PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl Kommungården, Bennäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs"

Transkript

1 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund, Mats Eriksson, Roger Finne, Per-Erik Forsblom, Greger Holmqvist-Nybacka, Karin Holmäng, Johanna Wiklund, Senja ordf. viceordf. Ersättare Wärn, Mathias Björkskog, Eva Hjulfors, Bernhard Forsström-Fellman, Anette Grön, Kristine Borgmästars, Yvonne Käldman, Leif Häggman, Roger Häll, Tarja Häggblom, Carola, kl Lasén, Mikael Övriga närvarande Boström, Kaj Pettersson, Roger Överfors, Johanna Svenfors, Stefan Löf, Gundel Käcko, Guy Sundqvist, Rolf Värnström, Johan Backa, Jan-Erik Ek, Ingmar fullm.ordförande I viceordf., fullm. II viceordf., fullm. kommundirektör kanslichef ordf. för Purmo skolas plan.kom., kl utbildningsdirektör, kl planerare, kl ekonomi- o. utvecklingsdirektör, kl , 179 o. 182 chef för tekniska verket, kl , 180 Paragrafer Underskrifter Henrik Sandberg ordförande Gundel Löf sekreterare Protokollsjustering Pedersöre Roger Eriksson Eivor Back Protokollet framlagt Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs , intygar Gundel Löf, kanslichef

2 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdets öppnande Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 177 Val av två protokollsjusterare Till protokollsjusterare valdes: Roger Eriksson och Eivor Back. 178 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella övriga ärenden Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan i föreliggande form Innan kommunstyrelsen inledde den egentliga behandlingen av dagens föredragningslista, tog man del av en mellanrapport gällande planeringen av Purmo skolas renovering (kl ). Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

3 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 237/ Godkännande av anvisningar för uppgörande av förslag till budget för år 2015 och ekonomiplan för åren I fjol redovisade kommunen ett överskott om 2,8 miljoner euro, vilket kompenserar underskottet från Det goda resultatet berodde på att skatteinkomster och avgifter ökade mera än budgeterat samtidigt som kostnaderna för specialsjukvården inte ökade så snabbt som befarat. Verksamhetsbidraget eller den del av kostnaderna som skall täckas med skattemedel minskade till 55,6 miljoner euro (- 0,2 %). Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 3,8 miljoner euro eller 6,8 %. Under år 2013 investerade kommunen sammanlagt 5,5 miljoner euro. Årsbidraget täckte 86,4 % av investeringarna. Skuldsättningen ökade till 25,5 miljoner euro eller euro per invånare vid årsskiftet. Gamla långfristiga lån avkortades med 1,8 miljoner euro. Finansieringsbehovet fylldes genom att kommunen lyfte nya kortfristiga lån om sammanlagt 5,0 miljoner euro. Resultatprognosen för innevarande är visar ett litet överskott. Under fjolåret minskade totalproduktionen i Finland med 1,4 % och produktionsminskningen har fortgått under innevarande år. Enligt Finansministeriets prognos kommer den finländska ekonomin ändå att börja växa under detta år även om tillväxten blir blygsam. Nästa år förutspås tillväxten bli 1,4 % tack vare att exporten tar fart igen. Arbetslösheten som har ökat till 8,5 % förväntas förbli på samma nivå under nästa år. Inkomstberäkningarna för nästa år bygger på de uppgifter som finns i rambeslutet om statsfinanserna och basserviceprogrammet samt den skatteprognos som kommunförbundet gjort för kommunsektorn som helhet. Antalet invånare antas öka med 50 personer per år. Statsandelssystemet reformeras från och med Systemet har förenklats och gjorts mera kalkylbaserat och bestämningsgrunderna har setts över. Pedersöre beräknas få något mindre statsandelar på grund av reformen. Samtidigt har beslut om ytterligare nedskärning av statsandelarna gjorts. Skatteutjämningen beräknas bli 6,3 miljoner euro, vilket är 0,5 miljoner mindre än det belopp som användes i provberäkningarna för det nya statsandelssystemet. Slutresultatet för Pedersöres del är att statsandelarna blir 1,2 miljoner euro mindre än detta år. Den sammanlagda skattefinansieringen (statsandelar och skatteinkomster) blir på ovanstående grunder 59,3 miljoner euro, vilket är 0,35 miljoner euro mindre än beloppet i ekonomiplanen för Totala kostnaderna (interna + externa) uppgår till sammanlagt 81,4 miljoner euro. Det beräknade överskottet för nästa år blir därefter 0,76 miljoner euro. Skatteinkomsterna har beräknats utgående från en skattesats om 20,5 %. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

4 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Lönekostnaderna beräknas bli på nuvarande nivå. I rambudgeten har inte heller beaktats någon indexjustering för övriga typer av driftskostnadsanslag såsom köp av kundtjänster, anslag för köp av material, övriga tjänster och föreningsbidrag. Lönebikostnaderna har beräknats i enlighet med tillgängliga uppgifter från respektive försäkringsanstalt. Driftsintäkterna höjs med 1,5 % i jämförelse med budgeten för innevarande år. Under förutsättning att ovanstående antaganden om utvecklingen av de kommunala intäkterna håller och förutsatt att sektorernas budgetförslag inte överstiger rambudgeten kommer den kommunala verksamheten under nästa år att visa ett överskott om 0,1 miljoner euro. Budgetramar per verksamhetsområde bifogas. (beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektör) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att rambudgeten och budgetdirektiven godkänns och delges nämnderna att iakttas, utöver den fastställda ekonomiplanen, vid uppgörande av förslag till budget och ekonomiplan för nästa år. Förslagen inlämnas senast den 30 september. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Byggande av lättrafikled längs landsväg 741 Lövö-Sandsund Dnr: 56/2011 NTM-centralen, trafikverket har inte trots många års påtryckningar från kommunens sida prioriterat byggandet av lättrafikleden mellan Lövö och Sandsund. NTMcentralen har inte nu heller anslag för investering men åtar sig byggherreansvaret och står för inlösning av tilläggsmark om kommunen ordnar övrig finansiering. Kommunen har bekostat den ursprungliga planeringen och sen askan kom med i bilden har Alholmens Kraft deltagit i planeringskostnaderna. Alholmens Kraft deltar i byggkostnaderna i förhållande till hur mycket aska som används. I april 2012 erhölls miljötillstånd för användande av aska under lättledens asfaltyta, åtgången av aska uppskattas till ca ton. Senaste höst ändrades konstruktionsplanerna så att aska också kan användas i vägslänterna vilket resulterade i att askåtgången beräknas öka till ca ton. Trafikverket har tagit in anbud på båda byggalternativen; Alternativ VE1 blir att kosta , moms 0 %. Alternativ VE4 med mera aska kostar , moms 0 %. Tillkommer för ett extra sandlager under bitunitmattan samt för att entreprenaden framskjuts med 7 månader. Beaktas Alholmens Krafts deltagande i kostnaderna med 20 /ton samt ytterligare en utlovad utomstående finansiering på blir kommunens slutliga andel i projektet följande: Alternativ VE = Alternativ VE = Enligt det avtal som kommunen kommer att göra upp med trafikverket står kommunen för alla oförutsedda kostnader som uppkommer under byggnadstiden. Tilläggs- och ändringsarbeten uppskattas till 5 10 % av entreprenadens pris. Åtgången av aska är uppskattad och den verkliga åtgången kan vara en annan. Det bör ytterligare reserveras 5 % ( ) för oförutsedda kostnader. I årets budget finns reserverat för projektet, det anslag som i verkligheten behövs är beroende på hur snabbt arbetet framskrider detta år. Utnyttjas inte de finansieringsmöjligheter som nu finns är det stor risk att hela projektet förfaller. Bifogas förslag till avtal med NTM-centralen samt protokoll från anbudsöppnandet. (beredning: chefen för tekniska verket) Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

16 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen ger klartecken för projektet så att byggandet av lättrafikleden Lövö Sandsund kan starta snarast möjligt. Byggandet sker enligt alternativ VE4 till en sammanlagd kostnad på , kommunens andel , oförutsedda kostnader inberäknade. Berörda tjänstemän ges fullmakt att underteckna betalningsavtal med övriga parter. Ärendet förs till fullmäktige för fastställelse. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 241/ Utlåtande över utkast till revidering av kommunallagen Finansministeriet har begärt utlåtande av Pedersöre kommun angående utkastet till regeringsproposition om kommunallagen. Målet med totalrevisionen av kommunallagen är att förnya kommunallagen med hänvisning till förändringsbehov på grund av förändringarna i verksamhetsomgivningen och kommunalförvaltningens nya strukturer. Den nya kommunallagen ska ersätta kommunallagen från 1995 och den ska fortfarande vara en allmän lag som gäller kommunens förvaltning, beslutsfattandeförfaranden och ekonomi. Utlåtande begärs särskilt över följande frågor: begreppet kommunens verksamhet (6 ) förslagen som gäller kommunens uppgifter, kommunens organiseringsansvar samt produktion av tjänster (7-9 ) programmet för kommunernas ekonomi (12 ) ändringen av tidpunkten för kommunalval och inledningen av fullmäktiges mandatperiod (15 ) regleringen av fullmäktiges storlek (16 ) förslagen som gäller deltagnings- och påverkningsmöjligheterna samt påverkningsorganen, såsom ungdomsfullmäktige (5 kap); alternativa sätt att organisera kommunens organ och ledning (31, 34 och 38 ) förslagen som gäller delområdesorgan (37 ) kommunstrategin (39 ) kommunstyrelsens och kommunstyrelseordförandens uppgifter (40-41 ) direktörsavtalet (43 ) förslagen som gäller ägarstyrningen och ledandet av kommunkoncernen (6, ) förslag som gäller kommunernas samarbete (8 kap) de föreslagna ändringarna till förtroendevaldas valbarhet, speciellt för kommunstyrel-sens del styrelsemedlemmarna samt presidiet vid dotterbolag (74 1 och 4 mom.) förslagen som gäller heltids- och deltidssysselsatta förtroendevaldas ställning och för-troendevaldas rätt till ledighet från arbetet (81-82 ) redogörelse för bindningar (85 ) förslag som gäller transparensen hos kommunal partifinansiering (19 2 mom. och 83 3 mom.) begränsningen av upptagningsrätten så att det endast är möjligt att ta upp ärenden för behandling i kommunstyrelsen (93 ) förslag om organs elektroniska beslutsfattandesätt ( ) samt utgivandet av kommunens anmälningar, information om kommunens verksamhet samt protokoll på nätet ( och 141 ) skyldigheten att täcka underskottet inom utsatt tid och utvidgningen av skyldigheten till att gälla samkommuner (111 ) Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

27 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL utvärderingsförfarande för kommuner och samkommuner i en särskilt svår ekonomisk ställning ( ) förslagen som gäller revisionsnämnden (122 ) revisionen (123 ) revisionsnämndens och revisorernas rätt att få information (125 ) förslagen som gäller kommunens verksamhet på marknaderna, såsom begränsningen av lån, garantier och säkerheter som kommunen beviljat, överlåtelse av fastigheter som kommunen äger samt förpliktelsen om offenlig service (15 kap) samt lagpropositionens struktur och övergångsbestämmelserna. Utlåtandena ska lämnas in senast den 26 augusti Kommundirektörens förslag: Pedersöre kommun avger utlåtande enligt bifogade förslag. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

28

29

30

31

32

33 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 20/ Avtal gällande emission av kommuncertifikat Pedersöre kommun har gällande avtal om emission av kommuncertifikat med Pohjola Bank, Nordea Bank, Danske Bank, Handelsbanken och Kommunfinans. Det kortfristiga finansieringsbehovet täcks genom emission av kommuncertifikat via den bank som för tillfället har de förmånligaste villkoren. Kommundirektören har delegerat rätten att uppta kortfristiga lån till ekonomi- och utvecklingsdirektören. I gällande avtal är det maximala beloppet på utelöpande kommuncertifikat begränsat till euro per bank. Räntenivån på kommuncertifikat är ungefär lika med euribor räntan för motsvarande tidsperiod. För närvarande har kommunen emitterat kommuncertifikat för sammanlagt 10 miljoner euro. En höjning av finansieringslimiten till 20 miljoner euro per bank är därför nödvändigt. (beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektör) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen beslutar anhålla om en höjning av limiten för emission av kommuncertifikat så att det sammanlagda nominella värdet på utelöpande kommuncertifikat som emitteras med stöd av avtalet får uppgå till högst euro per bank. Avtal ingås med Pohjola Bank, Nordea Bank, Sampo Bank, Handelsbanken och Kommunfinans. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

34 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 274/ Anhållan om tilläggsanslag, vägbelysning Jakobstads energiverk samt JNT monterar ner luftkablarna i Sandsund och ersätter dem med jordkablar. I samband med detta bör kommunen vara med och samtidigt förnya vägbelysningen på berörda sträckor. Den befintliga vägbelysningen härstammar från 70-talet. De vägsträckor som berörs är Skolhusvägen 16 st armaturer, Bennäsvägen 10 st armaturer samt Liljelundsvägen 5 st armaturer. Totalt 31 st armaturer till en kostnad av ca Chefen för tekniska verket: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag på beviljas för förnyande av vägbelysningen i Sandsund. Tn. 74 Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden beslöt föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag på beviljas för förnyande av vägbelysningen i Sandsund. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen beslutar omdisponera från anslaget för byggande av vägar (9150) till anslaget för byggande av vägbelysning (9201). Kst 183 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

35 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 240/ Inköp av markområden i Kyrkoby by; Sandell Kommunens markförhandlare har underhandlat med syskonen Sandell om att få inköpa delar av tomtområden och grönområden av lägenheten Sandell Rnr 10:249 inom Sandsund I bostadsområde. Arealen för områdena utgör totalt ca 0,660 ha. Markunderhandlingen omfattade även lägenheten Dal-Ejde Rnr 8:176 som utgör ett skogsskifte med en areal om 8,33 ha. Säljarna har erbjudits för markområdena beräknat enligt följande: För grönområden (ca m 2 ) 0,95 /m 2, totalt För tomtmark (ca m 2 ) 7,00 /m 2, totalt För skogsskiftet (ca 8,33 ha) 0,45 /m 2, totalt skogsbeståndet enligt värdering Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen inköper ca 0,66 ha av lägenheten Sandell Rnr 10:249 samt lägenheten Dal-Ejde Rnr 8:176 som utgör 8,33 ha för en totalsumma på av Gun-Britt Enlund, Boris Sandell, Börje Sandell och Krister Sandell. I och med markköpen i Kyrkoby by blir kommunen ägare till tre bostadstomter inom Sandsund I bostadsområdet och ägare till ett skogsskifte som är beläget inom ett område som i framtiden kan utvecklas för boende. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

36

37

38 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 241/ Inköp av markområden i Kyrkoby by; Sandén Kommunens markförhandlare har underhandlat med Bengt Sandén, Marita Björklund och Ulla Dahlin om att få inköpa delar av tomtområden av lägenheten Liljelund Rnr 10:223 inom Sandsund I bostadsområde. Arealen för området utgör totalt ca 0,218 ha. Markägarna har erbjudits för markområdet. Summan har beräknat enligt 7 /m 2. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen inköper ca 0,218 ha av lägenheten Liljelund Rnr 10:223 för av Bengt Sandén, Marita Björklund och Ulla Dahlin. I och med markköpet i Kyrkoby by blir kommunen ägare till tre bostadstomter inom Sandsund I bostadsområde. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag Mats Björklund anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

39

40 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 589/ Anhållan om ändring av del av delgeneralplanen med rättsverkningar för Forsby by Göran Inborr anhåller om ändring av södra delen av delgeneralplanen för Forsby by så att man kan erhålla en ny byggrätt vid Åsvägen. Den nya byggplatsen skulle placeras i anslutning till befintlig bebyggelse där vattenledning och elanslutning är möjlig. Markägarens areal inom planområdet är strax under 50 ha. I den plan som godkändes av kommunfullmäktige den 19 mars 2007 hade lägenheten tilldelats 6 byggrätter enligt den dimensionering som godkänts för fördelning av byggrätter. Vid detta tillfälle antecknades 4+1 befintliga byggnadsplatser för lägenheten. En ny byggrätt reserverades på lägenheten vilken nu är bebyggd. Hemtomten med två bostäder räknades som två enskilda byggrätter eftersom området tolkades vara ett område för fristående småhus. Hade området tolkats som ett lantbruksbetonat bostadsområde för fristående småhus hade hemtomten räknat som en byggnadsplats med rätt till två bostäder. Det finns en klar motivering till att man kan ange hemtomten som ett lantbruksbetonat bostadsområde för fristående småhus. En sådan tolkning ger möjlighet till ytterligare en bostadstomt på lägenheten enligt den dimensionering som utgjorde grund för planläggningen år De två bostadsbyggnaderna på hemtomten är nämligen uppförda såpass nära varandra vid generationsskifte att det är svårt att separera området till två enskilda bostadstomter. Föredragandens förslag: Föreslår att delgeneralplanen för en del av Forsby by ändras enligt anhållan och att lägenheten erhåller en ny byggrätt enligt anhållan med motiveringen att hemtomten är ett lantbruksbetonat område för fristående småhus som kan bebyggas med två bostäder. Markägaren faktureras kostnaderna för planändringen. Planls. 49 Planläggningssektionens beslut: Godkändes enligt förslag. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen godkänner planläggningssektionens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

41 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kst 186 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

42

43

44 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 238/ Ansökan om bostadstomter; Fab Pedersöre Bostäder Koy Fab Pedersöre Bostäder Koy anhåller om att få arrendera tomterna 1 och 2 i kvarter 27 vid Aspegrensvägen 13 på Sisbacka detaljplaneområde för byggande av radhus. Kommundirektörens förslag: Föreslår att tomterna utarrenderas till Fab Pedersöre Bostäder Koy. För icke mottagen tomt debiteras den av kommunfullmäktige fastställda annullerings/behandlingsavgiften. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

45

46

47

48

49

50 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 176/ Skrivelse om trafikproblem från invånarna på Jutvägen Kommunstyrelsen har till tekniska nämnden remitterat Ralf Klemets förfrågan gällande önskemål om byggandet av en bullervall mellan landsväg 741 och Jutvägen i Sandsund. Ärendet var upp till behandling redan för elva år sedan, konstaterades då att varken trafikverket eller kommunen har resurser för byggande av bullervall. För ett antal år sen infördes hastighetsbegränsning 60 km/h i anslutning till närliggande avtagsvägar vilket något torde ha minskat på ljudnivån från trafiken. I samband med att lättrafikleden Lövö Sandsund planerades reserverades utrymme för en bullervall för det aktuella området. Avsikten är att när lättrafikleden börjar byggas skall överskottsmassor användas för anläggande av bullervall. Chefens för tekniska verket förslag: Kommunstyrelsen meddelas följande: Byggande av lättrafikleden kan inledas när nödvändiga tillstånd erhållits och finansieringen ordnats. Samtidigt påbörjas byggandet av bullervallen. Tn. 78 Tekniska nämndens beslut: Omfattades. Kommundirektörens förslag: Tekniska nämndens beslut antecknas för kännedom. Kst 188 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

51 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 319/ Avloppsutbyggnad till Skutnabba Kommunen har ansökt om statligt understöd från NTM-centralen för fortsatt utbyggnad av kommunalt avlopp till Skutnabba. Projektets två första skeden är avklarade, nämligen byggande av matarledning fram till Skutnabba och anslutning av fastigheter i Staraby. Tyvärr fick kommunen ett negativt bidragsbeslut från NTM-centralen gällande skede 3. Avsikten var att påbörja arbetet till hösten dock under förutsättning att statsbidrag erhålls. NTM-centralen meddelar att nytt bidrag kan sökas nästa år men någon garanti för att bidraget beviljas ges inte. Påbörjas projektet nu kan inte bidrag sökas i efterskott för det arbete som är redan utförts. Det är helt klart att arbetet bör slutföras enligt de föravtal som är uppgjorda med fastighetsägarna. Eventuellt kunde byggstarten senareläggas och en ny bidragsanhållan inlämnas nästa år, trots att man vet att statliga anslag minskar för varje år. Årets anslag i investeringsbudgeten kunde användas till det gemensamma vatten- och avloppsprojektet, vars byggande drar i gång till hösten. Chefens för tekniska verket förslag: Föreslår att tekniska nämnden beslutar senarelägga byggstarten för fortsatt utbyggnad av avloppet till Skutnabba så att en ny bidragsanhållan kan inlämnas för nästa år. Årets investeringsanslag för Skutnabba projektet, reserveras för det gemensamma VA-projektet. Tn. 75 Tekniska nämndens beslut: Omfattades. Beslutet meddelas kommunstyrelsen. Kommundirektörens förslag: Tekniska nämndens beslut antecknas för kännedom. Kst 189 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

52 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 266/ Socialombudsmannens redogörelse 2013 Staden Jakobstad producerar socialombudsmannatjänster åt Pedersöre, Nykarleby och Larsmo på basis av avtal om köptjänster. Enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården skall socialombudsmannen årligen avge en redogörelse till kommunstyrelsen. Socialombudsmannen har nu tillställt kommunen redogörelsen 2013 för kännedom. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen antecknar socialombudsmannens redogörelse för kännedom. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Verkställighetsbeslut; kommunfullmäktige 26.5 och maj Beslut om upptagande av extra ärende. 40 Anhållan om tilläggsanslag; Lappfors daghem. 41 Anhållan om tilläggsanslag; Forsby skola. 42 Inköp av mark i Överesse; Kings dödsbo. 43 Inköp av mark för utbyggt gatuområde i Kyrkoby by; Portins dödsbo. 44 Ändring av delgeneralplan med rättsverkan för Slätkulla. 45 Ändring av del av strandgeneralplan med rättsverkningar för övre delarna av Esse åstränder och sjöar. 46 Ändring av detaljplanen i Bennäs, kvarter Ändring av kvarter 10 inom Bennäs detaljplan. 48 Revidering av delgeneralplan med rättsverkningar för Forsby by. 49 Ändring av lånebeloppet för kommunalt lån. 50 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Pettersson och Snellman, samt nyval. 51 Motion om lönevillkoren för familjedagvårdare. 23 juni Bokslutet för år Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet. 57 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse. 58 Strategisk generalplan Undertecknande av den europeiska deklarationen om jämställdhet. 60 Bortbetalande av lån för Sisbackagården samt beviljande av bidrag och kapitallån åt Pedersöre Bostäder. 61 Anhållan o befrielse från förtroendeuppdrag; Pettersson, samt nyval. 62 Beviljande av befrielse från uppdrag; Lappfors skolas direktion. 63 Motion om god energipolitik i kommunen. 64 Motion om arbetsgången vid ändringar i delgeneralplaner. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut tillkommit i laga ordning och beslutar verkställa dem. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

71 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kurser och seminarier 1. Kommunmarknaden Kommunförbundet inbjuder till den årliga Kommunmarknaden på Kommunernas hus i Helsingfors den september Under dagarna ordnas seminarier och informationsinslag om dagsaktuella frågor. Kommunförbundet ordnar också seminarier på svenska. Mera om de svenskspråkiga seminarierna, samt programmet i sin helhet, finns på Inträdet och alla evenemang är gratis. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen utser 2-3 deltagare till Kommunmarknaden. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt utse Eivor Back, Kaj Boström och Henrik Sandberg att delta i Kommunmarknaden Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

72 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Anmälningsärenden 1. Sysselsättningsöversikt; juni 2014 (Dnr 116/2014) Vid utgången av juni månad var antalet arbetslösa i Pedersöre 208 st eller 4,0 % av den totala arbetskraften. Noteringen för juni 2013 var 212 st eller 4,1 %. Medeltalet för landskapet Österbotten i juni 2014 var 8,1 % och för hela landet 12,9 %. Av de arbetslösa Pedersöreborna var: juni 2014 juni st (11,5 %) under 25 år 25 st (11,8 %) under 25 år 78 st (37,5 %) över 50 år 87 st (41,0 %) över 50 år 46 st (22,1 %) arbetslösa över ett år 46 st (21,7 %) arbetslösa över ett år 127 st (61,1 %) kvinnor 119 st (56,1 %) kvinnor En arbetslöshetsprocent under 5,0 % hade Närpes (3,8 %), Pedersöre (4,0 %), Larsmo (4,1 %), Korsnäs (4,6 %) och Nykarleby (4,8 %). Kaskö hade en arbetslöshetsgrad på 13,8 %. Kommundirektörens förslag: Arbetslöshetssiffrorna för juni 2014 antecknas för kännedom. Kommunstyrelsens beslut: Antecknades Kommunala samarbetsnämndens protokoll (Dnr 58/2014) Kommunala samarbetsnämndens protokoll från den 23 juni 2014 bifogas föredragningslistan. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen antecknar protokollet för kännedom. Kommunstyrelsens beslut: Antecknades Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

73 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Upptagande av kortfristig kredit För att säkerställa kommunens betalningsberedskap fram till november 2014, har kassamedlen utökats med 5,0 miljoner euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören har genom ett tjänstemannabeslut beslutat uppta krediten hos Nordea Bank till en ränta om 0,19 %. Beloppet ryms inom det kommuncertifikatprogram som kommunstyrelsen godkänt. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen antecknar beslutet om upptagande av kortfristig kredit för kännedom. Kommunstyrelsens beslut: Antecknades Sote-reformen (Dnr 75/2014) Kommundirektören informerar om dagsläget gällande Sote-reformen. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen antecknar informationen för kännedom. Kommunstyrelsens beslut: Antecknades Kommunstrukturutredningen Kommunstyrelsen informeras om dagsläget gällande kommunstrukturutredningen. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen antecknar informationen för kännedom. Kommunstyrelsens beslut: Antecknades. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning Besvärsförbud Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer , o Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer o Enligt 3 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. Anvisningar om hur man begär omprövning Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Omprövning av beslutet kan yrkas hos: Kommunstyrelsen i Pedersöre, Skrufvilagatan 2, Bennäs, fax , e-post Paragrafer o Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Omprövningsbegärans innehåll Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den. Beslut som gäller upphandling I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller göra en skriftlig framställan till: Protokolljusterarnas initialer Marknadsdomstolen, Pb 118, Helsingfors, fax , e-post Paragraf: Framställan bör inlämnas inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet. Utdragets riktighet intygar

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 27.10.2014 306. Sammanträdestid: Måndagen den 27 oktober 2014, kl. 16.30 17.50. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 27.10.2014 306. Sammanträdestid: Måndagen den 27 oktober 2014, kl. 16.30 17.50. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 27.10.2014 306 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 27 oktober 2014, kl. 16.30 17.50. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 04.09.2014 57. Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 04.09.2014 57. Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00. Kommungården i Bennäs 04.09.2014 57 Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommungården, Bennäs. kl. 16.30-17.30, 195-203. fullm.ordförande I viceordf., fullm. II viceordf., fullm. kommundirektör kanslichef

Kommungården, Bennäs. kl. 16.30-17.30, 195-203. fullm.ordförande I viceordf., fullm. II viceordf., fullm. kommundirektör kanslichef PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 15.09.2014 241 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 15 september 2014, kl. 16.30 18.05. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Måndagen den 26 juni 2017, kl Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 juni 2017, kl Kommungården, Bennäs 26.06.2017 86 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 juni 2017, kl. 19.00-19.20. Kommungården, Bennäs Beslutande Backlund, Christian Berger, Helena Borgmästars, Yvonne Dahlin, Christian Ekman,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.05.2014 46. Sammanträdestid:

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.05.2014 46. Sammanträdestid: PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.05.2014 46 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 maj 2014, kl. 19.30-21.00. (Sammanträdet avbröts för kaffepaus kl. 19.40-20.05.) Kommungården,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 10.11.2014 321. Sammanträdestid: Måndagen den 10 november 2014, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 10.11.2014 321. Sammanträdestid: Måndagen den 10 november 2014, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 10.11.2014 321 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 10 november 2014, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdestid: Måndagen den 7 december 2015, kl. 10.00-16.00. (Sammanträdet avbröts för lunch kl. 12.30-13.45.) Kommungården, Bennäs

Sammanträdestid: Måndagen den 7 december 2015, kl. 10.00-16.00. (Sammanträdet avbröts för lunch kl. 12.30-13.45.) Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 07.12.2015 114 Sammanträdestid: Måndagen den 7 december 2015, kl. 10.00-16.00. (Sammanträdet avbröts för lunch kl. 12.30-13.45.) Sammanträdesplats: Beslutande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Måndagen den 8 juni 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 8 juni 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 08.06.2015 156 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 8 juni 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 16.03.2015 84. Sammanträdestid: Måndagen den 16 mars 2015, kl. 15.30 18.25. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 16.03.2015 84. Sammanträdestid: Måndagen den 16 mars 2015, kl. 15.30 18.25. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 16.03.2015 84 Sammanträdestid: Måndagen den 16 mars 2015, kl. 15.30 18.25. Sammanträdesplats: Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

Måndagen den 3 oktober 2016, kl

Måndagen den 3 oktober 2016, kl PEDERSÖRE KOMMUN ÄRENDESIDA Kommunstyrelsen Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 3 oktober 2016, kl. 16.30 Kommungården, Bennäs 183 Sammanträdets öppnande 2 184 Val av två protokollsjusterare

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Måndagen den 27 april 2015, kl. 16:30 18:15. Kommungården, Bennäs. kl. 16.35 18.15, 92 103. kl. 16.30-17.45, 89-92 kl. 16.35-18.

Måndagen den 27 april 2015, kl. 16:30 18:15. Kommungården, Bennäs. kl. 16.35 18.15, 92 103. kl. 16.30-17.45, 89-92 kl. 16.35-18. PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 27.04.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 27 april 2015, kl. 16:30 18:15. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Beslutande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Kommungården, Bennäs. fullm.ordförande I viceordf., fullm. II viceordf., fullm. kommundirektör kanslichef. Henrik Sandberg ordförande

Kommungården, Bennäs. fullm.ordförande I viceordf., fullm. II viceordf., fullm. kommundirektör kanslichef. Henrik Sandberg ordförande PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 07.09.2015 211 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 7 september 2015, kl. 16.30 18.30. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Sammanträdestid: Måndagen den 28 april 2014, kl (Sammanträdet avbröts för kaffepaus kl ) Kommungården, Bennäs

Sammanträdestid: Måndagen den 28 april 2014, kl (Sammanträdet avbröts för kaffepaus kl ) Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 28.04.2014 28 Sammanträdestid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 19.30-20.50. (Sammanträdet avbröts för kaffepaus kl. 20.00-20.25.) Sammanträdesplats: Beslutande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 13.03.2014 18. Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40. Vanha Paukku, Lapua

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 13.03.2014 18. Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40. Vanha Paukku, Lapua 13.03.2014 18 Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats: Vanha Paukku, Lapua Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 mars 2015 Byggnadstekniska nämnden 11.03.2015 17-31 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 12.10.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.1.2011 1/11 Sammanträdestid 19.1.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 13.11.2013

Sammanträdesdatum 13.11.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9/2013 9/137 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00 20.00 Sammanträdesplats Café 13 i Nedervetil Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14 Sammanträdestid Onsdag 8.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 06.09.2015 Socialnämnden 06.09.2015 113- Sammanträdestid Torsdag 10.09.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer