BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:"

Transkript

1 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB Styrelsen föreslås besluta: Styrelsen fastställer sitt budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, och har tagit del av budgetförslagen 2013 för Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunstyrelsen angående godkännande av dotterbolagens budgetar. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Olsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/SH Programområde: 1 Handläggare: Jonny Ekunger, Datum/avdelningschef:

2

3 Budget 2013 Borås Energi och Miljö AB Sidan 1 av 22

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget Inledning och övergripande mål Organisation och handlingsplaner Utveckling Förutsättningar inför Ekonomiska mål Resultat Affärsområde Hushåll Affärsområde Biogas Affärsområde Energi Affärsområde Vatten och Avlopp Affärsområde Vattenkraft Affärsområde Återvinning Investeringar och avskrivningar Finansiering och räntor Möjligheter och hot Personal Större investeringsprojekt Resultat- och balansräkning, nyckeltal Budget 2012 Sidan 2 av 22

5 Budget Inledning och fokusområden Så här mitt under höstmånaderna när kvällarna är kyliga och dagarna krispiga, med en färgsprakande natur för ögonen kan vi bara konstatera att 2012 återigen har varit ett otroligt år. När vi genomför det årliga budgetarbetet är det både stimulerande och spännande. Stimulerande för att återuppleva allt vi åstadkommit under det gångna året och spännande då vi ser på framtidens stora möjligheter. Att sammanställa alla aktiviteter vi genomfört eller planlagt skulle uppta flera sidor och nästan bli lika långt som budgetdokumentet i sig, men låt oss bara ta ett axplock av det som genomförts. o o o o Vi har arbetat vidare med tillståndsansökan Energi och Miljöcenter (EMC) vilket ju är ett projekt som förhoppningsvis kommer att påverka Borås som marknadsplats i framtiden. Vi deltog för första gången i Almedalsveckan med mycket positiv respons. Vi fick förfrågan att delta, tack vare att vi uppmärksammats för vårt framgångsrika miljöarbete i Borås. Vi förbättrade Kretsloppsveckan ytterligare från en redan hög nivå och planeringen inför nästa år är redan igång. Kretsloppsveckan är en viktig arena för att kommunicera miljöbudskap med alla som bor och verkar i staden. Vi har ett mycket bra samarbete med våra partners avseende internationellt arbete. Men det viktigast av allt; vi har levererat värme, el, kyla, vatten samt tagit hand om Boråsarnas avfall dag ut och dag in, vecka efter vecka och månad efter månad på det för stunden mest resurseffektiva sättet. Att göra ovanstående aktiviteter samtidigt som vi är offensiva inför framtiden med en budget i balans är något jag är mycket glad för. Nu väntar fem tuffa år för oss, med stora investeringar och med händelser i vår omvärld som sannolikt kommer att påverka oss, både positivt och negativt. Exempelvis så kommer vi inte att få några elcertifikat efter den 1 januari 2013 vilket tillsammans med en otroligt låg ersättning för producerad el påverkar bolagets budget oerhört. Vi har minst lika många spännande utmaningar under 2013 som vi nu lämnar bakom oss. Låt oss få ge några exempel på utmaningar: o o o o Arbetet med att identifiera och genomföra synergi- och samordningseffekter kommer att fortgå med full kraft. Vi kommer att kvalitetscertifiera hela verksamheten enligt ISO Vi kommer också att införa LEAN på en av våra huvudprocesser i verksamheten. Risk- och säkerhetsarbetet kommer att utvecklas ytterligare och skalskyddet kring våra tekniska anläggningar skall stärkas. Arbetet med Borås avfallsplan kommer att vara en mycket central fråga. I denna skall framtidens avfallssystem projekteras så att Borås kan fortsätta resan mot ett hållbart samhälle. Sidan 3 av 22

6 o o Under 2013 kommer projektorganisationen för EMC att arbeta vidare med bland annat tekniska beskrivningar, upphandlingsunderlag, riskanalyser, finansiering och lönsamhetsberäkningar. Oavsett vad vi avser att göra för aktiviteter eller vilka anläggningar vi har till förfogande, så är personalen den viktigaste faktorn. Därför kommer vi att göra allt vad vi kan för att vår personal skall få harmoni i livet, dvs. att det är balans mellan arbete, familj och fritid. Då får vi en arbetsplats som även i fortsättningen kommer att vara känd för sin kompetens, samarbetsförmåga och engagemang. Våra handlingsplaner och den budget som läggs utefter dessa är vårt styrinstrument för de kommande fem åren. Vi i bolaget, från styrelse till affärsområdeschefer, är övertygade att vi lagt realistiska och framåtriktade planer samt en budget som är i balans. Vi är positiva inför framtiden men också ödmjuka då vi vet att omvärldens påverkan kan vara stark. Vår ambition och strävan är dock, oavsett vad som händer, att Borås skall bli en fossilbränslefri kretsloppsstad där de som bor och verkar skall få en miljö som är världsunik. 2. Organisation och handlingsplaner Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i linje med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument, Handlingsplan , utgör basen i den fortsatta utvecklingen och ligger till grund för 2013 års drift- och investeringsbudget. Den operativa delen av bolaget utgörs av sex affärsområden. Denna organisation är kompletterad med tre operativa stödfunktioner samt fem strategiska funktioner. Den strategiska delen av organisationen utgörs av den övergripande ledningen och funktioner för strategiska framtidsfrågor. Organisationsstruktur 2013: Affärsområden: Hushåll Biogas Energi Vatten och Avlopp (VA) Vattenkraft Återvinning Stödfunktioner till Affärsområden: Ekonomi/IT/Upphandling Underhållsavdelning Försäljning Ledning och strategi: VD Strategisk Utveckling Personalutveckling Projektavdelning Kommunikation Budget 2013 Sidan 4 av 22

7 Organisationsförändringar Gässlösa avloppsreningsverk tillhörande VA har en biogasproduktion som under 2011 organiserades under affärsområde Biogas. Gränsdragningen mellan affärsområden har under 2012 utvecklas och förfinats. Vi har under 2012 påbörjat arbetet med att utveckla en intern underhållsavdelning. Underhållsavdelningen har ansvar för att införa livslängdsprogram för våra anläggningar samt att planera förebyggande och avhjälpande underhåll på dessa. 3. Utveckling 2012 Bolaget har under året haft fokus på i huvudsak följande: Ledningsorganisation Under 2012 har vi haft fokus på att renodla ledningsorganisationen för Miljö, Kvalitet och Säkerhet. Fortsatt arbete mot en övergripande ISO 9000 certifiering av samtliga verksamheter i bolaget har genomförts. Bolagets verksamhet har tidigare certifierats mot miljöstandarden, ISO 14001, och arbetsmiljöstandarden, OHSAS Vi har färdigställt en företagsövergripande riskhanteringsrutin med regelbunden rapportering till ledning och styrelse angående riskförebyggande åtgärder i verksamheten. Vi har påbörjat ett stort arbete med att utöka skalskydd av våra anläggningar och säkerhetsarbete med bl. a införande av id-styrt inpasseringssystem till våra anläggningar. Arbetet innebär även en översyn av informationssäkerhet. Borås Energi och Miljö har under 2012 fått ansvaret för att ta fram och genomföra aktiviteter i enlighet med den av KF tagna avfallsplanen för Borås Stad. Vi kommer att har fokus på att utveckla Borås i riktning mot ett hållbart samhälle, genom att förebygga uppkomst av avfall, öka återanvändningen, öka materialåtervinningen och även se hur avfallshanteringen i Borås kan effektiviseras och samtidigt göras än mer attraktivt för invånarna. Under 2013 skall en regional avfallsplan med gemensamma mål och aktiviteter färdigställas för Sjuhärad. Ett nytt diarie- och arkivsystem har implementerats under året. Energi- och Miljöcenter En projektorganisation har tillsatts och tillståndsansökan har lämnats in. Projektet har till uppgift att ta fram tillstånd, kalkyler och investeringskostnad för att skapa ett beslutsunderlag för byggnation av ett avloppsreningsverk och ett kraftvärmeverk. Internationella verksamheter Vi har under året tagit fram ett utbildningserbjudande till dels Waste Recoverys kunder, och dels till våra egna kunder på den internationella arenan. Vi har haft besök av konsuler, politiker, tjänstemän och entreprenörer från olika delar av Brasilien och Sydamerika. 14 tjänstemän från St.Catarina-regionen i Brasilien genomgår Waste Recoverys utbildningsprogram i Borås. Vi har deltagit i projekt "Waste to Value & Demo Environment i Indonesien. Budget 2013 Sidan 5 av 22

8 Vindkraft Vi fortsätter projektet med vindkraftsparkerna. Under året har vi fått tillstånd att bygga 4 verk i Rångedala, men som nu har överklagats. Hälsoprojekt Ett hälsoprojekt för all personal har påbörjats med friskvårdsaktiviteter och kommer att fortsätta till våren Ekonomi Vi har under året haft fortsatt bra produktion och leverans av biogas från båda våra anläggningar på Gässlösa och Sobacken. Biogasproduktionen har under en längre period varit stabil vilket har möjliggjort en utveckling av biogasanläggningen med en ny uppgraderingsanläggning. Anläggningen innebär att vi kan leverera mer Fordonsgas och minska användningen av LNG(naturgas) Tidigare under året har bolaget erhållit 4,8 mnkr i extra ordinära intäkter bestående av återbäring av elskatt för biogasproduktion. Under januari månad inträffade en brand på Ryaverket. Driftsstörningen bidrog till ökade bränslekostnader med 7,3 mnkr. Resterande avvikelse för bränsle och material vi haft under året beror till största delen av att februari månad var mycket kall och fossila bränslen användes för att upprätthålla leveranser, detta bidrog till höga inköpskostnader och skatter för fossilt bränsle. Vi har under året haft mer försäljning av fjärrvärme då det hittills varit kallare än ett normalår. Produktions volymen av el håller budget men elpriset har hittills under året varit under budgeterade värden. Elpriset har påverkat utfallet negativt och är med dagens nivåer ca 15 mnkr lägre än budget för hela De låga elpriserna förväntas fortsätta under Marknadspriset på producerade elcertifikat var inledningsvis en bra bit lägre än budget men under sensommaren har marknadsnoteringen närmat sig lagd budget. Vi har under året producerat mer certifikat än planerat vilket innebär att trots lågt markandspris ligger vi något över budget. Under 2013 har vi ingen rätt att producera mer elcertifikat vilket innebär minskade intäkter med ca 15 mnkr i dagens marknadsnotering. Vi har ett lager av elcertifikat från föregående år. Detta lager kan vi avsätta vid bra marknadsnoteringar. Under perioden har den uppåtgående pristrenden på biobränsle brutits vilket kommer att påverka ekonomin positivt vid den kommande säsongens upphandlingar. Under 2012 har vi fortsatt haft en bra utveckling för verksamhetsavfall, speciellt för deponimassor. Drift och underhåll för biogas, energi och VA har varit bättre än planerat och bidragit till en positiv utveckling av resultatet mot budget Ett åtgärdsprogram togs fram under våren för att återhämta de negativa avvikelserna mot budget vi hade inledningsvis. Ett antal aktiviteter genomfördes för att öka resultatet/prognosen 2012, vilket gett resultat både på intäkt och kostnadssidan. Budget 2013 Sidan 6 av 22

9 För 2012 budgeterades intäkterna till 900 mnkr. Prognosen för året uppgår till 910 mnkr. Avvikelsen mot budget beror i huvudsak på att intäkter för fjärrvärme, avfall och fordonsgas beräknas bli bättre än budget elintäkter beräknas bli sämre än budget på grund av lågt elpris. Intäktsprognos för hushållsavfallstjänster och VA-tjänster är lika med budget. Prognosen för kostnader är beräknad till 17,9 sämre än budget där bränslekostnader och materialkostnader är sämre än budget och kostnader för drift är bättre än budget. Reparationer och underhåll av anläggningstillgångar är beräknad till sämre än budget bl. a beroende av branden på Ryaverket och övriga externa kostnader sämre än budget. Avskrivningar för året har en prognos bättre än budget beroende på beslut om utrangeringar vid bokslutet för år Finansiella kostnader beräknas att bli bättre än budget då räntorna har varit lägre under året. Resultatet för den löpande verksamheten beräknas för helåret bli 37,3 mnkr vilket är 2,9 mnkr sämre än budget och en ökning med ca 6 mnkr från föregående prognos. 4. Förutsättningar inför 2013 Avfallsmängderna från hushåll bedöms till samma volymer som för budget Avfall till deponi och behandling av förorenade massor beräknas för budget 2013 ligga på samma nivå som tidigare år. Fjärrvärmeleveranserna har beräknats enligt ett genomsnittligt faktiskt utfall för samt prognostiserat utfall för Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och beräknade nyttjandetider. Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet har gjorts utifrån erfarenheter från 2011 och 2012 med beaktande av de revisionsaktiviteter som planeras under året. 5. Ekonomiska mål 2013 Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är: Avkastning på eget kapital 10 % Soliditet % Genom lånefinansiering av investeringar de senaste åren är bolagets finansiella struktur svag med en soliditet på ca 10 %. För att under en 5-årsperiod nå målet med en soliditet på 22,5 % krävs ett genomförande av ett antal aktiviteter som är presenterade i bolagets 5-åriga handlingsplaner. Budget 2013 Sidan 7 av 22

10 Resultatkravet har fördelats på Affärsområdena. Affärsområdenas ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och utveckling. Målen för samtliga dessa parametrar skall vara uppnådda år 2017 och ingår därför som en väsentlig del i Affärsområdenas framtida planering. Vid formulering av målen på Affärsområdena har stödjande funktioner och ledningsfunktioner fördelats på Affärsområdena efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring detta kommer att utvecklas kontinuerligt. Budgeten för 2013 ger en avkastning på 20,7 % på eget kapital och en soliditet på 11,2 %. 6. Resultat 2013 Beräknad omsättning i budget 2013 är totalt sett 28,4 mnkr mer än för budget Prisökningar genomförs för fjärrvärme med 7 % och taxan för VA med 5 %. Renhållningstaxan lämnas oförändrad under Priset för Fordonsgas är kopplat till priset på bensin och varierar under året. Prognosen för 2012 visar en omsättning på 10,1 mnkr över budget. Det förklaras dels av att AO Energi har ökade intäkter för fjärrvärme men även att både avfallsintäkterna och intäkterna för fordonsgas är mer än beräknat. Budgeterade större intäktsförändringar för 2013 i jmf med budget 2012: Ökad försäljning till stadsbussar samt ökad försäljning vid publika tankstationer ger ökade intäkter för fordonsgas med 5,5 mnkr. Elpriserna är lägre än inför budget 2012 och ger en minskad elintäkt på 17 mnkr. Vi tappar inför 2013 vår intäkt för elcertifikat vilket minskar resultat med 16 mnkr. Beräknade intäkter för Fjärrvärme är 35 mnkr mer än inför En del av höjningen är en prisökning på 7 %. Intäkter för VA ökar med 7 mnkr då en taxehöjning kommer att införas med 5 %. Intäkter för egna investeringar ökar med 5 mnkr. Intäkter för behandlingsavgifter och avfall ökar med 4 mnkr. Övriga intäkter ökar med 4,5 mnkr. Affärsområde, Omsättning Budget Omsättning Prognos Omsättning Budget mnkr Hushåll 89,6 89,6 91,8 Biogas 66,6 75,7 60,5 Energi 565,0 571,4 578,3 Vatten och avlopp 162,8 162,8 163,7 Vattenkraft 17,2 17,2 13,6 Återvinning 106,0 107,0 87,4 Eliminering internt -107,2-113,6-66,9 Summa 900,0 910,1 928,4 Budget 2013 Sidan 8 av 22

11 Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 714,2 mnkr vilket är 22,6 mnkr högre än budget Budgeterade större kostnadsförändringar 2013 i jmf med budget 2012: Bränslekostnaderna beräknas bli 3,1 mnkr lägre än förra årets budget beroende på ny strategi för inköp av biobränsle i egen regi. Detta trots att de fossila bränslena som olja och gasol ökar i pris. Inköp av varor och material till produktion ökar 15 mnkr mot föregående år. Ökningen återfinns på Affärsområde VA men även för ökad produktion av fjärrvärme, fordonsgas och behandlingstjänster av avfall. Energikostnaderna minskar med 3 mnkr. Beroende på elpris men även åtgärder för att minska företagets energiförbrukning. Reparations- och underhållskostnaderna minskar med 4 mnkr. Transporterna ökar med 1,5 mnkr mot föregående år då vi inför 2013 inte har möjlighet att förnya bilparken fullt ut. Personalkostnaderna ökar med 10 mnkr beroende på ca 10 tillkommande årsarbetare samt nästa års löneökning Övriga kostnader med 7,2 mnkr. Allmän inflation ökar kostnaderna med ca 2 % och löneökningar ingår med 3 %. Driftresultatet förbättras i jmf med budget 2012 med 3 mnkr. Resultatet för företaget uppgår i budget 2013 till 50,1 mnkr vilket är en ökning jämfört med budget 2012 på totalt 9,9 mnkr. Affärsområde, mnkr Resultat Budget 2012 Resultat Prognos 2012 Resultat Budget 2013 Hushåll 2,2 2,2 0,7 Biogas -2,3 2,2 3,5 Energi 21,4 6,0 26,7 Vatten och avlopp 11,7 13,7 14,0 Vattenkraft 4,0 3,6 4,3 Återvinning 8,7 9,0 7,5 Gemensamt -5,5 0,6-3,6 Summa 40,2 37,3 53,1 Budget 2013 Sidan 9 av 22

12 7. Affärsområde Hushåll Affärsområdet står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområde Hushåll omfattar avfallsinsamling, invägning och kontroll, optisk sortering samt tömning av slam och fettavskiljare. Mängden svarta och vita påsar till sorteringsanläggningen från hämtningen i sopkärl från hushållen i Borås är beräknad till ca ton. Till detta kommer avfall från hushållen som har sopsug som insamlingssystem. Detta beräknas till ca 500 ton. Affärsområdet kommer att utföra ca 6000 slamtömningar hos kunder. Avfallstaxan är oförändrad inför Under 2013 är målet att sänka förbrukningen av soppåsar med 2 %. Prisökningen är oförändrad i budget. Ny upphandling under året kan emellertid förändra kostnaden. Intäkterna budgeteras 2013 till 91,7 mnkr och kostnaderna till 90,1 mnkr samt 0,9 mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 0,7 mnkr. Tidigare års underskott från Gässlösa deponi och löpande analyser av gamla deponier är i 2013 års budget beräknad till 1,7 mnkr. Kostnader för hantering av avfallsplanen 2013 är budgeterad till 1,5 mnkr. Affärsområdet har 30 anställda. AO Hushåll mnkr 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Re sultat 8. Affärsområde Biogas Affärsområdet står för ca 6 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och gasförsäljning vid tankställena Gässlösa, Sobacken, Hulta och Åhaga samt Borås Lokaltrafiks bussdepå på Strömsdal. Biogasförsäljningen budgeteras till Nm 3 vilket är en ökning med Nm 3 jämfört med budget Den budgeterade volymen ger en Budget 2013 Sidan 10 av 22

13 ökning med 6 mnkr mot budget Den ökade volymen beror på våra kunders utveckling/satsning på biogas samt en intern utveckling av vår biogaspark. Intäkterna 2013 budgeteras till 60,5 mnkr och kostnaderna till 40,2 mnkr. Affärsområdet bär kapitalkostnader på 16,8 mnkr varav 13,5 mnkr är avskrivningar. Budgeterat resultat uppgår till 3,5 mnkr. Resultatbudgeten för 2012 uppgår till 2,2 mnkr vilket innebär att resultatförbättringen 2012 är 5,7 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på ökad produktion och ökad försäljning av gas. Affärsområdet har 8 anställda. AO Biogas 5,0 mnkr 0,0-5,0-10,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B -15,0-20,0 Resultat 9. Affärsområde Energi Affärsområdet står för ca 56 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och processånga. Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2013 beräknas uppgår till 649 (få 640) GWh. Budgeterad elproduktion från Ryaverket uppgår till 145 (få 144) GWh. Inga el-certifikat kommer att produceras för år De certifikat som finns i lager har bedömts till 175 kr/certifikat. Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,1 (få 8,0) GWh. Marknadspriserna har vid budgettillfället beräknats enligt Nordpools terminspriser. Priserna för fjärrvärme höjs med 7 % motsvarande 28 mnkr. Budget 2013 Sidan 11 av 22

14 Intäkterna i budget för år 2013 uppgår till 578,3 mnkr och kostnaderna till 446,2 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 105,4 det ger ett budgeterat resultat på 26,7 mnkr. Affärsområdet har 15 anställda. AO Energi mnkr 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat 10. Affärsområde Vatten och Avlopp Affärsområdet står för ca 16 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar Sjöbo vattenreningsverk och Gässlösa avloppsreningsverk samt ledningsnät. VA taxans brukningsavgifter höjs med 5 %. Företaget får ett kommunbidrag för att täcka kostnader för brandvattenförsörjning samt dagvattenavledning från gator (som överstiger lokala områdens behov) motsvarande 4,0 mnkr. Intäkter uppgår till 163,7 mnkr Affärsområdet har budgeterade kostnader på 120,2 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 29,5 det ger ett budgeterat resultat på 14,0 mnkr. AO Vatten och Avlopp 40,0 30,0 mnkr 20,0 10,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat Budget 2013 Sidan 12 av 22

15 11. Affärsområde Vattenkraft Affärsområdet står för ca 2 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar vattenkraftstationerna i Haby/Hulta, Häggårda och Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i Hyltenäs som reglerar nivån i sjön Tolken. Budgeterad elproduktion uppgår till drygt 34 GWh och baseras på 5-årig genomsnitslig produktion. I budgetprocessen har Nordpools terminspriser har använts. Elintäkterna uppgår till 13,6 mnkr vilket är 3,6 mnkr mindre i jämförelse med budget Prognosen för elpriser är lägre än inför Affärsområdet har budgeterat 9,3 mnkr i kostnader. Det budgeterade resultatet uppgår till 4,3 mnkr. AO Vattenkraft 20,0 15,0 mnkr 10,0 5,0 0,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat 12. Affärsområde Återvinning Affärsområdet står för ca 10 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. Affärsområdet omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader. Under 2013 beräknas volymer för farligt avfall och återvinningsmaterial öka. Intäkterna budgeteras till 87,4 mnkr och kostnaderna till 79,9 mnkr. Resultatet budgeteras till 7,5 mnkr. Budget 2013 Sidan 13 av 22

16 Resultatförsämringen beror av ökade driftskostnader samt ökade kostnader för Återvinningsstationerna. Affärsområdet har 48 anställda. AO Återvinning 10,0 mnkr 5,0 0,0-5,0 2008U 2009U 2010U 2011U 2012P 2013B Resultat 13. Investeringar och avskrivningar Investeringarna i budget 2013 uppgår till 166 mnkr. Nya investeringsprojekt 2013 framgår av sammanställningen under rubrik 18. Avskrivningarna inklusive 2013 års investeringar är beräknade till 124,6 mnkr. En ökning med 5,1 mnkr. 14. Finansiering och räntor Betalningsutfallen för investeringsprojekten är budgeterade till 150 mnkr. Enligt budget 2013 uppstår inget ytterligare finansieringsbehov. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när investeringsprojekten genomförs. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen inte ökas Räntekostnaderna 2013 beräknas minska med 11,5 mnkr till 36,5 mnkr. Den rörliga räntan har antagits ligga på 1,5 % + pålägg under året. Soliditeten är budgeterad till 11,2 %. Beräknat utfall 2012 är 10,8 %. Budget 2013 Sidan 14 av 22

17 15. Möjligheter och hot Under hösten 2012 har nedanstående SWOT tagits fram av bolagets styrelse samt affärsgrupp. Styrkor Långsiktig och finansiellt stark ägare, bolaget har ägarens förtroende Starkt varumärke Kretsloppsmodellen, attraktiva tjänster Kompetent personal och engagerad styrelse Svagheter Slitna anläggningar, höga UH-kostnader för att bibehålla hög tillgänglighet Bolagets finansiella ställning Personalbundet, nyckelpersoner Fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen Möjligheter Expandera nätverket, Högskolan i Borås, SP, FoU, regional samverkan Samförläggning av KVV och ARV Teknikutveckling, affärsutveckling och kostnadseffektivisering Marknadsföra och sälja kompetens om kretsloppsstaden, nationellt och internationellt Hot Politiska beslut, styrmedel, lagar Tillgång och efterfrågan på bränslen och substrat Extraordinära händelser, bränder och sabotage Konkurrens, produkter, tjänster, personal 16. Personal Lönekostnaderna inkl sociala avgifter och pensionskostnader är beräknade till 123 mnkr. Det är en ökning med 9,6 mnkr i jämförelse med budget för Personalbudgeten i övrigt omfattar företagshälsovård, friskvård och kompetensutveckling av personalen. Dessa kostnader uppgår ,5 mnkr. 17. Större investeringsprojekt Vi genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar och nät. Var och en av våra investeringar lyfts separat för beslut vid aktuellt tillfälle. Investeringarna förbereds inför beslut med underlag och kalkyler. För att planera kostnader inför varje budgetår läggs en plan för att kunna beräkna preliminära kapitalkostnader. För större planerade investeringar se bilaga 1. Budget 2013 Sidan 15 av 22

18 18. Resultat- och balansräkning Resultat per Affärsområde,mnkr Intäkter Kostnader Kapitalkostn Resultat Hushåll 91,7-90,1-0,9 0,7 Biogas 60,5-40,2-16,8 3,5 Energi 578,3-446,2-105,4 26,7 Vatten oc h avlopp 163,7-120,2-29,5 14,0 Vattenkraft 13,6-8,7-0,6 4,3 Återvinning 87,4-75,6-4,3 7,5 Gemensamt o eliminering -66,8 66,8-3,6-3,6 Totalt Borås Energi och Miljö 928,4-714,2-161,1 53,1 Budget Prognos Budget Resultaträkning, mnkr Borås Energi och Miljö AB totalt Intäkter Avfallshantering 159,4 161,3 163,9 Fordonsgas 34,1 36,3 39,8 El 81,1 69,4 64,2 Elcertifikat 16,3 16,9 0,0 Fjärrvärme 422,4 430,0 457,8 Fjärrkyla 8,3 9,2 9,0 Tjänster o entreprenader 17,7 17,7 19,4 Vatten oc h avlopp 148,0 148,0 155,0 Aktiverat arbete 4,5 7,6 9,5 Övriga intäkter 8,2 13,7 9,8 Summa intäkter 900,0 910,1 928,4 Kostnader Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska -368,9-377,7-381,3 Energi för drift -50,7-50,7-47,9 Reparationer och underhåll -58,9-66,9-54,5 Transportmedel -20,7-21,7-22,3 Övriga externa kostnader -75,9-75,9-81,3 Personalkostnader -116,5-116,5-126,9 Summa kostnader -691,6-709,4-714,2 Driftsresultat 208,4 200,7 214,2 % av intäkter 23,2% 22,1% 23,1% Kapitalkostnader Avskrivningar -119,5-119,5-124,6 Räntor -48,7-44,0-36,5 Summa kapital -168,2-163,5-161,1 Resultat efter kapital 40,2 37,2 53,1 Budget 2013 Sidan 16 av 22

19 Budget Prognos Budget Balansräkning, mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar 1 607, , ,0 Lager och pågående arbeten 17,0 20,0 30,0 Fordringar 240,0 205,5 210,0 Summa tillgångar 1 864, , ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 44,0 50,0 50,0 Obesk attade reserver 204,0 220,0 250,0 Räntedragande skulder 1 186, , ,0 Icke räntedragande skulder 430,0 440,5 440,0 Summa skulder och eget kapital 1 864, , ,0 Avkastning på eget kapital 20,0% 17,0% 21,9% Soliditet 10,4% 10,8% 11,2% Budget Investeringar, mnkr 2013 Investeringar i egen regi Reinvesteringar i anläggningar 12,0 Strategiska nätinvesteringar 3,5 Reinvesteringar fjärrvärmenät 4,0 Förtätning Fjärrvärme 17,8 Förtätning Fjärrkyla 2,5 Reinvesteringar VA 16,0 Förtätning VA 2,0 Vattentäkt Dalsjöfors 3,0 Vattensotning PVA 1,5 Processsystem Fristad 2,5 Processsystem Cactus 2,0 Beredning mark Sobacken 5,0 Lager Bioolja 2,5 Fjärrkyla Ryaverket 10,0 Bottentätning 1A 3,0 Reinvestering Ulricehamnsvägen 1,8 Reinvestering Allégatan 7,0 Reinvestering Ericsson 4,5 Överföringsledning Sandhult till Hedared 20,1 Överföringsledning Långesten till Sparsör 3,0 Tillskottsvatten Dalsjöfors 3,0 Tillskottsvatten Sjöbo 3,1 Viareds sommarstad 11,0 Viareds strand 4,0 Säkerhetsåtgärder Dricksvatten 2,0 Reinvestering Sjöbogatan oml VA-ledningar 3,1 Tillskottsvatten övrigt 4,0 Exploatering och omvandlingsområden VA 10,0 Reservdelar/inventarier 2,2 Summa 166,1 Budget 2013 Sidan 17 av 22

20 Bilaga 1 Reinvesteringar Löpande investeringar i egna anläggningar. (arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet) Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 12 mnkr. Strategiska nätinvesteringar fjärrvärme och fjärrkyla Strategiska investeringar avser sådana investeringar som kan uppkomma i samband med anslutning av nya kunder. Dessa investeringar kan vara ökning av dimensioner av stamnätet för framtida potentiella kunder än vad som krävs för aktuell kund. Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,5 mnkr. Reinvesteringar Fjärrvärmenät Löpande investeringar i befintligt fjärrvärmenät. (arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet). Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 4 mnkr. Förtätning Fjärrkyla Förtätning fjärrkyla avser utbyggnad av fjärrkylanätet samt anslutning av kunder. Investeringspotentialen beräknas till 2,5 mnkr. Förtätning Fjärrvärme Förtätning fjärrvärme avser utbyggnad av fjärrvärmenätet samt anslutning av kunder. Investeringspotentialen beräknas till 18 mnkr. Reinvestering fjärrvärmeledning, Allégatan Ledningen är en huvudledning och försörjer södra delen av staden med fjärrvärme, ledningen är bitvis i dåligt kondition, reparation har utförts vid flertalet tillfällen de senaste åren, ledningen ligger i hårdgjorda ytor (gatsten) och har hög trafikintensitet. Reinvestering avser utbyte av ca 350 meter ledning. Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,0 mnkr. Reinvestering fjärrvärmeledning, LM-Ericsson Ledningen är en huvudledning och försörjer västra delen av staden med fjärrvärme, ledningen i dåligt kondition, reparation har utförts vid ett flertal tillfällen de senaste åren, ledningen ligger delvis i sankmark. Tjockleksmätning av mediaröret visar på stora rostangrepp på rören. Reinvesteringen avser utbyte av ca 600 meter ledning. Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,5 mnkr. Reinvestering av fjärrvärmeledning, Ulricehamnsvägen Ledningen är en huvudledning och försörjer östra delen av staden med fjärrvärme, ledningen är i dålig kondition och reparation har utförts vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Ledningen har även blivit översvämmat/dränkt ett antal gånger. Tjockleksmätning av mediaröret visar på stora rostangrepp. Reinvesteringen avser utbyte av ca 700 meter, den totala kostnaden uppgår till 7,5 mnkr. Denna investering var upptagen i 2008 års investeringsbudget med 5,8 mnkr. Vi har avvaktat att genomföra reinvesteringen och valt att reparera vid de tillfällen som det har uppstått läckor. Reinvestering avser längre sträcka än vad som var avsikten Totala ytterligare investeringsbehovet uppskattas till 1,8 mnkr. Budget 2013 Sidan 18 av 22

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1. BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2015 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag,, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, Industribyggnader

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR MILJÖLÖSNING - EN REINVESTERING FÖR NÄSTA GENERATION»» Infrastrukturen för värme, el

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Borås Stad. Budget 2014. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2014. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2014 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2013-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

VA Viareds sommarstad

VA Viareds sommarstad VA Viareds sommarstad Presentation Filip Ström, projektledare 033-357464, filip.strom@borasem.se Harry Sörensen, VA-projektör och kontakt 033-357463, 0733-277207 harry.sorensen@borasem.se Carol Jarpa de

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari april 2013 Tekniska Verken-koncernen LÅGA ELPRISER.

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse Torsås kommun 29 september 2010 Caroline Liljebjörn Elisabeth Rye Andersson 2010-09-29 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall Innehållsförteckning

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n

Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n SP3 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Motionen förklaras besvarad. 2015-09-09 Tom Andersson Datum Kommunalråd

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer