SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige 2007-05-29"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Marlene Degerman och Anette Lindgren med Paragrafer Gun-Marie Johansson och Ulla Bråndal som ersättare Underskrifter.. /Ann-Christin Westerlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Marlene Degerman, protokollsjusterare/ /Anette Lindgren, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Bertil Almgren Sickan Forsberg Marie Berglund Joakim Wallström Ola Burström Asmir Hajdarpasic Eva Enqvist Tore Gabrielsson Kenneth Fahlesson Kamel Mnad Agneta Hansson Enar Nordvik, närv och tjg t o m kl, 18.20, 120 och 130 Anders Hård närv t o m kl 18.45, 123 och 130 Saknar ersättare Katarina Köhler närv fr o m kl 17.05, 120 (ej 130) Roger Marklund, närv kl tjg t o m kl 17.05, 119 och 130 Helena Lindah närv t o m kl 15.45, 117 och 130 Milad Razani, närv kl , tjg , Jörgen Lundqvist närv t o m kl 15.45, 117 och 130 Saknar ersättare Bo Nilsson Henry Andersson Rickard Pettersson Torgny Lind Kenneth Vidmark Christer Johansson Gunnar Wiksten Torbjörn Möller Jens Wikström Lorents Burman Gunilla Åström Gunilla Lindström

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 KF 117 Ändring av dagordning På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige behandla ärendet 14 Motion av Inger Andersson-Öberg (fp) om arbetstillfällen för döva som första ärende.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 KF 118 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om dialog med medborgarna (19/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: I fullmäktige deberades två olika motioner vars syften var öka delaktigheten bland medborgarna. Den ena motionen handlade om införa medborgarrådslag och den andra om öppna nämndssammanträdena. Tyvärr avslogs dessa av majoriteten - socialdemokraterna. I januari månad hölls en utbildning för förtroendevalda i Västerbotten anordnad av Sveriges kommuner och landsting med Axel Danielsson som föredragshållare. Danielsson varnade oss förtroendevalda se upp för mörka krafter i samhället. Krafter som motverkar demokrati. Hur ser kommunstyrelsen ordförande på hur Skellefteå kommun ska arbeta för vitalisera deben bland medborgarna. Finns det några tankar/idéer/förslag på hur man från majoritetens sida har tänkt arbete på andra sätt en de nu rådande? Kommunfullmäktige beslutade , 97, bordlägga ärendet. Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Christin Westerlund besvarar interpellationen. I den därpå följande deben deltar Maria Wiksten, Christina Björck, Håkan Lindh, Bert Öhlund, Ann-Christin Westerlund, Anders Hård, Tore Gabrielsson, Hans-Eric Wallin, Harriet Classon, Enar Nordvik, Vensan Vukovic och Lorents Burman. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 KF 119 Dnr Interpellation av Martina Nygren (mp) om skyddet av skogsmiljön på Vitberget (24/07) Kommunfullmäktigeledamoten Martina Nygren har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: En rad insändare har visat det finns ett stort intresse för bevara skogen på och omkring Vitberget i Skellefteå. Många föreningar nyttjar skogen för sin verksamhet: skidklubben, orienteringsklubben, friluftsfrämjandet, brukshundsklubben, pistolskytteklubben och bågskytteklubben m fl. Både skidklubben och brukshundsklubben har arrangerat SM-tävlingar i området. Dessutom är det många som besöker Vitbergsskogen för rekreation. Man promenerar, plockar svamp, åker skidor eller rastar hunden. Området besöks också av skolor och förskolor. Som stort, tätortsnära skogsområde är Vitbergsskogen en resurs for Skellefteå och den kan utnyttjas för locka framför allt barnfamiljer flytta till staden. Just nu håller en ny skogsbruksplan på upprättas för den kommunägda delen av skogen och en utbyggnad av bostadsområdet på Erikslid planeras. Vilken målsättning har kommunen med Vitbergsskogen? Hur kommer utbyggnaden av Erikslid påverka skogen? Finns det några hinder för bilda ett kommunalt naturreservat med en skötselplan inriktad på friluftsliv? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund besvarar interpellationen. I den därpå följande deben deltar Martina Nygren, Bert Öhlund, Birgitta Burström, Joakim Wallström, Anders Hård, Maria Wiksten, Andreas Löwenhöök, Inger Andersson-Öberg och Henry Andersson. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 KF 120 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om åtgärder för minska alkoholbruket bland ungdomar under sommaren (28/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till fritidsnämndens ordförande ställt följande interpellation: När man studerar resultatet från Skellefteå kommuns drogvaneundersökning 2006 för åk 9 och åk 2 gymnasiet går det utläsa en tredjedel av de som går i åk 9 dricker alkohol. Av de elever som konsumerat alkohol har 66 procent druckit alkohol senaste månaden. 6 procent av alkoholkonsumenterna uppger de dricker varje helg eller oftare. Vi står nu inför sommaren. En tid som erbjuder mer ledighet Som ungdom har man ett välförtjänt sommarlov från sina studier se fram emot. Sommaren kan vara en tid för bruk och debut av alkohol eller droger. Kristdemokraterna anser ett sätt minska bruket av alkohol/droger och även förhindra debut av alkohol/droger är erbjuda drogfria aktiviteter för ungdomen under sommaren. Alla som arbetar med ungdomar och andra intresserade vuxna vet våra ungdomar samlas på speciella platser i Skellefteå. Nyttjandet av alkohol och även andra droger sker som central punkt i ungdomarnas gemenskap. Därför undrar jag: - Hur rustar Skellefteå kommun inför sommaren för erbjuda ungdomarna drogfria aktiviteter? - Hur ser tillgången ut för ungdomarna till samlingsplatser med vuxna under sommaren? Fritidsnämndens ordförande Leif Öberg besvarar interpellationen. I den därpå följande deben deltar Maria Wiksten, Åsa Gustafsson, Vensan Vukovic, Leif Öberg, Joakim Wallström, Christer Johansson, Anette Lindgren och Elisabeth Grönlund. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KF 121 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om föräldramedverkan i det drogförebyggande arbetet (29/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till fritidsnämndens ordförande ställt följande interpellation: I kristdemokratisk politik har familjernas välmående alltid varit ett mycket viktigt område. Vi har alltid arbetat för skapa möjligheter till ett aktivt och närvarande föräldraskap, på olika nivåer. Vår övertygelse är en trygg barndom ger trygga vuxna. I drogvaneundersökning 2006 för åk 9 och åk 2 i gymnasiet finns läsa några intressanta samband: Föräldrars restriktiva hållning i alkoholfrågan påverkar ungdomars alkoholvanor i en positiv riktning och gör man (läs ungdomen) dricker alkohol i mindre utsträckning. Om föräldrar har vetskap om var deras barn befinner sig på fredags- och lördagskvällar så dricker deras barn alkohol i mindre utsträckning. Dessa två samband är intressanta och viktiga ta tillvara i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger i vår kommun. Med anledning av ovanstående undrar jag hur kommunen arbetar i det förebyggande arbetet utifrån dessa samband, det vill säga: - Hur arbetar man med en itydförändring bland föräldrarna i deras syn på alkohol? - Hur bygger man nätverk bland föräldrarna för stärka föräldraskapets positiva sociala kontroll? Fritidsnämndens ordförande Leif Öberg besvarar interpellationen. I den därpå följande deben deltar Maria Wiksten, Harriet Classon, Peter Marksén, Joakim Wallström och Leif Öberg. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 KF 122 Dnr Fråga av Lars Åhman (fp) om hur kommunen ska uppmärksamma 200-årsminnet av vapenstilleståndet i Frostkåge Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman har till kulturnämndens ordförande ställt följande fråga: Den 2 september år 2009 firas 200-årsminnet av vapenstilleståndet i Frostkåge, som gjorde slut på striderna under Finska kriget. Generalerna Sandels och Kamenskij träffades just den dagen 1809 på gästgivargården i Frostkåge och slöt ett stillestånd som skulle gälla för den tid fredsunderhandlingarna fortse i Fredrikshamn. Ryska trupper förlades i Piteå med förposter i Jävre, medan svenskarna förlades i Umeå med förposter vid Rickleå. Därmed var det sista (?) kriget på svensk mark slut, sannerligen en händelse väl värd fira! Förutom av denna anledning, skulle ett firande positivt lyfta fram Skellefteå kommun som raktivt turistmål, också rent historiskt, och väcka intressanta kopplingar mellan då- och nutid. Med anledning av detta vill jag fråga 1. Hur kommer Skellefteå kommun uppmärksamma vapenstilleståndet i Frostkåge? 2. Hur uppmärksammas på andra sätt lämpligast Finska krigets händelser i kommunen under år 2009 (slaget vid Lejonströmsbron, ockupationen m m)? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar kulturnämndens ordförande Göte Johansson frågan. Sedan Lars Åhman yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 KF 123 Dnr Fråga av Lars Åhman (fp) om kostnader för grundskoleelever Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande fråga: I samband med förslagen om avveckla skolor framförs från (s)-håll som försvar för nedläggningarna det är viktigt föra över resurser från grundskolan till äldreomsorgen. Min reflexion kring detta är det är dålig politik ställa viktiga verksamheter mot varandra. Kvalitén måste värnas, oavsett om det gäller grundskola eller äldreomsorg. Dessutom är det viktigt sätta Skellefteå satsningar på grundskolan i relation till vad andra kommuner satsar, innan man kommer med svepande formuleringar om det kloka i dra ner på kvalitén inom Skellefteås grundskola. Med anledning av detta vill jag fråga 1. Hur mycket satsar Skellefteå kommun per grundskoleelev i fråga om undervisning, läromedel, elevvård och den totala summan? 2. Hur står dessa summor i relation till vad andra kommuner i riket satsar? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund frågan. Sedan Lars Åhman yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KF 124 Dnr Fråga av Sonja Persson (s) om kulturmiljöprogrammet Kommunfullmäktigeledamoten Sonja Persson har till byggnadsnämndens ordförande ställt följande fråga: Hösten 2006 antog länsstyrelsens styrelse skriften Västerbotten genom tiderna, del 3, med underrubriken Tillståndsbeskrivning och strategi för kulturmiljöverksamheten i Västerbotten Sidan 27 i skriften har rubriken Kommunala skydd och Kulturmiljöprogram. Av texten framgår dels alla delar av länet är inte inventerade, dels kulturprogram saknas i 8 av länets 15 kommuner. På Skellefteå kommuns hemsida, Leva och bo, kan bland annat följande läsas: Vi ska lägga mera tyngd på bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden i staden, tätorterna samt i dess närområden. Under rubriken Planering återfinns raden: Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är identifierad i ett kulturmiljöprogram. Länkhänvisning till Kulturprogrammet saknas dock. Under rubriken Strategi för fem år nämns järnvägen som ett av exemplen på kulturmiljöer som inte längre behövs för de ändamål de skapades för. I Skellefteås snart 100-åriga järnvägsepok kan det i första hand gälla stationshuset från 1911 och första godsmagasinet i rödmålat trä från Följande kan läsas på sidan 32;... det handlar om medverka till omvandla och finna nya användningsområden för sådana äldre miljöer lika mycket som vårda och skydda dem utifrån deras kulturhistoriska värden. Mina frågor är: När antogs det Kommunala kulturmiljöprogrammet? Var finns det läsa? Vilka initiativ kan tas för stationshuset och godsmagasinet ska bli föremål för sådan översyn som klargör förutsättningar, möjligheter och program för nya Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar byggnadsnämndens ordförande Lorents Burman frågan. Sedan Sonja Persson yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 KF 125 Dnr Dnr Fråga av Maria Wiksten (kd) och Andreas Löwenhöök (m) om kommunens agerande för behålla servicen vid Skellefteå lasarett Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: Ett fungerande sjukhus som erbjuder medborgarna i kommun och regionen en god och säker vård är en viktig faktor för en kommuns och regions fortlevnad och utveckling. I sommar har tyvärr barnavdelningen på Skellefteå lasarett semesterstängt en månad. Föräldrar, personal på barnkliniken, medborgare och allianspartierna har försökt förhindra det som nu sker. Tyvärr utan något resultat. Detta innebär svårt sjuka barn och deras familjer som behöver sjukhusvård ska transporteras minst 13 mil enkel väg för vårdas i Umeå på Universitetssjukhuset. Detta beslut innebär barnen som tillhör Skellefteå lasarett riskerar få en sämre och mindre saker vård. Jag och många med mig befarar detta är ett led i en nedrustning av Skellefteå lasarett. Jag undrar hur arbetar Skellefteå kommun gentemot lanstingsstyrelsen för Skellefteå kommuns medborgare erbjuds en god och säker vård, ung som gammal? Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: Det finns långtskridna planer på stänga barnavdelningen på Skellefteå lasarett i sommar, vilket kommer medföra patientsäkerheten försämras kraftigt för barnen i Skellefteå. Någon konsekvensanalys som kartlägger riskerna med en sommarstängning är inte gjord från landstingets sida. Personalen har däremot lyft fram en rad riskfaktorer som motiverar barnavdelningen bör hållas öppen. Riskfaktorer som gör politiker i kommunen

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 och i landstinget, som värnar barnen i Skellefteå, borde utöva kraftfulla påtryckningar gentemot landstingsledningen för dessa ska se till planerna på en sommarstängning av barnavdelningen inte blir av. Med anledning av ovanstående har jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (s): Har du utövat några påtryckningar gentemot landstingsledningen för barnavdelningen ska hållas öppen i sommar? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund frågorna. Sedan Maria Wiksten och Andreas Löwenhöök yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 KF 126 KS 158 AU 281 Dnr Motion om förbättra stödet till anhörigvårdare (36/06) Kommunfullmäktigeledamöterna Birgitta Burström och Lars Åhman anför i motion följande: De anhörigas insatser inom framförallt äldreomsorgen är ovärderliga. Det handlar i riket om nästan personer som varje dag får omvårdnad av anhöriga och får hjälp med vissa vardagssysslor. Studier visar offentlig hjälp stod för 40 procent av hjälpvolymen hos äldre år 1994, men bara 30 procent år Frivilliga insatser av anhöriga är något naturligt i mänskliga relationer och ofta något positivt för alla inblandade. Men det kan diskuteras om insatserna alltid är så frivilliga som de borde vara. Alltför ofta räknar kommunen med anhörigas insatser när biståndshandläggaren bedömer vård- och omsorgsbehovet utan de anhöriga är delaktiga eller får garantier för de ska få stöd och hjälp för klara sin uppgift. Folkpartiet har sedan länge föreslagit en rad åtgärder för stärka stödet till de anhöriga däribland en utbyggnad av antalet dagar som en anhörig kan få, s k närståendepenning från sjukförsäkringen samt införandet av en kommunal anhörigpeng. Anhörigpengen gör det möjligt för den anhörige välja det stöd som bäst tillgodoser behovet av kunskap och avlastning. I Skellefteå kommun finns avlösarservice om 6 timmar per månad, men dels är det ett mycket begränsat stöd, dels ett försök och dels enligt vår mening inte tillräckligt flexibelt för anhörigvårdarens behov. Med en kommunal anhörigpeng kan de anhöriga i stället få större valfrihet själva avgöra vilken insats som bäst gagnar deras välfärd: avlösning i hemmet för kunna åka bort och vila, växelvård, resa bort tillsammans till ett vilohem, utbildningsinsatser eller till någonting annat. Redan våren 2002 beslutade riksdagen på förslag av socialutskottet (bet. 2001/02:SoU11) det är önskvärt i socialtjänstlagen införa en särskilt reglerad skyldighet för socialnämnden stödja dem som vårdar närstående. Regeringen borde snarast göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna av en sådan lagreglering samt redovisa för riksdagen olika alternativa lagregleringar i avsikt ytterligare stödja anhöriga.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Trots riksdagen två gånger har påmint om beslutet har regeringen fortfarande inte verkställt det. Med anledning av ovan yrkar vi kommunfullmäktige beslutar införa en anhörigpeng i kommunen uppvakta regeringen om vikten fullfölja riksdagens beslut av år 2002 angående ytterligare stöd till anhöriga. Socialkontoret anför det delar motionärernas uppfning om den stora betydelse anhörigvården har i vårt samhälle. Det är också socialkontorets uppfning vården av anhöriga utgör en naturlig del i de flesta relationer, men den också kan vara eller upplevas vara påtvingad. Socialkontoret ser det som naturligt biståndsbedömaren utgår från den anhörige i större eller mindre utsträckning vill vara delaktig i vården. Vid kontakterna med anhöriga i samband med utredning ska också denna fråga lyftas fram på ett positivt sätt, vilket bland annat innebär den anhörige informeras om vilka stödresurser som finns tillgå och biståndsbedömaren förhör sig om den anhöriges önskemål. Det handlar således inte om frånta anhöriga den självklara rätten få vara anhörigvårdare lika lite som påtvinga dem en sådan skyldighet. Socialkontoret redovisar kommunens insatser för anhörigvårdarna. Frågan hur verksamheten på bästa sätt kan ge stöd till anhörigvårdarna är ständigt aktuell och därför även föremål för fortlöpande diskussioner i äldreomsorgen och mellan äldreomsorgen och anhöriga i olika sammanhang. Det är som ett resultat av sådana diskussioner som redovisade aktiviteter vuxit fram. Aktiviteterna har efterfrågats av anhöriga och anhörigvårdare. Det finns mycket mer som kan göras som stöd för anhöriga och då framför allt för anhöriga till närstående med demenssjukdom. Det kan vara fråga om ge anhörigvårdarna information och kunskap om vilken utveckling som är förvänta för den närstående och/eller skapa nätverk kring anhörigvårdarna som kan stötta, avlösa eller på andra sätt lätta deras börda. Detta är frågor med mycket hög prioritet i äldreomsorgen. Införandet av en anhörigpeng riskerar ta både resurser och engagemang från detta område och därmed också försvåra det pågående arbetet. Motionärerna yrkar i sin andra -sats kommunfullmäktige uppvaktar regeringen om vikten fullfölja riksdagens beslut av år 2002 angående ytterligare stöd till anhöriga. I detta avseende har regeringen uttalat de anhöriga, som i dag tar ett allt större ansvar för de äldres behov av vård och omsorg, ska få ett bättre stöd tydliggjort i lag. Socialkontoret gör därför den bedömningen

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 det i nuläget inte finns anledning med ytterligare påtryckningar mot regeringen i frågan. Socialnämnden beslutade , 15, avstyrka motionen både med hänvisning till det arbete som pågår inom äldreomsorgen med stödet till anhörigvårdare och till regeringens uttalanden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Birgitta Burström, Lars Åhman, Anette Lindgren och Bert Öhlund. Birgitta Burström yrkar det också uppdras åt socialnämnden utreda hur anhöriga bättre kan stödjas och särskilt anhöriga till personer med demenssjukdom. Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit förslaget. Ordföranden ställer sist bifall respektive avslag till Birgitta Burströms yrkande var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige avslagit yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KF 127 KS 159 AU 282 Dnr Motion om medborgarbarometer (37/06) Kommunfullmäktigeledamoten Kenneth Vidmark anför i motion följande: Det är viktigt vi förtroendevalda har goda kontakter med kommuninnevånarna även mellan valrörelserna. För vi politiker ska komma närmre våra kommuninnevånare föreslår vi kommunen lägger upp en medborgarbarometer på kommunens hemsida. Medborgarbarometern ska vara ett verktyg för oss i kommunpolitiken snabbt få en indikation på vad medborgarna tycker i olika frågor. Genom registrera sig på kommunens hemsida med ett användarnamn blir det svårare för en person rösta flera gånger. En frågan kan utformas likt nedanstående: Var tycker du en ny fotbollshall bör ligga? (_) Skelleftehamn (_) Norrvalla (_) Åliden Resultaten av medborgarbarometern ska ses som en del i beredningsprocessen och inte som en folkomröstning. Jag föreslår webbredaktionen för kommunens hemsida får i uppdrag se över möjligheterna för en medborgarbarometer resultatet i medborgarbarometern ses som en del i beredningsprocessen och inte som en folkomröstning. Kommunledningskontoret anför installera en medborgarbarometer av samma typ som dagstidningarna använder som dagens webbfråga kräver ingen större teknisk ansträngning. Den stora insatsen består snarare i organisera hanteringen före och efter frågepublicerandet. Ett grundläggande problem med den här typen av webbenkäter är de felaktigt kan uppfas som folkets röst. Ser man krasst statistiskt på svaren så är

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 underlaget varken representativt eller tillräckligt stort. Norra Västerbottens dagliga webbfråga brukar få ungefär 300 svar och då ska man ha i åtanke NV:s webbplats har fler besökare än kommunens. För en medborgarbarometer ska bli använd och trovärdig måste processen efteråt synliggöras. De medborgare som aktivt deltar i barometerundersökningarna ska få kvitton på deras åsikter har vägts in. Om barometern bara uppfas som en rolig finess riskerar intresset svalna. Frågorna bör naturligtvis formuleras utifrån den politiska processen men det omvända är också tänkbart, alltså allmänheten föreslår vilka frågor som barometern ska ta upp. Kommunstyrelsens arbetsutskott bör ta ställning till om sådana frågor ska hanteras. Informationsenheten föreslår följande arbetsordning: - Kommunstyrelsens arbetsutskott avgör vilken fråga som barometern ska ta upp. Informationsenheten underrättas om detta omedelbart. - Informationsenheten publicerar frågan under en given tidsperiod. - Barometerresultatet kan avläsas direkt på webben. Informationsenheten levererar också resultatet skriftligt tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott. - Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollför resultatet. Barometern kan vara i drift inom ett par månader efter eventuellt beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - med bifall till motionen uppdra åt kommunstyrelsen inrätta en barometerfunktion på kommunens webbplats och med den föreslagna arbetsordningen. Efter inlägg av Christer Johansson och Hans-Eric Wallin beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 KF 128 KS 178 AU 332 Dnr Motion om gång- och cykelväg i Lövånger (41/06) Kommunfullmäktigeledamoten Tore Gabrielsson anför i motion följande: Från busstation i Lövånger och till bostadsområden vid Kyrkren och Klockarvägen och industriområdet kring Lövångers Elektronik finns det ingen bra förbindelse för den som vill promenera eller cykla. En cykel- och gångväg från brandstationen i Lövånger och till Kyrkren eller till Klockarvägen skulle avsevärt förbättra kommunikationerna för bussresenärer som ska till Varuhuset eller till LEAB. Jag föreslår kommunfullmäktige beslutar kommunen bygger en gång- och cykelväg från brandstationen till Kyrkren eller Klockarvägen. Tekniska nämnden har , 80, lämnat följande yttrande: En gång- och cykelväg mellan LEAB och busstationen finns för närvarande inte med i tekniska nämndens förslag till investeringsobjekt under perioden fram till år I tekniska nämndens planering finns dock sedan tidigare en gångoch cykelväg mellan Klockarvägen och busstationen med bland de objekt som ännu inte har någon föreslagen tid för utförande. I Vägverkets vägutredning för E4 Grimsmark Broänge (1998) föreslås, av bland annat trafiksäkerhetsskäl, stänga den södra infarten till Lövånger. I det fortsa utredningsarbetet kring E4 kommer frågan om en parallellväg för både biltrafik och gång- och cykeltrafik mellan LEAB och busstationen studeras närmare. Det är i dag ovisst när detta blir aktuellt. En ombyggnad av E4 mellan Grimsmark och Broänge finns inte med i den nationella väghållningsplanen för åren och det är i dag oklart huruvida det finns utrymme för detta objekt i kommande nationella väghållningsplan för åren Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt tekniska nämnden i verksamhetsplaneringen pröva utbyggnad av gång- och cykelvägar i Lövånger motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Efter inlägg av Tore Gabrielsson, Hans-Eric Wallin och Helen Englund beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KF 129 KS 161 AU 284 Dnr Motion om byggande av en ishall (46/06) Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Johan Söderberg anför i motion följande: Behovet av en utökning av antalet isytor med nyttjandemöjligheter från tidig höst och under hela säsongen har varit stort för Skellefteå-ishockeyn och har vuxit ännu mer under de senaste åren. Med dagens mildare och extremare klimat har det blivit allt svårare nyttja utomhusrinkarna i någon större omfning samtidigt som ungdomslagen efterfrågar mer istider. För kunna ge de yngsta lagen träningsmöjligheter och samtidigt ge de äldre ungdomslagen och juniorlagen de träningsmöjligheter som krävs för deras elitsatsningar krävs en ny ishall. Utan det får vi allt svårare dels kunna erbjuda breddidrott och samtidigt svårt producera elitspelare till vårt elitserielag. Jämför dessa möjligheter med situationen i Umeå där de nu har fyra centrala ishallar och i stort sett bara två föreningar, vilket ger helt andra träningsmöjligheter än för lagen här i Skellefteå. Funktionen för denna ishall bör i första hand vara kunna ge möjlighet till en förlängd träningssäsong och stabilare förhållanden, inte de omkringliggande funktionerna inom ishallen. I princip så räcker det med en konstfrusen is med tak och väggar för täcka de behov som finns i nuläget. Trots de satsningar på ishockeypubliken som kommit genom ombyggnationen av Skellefteå Kraft Arena så väntar fortfarande breddidrotten på en nysatsning. Det är 14 år sedan senaste satsningen på en ishall och nu är det dags för nästa. Med anledning av ovanstående yrkar jag Skellefteå kommun inleder en förstudie för byggandet av en ny ishall. Fritidsnämnden anför , 67, nämnden har under ett antal år äskat medel för byggande av en ishall. Inför budget 2007 äskades medel för detta år Äskandet finns dock inte med i de planeringsramar som fastställts av fullmäktige. När fritidsnämndens äskande finns med i planeringsramarna kommer även en förstudie för byggandet av en ishall inledas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige investeringar prövas i verksamhetsplanen och projekteras när anslag anvisats samt

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Efter inlägg av Andreas Löwenhöök, Joakim Wallström och Leif Öberg beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 KF 130 KS 162 AU 285 Dnr Motion om arbetstillfällen för döva (47/06) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg anför i motion följande: Det är mycket svårt för döva få ett anpassat arbete och för unga döva är det extra viktigt med någon form av sysselsättning. Bemötandet vid förfrågan om arbete är inte heller tillfredsställande. Många unga döva mår psykiskt dåligt av inte ha någon sysselsättning. Under tidigare år var det lättare när arbetsmarknaden såg annorlunda ut. Då fanns det mer tillrättalagda arbetsuppgifter för denna grupp. Och förutsättningen för kunna utföra ett arbete är det finns tillgång till tolk, ett problem i sig. Att inte ha ett arbete gör många döva känner utanförskap och isolering. Genom sitt handikapp blir de isolerade från möjligheter som för oss hörande känns naturliga och självklara. Det skulle också behövas en kurator i Skellefteå som kan teckenspråk. Äldre döva och döva med sociala eller psykiska problem behöver omsorg i teckenspråkig miljö. Jag föreslår därför Skellefteå kommun försöker hitta ett anpassat arbete till unga döva och även äldre för de ska känna de har en uppgift i samhället antalet tolkar i Skellefteå utökas, vilket är en förutsättning för personer med detta handikapp kan erbjudas ett tillrättalagt arbete. Kommunledningskontoret anför i yttrande följande: Det är Arbetsmarknadsverket som allmänt sett är ansvarig för underlätta för funktionshindrade komma ut på arbetsmarknaden. Skellefteå kommuns roll är på samma sätt som andra arbetsgivare medverka i detta arbete. Skellefteå kommun har som mål sträva efter jämställdhet och spegla mångfalden i samhället. Målet är kommunen har tillgång till den kompetens som behövs för bedriva och utveckla den kommunala verksamheten ur ett medborgarperspektiv. I rekryteringsarbetet ingår det som en viktig del beakta

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.20 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.35 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin Protokoll 1 (53) Plats och tid: Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall, 17.30-20.45 Förtroendevalda beslutande: Margareta B Kjellin (M), ordf Arif Khalifa (M) Agneta Brendt (S), 2 v ordf Lena

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer