Forum för hållbar utveckling. Hållbar konsumtion. Om Hållbara laster, delbetänkande från regeringsutredningen om hållbar konsumtion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum för hållbar utveckling. Hållbar konsumtion. Om Hållbara laster, delbetänkande från regeringsutredningen om hållbar konsumtion."

Transkript

1 Forum för hållbar utveckling Hållbar konsumtion Om Hållbara laster, delbetänkande från regeringsutredningen om hållbar konsumtion Stefan Edman Seminarium den 8 december 2004 i riksdagen

2 Innehåll sida Föredrag av Stefan Edman....3 Diskussion. 6 Seminariedeltagare

3 Regeringens utredning om hållbar konsumtion Föredrag av Stefan Edman Stefan Edmans regeringsuppdrag syftar till att (1) precisera begreppet hållbar konsumtion för hushållen samt (2) föreslå en handlingsplan med åtgärder för hur en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion ska uppnås. Handlingsplanen avser ändringar av konsumtionsmönstren under de närmaste tio åren. Utgångspunkter tas ur slutsatserna från Johannesburg-konferensen (2002). Utredningen har därmed en global bas. Regeringen och riksdagen har dragit upp vissa riktlinjer (som också är givna utgångspunkter) i konsumentpolitiken, miljömålen och för folkhälsan. Vad som är hållbara kriterier för hushållens konsumtion är avgränsat till tre områden: bilen, biffen och bostaden (dvs transporter, livsmedel och bostäder). Konsumtionens påverkan på hållbarheten är starkt kopplad till hur varor och tjänster produceras. Stefan Edman använder flera redskap i sitt utredningsarbete: Ber om underlag från sitt personliga nätverk. Har en referensgrupp med folk från myndigheter och tio utvalda personer. Genomför fyra rådslag, t ex Homo konsúmens, Ekonomins roll. Har utsett en testkommun, Göteborgs stad. För samtal med konsumenter genom idébaserade folkrörelser t ex idrottsrörelsen, kyrkan, SNF. En särskild hemsida har bildats: Stefan Edman har två ekonomer som medarbetare, Svante Axelsson (SNF) och Anders Wadeskog (Statistiska Centralbyrån). En delrapport på 250 sidor lämnas till regeringen den 14 december Slutbetänkandet ska vara klart den 31 maj Betänkandet har 11 kapitel. Kapitel 1 redovisar GRUNDERNA för analysen. Kapitlet konstaterar att smartare vardagskonsumtion ger vinster för alla. Det kan alltså bli en win/winstrategi. Kapitlet redovisar vad som är hållbart och vad som inte är hållbart. Totalt sett tar jordens befolkning ut 25 procent mer än vad som är hållbart, men detta uttag är orättvist fördelat globalt sett. Konsumtion är beroende av produktion och handel. Därför ingår produktion och handel i bedömningen av vad som är hållbar konsumtion. 1. Producentfältet vad presenteras för konsumenterna 2. Handeln är en länk mellan produktion och konsumtion 3. Konsumenten och hans/hennes beteende är en av flera pusselbitar. 3

4 Kriterier för vad som utmärker en hållbar konsumtion är: - ständig förbättring - vård av ekosystemet - utfasning av farliga kemikalier - återvinning, slutna kretslopp - internationell solidaritet - konsumentens rätt till öppen och saklig information - prisvärda varor. Redskapen för att åstadkomma förändringar inkluderar olika styrmedel som priser, indikatorer, märkning. Kapitel 2 handlar om STATISTIK, bland annat energi och klimatfrågan, främst tagna från SCB:s miljöräkenskaper. Kapitel 3 handlar om HÅLLBAR LIVSMEDELSKONSUMTION. Vilka miljömål berörs? Vilka folkhälsomål? Vilka konsumentmål? Vi äter 40 kg mer nu är tidigare ( kg/år). Kapitlet redovisar trender i konsumtion av olika livsmedel och för hälsa. Ett aktuellt exempel är snabbmat. Hur kan man locka och inspirera konsumenten till en annan meny? Första steget är maten där Ät Smart, framtaget av Stockholms läns landsting, ger en bra bas. Det innebär mer vegetabilier, mer kött från betande djur men mindre från andra djur - sammantaget lite mindre kött. En halvering av utrymmesmaten (snacks, godis, vin mm) är angelägen. Denna mat tar idag 40 procent av hushållens matkonto. Vilka är vinsterna på hälsa och miljö? Och vad kostar det? Enligt Stefan Edman blir det 3000 kr billigare per år och person. Hur ska vi komma dit? Vilka styrmedel ska användas? Folkhälsan är viktig - här lyssnar folk. Fetman kostar samhället tre miljarder kronor per år. Förslag: - Regeringen ska verka för att all offentlig upphandling baseras på SMARTmodellen. - Regeringen tar initiativ till kommunikation med folkrörelser och media (se exemplet Storbritannien). - Konsumtionsmål för ekologiska livsmedel: 25 procent år Den offentliga sektorn ska agera motor. 4

5 Kapitel 4. BOENDET Kapitel 4 fokuserar på energianvändningen kopplat till klimatmålet. Hur har det sett ut de senaste 30 åren och vad kan man göra framöver? På 30 år har 70 procent av oljan tagits bort, värmepumpar och bioenergi har kommit in i stället. Isoleringen har förbättrats. Detta gäller framför allt för egna hem/villor. För flerbostadshusen har det stått helt stilla men för villor fortsätter förbättringarna. Kraftvärmeutvecklingen (och behovet av avsättning av den värme som genereras när elen produceras) har bidragit till att värmeanvändningen inte har effektiviserats i kommunerna. Energibesparingspotentialen i flerbostadshus är 4000 kwh per år och lägenhet genom bl a isolering. Förslag: - Energiförbrukningen bör kunna mätas i varje lägenhet - ROT-stöd för energiinvesteringar - Enbart rörligt elpris Kapitel 5. TRANSPORTER Kapitel 5 fokuserar på energianvändning och klimatmål. Den svenska fordonsparken ligger 20 procent över EUs genomsnittliga bränsleförbrukning. Förslag: - Rejält höjd skrotpremie. - CO2-relaterad försäljningsavgift (vilket inte är en skatt utan marknadsekonomi!) - Nya bränslen och hybridbilar premieras. I övriga kapitel behandlas tillväxt, konsumtion, välfärd och lyckokurvor. Det ekonomiska överskott som uppstår vid materiell besparing kan användas för mer social konsumtion som inte ger miljöbelastning. Vad står konsumtionen för när vi har tillfredsställt våra grundläggande behov? Lyckokurvor går nedåt trots ökad materiell välfärd. Frågorna kring välfärd och lycka är intressanta. I skolan bör hem- och konsumentkunskapen fräschas upp. Teori och praktik bör kombineras på ett bättre sätt. Hem- och konsumentkunskap föreslås bli ett kärnämne. 5

6 Diskussion Efter Stefan Edmans presentation följde en öppen frågestund som i sin tur följdes av cafédiskussioner i smågrupper där seminariedeltagarna fick bidra med förslag till utredningen. Förslagen rangordnades i en matris med hög/låg impact på x-axeln och lätt/svårt att genomföra på y- axeln. Frågestund Ett par frågor handlade om transporter, om möjligheten att öka andelen förnyelsebart bränsle. Här framkom bland annat att OK och Q8 säger sig redan blanda i fem procent etanol i bensinen. En annan fråga berörde rättvisemärkta produkter; huruvida det är hållbart på lång sikt att subventionera fattiga länder på detta sätt. En annan deltagare ville lyfta fram några tänkbara problem att införa den politik Edman presenterat. Till exempel att Volvo och andra stora industrier skulle framföra stort motstånd. En fråga gällde hur attityder och värderingar ska hanteras, vilket i betänkandet får en ganska omfattande behandling. Sist uppmärksammade en deltagare seminariedeltagarna på sociala aspekter av vår matkonsumtion. Till exempel är våra betande djur (främst kor) uppfödda på foder som är producerat på ett ohållbart sätt på andra sidan jorden (t ex soja). FÖRSLAG Lätt att genomföra/hög impact Skapa formella nätverk för myndigheter att samarbeta i frågor som rör mat, hälsa och miljö (inte bara på generaldirektörsnivå). Förenkla och tydliggöra den del av varorna som är importerade: - ursprungsmärkning (det finns ett välutvecklat barcodesystem i Japan). - ursprungsland i handelsstatistiken Räkna/inkludera importerad ekosystemsupport (miljöansvar) i våra miljömål (använd ekologiska fotavtryck). Tävling om resurssnåla laster som inte skadar kropp och själ gärna i de tre grenarna (1) samma vara fast grönare, (2) tjänster istället för varor och (3) ledighet istället för konsumtion. Konferens- och festfixartema: hållbara laster där deltagarna delas upp i lag, får vissa rambetingelser, får uppleva det de beställt och vid en debreifing får beskriva. Frigör kraften hos alla händiga konsumenter: båtklubbar, tomtföreningar etc. att själva tillverka/utföra arbete lokalt. Ge gediget stöd/anvisningar på internet. Pressa priserna på byggmaterial. Energi återgå till dubbeltariff, dag- och nattaxa för jämnare förbrukning över dygnet. 6

7 Effektprissättning på el. Locka! Bort med töntstämpeln. Utgå från att hållbarhet är en självklarhet. Visa på konkreta lösningar - lockande sådana! Gör miljön till något trendigt. Gör om beskattning av fordon totalt. Beskatta utsläppen CO2, NOX, sot, HC och inget annat. Upphöj dieselbilen till miljöbil, den klarar tre drivmedel: diesel, RME/FAME och syntetdiesel. Gör om miljöklassningen för drivmedel enligt motioner från mp och fp från hösten detta gynnar renare drivmedel och biodrivmedel. Media: använd denna resurs. Klokt. Praktiskt. Galet. Finurligt. Bryt invanda mönster, gör tvärtemot skolboken. Använd footprints/ekologiska fotavtryck. Gör tydliga enkla tabeller/grafer som visar hur individen påverkar, t ex CO2, el, etc. Se till att livsmedel tydligt märks: - var det är odlat (både land och region), även djur - om konstgödning används - om insekticider och andra gifter använts - GMO eller ej Bemöt frågan: Sverige är ju jättebra i förhållande till andra länder, varför ska vi bli bättre? Räkna på arbetsproduktionsvinsten, som är större än vårdkostnadsbesparingen, när folkhälsovinster ska värderas. Ny samhällsbärande vision baserat på tydliga värderingar. Tydliggör begrepp och samband beträffande livskvalitet, hållbarhet, konsumtion, tillväxt, etc. Maximera välfärd, inte konsumtion. Går det att frikoppla fortsatt välfärd från tillväxten? (Ökande konsumtion.) Förslag på detta. Lärande exempel enligt struktur. Det finns förslag på mål för ekologiska livsmedel. Det behövs även produktionsmål för svenska livsmedel. Många uppfattningar om mat och livsstil är omedvetet valda. Hur göra oss uppmärksamma på dessa omedvetna val och attityder så att vi kan välja medvetet? Utveckla en plan för detta. Skapa en tv-serie som på ett humoristiskt sätt diskuterar våra vanligaste konsumtionsmönster. Mål att förändra attityder till konsumtion. Källsortera problemen! I t.ex. sjukvården behöver man gå till botten/källan med en sjukdom. Gör det tydligt för patienten (och i statistiken!). För in ordet naturkapital i det politiska samtalet. Moral- och attitydförändrande skolämnen. 7

8 Politiken bort med departementsindelning efter ämnesområde. Skapa enheter som arbetar utifrån teman/frågor istället. Sänk momsen på eko-grödor. Skolan - utbildning - ny typ av pedagogik som tydligare kopplar till verkligheten, exempelvis problembaserat - mer ämnesövergripande, holistiskt arbetssätt till skillnad från specialiserad ämnesinriktning Tvärvetenskap. Helhetsperspektiv i läroplanen. Journalisthögskolan hållbar utveckling på schemat. Ekologisk-ekonomisk-holistiskt ämne på skolornas scheman, även på universiteten. Styrmedel + regelförändringar för att övergå till förnybara drivmedel. Från hårda klappar till tjänsteklappar. Öronmärka ekonomiska miljövinster för nya miljöinvesteringar. Uppmuntra handelsföretag att ändra poäng och bonussystem - COOP, bensinbolag. Få in hållbart konsumtionsperspektiv i branschpriser (Svensk Form etc.) Beskatta alla energikrävande produkter efter verkningsgrad. Svårt att genomföra/hög impact Sponsra/slopa kravavgiften för eko-bönder. Etablera på internet en databas för produkter, så att konsumenter kan jämföra produkters olika egenskaper, även miljö och energi, samt priser. (Här uppmärksammar Stefan Edman Konsumentverkets hemsida som till viss del gör detta.) Använd exergiberäkning dvs varje produkt/tjänst har ett energipris (t ex tillverkningskostnad uttryckt i exergi). Detta är ett sätt att hålla reda på om resursförnyelsen i miljön håller jämna steg med resursnedbrytningen (sker både vid produktion och konsumtion). Bostad byggbart, brukbart, hållbart. I ett hundraårsperspektiv ska allt bytas utom stommen. Förbjud värmeverk man bör alltid samproducera värme och el, eller drivmedel och värme, eller nyttja industrins spillvärme maximalt till uppvärmning. Se till att effektiviseringsvinsterna som ska immaterialiseras ( kultur ) också blir till nytta för dem som förlorar en del av sin marknad. Bäst vore att skapa den saknade (ekosystemtjänst-)marknaden - då skulle marknaden själv styra varuoch tjänsteproduktion + konsumtion mot hållbarhet genom prismekanismen. 8

9 Det är viktigt att i möjligaste mån kalla miljöavgifter för marknad och inte för skatt. Det fattas ju en marknad för miljön (ekosystemassimilation) så den återskapas skattevägen. Miljö och rättvisa ska vara första valet. Konsumenten ska inte behöva välja (mellan bra och dåligt miljöval t.ex.). Men hur ska vi få konsumenten att vilja betala? Transparant information till konsumenten med alla hållbarhetskomponenter (ursprung, livscykelkostnad etc.) Allt större del av maten importeras. Märkningskrav behövs även i restauranger och i storkök. Redovisa resursanvändningen på alla livsmedel och andra produkter. - antal watt energiförbrukning - antal mil transporterat Importerade livsmedel har ofta en större miljöpåverkan och sämre djuromsorg. Behövs ett 17:de miljömål: ett mått på ekologiska fotavtryck. Skattebefria bra miljöval-produkter. Källsortera elanvändning, använd en elapparat åt gången. Ny märkning av varor: livscykel(analys)märkning. Ge varje vara poäng efter exergi-förbrukning (vilken typ/kvalitet av energi, den totala energi som gått åt för att producera en vara). Attitydförändring så att det blir attraktivt att leva på ett mera hållbart sätt. Prova på självhushållning. Individuell mätning av el och vatten. Lätt att genomföra/låg impact Livsstilsturism på temat hållbara laster (hälsohemmen är ett exempel, om de är glada ). Bygg vidare på befintlig struktur. Livsstilsresor deklareras i fråga om kw och koldioxid. Popularisera social konsumtion. Inbjud företag som vill visa upp en hållbar konsumtionsprofil att i samarbete med producenter av upplevelser och kultur erbjuda bonus vid köp av produkter som uppfyller vissa kriterier. För bilen finns teknik- och bränslealternativ men folk väljer bort snålt. För bostäder är det å andra sidan fint att bo energisnålt, hitta lösningar. Men för biffen (dvs livsmedel) går trenderna helt fel - fokusera analysen där. Eco-driving (sparsam körning) i körkortsutbildningen (finns idag?). Energimätare i bilen. 9

10 Från motorbåt till segelbåt, från motorsport till segelsport. Prova skridskosegling, världens energieffektivaste farkost räknat i kwh/kg. Allmäna frågeställningar Är marginella åtgärder på miljösidan verkligen tillräckliga för att nå långsiktig hållbarhet? Begreppet ekonomisk hållbarhet omfattar idén att man kan göra en kompromiss mellan ekonomi och miljö. Men kan man verkligen göra det med hänsyn till att man bara har en Jord? Mer tid lägre inkomst. Hur göra detta attraktivt? 10

11 Seminariedeltagare Anita Brodén, Gustaf Delin, Lisa Deutsch, Helena Edman, Karl-Erik Edris, Andreas Eklund, Jan Eksvärd, Åke Etsmar, Jan Govella, Markus Larsson, Björn Lindbergson, Lars Nieckels, Nyamko Sabuni, riksdagsledamot (fp) Petra Schagerholm, Krister Skånberg, Kristian Skånberg, Uno Svedin, Dick Tillberg, Lars Tysklind Dag Unman, Carl Wahren, Seminareledare Louise Hård af Segerstad, Hanna Wetterstrand, 11

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden:

Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden: Alla ska med för miljöns skull Svar från (s) rådslagsansvarig för det lokala miljörådslaget i Örebro telefon: 0703-49 74 94 e-post:. Svaret har kommunicerats och diskuterats inom det nätverk som finns

Läs mer

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Konsumtion från ett hållbarhetsperspektiv

Konsumtion från ett hållbarhetsperspektiv Hållbar konsumtion Mikael Ottosson, Fil. Dr., (Ph.D) Lektor marknadsföring Insitutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, 2013 Konsumtion från ett hållbarhetsperspektiv

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Tankar om hållbar utveckling och lärande Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Innehåll Introduktion 5 Ekologiska fotavtryck 7 Olika perspektiv på hållbar utveckling 7 Hur utbildar vi för

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Kan mer tjänster. minska klimathotet. och skapa arbetstillfällen? BY: Ian Hughes www.flickr.com/epredator/36177319

Kan mer tjänster. minska klimathotet. och skapa arbetstillfällen? BY: Ian Hughes www.flickr.com/epredator/36177319 Kan mer tjänster minska klimathotet och skapa arbetstillfällen? En idéskrift från Carl Schlyter BY: Ian Hughes www.flickr.com/epredator/36177319 1 Förord Vi står inför stora utmaningar. Den gamla enkla

Läs mer

Konsumera mera dyrköpt lycka

Konsumera mera dyrköpt lycka Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning med höga krav på vetenskaplig kvalitet och relevans för berörda samhällssektorer. Det övergripande syftet

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020 Vägval och utmaningar för energisystemet Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Individen och klimatpåverkan

Individen och klimatpåverkan Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld Avdelningen för industriell ekologi, skolan för energi- och miljöteknik, KTH Vårterminen 2007 Individen och klimatpåverkan Per-Anders Jande,

Läs mer

Ekologiskt hållbar TILLVÄXT NUTEK NATURVÅRDSVERKET

Ekologiskt hållbar TILLVÄXT NUTEK NATURVÅRDSVERKET TILLVÄXT NUTEK Ekologiskt hållbar NATURVÅRDSVERKET EKOLOGISKT HÅLLBAR TILLVÄXT. Naturvårdsverket & NUTEK FÖRORD. Syftet med denna idéskrift är att belysa hur regeringens mål om en ekologiskt hållbar utveckling

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5 Lärarhandledning Inledning Denna lärarhandledning har tagits fram av på initiativ av Sala kommun och medarbetare från SHE, VafabMiljö och Heby kommun. Myndigheten

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet. Inledning

Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet. Inledning Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet Inledning För närvarande pågår en intensiv diskussion kring energieffektivisering, framförallt

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer