Kommunstyrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 -3, KS :00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde kl i Domsalen

2 -2, KS :00 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande Per-Olof Persson, s Lisa Fröbel, s Kholod Mahmood, s Emil Burman, s Karin Thomasson, mp Christina Hedin, v Pär Jönsson, m, 2:e vice ordförande Tord Jemteborn, m Lise Hjemgaard Svensson, m Bosse Svensson, c Carina Asplund, c Pär Löfstrand, fp Peter Johansson sd Niklas Daoson, s, ersättare Mona Modin Tjulin, s, ersättare Björn Sandal, s, ersättare Anton Waara, s, ersättare Ida Asp, s, ersättare Maria Nerpin, s Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ

3 -2, KS :00 Florian Stamm, mp, ersättare Nisse Sandqvist, v, ersättare Joel Nordkvist, m, ersättare Ragna Unger, m, ersättare Emanuel Sandberg, kd, ersättare Magnus Andersson, c, ersättare Jonas Rask Samuelsson, c, ersättare Margareta Widell, fp, ersättare Åke Durre, sd, ersättare Inte tjänstgörande:

4 1, KS :00 KS: 530/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Unto Järvirova Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Jämtkraft AB Ägardirektiv för Jämtkraft AB, har diskuterats som överläggningsärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver det har biträdande kommundirektör samrått med Jämtkraft ABs VD. Slutligen har även samråd skett med ägarrepresentanterna från Krokoms och Åre Kommuner. Därefter har förändrade ägardirektiv föreslagits. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till ägardirektiv för Jämtkraft AB 2015, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. De ekonomiska målen justeras så att soliditets och räntabilitets målets tidrymd räknas som rullande 48 månaders medeltal i stället för 36 månader. 2. Perioden för utdelning justeras till att gälla för åren istället för Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 29 juni 2006, 115, policy för styrning av bolag mm som ägs av Östersunds kommun och enligt policyn ska fullmäktige besluta om ägardirektiv för bolagen. Policyn innehåller principen att det är fullmäktige som fastställer ägardirektiv även för de enskilda bolagen inom koncernen Östersunds Rådhus AB. Det är numera Östersundshem AB och Östersunds Sport- och Eventarena AB. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, KS :00 KS: 530/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Jämtkraft AB samt övriga bolag i koncernen Förändringarna rörande tidsspannet för när de ekonomiska målen ska vara uppfyllda justeras för att möta det rådande marknadsläget KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Unto Järvirova Utdrag till: ombuden vid bolagsstämma för Jämtkraft AB Kommunledningsförvaltningen Unto Järvirova, Christina Westman, Anna- Lisa Hoflén och Staffan Hillström Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

6 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 1 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: Jämtkraft AB samt övriga bolag i koncernen Box 394, ÖSTERSUND Bolagsordning Registrerad hos PRV Aktieägaravtal: Antaget av ägarna juni 2010 Ägardirektiv Gäller fr o m: Direktivens innehåll: Antagna av kommunfullmäktige Östersund , rev av kommunfullmäktige Bolagsstämma 2015 och tillsvidare 1. verksamhetens inriktning 1.1 Affärsmässiga grunder Bolagets beslut om investeringar och engagemang ska baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Detta innebär att bolagets tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål. 1.2 Regional utveckling Av aktieägaravtal och bolagsordning framgår att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Bolaget ska på skäliga villkor söka förvärva den eldistributionsverksamhet inom bolagets yttre områdesgräns, som för närvarande ej ägs av bolaget. Vidare ska bolaget aktivt verka så att företaget kan stärka sin position till att var det regionalt ledande energiföretaget. Detta innebär att nuvarande verksamhetsområde inte utgör någon geografisk gräns för verksamheten. Insatser för den regionala utvecklingen kan innebära åtgärder som bidrar till att regionens tillväxtprogram kan förverkligas samt samverkan med andra regionala aktörer. Bolaget ska med utgångspunkt från sin egen kompetens, vara en aktiv part i utvecklingen av förnyelsebar energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker regionens näringsliv och regionens konkurrenskraft. Bolaget ska vara en aktiv part i utvecklingen av framtidssäker infrastruktur för IT- och telekommunikation dock med beaktande av ägardirektivens övergripande förutsättning att samtliga engagemang ska baseras på affärsmässig grund.

7 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 2 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: Miljöarbete Jämtkraft skall vara en föregångare på marknaden i att introducera ny teknik som stimulerar låg energiförbrukning, ökar produktionen av förnybar energi samt stimulerar produktion och konsumtion som utjämnar effekttoppar på nätet. Bolaget skall vara en föregångare på marknaden när det gäller att använda metoder och teknik som skyddar och stimulerar biologisk mångfald kopplat till företagets verksamhet. Bolaget ska därvid tillse att man tillgodoser det s.k vattendirektivets krav när de undantag som nu är satta till 2021 upphör. Ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft ska tillåtas i oreglerade vattendrag i Jämtlands län. Bolaget ska aktivt verka för att även fortsättningsvis vara certifierat enligt ISO Bolaget ska inför ISO-standardens krav på genomförande av ledningens genomgång föra en aktiv dialog med ägarkommunerna inför beslut om prioriterade miljöaspekter och prioriterade mål. Bolaget ska via sitt miljöledningssystem säkerställa efterlevande av miljöbalken, EU:s och annan relevant lagstiftning samt att bästa möjliga teknik, icke-försämringskravet och de allmänna hänsynsreglerna beaktas i bolagets löpande verksamhet samt kvalitetssäkra att detta också beaktas av underleverantörer och samarbetspartners. 1.4 Skogsförvärv Bolaget ska som komplement till eget skogsägande träffa samarbetsavtal med skogsnäringens aktörer i kunskapsfrågor och om energileveranser samt teknik- och produktutveckling. 1.5 Yttrande av huvudägaren före principiellt viktiga beslut Bolaget ska gentemot huvudägaren följa den policy som Östersunds kommunfullmäktige antagit den 29 juni 2006, 115, för styrning av kommunägda bolag (i den framgår vad som avses med principiellt viktiga frågor) 1.6 Avtal mellan Östersund och Vattenfall Bolaget ska ha kunskap om och iaktta de särskilda villkor som finns i avtalet mellan Östersunds kommun och Vattenfall särskilt avseende punkterna om vidareförsäljning av aktier, återköp respektive tilläggsköpeskilling. 1.7 Styrning och kontroll av finansiella företag Styrelsen har att verka för att en god intern kontroll präglar organisationen och driften av företagets/koncernens samtliga verksamheter. Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets/koncernens organisation och förvaltning av dess angelägenheter och svarar övergripande för att Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1) uppfylls och efterlevs. Styrelsen har att förvissa sig om att styrelsen för Scandem känner till befintliga, nya eller ändrade regelverk och får den utbildning som krävs i det särskilda regelsystem som gäller detta bolag.

8 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 3 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: Styrelsen ska se till att företagets/koncernens hantering av risker och uppföljningen av risker är tillfredsställande och att organisation av regelefterlevnaden har tillräckliga resurser och tillräckligt fristående organisation för att kunna verka effektivt. Styrelsen ska tillse att man får återkommande information om regelefterlevnaden i dotterföretagen och att styrelsen får adekvat utbildning för att kunna uppfylla sitt ansvar. 1.8 Finanspolicy Bolaget ska följa riktlinjerna i den gemensamma finanspolicyn för Östersunds kommun och dess ägda företag. Övriga policys Bolaget omfattas av Östersunds kommuns gällande arkivreglemente. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Bolaget ska ha en policy för aktiv hantering av frågor kring farliga förmåner (i avsaknad av egen policy kan kommunens policy användas). 2. Ekonomiska mål och effektivitet 2.1 Prispolicy Ägarnas förväntan på bolagets prisfilosofi framgår av gällande aktieägaravtal. Priserna ska skapa goda förutsättningar för företag och privatpersoner att verka och leva i regionen. Priserna ska ge företaget lönsamhet samt förutsättningar för fortsatt tillväxt och investeringar. Bolaget ska bibehålla sin goda kostnadseffektivitet i jämförelse med andra aktörer på respektive marknad. Jämtkraft skall vara en föregångare på marknaden i att utforma priser och andra erbjudanden så att de stimulerar låg energiförbrukning, ökat användande av förnybar energi samt energianvändning som utjämnar effekttoppar på nätet. Företaget ska erbjuda ett så attraktivt elpris att bolaget är det självklara alternativet för lokala kunder och priset ska ligga under medianvärdet för motsvarande produkter hos jämförbara företag 1). Bolaget ska tillämpa enhetliga eltaxor inom ägarkommunernas geografiska område. Fjärrvärme ska vara ett naturligt förstahandsval för kunder inom fjärrvärmeområdena och bolagets priser ska ligga bland landets lägsta jämfört med jämförbara fjärrvärmebolags priser 2). Priserna inom bolagets respektive fjärrvärmeområde ska vara affärsmässiga. Elnätspriserna ska ligga under medianvärdet bland jämförbara nätbolags priser.

9 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 4 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: Ekonomiska mål - Bolaget bör ha en soliditet som ligger inom intervallet % räknat som rullande 36-månaders (48 månaders) medeltal (avstämningsperioden gäller fr. o m och soliditet definieras här som eget fritt och bundet kapital i relation till balansomslutning vid årets utgång). - Bolaget bör som riktvärde ha en räntabilitet räknat som rullande 36- månaders (48 månaders) medeltal om ca 10 % (räntabilitet här definierat som resultat efter finansnetto men före skatt satt i förhållande till medelvärdet av eget fritt och bundet kapital vid årets in- och utgång). 2.3 Effektivitet Målet för ökad effektivitet styrs genom kravet på räntabilitet i kombination med kravet på hög leveranssäkerhet och effektiv prissättning. Vid utvärdering av effektiviteten beräknas Jämtkrafts resultat justerat med marknadspriser jämfört med marknadens aktörer 1). Bolaget ska aktivt arbeta för att behålla sin position i externa jämförelser: Fjärrvärme Nils Holgersson Elnät Läggs fast när nya regleringsmodellen är känd Elkraft Lokalpris jmf med marknadspris Kund Nöjd kund index, Svenskt kvalitetsindex (SKI) Bolagets styrelse har att vidareutveckla relevanta nyckeltal för styrning av den inre effektiviteten i verksamheten. 3. Utdelning Utdelningen ska långsiktigt uppgå till procent av bolagets/ koncernens resultat efter skatt. Ägarna avser att vid beslut om definierad utdelning beakta genomförandet av bolagets strategi, bolagets finansiella ställning samt övriga ekonomiska mål. Åren åren ska utdelningarna, i samband med årsstämmans fastställande av respektive årsredovisning för föregående räkenskapsår, motsvara 25 % av koncernens resultat efter skatt. Lagenlig optimering av skattesitsen inom Rådhuskoncernen ska tillämpas av bolaget. 4. Informationskrav Bolaget ska utan dröjsmål överlämna följande information till ägarna: 4.1 Årsredovisning Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut samordnas med Östersunds kommunkoncerns årsredovisning. Samordning sker enligt tidplan som delges av Östersunds kommun. Resultatredovisning från respektive dotterbolag ska ske. Ägardirektivens nyckeltal och effektivitetsjämförelser ska redovisas till ägarna i samband med bolagets årsredovisning och delårsrapporter.

10 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 5 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: Delårsrapporter Bolaget ska redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 augusti enligt tidplan som delges av Östersunds kommun. Rapport för april ska innehålla prognos för helårsresultat. Delårsbokslut per augusti ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt prognos för resultat vid årets slut. Resultatredovisning från respektive dotterbolag ska överlämnas för de bolag inom koncernen som delårsrapport upprättas för. 4.3 Övrig information Ägarna har rätt att under löpande år kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamhet och ekonomi. Respektive ägare kan därvid få information eller annan gemensam planering av infrastruktur eller andra händelser som påverkar respektive ägarkommuns ordinarie verksamhet. Fullmäktigeledamöter i respektive kommun ska ha rätt att närvara vid bolagsstämma och får upplysningar. 5. Planering för extraordinär händelse Kommunfullmäktige i ägarkommunerna har enligt gällande lagstiftning fastställt ledningsplan för respektive kommun vid extraordinära händelser. Bolaget har skyldighet att ingå i respektive kommuns organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Således ska bolagen upprätta planer för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet. 6. Styrelse och arvoden Bolaget kan medges organisera befintliga affärsområden till dotterbolag som kan ha tjänstemannastyrelser. Dessa styrelser ska endast fatta formella beslut i bolagsrättsliga frågor. Principiella beslut om inriktning respektive affärsåtaganden inklusive därmed förenade risker ska beslutas av moderbolagets styrelse. Denna ansvarsavgränsning ska tydligt framgå av de arbetsordningar som ska upprättas för respektive nybildat dotterbolag. Arbetsordningarna ska fastställas av styrelsen för moderbolaget. Före moderbolagets beslut om ombildande av affärsområde till bolag ska kommunstyrelsen i Östersunds kommun ta ställning till frågan. Kommunstyrelsen i Östersund tar också ställning till om det ska vara tjänstemän eller förtroendevalda i styrelsen för respektive bolag inom koncernen. Moderbolagets styrelse tillsätter ledamöter i de tjänstemannastyrelser som ska finnas. Östersunds kommunfullmäktige nominerar ev förtroendevalda styrelseledamöter i koncernens bolag. Styrelsearvoden samt övriga ersättningar utgår enligt de av Östersunds kommuns fullmäktige antagna bestämmelserna om ersättning till förtroendevald m.fl i Östersunds kommun. För externa ledamöter utgår särskilt

11 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 6 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: arvode enligt beslut i kommunfullmäktige i Östersund. För tjänstemannastyrelseuppdrag utgår inget arvode. 7. God sed God sed ska tillämpas enligt bilaga 1. 1) Pris beräknat som årsmedeltal. Jämförelsebolag : Vattenfall, Eon, Fortum, Sundsvall, Övik, Härnösand, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Plusenergi och Uddevalla) 2) Jämförelsebolag : Vattenfall, Eon, Fortum, Sundsvall, Övik, Härnösand, Ånge, Skellefteå, Umeå, Lycksele, Boden, Piteå, Kiruna, Falun, Borlänge, Arboga, Karlstad, Växjö, Katrineholm och Varberg. Bilaga 1 God sed innebär att styrelsen ska - årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara -fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot ägarnas ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts - se till att erforderliga riktlinjer fastställts för bolagets uppträdande i etiskt hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt. -diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia ska göras i bolagets namn -årligen utvärdera sitt eget arbete, varvid utvärderingen ska minst omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till bolagets aktieägare -se till att ny styrelseledamot genomgår en introduktionsutbildning om bolaget, dess verksamhet, organisation, marknad mm Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt rapporteringsinstruktion ska vara anpassade till bolagets förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till bolagets aktieägare.

12 1, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Unto Järvirova Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Jämtkraft AB Ägardirektiv för Jämtkraft AB, har diskuterats som överläggningsärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver det har biträdande kommundirektör samrått med Jämtkraft ABs VD. Slutligen har även samråd skett med ägarrepresentanterna från Krokoms och Åre Kommuner. Därefter har förändrade ägardirektiv föreslagits. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till ägardirektiv för Jämtkraft AB 2015, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. De ekonomiska målen justeras så att soliditets och räntabilitets målets tidsrymd räknas som rullande 48 månaders medeltal i stället för 36 månader. 2. Perioden för utdelning justeras till att gälla för åren istället för Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 29 juni 2006, 115, policy för styrning av bolag mm som ägs av Östersunds kommun och enligt policyn ska fullmäktige besluta om ägardirektiv för bolagen. Policyn innehåller principen att det är fullmäktige som fastställer ägardirektiv även för de enskilda bolagen inom koncernen Östersunds Rådhus AB. Det är numera Östersundshem AB och Östersunds Sport- och Eventarena AB. Jämtkraft AB samt övriga bolag i koncernen Förändringarna rörande tidsspannet för när de ekonomiska målen ska vara uppfyllda justeras för att möta det rådande marknadsläget Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

13 1, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Unto Järvirova Utdrag till: ombuden vid bolagsstämma för Jämtkraft AB Kommunledningsförvaltningen Unto Järvirova, Christina Westman, Anna- Lisa Hoflén och Staffan Hillström Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

14 2, KS :00 ON: 1698/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Helena Albinsson Kommunstyrelsen Förändrade avgifter för hemtjänst insatser Vård- och omsorgsnämnden har den 22 april beslutat att föreslå till kommunfullmäktige att höja hemtjänstavgifterna i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag. Bakgrunden till förslaget är den översyn av vårdoch omsorgsavgifterna som gjorts av förvaltningen. Översynen är en del av det åtgärdsprogram som nämnden fastställt för att nå en budget i balans. Avgifterna för äldreomsorg i Östersunds kommun är bland de lägsta i landet. Hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad är den del av avgifterna som ligger väsentligt lägre än vad maxtaxan i Socialtjänstlagen ger utrymme för. Nuvarande hemtjänstavgift för personlig omvårdnad är 100 kronor per månad oavsett hur små eller stora behoven av stöd är. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av avgifterna för personlig omvårdnad. Vård- och omsorgsnämnden föreslår en höjning av hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad till den nivå som maxtaxan ger utrymme för. Efter den medborgardialog som varit beslutade vård- och omsorgsnämnden om en höjning av det så kallade förbehållsbeloppet. Detta för att mildra effekterna av avgiftsförändringen för de personer som idag har det minsta avgiftsutrymmet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag Avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen Regeringens proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Lag (2001:847) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8/ Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Pensionsmyndighetens författningssamling PFS 2014:11 Socialstyrelsen - Frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorg kring Beslut om avgifter, Beräkna avgifter, Förbehållsbelopp, Högkostnadsskydd, Avgiftsutrymme, Bostadskostnad, Inkomster Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

15 2, KS :00 ON: 1698/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut att avgifterna inom hemtjänsten ändras så att de följer socialtjänstlagens regelverk för maxtaxa inom äldreomsorgen. Avgiftsändringen innebär att avgiften för enbart personlig omvårdnad höjs från 100 kronor per månad till 100 kronor per timme. Avgiften kopplas till prisbasbeloppet. 2. De nya avgifterna för personlig omvårdnad gäller från den 1 juli För att kompensera effekterna av avgiftsförändringen för de personer som har det lägsta avgiftsutrymmet ska förbehållsbeloppet för de personer som har hemtjänst i form av personlig omvårdnad vara 10 % högre än den statliga normen under perioden 1 juli 2015 till 30 juni Därefter 5 % högre än den statliga normen. 4. En utvärdering och konsekvensanalys av taxeförändringen ska ske under Detta kan innebära förändringar av taxan, vilka då ska beslutas av Kommunfullmäktige. 5. Maxtaxa för personlig omvårdnad införs med upptrappning. Maxbeloppet blir 1000 kr under perioden 1 juli till 31 december 2015 och därefter det statliga beloppet. Kommunledningsförvaltningens synpunkter Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter att tillföra ärendet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsch Kommundirektör Unto Järvirova Biträdande kommundirektör Utdrag till vård- och omsorgsnämnden Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

16 2, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Helena Albinsson Kommunstyrelsen Förändrade avgifter för hemtjänst insatser Vård- och omsorgsnämnden har den 22 april beslutat att föreslå till kommunfullmäktige att höja hemtjänstavgifterna i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag. Bakgrunden till förslaget är den översyn av vårdoch omsorgsavgifterna som gjorts av förvaltningen. Översynen är en del av det åtgärdsprogram som nämnden fastställt för att nå en budget i balans. Avgifterna för äldreomsorg i Östersunds kommun är bland de lägsta i landet. Hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad är den del av avgifterna som ligger väsentligt lägre än vad maxtaxan i Socialtjänstlagen ger utrymme för. Nuvarande hemtjänstavgift för personlig omvårdnad är 100 kronor per månad oavsett hur små eller stora behoven av stöd är. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av avgifterna för personlig omvårdnad. Vård- och omsorgsnämnden föreslår en höjning av hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad till den nivå som maxtaxan ger utrymme för. Efter den medborgardialog som varit beslutade vård- och omsorgsnämnden om en höjning av det så kallade förbehållsbeloppet. Detta för att mildra effekterna av avgiftsförändringen för de personer som idag har det minsta avgiftsutrymmet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag Avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen Regeringens proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Lag (2001:847) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8/ Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Pensionsmyndighetens författningssamling PFS 2014:11 Socialstyrelsen - Frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorg kring Beslut om avgifter, Beräkna avgifter, Förbehållsbelopp, Högkostnadsskydd, Avgiftsutrymme, Bostadskostnad, Inkomster Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

17 2, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut att avgifterna inom hemtjänsten ändras så att de följer socialtjänstlagens regelverk för maxtaxa inom äldreomsorgen. Avgiftsändringen innebär att avgiften för enbart personlig omvårdnad höjs från 100 kronor per månad till 100 kronor per timme. Avgiften kopplas till prisbasbeloppet. 2. De nya avgifterna för personlig omvårdnad gäller från den 1 juli För att kompensera effekterna av avgiftsförändringen för de personer som har det lägsta avgiftsutrymmet ska förbehållsbeloppet för de personer som har hemtjänst i form av personlig omvårdnad vara 10 % högre än den statliga normen under perioden 1 juli 2015 till 30 juni Därefter 5 % högre än den statliga normen. 4. En utvärdering och konsekvensanalys av taxeförändringen ska ske under Detta kan innebära förändringar av taxan, vilka då ska beslutas av Kommunfullmäktige. 5. Maxtaxa för personlig omvårdnad införs med upptrappning. Maxbeloppet blir 1000 kr under perioden 1 juli till 31 december 2015 och därefter det statliga beloppet. Kommunledningsförvaltningens synpunkter Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter att tillföra ärendet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsch Kommundirektör Unto Järvirova Biträdande kommundirektör Utdrag till vård- och omsorgsnämnden Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

18 2, KS :00 / Bilaga: 29, ON PROTOKOLL 1 Vård- och omsorgsnämnden Dnr Medborgardialog om förändrade avgifter för hemtjänstinsatser Vård- och omsorgsnämnden gav i september 2013 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifterna inom vård och omsorg. Översynen har genomförts som en del av det åtgärdsprogram som nämnden fastställt för att nå en budget i balans. En jämförelse med andra kommuner har visat att avgifterna för äldreomsorg i Östersunds kommun är bland de lägsta i landet. Hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad är den del av avgifterna som ligger väsentligt lägre än vad maxtaxan i socialtjänstlagen (SoL) ger utrymme för. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår mot bakgrund av detta en höjning av avgifterna för personlig omvårdnad. Vård- och omsorgsnämnden behöver ta ställning till om kommunfullmäktige ska föreslås höja hemtjänstavgifterna i enlighet med förvaltningens förslag. Innan Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut så föreslås två medborgardialoger genomföras där det finns möjlighet för medborgarna att lämna synpunkter på förslaget i stort, ikraftträdande samt vilken av avgiftskonstruktioner som förordas. Vid medborgardialogen kommer det också att finnas möjlighet att lämna förslag på tjänster som borde ingå i nämndens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag Yrkande Mona Modin Tjulin, S, yrkar att ytterligare en beslutspunkt ska läggas till: Beslutsunderlaget ska kompletteras med en konsekvensanalys av höjda avgifter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Proposition Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar enligt Mona Modin Tjulins förslag. Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden genomför två medborgardialoger - i centrala Östersund den 31 mars och i Lit den 1 april Vid med- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

19 2, KS :00 / Bilaga: 29, ON PROTOKOLL 2 Vård- och omsorgsnämnden Dnr borgardialogerna ges möjlighet att lämna synpunkter på införandet av nya avgifter för personlig omvårdnad samt hur nämndens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete kan utvecklas. 2. Beslutsunderlaget ska kompletteras meden konsekvensanalys av höjda avgifter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utdrag till Kommunledningsförvaltningen Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

20 2, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag VOF > TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Börje Hoflin Vård- och omsorgsnämnden Medborgardialog om förändrade avgifter för hemtjänstinsatser Vård- och omsorgsnämnden gav i september 2013 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifterna inom vård och omsorg. Översynen har genomförts som en del av det åtgärdsprogram som nämnden fastställt för att nå en budget i balans. En jämförelse med andra kommuner har visat att avgifterna för äldreomsorg i Östersunds kommun är bland de lägsta i landet. Hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad är den del av avgifterna som ligger väsentligt lägre än vad maxtaxan i socialtjänstlagen (SoL) ger utrymme för. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår mot bakgrund av detta en höjning av avgifterna för personlig omvårdnad. Vård- och omsorgsnämnden behöver ta ställning till om kommunfullmäktige ska föreslås höja hemtjänstavgifterna i enlighet med förvaltningens förslag. Innan Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut så föreslås två medborgardialoger genomföras där det finns möjlighet för medborgarna att lämna synpunkter på förslaget i stort, ikraftträdande samt vilken av avgiftskonstruktioner som förordas. Vid medborgardialogen kommer det också att finnas möjlighet att lämna förslag på tjänster som borde ingå i nämndens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden genomför två medborgardialoger - i centrala Östersund den 31 mars och i Lit den 1 april Vid medborgardialogerna ges möjlighet att lämna synpunkter på införandet av nya avgifter för personlig omvårdnad samt hur nämndens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete kan utvecklas. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem

Avgifter inom äldreomsorgen. Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem Avgifter inom äldreomsorgen Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 30 AUGUSTI 2012

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 30 AUGUSTI 2012 1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2012 nr 91-113 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 30 AUGUSTI 2012 2 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-08-18 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-18 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2015-08-18 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter Tillämpningsföreskrifter inom äldre- och handikappomsorgen 2009 inom äldre- och handikappomsorgen 2009 Sidan 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Begreppsdefinitioner... 1 3. Avgifter... 4 4. Övriga

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer