med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS"

Transkript

1 Försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS Slutrapport Kungl. biblioteket Gunnel Stjernvall

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Introduktion 3 Sammanfattning 4 Omvärldsanalys 4 Uppdragsanalys 5 Bakgrund och utgångspunkt 6 Genomförande 7 Teknik 8 Resultat/Utvärdering 9 Målgruppen, testbiblioteken 10 Efter uppdraget och framtidsplan 10 Sammanfattningsvis 11 Kommunikation 11 Arbetsgrupper 11 Metod 12 Litteraturförteckning

3 Introduktion Detta är återrapporteringen till Kulturdepartementet i den försöksverksamhet KB erhöll uppdrag och medel för i oktober Regeringen har gett Kungl. biblioteket (KB) i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen LIBRIS1. Enligt uppdraget ska KB vidareutveckla LIBRIS för enklare tillgång till e-böcker. I uppdraget ingår att säkerställa att upphovsrättsligt fri e-litteratur finns tillgänglig via LIBRIS för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet. I uppdraget ingår att se till att upphovsrättsligt fri e-litteratur ska finnas tillgänglig via LIBRIS för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet. 3 3

4 Uppdraget kan även lägga grunden för olika externa distributörer att kunna tillhandahålla e-litteratur denna väg. Detta för att regeringen vill att folkbiblioteken i ökad utsträckning ska kunna tillhandahålla e-böcker. Vid genomförandet av uppdraget har KB valt att helt fokusera på den fritt tillgängliga e-litteraturen. Detta för att visa på ett helt flöde av e-böcker, från distributörer, via LIBRIS och till biblioteken. Uppdraget är i sin helhet tekniskt i sin inriktning. I ett scenario där fokus även hade getts den skyddade litteraturen skulle en betydande del av arbetat behövt handla om att säkerställa tillstånd för att ta med viss litteratur för test, samt inkludera tester av delvis annat slag. Med denna insikt har KB gjort valet att fokusera på med den fria e-litteraturen. Sammanfattning KB har fått i uppdrag av regeringen att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS till det allmänna biblioteksväsendet. För att inom givna ramar och tidspann testa uppdragets innehåll och avsikt hela vägen har vi arbetat med den fritt tillgängliga e-litteraturen. Testmaterialet har bestått av e-böcker från Litteraturbanken, Stockholms universitetsbibliotek och KB. Som metodik har UX (User experience) använts, med start i framtagning av måldokument för tjänsten. Därefter har en processkarta skapats för att visa ett e-boksflöde från distributör, via LIBRIS samt ut till biblioteken (se bild s.7). Kompetenser som systemutvecklare inom till exempel Java och gränssnitt har efter behov knutits till projektet. Efter utvecklingsfasen har testbiblioteken erhållit länk till projektets testserver samt ett batteri med frågor och testtips samt frågestöd för återkoppling. Delar av dessa resultat finns återrapporterat nedan, tillsammans med förslag på en framtida nationell e-bokstjänst. E-boksmarknaden anpassas och utvecklas oförtrutet, samtidigt som samverkan och nåbarhet blir alltmer internationell. Prototypen vi byggt inom uppdraget har skapats med tanke på framtida samverkan med olika parter inom området. Omvärldsanalys Under kartläggningen har vi tittat på historik, statistik, e-bokslån i Sverige och internationellt. Vi har även följt satsningar som görs på att utveckla plattformar med mera i andra länder. E-boksmarknaden är synnerligen rörlig både när det gäller tekniska lösningar, försäljning och utveckling av låneportaler på nationell nivå i många länder. Det är också värt att notera stora förändringar och relativt lång tid mellan förstudien och det faktiska uppdraget. 4 4

5 Folkbibliotek i Sverige började låna ut e-böcker i början av 2000-talet. E-boksutlåningen under 2013 på svenska folkbibliotek uppgick till 1,5 miljoner lån (av 67 miljoner lån totalt), vilket innebär en ökning med 42% från året innan. E-boksutlåning i Sverige har vuxit under ett drygt decennium, med en riktig boom vid e-boksutgivningen av boken Jag är Zlatan. Elib var länge den enda distributören folkbiblioteken kunde vända sig till för tillgång till nutida och framför allt skönlitterära verk på svenska. För samtliga titlar gällde fast pris och karens. Under 2014 sjösattes Atingo, en distributörssatsning som Publit och Axiell stod för. Atingo införde en service utan karenser och med varierad prissättning. Vissa titlar blir dyra för biblioteken, men kan väljas bort i den urvalsmöjlighet tjänsten erbjuder. Idag har både Elib och Atingo varierad prissättning utan karens. Både tjänsten Atingo och Elib erbjuder idag sina tjänster från egenutvecklade plattformar. Värt att lägga på minnet att även statistikföring och lagring av låntagares persondata sköts av dessa privata intressen. Flera bibliotek har också arbetat fram finansierade satsningar för det lokala upptagningsområdet, som till exempel Malmö och Stockholm. 5 5 I Holland räknar man med att den illegala nedladdningen av e-böcker stod för 90% av den totala e-boksläsningen under 2013, enligt nypublicerade rapport från Civic Agenda EU: A review of public library e-lending models 2. Vilket kan ses som en av orsakerna till satsningen av 18 miljoner på en nationell digital plattform för e-resurser. Inom ramen för plattformen planerar man bland annat att skapa en Hall of Fame för att speciellt lyfta fram äldre holländsk litteratur i e-version. Ur samma rapport, som jämför folkbibliotekens e-bokslånemodeller i 14 länder, talar man i förordet om två vägar för framtiden. Den ena anser man vara lagstiftning beträffande rätten att få låna e-böcker och den andra är behovet av samarbete med förlagssidan för att tillsammans arbeta fram e-bokslånemodeller. Enligt rapportens statistikdel tycks Sverige ha högsta pris per e-bokslån (2013). Uppdragsanalys Vårt uppdrag går ut på att bygga en central infrastruktur för att förmedla e-böcker till biblioteken. Vi ska inleda en försöksverksamhet och skapa en prototyp. Vi tror att KB:s roll skulle kunna vara att se till att tillgången till e-böcker kan säkras över tid och vi vill börja med att se till att titlar som inte har upphovsrättsliga begränsningar kan förmedlas direkt till biblioteken. På så sätt kan vi börja med en mindre datamängd och implementera ett system som vi sedan testar och fortsätter att

6 utveckla genom att successivt öka mängden distributörer och tillgängliga titlar över tid i flera utvecklingsiterationer. Det gör också att vi kan få med oss bibliotek att testa med redan från början av utvecklingsarbetet. Vi implementerar ett avgränsat, fungerande flöde, vilket gör det möjligt för oss att utvärdera för att sedan ta med oss lärdomar och avgöra fortsatt inriktning. Sammanfattningsvis ser vi att det finns en tidsaspekt för den nationella infrastrukturen för e-böcker där den första fasen går ut på att påbörja arbetet med en central plattform och inkludera en datamängd som i första hand utgörs av fria titlar (detta uppdrag) och en fas där det blir möjligt att realisera en central lösning med flera involverade distributörer och som även inkluderar utlåning av titlar med varierande rättighets-mässiga begränsningar. Huruvida den lösningen blir ett uppdrag för KB, om det blir ett samarbete med, eller utveckling av någon av de befintliga kommersiella plattformarna, återstår att se. Uppdragets andra del talar om förmedling av den upphovsrättsligt skyddade e-litteraturen via LIBRIS till biblioteken. I utvecklingen av en sådan tjänst blir det både naturligt och nödvändigt med samarbete och överenskommelser. Utöver samarbete kring tekniska val behövs även lösningar kring statistikföring och betalfunktioner. 6 6 I modellen där biblioteken står för utlåningen behövs en service som för ut beståndsposter till lokala kataloger, och därmed avtal med såväl förlag som distributörer. Uppdragsanalysen är kontinuerligt avstämd med uppdragsgivaren. Bakgrund och utgångspunkt I bakgrunden till uppdraget nämns propositionen Läsa för livet (prop 2013/14:3) 3, Litteraturutredningen3 mm. Utgångspunkten för uppdraget finner vi i Förstudie: Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek 4. Förstudien gjordes vid KB och har i sin tur föregåtts av KB-rapporter som När kommer Boomen - En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv 5. Propositionen Läsa för livet föreslår nationella mål för litteratur- och läsfrämjande. Litteraturutredningens analys visar att det framför allt behövs kraftfulla åtgärder för att förbättra ungas läsförståelse och öka lusten att läsa. I detta samband föreslås satsningar som läslyftet och att biblioteken ska kunna hantera litteratur i elektroniskt format i större utsträckning. I När kommer Boomen talas det om att det ännu saknas en struktur för e-bokshanteringen och även om behovet av affärsmodeller och läsverktyg. Den förstudie som utgör

7 Processkarta till e-boksflöde, bild Katarina Stempel utgångspunkt för e-boksprojektet förordar ett sammanhållet nationellt system för e-boksdistribution för biblioteken. Parallellt med e-boksuppdraget har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fått i uppdrag att förhandla om licenser för folkbiblioteken på nationellt plan. SKL:s uppdrag fortlöper, medan KB:s uppdrag nu upphör. Det allmänna biblioteksväsendet har höga förväntningar på att KB ska få fortsatt förtroende om en långsiktig e-bokshantering. Det vore ytterst betydelsefullt om den även fortsatt kan ske parallellt med SKL:s arbete med licensfrågorna. Genomförande I genomförandet av uppdraget, med känd tidplan och medelstilldelning, har vi valt att fokusera på fria titlar 7 7 samt ett begränsat antal distributörer och böcker. Det utvecklingsarbete som genomförts har en arkitektur som består av tre delar: en integrationsapplikation/data-lager, ett api-lager och ett front-/webbapplikationslager. Det här kan vara början på ett centralt index där det blir möjligt att söka i fulltext bland alla fria titlar, samt i en förlängning även skyddade titlar. Ett antal testbibliotek har fått prova och kommentera prototypen. I processkartan ovan ser vi flödet för e-boksprojektet på övergripande nivå. Flödet från vänster, med distributörer och e-boksposter in i LIBRIS-systemen i mitten, och till höger gränssnitt och e-boksflöde ut till biblioteken. Vi ser ett möjligt framtidsscenario i en samlad ingång (längst upp till höger).

8 Foto: Gunnel Stjernvall Teknik En e-bok av en nyutgiven bok skapas som regel i samband med produktion. En e-bok skapad i efterhand görs från en pappersförlaga och digitaliseras enligt viss teknik. I båda fallen blir slutprodukten en e-bok enligt standarden epub3, epub eller pdf. Den idag vanligaste standarden i produktionsledet är epub3, medan flertalet e-böcker som finns på marknaden ännu är i det äldre epub-formatet. När katalogposter och metadata skapas till dessa böcker kan de via distributörslänkar osv också nå biblioteken, bibliotekens kataloger, sökformulär och slutligen läsaren. Utvecklingen som vi arbetat med inom ramen för det aktuella uppdraget har bestått av flera delar. Vi har läst in och exponerat e-böcker, vilket innebär att vi har gjort materialet åtkomligt för andra system via API:er (maskinläsbara gränssnitt). Vi har även läst in metadata och beskrivningar för sökning och länkar till fulltexterna i en testserver. Utvecklingsmiljön har bestått av LIBRIS XL och en testserver. Vi har läst in metadata och e-boksfiler från leverantörerna, extraherat fulltexterna ur e-boksfilerna och 8 8

9 hämtat metadataposter för motsvarande pappersbok från LIBRIS XL (då e-bokspost inte varit tillgänglig för samtliga titlar). Metadataposterna från LIBRIS XL har berikats med e-boksdata, som fulltexter, länkar till e-bokfilerna på testservern, respektive filstorlek samt leverantör. Därefter har de indexerats i Elasticsearch, en sökmotor med kraftfulla verktyg för analys av data. Ovanpå Elasticsearch-indexet har vi dels byggt ett grafiskt gränssnitt i huvudsak baserat på javascript, dels ett maskinläsbart gränssnitt (API). Det grafiska gränssnittet består av en enkel sökruta, som leder till en träfflista med titlar, textutdrag, bokomslag, samt länkar för direkt läsning av e-boken, alternativt nedladdning av tillgängliga filformat. API:et har stöd för fritextsökning, sökning direkt mot titel, eller författare, liksom möjlighet att ta ut samtliga indexerade poster. Träfflistan består av fullständiga bibliografiska poster i JSON-LD (använt för att exponera länkad data i JSON-format), vilka kan laddas ner och integreras i ett lokalt system. Alternativt kan användaren bygga ett grafiskt gränssnitt direkt mot API:et, varvid sökfrågorna ställs till det befintliga indexet på LIBRIS testserver, och träfflistan från testservern exponeras i gränssnittet. Likaså kan e-bokfilerna med hjälp av 9 9 länkarna i respektive post, antingen laddas ner till ett lokalt system, eller tillgängliggöras direkt via LIBRIS testserver. Resultat/Utvärdering Återkoppling, resultat och tester har varit positiva under året och visar på möjligheter att integrera olika aktörer och medieleverantörer i systemet. LIBRIS-systemen skulle därmed kunna utgöra grunden till den tekniska infrastruktur som behövs för en nationell långsiktig lösning. Fokus under utvecklingen har legat på bakomliggande flöden snarare än gränssnitt. Mot den bakgrunden finns inget att öppet visa upp efter vår slutrapport. Uppdragets resultat visar också på möjligheter att i ett framtida utvecklingsprojekt möjliggöra för externa distributörer att tillhandahålla e- böcker via LIBRIS till biblioteken. Ur resultaten från testbiblioteken kan vi utläsa att de planerade funktionerna fungerat och därmed varit möjliga att testa. Vi har erhållit svar från biblioteken som testat och svaren innehåller såväl positiva reaktioner och resultat, som förslag på förbättringar vid reguljär drift och fortsatt utveckling, samt förväntade och inträffade problem vid själva sökningarna. Ett kalejdoskop av svar inom klart förväntade ramar. Men bibliotekens svar visar också på en stor förväntan i frågan.

10 Målgruppen, testbiblioteken Enligt uppdragstexten är de allmänna biblioteken målgruppen för försöksverksamheten, och då särskilt folkbiblioteken. Under hela uppdragstiden har kontakter hållits med målgruppen, med bland annat presentationer och kommunikation vid möten, sammankomster och flera konferenser. Information har också spridits via webb och blogg. Under själva utvecklings- och testfas har ett antal testbibliotek ställt upp för att titta mer ingående på utvecklingsverksamheten och testat gränssnitt och överföring av e-boksposter samt hela e-böcker. Testresultaten är även ett stöd för att avgöra fortsatt riktning. Efter uppdraget och framtidsplan Förväntan från biblioteken och omvärlden har långt överskridit vad uppdraget har gett oss i uppgift. Signalerna från bibliotekssverige har rört sig mellan ytterligheter. Från en tro att vi nu löser hela problematiken till stor förvåning över att försöksverksamheten har ett avslut. KB anser att det är av största vikt att även e-böcker kan tillgängliggöras via LIBRIS med ett hållbart och långsiktigt ansvar. Resultaten efter försöksverksamheten visar att det är möjligt att LIBRIS-systemen blir lagringsplats för e-böcker. Dock inte enbart en lagringsplats utan framför allt en nationell e-bokstjänst, främst för att nå folkbiblioteken med e-böcker. Ett uppdrag i den riktningen skulle ge e-böckerna en långsiktig och hållbar teknik och erbjuda större möjligheter för folkbiblioteken att spela sin viktiga roll för demokratin. Integrationen med det nationella katalogsystemet LIBRIS skulle ge e-böcker en stor chans att nå ut. Och det finns ett stort behov att nå ut med e-böcker på hållbar och nationell basis. I en framtida satsning kan det även finnas möjlighet för läsare att låna direkt i LIBRIS. En sådan utveckling skulle vara extra välkommen för de mindre biblioteken, som av brist på egna utvecklingsmedel annars är hänvisade till kommersiella alternativ. I en framtida utvecklingsfas ser KB flera samverkanspartner av stor vikt då uppdraget behöver täcka flertalet biblioteksgrupper och samhällsgrupper. Ett ytterligare scenario för framtiden vad gäller den skyddade e-litteraturen kan vara en gemensam nationell e-bokstjänst. En tjänst där alla förlags e-böcker finns sökbara och där utlån sker direkt via ett nationellt lånekort. Vilken av modellerna som än kommer att implementeras behövs en 10 10

11 nationell plattform för att säkerställa tekniken och stödja flödet till biblioteken. Biblioteken är inte hjälpta av två, tre eller fler av varandra oberoende flöden. Tillgänglighetsaspekten är också viktig. Sammanfattningsvis KB har kompetens och möjligheten att utveckla och fungera som det nationella navet i e-boksutlåning i det allmänna biblioteksväsendet. KB vill starta ett utökat samarbete och samverkan med förlag och distributörer för att tillsammans uppnå bästa möjliga resultat. KB har stora möjligheter att för framtiden förändra lånebilden både beträffande rätten att låna e-böcker, rätten att fjärrlåna även i e-bokstider, och detta i en samlad hållbar nationell tjänst. Resultatet med en nationell plattform för e-bokslån behöver vara långsiktigt hållbar. Kommunikation Under uppdraget har vi haft fortlöpande kommunikation med kontakter som distributörer och bibliotek inom e-bokssektorn. Under uppdragets gång har e-boksdistributörer dels startat upp ny verksamhet och dels förändrat verksamhet som Försöksverksamheten har genomförts med en framför allt teknisk grupp bestående av projektledare, samordnare, systemutvecklare, UX-are och gränssnittsutvecklare. Systemutvecklarna har främst bidragit med kompetens inom Java och integration, och inom dataanalys/ API vänder sig till folkbiblioteken. KB har upplevt att folkbiblioteken såväl som andra samtalspartners har en positiv syn på att e-boksflödet ska ske på nationell basis och via KB och LIBRIS. Under projekttiden har KB träffat representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kontinuerligt. SKL har under 2014 arbetat fram en överenskommelse med förlaget Natur och Kultur. En överenskommelse som innebär att förlaget erbjuder e-böcker till folkbiblioteken utan karens och för en varierad prislista. KB och SKL har arbetat samtidigt och parallellt med e-boksfrågan under tiden för försöksverksamheten. I all kommunikation, alla de utredningar, artiklar etc, i e-boksuppdraget har vi fått mycket och intresserad återkoppling och många frågor. En ständigt populär och påpassad fråga där samtliga kontakter uttryckt höga förväntningar och vittnat om stora behov. Arbetsgrupper

12 Till projektet har även en intern styrgrupp utsetts som fungerat som stöd och ledning under arbetets gång. I denna har följande personer ingått: Anna Berggren, Maria Kadesjö, Göran Konstenius, Johanna Olander, Katarina Stempel, Gunnel Stjernvall (samordnare) samt Miriam Säfström, Lisa Winberg, samtliga KB. Målet var att arbeta med epub3 för att från början säkerställa god kvalitet och åtkomst. De fria e-boksposter vi fått tillgång till under projektet har dock enbart funnits tillgängliga i epub eller pdf. Erfarenheten av att arbeta med fler format har dock berikat uppdraget som helhet. Bland våra testbibliotek hittar vi folkbiblioteken i Göteborg, Malmö, Mjölby, Norrköping, Stockholm och Umeå. KB har under uppdraget tillsammans med representanter för bibliotek, förlag och distributörer börjat skapa nätverk och goda relationer när det gäller e-boksfrågan i stort samt KB:s roll i sammanhanget, som till exempelen nationell e-bokslånetjänst. Metod Vid KB används UX (User Experience) som metod vid allt utvecklingsarbete. Det innebär att utgångspunkten alltid är användaren i alla utvecklingsprojekt. Bibliotekens användare kan vara såväl låntagare som besökare. Allra först skapades en fokuskarta med målgruppsanalys och en effektkarta under workshops. Efter detta övergick vårt utvecklingsarbete till att fokusera på vad biblioteken behöver för att kunna använda e-bokstjänsten via LIBRIS

13 Litteraturförteckning och länkar 1. Uppdrag till Kungl. biblioteket att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker, från Kulturdepartementet. 2. A review of public library e-lending models, December By Dan Mount, head of policy & public affairs, civic agenda EU. bestanden/rapporten-public-library-e-lending-models.pdf 3. Läsa för livet, prop. 2013/14:3 d/16860/a/ SOU 2012:65, Litteraturutredningen, läsandets kultur 5. Förstudien, sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek forstudie_sammanhallet_system.pdf 6. När kommer boomen, En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv, Kungl. biblioteket Produktion: Kungl. biblioteket februari 2015 Dnr 244-KB

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

När kommer boomen? E-boksutredningen. En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk. Biblioteksförening

När kommer boomen? E-boksutredningen. En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk. Biblioteksförening När kommer boomen? E-boksutredningen En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk Biblioteksförening Göran Konstenius Kungliga biblioteket Avd. för nationell samverkan Sidnummer 1 Varför en

Läs mer

Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65

Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 REMISSVAR DATUM/DATE BETECKNING/REFERENCE 2013-02-14 239-KB 928-2012 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 Sammanfattning Kungl.biblioteket

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Libris för folkbiblioteken!

Libris för folkbiblioteken! Libris för folkbiblioteken! - mot en Nationell katalog Hilda Androls 2013-04-10 Sidnummer 1 Uppdraget Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Yttrande: Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen (SOU 2012:65)

Yttrande: Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen (SOU 2012:65) 2013-02-27 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande: Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen (SOU 2012:65) DIK har tagit del av Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012

Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 ANTAL SIDOR 1(8) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 Närvarande: Tillfällig ordförande: Morgan Palmqvist Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer Peter Nilén

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

LIBRIS - framtidsfrågor

LIBRIS - framtidsfrågor LIBRIS - framtidsfrågor SUHF 2012-10-26 Maria Hedenström 05/30/2012 Sidnummer 1 LIBRIS kort presentation Uppdrag Avdelning i KB Finansiering Personer och roller Inflytandestruktur: Styrgruppen för Libris

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65

Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 Remissvar Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 utredningens bedömning att det krävs kraftfulla åtgärder för att vända den negativa utvecklingen vad gäller läsning och läsfärdighet.

Läs mer

KB, E-boken och den egna digitaliseringen.

KB, E-boken och den egna digitaliseringen. KB, E-boken och den egna digitaliseringen. E-boken en gräddtårta för biblioteken? Örebro 2013-09-04 Göran Konstenius Verksamhetsutredare Kungliga biblioteket Föredragets upplägg Från ABM-centrum till Digisam

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 7 februari 2013

Minnesanteckningar från mötet 7 februari 2013 ANTAL SIDOR 1(5) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 7 februari 2013 Närvarande: Ordförande: Morgan Palmqvist Jette Guldborg Petersen Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer

Läs mer

Det digitala biblioteket - en skrift om tillgänglighet, inspiration och läslust i alla åldrar

Det digitala biblioteket - en skrift om tillgänglighet, inspiration och läslust i alla åldrar Det digitala biblioteket - en skrift om tillgänglighet, inspiration och läslust i alla åldrar Det digitala biblioteket Bibliotek har alltid legat i framkant för det digitala, och det genomsyrar nu ofta

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen

Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen Kulturdepartementet Enheten för konstarterna 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 28 februari 2013 Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 ALIS (Administration av

Läs mer

Vision KB:s syfte, vision och målbild

Vision KB:s syfte, vision och målbild Vision 2025 KB:s syfte, vision och målbild Regeringen Syfte Vision 2025 Målbild 2020 Aktiviteter KB:s styrkedja KB får sitt uppdrag från regeringen i instruktion och regleringsbrev etc. Myndigheten omsätter

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 5-6 november 2012

Minnesanteckningar från mötet 5-6 november 2012 ANTAL SIDOR 1(5) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 5-6 november 2012 Närvarande: Ordförande: Morgan Palmqvist Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer Peter Nilén Anna Petrén-Kihlström

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Medlemskap i Libris beslutsunderlag

Medlemskap i Libris beslutsunderlag Medlemskap i Libris beslutsunderlag Att bli medlem i Libris är ett förändringsarbete som kräver förberedelse några månader före övergång. Den görs delvis i samarbete med Libris. Alla götabiblioteken måste

Läs mer

Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14

Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14 Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning Expertgruppen för metadata Version 1.0 2014-04-14 Innehåll Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning... 1 Från manuell kontroll till digitala flöden... 2

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011 FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK Falun, 4 maj 2011 1 Digitala böcker E-böcker Ljudböcker 2 Elib Grundat år 2000. Ägare: Bonnierförlagen, Piratförlaget, Natur & Kultur och Norstedts Förlagsgrupp.

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Administration: Bibliotek (ny)

Administration: Bibliotek (ny) Administration: Bibliotek (ny) Det här dokumentet beskriver hur du administrerar inställningarna för ert bibliotek via Elib Admin (https://admin.elib.se). På sidorna finns hjälptexter för de olika funktionerna.

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Libris på Götabiblioteken. Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg

Libris på Götabiblioteken. Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg Libris på Götabiblioteken Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg Librisprojektet på Göta apr-maj 2015 Utökning av katalogiseringstjänster Utbildningar Möten för katalogansvariga och skolor

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet Datum 2015-09-30 Dnr Dnr 6.7 2015-923 Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (bilaga 2 till

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ KOHA-FRONTEN? Viktor Sarge, utvecklingsledare Kultur i Halland - Regionbibliotek

VAD HÄNDER PÅ KOHA-FRONTEN? Viktor Sarge, utvecklingsledare Kultur i Halland - Regionbibliotek VAD HÄNDER PÅ KOHA-FRONTEN? Viktor Sarge, utvecklingsledare Kultur i Halland - Regionbibliotek KONTEXT Tredje Kohaprojektet. Koha - billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek 2012-2015.

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

FÖRSTUDIE: Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek

FÖRSTUDIE: Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek FÖRSTUDIE: Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek 1 2 Sammanfattning I och med att Litteraturutredningen presenterades under Bok- och biblioteksmässan 2012 offentliggjordes

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

VERKSAMHETS- PLAN 2015. Fri information för framtida kunskap

VERKSAMHETS- PLAN 2015. Fri information för framtida kunskap VERKSAMHETS- PLAN 2015 Fri information för framtida kunskap 1 Sveriges nationalbibliotek svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling

Läs mer

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-05-12 1.4.1-2015-137 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Läs mer

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg.

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg. Dewey i Sverige Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg Detta har hänt Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? (2006) Remiss.

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland

DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland OM PROJEKTET Koha - billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Länsbiblioteket Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Ingalill Walander Olsson, Länsbiblioteket i Värmland Oktober 2010 Uppdraget Librabiblioteken i Värmland är initiativtagare till projektet. Projektarbetet

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Sammanfattning! 2 FOTO SIMON GATE Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Möjliggörande faktorer 6 3 Genomförande av strategin 7 3.1 Prioriterade projekt

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Anteckningar från möte med arbetsgruppen folkbibliotekens samarbete i Libris, Umeå 14 oktober 2014

Anteckningar från möte med arbetsgruppen folkbibliotekens samarbete i Libris, Umeå 14 oktober 2014 Anteckningar från möte med arbetsgruppen folkbibliotekens samarbete i Libris, Umeå 14 oktober 2014 Närvarande: Hilda Androls, Kungl. biblioteket Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral,

Läs mer

Kungliga 14 bibliotekets plan för nationell biblioteks- utveckling & samverkan

Kungliga 14 bibliotekets plan för nationell biblioteks- utveckling & samverkan 2014 Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Viktigt om informationssökning

Viktigt om informationssökning Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, vt 2016 Viktigt om informationssökning Sker

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

RDA i Sverige & Arbetsgruppen RÅ En kort bakgrund

RDA i Sverige & Arbetsgruppen RÅ En kort bakgrund RDA i Sverige & Arbetsgruppen RÅ En kort bakgrund Anders Cato BTJ & Arbetsgruppen RÅ Arbetsgruppen RÅ Bakgrund Föregångare, lite historia Gruppens organisatoriska tillhörighet, nationell inflytandestruktur

Läs mer

Välkomna till Bibliotekschefskonferensen. #bibchef16

Välkomna till Bibliotekschefskonferensen. #bibchef16 Välkomna till Bibliotekschefskonferensen #bibchef16 Chefsknytis kl 14.10 14.35 Utbildningarna och professionen, Hagaparken (Peter Alsbjer) Hur kan vi hjälpa B/I-utbildningarna att få fokus på bibliotekens

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Närvarande: Katarina Dorbell (Barnens bibliotek) Åsa Zetterström (Minabibliotek) Regine Nordström (Polarbibblo.se), Jenny Nilsson (Barnens sidor

Läs mer

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök Avtal/överenskommelse Datum 2012-10-** Dnr 159-1562-2012 Avdelning Informationsavdelningen Enhet Enheten för informationsutveckling Författare Johan Carlström Avtal/överenskommelse för leverans till K-

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13 Minnesanteckningar Möte 1 Göran Konstenius Avdelningen för nationell samverkan 010 +46 10 709 32 00 goran.konstenius@kb.se Mötesdatum 2013-02-13 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Göta mediegrupp möte 27 september 2016

Göta mediegrupp möte 27 september 2016 2016-10-02 Göta mediegrupp möte 27 september 2016 Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (sammankallande), Anna Figaro/Linköpings bibliotek, Anna Hagelin/Mjölby bibliotek, Elisabeth Cserhalmi/Finspångs

Läs mer

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 DiVA systemägarmöte Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 Dagordning 10.30-11.00: Kaffe finns i Linnérummet 11.00-11.15: Mötet börjar, inledning Lars 11.15-12.30: Utveckling i DiVA

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Dollyprojektet SLUTRAPPORT

Dollyprojektet SLUTRAPPORT STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT Projekt Författare Version Dnr Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad Sida 20xx-xx-xx 2012-08-29 1 (10) Innehållsförteckning

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 1 2013-02-25 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Bibliografisk kontroll. som samarbete och superhjältekraft

Bibliografisk kontroll. som samarbete och superhjältekraft Bibliografisk kontroll som samarbete och superhjältekraft Dagens agenda: Metadata och bibliografisk kontroll Föreningen och kommittéerna Ett utökat nationalbiblioteksuppdrag Bibliografisk kontroll idag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer