Att designa en informativ och interaktiv dataapplikation om dagens energisamhälle som riktas till gymnasister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att designa en informativ och interaktiv dataapplikation om dagens energisamhälle som riktas till gymnasister"

Transkript

1 Att designa en informativ och interaktiv dataapplikation om dagens energisamhälle som riktas till gymnasister David Ziobro Examensarbete i Datavetenskap, 20 poäng Handledare på Umeå universitet: Jan-Erik Moström Handledare på Fortum: Mats B Andersson UMEÅ UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP UMEÅ SVERIGE

2 2

3 Sammanfattning I denna rapport beskrivs utvecklingen av en interaktiv dataapplikation om dagens energisamhälle med inriktning mot lärande. Rapporten är ett resultat av ett examensarbete som gjorts i samverkan mellan Umeå universitet och Fortum som är en av Sveriges ledande el -producenter och leverantörer. Projektbakgrunden i detta arbete baseras på ett av Fortums koncept som heter "Energisnackis". Konceptet inkluderar en interaktiv dataapplikation som skall informera och engagera gymnasister om dagens energisituation. Först beskrivs bl.a. en förstudie som underlag för själva utvecklingsprocessen och vidare redovisas tillvägagångssätt och resultat från utförda intervjuer, utvärderingar och prototyp-implementationer. Avslutningsvis summeras de olika delmomenten till en färdig high-fidelity prototyp. I rapportens avslutningsdel redovisas reflektioner på det utförda arbetet och möjliga framtida kompletteringar till dataapplikationen. Abstract In this master thesis the development of an interactive computer application about today's energy society with focus on learning is described. The thesis is done in cooperation with Umeå University and Fortum that is one of Sweden's leading power producers and distributors. The background for the thesis is based on one of Fortum's concept that is called Energisnackis. The concept includes an interactive computer application that is thought to inform and inspire youngsters about today's energy situation. The result is partly based on a case study that utilized in the developing process. Later the results from the interviews, evaluations and prototype implementations and how these processes were conducted is described. At the end of the thesis the processes are summarized to a final high-fidelity prototype. Reflections about the thesis and further work on the product are presented. 3

4 4

5 Innehållsförteckning RAPPORTENS DISPOSITION... 9 KAPITEL 1 INTRODUKTION INLEDNING PROJEKTFORMULERING Projektbakgrund Mål Problemdefinition Metoder Avgränsningar Utrustning Målgruppen CENTRALA TERMER Människa-dator-interaktion ordlista Energiordlista KAPITEL 2 METODER OCH MODELLER PROCESSMODELL FÖR PROJEKTET ANVÄNDARCENTRERAD INRIKTNING KONCEPTUELL DESIGN Brainstorming INTERAKTIONSDESIGN INFORMATIONSDESIGN GRAFISK DESIGN Fönster hierarki Symboler och ikoner Färger Animationer INTERVJUER Strukturerad intervju Semistrukturerad djupintervju Gruppintervju Intervjustadier PROTOTYPER Low-fidelity High-fidelity UTVÄRDERINGAR Utvärderingstekniker KAPITEL 3 UTFÖRANDE OCH IMPLEMENTATION ENERGI I SAMHÄLLET BRAINSTORMING INTERVJU KISTA GYMNASIUM Inför Intervjun Syfte med intervju Plats Dokumentation Utförandet LOW-FIDELITY UTVECKLING Konceptuella modellen Interaktionsdesign Informationsdesign Grafisk design LOW-FIDELITY UTVÄRDERING MOT GYMNASIEELEVER Förberedelser och syfte Utförande LOW-FIDELITY UTVÄRDERING MOT REFERENSGRUPPEN

6 3.6.1 Utförande och syfte PROTOTYP HIGH-FIDELITY UTVECKLING KAPITEL 4 RESULTAT OCH ANALYS ENERGI I SAMHÄLLET BRAINSTORMING Lämpliga startvyer Strukna startvyer INTERVJURESULTAT KISTA GYMNASIUM LOW-FIDELITY UTVECKLING KONCEPTUELL DESIGN INTERAKTIONSDESIGN INFORMATIONSDESIGN GRAFISK DESIGN LOW-FIDELITY UTVÄRDERING MOT GYMNASIEELEVER LOW-FIDELITY UTVÄRDERING MOT REFERENSGRUPPEN PROTOTYP HIGH-FIDELITY UTVECKLING Programmeringsstruktur...50 KAPITEL 5 REFLEKTION OCH DISKUSSION KAPITEL FRAMTIDA ARBETE SPECIELLA TACK REFERENSER KAPITEL 7 BILAGOR BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA

7 Figurer Illustration av projektets arbetsprocess modell. Baserad på Preece, Rogers, Sharp[4] Bilden representerar röda kvadrater med samma färgnyans, om färgen presenterar mot en annan färg kan nyansen uppfattas olika. I denna bild verkar rutorna till höger vara ljusare än de till höger (men egentligen är de exakt likadana.) Bild hämtad från Colorcube [9] Hierarkisk struktur mellan startvy till undervyerna Hierarkisk struktur mellan undervyerna (utan startvy) Markering av den färgade rubrikknappen En skiss som illustrerar framtagningen av interaktionsdesignen för low-fidelity prototypen Figuren visar indelning av grupperings- och illustrationsområden för den grafiska designen Färgmall för dataapplikationen Framtagna skisservyer grundade på den grafiska designen Fortums kraftproduktion år Illustration av hur fjärrvärme systemet fungerar.. 66 Tabeller En översiktlig illustration av olika förnsterstilar. Baserad på Galitz [6] samt Weinschenk [7] En illustration av symbol och ikon. Baserad på NRC- Radioactive symbol [7] och Bookofjoe [8] Energitermer i början av arbetsprocessen Lämpliga termer som bör involveras i applikationen Strukna termer som inte behandlas i applikationen Konceptuell design av applikations upplägget Illustration av applikationsvyer för prototyp Mall för rekommenderade länkar, animationer och symboler m.m. för el-distributionvyn Applikationsvyer av high-fidelity prototypen

8 8

9 Rapportens disposition Nedan ges en kort beskrivning av rapportens disposition. Kapitel och avsnitt är uppbyggda enligt en kronologisk ordning utifrån utvecklingsprocessen. Kapitel 1 ger en beskrivning om exjobbet. Projektbakgrund, mål, avgränsningar och relevanta termer beskrivs. Kapitel 2 ger beskrivning av modeller och tillvägagångssätt använda vid arbetsprocessen. Metoder och teorier som används vid examensarbetet beskrivs. Kapitel 3 beskriver vilka metoder som används under utvecklingsprocessen. Utföranden och implementation av intervjuer, utvärderingar och prototyper m.m. beskrivs. Kapitel 4 redovisar resultat av examensarbetet. Resultaten analyseras och motiveras. Kapitel 5 beskriver kritiska reflektioner på de utförda momenten. Kapitel 6 behandlar tankegångar kring dataapplikationens framtida arbete. 9

10 10

11 Kapitel 1 Introduktion I detta kapitel ges en kort inledning av arbetet. Examensarbetets mål, krav, problemspecifikation och avgränsningar presenteras. En lista över centrala begrepp rörande energi och MDI presenteras. 1.1 Inledning Detta examensarbete är gjort vid Umeå universitet på Institutionen för datavetenskap i samverkan med Fortum, ett av Sveriges ledande el- producenter och leverantörer. Målet med examensarbetet är att utveckla en interaktiv dataapplikation som informerar och engagerar gymnasister om dagens energifrågor. Rapporten beskriver arbetsprocessen och förklarar teorier och verktyg som använts för att uppnå målet. Frågor om energi tenderar att hamna allt högre på den samhälleliga agendan. Efterfrågan på energi ökar till följd av en global välståndsökning, men samtidigt riskerar utbudet att sjunka till följd av sinande ändliga resurser t.ex. olja. Det tycks stå klart att vi måste bli smartare i vår användning av energi. Nya och miljövänliga energikällor finns allt mer att tillgå och det finns stora möjligheter för gemene man att påverka sina val av energi och dess förbrukning. Fortum vill lyfta fram dessa tankegångar bland annat genom att utveckla ett koncept som heter "Energisnackis". Konceptet går ut på att öka intresset och förståelsen för Fortums verksamhet och tillsammans med ungdomar diskutera hur man kan verka för en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Dataapplikationen är en del av Fortums energisnackis-koncept. Min (Daivd Ziobro) och min kollegas (Staffan Larsson) motivation är, att från krav och specifikationer utveckla en grafisk och interaktiv dataapplikation som illustrerar och engagerar gymnasieelever i dagens energisituation. Var kommer elen ifrån, vad är en kilowattimme, och vad är förnyelsebar energi är några aspekter som involveras i programmet för att upplysa målgruppen om det komplexa energiperspektivet. Applikation kommer att användas av Fortum vid mässor och i undervisningssammanhang där applikationen är ett informativt och kommunikativt hjälpmedel. 1.2 Projektformulering Projektbakgrund Produktion och konsumtion av energi påverkar vår miljö och levnadsstandard till en hög grad idag. Under de senaste decennierna har efterfrågan på energi ökat där konsumtionens bieffekter lett till negativa påföljder som bland annat växthuseffekten och issmältningen. För at upplysa och engagera dagens gymnasister om energisituationen har Fortum utvecklat ett energikoncept kallat "Energisnackis". Konceptet ska främja intresset för energifrågor, frågor om hållbar utveckling, energibranschen och Fortums verksamhet. Inom konceptramarna ingår ett delprojekt som är en interaktiv dataapplikation. Det är 11

12 dataapplikationen som är kärnan i detta examensarbete där frågor kring produktion, distribution och konsumtion av energi skall illustreras Mål Målet med detta projekt är att skapa en dataapplikation som engagerar och upplyser gymnasieelever om nutida energi- och miljöfrågor. Med interaktiva medel ska applikationen skapa en djupare upplevelsekänsla och insikt som får informationen att bli mer lättmottaglig. Produktens användningsområden kommer främst vara vid undervisningssammanhang Problemdefinition Projektet omfattar många ämnesområden såsom design, MDI (se förklaring sid 8), programutveckling, kognitionsvetenskap, pedagogik, med mera. Dessa olika ämnesområden utgör en stor utmaning där det först är viktigt att fördjupa sig i problemet och hitta en lämplig arbetsmetod som strukturerar och avgränsar uppgiften. Utmaningarna i detta informationsbaserade projekt är att hitta och förmedla den relevanta informationen på ett inspirerande och pedagogiskt sätt. Samtidigt som pedagogiken är viktig får den inte bli en dominerande faktor över kreativiteten och användbarheten för produkten. Den kanske största utmaningen är att ta sig an ett komplext ämne som målgruppen troligtvis har begränsad kännedom om och skapa en medryckande och intressan informationskälla. En balans mellan design, vilket ofta tillför kreativitet och logiskt tänkande som tillför strikta informationslinjer är viktigt för att uppnå ett lättförståeligt helhetsperspektiv Metoder Genom nära samarbete med den tänkta målgruppen skapades en bro mellan produktutvecklare och användare som är ett viktigt moment inom MDI. Metoder som intervjuer, workshops och användartester användes för att på ett vetenskapligt sätt utveckla en slutgiltig produkt. För att få insikt i möjliga tillvägagångssätt för examensarbetet gjordes en omfattande litteraturstudie. Ytterligare för att skapa en kreativ och lockande produkt hämtades inspiration från tidigare projekt och produkter. Applikationen utvecklades i Macromedia Flash som är ett verktyg ägnat för utveckling av animerade och interaktiva medel Avgränsningar Eftersom informationsutbudet till detta projekt är omfattande kommer det vara en begränsning att antingen skala innehållet eller att utforma det på ett effektivt sätt. Begränsandet till presentationsmediet består av en bärbar dator där ingen extern utrustning ska tillkomma. Det kommer inte att förekomma ljud i applikationen. En annan avgränsning är interaktionen mellan användare och produkten där input och output parametrarna är begränsade som möjliggör/definierar en lägre interaktionsnivå. Applikationen kommer inte att innehålla någon form av artificiell intelligens. Användardeltagandet kommer att begränsas till ett rimligt antal då tiden för projektet inte tillåter alltför många repetitioner av utvärderingar. 12

13 1.2.6 Utrustning Utrustningen kommer främst att bestå av en dator med tillhörande programvara. Den använda programvaran är, Macromedia Flash som är ett program för interaktiv programmering. Det inledande arbetet består av skisser som lätt kan omstruktureras och utvärderas. Under användartesterna kommer intervjuer och prototyper att användas Målgruppen Målgruppen för applikationen är gymnasister i åldern år. 1.3 Centrala termer Människa-dator-interaktion ordlista Nedan förklaras förkortningar och termer som används i rapporten. Begrepp Animation Brainstorming High-fidelity prototyp Förklaring En enkel film som skapar en illusion av rörelse. En idégenereringsmetod som syftar till att fritt hitta nya idéer och/eller lösa verksamhetsproblem på ett kreativt sätt. En prototyp som är snarlik den färdiga produkten. Används ofta för att utvärdera produkten vid slutet av skaparprocessen. Interaktionsdesign Definition som behandlar hur en användare kan interagera med ett gränssnitt för att utföra vissa funktioner. Konceptuell design En metod som genererar en konceptuell (idé) modell av produkten. Konceptet används senare i arbetsprocessen där målgruppens, klientens och designers sammanslagna tankar samlats. Low-fidelity prototyp En enkel prototyp vid ett tidigt stadium i skaparprocessen. Ofta utformad av enkla material för lätt kunna modifieras och utvärderas. MDI Människa-Dator-Interaktion, ett ämnesområde som behandlar teorier för interaktionen mellan människan och datorn. Quick and Dirty En informell utvärderingsmetod där man spontant införskaffar information om en prototyp. 13

14 Återkoppling Erhållen information ofta från utvärderingar som återanvänds för att omdesigna en applikation eller produkt Energiordlista Nedan följer förekommande termer i uppsatsen och en kortfattad förklaring om dess betydelse. Begrepp El-certifikat Förklaring Lagstadgad kostnad som tas ut av elhandelsföretaget för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga källor. Elmarknad Elnätavtal Marknaden för elhandel, där köpare och säljare kommer överens om priserna. I Norden realiserat av NordPool För att få hem el måste du teckna avtal med elnätsföretaget, som står för överföringen av el till ditt hus. Elsäkerhetsavgift En statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet. El-överföring Energiskatt Fast elpris Höglast kwh Kvotplikt Distributionen (överföringen) av el genom elnätet till hushållet. På fakturan från elnätsföretaget kallas kostnaden för "Elöverföring" En skatt på förbrukad el Fast elpris innebär att priset, i avtalet mellan privatpersonen och elhandelsföretaget, är bundet under en viss period- ofta ett, två eller tre år. Perioder med hög belastning på elnätet, d.v.s. när landets elförbrukning är hög. Kilowattimme, ett mått som används för att mäta hur mycket el använts. En kilowattimme förbrukas t ex när en 40 watts glödlampa lyser i 25 timmar. Staten har bestämt att en viss del av Sveriges elproduktion ska komma från förnyelsebar energi, Denna andel kallas kvotplikt och betalas av alla elkunder i Sverige genom elcertifikatsavgiften. Låglast Perioder med låg belastning på elnätet, dvs. när landets elförbrukning är låg 14

15 Nätområdet Rörligt elpris Geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion. Rörligt elpris, i avtal mellan privatpersonen och elhandelsföretaget, innebär att priset följer utvecklingen på elmarknaden och förändras utan föregående avisering. 15

16 16

17 Kapitel 2 Metoder och modeller Här beskrivs olika metoder och empiriska teorier. 2.1 Processmodell för projektet För att strukturera arbetet och underlätta arbetsprocessen är det lämpligt att välja en processmodell som är anpassad till projektet. En processmodell är ett tillvägagångssätt med rekommendationer för angripanden av ett arbetsprojekt. Det finns flera olika modeller anpassade efter varierande projekttyper där vattenfallsmodellen [4] är en modell främst framtagen för mjukvaruutveckling. Denna modell är linjär där man hindras att gå till nästa steg förrän det pågående steget är avslutat. Begränsningen i vattenfallsmodellen ger brister i flexibiliteten av projektarbetet och är inte lämpad för examensarbetets ändamål där fokus ligger på användare och inte på programmeringen. En generell modell som inriktar sig främst mot MDI involverar steg som, identifiering av krav, (om)design, utvärdering samt interaktiv version. Figur 2.1.0: Illustration av projektets arbetsprocessmodell. Baserad på Preece, Rogers, Sharp [4]. Denna utvecklingsprocess inriktar sig mot användare där man strävar mot att tillfredsställa deras krav och behov i balans med designers konceptuella modell. En förekommande modell som beskrivs av både Preece, Rogers, Sharp [4] och Löwgren [5] som tillgodoser detta samspel heter användarcentrerad modell där man involverar användare i processmodellen. 2.2 Användarcentrerad inriktning Med användarcentrerad inriktning menas att man i hög grad tar i beaktning vad användarna har för preferenser och mål med produkten. Genom intervjuer och utvärderingar erhålls man underlag för beslutsprocessen i projektets gång. Löwgren [5] nämner relevansen av att förstå 17

18 sin användare och Preece, Rogers, Sharp [4] beskriver tre huvudprinciper som är fördelaktiga att följa för att skapa en god kontakt med användaren: 1. Tidigt fokusera på användaren och dennas uppgift. Detta innebär att man först förstår/identifierar vem användaren är och studerar dennes kognitiva, behavioristiska och kunskapliga uppfattningar av/om ämnet eller produkten. Därefter involveras denne in i designprocessen. 2. Empiriska mätningar. Tidigt i utvecklingen observera och analysera de uttryck som framgår från användare om ämnen eller produkten. Därefter interagera med användaren med simulationer och prototyper samt observera, insamla och analysera den erhållna informationen. 3. Iterativ design. När problem uppträder vid tester och därefter blir analyserade och implementerade i den nya produkten är det rekommenderat att utföra nya tester på den uppdaterade produkten. Detta innebär att designen och utvecklingen är en iterativ process där moment som design, utvärdering, analys, och omdesign upprepas efter tid och behov. 2.3 Konceptuell Design Konceptuell design bygger på att man skapar en tanke eller inre bild av produkten. Denna konceptuella modell ändras ofta allteftersom projektet går framåt och man tar i åtanke användarnas krav och behov. För att det skall vara enklare att dela med sig av modellen och möjliggöra eventuella utvärderingar kan man skissa en bild av produkten/applikationen. Preece [4] och Löwgren [5] beskriver båda low-fidelity prototyper som ofta ingår i utvärderingar av konceptuella modeller, dessa beskrivs närmare i avsnitt Brainstorming Brainstorming [28] är en innovationsmetod för att producera nya idéer och tankegångar för en produkt. Metoden går ut på att medlemmar i en grupp uppmanas att fritt tänka ut idéer och lösningar på en ny produkt, tjänst eller applikation. Metoden kan delas in i tre faser: Fas 1. Fritt tänkande. Vid denna fas uppmanas medlemmarna att komma med så många idéer som möjligt oberoende om hur tokiga dom kan vara. Idéerna skrivs ofta ner på lappar och samlas ihop i en gemensam hög. Ingen kritik får ges till varandras idéer. Fas 2. Vid andra fasen redovisas idéerna för alla medlemmar och de sorteras grov i användbara och ickeanvändbara förslag. Denna fas påbörjas först när fas 1 är avslutad. Här ges måttlig kritik till förslagen. Fas 3. Utvärderings och påbyggnads fasen är den sista fasen vid brainstorming processen. Här väljs de mest lämpliga förslagen ut, kritiseras och utvecklas av gruppen. Idéerna används ofta som startpunkter för den nya produkten eller applikationen. 2.4 Interaktionsdesign Interaktionsdesign är en designprocess som formar och bearbetar interaktionen med och i en applikation. Vid denna process skall frågor såsom, vad kan jag interagera med på denna sida?, var befinner jag mig?, hur kan jag gå vidare? besvaras. En viktig del av interaktionsdesignen är att skapa en adekvat och enkel kommunikationsmetod för att interagera med produkten. Scheiderman [29] beskriver några regler som kan användas som stomme för att skapa en effektiv interaktionsdesign. 18

19 1. Konsekvens. Sträva efter konsekvens där liknande aktioner återfinns i besläktade handlingar. 2. Vana användare. Möjliggör genvägar för vana användare där man erbjuder snabba övergångar med exempelvis kortkommandon. 3. Feedback. För att ge användare återkoppling gentemot handlingarna bör feedback erbjudas. Detta kan ske i form av textmeddelanden, eller ikoner där informationen är tydlig och lättförståelig. 4. Utförande av en handling. Det skall tydligt framgå när en handling är utförd genom informativ feedback. 5. Fel och felhantering. Designa systemet så att allvarliga fel inte kan förekomma. Om fel uppstår upplysa om hur de kan lösas och förhindra allvarliga krascher. 6. Möjliggör ångra alternativ. Skulle det utföras en felaktig handling ska det var enkelt att gå tillbaka till föregående steg. 7. Användaren har initiativet. Systemet bör designas så att det inspirerar användaren att ta initiativ och förmedla känslan att systemet regerar på dennes handlingar. 8. Avbelasta korttidsminnet. Ge valalternativ istället för att tvinga användaren att komma ihåg information från en situation till en annan. 2.5 Informationsdesign Informationsdesign beskriver hur informationen struktureras och förmedlas så att det på effektivast sätt framför sitt budskap. Beslut bör tas om hur informationen ska fördelas över vyerna i applikationen och hur stor mängd som skall representeras på respektive sida. Hänvisning till Staffan Larssons [30] examensrapport görs för att ytterligare påpeka informationsdesignens betydelse i detta arbete. 2.6 Grafisk design Grafisk design omfattar bestämmande av applikationens fysiska utseende där form, färger m.m. förmedlar den konceptuella modellen. Till den grafiska utformningen räknas också textrutor, ikoner, symboler och animationer som lämpligast skapas efter behov. För att uppnå passande grafik-design bör man ta hänsyn till människan perceptionsförmåga, applikationens användningsområde och huvudbudskapet i design-processen. Anpassningen av designen och säkerställandet av val under arbetsprocessen utvärderas fördelaktiges genom användarna och omstruktureras sedan efter deras synpunkter Fönster hierarki Valet av olika fönsterstilar representerar hur man förmedlar information gentemot varandra. Fönsterstilarna möjliggör också grupperingar som är passande element för strukturering av information där Galitz [6], i samtycke med Weinschenk [7] beskriver de tre vanligaste fönsterhierarkierna 19

20 Tegel fönster Överlappande fönster Fallande fönster Fördelar Fönstren dimensioneras och positioneras automatiskt. Fönstren är alltid synliga där information inte kan döljas eller glömmas. Visuellt är utseendet 3D som liknar ett vanligt skrivbord. Stort kontroll för användaren där man kan flytta fönstren, ändra storlek m,m. Mindre press att stänga fönster och komplexiteten kan uppfattas mindre. Inget fönster är någonsin helt dolt. Att ta fram något av fönstren är enkelt. Det är visuellt och presentationsmässigt enkelt. Nackdelar Fönstret kan endast delas in i begränsat antal. Då vissa fönster stängs omordnas resterande vilket kan uppfattas irriterande. Det är mindre kontrollerbart av användare. Operationsmässigt mer komplexa än tegel fönster. Fönster kan lätt gömmas bakom varandra. Informationen kan bli överväldigande om för många fönster öppnas samtidigt. Begränsat manipulations möjlighet där man inte kan dra fram flera fönster bredvid varandra. Kan uppfattas irriterande då man inte kan få struktur på fönstren. Tabell 2.6.1: En översiktlig illustration av olika förnsterstilar. Baserad på Galitz [6] samt Weinschenk [7] Symboler och ikoner Symboler och ikoner är grafiska presentationer av handlingar eller operationer som man kan utföras i applikationen. När man använder ikoner och symboler bör man först ha klart för sig vad deras syfte är. Ikoner utan syfte är bara vilseledande och missvisande. Det kan ofta vara svårt att urskilja betydelsen mellan en ikon och en symbol och Galitz [6] beskriver en ikon som "någonting som ser ut vad det förmedlar" och en symbol som "ett tecken som kan vara helt slumpmässigt i utseende" men som måste läras för att förstå. Symbol som inte förknippas med någonting utan måste läras att den står för radioaktivitet. Ikon som intuitivt representerar en klocka och förhoppningsvis kopplas till en tidsfunktion i programmet. Symbol på radioaktivitet. Bildkälla [7] Ikon av en klocka. Bildkälla [8] Tabell En illustration av symbol och ikon. Baserad på NRC- Radioactive seymbol [7] och Bookofjoe [8]. Ikoner och symboler kan vara effektiva medel i representationer av funktioner och länkar i program om de designas och används på rätt sätt. Vid illustration av den verkliga världen 20

21 genom datorgrafik är symboler och ikoner flitiga verktyg för att förtydliga den värld som man försöker förmedla Färger Färger finns i de flesta dataapplikationer. Färger används för att förstärka de intryck som ska förmedlas, men felaktig användning kan ge motsatt effekt. Weinschenk [8] beskriver användningen av färger samt vilka ändamål och effekter det kan innebära. Om man färglägger någonting med utmärkande färg på skärmen blir det tydligt och uppmärksamhetsdragande vilket kan användas som en lockelse eller indikationsfaktor. Denna effekt får såklart inte överbelastas då indikationsfaktorn försvinner och man förlorar en viktig färgeffekt. Den mänskliga perceptionsförmågan är ett viktigt element vid uppfattningen av färger men blir kanske mest påtaglig vid kombinationer av olika färger. Om två olika färger visas bredvid varandra kan de uppfattas som olika nyanser i förhållande till sitt original, där originalet visas separat. Illusionen visas nedan. Därför är det viktigt att reflektera över vilka färger som passar med varandra. Figur 2.6.3: Bilden representerar röda kvadrater med samma färgnyans, om färgen presenterar mot en annan färg kan nyansen uppfattas olika. I denna bild verkar rutorna till höger vara ljusare än de till höger (men egentligen är de exakt likadana.) Bild hämtad från Colorcube [9]. Någonting som flesta tar för givet är att alla ser och kan urskilja färger, dock är ca nio procent av männen och två procent av kvinnorna i någon form färgblinda eller har svårigheter att urskilja färgnyanser. Färger bör också användas konsekvent där man binder en färg till en betydelse och fortsätter med denna motsvarighet genom applikationen Animationer Enligt tidigare forskning som Galitz [6] beskriver i sin bok är animationer ett sätt att tillföra liv i en annars statisk och stel miljö i datorprogram. Animationer är rörliga effekter som används för att ge återkoppling och för att skapa visuellt intresse. En animation kan inta två former och beskrivs som en statisk och en dynamisk animation enligt Galitz [6]. En statisk animation är när en ikons utseende förblir oförändrad över en tidsperiod och förändras endast när en händelse från applikationen inträffar. Ett exempel skulle kunna vara en brevlåda som är oförändrad tills ett e-post anländer och då öppnas brevlådan. Den andra typen av animation är dynamisk animation. Denna typ är inte en indikator av programmets förändringar utan snarare en indikator av användarens handlingar. En dynamisk animation kan vara en ikon vars läge 21

22 varierar samt representerar genvägar, funktioner eller enbart bidrar till visuellt intresse när en pekare förs över den. Några guidelinjer vid användandet av animation är att användaren inte skall förhindras att utföra aktioner under animationens gång. Animationer bör inte häller endast användas i dekorationssyfte då det kan vara distraherande och irriterande. Använd istället animationer med en underliggande mening och syfte bakom sig. 2.7 Intervjuer Intervjuer är en process som bygger på tvåvägs kommunikation mellan en intervjuledare och den intervjuade i fråga. Det är vanligt att man påstår att en intervju är ett samtal med ett syfte. Eftersom syftet i många fall varierar kan det vara svårt att hitta rätt intervjumetod för att uppnå sitt mål. I vårt fall är projektet en dataapplikation och enligt Magnus Berquist [2] (presentation sida 5) krävs det allt mer kunskap om användaren för att designa verkningsfulla tjänster. Men vilka olika intervjumetoder finns det, vilken är den effektivaste för ditt syfte och hur utföra man dessa? Intervjuer är ett verktyg som används för att skaffa sig kunskap om intervjupersonens värld, så som den upplevs av denne. Metoden ger möjlighet att fånga upp individers reflektioner, värderingar, åsikter, erfarenheter och synsätt om diverse fenomen. Metoden har även nackdelar där det kan uppkomma svårigheter att analysera och tolka resultatet på ett väsentligt sätt. Metoden är tidsödande där själva utförandet oftast går fort medan förberedelsen och resultatanalysen är mer tidskrävande. I vissa fall kan det vara svårt att hitta relevanta intervjupersoner och stämma av en träff som passar för båda partnern. Det stora antalet parametrar som kan variera innan, under och efter en intervju gör det svårt att endast följa en mall i hur tillvägagångssättet för intervjun skall gå till. Därför har olika metoder utvecklats under tidens lopp. De vanligaste intervjumetoderna är: Strukturerad intervju Semistrukturerad djupintervju Gruppintervju enligt Magnus Bergquist [2], och Preece, Rogers, Sharp [4] Strukturerad intervju Denna form av intervjumetod är som det framgår från namnet väldigt strukturerad. Intervjuaren ställer frågor men följer en "frågeenkät" som är skapad i förväg och ställer samma frågor i likadan ordning till respektive person. I frågeenkäten kan det finnas slutna frågor där man ger intervjupersonen svarsalternativ och vanliga frågor som är mer anpassade till sitt syfte. En strukturerad intervju är gynnsam ty den ger hög jämförbarhet mellan intervjuerna. Metoden lämpar sig väldigt väl för statistiska jämförelser och materialet går relativt snabbt att sammanställa. Det stora arbetet ligger innan själva utförandet där ett gediget förarbete krävs för att skapa relevanta frågor. 22

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data och Elektroteknik Valfritt Informatikprogram Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter C-uppsats i Informatik

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara?

DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara? DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara? Lars Åström February 20, 2007 Master s Thesis in Computing Science, 20 credits Supervisor at CS-UmU: Jan-Erik Moström Examiner: Per Lindström Umeå University

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS

En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer Kundens kund -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder The Customer s Customer - A study in user-centered systems development and design methods Av Magnus Flyckt & Viktor Löfgren

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Användbarhet i ett vidare perspektiv

Användbarhet i ett vidare perspektiv 2004:088 SHU EXAMENSARBETE Användbarhet i ett vidare perspektiv Funna samband med kundens köpprocess ANGELICA AHLQVIST KAMILLA PALOVAARA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Master of Science Thesis [in the Programme Information Engineering] NIKLAS KIHL-FORSBERG Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sammanställning och utvärdering av riktlinjer

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Babels torn återuppstår. Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin

Babels torn återuppstår. Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin Babels torn återuppstår Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin Institutionen för informatik Systemvetenskapliga programmet med inriktning

Läs mer

Hållbara vitvaror Längre livslängd för ökat kundvärde och minskad miljöbelastning? Kandidatarbete inom Produktutveckling

Hållbara vitvaror Längre livslängd för ökat kundvärde och minskad miljöbelastning? Kandidatarbete inom Produktutveckling Hållbara vitvaror Längre livslängd för ökat kundvärde och minskad miljöbelastning? Kandidatarbete inom Produktutveckling CORNELIA ANDERSSON KAREN CARBONELL FREDRIK CLAESSON LOUISE KROOK ANTON WALLNER Institutionen

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer