som är anpassad för att följa de standarder som man kommit överens om med internationella partner inom G20. Under den ekonomiska kris som vi nyligen har haft uppstod specifika risker som hotade den ekonomiska stabiliteten i euroområdet och EU som helhet, vilket medförde krav på djupare integration för att ge banksektorn en stabilare grund att stå på och återställa förtroendet för euron. Detta ledde i sin tur till att man bildade den så kallade bankunionen. Syftet med all finanslagstiftning inom EU har varit att återställa den ekonomiska stabiliteten och bygga upp ett finanssystem som gynnar EU:s ekonomi och bidrar till att styra EU tillbaka in på rätt väg mot hållbar tillväxt. För att uppnå det målet har EU-kommissionen föreslagit över 40 lagar på knappt fem år för att säkerställa att bankerna har ett större och bättre kapital, och att de stärker sin riskhantering och går försiktigare fram än man tidigare har gjort. Reformen har förbättrat finansmarknadernas sätt att arbeta och gjort infrastrukturen för finanstjänster, till exempel värdepapperscentraler, stabilare och motståndskraftigare mot kriser. EU har även infört gemensamma regler som ska se till att det är aktieägare och fordringsägare inte EU:s skattebetalare som i första hand får stå för notan när en bank går omkull. Dessutom har man bildat tre nya europeiska myndigheter för finansiell tillsyn: Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa). Dessa europeiska tillsynsmyndigheter ska dock inte ersätta motsvarande nationella myndigheter. Målet är inte att flytta över kontrollen över finansinstituten till EU-organen, utan att skapa ett nätverk av myndigheter där de nationella myndigheterna ansvarar för daglig tillsyn och de europeiska myndigheterna i nära samarbete med de nationella myndigheterna och med respekt för deras expertis ansvarar för samordning, övervakning, och vid behov medling mellan nationella myndigheter. Ett sådant nätverk bidrar till att samordna de tekniska

5 B a n k - o c h f i n a n s t j ä n s t e r 5 regler som gäller för finansinstitut enligt den gemensamma regelboken. EU har även inrättat Europeiska systemrisknämnden (ESRB) som ska övervaka hot mot finanssystemets stabilitet. Nämnden kommer att varna i god tid när det dyker upp potentiella risker för systemet som helhet och utfärda rekommendationer för hur man ska hantera dem. De här nya myndigheterna ska garantera rättvisa spelregler för alla berörda EU-länder. De gör det möjligt för finansinspektörer att använda samma standarder för inspektion inom hela EU. Reformerna gör att finansmarknaderna fungerar smidigare, vilket gynnar både konsumenter, små och medelstora företag och ekonomin som helhet. De flesta av kommissionens förslag till finansiella reformer har antagits av Europaparlamentet och EU:s ministerråd på rekordtid, och många av dem har redan trätt i kraft. Tack vare detta har EU kunnat stärka den ekonomiska stabiliteten och finanssystemets motståndskraft för att minska sannolikheten för och effekten av framtida ekonomiska kriser inom EU, återställa och fördjupa EU:s gemensamma marknad för finanstjänster till nytta för invånare och företag, säkra marknadens integritet och förtroendet för EU:s finanssystem genom att skydda konsumenter och investerare, motverka missbruk av marknaden och förbättra uppgiftslämning och insyn, effektivisera EU:s finanssystem för att minimera transaktionskostnaderna och se till att finanstjänster prissätts på ett korrekt sätt för att minimera de underliggande riskerna. Reformen har redan gett påtagliga resultat. Utifrån de simuleringar som EU-kommissionen har genomfört beräknas reformerna inom banksektorn skapa en ekonomisk vinst på omkring 0,6 1,1 % av EU:s bruttonationalprodukt (BNP) per år (eller cirka miljarder euro per år, baserat på EU:s BNP för 2013). Då har man inte räknat med andra reformer som också bidrar till bättre stabilitet inom finanssektorn. En gemensam valuta stärker den gemensamma marknaden En finansmarknad fungerar bättre när alla använder samma valuta. Det första steget mot en gemensam valuta togs den 1 januari 1999, när euron skapades. Exakt tre år senare togs eurosedlarna och euromynten i bruk. I dag används euron av konsumenter och företag i 18 EU-länder (19 från den 1 januari 2015, då Litauen tillkommer) som gemensamt kallas för euroområdet. Euron demonstrerade sin motståndskraft under den europeiska statsskuldskrisen, då den behöll sin köpkraft tack vare att EU hjälpte svårt skuldsatta länder. Euron används också ofta vid internationella betalningar och är numera världens näst viktigaste valuta efter den amerikanska dollarn. (Du hittar mer information om euron i publikationen Insyn i EU-politiken: Ekonomiska och monetära unionen och euron.) istockphoto/claudio Arnese Euron används som en gemensam valuta av konsumenter och företag i 18 EU-länder (19 från den 1 januari 2015) som gemensamt kallas för euroområdet.

6 6 I n s y n i E U p o l i t i k e n Vilka är EU:s främsta verksamhetsområden? Bankunionen I juni 2012 kom EU:s stats- och regeringschefer överens om att skapa en bankunion som ett komplement till den ekonomiska och monetära unionen och att centralisera tillämpningen av EU-regler för banker i euroområdet (samt de länder som inte använder euron men ändå vill vara med). Bankunionen består av två pelare. Bankunionens två pelare Den första pelaren är den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) som innebär att de viktigaste tillsynsuppgifterna för banker inom euroområdet och andra länder som deltar överförs till Europeiska centralbanken (ECB). Huvuduppgiften för ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna, som arbetar nära tillsammans inom ett integrerat system, är att kontrollera att bankerna följer EU:s bankregler och att hantera ekonomiska problem på ett tidigt stadium. ECB, som fick full befogenhet att utöva sin funktion som tillsynsmyndighet den 4 november 2014, utövar direkt tillsyn över de största eller mest betydande bankerna medan de nationella tillsynsmyndigheterna fortsätter att övervaka alla de andra. Den andra pelaren är den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM). I de sällsynta fall då en bank går omkull kommer den gemensamma resolutionsmekanismen att göra avvecklingen av banken effektivare genom en gemensam resolutionsnämnd (SRB) och en gemensam resolutionsfond (SRF). Det kommer i första hand att vara aktieägarna och fordringsägarna, och först därefter den gemensamma resolutionsfonden, som får stå för kostnaderna när en bank går omkull inte skattebetalarna som tidigare. Resolutionsfonden finansieras uteslutande av bidrag från samtliga banker i de länder som deltar. Den gemensamma resolutionsnämnden är utrustad med tydliga beslutsregler för gränsöverskridande bankavveckling och mycket erfaren personal. Nämnden kommer därför att kunna avveckla banker mycket effektivare än de olika nationella resolutionsmyndigheter som finns i dag. De flesta av bestämmelserna för den gemensamma resolutionsmekanismen gäller från den 1 januari 2015, men mekanismen kommer att träda i kraft i full utsträckning först från den 1 januari En översikt över de viktigaste inslagen i EU:s bankunion.

7 B a n k - o c h f i n a n s t j ä n s t e r 7 Bankunionen bygger på det nya gemensamma regelverket för banker i alla de 28 EU-länderna, den så kallade gemensamma regelboken. Gemensamma regler bidrar till att förhindra att bankkriser inträffar över huvud taget, och i de fall då en bank ändå hamnar i svårigheter skapar de gemensamma ramar för hur man ska hantera den situationen, däribland hur man kan avveckla banken i god ordning. De gemensamma reglerna omfattar även en insättningsgaranti, det vill säga en garanti för sparkunder att deras insättningar alltid är skyddade upp till en viss gräns var de än befinner sig inom EU (se ytterligare information nedan). Tillsammans med de nya EU-reglerna för finanssektorn utgör bankunionen en viktigt steg mot ekonomisk och monetär integration inom EU. Den kommer att sätta punkt för de omfattande stödpaketen som skattebetalarna har fått bekosta och återställa den ekonomiska stabiliteten inom hela EU. Resolution är en procedur som man följer i de sällsynta fall då en bank går omkull.

8 8 Stresstester utvärdering av bankernas motståndskraft I oktober 2014 publicerade Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska Centralbanken (ECB) resultatet av ett så kallat stresstest och en ingående granskning som gjorts av de mest betydande bankerna inom EU. Syftet med den ett år långa granskningen var att upptäcka och åtgärda eventuella kvarstående svagheter inom EU:s banksektor. Dessa tester utgjorde den mest fullständiga, transparenta och rigorösa utvärdering som europeiska banker någonsin har genomgått. I allmänhet har resultatet av testerna bekräftat att de europeiska bankernas motståndskraft har blivit bättre under de senaste åren. De europeiska bankerna har gjort betydande insatser för att säkerställa att de har tillräckligt med kapital. Det är dels de nya reglerna och tillsynsåtgärderna och dels trycket på marknaden som har drivit på dessa insatser. Kapitaltäckningskvoten för europeiska banker är numera 12 %, vilket är likvärdigt med jämförbara banker i USA. De allra flesta banker har en betydande buffert för att kunna klara potentiella ekonomiska chocker. Detta är ett viktigt steg mot att återställa investerarnas förtroende för de europeiska bankernas ekonomiska ställning. Samtidigt har resultaten lyft fram områden där bankerna fortfarande behöver jobba på att stärka sina positioner. Av de banker som deltog i övningen blev 25 underkända, med ett totalt kapitalunderskott på 25 miljarder euro vid slutet av 2013, men det rörde sig inte om någon av de stora europeiska bankerna. Med hänsyn till bankernas strävan efter att höja sina kapitalnivåer under 2014 har man identifierat 14 banker med ett totalt kapitalunderskott på nästan 10 miljarder euro. I nuläget är det oerhört viktigt att bankerna och de behöriga tillsynsmyndigheterna snarast gör en ytterst noggrann uppföljning samt vidtar korrigerande åtgärder så att förtroendet för de europeiska bankerna kan återställas till fullo, något som också bör hjälpa bankerna att finansiera ekonomin i stort. Det är helt avgörande att tillsynsmyndigheterna fortsätter att vara ytterst vaksamma i sin tillsyn över samtliga banker. Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) med Europeiska centralbanken i spetsen inledde sitt arbete den 4 november 2014 en viktig milstolpe i utvecklingen mot ett sundare och robustare banksystem i Europa. I n s y n i E U p o l i t i k e n Ytterligare åtgärder för att garantera en säkrare banksektor i euroområdet: att få ett slut på problemet med banker som är för stora för att få gå i konkurs Genom att stärka EU:s största och mest betydande banker och göra dem ekonomiskt sundare kan man säkerställa att skattebetalarna inte behöver betala för misstag som bankerna begår, till exempel att ta överdrivna risker. Det är nämligen precis vad som hände under den ekonomiska krisen: stödpaket till banker som finansierades med officiella medel åt upp omkring 13 % av EU:s årliga BNP, något som i sin tur försvårade statsskuldkrisen och ledde till ekonomiska svårigheter för många människor. Den här krisen visade tydligt hur skadlig en bankkonkurs kan vara för samhällsekonomin. EU-kommissionen har därför föreslagit ett åtgärdspaket för att minimera antalet bankkonkurser. I januari 2014 lade kommissionen också fram ett förslag om att försäkra bankernas mindre lönsamma verksamhet mot potentiellt riskfyllda investeringar. Tanken med det är att skydda insättarnas besparingar och förebygga behovet av ytterligare stödpaket till banker. Enligt det här lagförslaget om en strukturreform skulle nationella tillsynsmyndigheter få befogenhet att flytta över vissa bankers högriskverksamhet exempelvis verksamhet som marknadsgarant, riskfylld värdepapperisering (*) och investering i komplexa derivat (*) till separata juridiska personer. Numera har EU en uppsättning verktyg för att hantera banker på ett genomgripande sätt, bland annat genom krisförebyggande åtgärder: att göra alla banker säkrare från början, tidigt ingripande: i de fall då banken ändå hamnar i svårigheter ska tillsynsmyndigheterna kunna ingripa i tid för att hantera situationen på ett effektivt sätt, krishantering/resolution av banker: om det värsta inträffar ska det finnas verktyg på plats för att hantera en krissituation. (*) Se definitioner i nedanstående textrutor.

9 B a n k - o c h f i n a n s t j ä n s t e r 9 Numera har EU en omfattande uppsättning verktyg för att förebygga kriser och ta hand om banker som hamnar i svårigheter. (Anm.: CRD4 : kapitalkravsdirektivet, som handlar om insyn i kreditinstitutens verksamhet samt noggrann tillsyn över kreditinstitut och investeringsbolag. Insättningsgarantin : ett system som innebär att ett förutbestämt belopp återbetalas till insättare vars bank har gått omkull. Derivat Derivat är finansiella instrument vars värde påverkas av värdet på en underliggande tillgång (till exempel priset på en stamaktie, obligation eller råvara) eller marknadsvariabel (till exempel en räntesats, växelkurs eller aktieindex). De vanligaste typerna av derivat är terminskontrakt (forwards och futures), optioner och swappar. Det går att handla med derivat via reglerade börser eller direkt mellan två parter utanför börsen, vilket kallas för OTCtransaktioner (förkortning av over the counter ). Värdepapperisering Värdepapperisering innebär att en utfärdare (vanligen en bank eller annat finansinstitut) skapar ett finansiellt instrument genom att kombinera andra finansiella tillgångar, till exempel bankens utestående bolån eller billån, och därefter marknadsför olika delar av instrumentpaketet till investerare. Derivat är finansiella kontrakt där man handlar med och omfördelar risker som uppstår i den verkliga ekonomin. De kan också användas för att försäkra sig mot risker, så kallad hedging. Derivat har dock alltmer börjat användas för att uppnå vinst genom risktagning (spekulation och arbitrage). En viktig aspekt av derivat är att de ger en så kallad hävstångseffekt: även med en relativt liten insats kan investeraren ta en stor position på marknaden.

10 10 I n s y n i E U p o l i t i k e n Banktjänster för privatpersoner Bankernas kontoinnehavare måste kunna lita på att deras besparingar är skyddade även om deras bank skulle gå omkull. EU-lagstiftningen omfattar därför en så kallad insättningsgaranti, som innebär att medel insatta i europeiska banker är garanterade upp till euro för varje insättare i varje bank. Med utgångspunkt i EU-kommissionens förslag har medlagstiftarna beslutat att förenkla de regler som skyddar insättarna och göra dem enhetligare, vilket ska leda till ännu snabbare utbetalningar och bättre finansiering av insättningsgarantin. Att ta ett bolån är ett av livets viktigaste långsiktiga ekonomiska beslut. Medlagstiftarna har antagit en lagstiftning som ska säkerställa att bolån skräddarsys efter konsumenternas behov och betalningsförmåga. Alla långivare och mellanhänder måste agera på ett ärligt och professionellt sätt, både före, under och efter det att lån beviljas. Det finns fortfarande omkring 30 miljoner vuxna människor i Europa som saknar bank- eller transaktionskonto och som inte har tillgång till elektroniska betalsystem, som blir allt viktigare för att man ska klara vardagslivet. I EU har man kommit överens om en plan för att göra det lättare för medborgare att flytta bankkonton från ett EU-land till ett annat. Kommissionen har också bidragit till att införa en allmän rättighet för alla medborgare och invånare i EU att få tillgång till ett grundläggande transaktionskonto. Värdepappersmarknader EU reglerar villkoren för att starta och driva investeringsbolag, fastställer krav för utfärdande av värdepapper och samordnar villkoren för investeringsfonder. Villkoren för att starta och driva investeringsbolag kan i vissa avseenden likna de villkor som gäller för banker och skapar rättvisa förhållanden mellan investeringsbolag som inte är banker och banker som erbjuder investeringstjänster. Derivat spelar en viktig roll för ekonomin men är förknippade med vissa risker. Ända sedan den ekonomiska krisen utbröt har EU arbetat med att hantera dessa risker. EU:s förordning om derivat (Emir) ser till att uppgifter om alla europeiska derivattransaktioner rapporteras in till transaktionsregistren och finns tillgängliga för tillsynsmyndigheterna, däribland Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att ge en tydlig överblick över vad som pågår på marknaderna. I april 2014 antog Europaparlamentet och rådet kommissionens förslag om reglering av finansmarknaderna. Med utgångspunkt i de regler som redan finns ger det nya ramverket även investerarna ett ökat skydd genom att införa omfattande krav på organisation och uppförande samt genom att stärka förvaltningsorganens roll. Det nya ramverket ger även tillsynsmyndigheterna en större roll och utökade befogenheter som bland annat ger dem rätt att under väldefinierade omständigheter förbjuda eller begränsa marknadsföring och distribution av vissa högriskprodukter. Kommissionen har genomfört en likvärdighetsbedömning av utomeuropeiska områden för att få enhetliga bestämmelser som ger bolag från länder utanför EU tillgång till professionella marknader inom EU. istockphoto/justin Horrocks Stabila banker är viktiga för oss alla inte minst när man ska köpa en ny bostad.

11 B a n k - o c h f i n a n s t j ä n s t e r 11 Nya regler för ett globalt finanssystem EU och dess internationella partnerländer har kommit överens om en global regel som prioriteras framför alla andra: nämligen att ingen finansiell produkt eller finansmarknad ska sakna lämplig reglering och effektiv tillsyn. G20 spelade en viktig roll i att fastställa huvudpunkterna i ett nytt finansiellt regelverk som ska göra det globala finanssystemet motståndskraftigare. Det rör sig bland annat om reformer som ska göra banksystemet stabilare genom striktare tillsynskrav och ett ramverk för krishantering, stärka regleringen av finansmarknader och finansiell infrastruktur, framförallt genom att det blir obligatoriskt att handel med och clearing av derivat ska ske på öppna, reglerade plattformar. Kommissionen har nu föreslagit all den huvudlagstiftning som rör G20-besluten, och större delen av denna, framförallt paketen angående tillsynskrav för banker och reglering av kapitalmarknaderna, har nu trätt i kraft. Att driva igenom de nya reglerna Varje EU-land ansvarar för att införa och tillämpa EU-lagar i god tid och på rätt sätt, och det är kommissionens jobb att se till att de gör det. Om ett land bryter mot EU:s lagar är det alltså kommissionens uppgift att sätta stopp för överträdelsen. Den sista instansen är EU-domstolen i Luxemburg. Det så kallade överträdelseförfarandet består av flera formella steg och inleds vanligen med att kommissionen gör en utredning till följd av en anmälan. Kommissionen kan också inleda en utredning på eget initiativ om man misstänker att det finns ett problem. Om ärendet inte kan lösas genom att kommissionen och det berörda EU-landets regering utbyter synpunkter kan man be EU-domstolen att avgöra om det har skett en överträdelse eller inte. Domstolen kan dock varken upphäva en nationell åtgärd som bedöms strida mot EU-lagstiftningen eller beordra landet att betala skadestånd till någon enskild person som har påverkats negativt av en överträdelse av EU-lagstiftningen. Det är istället det berörda landets ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att följa lagen. Om landet fortfarande inte följer lagen kan kommissionen återkomma till domstolen och begära att landet ska betala regelbundna bötesbelopp tills överträdelsen upphör, och/eller begära att landet ska betala en klumpsumma i böter. Viktiga pusselbitar i EU:s nya finansreformer.

12 12 Framtiden I n s y n i E U p o l i t i k e n NA SV-C Den europeiska lagstiftningen antas av Europaparlamentet och rådet, men kan ibland delegeras till kommissionen, som då har till uppgift att utarbeta och anta så kallade genomförandeåtgärder. Sådana åtgärder utgör inte de grundläggande rättsakterna utan är mer tekniska. De anger specifika och detaljerade regler för hur man ska tillämpa de principer som slås fast i de grundläggande rättsakterna. Många av dessa tekniska regler återstår att utveckla och anta under de närmaste åren. Efter en period då man har ägnat sig åt att bygga upp den rättsliga grunden för strukturella reformer inom finansbranschen kommer kommissionen att noggrant övervaka att de nya tillsyns- och resolutionsreglerna drivs igenom: de kommer nämligen att göra de europeiska bankerna robustare så att de kan återgå till att låna ut pengar till ekonomin. Kommissionen har också meddelat att man planerar att komplettera de nya europeiska bankreglerna med en kapitalmarknadsunion. Genom att utveckla och integrera kapitalmarknaderna ytterligare kan man bidra till ökad finansiering inom ekonomin. Det skulle i sin tur leda till sänkta kostnader för kapitalanskaffning, särskilt för små och medelstora företag, och bidra till att minska det stora beroendet av bankfinansiering. Det skulle också göra det attraktivare för utländska investerare att investera i Europa. Läs mer Det är viktigt att både privatpersoner och företag får information om de fördelar och möjligheter som den gemensamma marknaden och EU:s reglering av finanstjänster erbjuder. Du kan läsa mer här: XX XX På kommissionens webbplats hittar du en översikt över EU:s politik för finanstjänster (på engelska): Frågor om EU? Ring Europa direkt: ISBN doi: /19658

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Konkurrens. Bättre marknader INSYN I EU POLITIKEN

Konkurrens. Bättre marknader INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Konkurrens Bättre marknader EU:s konkurrenspolitik garanterar att företagen konkurrerar på lika och rättvisa villkor på den inre marknaden. INNEHÅLL Varför behöver EU en konkurrenspolitik?

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

EMU:S INSTITUTIONER RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

EMU:S INSTITUTIONER RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT EMU:S INSTITUTIONER Ekonomiska och monetära unionens institutioner bär huvudansvaret för att besluta om den europeiska penningpolitiken, för bestämmelser som rör euroutgivningen och för prisstabiliteten

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 1.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 87/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) YTTRANDEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 18 mars 2010 över ett

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Upplägg EU-kommissionens roll EU:s väg ur krisen Europa 2020 EU:s budget Tre nyckelaktörer Europeiska kommissionen främjar gemensamma

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

Krishantering av banker 2013-10-07

Krishantering av banker 2013-10-07 Krishantering av banker 2013-10-07 Dagens agenda Före och efter krisen en överblick Det nya ramverket för krishantering av banker Bankunionen Kartan ritas om före Finansdepartementet Tillsyn Reglering

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter Riktlinjernas status 1. Detta dokument

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Nej till bankunionen!

Nej till bankunionen! Grödinge 2012-12-06 Nej till bankunionen! 1. Bakgrund Den 12 september 2012 lade EU-kommissionen fram ett förslag till gemensam banktillsyn och - reglering, Rådets förordning 2012/042 (CNS) om tilldelning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0226 (COD) 12601/15 ADD 2 EF 183 ECOFIN 743 SURE 24 CODEC 1291 IA 10 FÖLJENOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.5.2012 COM(2012) 301 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om genomförande av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för de medlemsstater

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53)

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) SV ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 24 juli 2013 om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) Inledning och rättslig grund Den 22 april 2013 mottog Europeiska centralbanken

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM19. Meddelande om fullbordande av bankunionen. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM19. Meddelande om fullbordande av bankunionen. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om fullbordande av bankunionen Finansdepartementet 2017-11-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 592 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet,

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONEN 1 Faktorer som påverkar påföljds- och ordningsavgiftens storlek 1.1 Påföljdsavgiftens dimensionering 41 2 mom. 1 i lagen om Finansinspektionen lyder: Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning.

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd?

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd? Offentligt samråd om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar och om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar från fintechkreditinstitut Vanliga frågor 1 Vad är en bank? Och varför

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 8 APRIL 2013 Utges av Svenska Fondhandlareföreningens Service AB Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS

Läs mer

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen )

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen ) 2014-03-10 REMISSVAR Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 14-2616 Finansdepartementet (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter

om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2015 L 135/29 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2015/12) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet

Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet 2013-08-26 Finansdepartementet Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet Regeringen har för avsikt att besluta att: ett formaliserat stabilitetsråd inrättas som ska bedöma finansiell stabilitet och

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Riksgälden och finansiell stabilitet

Riksgälden och finansiell stabilitet Riksgälden och finansiell stabilitet Hans Lindblad Riksgäldsdirektör DNB Sverige Stockholm 26 januari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FÖLJENOT från: inkom den: 17 mars 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande Att återvända till Schengen - en färdplan Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Justitiedepartementet 2016-04-08 Dokumentbeteckning KOM(2016) 120 Meddelande från kommissionen till

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUs beslutsvägar 2015-11-05. Föreläsare: Göran Färm

EUs beslutsvägar 2015-11-05. Föreläsare: Göran Färm EUs beslutsvägar Föreläsare: Göran Färm Göran Färm - bakgrund Journalist, informationschef Chef LOs näringspolitiska enhet Kommunalråd Norrköping EU-parlamentariker Rådgivare åt EU-kommissionär Margot

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan Annotering 2016-07-04 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 12 juli i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom den 27 juni 2016. 1. Godkännande av den preliminära

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. Ordförandeskapet har ännu inte meddelat vad de avser ta upp under denna dagordningspunkt.

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. Ordförandeskapet har ännu inte meddelat vad de avser ta upp under denna dagordningspunkt. Annotering 2016-01-08 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 15 januari 2016 i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom den 22 december 2015. 1. Godkännande av

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten 1 Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen 2 Den ekonomiska och

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Riktlinjer för fastställandet av när likvidation av tillgångar eller skulder enligt normala insolvensförfaranden kan få negativa effekter på en eller flera finansiella marknader

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014 FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna 10 juni 2014 1 Agenda Välkommen, Martin Noréus De europeiska tillsynsmyndigheterna; översikt och uppdrag, Christina Ohlén Riktlinjernas tillämplighet i

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer och rekommendationer för att göra enhetliga, effektiva och ändamålsenliga bedömningar av samverkansöverenskommelser Esma CS 60747-103 rue de Grenelle 75345 Paris

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

om bedömning av kreditvärdighet

om bedömning av kreditvärdighet EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA:s riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet 1 Innehåll Avdelning 1 Efterlevnad och rapporteringsskyldigheter 3 Avdelning 2 Syfte, tillämpningsområde och definitioner 4 Avdelning

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer