BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:"

Transkript

1 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB Styrelsen föreslås besluta: Styrelsen fastställer sitt budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, och har tagit del av budgetförslagen 2013 för Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunstyrelsen angående godkännande av dotterbolagens budgetar. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Olsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/SH Programområde: 1 Handläggare: Jonny Ekunger, Datum/avdelningschef:

2

3 Budget 2013 Borås Energi och Miljö AB Sidan 1 av 22

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget Inledning och övergripande mål Organisation och handlingsplaner Utveckling Förutsättningar inför Ekonomiska mål Resultat Affärsområde Hushåll Affärsområde Biogas Affärsområde Energi Affärsområde Vatten och Avlopp Affärsområde Vattenkraft Affärsområde Återvinning Investeringar och avskrivningar Finansiering och räntor Möjligheter och hot Personal Större investeringsprojekt Resultat- och balansräkning, nyckeltal Budget 2012 Sidan 2 av 22

5 Budget Inledning och fokusområden Så här mitt under höstmånaderna när kvällarna är kyliga och dagarna krispiga, med en färgsprakande natur för ögonen kan vi bara konstatera att 2012 återigen har varit ett otroligt år. När vi genomför det årliga budgetarbetet är det både stimulerande och spännande. Stimulerande för att återuppleva allt vi åstadkommit under det gångna året och spännande då vi ser på framtidens stora möjligheter. Att sammanställa alla aktiviteter vi genomfört eller planlagt skulle uppta flera sidor och nästan bli lika långt som budgetdokumentet i sig, men låt oss bara ta ett axplock av det som genomförts. o o o o Vi har arbetat vidare med tillståndsansökan Energi och Miljöcenter (EMC) vilket ju är ett projekt som förhoppningsvis kommer att påverka Borås som marknadsplats i framtiden. Vi deltog för första gången i Almedalsveckan med mycket positiv respons. Vi fick förfrågan att delta, tack vare att vi uppmärksammats för vårt framgångsrika miljöarbete i Borås. Vi förbättrade Kretsloppsveckan ytterligare från en redan hög nivå och planeringen inför nästa år är redan igång. Kretsloppsveckan är en viktig arena för att kommunicera miljöbudskap med alla som bor och verkar i staden. Vi har ett mycket bra samarbete med våra partners avseende internationellt arbete. Men det viktigast av allt; vi har levererat värme, el, kyla, vatten samt tagit hand om Boråsarnas avfall dag ut och dag in, vecka efter vecka och månad efter månad på det för stunden mest resurseffektiva sättet. Att göra ovanstående aktiviteter samtidigt som vi är offensiva inför framtiden med en budget i balans är något jag är mycket glad för. Nu väntar fem tuffa år för oss, med stora investeringar och med händelser i vår omvärld som sannolikt kommer att påverka oss, både positivt och negativt. Exempelvis så kommer vi inte att få några elcertifikat efter den 1 januari 2013 vilket tillsammans med en otroligt låg ersättning för producerad el påverkar bolagets budget oerhört. Vi har minst lika många spännande utmaningar under 2013 som vi nu lämnar bakom oss. Låt oss få ge några exempel på utmaningar: o o o o Arbetet med att identifiera och genomföra synergi- och samordningseffekter kommer att fortgå med full kraft. Vi kommer att kvalitetscertifiera hela verksamheten enligt ISO Vi kommer också att införa LEAN på en av våra huvudprocesser i verksamheten. Risk- och säkerhetsarbetet kommer att utvecklas ytterligare och skalskyddet kring våra tekniska anläggningar skall stärkas. Arbetet med Borås avfallsplan kommer att vara en mycket central fråga. I denna skall framtidens avfallssystem projekteras så att Borås kan fortsätta resan mot ett hållbart samhälle. Sidan 3 av 22

6 o o Under 2013 kommer projektorganisationen för EMC att arbeta vidare med bland annat tekniska beskrivningar, upphandlingsunderlag, riskanalyser, finansiering och lönsamhetsberäkningar. Oavsett vad vi avser att göra för aktiviteter eller vilka anläggningar vi har till förfogande, så är personalen den viktigaste faktorn. Därför kommer vi att göra allt vad vi kan för att vår personal skall få harmoni i livet, dvs. att det är balans mellan arbete, familj och fritid. Då får vi en arbetsplats som även i fortsättningen kommer att vara känd för sin kompetens, samarbetsförmåga och engagemang. Våra handlingsplaner och den budget som läggs utefter dessa är vårt styrinstrument för de kommande fem åren. Vi i bolaget, från styrelse till affärsområdeschefer, är övertygade att vi lagt realistiska och framåtriktade planer samt en budget som är i balans. Vi är positiva inför framtiden men också ödmjuka då vi vet att omvärldens påverkan kan vara stark. Vår ambition och strävan är dock, oavsett vad som händer, att Borås skall bli en fossilbränslefri kretsloppsstad där de som bor och verkar skall få en miljö som är världsunik. 2. Organisation och handlingsplaner Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i linje med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument, Handlingsplan , utgör basen i den fortsatta utvecklingen och ligger till grund för 2013 års drift- och investeringsbudget. Den operativa delen av bolaget utgörs av sex affärsområden. Denna organisation är kompletterad med tre operativa stödfunktioner samt fem strategiska funktioner. Den strategiska delen av organisationen utgörs av den övergripande ledningen och funktioner för strategiska framtidsfrågor. Organisationsstruktur 2013: Affärsområden: Hushåll Biogas Energi Vatten och Avlopp (VA) Vattenkraft Återvinning Stödfunktioner till Affärsområden: Ekonomi/IT/Upphandling Underhållsavdelning Försäljning Ledning och strategi: VD Strategisk Utveckling Personalutveckling Projektavdelning Kommunikation Budget 2013 Sidan 4 av 22

7 Organisationsförändringar Gässlösa avloppsreningsverk tillhörande VA har en biogasproduktion som under 2011 organiserades under affärsområde Biogas. Gränsdragningen mellan affärsområden har under 2012 utvecklas och förfinats. Vi har under 2012 påbörjat arbetet med att utveckla en intern underhållsavdelning. Underhållsavdelningen har ansvar för att införa livslängdsprogram för våra anläggningar samt att planera förebyggande och avhjälpande underhåll på dessa. 3. Utveckling 2012 Bolaget har under året haft fokus på i huvudsak följande: Ledningsorganisation Under 2012 har vi haft fokus på att renodla ledningsorganisationen för Miljö, Kvalitet och Säkerhet. Fortsatt arbete mot en övergripande ISO 9000 certifiering av samtliga verksamheter i bolaget har genomförts. Bolagets verksamhet har tidigare certifierats mot miljöstandarden, ISO 14001, och arbetsmiljöstandarden, OHSAS Vi har färdigställt en företagsövergripande riskhanteringsrutin med regelbunden rapportering till ledning och styrelse angående riskförebyggande åtgärder i verksamheten. Vi har påbörjat ett stort arbete med att utöka skalskydd av våra anläggningar och säkerhetsarbete med bl. a införande av id-styrt inpasseringssystem till våra anläggningar. Arbetet innebär även en översyn av informationssäkerhet. Borås Energi och Miljö har under 2012 fått ansvaret för att ta fram och genomföra aktiviteter i enlighet med den av KF tagna avfallsplanen för Borås Stad. Vi kommer att har fokus på att utveckla Borås i riktning mot ett hållbart samhälle, genom att förebygga uppkomst av avfall, öka återanvändningen, öka materialåtervinningen och även se hur avfallshanteringen i Borås kan effektiviseras och samtidigt göras än mer attraktivt för invånarna. Under 2013 skall en regional avfallsplan med gemensamma mål och aktiviteter färdigställas för Sjuhärad. Ett nytt diarie- och arkivsystem har implementerats under året. Energi- och Miljöcenter En projektorganisation har tillsatts och tillståndsansökan har lämnats in. Projektet har till uppgift att ta fram tillstånd, kalkyler och investeringskostnad för att skapa ett beslutsunderlag för byggnation av ett avloppsreningsverk och ett kraftvärmeverk. Internationella verksamheter Vi har under året tagit fram ett utbildningserbjudande till dels Waste Recoverys kunder, och dels till våra egna kunder på den internationella arenan. Vi har haft besök av konsuler, politiker, tjänstemän och entreprenörer från olika delar av Brasilien och Sydamerika. 14 tjänstemän från St.Catarina-regionen i Brasilien genomgår Waste Recoverys utbildningsprogram i Borås. Vi har deltagit i projekt "Waste to Value & Demo Environment i Indonesien. Budget 2013 Sidan 5 av 22

8 Vindkraft Vi fortsätter projektet med vindkraftsparkerna. Under året har vi fått tillstånd att bygga 4 verk i Rångedala, men som nu har överklagats. Hälsoprojekt Ett hälsoprojekt för all personal har påbörjats med friskvårdsaktiviteter och kommer att fortsätta till våren Ekonomi Vi har under året haft fortsatt bra produktion och leverans av biogas från båda våra anläggningar på Gässlösa och Sobacken. Biogasproduktionen har under en längre period varit stabil vilket har möjliggjort en utveckling av biogasanläggningen med en ny uppgraderingsanläggning. Anläggningen innebär att vi kan leverera mer Fordonsgas och minska användningen av LNG(naturgas) Tidigare under året har bolaget erhållit 4,8 mnkr i extra ordinära intäkter bestående av återbäring av elskatt för biogasproduktion. Under januari månad inträffade en brand på Ryaverket. Driftsstörningen bidrog till ökade bränslekostnader med 7,3 mnkr. Resterande avvikelse för bränsle och material vi haft under året beror till största delen av att februari månad var mycket kall och fossila bränslen användes för att upprätthålla leveranser, detta bidrog till höga inköpskostnader och skatter för fossilt bränsle. Vi har under året haft mer försäljning av fjärrvärme då det hittills varit kallare än ett normalår. Produktions volymen av el håller budget men elpriset har hittills under året varit under budgeterade värden. Elpriset har påverkat utfallet negativt och är med dagens nivåer ca 15 mnkr lägre än budget för hela De låga elpriserna förväntas fortsätta under Marknadspriset på producerade elcertifikat var inledningsvis en bra bit lägre än budget men under sensommaren har marknadsnoteringen närmat sig lagd budget. Vi har under året producerat mer certifikat än planerat vilket innebär att trots lågt markandspris ligger vi något över budget. Under 2013 har vi ingen rätt att producera mer elcertifikat vilket innebär minskade intäkter med ca 15 mnkr i dagens marknadsnotering. Vi har ett lager av elcertifikat från föregående år. Detta lager kan vi avsätta vid bra marknadsnoteringar. Under perioden har den uppåtgående pristrenden på biobränsle brutits vilket kommer att påverka ekonomin positivt vid den kommande säsongens upphandlingar. Under 2012 har vi fortsatt haft en bra utveckling för verksamhetsavfall, speciellt för deponimassor. Drift och underhåll för biogas, energi och VA har varit bättre än planerat och bidragit till en positiv utveckling av resultatet mot budget Ett åtgärdsprogram togs fram under våren för att återhämta de negativa avvikelserna mot budget vi hade inledningsvis. Ett antal aktiviteter genomfördes för att öka resultatet/prognosen 2012, vilket gett resultat både på intäkt och kostnadssidan. Budget 2013 Sidan 6 av 22

9 För 2012 budgeterades intäkterna till 900 mnkr. Prognosen för året uppgår till 910 mnkr. Avvikelsen mot budget beror i huvudsak på att intäkter för fjärrvärme, avfall och fordonsgas beräknas bli bättre än budget elintäkter beräknas bli sämre än budget på grund av lågt elpris. Intäktsprognos för hushållsavfallstjänster och VA-tjänster är lika med budget. Prognosen för kostnader är beräknad till 17,9 sämre än budget där bränslekostnader och materialkostnader är sämre än budget och kostnader för drift är bättre än budget. Reparationer och underhåll av anläggningstillgångar är beräknad till sämre än budget bl. a beroende av branden på Ryaverket och övriga externa kostnader sämre än budget. Avskrivningar för året har en prognos bättre än budget beroende på beslut om utrangeringar vid bokslutet för år Finansiella kostnader beräknas att bli bättre än budget då räntorna har varit lägre under året. Resultatet för den löpande verksamheten beräknas för helåret bli 37,3 mnkr vilket är 2,9 mnkr sämre än budget och en ökning med ca 6 mnkr från föregående prognos. 4. Förutsättningar inför 2013 Avfallsmängderna från hushåll bedöms till samma volymer som för budget Avfall till deponi och behandling av förorenade massor beräknas för budget 2013 ligga på samma nivå som tidigare år. Fjärrvärmeleveranserna har beräknats enligt ett genomsnittligt faktiskt utfall för samt prognostiserat utfall för Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och beräknade nyttjandetider. Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet har gjorts utifrån erfarenheter från 2011 och 2012 med beaktande av de revisionsaktiviteter som planeras under året. 5. Ekonomiska mål 2013 Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är: Avkastning på eget kapital 10 % Soliditet % Genom lånefinansiering av investeringar de senaste åren är bolagets finansiella struktur svag med en soliditet på ca 10 %. För att under en 5-årsperiod nå målet med en soliditet på 22,5 % krävs ett genomförande av ett antal aktiviteter som är presenterade i bolagets 5-åriga handlingsplaner. Budget 2013 Sidan 7 av 22

10 Resultatkravet har fördelats på Affärsområdena. Affärsområdenas ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och utveckling. Målen för samtliga dessa parametrar skall vara uppnådda år 2017 och ingår därför som en väsentlig del i Affärsområdenas framtida planering. Vid formulering av målen på Affärsområdena har stödjande funktioner och ledningsfunktioner fördelats på Affärsområdena efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring detta kommer att utvecklas kontinuerligt. Budgeten för 2013 ger en avkastning på 20,7 % på eget kapital och en soliditet på 11,2 %. 6. Resultat 2013 Beräknad omsättning i budget 2013 är totalt sett 28,4 mnkr mer än för budget Prisökningar genomförs för fjärrvärme med 7 % och taxan för VA med 5 %. Renhållningstaxan lämnas oförändrad under Priset för Fordonsgas är kopplat till priset på bensin och varierar under året. Prognosen för 2012 visar en omsättning på 10,1 mnkr över budget. Det förklaras dels av att AO Energi har ökade intäkter för fjärrvärme men även att både avfallsintäkterna och intäkterna för fordonsgas är mer än beräknat. Budgeterade större intäktsförändringar för 2013 i jmf med budget 2012: Ökad försäljning till stadsbussar samt ökad försäljning vid publika tankstationer ger ökade intäkter för fordonsgas med 5,5 mnkr. Elpriserna är lägre än inför budget 2012 och ger en minskad elintäkt på 17 mnkr. Vi tappar inför 2013 vår intäkt för elcertifikat vilket minskar resultat med 16 mnkr. Beräknade intäkter för Fjärrvärme är 35 mnkr mer än inför En del av höjningen är en prisökning på 7 %. Intäkter för VA ökar med 7 mnkr då en taxehöjning kommer att införas med 5 %. Intäkter för egna investeringar ökar med 5 mnkr. Intäkter för behandlingsavgifter och avfall ökar med 4 mnkr. Övriga intäkter ökar med 4,5 mnkr. Affärsområde, Omsättning Budget Omsättning Prognos Omsättning Budget mnkr Hushåll 89,6 89,6 91,8 Biogas 66,6 75,7 60,5 Energi 565,0 571,4 578,3 Vatten och avlopp 162,8 162,8 163,7 Vattenkraft 17,2 17,2 13,6 Återvinning 106,0 107,0 87,4 Eliminering internt -107,2-113,6-66,9 Summa 900,0 910,1 928,4 Budget 2013 Sidan 8 av 22

11 Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 714,2 mnkr vilket är 22,6 mnkr högre än budget Budgeterade större kostnadsförändringar 2013 i jmf med budget 2012: Bränslekostnaderna beräknas bli 3,1 mnkr lägre än förra årets budget beroende på ny strategi för inköp av biobränsle i egen regi. Detta trots att de fossila bränslena som olja och gasol ökar i pris. Inköp av varor och material till produktion ökar 15 mnkr mot föregående år. Ökningen återfinns på Affärsområde VA men även för ökad produktion av fjärrvärme, fordonsgas och behandlingstjänster av avfall. Energikostnaderna minskar med 3 mnkr. Beroende på elpris men även åtgärder för att minska företagets energiförbrukning. Reparations- och underhållskostnaderna minskar med 4 mnkr. Transporterna ökar med 1,5 mnkr mot föregående år då vi inför 2013 inte har möjlighet att förnya bilparken fullt ut. Personalkostnaderna ökar med 10 mnkr beroende på ca 10 tillkommande årsarbetare samt nästa års löneökning Övriga kostnader med 7,2 mnkr. Allmän inflation ökar kostnaderna med ca 2 % och löneökningar ingår med 3 %. Driftresultatet förbättras i jmf med budget 2012 med 3 mnkr. Resultatet för företaget uppgår i budget 2013 till 50,1 mnkr vilket är en ökning jämfört med budget 2012 på totalt 9,9 mnkr. Affärsområde, mnkr Resultat Budget 2012 Resultat Prognos 2012 Resultat Budget 2013 Hushåll 2,2 2,2 0,7 Biogas -2,3 2,2 3,5 Energi 21,4 6,0 26,7 Vatten och avlopp 11,7 13,7 14,0 Vattenkraft 4,0 3,6 4,3 Återvinning 8,7 9,0 7,5 Gemensamt -5,5 0,6-3,6 Summa 40,2 37,3 53,1 Budget 2013 Sidan 9 av 22

12 7. Affärsområde Hushåll Affärsområdet står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområde Hushåll omfattar avfallsinsamling, invägning och kontroll, optisk sortering samt tömning av slam och fettavskiljare. Mängden svarta och vita påsar till sorteringsanläggningen från hämtningen i sopkärl från hushållen i Borås är beräknad till ca ton. Till detta kommer avfall från hushållen som har sopsug som insamlingssystem. Detta beräknas till ca 500 ton. Affärsområdet kommer att utföra ca 6000 slamtömningar hos kunder. Avfallstaxan är oförändrad inför Under 2013 är målet att sänka förbrukningen av soppåsar med 2 %. Prisökningen är oförändrad i budget. Ny upphandling under året kan emellertid förändra kostnaden. Intäkterna budgeteras 2013 till 91,7 mnkr och kostnaderna till 90,1 mnkr samt 0,9 mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 0,7 mnkr. Tidigare års underskott från Gässlösa deponi och löpande analyser av gamla deponier är i 2013 års budget beräknad till 1,7 mnkr. Kostnader för hantering av avfallsplanen 2013 är budgeterad till 1,5 mnkr. Affärsområdet har 30 anställda. AO Hushåll mnkr 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Re sultat 8. Affärsområde Biogas Affärsområdet står för ca 6 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och gasförsäljning vid tankställena Gässlösa, Sobacken, Hulta och Åhaga samt Borås Lokaltrafiks bussdepå på Strömsdal. Biogasförsäljningen budgeteras till Nm 3 vilket är en ökning med Nm 3 jämfört med budget Den budgeterade volymen ger en Budget 2013 Sidan 10 av 22

13 ökning med 6 mnkr mot budget Den ökade volymen beror på våra kunders utveckling/satsning på biogas samt en intern utveckling av vår biogaspark. Intäkterna 2013 budgeteras till 60,5 mnkr och kostnaderna till 40,2 mnkr. Affärsområdet bär kapitalkostnader på 16,8 mnkr varav 13,5 mnkr är avskrivningar. Budgeterat resultat uppgår till 3,5 mnkr. Resultatbudgeten för 2012 uppgår till 2,2 mnkr vilket innebär att resultatförbättringen 2012 är 5,7 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på ökad produktion och ökad försäljning av gas. Affärsområdet har 8 anställda. AO Biogas 5,0 mnkr 0,0-5,0-10,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B -15,0-20,0 Resultat 9. Affärsområde Energi Affärsområdet står för ca 56 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och processånga. Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2013 beräknas uppgår till 649 (få 640) GWh. Budgeterad elproduktion från Ryaverket uppgår till 145 (få 144) GWh. Inga el-certifikat kommer att produceras för år De certifikat som finns i lager har bedömts till 175 kr/certifikat. Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,1 (få 8,0) GWh. Marknadspriserna har vid budgettillfället beräknats enligt Nordpools terminspriser. Priserna för fjärrvärme höjs med 7 % motsvarande 28 mnkr. Budget 2013 Sidan 11 av 22

14 Intäkterna i budget för år 2013 uppgår till 578,3 mnkr och kostnaderna till 446,2 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 105,4 det ger ett budgeterat resultat på 26,7 mnkr. Affärsområdet har 15 anställda. AO Energi mnkr 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat 10. Affärsområde Vatten och Avlopp Affärsområdet står för ca 16 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar Sjöbo vattenreningsverk och Gässlösa avloppsreningsverk samt ledningsnät. VA taxans brukningsavgifter höjs med 5 %. Företaget får ett kommunbidrag för att täcka kostnader för brandvattenförsörjning samt dagvattenavledning från gator (som överstiger lokala områdens behov) motsvarande 4,0 mnkr. Intäkter uppgår till 163,7 mnkr Affärsområdet har budgeterade kostnader på 120,2 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 29,5 det ger ett budgeterat resultat på 14,0 mnkr. AO Vatten och Avlopp 40,0 30,0 mnkr 20,0 10,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat Budget 2013 Sidan 12 av 22

15 11. Affärsområde Vattenkraft Affärsområdet står för ca 2 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar vattenkraftstationerna i Haby/Hulta, Häggårda och Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i Hyltenäs som reglerar nivån i sjön Tolken. Budgeterad elproduktion uppgår till drygt 34 GWh och baseras på 5-årig genomsnitslig produktion. I budgetprocessen har Nordpools terminspriser har använts. Elintäkterna uppgår till 13,6 mnkr vilket är 3,6 mnkr mindre i jämförelse med budget Prognosen för elpriser är lägre än inför Affärsområdet har budgeterat 9,3 mnkr i kostnader. Det budgeterade resultatet uppgår till 4,3 mnkr. AO Vattenkraft 20,0 15,0 mnkr 10,0 5,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat 12. Affärsområde Återvinning Affärsområdet står för ca 10 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader. Under 2013 beräknas volymer för farligt avfall och återvinningsmaterial öka. Intäkterna budgeteras till 87,4 mnkr och kostnaderna till 79,9 mnkr. Resultatet budgeteras till 7,5 mnkr. Budget 2013 Sidan 13 av 22

16 Resultatförsämringen beror av ökade driftskostnader samt ökade kostnader för Återvinningsstationerna. Affärsområdet har 48 anställda. AO Återvinning 10,0 mnkr 5,0 0,0-5,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat 13. Investeringar och avskrivningar Investeringarna i budget 2013 uppgår till 166 mnkr. Nya investeringsprojekt 2013 framgår av sammanställningen under rubrik 18. Avskrivningarna inklusive 2013 års investeringar är beräknade till 124,6 mnkr. En ökning med 5,1 mnkr. 14. Finansiering och räntor Betalningsutfallen för investeringsprojekten är budgeterade till 150 mnkr. Enligt budget 2013 uppstår inget ytterligare finansieringsbehov. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när investeringsprojekten genomförs. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen inte ökas Räntekostnaderna 2013 beräknas minska med 11,5 mnkr till 36,5 mnkr. Den rörliga räntan har antagits ligga på 1,5 % + pålägg under året. Soliditeten är budgeterad till 11,2 %. Beräknat utfall 2012 är 10,8 %. Budget 2013 Sidan 14 av 22

17 15. Möjligheter och hot Under hösten 2012 har nedanstående SWOT tagits fram av bolagets styrelse samt affärsgrupp. Styrkor Långsiktig och finansiellt stark ägare, bolaget har ägarens förtroende Starkt varumärke Kretsloppsmodellen, attraktiva tjänster Kompetent personal och engagerad styrelse Svagheter Slitna anläggningar, höga UH-kostnader för att bibehålla hög tillgänglighet Bolagets finansiella ställning Personalbundet, nyckelpersoner Fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen Möjligheter Expandera nätverket, Högskolan i Borås, SP, FoU, regional samverkan Samförläggning av KVV och ARV Teknikutveckling, affärsutveckling och kostnadseffektivisering Marknadsföra och sälja kompetens om kretsloppsstaden, nationellt och internationellt Hot Politiska beslut, styrmedel, lagar Tillgång och efterfrågan på bränslen och substrat Extraordinära händelser, bränder och sabotage Konkurrens, produkter, tjänster, personal 16. Personal Lönekostnaderna inkl sociala avgifter och pensionskostnader är beräknade till 123 mnkr. Det är en ökning med 9,6 mnkr i jämförelse med budget för Personalbudgeten i övrigt omfattar företagshälsovård, friskvård och kompetensutveckling av personalen. Dessa kostnader uppgår ,5 mnkr. 17. Större investeringsprojekt Vi genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar och nät. Var och en av våra investeringar lyfts separat för beslut vid aktuellt tillfälle. Investeringarna förbereds inför beslut med underlag och kalkyler. För att planera kostnader inför varje budgetår läggs en plan för att kunna beräkna preliminära kapitalkostnader. För större planerade investeringar se bilaga 1. Budget 2013 Sidan 15 av 22

18 18. Resultat- och balansräkning Resultat per Affärsområde,mnkr Intäkter Kostnader Kapitalkostn Resultat Hushåll 91,7-90,1-0,9 0,7 Biogas 60,5-40,2-16,8 3,5 Energi 578,3-446,2-105,4 26,7 Vatten oc h avlopp 163,7-120,2-29,5 14,0 Vattenkraft 13,6-8,7-0,6 4,3 Återvinning 87,4-75,6-4,3 7,5 Gemensamt o eliminering -66,8 66,8-3,6-3,6 Totalt Borås Energi och Miljö 928,4-714,2-161,1 53,1 Budget Prognos Budget Resultaträkning, mnkr Borås Energi och Miljö AB totalt Intäkter Avfallshantering 159,4 161,3 163,9 Fordonsgas 34,1 36,3 39,8 El 81,1 69,4 64,2 Elcertifikat 16,3 16,9 0,0 Fjärrvärme 422,4 430,0 457,8 Fjärrkyla 8,3 9,2 9,0 Tjänster o entreprenader 17,7 17,7 19,4 Vatten oc h avlopp 148,0 148,0 155,0 Aktiverat arbete 4,5 7,6 9,5 Övriga intäkter 8,2 13,7 9,8 Summa intäkter 900,0 910,1 928,4 Kostnader Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska -368,9-377,7-381,3 Energi för drift -50,7-50,7-47,9 Reparationer och underhåll -58,9-66,9-54,5 Transportmedel -20,7-21,7-22,3 Övriga externa kostnader -75,9-75,9-81,3 Personalkostnader -116,5-116,5-126,9 Summa kostnader -691,6-709,4-714,2 Driftsresultat 208,4 200,7 214,2 % av intäkter 23,2% 22,1% 23,1% Kapitalkostnader Avskrivningar -119,5-119,5-124,6 Räntor -48,7-44,0-36,5 Summa kapital -168,2-163,5-161,1 Resultat efter kapital 40,2 37,2 53,1 Budget 2013 Sidan 16 av 22

19 Budget Prognos Budget Balansräkning, mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar 1 607, , ,0 Lager och pågående arbeten 17,0 20,0 30,0 Fordringar 240,0 205,5 210,0 Summa tillgångar 1 864, , ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 44,0 50,0 50,0 Obesk attade reserver 204,0 220,0 250,0 Räntedragande skulder 1 186, , ,0 Icke räntedragande skulder 430,0 440,5 440,0 Summa skulder och eget kapital 1 864, , ,0 Avkastning på eget kapital 20,0% 17,0% 21,9% Soliditet 10,4% 10,8% 11,2% Budget Investeringar, mnkr 2013 Investeringar i egen regi Reinvesteringar i anläggningar 12,0 Strategiska nätinvesteringar 3,5 Reinvesteringar fjärrvärmenät 4,0 Förtätning Fjärrvärme 17,8 Förtätning Fjärrkyla 2,5 Reinvesteringar VA 16,0 Förtätning VA 2,0 Vattentäkt Dalsjöfors 3,0 Vattensotning PVA 1,5 Processsystem Fristad 2,5 Processsystem Cactus 2,0 Beredning mark Sobacken 5,0 Lager Bioolja 2,5 Fjärrkyla Ryaverket 10,0 Bottentätning 1A 3,0 Reinvestering Ulricehamnsvägen 1,8 Reinvestering Allégatan 7,0 Reinvestering Ericsson 4,5 Överföringsledning Sandhult till Hedared 20,1 Överföringsledning Långesten till Sparsör 3,0 Tillskottsvatten Dalsjöfors 3,0 Tillskottsvatten Sjöbo 3,1 Viareds sommarstad 11,0 Viareds strand 4,0 Säkerhetsåtgärder Dricksvatten 2,0 Reinvestering Sjöbogatan oml VA-ledningar 3,1 Tillskottsvatten övrigt 4,0 Exploatering och omvandlingsområden VA 10,0 Reservdelar/inventarier 2,2 Summa 166,1 Budget 2013 Sidan 17 av 22

20 Bilaga 1 Reinvesteringar Löpande investeringar i egna anläggningar. (arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet) Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 12 mnkr. Strategiska nätinvesteringar fjärrvärme och fjärrkyla Strategiska investeringar avser sådana investeringar som kan uppkomma i samband med anslutning av nya kunder. Dessa investeringar kan vara ökning av dimensioner av stamnätet för framtida potentiella kunder än vad som krävs för aktuell kund. Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,5 mnkr. Reinvesteringar Fjärrvärmenät Löpande investeringar i befintligt fjärrvärmenät. (arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet). Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 4 mnkr. Förtätning Fjärrkyla Förtätning fjärrkyla avser utbyggnad av fjärrkylanätet samt anslutning av kunder. Investeringspotentialen beräknas till 2,5 mnkr. Förtätning Fjärrvärme Förtätning fjärrvärme avser utbyggnad av fjärrvärmenätet samt anslutning av kunder. Investeringspotentialen beräknas till 18 mnkr. Reinvestering fjärrvärmeledning, Allégatan Ledningen är en huvudledning och försörjer södra delen av staden med fjärrvärme, ledningen är bitvis i dåligt kondition, reparation har utförts vid flertalet tillfällen de senaste åren, ledningen ligger i hårdgjorda ytor (gatsten) och har hög trafikintensitet. Reinvestering avser utbyte av ca 350 meter ledning. Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,0 mnkr. Reinvestering fjärrvärmeledning, LM-Ericsson Ledningen är en huvudledning och försörjer västra delen av staden med fjärrvärme, ledningen i dåligt kondition, reparation har utförts vid ett flertal tillfällen de senaste åren, ledningen ligger delvis i sankmark. Tjockleksmätning av mediaröret visar på stora rostangrepp på rören. Reinvesteringen avser utbyte av ca 600 meter ledning. Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,5 mnkr. Reinvestering av fjärrvärmeledning, Ulricehamnsvägen Ledningen är en huvudledning och försörjer östra delen av staden med fjärrvärme, ledningen är i dålig kondition och reparation har utförts vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Ledningen har även blivit översvämmat/dränkt ett antal gånger. Tjockleksmätning av mediaröret visar på stora rostangrepp. Reinvesteringen avser utbyte av ca 700 meter, den totala kostnaden uppgår till 7,5 mnkr. Denna investering var upptagen i 2008 års investeringsbudget med 5,8 mnkr. Vi har avvaktat att genomföra reinvesteringen och valt att reparera vid de tillfällen som det har uppstått läckor. Reinvestering avser längre sträcka än vad som var avsikten Totala ytterligare investeringsbehovet uppskattas till 1,8 mnkr. Budget 2013 Sidan 18 av 22

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Årsredovisning 2014 - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Innehåll 3 6 8 9 10 12 14 16 18 21 22 23 25 26 33 34 35 VD har ordet Elnät Verksamhet Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2013. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 1

Årsredovisning 2013. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 1 Årsredovisning 2013 - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2013 Borås Elnät AB 1 Innehåll 3 6 8 9 10 12 14 16 18 21 22 23 25 26 32 33 34 VD har ordet Elnät Verksamhet Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag -

Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag - Årsredovisning 2011 - ett kommunägt företag - Innehåll 3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 19 19 20 21 23 24 29 30 31 VD har ordet Elnät Elnät Verksamhet Elnät Serviceavdelning Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken E3 BESLUTSFÖRSLAG Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010 Hållbar samhällsnytta Årsredovisning 2010 Åsa Westerberg mäter in en ny bredbandsförbindelse. Allt för att skapa bästa förutsättningar för Gävle Energis kunder inför framtiden. Innehåll 3 5 VD har ordet

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2013 VD Per Allerth har ordet Ett av bolagets mest händelserika år Innehållsförteckning vd har ordet 2013 får vi räkna in som ett av

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Inbjudan till Årsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma tis dagen den 21 maj 2014 kl. 18.00 på Mathias

Läs mer

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE Tekniska Verken Verksamhetsberättelse Miljöinformation för verksamhetsberättelse OMSLAG: Eco Vanilla 100 procent returfiber/boksomslag INLAGA: Cocoon FSC-certifierat Copyright

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg. Borås Stad Årsredovisning 2011 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011,

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer