med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS"

Transkript

1 Försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS Slutrapport Kungl. biblioteket Gunnel Stjernvall

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Introduktion 3 Sammanfattning 4 Omvärldsanalys 4 Uppdragsanalys 5 Bakgrund och utgångspunkt 6 Genomförande 7 Teknik 8 Resultat/Utvärdering 9 Målgruppen, testbiblioteken 10 Efter uppdraget och framtidsplan 10 Sammanfattningsvis 11 Kommunikation 11 Arbetsgrupper 11 Metod 12 Litteraturförteckning

3 Introduktion Detta är återrapporteringen till Kulturdepartementet i den försöksverksamhet KB erhöll uppdrag och medel för i oktober Regeringen har gett Kungl. biblioteket (KB) i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen LIBRIS1. Enligt uppdraget ska KB vidareutveckla LIBRIS för enklare tillgång till e-böcker. I uppdraget ingår att säkerställa att upphovsrättsligt fri e-litteratur finns tillgänglig via LIBRIS för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet. I uppdraget ingår att se till att upphovsrättsligt fri e-litteratur ska finnas tillgänglig via LIBRIS för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet. 3 3

4 Uppdraget kan även lägga grunden för olika externa distributörer att kunna tillhandahålla e-litteratur denna väg. Detta för att regeringen vill att folkbiblioteken i ökad utsträckning ska kunna tillhandahålla e-böcker. Vid genomförandet av uppdraget har KB valt att helt fokusera på den fritt tillgängliga e-litteraturen. Detta för att visa på ett helt flöde av e-böcker, från distributörer, via LIBRIS och till biblioteken. Uppdraget är i sin helhet tekniskt i sin inriktning. I ett scenario där fokus även hade getts den skyddade litteraturen skulle en betydande del av arbetat behövt handla om att säkerställa tillstånd för att ta med viss litteratur för test, samt inkludera tester av delvis annat slag. Med denna insikt har KB gjort valet att fokusera på med den fria e-litteraturen. Sammanfattning KB har fått i uppdrag av regeringen att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS till det allmänna biblioteksväsendet. För att inom givna ramar och tidspann testa uppdragets innehåll och avsikt hela vägen har vi arbetat med den fritt tillgängliga e-litteraturen. Testmaterialet har bestått av e-böcker från Litteraturbanken, Stockholms universitetsbibliotek och KB. Som metodik har UX (User experience) använts, med start i framtagning av måldokument för tjänsten. Därefter har en processkarta skapats för att visa ett e-boksflöde från distributör, via LIBRIS samt ut till biblioteken (se bild s.7). Kompetenser som systemutvecklare inom till exempel Java och gränssnitt har efter behov knutits till projektet. Efter utvecklingsfasen har testbiblioteken erhållit länk till projektets testserver samt ett batteri med frågor och testtips samt frågestöd för återkoppling. Delar av dessa resultat finns återrapporterat nedan, tillsammans med förslag på en framtida nationell e-bokstjänst. E-boksmarknaden anpassas och utvecklas oförtrutet, samtidigt som samverkan och nåbarhet blir alltmer internationell. Prototypen vi byggt inom uppdraget har skapats med tanke på framtida samverkan med olika parter inom området. Omvärldsanalys Under kartläggningen har vi tittat på historik, statistik, e-bokslån i Sverige och internationellt. Vi har även följt satsningar som görs på att utveckla plattformar med mera i andra länder. E-boksmarknaden är synnerligen rörlig både när det gäller tekniska lösningar, försäljning och utveckling av låneportaler på nationell nivå i många länder. Det är också värt att notera stora förändringar och relativt lång tid mellan förstudien och det faktiska uppdraget. 4 4

5 Folkbibliotek i Sverige började låna ut e-böcker i början av 2000-talet. E-boksutlåningen under 2013 på svenska folkbibliotek uppgick till 1,5 miljoner lån (av 67 miljoner lån totalt), vilket innebär en ökning med 42% från året innan. E-boksutlåning i Sverige har vuxit under ett drygt decennium, med en riktig boom vid e-boksutgivningen av boken Jag är Zlatan. Elib var länge den enda distributören folkbiblioteken kunde vända sig till för tillgång till nutida och framför allt skönlitterära verk på svenska. För samtliga titlar gällde fast pris och karens. Under 2014 sjösattes Atingo, en distributörssatsning som Publit och Axiell stod för. Atingo införde en service utan karenser och med varierad prissättning. Vissa titlar blir dyra för biblioteken, men kan väljas bort i den urvalsmöjlighet tjänsten erbjuder. Idag har både Elib och Atingo varierad prissättning utan karens. Både tjänsten Atingo och Elib erbjuder idag sina tjänster från egenutvecklade plattformar. Värt att lägga på minnet att även statistikföring och lagring av låntagares persondata sköts av dessa privata intressen. Flera bibliotek har också arbetat fram finansierade satsningar för det lokala upptagningsområdet, som till exempel Malmö och Stockholm. 5 5 I Holland räknar man med att den illegala nedladdningen av e-böcker stod för 90% av den totala e-boksläsningen under 2013, enligt nypublicerade rapport från Civic Agenda EU: A review of public library e-lending models 2. Vilket kan ses som en av orsakerna till satsningen av 18 miljoner på en nationell digital plattform för e-resurser. Inom ramen för plattformen planerar man bland annat att skapa en Hall of Fame för att speciellt lyfta fram äldre holländsk litteratur i e-version. Ur samma rapport, som jämför folkbibliotekens e-bokslånemodeller i 14 länder, talar man i förordet om två vägar för framtiden. Den ena anser man vara lagstiftning beträffande rätten att få låna e-böcker och den andra är behovet av samarbete med förlagssidan för att tillsammans arbeta fram e-bokslånemodeller. Enligt rapportens statistikdel tycks Sverige ha högsta pris per e-bokslån (2013). Uppdragsanalys Vårt uppdrag går ut på att bygga en central infrastruktur för att förmedla e-böcker till biblioteken. Vi ska inleda en försöksverksamhet och skapa en prototyp. Vi tror att KB:s roll skulle kunna vara att se till att tillgången till e-böcker kan säkras över tid och vi vill börja med att se till att titlar som inte har upphovsrättsliga begränsningar kan förmedlas direkt till biblioteken. På så sätt kan vi börja med en mindre datamängd och implementera ett system som vi sedan testar och fortsätter att

6 utveckla genom att successivt öka mängden distributörer och tillgängliga titlar över tid i flera utvecklingsiterationer. Det gör också att vi kan få med oss bibliotek att testa med redan från början av utvecklingsarbetet. Vi implementerar ett avgränsat, fungerande flöde, vilket gör det möjligt för oss att utvärdera för att sedan ta med oss lärdomar och avgöra fortsatt inriktning. Sammanfattningsvis ser vi att det finns en tidsaspekt för den nationella infrastrukturen för e-böcker där den första fasen går ut på att påbörja arbetet med en central plattform och inkludera en datamängd som i första hand utgörs av fria titlar (detta uppdrag) och en fas där det blir möjligt att realisera en central lösning med flera involverade distributörer och som även inkluderar utlåning av titlar med varierande rättighets-mässiga begränsningar. Huruvida den lösningen blir ett uppdrag för KB, om det blir ett samarbete med, eller utveckling av någon av de befintliga kommersiella plattformarna, återstår att se. Uppdragets andra del talar om förmedling av den upphovsrättsligt skyddade e-litteraturen via LIBRIS till biblioteken. I utvecklingen av en sådan tjänst blir det både naturligt och nödvändigt med samarbete och överenskommelser. Utöver samarbete kring tekniska val behövs även lösningar kring statistikföring och betalfunktioner. 6 6 I modellen där biblioteken står för utlåningen behövs en service som för ut beståndsposter till lokala kataloger, och därmed avtal med såväl förlag som distributörer. Uppdragsanalysen är kontinuerligt avstämd med uppdragsgivaren. Bakgrund och utgångspunkt I bakgrunden till uppdraget nämns propositionen Läsa för livet (prop 2013/14:3) 3, Litteraturutredningen3 mm. Utgångspunkten för uppdraget finner vi i Förstudie: Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek 4. Förstudien gjordes vid KB och har i sin tur föregåtts av KB-rapporter som När kommer Boomen - En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv 5. Propositionen Läsa för livet föreslår nationella mål för litteratur- och läsfrämjande. Litteraturutredningens analys visar att det framför allt behövs kraftfulla åtgärder för att förbättra ungas läsförståelse och öka lusten att läsa. I detta samband föreslås satsningar som läslyftet och att biblioteken ska kunna hantera litteratur i elektroniskt format i större utsträckning. I När kommer Boomen talas det om att det ännu saknas en struktur för e-bokshanteringen och även om behovet av affärsmodeller och läsverktyg. Den förstudie som utgör

7 Processkarta till e-boksflöde, bild Katarina Stempel utgångspunkt för e-boksprojektet förordar ett sammanhållet nationellt system för e-boksdistribution för biblioteken. Parallellt med e-boksuppdraget har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fått i uppdrag att förhandla om licenser för folkbiblioteken på nationellt plan. SKL:s uppdrag fortlöper, medan KB:s uppdrag nu upphör. Det allmänna biblioteksväsendet har höga förväntningar på att KB ska få fortsatt förtroende om en långsiktig e-bokshantering. Det vore ytterst betydelsefullt om den även fortsatt kan ske parallellt med SKL:s arbete med licensfrågorna. Genomförande I genomförandet av uppdraget, med känd tidplan och medelstilldelning, har vi valt att fokusera på fria titlar 7 7 samt ett begränsat antal distributörer och böcker. Det utvecklingsarbete som genomförts har en arkitektur som består av tre delar: en integrationsapplikation/data-lager, ett api-lager och ett front-/webbapplikationslager. Det här kan vara början på ett centralt index där det blir möjligt att söka i fulltext bland alla fria titlar, samt i en förlängning även skyddade titlar. Ett antal testbibliotek har fått prova och kommentera prototypen. I processkartan ovan ser vi flödet för e-boksprojektet på övergripande nivå. Flödet från vänster, med distributörer och e-boksposter in i LIBRIS-systemen i mitten, och till höger gränssnitt och e-boksflöde ut till biblioteken. Vi ser ett möjligt framtidsscenario i en samlad ingång (längst upp till höger).

8 Foto: Gunnel Stjernvall Teknik En e-bok av en nyutgiven bok skapas som regel i samband med produktion. En e-bok skapad i efterhand görs från en pappersförlaga och digitaliseras enligt viss teknik. I båda fallen blir slutprodukten en e-bok enligt standarden epub3, epub eller pdf. Den idag vanligaste standarden i produktionsledet är epub3, medan flertalet e-böcker som finns på marknaden ännu är i det äldre epub-formatet. När katalogposter och metadata skapas till dessa böcker kan de via distributörslänkar osv också nå biblioteken, bibliotekens kataloger, sökformulär och slutligen läsaren. Utvecklingen som vi arbetat med inom ramen för det aktuella uppdraget har bestått av flera delar. Vi har läst in och exponerat e-böcker, vilket innebär att vi har gjort materialet åtkomligt för andra system via API:er (maskinläsbara gränssnitt). Vi har även läst in metadata och beskrivningar för sökning och länkar till fulltexterna i en testserver. Utvecklingsmiljön har bestått av LIBRIS XL och en testserver. Vi har läst in metadata och e-boksfiler från leverantörerna, extraherat fulltexterna ur e-boksfilerna och 8 8

9 hämtat metadataposter för motsvarande pappersbok från LIBRIS XL (då e-bokspost inte varit tillgänglig för samtliga titlar). Metadataposterna från LIBRIS XL har berikats med e-boksdata, som fulltexter, länkar till e-bokfilerna på testservern, respektive filstorlek samt leverantör. Därefter har de indexerats i Elasticsearch, en sökmotor med kraftfulla verktyg för analys av data. Ovanpå Elasticsearch-indexet har vi dels byggt ett grafiskt gränssnitt i huvudsak baserat på javascript, dels ett maskinläsbart gränssnitt (API). Det grafiska gränssnittet består av en enkel sökruta, som leder till en träfflista med titlar, textutdrag, bokomslag, samt länkar för direkt läsning av e-boken, alternativt nedladdning av tillgängliga filformat. API:et har stöd för fritextsökning, sökning direkt mot titel, eller författare, liksom möjlighet att ta ut samtliga indexerade poster. Träfflistan består av fullständiga bibliografiska poster i JSON-LD (använt för att exponera länkad data i JSON-format), vilka kan laddas ner och integreras i ett lokalt system. Alternativt kan användaren bygga ett grafiskt gränssnitt direkt mot API:et, varvid sökfrågorna ställs till det befintliga indexet på LIBRIS testserver, och träfflistan från testservern exponeras i gränssnittet. Likaså kan e-bokfilerna med hjälp av 9 9 länkarna i respektive post, antingen laddas ner till ett lokalt system, eller tillgängliggöras direkt via LIBRIS testserver. Resultat/Utvärdering Återkoppling, resultat och tester har varit positiva under året och visar på möjligheter att integrera olika aktörer och medieleverantörer i systemet. LIBRIS-systemen skulle därmed kunna utgöra grunden till den tekniska infrastruktur som behövs för en nationell långsiktig lösning. Fokus under utvecklingen har legat på bakomliggande flöden snarare än gränssnitt. Mot den bakgrunden finns inget att öppet visa upp efter vår slutrapport. Uppdragets resultat visar också på möjligheter att i ett framtida utvecklingsprojekt möjliggöra för externa distributörer att tillhandahålla e- böcker via LIBRIS till biblioteken. Ur resultaten från testbiblioteken kan vi utläsa att de planerade funktionerna fungerat och därmed varit möjliga att testa. Vi har erhållit svar från biblioteken som testat och svaren innehåller såväl positiva reaktioner och resultat, som förslag på förbättringar vid reguljär drift och fortsatt utveckling, samt förväntade och inträffade problem vid själva sökningarna. Ett kalejdoskop av svar inom klart förväntade ramar. Men bibliotekens svar visar också på en stor förväntan i frågan.

10 Målgruppen, testbiblioteken Enligt uppdragstexten är de allmänna biblioteken målgruppen för försöksverksamheten, och då särskilt folkbiblioteken. Under hela uppdragstiden har kontakter hållits med målgruppen, med bland annat presentationer och kommunikation vid möten, sammankomster och flera konferenser. Information har också spridits via webb och blogg. Under själva utvecklings- och testfas har ett antal testbibliotek ställt upp för att titta mer ingående på utvecklingsverksamheten och testat gränssnitt och överföring av e-boksposter samt hela e-böcker. Testresultaten är även ett stöd för att avgöra fortsatt riktning. Efter uppdraget och framtidsplan Förväntan från biblioteken och omvärlden har långt överskridit vad uppdraget har gett oss i uppgift. Signalerna från bibliotekssverige har rört sig mellan ytterligheter. Från en tro att vi nu löser hela problematiken till stor förvåning över att försöksverksamheten har ett avslut. KB anser att det är av största vikt att även e-böcker kan tillgängliggöras via LIBRIS med ett hållbart och långsiktigt ansvar. Resultaten efter försöksverksamheten visar att det är möjligt att LIBRIS-systemen blir lagringsplats för e-böcker. Dock inte enbart en lagringsplats utan framför allt en nationell e-bokstjänst, främst för att nå folkbiblioteken med e-böcker. Ett uppdrag i den riktningen skulle ge e-böckerna en långsiktig och hållbar teknik och erbjuda större möjligheter för folkbiblioteken att spela sin viktiga roll för demokratin. Integrationen med det nationella katalogsystemet LIBRIS skulle ge e-böcker en stor chans att nå ut. Och det finns ett stort behov att nå ut med e-böcker på hållbar och nationell basis. I en framtida satsning kan det även finnas möjlighet för läsare att låna direkt i LIBRIS. En sådan utveckling skulle vara extra välkommen för de mindre biblioteken, som av brist på egna utvecklingsmedel annars är hänvisade till kommersiella alternativ. I en framtida utvecklingsfas ser KB flera samverkanspartner av stor vikt då uppdraget behöver täcka flertalet biblioteksgrupper och samhällsgrupper. Ett ytterligare scenario för framtiden vad gäller den skyddade e-litteraturen kan vara en gemensam nationell e-bokstjänst. En tjänst där alla förlags e-böcker finns sökbara och där utlån sker direkt via ett nationellt lånekort. Vilken av modellerna som än kommer att implementeras behövs en 10 10

11 nationell plattform för att säkerställa tekniken och stödja flödet till biblioteken. Biblioteken är inte hjälpta av två, tre eller fler av varandra oberoende flöden. Tillgänglighetsaspekten är också viktig. Sammanfattningsvis KB har kompetens och möjligheten att utveckla och fungera som det nationella navet i e-boksutlåning i det allmänna biblioteksväsendet. KB vill starta ett utökat samarbete och samverkan med förlag och distributörer för att tillsammans uppnå bästa möjliga resultat. KB har stora möjligheter att för framtiden förändra lånebilden både beträffande rätten att låna e-böcker, rätten att fjärrlåna även i e-bokstider, och detta i en samlad hållbar nationell tjänst. Resultatet med en nationell plattform för e-bokslån behöver vara långsiktigt hållbar. Kommunikation Under uppdraget har vi haft fortlöpande kommunikation med kontakter som distributörer och bibliotek inom e-bokssektorn. Under uppdragets gång har e-boksdistributörer dels startat upp ny verksamhet och dels förändrat verksamhet som Försöksverksamheten har genomförts med en framför allt teknisk grupp bestående av projektledare, samordnare, systemutvecklare, UX-are och gränssnittsutvecklare. Systemutvecklarna har främst bidragit med kompetens inom Java och integration, och inom dataanalys/ API vänder sig till folkbiblioteken. KB har upplevt att folkbiblioteken såväl som andra samtalspartners har en positiv syn på att e-boksflödet ska ske på nationell basis och via KB och LIBRIS. Under projekttiden har KB träffat representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kontinuerligt. SKL har under 2014 arbetat fram en överenskommelse med förlaget Natur och Kultur. En överenskommelse som innebär att förlaget erbjuder e-böcker till folkbiblioteken utan karens och för en varierad prislista. KB och SKL har arbetat samtidigt och parallellt med e-boksfrågan under tiden för försöksverksamheten. I all kommunikation, alla de utredningar, artiklar etc, i e-boksuppdraget har vi fått mycket och intresserad återkoppling och många frågor. En ständigt populär och påpassad fråga där samtliga kontakter uttryckt höga förväntningar och vittnat om stora behov. Arbetsgrupper

12 Till projektet har även en intern styrgrupp utsetts som fungerat som stöd och ledning under arbetets gång. I denna har följande personer ingått: Anna Berggren, Maria Kadesjö, Göran Konstenius, Johanna Olander, Katarina Stempel, Gunnel Stjernvall (samordnare) samt Miriam Säfström, Lisa Winberg, samtliga KB. Målet var att arbeta med epub3 för att från början säkerställa god kvalitet och åtkomst. De fria e-boksposter vi fått tillgång till under projektet har dock enbart funnits tillgängliga i epub eller pdf. Erfarenheten av att arbeta med fler format har dock berikat uppdraget som helhet. Bland våra testbibliotek hittar vi folkbiblioteken i Göteborg, Malmö, Mjölby, Norrköping, Stockholm och Umeå. KB har under uppdraget tillsammans med representanter för bibliotek, förlag och distributörer börjat skapa nätverk och goda relationer när det gäller e-boksfrågan i stort samt KB:s roll i sammanhanget, som till exempelen nationell e-bokslånetjänst. Metod Vid KB används UX (User Experience) som metod vid allt utvecklingsarbete. Det innebär att utgångspunkten alltid är användaren i alla utvecklingsprojekt. Bibliotekens användare kan vara såväl låntagare som besökare. Allra först skapades en fokuskarta med målgruppsanalys och en effektkarta under workshops. Efter detta övergick vårt utvecklingsarbete till att fokusera på vad biblioteken behöver för att kunna använda e-bokstjänsten via LIBRIS

13 Litteraturförteckning och länkar 1. Uppdrag till Kungl. biblioteket att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker, från Kulturdepartementet. 2. A review of public library e-lending models, December By Dan Mount, head of policy & public affairs, civic agenda EU. bestanden/rapporten-public-library-e-lending-models.pdf 3. Läsa för livet, prop. 2013/14:3 d/16860/a/ SOU 2012:65, Litteraturutredningen, läsandets kultur 5. Förstudien, sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek forstudie_sammanhallet_system.pdf 6. När kommer boomen, En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv, Kungl. biblioteket Produktion: Kungl. biblioteket februari 2015 Dnr 244-KB

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012

Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 ANTAL SIDOR 1(8) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 Närvarande: Tillfällig ordförande: Morgan Palmqvist Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer Peter Nilén

Läs mer

KB, E-boken och den egna digitaliseringen.

KB, E-boken och den egna digitaliseringen. KB, E-boken och den egna digitaliseringen. E-boken en gräddtårta för biblioteken? Örebro 2013-09-04 Göran Konstenius Verksamhetsutredare Kungliga biblioteket Föredragets upplägg Från ABM-centrum till Digisam

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14

Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14 Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning Expertgruppen för metadata Version 1.0 2014-04-14 Innehåll Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning... 1 Från manuell kontroll till digitala flöden... 2

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

Libris på Götabiblioteken. Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg

Libris på Götabiblioteken. Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg Libris på Götabiblioteken Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg Librisprojektet på Göta apr-maj 2015 Utökning av katalogiseringstjänster Utbildningar Möten för katalogansvariga och skolor

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011 FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK Falun, 4 maj 2011 1 Digitala böcker E-böcker Ljudböcker 2 Elib Grundat år 2000. Ägare: Bonnierförlagen, Piratförlaget, Natur & Kultur och Norstedts Förlagsgrupp.

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13 Minnesanteckningar Möte 1 Göran Konstenius Avdelningen för nationell samverkan 010 +46 10 709 32 00 goran.konstenius@kb.se Mötesdatum 2013-02-13 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13

Läs mer

Dollyprojektet SLUTRAPPORT

Dollyprojektet SLUTRAPPORT STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT Projekt Författare Version Dnr Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad Sida 20xx-xx-xx 2012-08-29 1 (10) Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Närvarande: Katarina Dorbell (Barnens bibliotek) Åsa Zetterström (Minabibliotek) Regine Nordström (Polarbibblo.se), Jenny Nilsson (Barnens sidor

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 1 2013-02-25 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Länsbiblioteket Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Ingalill Walander Olsson, Länsbiblioteket i Värmland Oktober 2010 Uppdraget Librabiblioteken i Värmland är initiativtagare till projektet. Projektarbetet

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

TIDIGA LÄSARE AV E-BÖCKER

TIDIGA LÄSARE AV E-BÖCKER Tidiga läsare av e-böcker TIDIGA LÄSARE AV E-BÖCKER ANNIKA BERGSTRÖM OCH LARS HÖGLUND E -böcker blir vanligare, men befinner sig i Sverige tidigt i en spridningsprocess. Det mest utbredda sättet att betrakta

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Lätt att hitta - lätt att låna KB:s slutsatser utifrån utredning och remissyttranden

Lätt att hitta - lätt att låna KB:s slutsatser utifrån utredning och remissyttranden DATUM/DATE BETECKNING/REFERENCE 2011-09-09 50 554 2009 Lätt att hitta - lätt att låna KB:s slutsatser utifrån utredning och remissyttranden Bakgrund Kungliga biblioteket (KB) och Statens kulturråd beställde

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland

DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland OM PROJEKTET Koha - billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek

Läs mer

Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0

Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Namn: Sydostbiblioteken, Biblioteken i Sydost? Projektledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden 1. Webbredaktör

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se Fakta om E-böcker Fakta om e-böcker 2008, Specialpedagogiska skolmyndigheten Projektledare: Maritha Angermund Manus: Maritha Angermund Illustrationer: Per Matsson Formgivning: Plan 2 Tryck: Edita 2008

Läs mer

DIGIDEL. Vi väckte lusten till teknik. viktor.sarge@regionhalland.se blogg.regionhalland.se/digidel

DIGIDEL. Vi väckte lusten till teknik. viktor.sarge@regionhalland.se blogg.regionhalland.se/digidel Backup som ppt, pdf, webb, keynote till usb, dator, två epost - digital halvinföding.- Digital halvinföding - fel person att locka andra? Nej - jag minns glädjen Idag översikt vad vi gjort och hur det

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012 ANTAL SIDOR 1(8) Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012 Närvarande: ordförande: Madelein Enström Gunilla Eldebro (adjungerad) Anna Gustafsson Chen Ilona Johansson

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014

Verksamhetsbera ttelse 2014 Verksamhetsbera ttelse 2014 Denna VB avser Sveriges depåbibliotek och lånecentral som är hela Sveriges lånecentral och dessutom nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris för alla typer av bibliotek,

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

Elib, e-böckerna och folkbiblioteken. En utvärdering av e-böcker och e-bokavtal i Umeåregionen. Anders Wikström

Elib, e-böckerna och folkbiblioteken. En utvärdering av e-böcker och e-bokavtal i Umeåregionen. Anders Wikström Elib, e-böckerna och folkbiblioteken En utvärdering av e-böcker och e-bokavtal i Umeåregionen Anders Wikström Handledare: Jonas Lindahl Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

DDK i Sigtuna på besök i Jönköping. Vad väntar vi på? www.sigtuna.se

DDK i Sigtuna på besök i Jönköping. Vad väntar vi på? www.sigtuna.se DDK i Sigtuna på besök i Jönköping Vad väntar vi på? www.sigtuna.se Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek 2013-06-20 2 Syfte Stegvis DDK-införande i olika delar som berör

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Produktion och distribution av digitala ljudböcker

Produktion och distribution av digitala ljudböcker Produktion och distribution av digitala ljudböcker Kravspecifikation Version 2.3 2014-09-05 Materialet i denna kravspecifikation får användas i andra sammanhang endast efter samråd med Elib. Elib AB Box

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Översättarnytt. Årets översättning 2013 NR 5/NOVEMBER 2014. Grattis, Marie Anell! Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund

Översättarnytt. Årets översättning 2013 NR 5/NOVEMBER 2014. Grattis, Marie Anell! Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund Översättarnytt NR 5/NOVEMBER 2014 Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund www.oversattarsektionen.se styrelse@oversattarsektionen.se Årets översättning 2013 Prisutdelningen för Årets översättning

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

Nationella digitala biblioteket

Nationella digitala biblioteket Nationella digitala biblioteket FÖRSTUDIE ÖREBRO STADSBIBLIOTEK Claes Karlsson, Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2015-05-05 DNR bibliotek.orebro.se Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 2

Läs mer

Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Kungl. biblioteket YTTRANDE 1(7) 2004-04-21 02-51-2004 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende ITPS slutrapport: En lärande IT-politik för tillväxt och välfärd (A2003:015) N2002/9592/ITFoU

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kalmar län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Kalmar län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Gruppdiskussioner från dag 1 och fm dag 2 Fråga 1 Vad är tydligare? Tidsplanen Frågan om när vi verkligen kan ansluta oss är dock fortfarande

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Råd för kravställande vid upphandlingar

Råd för kravställande vid upphandlingar UTKAST Råd för kravställande vid upphandlingar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för kravställande vid upphandlingar...

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Euroling SiteSeeker. Sökning som en tjänst för webbplatser, intranät och e-handel.

Euroling SiteSeeker. Sökning som en tjänst för webbplatser, intranät och e-handel. Euroling SiteSeeker Sökning som en tjänst för webbplatser, intranät och e-handel. Euroling and SiteSeeker SiteSeeker högpresterande sökplattform Webbplatser, intranät och e-handel som en Appliance eller

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer