SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1(12) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Helen Johansson Kokkonen (S) Lars Beckman (S) ordf Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Leif Jonsson (KD) Lina Kemle Övriga närvarande Monika Hallberg kommunchef Göran Trysberg näringslivssamordn Erica Eklbom planchef Thomas Örnberg sektorschef Sten Ovinder trafikhandläggare Bertil Lindström chefekonom Mohammad Al Hindi planarkitekt Eva Köpberg sekreterare Utses att justera Per Hollertz (M) Justeringens plats och tid Avdelning Service och Administration, :00 Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Köpberg Ordförande... Lars Beckman (S) Justerande.. Per Hollertz (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Avdelning Service och Administration Underskrift... Eva Köpberg

2 2(12) 78 Uppföljning av verksamhet - 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott, miljö, bygg och plan 79 Remiss - Funktionellt prioriterat vägnät 6 80 Granskning samverkansformer mellan 7 kommunstyrelsen och myndighetsnämnden 81 Kommunens låneram Kameraövervakning PO Edberg Framtagande av guideline/manual för Valdemarsvik mariner 11-12

3 3(12) KSAU 77 Nämnd Information Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Informationen godkänns. A. Näringsliv och kommunikation Näringslivssamordnare Göran Trysberg informerar enligt följande: Uppföljning av Nyföretagarrådgivnings verksamhet redovisas. Möte i Skärgårdsrådet redovisas, bland annat att Skärgårdsting äger rum i Söderköping , att Kustlandet skickat in en ansökan om fortsatt verksamhet till Jordbruksverket samt att nya ledamöter kommer att väljas till ny mandatperiod. En utbildning har ägt rum i lagen om offentlig upphandling. Inbjudna var företag i kommunen. B. Skeppsgårdens samfällighet Kommunchef Monika Hallberg meddelar att skrivelse inkommit från länsstyrelsen i rubricerat ärende som gäller avloppsanläggning. C. Diskussion med Östgötatrafiken Kommunchef Monika Hallberg redovisar från diskussion med Östgötatrafiken gällande förberedelser inför upphandling. Nytt avtal planeras att gälla i fem år från 1 juli 2016 till D. Insynsplats i kommunstyrelsen Kommunchef Monika Hallberg meddelar att Landsbygdspartiet Oberoende har framfört önskemål om en insynsplats i kommunstyrelsen. Ärendet tas upp för beslut på nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. E. Internkontrollplan Kommunchef Monika Hallberg meddelar att en helt ny internkontrollplan är under utarbetande. Internkontrollplanen kommer att innehålla en gemensam del och även sektorsvisa delar. Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen under våren.

4 4(12) KSAU 77 Nämnd F. Personalfrågor Kommunchef Monika Hallberg meddelar att ett arbete pågår med en översyn av nuvarande samverkansavtal. En femte nivå diskuteras, enhetsnivån, som ett tillägg till nuvarande fyra olika nivåer för samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. G. Försäljning och rivning av fastighet Sektorschef Thomas Örnberg informerar om aktuella fastighetsfrågor. H. Övrig information Förändring av reglementen Kommunchef Monika Hallberg informerar om den förändring av reglementena för kommunstyrelsen och myndighetsnämnden som för närvarande utreds. God Jul Ordförande Lars Beckman (S) tackar ledamöter, ersättare och kommunens personal för den gångna mandatperioden och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. _

5 5(12) KSAU 78 KS-SA Uppföljning av verksamhet - Kommunstyrelsens arbetsutskott, miljö, bygg och plan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Uppföljningen godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har beslutat om uppföljning och utvärdering under 2014 för sektor/avdelning som lyder under KSAU: Uppföljning under 2014 Sammanträde Kost/städ och bad IT, Kultur/Kulturarv Fastighets- och gatukontoret Renhållning/VA-enheten Kommunchef/Staben Ekonomi, personal, kansli Samhällsplanering Vid dagens sammanträde redovisar planchef Erica Ekblom verksamheterna miljö, plan och bygg. Planarkitekt Mohammad Al Hindi informerar om den medborgardialog som har skett i Gusumsprojektet. Beslutet skickas till Akten

6 6(12) KSAU 79 KS-TEK Remiss - Funktionellt prioriterat vägnät Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1. Kommunstyrelsen antar förslag till remissyttrande avseende funktionellt prioriterat vägnät daterat Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar i landet som är viktiga för nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. Trafikverkets utgångspunkt är att tillgängligheten ska prioriteras på de vägar som ingår i det funktionellt utpekade vägnätet samt vid behov även höja den. Inom Valdemarsviks kommun är E22 och delar av Lv212 föreslagna att tillhöra det funktionellt prioriterade vägnätet. Valdemarsviks kommun bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Trafikverket kommer sedan att föra en dialog med respektive länsplaneupprättare om eventuella justeringar i förslaget utifrån de remissyttranden som inkommer. Beslutsunderlag Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur med förslag till svar. _ Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, akten

7 7(12) KSAU 80 KS-KcS Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, akten Granskning samverkansformer mellan kommunstyrelsen och myndighetsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till åtgärder. Kommunens revisorer har studerat hur samverkan mellan myndighetsnämnd och kommunstyrelse fungerar. Resultatet av arbetet redovisas i en statusrapport, daterad Av rapporten följer att frågor där både kommunstyrelse och myndighetsnämnd blir involverade inte fungerar tillfredsställande. Samverkan mellan styrelsen och nämnden behöver förtydligas och i vissa avseenden förstärkas för att fungera väl. Revisorerna har genomfört sin utredning med intervjuer av flera politiker och tjänstemän samt studerat de styrdokument som finns. Kommunen rekommenderas att ta fram anvisningar för hur frågor som berör både styrelse och nämnd ska hanteras, det vill säga hur samverkan formellt ska organiseras och genomföras. överväga hur delikatessjäv kan undanröjas komplettera mål- och budgetdokument med tydliga uppdrag för nämnden se till att nämnden aktivt medverkar i budgetberedning och framtagande av sina uppdragsbeskrivningar kommunstyrelsens reglemente och andra dokument behöver förtydliga vad samordnings- och uppsiktsplikten avser. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunchefen med förslag till åtgärder. _

8 8(12) L SAMMANTRÄDESPROTOKOL KSAU 81 KS-KcS Kommunens låneram 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2015, dels med högst 25 miljoner kronor enligt fastställd budget, dels med högst 30 miljoner kronor som beslutad ej verkställd upplåning från år Kommunfullmäktige beslutar att lån får omsättas, dvs låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 2015, med högst 24,5 miljoner kronor. Enligt kommunens finanspolicy beslutar kommunfullmäktige om ram för kommunens upplåning respektive år. Ramen utgörs av nyupplåning enligt antagen budget för investeringar, samt finansiering av investeringar enligt eventuella andra särskilda beslut. Därutöver tillkommer omsättningar av lån som ingår i kommunens nuvarande låneskuld. Utöver upplåning enligt budgeten behövs kommunfullmäktiges medgivande om upplåning motsvarande de lån som förfaller under Det utgörs av två lån från Kommuninvest AB om sammanlagt 24,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslöt i budgeten för år 2014 medge nyupplåning på 30 miljoner kronor. På grund av mestadels hög likviditet, beroende på förskotterade medel för miljösaneringsprojekten, utnyttjades inte nyupplåningen. Det kan finnas behov av att verkställa den upplåningen under 2015 när stora utbetalningar för saneringsprojekten fortsätter. För år 2015 föreslår jag därför följande: Budget 2015, finansiering av investeringar Beslutad ej verkställd upplåning från 2014 Omsättningar 2015 av befintliga lån 25,0 milj kr 30,0 milj kr 24,5 milj kr

9 9(12) L SAMMANTRÄDESPROTOKOL KSAU 81 KS-KcS Som tidigare sker upplåningen i praktiken endast när likviditeten kräver det och nyupplåningsutrymmet på 55 milj kr ska ses som en gardering/möjlig reserv så kommunen inte riskerar att hamna i en akut likviditetskris. Hanteringen, delegering med mera, vid upplåningsbesluten framgår av kommunstyrelsens reglemente, antagen finanspolicy och kommunstyrelsens beslut om tillämpningsföreskrifter/behöriga personer för finansverksamheten. Beslutsunderlag Skrivelse från Staben _ Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, akten

10 10(12) KSAU 82 KS-KcS Kameraövervakning PO Edberg Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Valdemarsviks kommun har inget att erinra i ärendet. PO Edberg, Lotorp, har på uppmaning av Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för kameraövervakning inom Östergötlands län. Det gäller flygfotografering för kunders räkning med hjälp av modellhelikopter/quadra-kopter. Länsstyrelsen har gett kommunen möjlighet att yttra sig i ärendet. Beslutsunderlag Se skrivelse från Staben _ Beslutet skickas till Staben, akten Länsstyrelsen

11 11(12) KSAU 83 KS-KcS Framtagande av guideline/manual för Valdemarsvik mariner Kommunstyrelsens beslut 1. Avtal med konstnären Stellan Ekegren samt förslag till gudieline antas. Genom avtal mellan parterna den 5 december 1995 bestämdes att konstnären på uppdrag av kommunen skulle uppföra ett konstverk vid informationsplats Mossebo nuvarande Kustporten Info, omfattande åtta sjömärken. Avtalet reglerar ersättning till konstnären, dennes upphovsrätt till konstverket, kommunens rätt att återge verket samt ersättning från kommunen till konstnären för arbetets utförande. Utifrån detta konstverk har konstnären gestaltat en logotypesymbol, vilken kommunen får använda enligt särskilt avtal av den 1 januari Denna symbol har vidareutvecklats till vad som nu benämnes Valdemarsvik Mariner. Genom kommunens försorg har framtagits detaljerade anvisningar för användande av Valdemarsvik Mariner, en så.kallad guideline, version /12 samt en överenskommelse med konstnären. Logotypen Valdemarsviks Mariner används av Valdemarsviks kommun där man önskar en mindre formel avsändare av kommunen. I fall där Valdemarsviks kommun ingår samarbeten med andra organisationer eller företag och informations- och/eller marknadsföringsmaterial ska tas fram, ska val av kommunal avsändare styras av hur kommunen vill att målgruppen ska uppfatta kommunen. Logotypen Valdemarsvik Mariner får aldrig användas av andra organisationer eller företag utan att speciellt godkännande ges av ansvarig tjänsteman på Valdemarsviks kommun och konstnären.

12 12(12) KSAU 83 KS-KcS Kommunstyrelsens beslutade att återremittera ärendet för komplettering vad gäller ersättning från utomstående för att använda Mariner. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll _ Beslutet skickas till Staben fvb Akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:45 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) jäv 38 Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Stefan Kemle Närvarande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Närvarande Helen Johansson Kokkonen (S) 44-47, ersättare 50 Bertil Eklund (NB) Anna Nilsson (M) 48,49

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer