BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:"

Transkript

1 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB Styrelsen föreslås besluta: Styrelsen fastställer sitt budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, och har tagit del av budgetförslagen 2013 för Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunstyrelsen angående godkännande av dotterbolagens budgetar. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Olsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/SH Programområde: 1 Handläggare: Jonny Ekunger, Datum/avdelningschef:

2

3 Budget 2013 Borås Energi och Miljö AB Sidan 1 av 22

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget Inledning och övergripande mål Organisation och handlingsplaner Utveckling Förutsättningar inför Ekonomiska mål Resultat Affärsområde Hushåll Affärsområde Biogas Affärsområde Energi Affärsområde Vatten och Avlopp Affärsområde Vattenkraft Affärsområde Återvinning Investeringar och avskrivningar Finansiering och räntor Möjligheter och hot Personal Större investeringsprojekt Resultat- och balansräkning, nyckeltal Budget 2012 Sidan 2 av 22

5 Budget Inledning och fokusområden Så här mitt under höstmånaderna när kvällarna är kyliga och dagarna krispiga, med en färgsprakande natur för ögonen kan vi bara konstatera att 2012 återigen har varit ett otroligt år. När vi genomför det årliga budgetarbetet är det både stimulerande och spännande. Stimulerande för att återuppleva allt vi åstadkommit under det gångna året och spännande då vi ser på framtidens stora möjligheter. Att sammanställa alla aktiviteter vi genomfört eller planlagt skulle uppta flera sidor och nästan bli lika långt som budgetdokumentet i sig, men låt oss bara ta ett axplock av det som genomförts. o o o o Vi har arbetat vidare med tillståndsansökan Energi och Miljöcenter (EMC) vilket ju är ett projekt som förhoppningsvis kommer att påverka Borås som marknadsplats i framtiden. Vi deltog för första gången i Almedalsveckan med mycket positiv respons. Vi fick förfrågan att delta, tack vare att vi uppmärksammats för vårt framgångsrika miljöarbete i Borås. Vi förbättrade Kretsloppsveckan ytterligare från en redan hög nivå och planeringen inför nästa år är redan igång. Kretsloppsveckan är en viktig arena för att kommunicera miljöbudskap med alla som bor och verkar i staden. Vi har ett mycket bra samarbete med våra partners avseende internationellt arbete. Men det viktigast av allt; vi har levererat värme, el, kyla, vatten samt tagit hand om Boråsarnas avfall dag ut och dag in, vecka efter vecka och månad efter månad på det för stunden mest resurseffektiva sättet. Att göra ovanstående aktiviteter samtidigt som vi är offensiva inför framtiden med en budget i balans är något jag är mycket glad för. Nu väntar fem tuffa år för oss, med stora investeringar och med händelser i vår omvärld som sannolikt kommer att påverka oss, både positivt och negativt. Exempelvis så kommer vi inte att få några elcertifikat efter den 1 januari 2013 vilket tillsammans med en otroligt låg ersättning för producerad el påverkar bolagets budget oerhört. Vi har minst lika många spännande utmaningar under 2013 som vi nu lämnar bakom oss. Låt oss få ge några exempel på utmaningar: o o o o Arbetet med att identifiera och genomföra synergi- och samordningseffekter kommer att fortgå med full kraft. Vi kommer att kvalitetscertifiera hela verksamheten enligt ISO Vi kommer också att införa LEAN på en av våra huvudprocesser i verksamheten. Risk- och säkerhetsarbetet kommer att utvecklas ytterligare och skalskyddet kring våra tekniska anläggningar skall stärkas. Arbetet med Borås avfallsplan kommer att vara en mycket central fråga. I denna skall framtidens avfallssystem projekteras så att Borås kan fortsätta resan mot ett hållbart samhälle. Sidan 3 av 22

6 o o Under 2013 kommer projektorganisationen för EMC att arbeta vidare med bland annat tekniska beskrivningar, upphandlingsunderlag, riskanalyser, finansiering och lönsamhetsberäkningar. Oavsett vad vi avser att göra för aktiviteter eller vilka anläggningar vi har till förfogande, så är personalen den viktigaste faktorn. Därför kommer vi att göra allt vad vi kan för att vår personal skall få harmoni i livet, dvs. att det är balans mellan arbete, familj och fritid. Då får vi en arbetsplats som även i fortsättningen kommer att vara känd för sin kompetens, samarbetsförmåga och engagemang. Våra handlingsplaner och den budget som läggs utefter dessa är vårt styrinstrument för de kommande fem åren. Vi i bolaget, från styrelse till affärsområdeschefer, är övertygade att vi lagt realistiska och framåtriktade planer samt en budget som är i balans. Vi är positiva inför framtiden men också ödmjuka då vi vet att omvärldens påverkan kan vara stark. Vår ambition och strävan är dock, oavsett vad som händer, att Borås skall bli en fossilbränslefri kretsloppsstad där de som bor och verkar skall få en miljö som är världsunik. 2. Organisation och handlingsplaner Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i linje med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument, Handlingsplan , utgör basen i den fortsatta utvecklingen och ligger till grund för 2013 års drift- och investeringsbudget. Den operativa delen av bolaget utgörs av sex affärsområden. Denna organisation är kompletterad med tre operativa stödfunktioner samt fem strategiska funktioner. Den strategiska delen av organisationen utgörs av den övergripande ledningen och funktioner för strategiska framtidsfrågor. Organisationsstruktur 2013: Affärsområden: Hushåll Biogas Energi Vatten och Avlopp (VA) Vattenkraft Återvinning Stödfunktioner till Affärsområden: Ekonomi/IT/Upphandling Underhållsavdelning Försäljning Ledning och strategi: VD Strategisk Utveckling Personalutveckling Projektavdelning Kommunikation Budget 2013 Sidan 4 av 22

7 Organisationsförändringar Gässlösa avloppsreningsverk tillhörande VA har en biogasproduktion som under 2011 organiserades under affärsområde Biogas. Gränsdragningen mellan affärsområden har under 2012 utvecklas och förfinats. Vi har under 2012 påbörjat arbetet med att utveckla en intern underhållsavdelning. Underhållsavdelningen har ansvar för att införa livslängdsprogram för våra anläggningar samt att planera förebyggande och avhjälpande underhåll på dessa. 3. Utveckling 2012 Bolaget har under året haft fokus på i huvudsak följande: Ledningsorganisation Under 2012 har vi haft fokus på att renodla ledningsorganisationen för Miljö, Kvalitet och Säkerhet. Fortsatt arbete mot en övergripande ISO 9000 certifiering av samtliga verksamheter i bolaget har genomförts. Bolagets verksamhet har tidigare certifierats mot miljöstandarden, ISO 14001, och arbetsmiljöstandarden, OHSAS Vi har färdigställt en företagsövergripande riskhanteringsrutin med regelbunden rapportering till ledning och styrelse angående riskförebyggande åtgärder i verksamheten. Vi har påbörjat ett stort arbete med att utöka skalskydd av våra anläggningar och säkerhetsarbete med bl. a införande av id-styrt inpasseringssystem till våra anläggningar. Arbetet innebär även en översyn av informationssäkerhet. Borås Energi och Miljö har under 2012 fått ansvaret för att ta fram och genomföra aktiviteter i enlighet med den av KF tagna avfallsplanen för Borås Stad. Vi kommer att har fokus på att utveckla Borås i riktning mot ett hållbart samhälle, genom att förebygga uppkomst av avfall, öka återanvändningen, öka materialåtervinningen och även se hur avfallshanteringen i Borås kan effektiviseras och samtidigt göras än mer attraktivt för invånarna. Under 2013 skall en regional avfallsplan med gemensamma mål och aktiviteter färdigställas för Sjuhärad. Ett nytt diarie- och arkivsystem har implementerats under året. Energi- och Miljöcenter En projektorganisation har tillsatts och tillståndsansökan har lämnats in. Projektet har till uppgift att ta fram tillstånd, kalkyler och investeringskostnad för att skapa ett beslutsunderlag för byggnation av ett avloppsreningsverk och ett kraftvärmeverk. Internationella verksamheter Vi har under året tagit fram ett utbildningserbjudande till dels Waste Recoverys kunder, och dels till våra egna kunder på den internationella arenan. Vi har haft besök av konsuler, politiker, tjänstemän och entreprenörer från olika delar av Brasilien och Sydamerika. 14 tjänstemän från St.Catarina-regionen i Brasilien genomgår Waste Recoverys utbildningsprogram i Borås. Vi har deltagit i projekt "Waste to Value & Demo Environment i Indonesien. Budget 2013 Sidan 5 av 22

8 Vindkraft Vi fortsätter projektet med vindkraftsparkerna. Under året har vi fått tillstånd att bygga 4 verk i Rångedala, men som nu har överklagats. Hälsoprojekt Ett hälsoprojekt för all personal har påbörjats med friskvårdsaktiviteter och kommer att fortsätta till våren Ekonomi Vi har under året haft fortsatt bra produktion och leverans av biogas från båda våra anläggningar på Gässlösa och Sobacken. Biogasproduktionen har under en längre period varit stabil vilket har möjliggjort en utveckling av biogasanläggningen med en ny uppgraderingsanläggning. Anläggningen innebär att vi kan leverera mer Fordonsgas och minska användningen av LNG(naturgas) Tidigare under året har bolaget erhållit 4,8 mnkr i extra ordinära intäkter bestående av återbäring av elskatt för biogasproduktion. Under januari månad inträffade en brand på Ryaverket. Driftsstörningen bidrog till ökade bränslekostnader med 7,3 mnkr. Resterande avvikelse för bränsle och material vi haft under året beror till största delen av att februari månad var mycket kall och fossila bränslen användes för att upprätthålla leveranser, detta bidrog till höga inköpskostnader och skatter för fossilt bränsle. Vi har under året haft mer försäljning av fjärrvärme då det hittills varit kallare än ett normalår. Produktions volymen av el håller budget men elpriset har hittills under året varit under budgeterade värden. Elpriset har påverkat utfallet negativt och är med dagens nivåer ca 15 mnkr lägre än budget för hela De låga elpriserna förväntas fortsätta under Marknadspriset på producerade elcertifikat var inledningsvis en bra bit lägre än budget men under sensommaren har marknadsnoteringen närmat sig lagd budget. Vi har under året producerat mer certifikat än planerat vilket innebär att trots lågt markandspris ligger vi något över budget. Under 2013 har vi ingen rätt att producera mer elcertifikat vilket innebär minskade intäkter med ca 15 mnkr i dagens marknadsnotering. Vi har ett lager av elcertifikat från föregående år. Detta lager kan vi avsätta vid bra marknadsnoteringar. Under perioden har den uppåtgående pristrenden på biobränsle brutits vilket kommer att påverka ekonomin positivt vid den kommande säsongens upphandlingar. Under 2012 har vi fortsatt haft en bra utveckling för verksamhetsavfall, speciellt för deponimassor. Drift och underhåll för biogas, energi och VA har varit bättre än planerat och bidragit till en positiv utveckling av resultatet mot budget Ett åtgärdsprogram togs fram under våren för att återhämta de negativa avvikelserna mot budget vi hade inledningsvis. Ett antal aktiviteter genomfördes för att öka resultatet/prognosen 2012, vilket gett resultat både på intäkt och kostnadssidan. Budget 2013 Sidan 6 av 22

9 För 2012 budgeterades intäkterna till 900 mnkr. Prognosen för året uppgår till 910 mnkr. Avvikelsen mot budget beror i huvudsak på att intäkter för fjärrvärme, avfall och fordonsgas beräknas bli bättre än budget elintäkter beräknas bli sämre än budget på grund av lågt elpris. Intäktsprognos för hushållsavfallstjänster och VA-tjänster är lika med budget. Prognosen för kostnader är beräknad till 17,9 sämre än budget där bränslekostnader och materialkostnader är sämre än budget och kostnader för drift är bättre än budget. Reparationer och underhåll av anläggningstillgångar är beräknad till sämre än budget bl. a beroende av branden på Ryaverket och övriga externa kostnader sämre än budget. Avskrivningar för året har en prognos bättre än budget beroende på beslut om utrangeringar vid bokslutet för år Finansiella kostnader beräknas att bli bättre än budget då räntorna har varit lägre under året. Resultatet för den löpande verksamheten beräknas för helåret bli 37,3 mnkr vilket är 2,9 mnkr sämre än budget och en ökning med ca 6 mnkr från föregående prognos. 4. Förutsättningar inför 2013 Avfallsmängderna från hushåll bedöms till samma volymer som för budget Avfall till deponi och behandling av förorenade massor beräknas för budget 2013 ligga på samma nivå som tidigare år. Fjärrvärmeleveranserna har beräknats enligt ett genomsnittligt faktiskt utfall för samt prognostiserat utfall för Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och beräknade nyttjandetider. Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet har gjorts utifrån erfarenheter från 2011 och 2012 med beaktande av de revisionsaktiviteter som planeras under året. 5. Ekonomiska mål 2013 Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är: Avkastning på eget kapital 10 % Soliditet % Genom lånefinansiering av investeringar de senaste åren är bolagets finansiella struktur svag med en soliditet på ca 10 %. För att under en 5-årsperiod nå målet med en soliditet på 22,5 % krävs ett genomförande av ett antal aktiviteter som är presenterade i bolagets 5-åriga handlingsplaner. Budget 2013 Sidan 7 av 22

10 Resultatkravet har fördelats på Affärsområdena. Affärsområdenas ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och utveckling. Målen för samtliga dessa parametrar skall vara uppnådda år 2017 och ingår därför som en väsentlig del i Affärsområdenas framtida planering. Vid formulering av målen på Affärsområdena har stödjande funktioner och ledningsfunktioner fördelats på Affärsområdena efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring detta kommer att utvecklas kontinuerligt. Budgeten för 2013 ger en avkastning på 20,7 % på eget kapital och en soliditet på 11,2 %. 6. Resultat 2013 Beräknad omsättning i budget 2013 är totalt sett 28,4 mnkr mer än för budget Prisökningar genomförs för fjärrvärme med 7 % och taxan för VA med 5 %. Renhållningstaxan lämnas oförändrad under Priset för Fordonsgas är kopplat till priset på bensin och varierar under året. Prognosen för 2012 visar en omsättning på 10,1 mnkr över budget. Det förklaras dels av att AO Energi har ökade intäkter för fjärrvärme men även att både avfallsintäkterna och intäkterna för fordonsgas är mer än beräknat. Budgeterade större intäktsförändringar för 2013 i jmf med budget 2012: Ökad försäljning till stadsbussar samt ökad försäljning vid publika tankstationer ger ökade intäkter för fordonsgas med 5,5 mnkr. Elpriserna är lägre än inför budget 2012 och ger en minskad elintäkt på 17 mnkr. Vi tappar inför 2013 vår intäkt för elcertifikat vilket minskar resultat med 16 mnkr. Beräknade intäkter för Fjärrvärme är 35 mnkr mer än inför En del av höjningen är en prisökning på 7 %. Intäkter för VA ökar med 7 mnkr då en taxehöjning kommer att införas med 5 %. Intäkter för egna investeringar ökar med 5 mnkr. Intäkter för behandlingsavgifter och avfall ökar med 4 mnkr. Övriga intäkter ökar med 4,5 mnkr. Affärsområde, Omsättning Budget Omsättning Prognos Omsättning Budget mnkr Hushåll 89,6 89,6 91,8 Biogas 66,6 75,7 60,5 Energi 565,0 571,4 578,3 Vatten och avlopp 162,8 162,8 163,7 Vattenkraft 17,2 17,2 13,6 Återvinning 106,0 107,0 87,4 Eliminering internt -107,2-113,6-66,9 Summa 900,0 910,1 928,4 Budget 2013 Sidan 8 av 22

11 Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 714,2 mnkr vilket är 22,6 mnkr högre än budget Budgeterade större kostnadsförändringar 2013 i jmf med budget 2012: Bränslekostnaderna beräknas bli 3,1 mnkr lägre än förra årets budget beroende på ny strategi för inköp av biobränsle i egen regi. Detta trots att de fossila bränslena som olja och gasol ökar i pris. Inköp av varor och material till produktion ökar 15 mnkr mot föregående år. Ökningen återfinns på Affärsområde VA men även för ökad produktion av fjärrvärme, fordonsgas och behandlingstjänster av avfall. Energikostnaderna minskar med 3 mnkr. Beroende på elpris men även åtgärder för att minska företagets energiförbrukning. Reparations- och underhållskostnaderna minskar med 4 mnkr. Transporterna ökar med 1,5 mnkr mot föregående år då vi inför 2013 inte har möjlighet att förnya bilparken fullt ut. Personalkostnaderna ökar med 10 mnkr beroende på ca 10 tillkommande årsarbetare samt nästa års löneökning Övriga kostnader med 7,2 mnkr. Allmän inflation ökar kostnaderna med ca 2 % och löneökningar ingår med 3 %. Driftresultatet förbättras i jmf med budget 2012 med 3 mnkr. Resultatet för företaget uppgår i budget 2013 till 50,1 mnkr vilket är en ökning jämfört med budget 2012 på totalt 9,9 mnkr. Affärsområde, mnkr Resultat Budget 2012 Resultat Prognos 2012 Resultat Budget 2013 Hushåll 2,2 2,2 0,7 Biogas -2,3 2,2 3,5 Energi 21,4 6,0 26,7 Vatten och avlopp 11,7 13,7 14,0 Vattenkraft 4,0 3,6 4,3 Återvinning 8,7 9,0 7,5 Gemensamt -5,5 0,6-3,6 Summa 40,2 37,3 53,1 Budget 2013 Sidan 9 av 22

12 7. Affärsområde Hushåll Affärsområdet står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområde Hushåll omfattar avfallsinsamling, invägning och kontroll, optisk sortering samt tömning av slam och fettavskiljare. Mängden svarta och vita påsar till sorteringsanläggningen från hämtningen i sopkärl från hushållen i Borås är beräknad till ca ton. Till detta kommer avfall från hushållen som har sopsug som insamlingssystem. Detta beräknas till ca 500 ton. Affärsområdet kommer att utföra ca 6000 slamtömningar hos kunder. Avfallstaxan är oförändrad inför Under 2013 är målet att sänka förbrukningen av soppåsar med 2 %. Prisökningen är oförändrad i budget. Ny upphandling under året kan emellertid förändra kostnaden. Intäkterna budgeteras 2013 till 91,7 mnkr och kostnaderna till 90,1 mnkr samt 0,9 mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 0,7 mnkr. Tidigare års underskott från Gässlösa deponi och löpande analyser av gamla deponier är i 2013 års budget beräknad till 1,7 mnkr. Kostnader för hantering av avfallsplanen 2013 är budgeterad till 1,5 mnkr. Affärsområdet har 30 anställda. AO Hushåll mnkr 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Re sultat 8. Affärsområde Biogas Affärsområdet står för ca 6 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och gasförsäljning vid tankställena Gässlösa, Sobacken, Hulta och Åhaga samt Borås Lokaltrafiks bussdepå på Strömsdal. Biogasförsäljningen budgeteras till Nm 3 vilket är en ökning med Nm 3 jämfört med budget Den budgeterade volymen ger en Budget 2013 Sidan 10 av 22

13 ökning med 6 mnkr mot budget Den ökade volymen beror på våra kunders utveckling/satsning på biogas samt en intern utveckling av vår biogaspark. Intäkterna 2013 budgeteras till 60,5 mnkr och kostnaderna till 40,2 mnkr. Affärsområdet bär kapitalkostnader på 16,8 mnkr varav 13,5 mnkr är avskrivningar. Budgeterat resultat uppgår till 3,5 mnkr. Resultatbudgeten för 2012 uppgår till 2,2 mnkr vilket innebär att resultatförbättringen 2012 är 5,7 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på ökad produktion och ökad försäljning av gas. Affärsområdet har 8 anställda. AO Biogas 5,0 mnkr 0,0-5,0-10,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B -15,0-20,0 Resultat 9. Affärsområde Energi Affärsområdet står för ca 56 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och processånga. Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2013 beräknas uppgår till 649 (få 640) GWh. Budgeterad elproduktion från Ryaverket uppgår till 145 (få 144) GWh. Inga el-certifikat kommer att produceras för år De certifikat som finns i lager har bedömts till 175 kr/certifikat. Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,1 (få 8,0) GWh. Marknadspriserna har vid budgettillfället beräknats enligt Nordpools terminspriser. Priserna för fjärrvärme höjs med 7 % motsvarande 28 mnkr. Budget 2013 Sidan 11 av 22

14 Intäkterna i budget för år 2013 uppgår till 578,3 mnkr och kostnaderna till 446,2 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 105,4 det ger ett budgeterat resultat på 26,7 mnkr. Affärsområdet har 15 anställda. AO Energi mnkr 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat 10. Affärsområde Vatten och Avlopp Affärsområdet står för ca 16 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar Sjöbo vattenreningsverk och Gässlösa avloppsreningsverk samt ledningsnät. VA taxans brukningsavgifter höjs med 5 %. Företaget får ett kommunbidrag för att täcka kostnader för brandvattenförsörjning samt dagvattenavledning från gator (som överstiger lokala områdens behov) motsvarande 4,0 mnkr. Intäkter uppgår till 163,7 mnkr Affärsområdet har budgeterade kostnader på 120,2 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 29,5 det ger ett budgeterat resultat på 14,0 mnkr. AO Vatten och Avlopp 40,0 30,0 mnkr 20,0 10,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat Budget 2013 Sidan 12 av 22

15 11. Affärsområde Vattenkraft Affärsområdet står för ca 2 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar vattenkraftstationerna i Haby/Hulta, Häggårda och Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i Hyltenäs som reglerar nivån i sjön Tolken. Budgeterad elproduktion uppgår till drygt 34 GWh och baseras på 5-årig genomsnitslig produktion. I budgetprocessen har Nordpools terminspriser har använts. Elintäkterna uppgår till 13,6 mnkr vilket är 3,6 mnkr mindre i jämförelse med budget Prognosen för elpriser är lägre än inför Affärsområdet har budgeterat 9,3 mnkr i kostnader. Det budgeterade resultatet uppgår till 4,3 mnkr. AO Vattenkraft 20,0 15,0 mnkr 10,0 5,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat 12. Affärsområde Återvinning Affärsområdet står för ca 10 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader. Under 2013 beräknas volymer för farligt avfall och återvinningsmaterial öka. Intäkterna budgeteras till 87,4 mnkr och kostnaderna till 79,9 mnkr. Resultatet budgeteras till 7,5 mnkr. Budget 2013 Sidan 13 av 22

16 Resultatförsämringen beror av ökade driftskostnader samt ökade kostnader för Återvinningsstationerna. Affärsområdet har 48 anställda. AO Återvinning 10,0 mnkr 5,0 0,0-5,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat 13. Investeringar och avskrivningar Investeringarna i budget 2013 uppgår till 166 mnkr. Nya investeringsprojekt 2013 framgår av sammanställningen under rubrik 18. Avskrivningarna inklusive 2013 års investeringar är beräknade till 124,6 mnkr. En ökning med 5,1 mnkr. 14. Finansiering och räntor Betalningsutfallen för investeringsprojekten är budgeterade till 150 mnkr. Enligt budget 2013 uppstår inget ytterligare finansieringsbehov. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när investeringsprojekten genomförs. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen inte ökas Räntekostnaderna 2013 beräknas minska med 11,5 mnkr till 36,5 mnkr. Den rörliga räntan har antagits ligga på 1,5 % + pålägg under året. Soliditeten är budgeterad till 11,2 %. Beräknat utfall 2012 är 10,8 %. Budget 2013 Sidan 14 av 22

17 15. Möjligheter och hot Under hösten 2012 har nedanstående SWOT tagits fram av bolagets styrelse samt affärsgrupp. Styrkor Långsiktig och finansiellt stark ägare, bolaget har ägarens förtroende Starkt varumärke Kretsloppsmodellen, attraktiva tjänster Kompetent personal och engagerad styrelse Svagheter Slitna anläggningar, höga UH-kostnader för att bibehålla hög tillgänglighet Bolagets finansiella ställning Personalbundet, nyckelpersoner Fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen Möjligheter Expandera nätverket, Högskolan i Borås, SP, FoU, regional samverkan Samförläggning av KVV och ARV Teknikutveckling, affärsutveckling och kostnadseffektivisering Marknadsföra och sälja kompetens om kretsloppsstaden, nationellt och internationellt Hot Politiska beslut, styrmedel, lagar Tillgång och efterfrågan på bränslen och substrat Extraordinära händelser, bränder och sabotage Konkurrens, produkter, tjänster, personal 16. Personal Lönekostnaderna inkl sociala avgifter och pensionskostnader är beräknade till 123 mnkr. Det är en ökning med 9,6 mnkr i jämförelse med budget för Personalbudgeten i övrigt omfattar företagshälsovård, friskvård och kompetensutveckling av personalen. Dessa kostnader uppgår ,5 mnkr. 17. Större investeringsprojekt Vi genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar och nät. Var och en av våra investeringar lyfts separat för beslut vid aktuellt tillfälle. Investeringarna förbereds inför beslut med underlag och kalkyler. För att planera kostnader inför varje budgetår läggs en plan för att kunna beräkna preliminära kapitalkostnader. För större planerade investeringar se bilaga 1. Budget 2013 Sidan 15 av 22

18 18. Resultat- och balansräkning Resultat per Affärsområde,mnkr Intäkter Kostnader Kapitalkostn Resultat Hushåll 91,7-90,1-0,9 0,7 Biogas 60,5-40,2-16,8 3,5 Energi 578,3-446,2-105,4 26,7 Vatten oc h avlopp 163,7-120,2-29,5 14,0 Vattenkraft 13,6-8,7-0,6 4,3 Återvinning 87,4-75,6-4,3 7,5 Gemensamt o eliminering -66,8 66,8-3,6-3,6 Totalt Borås Energi och Miljö 928,4-714,2-161,1 53,1 Budget Prognos Budget Resultaträkning, mnkr Borås Energi och Miljö AB totalt Intäkter Avfallshantering 159,4 161,3 163,9 Fordonsgas 34,1 36,3 39,8 El 81,1 69,4 64,2 Elcertifikat 16,3 16,9 0,0 Fjärrvärme 422,4 430,0 457,8 Fjärrkyla 8,3 9,2 9,0 Tjänster o entreprenader 17,7 17,7 19,4 Vatten oc h avlopp 148,0 148,0 155,0 Aktiverat arbete 4,5 7,6 9,5 Övriga intäkter 8,2 13,7 9,8 Summa intäkter 900,0 910,1 928,4 Kostnader Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska -368,9-377,7-381,3 Energi för drift -50,7-50,7-47,9 Reparationer och underhåll -58,9-66,9-54,5 Transportmedel -20,7-21,7-22,3 Övriga externa kostnader -75,9-75,9-81,3 Personalkostnader -116,5-116,5-126,9 Summa kostnader -691,6-709,4-714,2 Driftsresultat 208,4 200,7 214,2 % av intäkter 23,2% 22,1% 23,1% Kapitalkostnader Avskrivningar -119,5-119,5-124,6 Räntor -48,7-44,0-36,5 Summa kapital -168,2-163,5-161,1 Resultat efter kapital 40,2 37,2 53,1 Budget 2013 Sidan 16 av 22

19 Budget Prognos Budget Balansräkning, mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar 1 607, , ,0 Lager och pågående arbeten 17,0 20,0 30,0 Fordringar 240,0 205,5 210,0 Summa tillgångar 1 864, , ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 44,0 50,0 50,0 Obesk attade reserver 204,0 220,0 250,0 Räntedragande skulder 1 186, , ,0 Icke räntedragande skulder 430,0 440,5 440,0 Summa skulder och eget kapital 1 864, , ,0 Avkastning på eget kapital 20,0% 17,0% 21,9% Soliditet 10,4% 10,8% 11,2% Budget Investeringar, mnkr 2013 Investeringar i egen regi Reinvesteringar i anläggningar 12,0 Strategiska nätinvesteringar 3,5 Reinvesteringar fjärrvärmenät 4,0 Förtätning Fjärrvärme 17,8 Förtätning Fjärrkyla 2,5 Reinvesteringar VA 16,0 Förtätning VA 2,0 Vattentäkt Dalsjöfors 3,0 Vattensotning PVA 1,5 Processsystem Fristad 2,5 Processsystem Cactus 2,0 Beredning mark Sobacken 5,0 Lager Bioolja 2,5 Fjärrkyla Ryaverket 10,0 Bottentätning 1A 3,0 Reinvestering Ulricehamnsvägen 1,8 Reinvestering Allégatan 7,0 Reinvestering Ericsson 4,5 Överföringsledning Sandhult till Hedared 20,1 Överföringsledning Långesten till Sparsör 3,0 Tillskottsvatten Dalsjöfors 3,0 Tillskottsvatten Sjöbo 3,1 Viareds sommarstad 11,0 Viareds strand 4,0 Säkerhetsåtgärder Dricksvatten 2,0 Reinvestering Sjöbogatan oml VA-ledningar 3,1 Tillskottsvatten övrigt 4,0 Exploatering och omvandlingsområden VA 10,0 Reservdelar/inventarier 2,2 Summa 166,1 Budget 2013 Sidan 17 av 22

20 Bilaga 1 Reinvesteringar Löpande investeringar i egna anläggningar. (arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet) Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 12 mnkr. Strategiska nätinvesteringar fjärrvärme och fjärrkyla Strategiska investeringar avser sådana investeringar som kan uppkomma i samband med anslutning av nya kunder. Dessa investeringar kan vara ökning av dimensioner av stamnätet för framtida potentiella kunder än vad som krävs för aktuell kund. Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,5 mnkr. Reinvesteringar Fjärrvärmenät Löpande investeringar i befintligt fjärrvärmenät. (arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet). Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 4 mnkr. Förtätning Fjärrkyla Förtätning fjärrkyla avser utbyggnad av fjärrkylanätet samt anslutning av kunder. Investeringspotentialen beräknas till 2,5 mnkr. Förtätning Fjärrvärme Förtätning fjärrvärme avser utbyggnad av fjärrvärmenätet samt anslutning av kunder. Investeringspotentialen beräknas till 18 mnkr. Reinvestering fjärrvärmeledning, Allégatan Ledningen är en huvudledning och försörjer södra delen av staden med fjärrvärme, ledningen är bitvis i dåligt kondition, reparation har utförts vid flertalet tillfällen de senaste åren, ledningen ligger i hårdgjorda ytor (gatsten) och har hög trafikintensitet. Reinvestering avser utbyte av ca 350 meter ledning. Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,0 mnkr. Reinvestering fjärrvärmeledning, LM-Ericsson Ledningen är en huvudledning och försörjer västra delen av staden med fjärrvärme, ledningen i dåligt kondition, reparation har utförts vid ett flertal tillfällen de senaste åren, ledningen ligger delvis i sankmark. Tjockleksmätning av mediaröret visar på stora rostangrepp på rören. Reinvesteringen avser utbyte av ca 600 meter ledning. Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,5 mnkr. Reinvestering av fjärrvärmeledning, Ulricehamnsvägen Ledningen är en huvudledning och försörjer östra delen av staden med fjärrvärme, ledningen är i dålig kondition och reparation har utförts vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Ledningen har även blivit översvämmat/dränkt ett antal gånger. Tjockleksmätning av mediaröret visar på stora rostangrepp. Reinvesteringen avser utbyte av ca 700 meter, den totala kostnaden uppgår till 7,5 mnkr. Denna investering var upptagen i 2008 års investeringsbudget med 5,8 mnkr. Vi har avvaktat att genomföra reinvesteringen och valt att reparera vid de tillfällen som det har uppstått läckor. Reinvestering avser längre sträcka än vad som var avsikten Totala ytterligare investeringsbehovet uppskattas till 1,8 mnkr. Budget 2013 Sidan 18 av 22

2013-12-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2013-12-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2013-12-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013, kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1. BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2015 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag,, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, Industribyggnader

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 3. BESLUTSFÖRSLAG Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 Styrelsen föreslås besluta: Förslag till preliminära koncernbidrag fastställs. 20140120 Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt

Läs mer

2015-12-04. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-12-04. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-12-04 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 14 december 2015, kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 4. BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2016 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolag,

Läs mer

Borås en stad som växer

Borås en stad som växer Borås en stad som växer Mindre orter 8% Landsbygd 10% Service orterna 17% 110 000 invånare (2016) Borås tätort 65% Borås Stad imorgon 30 000 fler invånare 2035 Kraftigast tillväxt i staden och i serviceorterna.

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-12.10 2011-12-20 165 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Borås Stad BUDGET 2016. för de kommunala bolagen

Borås Stad BUDGET 2016. för de kommunala bolagen Borås Stad BUDGET 2016 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2015-12-31 Eolus 6 AB På omslaget syns Sobacken som det kan se ut när Borås Energi och Miljö AB byggt nytt kraftvärmeoch avloppsreningsverk.

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Tertialbokslut Jämte prognos 1

Tertialbokslut Jämte prognos 1 7. Tertialbokslut 1 2017 Jämte prognos 1 Kapellskärs Hamn AB 2017-05-30 KAPHAB 2017-05-30 Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017 I gällande arbetsordning finns bland

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2016-12-02 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 12 december 2016, kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

4 juni 2007 Sol i fjärrvärme

4 juni 2007 Sol i fjärrvärme En stark miljöprofil!!! 3000 Svavel NOX Fossil CO2 350000 2500 300000 250000 2000 200000 1500 150000 1000 100000 500 50000 0 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Öppen presentation. Forsbacka Biogas

Öppen presentation. Forsbacka Biogas Öppen presentation Forsbacka Biogas Presentationen är anpassad för att denna handling inte ska behöva sekretessbeläggas. Mer detaljerad information presenteras separat. Uppdaterad. 2015-06-08 Agenda Kort

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde.

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. KALLELSE 1 (2) 2014-03-07 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR MILJÖLÖSNING - EN REINVESTERING FÖR NÄSTA GENERATION»» Infrastrukturen för värme, el

Läs mer

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Vi tittar på Kan vi leverera hälsomässigt säkert vatten idag och i framtiden? Status,

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Fakta. Affärsområde Produktion - Avfalls- och Fjärrvärmeproduktion. Affärsområde Support - Service och underhåll av anläggningar

Fakta. Affärsområde Produktion - Avfalls- och Fjärrvärmeproduktion. Affärsområde Support - Service och underhåll av anläggningar Gunilla Holmberg VD Hässleholms kommun Fakta Affärsområde Produktion - Avfalls- och Fjärrvärmeproduktion Affärsområde Support - Service och underhåll av anläggningar Omsättning 280 miljoner SEK 70 anställda

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr

Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr Hållbarhetsindex Anknytning till strategiska dokument VA-planen: De senaste åren har förnyelsetakten

Läs mer

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö 1 Ny regleringsmodell från 2012 Fyraåriga regleringsperioder Ansökan om tillåten intäkt och beslut av Energimarknadsinspektionen (EI) ska ske i förväg, utvärdering

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Utlåtande 2016:196 RV (Dnr 133-1500/2016) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Taxa

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB

Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB 4 b BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Hur arbetar Dalkia med underhåll? av Kerstin Nordgren, Dalkia

Hur arbetar Dalkia med underhåll? av Kerstin Nordgren, Dalkia Hur arbetar Dalkia med underhåll? av Kerstin Nordgren, Dalkia Svensk Fjärrvärme, Distributionsdagarna 2015 Göteborg 2015-01-28 Presentation av Dalkia, en del av Veolia-koncernen Dalkia s syn på underhåll

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna Lena Blad, Gästrike Vatten Chef Teknik & Utveckling Bildades 1 maj 2008 VA samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

A talsbilaga 4. Slutrapport för projekt Inom MljömIIjarden? Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan? 457-4633/2004

A talsbilaga 4. Slutrapport för projekt Inom MljömIIjarden? Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan? 457-4633/2004 ' {, IS / A talsbilaga 4 Slutrapport för projekt Inom MljömIIjarden? Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan? 457-4633/2004 Projektets nummer och namns A70 Förstudie - Sammankoppling av fjärrvärmesystem

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer