Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.05 Ajournering 09.15-09.35, 12.20 13.10, 14.20 15.35"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (23) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl Ajournering , , Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (m) Folke Jonsson, vice ordförande (s) Per-Olof Lidestav (fp) Christina Lidström (m) tjänstgörande ersättare, jäv 85 Ewa Stuge (m) Maria Bahlenberg (c) Barbro Strandberg (c) Wolfgang Hoffmann (s) tjänstgörande ersättare Övriga Karin Gustafsson (s) Bengt Olsson (kd) ersättare Louise Bonta, omsorgsnämndens ordförande Kurt-Allan Egelby, kommunchef Torkel Arkmo, ekonom 74-77, 79 Doris Jonsson, omsorgsnämnden 89 Roland Jakobsson, ingenjör Britt-Marie Holgersson, omsorgsnämnden 89 Lena Friborg, projektledare VBV 89 Margareta Eriksson, omsorgsnämnden 89 Royne Söderström, projektledare vindkraft Britt-Inger Astergren, äldreomsorgschef Marie Frank, assistent 89 Peter Frank, Bjurholms Industriplast AB 87 Sirrka Rehnlund, assistent 89 Lars Eriksson, Region Västerbotten 89 Åsza Eberhardsson, enhetschef 89 Caroline Helmersson, handläggare 89 Lage Olofsson, datatekniker 89 Utses att justera Ersättare Plats och tid för justering Wolfgang Hoffmann (s) Karin Gustafsson (s) Kommunkontoret, kl Underskrifter... Paragrafer Bibbi Öberg, sekreterare.... Ingemar Nyman, ordförande... Wolfgang Hoffmann, justerare BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Dnr KS Ändring i föredragningslistan Kommunstyrelsens beslut Föredragningslistan ändras på följande sätt: Ärende 14. Förvärv av fastigheterna bostadsrättsföreningen smedens konkursbo behandlas innan ärende 7. Lån Kommuninvest. Informationsärende: redovisning sjukstatistik utgår och ersätts av Information övergripande mål.

3 Kommunstyrelsen Dnr KS Delårsrapport januari- juni 2010 Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapport januari- juni Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport januari- juni Kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelsen Dnr KS Resultatrapport januari- augusti 2010 Kommunstyrelsen upprättar resultatrapport en gång i månaden med avstämning mot periodiserad budget (driftbudget). Resultatrapporten omfattar tiden från årets början t.o.m. utgången av närmast föregående månad. Ekonomens resultaträkning januari-augusti Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna resultatrapporten januari- augusti Kommunfullmäktige

5 Kommunstyrelsen Dnr KS Resultatuppföljning fastigheter januari- augusti 2010 Kommunstyrelsen har beslutat att följa upp kostnaderna för kommunens fastigheter med redovisning vid varje kommunstyrelsesammanträde. Ekonomens resultatuppföljning fastigheter januari- augusti Ekonomens uppföljning investeringar januari- augusti Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatuppföljning fastigheter januari- augusti Ekonom

6 Kommunstyrelsen Dnr KS Kommuninvest inbjudan teckna förlagslån Kommuninvest årsstämma beslutade enhälligt att ge ut ett 30- årigt förlagslån på högst miljoner kr. Erbjudandet riktar sig enbart till de kommuner och landsting som var medlemmar på stämmodagen. Föreningen avser att använda lånebeloppet för att stärka kapitalbasen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom ett särskilt förlagslån från föreningen till bolaget. Den ökade kapitaliseringen syftar till: Att fortsätta skapa långsiktigt bästa finansieringsvillkor för Föreningens medlemmar. Att kunna erbjuda Sveriges alla kommuner och landsting ett finansieringsalternativ till konkurrenskraftiga villkor. Att bibehålla högsta möjliga rating och säkerställa fortsatt kostnadseffektiv upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Att ha ännu bättre beredskap för exceptionella finansiella händelser. Det lägsta belopp som en medlem har rätt att teckna sig för är 600 tkr. Förlagslånet löper med en rörlig ränta kopplad till 3 månaders STIBOR och har en löptid på 30 år. Lånet kan överlåtas till andra medlemmar. Oavsett om medlemmen behöver låna till placeringen eller kan använda egna medel kommer förlagslånet att ge en positiv resultateffekt, eftersom räntan på förlagslånet ska överstiga normala upplåningskostnader inom kommunal sektor (pluseffekt ca 0,5 procentenheter). Skrivelse från Kommuninvest Fortsatt trygg finansiering för Sveriges kommuner och landsting inbjudan att teckna förlagslån, daterad Utdrag från Kommuninvests Inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Sammanfattning, Resultat- och redovisningseffekter samt Villkor och anvisningar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att acceptera inbjudan och teckna ett förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening på 600 tkr. Förlagslånet finansieras med eget kapital. Kommunfullmäktige

7 Kommunstyrelsen Dnr KS Förvärv av fastigheterna bostadsrättsföreningen Smedens konkursbo Konkursförvaltaren har under en längre tid försökt sälja fastigheterna till köpare som haft för avsikt att bosätta sig på fastigheterna utan att lyckas få köpare som velat bosätta sig på fastigheten till ett försäljningspris som konkursboet bedömt vara skäligt marknadsvärde. Däremot har intresse funnit hos köpare som haft för avsikt flytta fastigheterna till Umeå och Umeås närhet då till ett pris som varit högre. Med detta som bakgrund har konkursförvaltaren fört diskussioner med Bjurholms kommun om att kommunen skall förvärva fastighetsbeståndet. I fastighetsbeståndet ingår 11 fastigheter med ett sammantaget taxeringsvärde på kronor (värden mellan kronor och kronor). Svefa har på uppdrag av konkursförvaltaren gjort en individuell värdering av 10 av fastigheterna (marknadsvärdering). Sammanlagt marknadsvärde på 10 fastigheter kronor. En av fastigheterna värderades inte. Den 15 juni 2010 gjordes en överenskommelse mellan konkursförvaltaren och Bjurholms kommun om förvärv av fastigheterna till en köpeskilling på kronor. Överenskommelsen gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslut. I överenskommelsen ingår också att kommunen from 1 juli 2010 bistår konkursförvaltaren med förvaltning av fastigheterna. Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Överenskommelse, daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förvärva fastigheterna bostadsrättsföreningen Smedens konkursbo till en köpeskilling av kronor miljon kronor avsätts för upprustning av villorna. 3. Köpeskilling och upprustning finansieras genom upplåning. 4. Fastigheterna får ingå i kommunens fastighetsförvaltning och hyras ut till marknadsmässig hyra. Kommunfullmäktige

8 Kommunstyrelsen Dnr KS Lån Kommuninvest Investeringsverksamheten i kommunen har tagit fart under våren och sommaren och kommer att vara fortsatt intensiv under resterande delen av år Följande investeringar är på gång/planeras under resten av år Färdigställande av taket på Folkets Hus tkr Upprustning Värdshuset Bävern 500 Åtgärder på Kyrktjärns deponianläggning tkr Vatten och avloppsanläggning i Agnäs tkr Lösen leasingkontrakt gatubelysning tkr Konstgräsplan vid Castorhallen 600 tkr Upprustning och renovering av villorna Smedens konkursbo tkr Fastigheterna tillhöriga Bostadsrättsföreningen Smedens konkursbo tkr S:a tkr Nämnda investeringar med tillhörande drift och underhåll kommer att tära på kommunens likviditet och med anledning av detta föreslås att kommunen tar upp ett lån hos Kommuninvest på 5 miljoner kr. Resterande delen av nämnda investeringar finansieras med egna medel. Bjurholms kommun har idag en skuld på 67.5 miljoner kronor. Ekonomens tjänsteskrivelse, inkom Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen tar upp ett lån hos Kommuninvest på 5 miljoner kr för att finansiera kommande investeringar med tillhörande drift och underhåll. Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen Dnr KS Förslag Antagande av tematisk översiktsplan för vindkraft Umeåregionen har tagit fram ett förslag till tematisk översiktsplan för vindkraft i Umeåregionen. Planen har varit ute på samråd under sommaren 2009 och utställning under våren Syftet är att antagandehandlingen, när samtliga kommuner i Umeåregionen antagit sin del av översiktsplanen, blir ett gemensamt dokument för regionens kommuner. Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Miljö- och byggnämndens beslut , dnr MBN Tillägg till översiktsplan Vindkraft i Umeåregionen, antagandehandling, juni Samrådssammanställning. Miljöinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag: 1. Att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen Vindkraft i Umeåregionen, sidorna undantagna. 2. Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnämnden delegation i enlighet med 16 kapitlet 4 i miljöbalken att tillstyrka tillståndspliktiga vindkraftsansläggningar för områden som pekats ut som möjliga för vindkraft i det tematiska tillägget till översiktsplan Vindkraft i Umeåregionen, och att övriga tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar utanför dessa områden skall tillstyrkas av kommunfullmäktige. Yrkande Ingemar Nyman (m): alternativ 2: Kommunfullmäktige tillstyrker tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar för områden som pekats ut som möjliga för vindkraft i det tematiska tillägget till översiktsplan Vindkraft i Umeåregionen samt övriga tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar utanför dessa områden.

10 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Nymans yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen Vindkraft i Umeåregionen, sidorna undantagna. 2. Kommunfullmäktige tillstyrker i enlighet med 16 kapitlet 4 i miljöbalken tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar för områden som pekats ut som möjliga för vindkraft i det tematiska tillägget till översiktsplan Vindkraft i Umeåregionen samt övriga tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar utanför dessa områden. Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Dnr KS Försäljning av industrimark Ljusåker 1:11 Balklinten AB kom in med en skrivelse om att förvärva industrimark i Balsjö ( ). Bjurholms kommun äger Ljusåker 1:11 som angränsar till fastigheten Ljusåker 1:13 som Balklinten AB äger. Balklinten AB ville ha ett snabbt svar, ett delegationsbeslut om upplåtelse av mark på fastigheten Balåker 1:11 utfärdades, men den fastighet det gäller är Ljusåker 1:11. Fastigheten Ljusåker 1:11 Taxeringsår: 2007 Typkod: industrienhet, tomtmark (411) Typdel: Egen tax.enhet, hel fastighet (01) Taxerad areal: m 2 Byggnadsvärde: 0 Sek Markvärde: Sek Taxeringsvärde: Sek Skogsstyrelsen har gjort en värdering av marken och kom fram till ett marknadsanpassat avkastningsvärde på kronor. Kommunens kostnad för värderingen är kronor. Ingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Balklinten AB: s skrivelse, daterad Delegationsbeslut, daterad Skogsstyrelsens värdeutlåtande, daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja industrifastigheten ljusåker 1:11 till Balklinten AB för kronor. Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Tillägg VA- taxa 2010 Landstinget vill att kommunen installerar elektroniska vattenmätare i Landstingets fastighet. De elektroniska vattenmätarna kan fjärravläsas. Vattenmätarna är betydligt dyrare än konventionella mätare vilket innebär att det måste bli ett tillägg i VA-taxa De kommuner som samverkat för att ta fram gällande VA- taxa inför en avgift för elektroniska mätare. Enligt 14.5 får fastighetsägaren betala mellanskillnaden vid installation och i 18 betalar fastighetsägaren en årlig avgift för den elektroniska vattenmätaren. Ingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta följande tillägg i VAtaxa 2010: För elektronisk mätare som installeras på fastighetsägarens begäran skall erläggas engångsavgift motsvarande merkostnaden för mätartypen samt en årlig avgift enligt 18. Eventuella kommunikationsmoduler bekostas, installeras och underhålls av fastighetsägaren Årlig avgift för elektronisk mätare 300 kr (utan moms) 375 kr (med moms). Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen Dnr KS Konstverket Konstväg Konstverket Konstväg håller på att rasa. Vid Konstvägen Sju Älvars styrelsemöte diskuterades två alternativ, att ta bort eller att restaurera konstverket. Kostnaden för att ta bort konstverket kan i stort sett finansieras genom försäljning av skrotet. Att restaurera konstverket, enligt uppgift från NCC, kostar ca kronor. En restaurering innebär att asfalten tas bort, plåtarna vänds och målas på baksidan. Konstverket tillhör kommunen och kommunen har att besluta vad som ska göras med konstverket Konstväg. Konstnären Kari Cavén har gett sitt tillstånd att ta bort konstverket. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Konstvägen Sju Älvars protokoll, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att konstverket Konstväg tas bort. Konstvägen Sju Älvar får i uppdrag att ta bort konstverket till en kostnad där skrotvärdet finansierar rivningen. Konstvägen Sju Älvar

14 Kommunstyrelsen Dnr KS Mineraljaktens prispengar 2010 Sveriges geologiska undersökning (SGU) har liksom tidigare år ansökt om bidrag till prispengar samt bidrag till de kommunala kontaktpersonernas resor och utlägg. Ansökt bidrag med kronor. SGU ansöker varje år om bidrag. Bjurholms kommun har de senaste åren inte beviljat bidrag. Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja bidrag till mineraljaktens prispengar SGU, Norrlands Mineraljakt, Jan-Anders Perdahl, Skolgatan 11, Malå

15 Kommunstyrelsen Dnr KS Överklagan kommunstyrelsens beslut 57, Fingermyra Vattenförening genom Kjell Öberg överklagar kommunstyrelsens avslagsbeslut att inte bevilja bygdeavgiftsmedel till Fingermyra Vattenförening på grund av jämställdhets skillnad. Kommunchefens tjänsteskrivelse, inkom Överklagan, daterad Kommunstyrelsens beslut Fingermyrans ansökan bygdeavgiftsmedel, daterad Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå överklagan av kommunstyrelsens beslut 57, Yrkande Folke Jonsson (s), bevilja Fingermyra Vattenförening bidrag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå överklagan av kommunstyrelsens beslut 57, På grund av jäv deltar inte Christina Lidström (m) i handläggningen. Fingermyra Vattenförening genom Kjell Öberg

16 Kommunstyrelsen Dnr KS Ny lag om brandfarliga och explosiva varor Riksdagen beslutade om en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Lagen träder i kraft den 1 september En av de stora förändringarna är att kommunerna övertar polismyndighetens uppgifter när det gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Kommunerna kommer att kunna ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggningen och tillsyn även avseende explosiva varor. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad MSB: S skrivelse, daterad Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse kommunstyrelsen till tillsynsmyndighet över brandfarliga och explosiva varor. Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Dnr KS Ny amorteringsplan för fastighetsköp Bjurholms Industriplast Vid diskussioner med företaget har begäran framförts att få betala kronor i månaden i ränta och amortering. Detta med anledning av den fördröjning som förväntas ske med konjunkturuppgången. Ursprunglig amortering kronor per månad. Kapitalskuld: kronor Ränta perioden : kronor Betald ränta för ovanstående period: kronor Beräknad ränta (10 månader á 3.5 %): kronor Total skuld: kronor Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta medge Bjurholms Industriplast AB en ny amorteringsplan för tiden med kronor i månaden inklusive räntekostnaden. Yrkande Ingemar Nyman (m), ny amorteringsplan för tiden med kronor i månaden inklusive räntekostnaden. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Nymans yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att medge Bjurholms Industriplast AB en ny amorteringsplan för tiden med kronor i månaden inklusive räntekostnaden. Bjurholms Industriplast Ekonomiavdelningen

18 Kommunstyrelsen Dnr KS Överlåtelse av fastigheten Agnäs 2:46 I samband med exploateringen av Råberget med kommunen som huvudman förvärvade kommunen fastigheten Agnäs 2:46. Agnäs 2:46 är en del av Agnäsbacken. Vid försäljningen av Agnäsbacken ingick de tillgångar som tillhörde aktiebolaget. Fastigheten Agnäs 2:46 ingick inte i aktiebolaget utan ägdes av Bjurholms kommun. För den som äger och driver Agnäsbacken är tillgången till fastigheten en förutsättning för att driva anläggningen. Under 2010 har förhandlingar pågått om ett ägarskifte av Agnäsbacken. Presumtiva köparna Jenny och Tomas Stensson har framfört önskemål om att förvärva fastigheten Agnäs 2:46. Kommunchefens tjänsteskrivelse Letter of Intent, daterad Jenny och Tomas Stenssons skrivelse, daterad och kartbild över fastigheten. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåga fastigheten Agnäs 2:46 för en köpeskilling av 1 krona till Jenny och Tomas Stensson. Detta under förutsättning att köparna genomför övertagandet av Agnäsbacken. Kommunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen Informationsärenden Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser. Lena Friborg informerar om utredningen till en gemensam miljö- och byggnämnd med tillhörande förvaltning Vännäs, Bjurholm och Vindeln (VBV). Partierna får ta del av underlagen och diskutera i sina partier, dnr KS Lars Eriksson, Region Västerbotten informerar om ehälsa, vilket handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Folkhälsans problemområden i Bjurholms hur ska man agera? Staffan Pettersson informerar om folkhälsoenkäten och resultaten, dnr KS Staffan Pettersson informerar om ansökan till projekt Kraftverket som utifrån förstudien till projektet visat att det i Bjurholms kommun finns en växande andel invånare som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar om unga vuxna, personer med utländsk bakgrund samt del- och heltidssjukskrivna., Ansökan är inlämnad och besked om bidrag kommer i december Dnr KS Övergripande mål arbete med målnedbrytning i styrelse och nämnder, Caroline Helmersson, handläggare informerar och ledamöterna i kommunstyrelsen får i uppdrag att fördjupa sig och skicka in svar till handläggaren senast den 12 oktober. Dnr KS Ledamot Wolfgang Hoffmann frågar om driften av Bjurholms Värdshus. Enligt tidigare kommunstyrelse beslut ska arrendatorerna betala hyran men driften ska betalas av Bjurholms kommun t.o.m Kommunstyrelsens ordförande informerar att kommunledningen och berörda tjänstemän hade en träff med arrendatorerna där flera frågor diskuterades bl. a. drift och underhåll. Drift av Bjurholms Värdshus kommer att behandlas som ett ärende vid nästa kommunstyrelse sammanträde den 9 november 2010.

20 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 1. Ordförande Yttrande förstudie länsväg 539, delen Brännland - Strömåker, dnr KS Medfinansiering Mål 2- projektet Destination Umeåregionen Ett samverkansprojekt för ökad tillväxt, dnr KS Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheten Nedre Nyland 1:19, dnr KS Medfinansiering Grön Framtidsgård , dnr KS Bygglov fastigheten Färgaren 3, ändring av Lilla Skafferiet och busstationen, MBN , dnr KS Lönebidrag Bjurholms Golf, dnr KS Revidering av regler för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare vid anställning av feriearbetande ungdom, kommunstyrelsens beslut , dnr KS Yttrande över ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling Chip & Circuit Nord AB, dnr KS Medfinansiering av Mål 2- projekt Bärkraft, dnr KS Ersättare till Produktutveckling centers bolagsstämma, dnr KS Medfinansiering av Mål 2- projektet EntreprenörCentrum, dnr KS Igångsättningstillstånd för nödvändiga åtgärder på Folkets Hus tak, dnr KS Komplettering medfinansiering samverkansprojekt DUR, dnr KS Upplåtelse av kommunal mark för konstverk, dnr KS Upplåtelse av mark på fastigheten Balåker 1:11, dnr KS Medfinansiering Modellutveckling för hållbara servicelösningar på landsbygden, dnr KS Synpunkter från Bjurholms kommun angående fördjupade översiktsplaner för Umeå och de centrala stadsdelarna, dnr KS

21 Kommunstyrelsen (forts) 2. Personalsekreterare/utredare Anställningsavtal Resursperson Boniface Rugagaza, fr. om till och med , dnr KS Ingenjör Röjning/avverkning får ske längs skidspårets bredd efter ny sträckning på fastigheten Kyrktjärn 1:22, dnr KS Fastighetsingenjör Anställningsavtal kommunalarbetare, Kenta Eklund, tillsvidare fr. om , dnr KS

22 Kommunstyrelsen Redovisning av meddelanden Kommunfullmäktige , Motion Intraprenader en kvalitetshöjare för Bjurholm, dnr KS Långsele Intresseförening, 31 röstberättigade vill tillhöra Lycksele kommun, dnr KS Kammarkollegiet, ändring av gränsen mellan Lycksele kommun och Bjurholms kommun Kammarkollegiet avslår ansökan, dnr KS Lägesrapport projekt 4 K (KonkurrensKraftiga KransKommuner), dnr KS Länsstyrelsen, Borgerlig vigselförrättare Elin Kämpeback t o m , dnr KS Akademin för cirkuskonstens bevarande i Sverige, tendenser som försvårar för de traditionella cirkusar som turnerar i tält att komma på gästspel, dnr KS Lägesrapport projekt Grön Framtidsgård, dnr KS

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer