Kommunstyrelsens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 -3, KS :00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde kl i Domsalen

2 -2, KS :00 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande Per-Olof Persson, s Lisa Fröbel, s Kholod Mahmood, s Emil Burman, s Karin Thomasson, mp Christina Hedin, v Pär Jönsson, m, 2:e vice ordförande Tord Jemteborn, m Lise Hjemgaard Svensson, m Bosse Svensson, c Carina Asplund, c Pär Löfstrand, fp Peter Johansson sd Niklas Daoson, s, ersättare Mona Modin Tjulin, s, ersättare Björn Sandal, s, ersättare Anton Waara, s, ersättare Ida Asp, s, ersättare Maria Nerpin, s Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ

3 -2, KS :00 Florian Stamm, mp, ersättare Nisse Sandqvist, v, ersättare Joel Nordkvist, m, ersättare Ragna Unger, m, ersättare Emanuel Sandberg, kd, ersättare Magnus Andersson, c, ersättare Jonas Rask Samuelsson, c, ersättare Margareta Widell, fp, ersättare Åke Durre, sd, ersättare Inte tjänstgörande:

4 1, KS :00 KS: 530/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Unto Järvirova Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Jämtkraft AB Ägardirektiv för Jämtkraft AB, har diskuterats som överläggningsärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver det har biträdande kommundirektör samrått med Jämtkraft ABs VD. Slutligen har även samråd skett med ägarrepresentanterna från Krokoms och Åre Kommuner. Därefter har förändrade ägardirektiv föreslagits. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till ägardirektiv för Jämtkraft AB 2015, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. De ekonomiska målen justeras så att soliditets och räntabilitets målets tidrymd räknas som rullande 48 månaders medeltal i stället för 36 månader. 2. Perioden för utdelning justeras till att gälla för åren istället för Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 29 juni 2006, 115, policy för styrning av bolag mm som ägs av Östersunds kommun och enligt policyn ska fullmäktige besluta om ägardirektiv för bolagen. Policyn innehåller principen att det är fullmäktige som fastställer ägardirektiv även för de enskilda bolagen inom koncernen Östersunds Rådhus AB. Det är numera Östersundshem AB och Östersunds Sport- och Eventarena AB. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, KS :00 KS: 530/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Jämtkraft AB samt övriga bolag i koncernen Förändringarna rörande tidsspannet för när de ekonomiska målen ska vara uppfyllda justeras för att möta det rådande marknadsläget KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Unto Järvirova Utdrag till: ombuden vid bolagsstämma för Jämtkraft AB Kommunledningsförvaltningen Unto Järvirova, Christina Westman, Anna- Lisa Hoflén och Staffan Hillström Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

6 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 1 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: Jämtkraft AB samt övriga bolag i koncernen Box 394, ÖSTERSUND Bolagsordning Registrerad hos PRV Aktieägaravtal: Antaget av ägarna juni 2010 Ägardirektiv Gäller fr o m: Direktivens innehåll: Antagna av kommunfullmäktige Östersund , rev av kommunfullmäktige Bolagsstämma 2015 och tillsvidare 1. verksamhetens inriktning 1.1 Affärsmässiga grunder Bolagets beslut om investeringar och engagemang ska baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Detta innebär att bolagets tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål. 1.2 Regional utveckling Av aktieägaravtal och bolagsordning framgår att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Bolaget ska på skäliga villkor söka förvärva den eldistributionsverksamhet inom bolagets yttre områdesgräns, som för närvarande ej ägs av bolaget. Vidare ska bolaget aktivt verka så att företaget kan stärka sin position till att var det regionalt ledande energiföretaget. Detta innebär att nuvarande verksamhetsområde inte utgör någon geografisk gräns för verksamheten. Insatser för den regionala utvecklingen kan innebära åtgärder som bidrar till att regionens tillväxtprogram kan förverkligas samt samverkan med andra regionala aktörer. Bolaget ska med utgångspunkt från sin egen kompetens, vara en aktiv part i utvecklingen av förnyelsebar energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker regionens näringsliv och regionens konkurrenskraft. Bolaget ska vara en aktiv part i utvecklingen av framtidssäker infrastruktur för IT- och telekommunikation dock med beaktande av ägardirektivens övergripande förutsättning att samtliga engagemang ska baseras på affärsmässig grund.

7 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 2 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: Miljöarbete Jämtkraft skall vara en föregångare på marknaden i att introducera ny teknik som stimulerar låg energiförbrukning, ökar produktionen av förnybar energi samt stimulerar produktion och konsumtion som utjämnar effekttoppar på nätet. Bolaget skall vara en föregångare på marknaden när det gäller att använda metoder och teknik som skyddar och stimulerar biologisk mångfald kopplat till företagets verksamhet. Bolaget ska därvid tillse att man tillgodoser det s.k vattendirektivets krav när de undantag som nu är satta till 2021 upphör. Ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft ska tillåtas i oreglerade vattendrag i Jämtlands län. Bolaget ska aktivt verka för att även fortsättningsvis vara certifierat enligt ISO Bolaget ska inför ISO-standardens krav på genomförande av ledningens genomgång föra en aktiv dialog med ägarkommunerna inför beslut om prioriterade miljöaspekter och prioriterade mål. Bolaget ska via sitt miljöledningssystem säkerställa efterlevande av miljöbalken, EU:s och annan relevant lagstiftning samt att bästa möjliga teknik, icke-försämringskravet och de allmänna hänsynsreglerna beaktas i bolagets löpande verksamhet samt kvalitetssäkra att detta också beaktas av underleverantörer och samarbetspartners. 1.4 Skogsförvärv Bolaget ska som komplement till eget skogsägande träffa samarbetsavtal med skogsnäringens aktörer i kunskapsfrågor och om energileveranser samt teknik- och produktutveckling. 1.5 Yttrande av huvudägaren före principiellt viktiga beslut Bolaget ska gentemot huvudägaren följa den policy som Östersunds kommunfullmäktige antagit den 29 juni 2006, 115, för styrning av kommunägda bolag (i den framgår vad som avses med principiellt viktiga frågor) 1.6 Avtal mellan Östersund och Vattenfall Bolaget ska ha kunskap om och iaktta de särskilda villkor som finns i avtalet mellan Östersunds kommun och Vattenfall särskilt avseende punkterna om vidareförsäljning av aktier, återköp respektive tilläggsköpeskilling. 1.7 Styrning och kontroll av finansiella företag Styrelsen har att verka för att en god intern kontroll präglar organisationen och driften av företagets/koncernens samtliga verksamheter. Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets/koncernens organisation och förvaltning av dess angelägenheter och svarar övergripande för att Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1) uppfylls och efterlevs. Styrelsen har att förvissa sig om att styrelsen för Scandem känner till befintliga, nya eller ändrade regelverk och får den utbildning som krävs i det särskilda regelsystem som gäller detta bolag.

8 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 3 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: Styrelsen ska se till att företagets/koncernens hantering av risker och uppföljningen av risker är tillfredsställande och att organisation av regelefterlevnaden har tillräckliga resurser och tillräckligt fristående organisation för att kunna verka effektivt. Styrelsen ska tillse att man får återkommande information om regelefterlevnaden i dotterföretagen och att styrelsen får adekvat utbildning för att kunna uppfylla sitt ansvar. 1.8 Finanspolicy Bolaget ska följa riktlinjerna i den gemensamma finanspolicyn för Östersunds kommun och dess ägda företag. Övriga policys Bolaget omfattas av Östersunds kommuns gällande arkivreglemente. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Bolaget ska ha en policy för aktiv hantering av frågor kring farliga förmåner (i avsaknad av egen policy kan kommunens policy användas). 2. Ekonomiska mål och effektivitet 2.1 Prispolicy Ägarnas förväntan på bolagets prisfilosofi framgår av gällande aktieägaravtal. Priserna ska skapa goda förutsättningar för företag och privatpersoner att verka och leva i regionen. Priserna ska ge företaget lönsamhet samt förutsättningar för fortsatt tillväxt och investeringar. Bolaget ska bibehålla sin goda kostnadseffektivitet i jämförelse med andra aktörer på respektive marknad. Jämtkraft skall vara en föregångare på marknaden i att utforma priser och andra erbjudanden så att de stimulerar låg energiförbrukning, ökat användande av förnybar energi samt energianvändning som utjämnar effekttoppar på nätet. Företaget ska erbjuda ett så attraktivt elpris att bolaget är det självklara alternativet för lokala kunder och priset ska ligga under medianvärdet för motsvarande produkter hos jämförbara företag 1). Bolaget ska tillämpa enhetliga eltaxor inom ägarkommunernas geografiska område. Fjärrvärme ska vara ett naturligt förstahandsval för kunder inom fjärrvärmeområdena och bolagets priser ska ligga bland landets lägsta jämfört med jämförbara fjärrvärmebolags priser 2). Priserna inom bolagets respektive fjärrvärmeområde ska vara affärsmässiga. Elnätspriserna ska ligga under medianvärdet bland jämförbara nätbolags priser.

9 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 4 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: Ekonomiska mål - Bolaget bör ha en soliditet som ligger inom intervallet % räknat som rullande 36-månaders (48 månaders) medeltal (avstämningsperioden gäller fr. o m och soliditet definieras här som eget fritt och bundet kapital i relation till balansomslutning vid årets utgång). - Bolaget bör som riktvärde ha en räntabilitet räknat som rullande 36- månaders (48 månaders) medeltal om ca 10 % (räntabilitet här definierat som resultat efter finansnetto men före skatt satt i förhållande till medelvärdet av eget fritt och bundet kapital vid årets in- och utgång). 2.3 Effektivitet Målet för ökad effektivitet styrs genom kravet på räntabilitet i kombination med kravet på hög leveranssäkerhet och effektiv prissättning. Vid utvärdering av effektiviteten beräknas Jämtkrafts resultat justerat med marknadspriser jämfört med marknadens aktörer 1). Bolaget ska aktivt arbeta för att behålla sin position i externa jämförelser: Fjärrvärme Nils Holgersson Elnät Läggs fast när nya regleringsmodellen är känd Elkraft Lokalpris jmf med marknadspris Kund Nöjd kund index, Svenskt kvalitetsindex (SKI) Bolagets styrelse har att vidareutveckla relevanta nyckeltal för styrning av den inre effektiviteten i verksamheten. 3. Utdelning Utdelningen ska långsiktigt uppgå till procent av bolagets/ koncernens resultat efter skatt. Ägarna avser att vid beslut om definierad utdelning beakta genomförandet av bolagets strategi, bolagets finansiella ställning samt övriga ekonomiska mål. Åren åren ska utdelningarna, i samband med årsstämmans fastställande av respektive årsredovisning för föregående räkenskapsår, motsvara 25 % av koncernens resultat efter skatt. Lagenlig optimering av skattesitsen inom Rådhuskoncernen ska tillämpas av bolaget. 4. Informationskrav Bolaget ska utan dröjsmål överlämna följande information till ägarna: 4.1 Årsredovisning Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut samordnas med Östersunds kommunkoncerns årsredovisning. Samordning sker enligt tidplan som delges av Östersunds kommun. Resultatredovisning från respektive dotterbolag ska ske. Ägardirektivens nyckeltal och effektivitetsjämförelser ska redovisas till ägarna i samband med bolagets årsredovisning och delårsrapporter.

10 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 5 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: Delårsrapporter Bolaget ska redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 augusti enligt tidplan som delges av Östersunds kommun. Rapport för april ska innehålla prognos för helårsresultat. Delårsbokslut per augusti ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt prognos för resultat vid årets slut. Resultatredovisning från respektive dotterbolag ska överlämnas för de bolag inom koncernen som delårsrapport upprättas för. 4.3 Övrig information Ägarna har rätt att under löpande år kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamhet och ekonomi. Respektive ägare kan därvid få information eller annan gemensam planering av infrastruktur eller andra händelser som påverkar respektive ägarkommuns ordinarie verksamhet. Fullmäktigeledamöter i respektive kommun ska ha rätt att närvara vid bolagsstämma och får upplysningar. 5. Planering för extraordinär händelse Kommunfullmäktige i ägarkommunerna har enligt gällande lagstiftning fastställt ledningsplan för respektive kommun vid extraordinära händelser. Bolaget har skyldighet att ingå i respektive kommuns organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Således ska bolagen upprätta planer för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet. 6. Styrelse och arvoden Bolaget kan medges organisera befintliga affärsområden till dotterbolag som kan ha tjänstemannastyrelser. Dessa styrelser ska endast fatta formella beslut i bolagsrättsliga frågor. Principiella beslut om inriktning respektive affärsåtaganden inklusive därmed förenade risker ska beslutas av moderbolagets styrelse. Denna ansvarsavgränsning ska tydligt framgå av de arbetsordningar som ska upprättas för respektive nybildat dotterbolag. Arbetsordningarna ska fastställas av styrelsen för moderbolaget. Före moderbolagets beslut om ombildande av affärsområde till bolag ska kommunstyrelsen i Östersunds kommun ta ställning till frågan. Kommunstyrelsen i Östersund tar också ställning till om det ska vara tjänstemän eller förtroendevalda i styrelsen för respektive bolag inom koncernen. Moderbolagets styrelse tillsätter ledamöter i de tjänstemannastyrelser som ska finnas. Östersunds kommunfullmäktige nominerar ev förtroendevalda styrelseledamöter i koncernens bolag. Styrelsearvoden samt övriga ersättningar utgår enligt de av Östersunds kommuns fullmäktige antagna bestämmelserna om ersättning till förtroendevald m.fl i Östersunds kommun. För externa ledamöter utgår särskilt

11 1, KS :00 / Bilaga: ägardirektiv jämtkraft3 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 6 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet , rev Beslutad av: KF Reviderad den: arvode enligt beslut i kommunfullmäktige i Östersund. För tjänstemannastyrelseuppdrag utgår inget arvode. 7. God sed God sed ska tillämpas enligt bilaga 1. 1) Pris beräknat som årsmedeltal. Jämförelsebolag : Vattenfall, Eon, Fortum, Sundsvall, Övik, Härnösand, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Plusenergi och Uddevalla) 2) Jämförelsebolag : Vattenfall, Eon, Fortum, Sundsvall, Övik, Härnösand, Ånge, Skellefteå, Umeå, Lycksele, Boden, Piteå, Kiruna, Falun, Borlänge, Arboga, Karlstad, Växjö, Katrineholm och Varberg. Bilaga 1 God sed innebär att styrelsen ska - årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara -fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot ägarnas ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts - se till att erforderliga riktlinjer fastställts för bolagets uppträdande i etiskt hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt. -diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia ska göras i bolagets namn -årligen utvärdera sitt eget arbete, varvid utvärderingen ska minst omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till bolagets aktieägare -se till att ny styrelseledamot genomgår en introduktionsutbildning om bolaget, dess verksamhet, organisation, marknad mm Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt rapporteringsinstruktion ska vara anpassade till bolagets förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till bolagets aktieägare.

12 1, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Unto Järvirova Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Jämtkraft AB Ägardirektiv för Jämtkraft AB, har diskuterats som överläggningsärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver det har biträdande kommundirektör samrått med Jämtkraft ABs VD. Slutligen har även samråd skett med ägarrepresentanterna från Krokoms och Åre Kommuner. Därefter har förändrade ägardirektiv föreslagits. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till ägardirektiv för Jämtkraft AB 2015, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. De ekonomiska målen justeras så att soliditets och räntabilitets målets tidsrymd räknas som rullande 48 månaders medeltal i stället för 36 månader. 2. Perioden för utdelning justeras till att gälla för åren istället för Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 29 juni 2006, 115, policy för styrning av bolag mm som ägs av Östersunds kommun och enligt policyn ska fullmäktige besluta om ägardirektiv för bolagen. Policyn innehåller principen att det är fullmäktige som fastställer ägardirektiv även för de enskilda bolagen inom koncernen Östersunds Rådhus AB. Det är numera Östersundshem AB och Östersunds Sport- och Eventarena AB. Jämtkraft AB samt övriga bolag i koncernen Förändringarna rörande tidsspannet för när de ekonomiska målen ska vara uppfyllda justeras för att möta det rådande marknadsläget Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

13 1, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Unto Järvirova Utdrag till: ombuden vid bolagsstämma för Jämtkraft AB Kommunledningsförvaltningen Unto Järvirova, Christina Westman, Anna- Lisa Hoflén och Staffan Hillström Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

14 2, KS :00 ON: 1698/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Helena Albinsson Kommunstyrelsen Förändrade avgifter för hemtjänst insatser Vård- och omsorgsnämnden har den 22 april beslutat att föreslå till kommunfullmäktige att höja hemtjänstavgifterna i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag. Bakgrunden till förslaget är den översyn av vårdoch omsorgsavgifterna som gjorts av förvaltningen. Översynen är en del av det åtgärdsprogram som nämnden fastställt för att nå en budget i balans. Avgifterna för äldreomsorg i Östersunds kommun är bland de lägsta i landet. Hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad är den del av avgifterna som ligger väsentligt lägre än vad maxtaxan i Socialtjänstlagen ger utrymme för. Nuvarande hemtjänstavgift för personlig omvårdnad är 100 kronor per månad oavsett hur små eller stora behoven av stöd är. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av avgifterna för personlig omvårdnad. Vård- och omsorgsnämnden föreslår en höjning av hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad till den nivå som maxtaxan ger utrymme för. Efter den medborgardialog som varit beslutade vård- och omsorgsnämnden om en höjning av det så kallade förbehållsbeloppet. Detta för att mildra effekterna av avgiftsförändringen för de personer som idag har det minsta avgiftsutrymmet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag Avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen Regeringens proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Lag (2001:847) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8/ Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Pensionsmyndighetens författningssamling PFS 2014:11 Socialstyrelsen - Frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorg kring Beslut om avgifter, Beräkna avgifter, Förbehållsbelopp, Högkostnadsskydd, Avgiftsutrymme, Bostadskostnad, Inkomster Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

15 2, KS :00 ON: 1698/2... TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut att avgifterna inom hemtjänsten ändras så att de följer socialtjänstlagens regelverk för maxtaxa inom äldreomsorgen. Avgiftsändringen innebär att avgiften för enbart personlig omvårdnad höjs från 100 kronor per månad till 100 kronor per timme. Avgiften kopplas till prisbasbeloppet. 2. De nya avgifterna för personlig omvårdnad gäller från den 1 juli För att kompensera effekterna av avgiftsförändringen för de personer som har det lägsta avgiftsutrymmet ska förbehållsbeloppet för de personer som har hemtjänst i form av personlig omvårdnad vara 10 % högre än den statliga normen under perioden 1 juli 2015 till 30 juni Därefter 5 % högre än den statliga normen. 4. En utvärdering och konsekvensanalys av taxeförändringen ska ske under Detta kan innebära förändringar av taxan, vilka då ska beslutas av Kommunfullmäktige. 5. Maxtaxa för personlig omvårdnad införs med upptrappning. Maxbeloppet blir 1000 kr under perioden 1 juli till 31 december 2015 och därefter det statliga beloppet. Kommunledningsförvaltningens synpunkter Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter att tillföra ärendet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsch Kommundirektör Unto Järvirova Biträdande kommundirektör Utdrag till vård- och omsorgsnämnden Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

16 2, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Helena Albinsson Kommunstyrelsen Förändrade avgifter för hemtjänst insatser Vård- och omsorgsnämnden har den 22 april beslutat att föreslå till kommunfullmäktige att höja hemtjänstavgifterna i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag. Bakgrunden till förslaget är den översyn av vårdoch omsorgsavgifterna som gjorts av förvaltningen. Översynen är en del av det åtgärdsprogram som nämnden fastställt för att nå en budget i balans. Avgifterna för äldreomsorg i Östersunds kommun är bland de lägsta i landet. Hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad är den del av avgifterna som ligger väsentligt lägre än vad maxtaxan i Socialtjänstlagen ger utrymme för. Nuvarande hemtjänstavgift för personlig omvårdnad är 100 kronor per månad oavsett hur små eller stora behoven av stöd är. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av avgifterna för personlig omvårdnad. Vård- och omsorgsnämnden föreslår en höjning av hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad till den nivå som maxtaxan ger utrymme för. Efter den medborgardialog som varit beslutade vård- och omsorgsnämnden om en höjning av det så kallade förbehållsbeloppet. Detta för att mildra effekterna av avgiftsförändringen för de personer som idag har det minsta avgiftsutrymmet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag Avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen Regeringens proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Lag (2001:847) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8/ Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Pensionsmyndighetens författningssamling PFS 2014:11 Socialstyrelsen - Frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorg kring Beslut om avgifter, Beräkna avgifter, Förbehållsbelopp, Högkostnadsskydd, Avgiftsutrymme, Bostadskostnad, Inkomster Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

17 2, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut att avgifterna inom hemtjänsten ändras så att de följer socialtjänstlagens regelverk för maxtaxa inom äldreomsorgen. Avgiftsändringen innebär att avgiften för enbart personlig omvårdnad höjs från 100 kronor per månad till 100 kronor per timme. Avgiften kopplas till prisbasbeloppet. 2. De nya avgifterna för personlig omvårdnad gäller från den 1 juli För att kompensera effekterna av avgiftsförändringen för de personer som har det lägsta avgiftsutrymmet ska förbehållsbeloppet för de personer som har hemtjänst i form av personlig omvårdnad vara 10 % högre än den statliga normen under perioden 1 juli 2015 till 30 juni Därefter 5 % högre än den statliga normen. 4. En utvärdering och konsekvensanalys av taxeförändringen ska ske under Detta kan innebära förändringar av taxan, vilka då ska beslutas av Kommunfullmäktige. 5. Maxtaxa för personlig omvårdnad införs med upptrappning. Maxbeloppet blir 1000 kr under perioden 1 juli till 31 december 2015 och därefter det statliga beloppet. Kommunledningsförvaltningens synpunkter Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter att tillföra ärendet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsch Kommundirektör Unto Järvirova Biträdande kommundirektör Utdrag till vård- och omsorgsnämnden Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

18 2, KS :00 / Bilaga: 29, ON PROTOKOLL 1 Vård- och omsorgsnämnden Dnr Medborgardialog om förändrade avgifter för hemtjänstinsatser Vård- och omsorgsnämnden gav i september 2013 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifterna inom vård och omsorg. Översynen har genomförts som en del av det åtgärdsprogram som nämnden fastställt för att nå en budget i balans. En jämförelse med andra kommuner har visat att avgifterna för äldreomsorg i Östersunds kommun är bland de lägsta i landet. Hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad är den del av avgifterna som ligger väsentligt lägre än vad maxtaxan i socialtjänstlagen (SoL) ger utrymme för. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår mot bakgrund av detta en höjning av avgifterna för personlig omvårdnad. Vård- och omsorgsnämnden behöver ta ställning till om kommunfullmäktige ska föreslås höja hemtjänstavgifterna i enlighet med förvaltningens förslag. Innan Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut så föreslås två medborgardialoger genomföras där det finns möjlighet för medborgarna att lämna synpunkter på förslaget i stort, ikraftträdande samt vilken av avgiftskonstruktioner som förordas. Vid medborgardialogen kommer det också att finnas möjlighet att lämna förslag på tjänster som borde ingå i nämndens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag Yrkande Mona Modin Tjulin, S, yrkar att ytterligare en beslutspunkt ska läggas till: Beslutsunderlaget ska kompletteras med en konsekvensanalys av höjda avgifter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Proposition Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar enligt Mona Modin Tjulins förslag. Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden genomför två medborgardialoger - i centrala Östersund den 31 mars och i Lit den 1 april Vid med- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

19 2, KS :00 / Bilaga: 29, ON PROTOKOLL 2 Vård- och omsorgsnämnden Dnr borgardialogerna ges möjlighet att lämna synpunkter på införandet av nya avgifter för personlig omvårdnad samt hur nämndens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete kan utvecklas. 2. Beslutsunderlaget ska kompletteras meden konsekvensanalys av höjda avgifter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utdrag till Kommunledningsförvaltningen Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

20 2, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag VOF > TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Börje Hoflin Vård- och omsorgsnämnden Medborgardialog om förändrade avgifter för hemtjänstinsatser Vård- och omsorgsnämnden gav i september 2013 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifterna inom vård och omsorg. Översynen har genomförts som en del av det åtgärdsprogram som nämnden fastställt för att nå en budget i balans. En jämförelse med andra kommuner har visat att avgifterna för äldreomsorg i Östersunds kommun är bland de lägsta i landet. Hemtjänstavgifterna för personlig omvårdnad är den del av avgifterna som ligger väsentligt lägre än vad maxtaxan i socialtjänstlagen (SoL) ger utrymme för. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår mot bakgrund av detta en höjning av avgifterna för personlig omvårdnad. Vård- och omsorgsnämnden behöver ta ställning till om kommunfullmäktige ska föreslås höja hemtjänstavgifterna i enlighet med förvaltningens förslag. Innan Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut så föreslås två medborgardialoger genomföras där det finns möjlighet för medborgarna att lämna synpunkter på förslaget i stort, ikraftträdande samt vilken av avgiftskonstruktioner som förordas. Vid medborgardialogen kommer det också att finnas möjlighet att lämna förslag på tjänster som borde ingå i nämndens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden genomför två medborgardialoger - i centrala Östersund den 31 mars och i Lit den 1 april Vid medborgardialogerna ges möjlighet att lämna synpunkter på införandet av nya avgifter för personlig omvårdnad samt hur nämndens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete kan utvecklas. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 1 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet 2012-03-13

Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 1 (6) Upprättad av: Kommunledningsförvaltningen, finansutskottet 2012-03-13 Dokumentnamn: Ägardirektiv Jämtkraft AB Sida: 1 (6) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556001-6064 Jämtkraft AB samt övriga bolag i koncernen Box 394, 831 25 ÖSTERSUND Bolagsordning Registrerad hos PRV 2010-

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 Socialkontoret Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 1. Taxans tillämpningsområde Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens hemvård. 2. Beräkning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE...

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE... 1-6 Innehållsförteckning AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE.... 2 Bakgrund... 2 Maxtaxa... 2 Förbehållsbeloppet... 2 Minimibelopp... 3 Höjning av minimibeloppet.... 3 Beräkning av avgiftsunderlag...

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2013-01-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2012-01-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx Socialförvaltningen 88180 Sollefteå Riksdagen

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2016-03-01 Lagförändring har skett gällande maxtaxan. Strömstad kommun har inte beslutat

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2016

Avgifter Vård och omsorg 2016 Avgifter Vård och omsorg 2016 Reviderad januari 2016 Så här beräknar vi din avgift Avgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är inkomstprövade. Avgiftsutrymmet är din månadsinkomst efter skatt minus

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2017 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 241 Giltighetstid från 2016-01-01 och tillsvidare Antagen

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård 2012 Gäller från 160101 Inledning Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN KFS 2006:9 05/KS 0219 Ers KFS 2004:14 TAXOR INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I MOTALA KOMMUN (Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005, 77 och kompletterad den 27 februari 2006,

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2017-03-01 2018-02-28 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg/boendestöd. Taxan

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/

18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 24 (48) 2017-11-27 Kf Ks 385 18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/374-706 Socialnämnden beslutade 2017-11-02, 101 om ändringar i avgifter för

Läs mer

Avgifter 2013 inom förvaltningen för Funktionsstöd

Avgifter 2013 inom förvaltningen för Funktionsstöd Avgifter 2013 inom förvaltningen för Funktionsstöd FUNKTIONSSTÖD Du betalar en avgift för den hjälp du får För vissa av förvaltningen för Funktionsstöds insatser till dig med funktionsnedsättning tar vi

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 juli 2016

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 juli 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 juli 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört av

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg För insatser inom äldreomsorg, såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende, tar staden ut en avgift.

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Information om. Omsorgsavgifter m m 2008

Information om. Omsorgsavgifter m m 2008 Information om Omsorgsavgifter m m 2008 Gäller fr o m den 1 maj 2008 Inledning Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap 2. Där anges att

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Avgifter 2016 Hemtjänst

Avgifter 2016 Hemtjänst Avgifter 2016 Hemtjänst Vård & Omsorg Avgifter för hemtjänst 2016 Hemtjänst kan du få som behöver stöd och hjälp i vardagen på grund av sjukdom eller fysiska, psykiska och andra sociala funktionshinder.

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Avgifter inom äldre- och handikappomsorg antagen av kommunfullmäktige 2002-08-14, 59 Förbehållsbelopp Gäller från 2002-07-01 Kommunen skall besluta om den enskildes förbehållsbelopp

Läs mer

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

ommuns författningssamling

ommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslaq till ändrinqar är markerade med överrespektive understruken text Kommunstyrelsens handling nr 1 U/ UU~ V~r'~=-Qçb_QJILSQJ9 s n~itd_cj.i~_ha n dl i ng.ol3.2 -O~ I ommuns

Läs mer

Äldre- och handkappomsorgen 2012

Äldre- och handkappomsorgen 2012 Avgifter för Äldre- och handkappomsorgen 2012 Prästbron vid Bollebygdsskolan Gesebolssjön Hembygdsgården i Bollebygd Bollebygds Kyrka Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer