Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.05 Ajournering 09.15-09.35, 12.20 13.10, 14.20 15.35"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (23) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , , Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (m) Folke Jonsson, vice ordförande (s) Per-Olof Lidestav (fp) Christina Lidström (m) tjänstgörande ersättare, jäv 85 Ewa Stuge (m) Maria Bahlenberg (c) Barbro Strandberg (c) Wolfgang Hoffmann (s) tjänstgörande ersättare Övriga Karin Gustafsson (s) Bengt Olsson (kd) ersättare Louise Bonta, omsorgsnämndens ordförande Kurt-Allan Egelby, kommunchef Torkel Arkmo, ekonom 74-77, 79 Doris Jonsson, omsorgsnämnden 89 Roland Jakobsson, ingenjör Britt-Marie Holgersson, omsorgsnämnden 89 Lena Friborg, projektledare VBV 89 Margareta Eriksson, omsorgsnämnden 89 Royne Söderström, projektledare vindkraft Britt-Inger Astergren, äldreomsorgschef Marie Frank, assistent 89 Peter Frank, Bjurholms Industriplast AB 87 Sirrka Rehnlund, assistent 89 Lars Eriksson, Region Västerbotten 89 Åsza Eberhardsson, enhetschef 89 Caroline Helmersson, handläggare 89 Lage Olofsson, datatekniker 89 Utses att justera Ersättare Plats och tid för justering Wolfgang Hoffmann (s) Karin Gustafsson (s) Kommunkontoret, kl Underskrifter... Paragrafer Bibbi Öberg, sekreterare.... Ingemar Nyman, ordförande... Wolfgang Hoffmann, justerare BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Dnr KS Ändring i föredragningslistan Kommunstyrelsens beslut Föredragningslistan ändras på följande sätt: Ärende 14. Förvärv av fastigheterna bostadsrättsföreningen smedens konkursbo behandlas innan ärende 7. Lån Kommuninvest. Informationsärende: redovisning sjukstatistik utgår och ersätts av Information övergripande mål.

3 Kommunstyrelsen Dnr KS Delårsrapport januari- juni 2010 Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapport januari- juni Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport januari- juni Kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelsen Dnr KS Resultatrapport januari- augusti 2010 Kommunstyrelsen upprättar resultatrapport en gång i månaden med avstämning mot periodiserad budget (driftbudget). Resultatrapporten omfattar tiden från årets början t.o.m. utgången av närmast föregående månad. Ekonomens resultaträkning januari-augusti Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna resultatrapporten januari- augusti Kommunfullmäktige

5 Kommunstyrelsen Dnr KS Resultatuppföljning fastigheter januari- augusti 2010 Kommunstyrelsen har beslutat att följa upp kostnaderna för kommunens fastigheter med redovisning vid varje kommunstyrelsesammanträde. Ekonomens resultatuppföljning fastigheter januari- augusti Ekonomens uppföljning investeringar januari- augusti Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatuppföljning fastigheter januari- augusti Ekonom

6 Kommunstyrelsen Dnr KS Kommuninvest inbjudan teckna förlagslån Kommuninvest årsstämma beslutade enhälligt att ge ut ett 30- årigt förlagslån på högst miljoner kr. Erbjudandet riktar sig enbart till de kommuner och landsting som var medlemmar på stämmodagen. Föreningen avser att använda lånebeloppet för att stärka kapitalbasen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom ett särskilt förlagslån från föreningen till bolaget. Den ökade kapitaliseringen syftar till: Att fortsätta skapa långsiktigt bästa finansieringsvillkor för Föreningens medlemmar. Att kunna erbjuda Sveriges alla kommuner och landsting ett finansieringsalternativ till konkurrenskraftiga villkor. Att bibehålla högsta möjliga rating och säkerställa fortsatt kostnadseffektiv upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Att ha ännu bättre beredskap för exceptionella finansiella händelser. Det lägsta belopp som en medlem har rätt att teckna sig för är 600 tkr. Förlagslånet löper med en rörlig ränta kopplad till 3 månaders STIBOR och har en löptid på 30 år. Lånet kan överlåtas till andra medlemmar. Oavsett om medlemmen behöver låna till placeringen eller kan använda egna medel kommer förlagslånet att ge en positiv resultateffekt, eftersom räntan på förlagslånet ska överstiga normala upplåningskostnader inom kommunal sektor (pluseffekt ca 0,5 procentenheter). Skrivelse från Kommuninvest Fortsatt trygg finansiering för Sveriges kommuner och landsting inbjudan att teckna förlagslån, daterad Utdrag från Kommuninvests Inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Sammanfattning, Resultat- och redovisningseffekter samt Villkor och anvisningar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att acceptera inbjudan och teckna ett förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening på 600 tkr. Förlagslånet finansieras med eget kapital. Kommunfullmäktige

7 Kommunstyrelsen Dnr KS Förvärv av fastigheterna bostadsrättsföreningen Smedens konkursbo Konkursförvaltaren har under en längre tid försökt sälja fastigheterna till köpare som haft för avsikt att bosätta sig på fastigheterna utan att lyckas få köpare som velat bosätta sig på fastigheten till ett försäljningspris som konkursboet bedömt vara skäligt marknadsvärde. Däremot har intresse funnit hos köpare som haft för avsikt flytta fastigheterna till Umeå och Umeås närhet då till ett pris som varit högre. Med detta som bakgrund har konkursförvaltaren fört diskussioner med Bjurholms kommun om att kommunen skall förvärva fastighetsbeståndet. I fastighetsbeståndet ingår 11 fastigheter med ett sammantaget taxeringsvärde på kronor (värden mellan kronor och kronor). Svefa har på uppdrag av konkursförvaltaren gjort en individuell värdering av 10 av fastigheterna (marknadsvärdering). Sammanlagt marknadsvärde på 10 fastigheter kronor. En av fastigheterna värderades inte. Den 15 juni 2010 gjordes en överenskommelse mellan konkursförvaltaren och Bjurholms kommun om förvärv av fastigheterna till en köpeskilling på kronor. Överenskommelsen gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslut. I överenskommelsen ingår också att kommunen from 1 juli 2010 bistår konkursförvaltaren med förvaltning av fastigheterna. Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Överenskommelse, daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förvärva fastigheterna bostadsrättsföreningen Smedens konkursbo till en köpeskilling av kronor miljon kronor avsätts för upprustning av villorna. 3. Köpeskilling och upprustning finansieras genom upplåning. 4. Fastigheterna får ingå i kommunens fastighetsförvaltning och hyras ut till marknadsmässig hyra. Kommunfullmäktige

8 Kommunstyrelsen Dnr KS Lån Kommuninvest Investeringsverksamheten i kommunen har tagit fart under våren och sommaren och kommer att vara fortsatt intensiv under resterande delen av år Följande investeringar är på gång/planeras under resten av år Färdigställande av taket på Folkets Hus tkr Upprustning Värdshuset Bävern 500 Åtgärder på Kyrktjärns deponianläggning tkr Vatten och avloppsanläggning i Agnäs tkr Lösen leasingkontrakt gatubelysning tkr Konstgräsplan vid Castorhallen 600 tkr Upprustning och renovering av villorna Smedens konkursbo tkr Fastigheterna tillhöriga Bostadsrättsföreningen Smedens konkursbo tkr S:a tkr Nämnda investeringar med tillhörande drift och underhåll kommer att tära på kommunens likviditet och med anledning av detta föreslås att kommunen tar upp ett lån hos Kommuninvest på 5 miljoner kr. Resterande delen av nämnda investeringar finansieras med egna medel. Bjurholms kommun har idag en skuld på 67.5 miljoner kronor. Ekonomens tjänsteskrivelse, inkom Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen tar upp ett lån hos Kommuninvest på 5 miljoner kr för att finansiera kommande investeringar med tillhörande drift och underhåll. Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen Dnr KS Förslag Antagande av tematisk översiktsplan för vindkraft Umeåregionen har tagit fram ett förslag till tematisk översiktsplan för vindkraft i Umeåregionen. Planen har varit ute på samråd under sommaren 2009 och utställning under våren Syftet är att antagandehandlingen, när samtliga kommuner i Umeåregionen antagit sin del av översiktsplanen, blir ett gemensamt dokument för regionens kommuner. Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Miljö- och byggnämndens beslut , dnr MBN Tillägg till översiktsplan Vindkraft i Umeåregionen, antagandehandling, juni Samrådssammanställning. Miljöinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag: 1. Att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen Vindkraft i Umeåregionen, sidorna undantagna. 2. Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnämnden delegation i enlighet med 16 kapitlet 4 i miljöbalken att tillstyrka tillståndspliktiga vindkraftsansläggningar för områden som pekats ut som möjliga för vindkraft i det tematiska tillägget till översiktsplan Vindkraft i Umeåregionen, och att övriga tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar utanför dessa områden skall tillstyrkas av kommunfullmäktige. Yrkande Ingemar Nyman (m): alternativ 2: Kommunfullmäktige tillstyrker tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar för områden som pekats ut som möjliga för vindkraft i det tematiska tillägget till översiktsplan Vindkraft i Umeåregionen samt övriga tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar utanför dessa områden.

10 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Nymans yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen Vindkraft i Umeåregionen, sidorna undantagna. 2. Kommunfullmäktige tillstyrker i enlighet med 16 kapitlet 4 i miljöbalken tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar för områden som pekats ut som möjliga för vindkraft i det tematiska tillägget till översiktsplan Vindkraft i Umeåregionen samt övriga tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar utanför dessa områden. Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Dnr KS Försäljning av industrimark Ljusåker 1:11 Balklinten AB kom in med en skrivelse om att förvärva industrimark i Balsjö ( ). Bjurholms kommun äger Ljusåker 1:11 som angränsar till fastigheten Ljusåker 1:13 som Balklinten AB äger. Balklinten AB ville ha ett snabbt svar, ett delegationsbeslut om upplåtelse av mark på fastigheten Balåker 1:11 utfärdades, men den fastighet det gäller är Ljusåker 1:11. Fastigheten Ljusåker 1:11 Taxeringsår: 2007 Typkod: industrienhet, tomtmark (411) Typdel: Egen tax.enhet, hel fastighet (01) Taxerad areal: m 2 Byggnadsvärde: 0 Sek Markvärde: Sek Taxeringsvärde: Sek Skogsstyrelsen har gjort en värdering av marken och kom fram till ett marknadsanpassat avkastningsvärde på kronor. Kommunens kostnad för värderingen är kronor. Ingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Balklinten AB: s skrivelse, daterad Delegationsbeslut, daterad Skogsstyrelsens värdeutlåtande, daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja industrifastigheten ljusåker 1:11 till Balklinten AB för kronor. Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Tillägg VA- taxa 2010 Landstinget vill att kommunen installerar elektroniska vattenmätare i Landstingets fastighet. De elektroniska vattenmätarna kan fjärravläsas. Vattenmätarna är betydligt dyrare än konventionella mätare vilket innebär att det måste bli ett tillägg i VA-taxa De kommuner som samverkat för att ta fram gällande VA- taxa inför en avgift för elektroniska mätare. Enligt 14.5 får fastighetsägaren betala mellanskillnaden vid installation och i 18 betalar fastighetsägaren en årlig avgift för den elektroniska vattenmätaren. Ingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta följande tillägg i VAtaxa 2010: För elektronisk mätare som installeras på fastighetsägarens begäran skall erläggas engångsavgift motsvarande merkostnaden för mätartypen samt en årlig avgift enligt 18. Eventuella kommunikationsmoduler bekostas, installeras och underhålls av fastighetsägaren Årlig avgift för elektronisk mätare 300 kr (utan moms) 375 kr (med moms). Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen Dnr KS Konstverket Konstväg Konstverket Konstväg håller på att rasa. Vid Konstvägen Sju Älvars styrelsemöte diskuterades två alternativ, att ta bort eller att restaurera konstverket. Kostnaden för att ta bort konstverket kan i stort sett finansieras genom försäljning av skrotet. Att restaurera konstverket, enligt uppgift från NCC, kostar ca kronor. En restaurering innebär att asfalten tas bort, plåtarna vänds och målas på baksidan. Konstverket tillhör kommunen och kommunen har att besluta vad som ska göras med konstverket Konstväg. Konstnären Kari Cavén har gett sitt tillstånd att ta bort konstverket. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Konstvägen Sju Älvars protokoll, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att konstverket Konstväg tas bort. Konstvägen Sju Älvar får i uppdrag att ta bort konstverket till en kostnad där skrotvärdet finansierar rivningen. Konstvägen Sju Älvar

14 Kommunstyrelsen Dnr KS Mineraljaktens prispengar 2010 Sveriges geologiska undersökning (SGU) har liksom tidigare år ansökt om bidrag till prispengar samt bidrag till de kommunala kontaktpersonernas resor och utlägg. Ansökt bidrag med kronor. SGU ansöker varje år om bidrag. Bjurholms kommun har de senaste åren inte beviljat bidrag. Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja bidrag till mineraljaktens prispengar SGU, Norrlands Mineraljakt, Jan-Anders Perdahl, Skolgatan 11, Malå

15 Kommunstyrelsen Dnr KS Överklagan kommunstyrelsens beslut 57, Fingermyra Vattenförening genom Kjell Öberg överklagar kommunstyrelsens avslagsbeslut att inte bevilja bygdeavgiftsmedel till Fingermyra Vattenförening på grund av jämställdhets skillnad. Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Överklagan, daterad Kommunstyrelsens beslut Fingermyrans ansökan bygdeavgiftsmedel, daterad Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå överklagan av kommunstyrelsens beslut 57, Yrkande Folke Jonsson (s), bevilja Fingermyra Vattenförening bidrag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå överklagan av kommunstyrelsens beslut 57, På grund av jäv deltar inte Christina Lidström (m) i handläggningen. Fingermyra Vattenförening genom Kjell Öberg

16 Kommunstyrelsen Dnr KS Ny lag om brandfarliga och explosiva varor Riksdagen beslutade om en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Lagen träder i kraft den 1 september En av de stora förändringarna är att kommunerna övertar polismyndighetens uppgifter när det gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Kommunerna kommer att kunna ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggningen och tillsyn även avseende explosiva varor. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad MSB: S skrivelse, daterad Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse kommunstyrelsen till tillsynsmyndighet över brandfarliga och explosiva varor. Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Dnr KS Ny amorteringsplan för fastighetsköp Bjurholms Industriplast Vid diskussioner med företaget har begäran framförts att få betala kronor i månaden i ränta och amortering. Detta med anledning av den fördröjning som förväntas ske med konjunkturuppgången. Ursprunglig amortering kronor per månad. Kapitalskuld: kronor Ränta perioden : kronor Betald ränta för ovanstående period: kronor Beräknad ränta (10 månader á 3.5 %): kronor Total skuld: kronor Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta medge Bjurholms Industriplast AB en ny amorteringsplan för tiden med kronor i månaden inklusive räntekostnaden. Yrkande Ingemar Nyman (m), ny amorteringsplan för tiden med kronor i månaden inklusive räntekostnaden. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Nymans yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att medge Bjurholms Industriplast AB en ny amorteringsplan för tiden med kronor i månaden inklusive räntekostnaden. Bjurholms Industriplast Ekonomiavdelningen

18 Kommunstyrelsen Dnr KS Överlåtelse av fastigheten Agnäs 2:46 I samband med exploateringen av Råberget med kommunen som huvudman förvärvade kommunen fastigheten Agnäs 2:46. Agnäs 2:46 är en del av Agnäsbacken. Vid försäljningen av Agnäsbacken ingick de tillgångar som tillhörde aktiebolaget. Fastigheten Agnäs 2:46 ingick inte i aktiebolaget utan ägdes av Bjurholms kommun. För den som äger och driver Agnäsbacken är tillgången till fastigheten en förutsättning för att driva anläggningen. Under 2010 har förhandlingar pågått om ett ägarskifte av Agnäsbacken. Presumtiva köparna Jenny och Tomas Stensson har framfört önskemål om att förvärva fastigheten Agnäs 2:46. Kommunchefens tjänsteskrivelse Letter of Intent, daterad Jenny och Tomas Stenssons skrivelse, daterad och kartbild över fastigheten. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåga fastigheten Agnäs 2:46 för en köpeskilling av 1 krona till Jenny och Tomas Stensson. Detta under förutsättning att köparna genomför övertagandet av Agnäsbacken. Kommunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen Informationsärenden Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser. Lena Friborg informerar om utredningen till en gemensam miljö- och byggnämnd med tillhörande förvaltning Vännäs, Bjurholm och Vindeln (VBV). Partierna får ta del av underlagen och diskutera i sina partier, dnr KS Lars Eriksson, Region Västerbotten informerar om ehälsa, vilket handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Folkhälsans problemområden i Bjurholms hur ska man agera? Staffan Pettersson informerar om folkhälsoenkäten och resultaten, dnr KS Staffan Pettersson informerar om ansökan till projekt Kraftverket som utifrån förstudien till projektet visat att det i Bjurholms kommun finns en växande andel invånare som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar om unga vuxna, personer med utländsk bakgrund samt del- och heltidssjukskrivna., Ansökan är inlämnad och besked om bidrag kommer i december Dnr KS Övergripande mål arbete med målnedbrytning i styrelse och nämnder, Caroline Helmersson, handläggare informerar och ledamöterna i kommunstyrelsen får i uppdrag att fördjupa sig och skicka in svar till handläggaren senast den 12 oktober. Dnr KS Ledamot Wolfgang Hoffmann frågar om driften av Bjurholms Värdshus. Enligt tidigare kommunstyrelse beslut ska arrendatorerna betala hyran men driften ska betalas av Bjurholms kommun t.o.m Kommunstyrelsens ordförande informerar att kommunledningen och berörda tjänstemän hade en träff med arrendatorerna där flera frågor diskuterades bl. a. drift och underhåll. Drift av Bjurholms Värdshus kommer att behandlas som ett ärende vid nästa kommunstyrelse sammanträde den 9 november 2010.

20 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 1. Ordförande Yttrande förstudie länsväg 539, delen Brännland - Strömåker, dnr KS Medfinansiering Mål 2- projektet Destination Umeåregionen Ett samverkansprojekt för ökad tillväxt, dnr KS Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheten Nedre Nyland 1:19, dnr KS Medfinansiering Grön Framtidsgård , dnr KS Bygglov fastigheten Färgaren 3, ändring av Lilla Skafferiet och busstationen, MBN , dnr KS Lönebidrag Bjurholms Golf, dnr KS Revidering av regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare vid anställning av feriearbetande ungdom, kommunstyrelsens beslut , dnr KS Yttrande över ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling Chip & Circuit Nord AB, dnr KS Medfinansiering av Mål 2- projekt Bärkraft, dnr KS Ersättare till Produktutveckling centers bolagsstämma, dnr KS Medfinansiering av Mål 2- projektet EntreprenörCentrum, dnr KS Igångsättningstillstånd för nödvändiga åtgärder på Folkets Hus tak, dnr KS Komplettering medfinansiering samverkansprojekt DUR, dnr KS Upplåtelse av kommunal mark för konstverk, dnr KS Upplåtelse av mark på fastigheten Balåker 1:11, dnr KS Medfinansiering Modellutveckling för hållbara servicelösningar på landsbygden, dnr KS Synpunkter från Bjurholms kommun angående fördjupade översiktsplaner för Umeå och de centrala stadsdelarna, dnr KS

21 Kommunstyrelsen (forts) 2. Personalsekreterare/utredare Anställningsavtal Resursperson Boniface Rugagaza, fr. om till och med , dnr KS Ingenjör Röjning/avverkning får ske längs skidspårets bredd efter ny sträckning på fastigheten Kyrktjärn 1:22, dnr KS Fastighetsingenjör Anställningsavtal kommunalarbetare, Kenta Eklund, tillsvidare fr. om , dnr KS

22 Kommunstyrelsen Redovisning av meddelanden Kommunfullmäktige , Motion Intraprenader en kvalitetshöjare för Bjurholm, dnr KS Långsele Intresseförening, 31 röstberättigade vill tillhöra Lycksele kommun, dnr KS Kammarkollegiet, ändring av gränsen mellan Lycksele kommun och Bjurholms kommun Kammarkollegiet avslår ansökan, dnr KS Lägesrapport projekt 4 K (KonkurrensKraftiga KransKommuner), dnr KS Länsstyrelsen, Borgerlig vigselförrättare Elin Kämpeback t o m , dnr KS Akademin för cirkuskonstens bevarande i Sverige, tendenser som försvårar för de traditionella cirkusar som turnerar i tält att komma på gästspel, dnr KS Lägesrapport projekt Grön Framtidsgård, dnr KS

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(16) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2013-04-02 kl.11.00.... Ingemar Nyman, ordförande

Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(16) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2013-04-02 kl.11.00.... Ingemar Nyman, ordförande Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(16) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-13.00 Ajournering 09.00-09.20 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , ,

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , , Kommunstyrelsen 2010-02-16 1(19) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-15.05 Ajournering 09.30-09.50, 12.15 13.05, 14.05 14.45. Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (m) Folke Jonsson,

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-01-15 kl. 13.00 13.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Therese Granström (C) Anders Persson (C) Ulf Vidman (M) Veronika

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Carl von der Esch (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Göran Hammarlund (FP) Britta

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2012-09-25 1(20) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-14.40 Ajournering 09.00-09.25, 12.00 13.00, 13.35 14.15 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-12-03 1 (21)

Kommunfullmäktige 2012-12-03 1 (21) Kommunfullmäktige 2012-12-03 1 (21) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 16.30 Ajournering 14.54 15.30 Beslutande 27 ordinarie och fyra ersättare Övriga ltagande de Hans-Åke Donnersvärd, verksamhetschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden ljhjo 1 Platsochtid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Bröne, ordförande (Fp) Göran Svensson (M) Knut Indebetou (M) 99-103, 105-108

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Sid. Kommunfullmäktige 2010-12-13 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.20 15.15 Ajournering 13.30 13.35, 14.07 14.45 Beslutande 27 ordinarie och fyra ersättare Övriga Kurt-Allan Egelby, kommunchef

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.35 Ajournering 09.05-09.30, 12.10 14.05, 14.25 15.15

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.35 Ajournering 09.05-09.30, 12.10 14.05, 14.25 15.15 Kommunstyrelsen 2011-03-24 1(21) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.35 Ajournering 09.05-09.30, 12.10 14.05, 14.25 15.15 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (13) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Karin Vistmyr (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(36) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.00 Ajournering 10.10 10.40, 11.45 12.45, 14.20 15.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, klockan 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) ersätter Claes Pettersson (S) Sten

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer