Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt"

Transkript

1 INSYN I EU POLITIKEN En välfungerande gemensam marknad för finanstjänster bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt Bank- och finanstjänster Åtgärder inom finanssektorn som omfattar hela EU säkerställer en motståndskraftig finansbransch som gör det möjligt för medborgare och företag att spara, försäkra sig mot risker och investera i vår gemensamma framtid.

2 INNEHÅLL Varför behöver vi en gemensam marknad för finanstjänster? 3 Vilka är EU:s främsta verksamhetsområden? 6 INSYN I EU-POLITIKEN Framtiden 12 Läs mer 12 Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU-politiken, som beskriver vad EU gör på sina olika politikområden, varför politiken ser ut som den gör och vilka resultat EU har uppnått. Broschyrerna hittar du här: Så fungerar Europeiska unionen Europa på tolv lektioner Europa 2020 EU:s tillväxtstrategi EU:s grundare Bank och finans Bedrägeribekämpning Budget Digital agenda för Europa Ekonomiska och monetära unionen och euron Energi Folkhälsa Forskning och innovation Gränser och säkerhet Handel Havsfrågor och fiske Humanitärt bistånd och civilskydd Inre marknaden Internationellt samarbete och utveckling Invandring och asyl Jordbruk Klimatåtgärder Konkurrens Konsumentskydd Kultur, film och media Miljö Näringsliv Regionalpolitiken Rättvisa, grundläggande rättigheter och jämlikhet Skatter Sysselsättning och socialpolitik Säkra livsmedel Transport Tullar Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utrikes- och säkerhetspolitik Utvidgning Insyn i EU-politiken: Bank- och finanstjänster Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Information för allmänheten 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet uppdaterades i november 2014 Omslag och bild på sidan 2: ccvision.de 12 s ,7 cm ISBN doi: /19658 Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2015 Europeiska unionen, 2015 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavaren.

3 B a n k - o c h f i n a n s t j ä n s t e r 3 Varför behöver vi en gemensam marknad för finanstjänster? Finansinstitut och finansmarknader spelar en viktig roll för alla utvecklingsländers ekonomi. De tillhandahåller lån till hushåll och företag. De gör det möjligt för enskilda personer att spara och investera i sin framtid och att använda sina besparingar på ett sätt som stöder ekonomin. De hjälper företag och hushåll att hantera och försäkra sig mot risker på ett bättre sätt och underlättar även betalningstransaktioner. Genom att uppfylla dessa viktiga funktioner bidrar ett välfungerande finanssystem till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt. Omvänt kan en kollaps i finanssystemet få långtgående negativa konsekvenser för ekonomin som helhet. Finansmarknaderna hänger nära samman med varandra: den ekonomiska kris som nyligen inträffade visade att inget enskilt EU-land kan sköta sin finanssektor och övervaka den ekonomiska stabiliteten på egen hand. Till följd av krisen har EU genomfört en ambitiös reform av finansregleringssystemet med syfte att återställa den ekonomiska stabiliteten och bygga upp ett sunt och motståndskraftigt finanssystem som gynnar ekonomin och stärker EU:s förmåga att hantera framtida finansiell och ekonomisk turbulens. EU har skapat en gemensam regelbok som innehåller gemensamma regler för finanssektorn och riktlinjer för enhetlig tillämpning av dessa inom hela EU. För att kunna genomföra dessa reformer har EU-kommissionen under de senaste fem åren lagt fram över 40 lagstiftningsförslag som syftar till att återställa förtroendet för marknaden, den ekonomiska stabiliteten och det europeiska finanssystemets integritet och effektivitet. Den viktigaste av dessa reformer var att skapa den så kallade bankunionen (se nedan). De fyra friheterna Hörnstenarna för den gemensamma marknaden (som också brukar kallas inre marknaden) är fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Detta kallas för de fyra friheterna och finns inskrivet i EU-fördraget. Fördraget ger dessutom EU-institutionerna rätt att införa lagar som är bindande för nationella myndigheter. EU-kommissionen har den viktiga uppgiften att föreslå EU-lagstiftning om finanstjänster och se till att EU-lagstiftningen tillämpas på rätt sätt inom hela EU, både av enskilda personer, av företag, nationella myndigheter och andra EU-institutioner. EU-lagstiftningen föreslås av EU-kommissionen och antas av Europaparlamentet, som väljs direkt av EU-medborgarna, samt av EU:s ministerråd, där alla de 28 medlemsländerna finns representerade. Tillsammans kallas parlamentet och rådet för medlagstiftarna. istockphoto/tan Wei Ming Att återställa förtroendet för finanssystemet är ett av huvudsyftena med EU:s bankunion och den gemensamma regelboken.

4 4 I n s y n i E U p o l i t i k e n Reuters/BSIP EU har vidtagit åtgärder för att reformera och stärka finanssektorn, med särskilt fokus på tillsyn över banker och rekonstruktion av banker som hamnar i svårigheter (bankunionen). Tack vare EU-lagstiftningen kan de europeiska finansmarknaderna och finanstjänsterna fungera på ett integrerat, öppet, konkurrenskraftigt och effektivt sätt, något som är fördelaktigt för oss alla. För enskilda personer innebär det att man får tillgång till finanstjänster av hög kvalitet var man än befinner sig inom EU, till exempel när det gäller att öppna ett bankkonto, investera där man får den bästa avkastningen eller att köpa en fastighet. För företag kan det till exempel innebära att man får möjlighet att expandera utanför landets gränser eller locka investerare från andra EU-länder. En gemensam marknad för både konsumenter och företag Den gemensamma marknaden för finanstjänster omfattar EU:s 500 miljoner konsumenter och miljontals företag, som alla har rätt att köpa finanstjänster från vilken leverantör de vill, med samma villkor och åtaganden inom hela EU. Därmed kan de fatta mer välgrundade beslut, vilket i sin tur leder till bättre avkastning på investeringar och större effekt när det gäller att stärka den gemensamma marknaden och stimulera konkurrenskraft, innovation och tillväxt. Reform av EU:s regler för finanstjänster Under de senaste fem åren har EU haft en ambitiös agenda för regleringsreformer som är anpassad för att följa de standarder som man kommit överens om med internationella partner inom G20. Under den ekonomiska kris som vi nyligen har haft uppstod specifika risker som hotade den ekonomiska stabiliteten i euroområdet och EU som helhet, vilket medförde krav på djupare integration för att ge banksektorn en stabilare grund att stå på och återställa förtroendet för euron. Detta ledde i sin tur till att man bildade den så kallade bankunionen. Syftet med all finanslagstiftning inom EU har varit att återställa den ekonomiska stabiliteten och bygga upp ett finanssystem som gynnar EU:s ekonomi och bidrar till att styra EU tillbaka in på rätt väg mot hållbar tillväxt. För att uppnå det målet har EU-kommissionen föreslagit över 40 lagar på knappt fem år för att säkerställa att bankerna har ett större och bättre kapital, och att de stärker sin riskhantering och går försiktigare fram än man tidigare har gjort. Reformen har förbättrat finansmarknadernas sätt att arbeta och gjort infrastrukturen för finanstjänster, till exempel värdepapperscentraler, stabilare och motståndskraftigare mot kriser. EU har även infört gemensamma regler som ska se till att det är aktieägare och fordringsägare inte EU:s skattebetalare som i första hand får stå för notan när en bank går omkull. Dessutom har man bildat tre nya europeiska myndigheter för finansiell tillsyn: Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa). Dessa europeiska tillsynsmyndigheter ska dock inte ersätta motsvarande nationella myndigheter. Målet är inte att flytta över kontrollen över finansinstituten till EU-organen, utan att skapa ett nätverk av myndigheter där de nationella myndigheterna ansvarar för daglig tillsyn och de europeiska myndigheterna i nära samarbete med de nationella myndigheterna och med respekt för deras expertis ansvarar för samordning, övervakning, och vid behov medling mellan nationella myndigheter. Ett sådant nätverk bidrar till att samordna de tekniska

5 B a n k - o c h f i n a n s t j ä n s t e r 5 regler som gäller för finansinstitut enligt den gemensamma regelboken. EU har även inrättat Europeiska systemrisknämnden (ESRB) som ska övervaka hot mot finanssystemets stabilitet. Nämnden kommer att varna i god tid när det dyker upp potentiella risker för systemet som helhet och utfärda rekommendationer för hur man ska hantera dem. De här nya myndigheterna ska garantera rättvisa spelregler för alla berörda EU-länder. De gör det möjligt för finansinspektörer att använda samma standarder för inspektion inom hela EU. Reformerna gör att finansmarknaderna fungerar smidigare, vilket gynnar både konsumenter, små och medelstora företag och ekonomin som helhet. De flesta av kommissionens förslag till finansiella reformer har antagits av Europaparlamentet och EU:s ministerråd på rekordtid, och många av dem har redan trätt i kraft. Tack vare detta har EU kunnat stärka den ekonomiska stabiliteten och finanssystemets motståndskraft för att minska sannolikheten för och effekten av framtida ekonomiska kriser inom EU, återställa och fördjupa EU:s gemensamma marknad för finanstjänster till nytta för invånare och företag, säkra marknadens integritet och förtroendet för EU:s finanssystem genom att skydda konsumenter och investerare, motverka missbruk av marknaden och förbättra uppgiftslämning och insyn, effektivisera EU:s finanssystem för att minimera transaktionskostnaderna och se till att finanstjänster prissätts på ett korrekt sätt för att minimera de underliggande riskerna. Reformen har redan gett påtagliga resultat. Utifrån de simuleringar som EU-kommissionen har genomfört beräknas reformerna inom banksektorn skapa en ekonomisk vinst på omkring 0,6 1,1 % av EU:s bruttonationalprodukt (BNP) per år (eller cirka miljarder euro per år, baserat på EU:s BNP för 2013). Då har man inte räknat med andra reformer som också bidrar till bättre stabilitet inom finanssektorn. En gemensam valuta stärker den gemensamma marknaden En finansmarknad fungerar bättre när alla använder samma valuta. Det första steget mot en gemensam valuta togs den 1 januari 1999, när euron skapades. Exakt tre år senare togs eurosedlarna och euromynten i bruk. I dag används euron av konsumenter och företag i 18 EU-länder (19 från den 1 januari 2015, då Litauen tillkommer) som gemensamt kallas för euroområdet. Euron demonstrerade sin motståndskraft under den europeiska statsskuldskrisen, då den behöll sin köpkraft tack vare att EU hjälpte svårt skuldsatta länder. Euron används också ofta vid internationella betalningar och är numera världens näst viktigaste valuta efter den amerikanska dollarn. (Du hittar mer information om euron i publikationen Insyn i EU-politiken: Ekonomiska och monetära unionen och euron.) istockphoto/claudio Arnese Euron används som en gemensam valuta av konsumenter och företag i 18 EU-länder (19 från den 1 januari 2015) som gemensamt kallas för euroområdet.

6 6 I n s y n i E U p o l i t i k e n Vilka är EU:s främsta verksamhetsområden? Bankunionen I juni 2012 kom EU:s stats- och regeringschefer överens om att skapa en bankunion som ett komplement till den ekonomiska och monetära unionen och att centralisera tillämpningen av EU-regler för banker i euroområdet (samt de länder som inte använder euron men ändå vill vara med). Bankunionen består av två pelare. Bankunionens två pelare Den första pelaren är den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) som innebär att de viktigaste tillsynsuppgifterna för banker inom euroområdet och andra länder som deltar överförs till Europeiska centralbanken (ECB). Huvuduppgiften för ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna, som arbetar nära tillsammans inom ett integrerat system, är att kontrollera att bankerna följer EU:s bankregler och att hantera ekonomiska problem på ett tidigt stadium. ECB, som fick full befogenhet att utöva sin funktion som tillsynsmyndighet den 4 november 2014, utövar direkt tillsyn över de största eller mest betydande bankerna medan de nationella tillsynsmyndigheterna fortsätter att övervaka alla de andra. Den andra pelaren är den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM). I de sällsynta fall då en bank går omkull kommer den gemensamma resolutionsmekanismen att göra avvecklingen av banken effektivare genom en gemensam resolutionsnämnd (SRB) och en gemensam resolutionsfond (SRF). Det kommer i första hand att vara aktieägarna och fordringsägarna, och först därefter den gemensamma resolutionsfonden, som får stå för kostnaderna när en bank går omkull inte skattebetalarna som tidigare. Resolutionsfonden finansieras uteslutande av bidrag från samtliga banker i de länder som deltar. Den gemensamma resolutionsnämnden är utrustad med tydliga beslutsregler för gränsöverskridande bankavveckling och mycket erfaren personal. Nämnden kommer därför att kunna avveckla banker mycket effektivare än de olika nationella resolutionsmyndigheter som finns i dag. De flesta av bestämmelserna för den gemensamma resolutionsmekanismen gäller från den 1 januari 2015, men mekanismen kommer att träda i kraft i full utsträckning först från den 1 januari En översikt över de viktigaste inslagen i EU:s bankunion.

7 B a n k - o c h f i n a n s t j ä n s t e r 7 Bankunionen bygger på det nya gemensamma regelverket för banker i alla de 28 EU-länderna, den så kallade gemensamma regelboken. Gemensamma regler bidrar till att förhindra att bankkriser inträffar över huvud taget, och i de fall då en bank ändå hamnar i svårigheter skapar de gemensamma ramar för hur man ska hantera den situationen, däribland hur man kan avveckla banken i god ordning. De gemensamma reglerna omfattar även en insättningsgaranti, det vill säga en garanti för sparkunder att deras insättningar alltid är skyddade upp till en viss gräns var de än befinner sig inom EU (se ytterligare information nedan). Tillsammans med de nya EU-reglerna för finanssektorn utgör bankunionen en viktigt steg mot ekonomisk och monetär integration inom EU. Den kommer att sätta punkt för de omfattande stödpaketen som skattebetalarna har fått bekosta och återställa den ekonomiska stabiliteten inom hela EU. Resolution är en procedur som man följer i de sällsynta fall då en bank går omkull.

8 8 Stresstester utvärdering av bankernas motståndskraft I oktober 2014 publicerade Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska Centralbanken (ECB) resultatet av ett så kallat stresstest och en ingående granskning som gjorts av de mest betydande bankerna inom EU. Syftet med den ett år långa granskningen var att upptäcka och åtgärda eventuella kvarstående svagheter inom EU:s banksektor. Dessa tester utgjorde den mest fullständiga, transparenta och rigorösa utvärdering som europeiska banker någonsin har genomgått. I allmänhet har resultatet av testerna bekräftat att de europeiska bankernas motståndskraft har blivit bättre under de senaste åren. De europeiska bankerna har gjort betydande insatser för att säkerställa att de har tillräckligt med kapital. Det är dels de nya reglerna och tillsynsåtgärderna och dels trycket på marknaden som har drivit på dessa insatser. Kapitaltäckningskvoten för europeiska banker är numera 12 %, vilket är likvärdigt med jämförbara banker i USA. De allra flesta banker har en betydande buffert för att kunna klara potentiella ekonomiska chocker. Detta är ett viktigt steg mot att återställa investerarnas förtroende för de europeiska bankernas ekonomiska ställning. Samtidigt har resultaten lyft fram områden där bankerna fortfarande behöver jobba på att stärka sina positioner. Av de banker som deltog i övningen blev 25 underkända, med ett totalt kapitalunderskott på 25 miljarder euro vid slutet av 2013, men det rörde sig inte om någon av de stora europeiska bankerna. Med hänsyn till bankernas strävan efter att höja sina kapitalnivåer under 2014 har man identifierat 14 banker med ett totalt kapitalunderskott på nästan 10 miljarder euro. I nuläget är det oerhört viktigt att bankerna och de behöriga tillsynsmyndigheterna snarast gör en ytterst noggrann uppföljning samt vidtar korrigerande åtgärder så att förtroendet för de europeiska bankerna kan återställas till fullo, något som också bör hjälpa bankerna att finansiera ekonomin i stort. Det är helt avgörande att tillsynsmyndigheterna fortsätter att vara ytterst vaksamma i sin tillsyn över samtliga banker. Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) med Europeiska centralbanken i spetsen inledde sitt arbete den 4 november 2014 en viktig milstolpe i utvecklingen mot ett sundare och robustare banksystem i Europa. I n s y n i E U p o l i t i k e n Ytterligare åtgärder för att garantera en säkrare banksektor i euroområdet: att få ett slut på problemet med banker som är för stora för att få gå i konkurs Genom att stärka EU:s största och mest betydande banker och göra dem ekonomiskt sundare kan man säkerställa att skattebetalarna inte behöver betala för misstag som bankerna begår, till exempel att ta överdrivna risker. Det är nämligen precis vad som hände under den ekonomiska krisen: stödpaket till banker som finansierades med officiella medel åt upp omkring 13 % av EU:s årliga BNP, något som i sin tur försvårade statsskuldkrisen och ledde till ekonomiska svårigheter för många människor. Den här krisen visade tydligt hur skadlig en bankkonkurs kan vara för samhällsekonomin. EU-kommissionen har därför föreslagit ett åtgärdspaket för att minimera antalet bankkonkurser. I januari 2014 lade kommissionen också fram ett förslag om att försäkra bankernas mindre lönsamma verksamhet mot potentiellt riskfyllda investeringar. Tanken med det är att skydda insättarnas besparingar och förebygga behovet av ytterligare stödpaket till banker. Enligt det här lagförslaget om en strukturreform skulle nationella tillsynsmyndigheter få befogenhet att flytta över vissa bankers högriskverksamhet exempelvis verksamhet som marknadsgarant, riskfylld värdepapperisering (*) och investering i komplexa derivat (*) till separata juridiska personer. Numera har EU en uppsättning verktyg för att hantera banker på ett genomgripande sätt, bland annat genom krisförebyggande åtgärder: att göra alla banker säkrare från början, tidigt ingripande: i de fall då banken ändå hamnar i svårigheter ska tillsynsmyndigheterna kunna ingripa i tid för att hantera situationen på ett effektivt sätt, krishantering/resolution av banker: om det värsta inträffar ska det finnas verktyg på plats för att hantera en krissituation. (*) Se definitioner i nedanstående textrutor.

9 B a n k - o c h f i n a n s t j ä n s t e r 9 Numera har EU en omfattande uppsättning verktyg för att förebygga kriser och ta hand om banker som hamnar i svårigheter. (Anm.: CRD4 : kapitalkravsdirektivet, som handlar om insyn i kreditinstitutens verksamhet samt noggrann tillsyn över kreditinstitut och investeringsbolag. Insättningsgarantin : ett system som innebär att ett förutbestämt belopp återbetalas till insättare vars bank har gått omkull. Derivat Derivat är finansiella instrument vars värde påverkas av värdet på en underliggande tillgång (till exempel priset på en stamaktie, obligation eller råvara) eller marknadsvariabel (till exempel en räntesats, växelkurs eller aktieindex). De vanligaste typerna av derivat är terminskontrakt (forwards och futures), optioner och swappar. Det går att handla med derivat via reglerade börser eller direkt mellan två parter utanför börsen, vilket kallas för OTCtransaktioner (förkortning av over the counter ). Värdepapperisering Värdepapperisering innebär att en utfärdare (vanligen en bank eller annat finansinstitut) skapar ett finansiellt instrument genom att kombinera andra finansiella tillgångar, till exempel bankens utestående bolån eller billån, och därefter marknadsför olika delar av instrumentpaketet till investerare. Derivat är finansiella kontrakt där man handlar med och omfördelar risker som uppstår i den verkliga ekonomin. De kan också användas för att försäkra sig mot risker, så kallad hedging. Derivat har dock alltmer börjat användas för att uppnå vinst genom risktagning (spekulation och arbitrage). En viktig aspekt av derivat är att de ger en så kallad hävstångseffekt: även med en relativt liten insats kan investeraren ta en stor position på marknaden.

10 10 I n s y n i E U p o l i t i k e n Banktjänster för privatpersoner Bankernas kontoinnehavare måste kunna lita på att deras besparingar är skyddade även om deras bank skulle gå omkull. EU-lagstiftningen omfattar därför en så kallad insättningsgaranti, som innebär att medel insatta i europeiska banker är garanterade upp till euro för varje insättare i varje bank. Med utgångspunkt i EU-kommissionens förslag har medlagstiftarna beslutat att förenkla de regler som skyddar insättarna och göra dem enhetligare, vilket ska leda till ännu snabbare utbetalningar och bättre finansiering av insättningsgarantin. Att ta ett bolån är ett av livets viktigaste långsiktiga ekonomiska beslut. Medlagstiftarna har antagit en lagstiftning som ska säkerställa att bolån skräddarsys efter konsumenternas behov och betalningsförmåga. Alla långivare och mellanhänder måste agera på ett ärligt och professionellt sätt, både före, under och efter det att lån beviljas. Det finns fortfarande omkring 30 miljoner vuxna människor i Europa som saknar bank- eller transaktionskonto och som inte har tillgång till elektroniska betalsystem, som blir allt viktigare för att man ska klara vardagslivet. I EU har man kommit överens om en plan för att göra det lättare för medborgare att flytta bankkonton från ett EU-land till ett annat. Kommissionen har också bidragit till att införa en allmän rättighet för alla medborgare och invånare i EU att få tillgång till ett grundläggande transaktionskonto. Värdepappersmarknader EU reglerar villkoren för att starta och driva investeringsbolag, fastställer krav för utfärdande av värdepapper och samordnar villkoren för investeringsfonder. Villkoren för att starta och driva investeringsbolag kan i vissa avseenden likna de villkor som gäller för banker och skapar rättvisa förhållanden mellan investeringsbolag som inte är banker och banker som erbjuder investeringstjänster. Derivat spelar en viktig roll för ekonomin men är förknippade med vissa risker. Ända sedan den ekonomiska krisen utbröt har EU arbetat med att hantera dessa risker. EU:s förordning om derivat (Emir) ser till att uppgifter om alla europeiska derivattransaktioner rapporteras in till transaktionsregistren och finns tillgängliga för tillsynsmyndigheterna, däribland Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att ge en tydlig överblick över vad som pågår på marknaderna. I april 2014 antog Europaparlamentet och rådet kommissionens förslag om reglering av finansmarknaderna. Med utgångspunkt i de regler som redan finns ger det nya ramverket även investerarna ett ökat skydd genom att införa omfattande krav på organisation och uppförande samt genom att stärka förvaltningsorganens roll. Det nya ramverket ger även tillsynsmyndigheterna en större roll och utökade befogenheter som bland annat ger dem rätt att under väldefinierade omständigheter förbjuda eller begränsa marknadsföring och distribution av vissa högriskprodukter. Kommissionen har genomfört en likvärdighetsbedömning av utomeuropeiska områden för att få enhetliga bestämmelser som ger bolag från länder utanför EU tillgång till professionella marknader inom EU. istockphoto/justin Horrocks Stabila banker är viktiga för oss alla inte minst när man ska köpa en ny bostad.

11 B a n k - o c h f i n a n s t j ä n s t e r 11 Nya regler för ett globalt finanssystem EU och dess internationella partnerländer har kommit överens om en global regel som prioriteras framför alla andra: nämligen att ingen finansiell produkt eller finansmarknad ska sakna lämplig reglering och effektiv tillsyn. G20 spelade en viktig roll i att fastställa huvudpunkterna i ett nytt finansiellt regelverk som ska göra det globala finanssystemet motståndskraftigare. Det rör sig bland annat om reformer som ska göra banksystemet stabilare genom striktare tillsynskrav och ett ramverk för krishantering, stärka regleringen av finansmarknader och finansiell infrastruktur, framförallt genom att det blir obligatoriskt att handel med och clearing av derivat ska ske på öppna, reglerade plattformar. Kommissionen har nu föreslagit all den huvudlagstiftning som rör G20-besluten, och större delen av denna, framförallt paketen angående tillsynskrav för banker och reglering av kapitalmarknaderna, har nu trätt i kraft. Att driva igenom de nya reglerna Varje EU-land ansvarar för att införa och tillämpa EU-lagar i god tid och på rätt sätt, och det är kommissionens jobb att se till att de gör det. Om ett land bryter mot EU:s lagar är det alltså kommissionens uppgift att sätta stopp för överträdelsen. Den sista instansen är EU-domstolen i Luxemburg. Det så kallade överträdelseförfarandet består av flera formella steg och inleds vanligen med att kommissionen gör en utredning till följd av en anmälan. Kommissionen kan också inleda en utredning på eget initiativ om man misstänker att det finns ett problem. Om ärendet inte kan lösas genom att kommissionen och det berörda EU-landets regering utbyter synpunkter kan man be EU-domstolen att avgöra om det har skett en överträdelse eller inte. Domstolen kan dock varken upphäva en nationell åtgärd som bedöms strida mot EU-lagstiftningen eller beordra landet att betala skadestånd till någon enskild person som har påverkats negativt av en överträdelse av EU-lagstiftningen. Det är istället det berörda landets ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att följa lagen. Om landet fortfarande inte följer lagen kan kommissionen återkomma till domstolen och begära att landet ska betala regelbundna bötesbelopp tills överträdelsen upphör, och/eller begära att landet ska betala en klumpsumma i böter. Viktiga pusselbitar i EU:s nya finansreformer.

12 12 Framtiden I n s y n i E U p o l i t i k e n NA SV-C Den europeiska lagstiftningen antas av Europaparlamentet och rådet, men kan ibland delegeras till kommissionen, som då har till uppgift att utarbeta och anta så kallade genomförandeåtgärder. Sådana åtgärder utgör inte de grundläggande rättsakterna utan är mer tekniska. De anger specifika och detaljerade regler för hur man ska tillämpa de principer som slås fast i de grundläggande rättsakterna. Många av dessa tekniska regler återstår att utveckla och anta under de närmaste åren. Efter en period då man har ägnat sig åt att bygga upp den rättsliga grunden för strukturella reformer inom finansbranschen kommer kommissionen att noggrant övervaka att de nya tillsyns- och resolutionsreglerna drivs igenom: de kommer nämligen att göra de europeiska bankerna robustare så att de kan återgå till att låna ut pengar till ekonomin. Kommissionen har också meddelat att man planerar att komplettera de nya europeiska bankreglerna med en kapitalmarknadsunion. Genom att utveckla och integrera kapitalmarknaderna ytterligare kan man bidra till ökad finansiering inom ekonomin. Det skulle i sin tur leda till sänkta kostnader för kapitalanskaffning, särskilt för små och medelstora företag, och bidra till att minska det stora beroendet av bankfinansiering. Det skulle också göra det attraktivare för utländska investerare att investera i Europa. Läs mer Det är viktigt att både privatpersoner och företag får information om de fördelar och möjligheter som den gemensamma marknaden och EU:s reglering av finanstjänster erbjuder. Du kan läsa mer här: XX XX På kommissionens webbplats hittar du en översikt över EU:s politik för finanstjänster (på engelska): Frågor om EU? Ring Europa direkt: ISBN doi: /19658

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Krishantering av banker 2013-10-07

Krishantering av banker 2013-10-07 Krishantering av banker 2013-10-07 Dagens agenda Före och efter krisen en överblick Det nya ramverket för krishantering av banker Bankunionen Kartan ritas om före Finansdepartementet Tillsyn Reglering

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Nej till bankunionen!

Nej till bankunionen! Grödinge 2012-12-06 Nej till bankunionen! 1. Bakgrund Den 12 september 2012 lade EU-kommissionen fram ett förslag till gemensam banktillsyn och - reglering, Rådets förordning 2012/042 (CNS) om tilldelning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen )

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen ) 2014-03-10 REMISSVAR Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 14-2616 Finansdepartementet (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som åtföljer. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV / /EU

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som åtföljer. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV / /EU SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 SEK(2010) 835 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som åtföljer förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel xxx SEK(2010) xxx KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014 FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna 10 juni 2014 1 Agenda Välkommen, Martin Noréus De europeiska tillsynsmyndigheterna; översikt och uppdrag, Christina Ohlén Riktlinjernas tillämplighet i

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom

Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom Grödinge 2013-10-24 Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom 1. Bankunionen - Lissabonfördraget - finansministrarna Den 12 september 2012 lade EU-kommissionen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 14.5.2010 2010/2074(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Basel II och översynen av direktiven om kapitalkrav (CRD 4) (2010/2074(INI)) Utskottet

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen)

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) www.finlandsbank.fi www.rahamuseo.fi/sv www.euro.fi/s Finlands Bank ISBN 978-952-462-580-7

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2238(INI) 29.5.2008 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över hedgefonder och private

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

europeiskt medborgarinitiativ

europeiskt medborgarinitiativ Ny rättighet för eu-medborgare Du kan bestämma dagordningen! Vägledning om europeiskt medborgarinitiativ Europeiska kommissionen Generalsekretariatet 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i

Läs mer

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) 2013-05-31 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-2574 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo?

Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo? Bankunionen kommer är Finansinspektionen redo? Studio Monetaria, Finlands Banks Myntmuseum 28 oktober 2014, ledande rådgivare 28.10.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2007/2290(INI) 1.7.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Ieke van den Burg (PE404.676v01-00) Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna:

Läs mer

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Martin Andersson Bakgrund Finansinspektionens uppdrag: Stabilt och effektivt finansiellt system Konsumentskydd Finansinspektionens

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ökad finansiell integration - framtida utmaningar

Ökad finansiell integration - framtida utmaningar ANFÖRANDE DATUM: 2007-04-19 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Konferens: Bank & Finans Outlook (Affärsvärlden), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer