DOM Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts mellandom i mål T , se bilaga A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-11-04 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts mellandom 2010-01-20 i mål T 5416-04, se bilaga A"

Transkript

1 rotel 3 Umeå Mål nr Sid 1 (11) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts mellandom i mål T , se bilaga A KLAGANDE Stävrullen Finans AB, Ombud: Advokaten OH MOTPART Konsumentombudsmannen Box Karlstad Företrädd av byråchefen PM GRUPPMEDLEMMAR Se bilaga B SAKEN Skadestånd på grund av kontraktsbrott HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten fastställer tingsrättens domslut i överklagad del. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 384 Storgatan måndag fredag Umeå E-post: 09:00-16:00

2 Sid 2 YRKANDEN I HOVRÄTTEN Stävrullen Finans AB (Stävrullen) har yrkat att hovrätten förklarar att det inte föreligger skyldighet för Stävrullen att ersätta de kunder till Stävrullen som efter den 19 december 2002 haft gällande avtal med Stävrullen om leverans av el mot fast pris för skada som uppkommit på grund av att Stävrullen efter nämnda dag inte levererat el enligt ingångna avtal. Konsumentombudsmannen (KO) har bestritt ändring. Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten. HOVRÄTTENS SKÄL Grunderna för parternas talan m.m. Parterna har åberopat samma grunder som vid tingsrätten. I allt väsentligt har de också utvecklat sin talan på sätt som framgår av tingsrättens dom. Parterna har åberopat samma bevisning som vid tingsrätten. I hovrätten har ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med PÖ, RF, CN, SN och LS spelats upp. Tvistens bakgrund Stävrullen verkade som ett elhandelsbolag; då under namnet Kraftkommission i Sverige Aktiebolag. Stävrullen hade avtal med gruppmedlemmarna om leverans av el mot fast pris. Som en följd bl.a. av att elpriset gick upp under hösten 2002 tvingades Stävrullen att ställa större säkerhet för att få handla på den nordiska elhandelsplatsen Nordpool Elspot (elbörsen). När Stävrullen inte kunde ställa begärd säkerhet stängdes bolaget av från elbörsen den 19 december 2002 och bolagets leveranser av el upphörde

3 Sid 3 samma dag. Gruppmedlemmarna anvisades andra elleverantörer, som tillämpade högre priser än det fasta pris som gruppmedlemmarna hade avtalat om med Stävrullen. Målet gäller frågan om Stävrullen ska ersätta de skador som kan ha uppkommit för gruppmedlemmarna. Kort om elmarknaden Målet handlar om de förhållanden som råder på elmarknaden och det finns därför anledning att inledningsvis beskriva hur denna är uppbyggd i Sverige. En elanvändare har avtal med två parter, dels ägaren av elnätet (innehavaren av nätkoncessionen), dels med en elleverantör som handlar med el. För att bedriva nätverksamhet krävs tillstånd (en koncession) och den som bedriver sådan nätverksamhet får normalt inte bedriva produktion av eller handel med el (3 kap. 1 a ellagen). Koncessionsinnehavaren svarar för själva elnätet och för den fysiska överföringen av el. I förhållande till elanvändarna tillhandahåller koncessionsinnehavaren således närmast en tjänst. Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att det bara är koncessionsinnehavaren som kan avbryta överföringen av el. Kontinuerlig tillgång till hushållsel är av stor betydelse och ellagen innehåller därför tvingande bestämmelser till skydd för brukare som är konsumenter. Elanvändaren måste alltså även ha ett avtal med en elleverantör. I denna del är elmarknaden konkurrensutsatt och elanvändaren kan välja mellan olika leverantörer. Stävrullen var en av dessa elleverantörer. Elleverantörer som inte har egen produktion, köper in el från andra producenter, normalt via elbörsen. Eftersom priset på el varierar över tiden förekommer det avtal som innebär att el under en period levereras mot fast pris. Genom sådana avtal tar elanvändaren risken för att marknadspriset sjunker och elleverantören tar risken för att marknadspriset stiger. De avtal som är föremål för prövning i detta mål avser i samtliga fall fastprisavtal. Om den elleverantör som konsumenten har avtal med inte längre kan leverera el, följer av bestämmelser i ellagen att kunden direkt blir anvisad en annan leverantör. Kunden

4 Sid 4 blir därmed aldrig utan el på grund av brister hos elleverantören. Den skada som en konsument med fastprisavtal riskerar att lida i ett sådant fall är den ökade kostnad som kan följa om den nye leverantören tillämpar ett högre pris. Som framgår av tingsrättens dom innehåller ellagen inte någon reglering av leverantörens skadeståndsskyldighet i denna situation. Tillämplig lag? Enligt 1 köplagen gäller lagen köp av lös egendom. Av 1 kap. 1 och 2 kap. jordabalken följer att fast egendom är jord, att jorden är indelad i fastigheter och att viss egendom med nära anknytning till fastigheten utgör fastighetstillbehör och därmed fast egendom (t.ex. byggnader och fast inredning i byggnader). Det som inte i jordabalken anges vara fast egendom är lös egendom, som således fastställs genom en uteslutningsmetod (se bl.a. Hellner och Ramberg, Speciell avtalsrätt I, Köprätt 1991, s. 38). Även om köplagens regler huvudsakligen är utformade med hänsyn till köp av lösa saker, är lagen alltså tillämplig även på köp av t.ex. aktier, nyttjanderätter, fordringar och immateriella tillgångar. Frågan är om el kan anses vara lös egendom. Till att börja med står det klart att el inte utgör fast egendom. Om elektrisk kraft överhuvudtaget är att bedöma som egendom, är det alltså fråga om lös egendom. Som tingsrätten pekat på finns det vissa uttalanden i den juridiska litteraturen som tyder på att el inte skulle omfattas av egendomsbegreppet. Således hävdar Jan Ramberg att avtal om distribution av elektrisk kraft inte kan utgöra köp medan däremot rättigheterna enligt ett sådant avtal kan förvärvas genom köpavtal. Han anger vidare att elektricitet inte är avgränsad på ett sådant sätt att den kan utgöra föremål för köp. I likhet med TVsändningar och överföringar av elektronisk information är föremålet alltför speciellt för att kunna betraktas som lös egendom (se Ramberg, Köplagen, 1995, s. 137 f). Som hovrätten uppfattar det skulle det i så fall snarare vara fråga om köp av en tjänst. Vid bedömningen av dessa uttalanden bör dock beaktas att elmarknaden under de senaste decennierna genomgått en genomgripande förändring. Tidigare skötte ett företag både driften av elnätet och elleveransen. Tingsrätten har med stöd av ovan

5 Sid 5 nämnda doktrinuttalande angett att köplagen inte omfattar distribution av el (s. 63 i tingsrättens dom). Att distribution i form av tillhandahållandet av en viss infrastruktur för elöverföring utgör en tjänst snarare än ett köp framstår i och för sig som rimligt. Avtalsförhållandet mellan Stävrullen och dess kunder har emellertid inte avsett distribution av el. Stävrullen har istället åtagit sig att för kundernas räkning upphandla och löpande leverera el mot betalning. Att bedöma detta som ett tjänsteavtal framstår som mer främmande. Ett centralt moment i avtalen som är aktuella i detta mål har dessutom varit en rätt för elanvändarna att köpa elen till ett fast pris (jfr att köplagen otvivelaktigt är tillämplig på värdepapper av typen optioner, terminer och liknande). Även om elens fysikaliska egenskaper måhända skiljer sig från annan typ av egendom, vilket Stävrullen framhållit, finns det uppenbarligen även likheter. Som exempel kan pekas på att el i likhet med annan egendom kan produceras på en viss plats och sedan levereras till en annan plats. Elleverantören tar betalt för en viss kvantitet el, som alltså i praktiken behandlas som en egendom som kan köpas och säljas. I nordisk doktrin förekommer också uppfattningen att elektricitet i princip kan vara behäftad med faktiska fel i likhet med annan fysisk egendom (Frost, Informationsydelsen, 2002, s. 114). EU-rättsligt synes el i vart fall i vissa sammanhang att vara att bedöma som en vara (se generaladvokatens yttrande den 26 november 1996 i EUdomstolens mål C-157/94, C-158/94, C-159/94 och C-160/94 samt EU-domstolens dom den 23 oktober 1997 i målet kommissionen./. Italien, mål nr C-158/94). Hovrätten anser sammantaget att avtalen mellan Stävrullen och kunderna om en rätt för dessa att köpa el till ett fast pris är att bedöma som avtal om köp av lös egendom. Köplagens regler gäller därför i tillämpliga delar på parternas prestationer. Köparens rätt till skadestånd vid säljarens dröjsmål regleras på samma sätt i konsumentköplagen som i köplagen. Det har inte påståtts att elektrisk kraft är en lös sak. Vid en sådan analog tillämpning av konsumentköplagen som KO har gjort gällande skulle bestämmelsernas tvingande karaktär inte kvarstå (se rättsfallet NJA 2008 s. 24). Eftersom köplagens likalydande skadeståndsregler är direkt tillämplig på de aktuella avtalen, saknas mot denna bakgrund anledning att i detta mål närmare överväga en analog tillämpning av konsumentköplagens regler.

6 Sid 6 Hovrättens slutsats är alltså att frågan om skadestånd ska prövas med utgångspunkt i 27 köplagen; Stävrullen har ett s.k. kontrollansvar. Finns det skäl att jämka avtalen som förmedlats av Kundkraft? Bestämmelserna i köplagen gäller bara när inget annat avtalats. I avtalen mellan Stävrullen och de kunder som förmedlats av Kundkraft finns en särskild skadeståndsregel. Som tingsrätten funnit kan villkoret om force majeure i punkten 8 i avtalet inte tolkas på det sätt som KO gjort gällande och det föreligger därför inte något strikt skadeståndsansvar för Stävrullen. För dessa kunder är således utgångspunkten det skadeståndsansvar som följer av punkten 7 i avtalet. Där anges att Stävrullen svarar för skada till följd av vårdslöshet eller försumlighet; dvs. Stävrullen har ett culpaansvar. KO har gjort gällande att det avtalsvillkoret är oskäligt enligt 36 avtalslagen och att det därför ska lämnas utan avseende. Enligt 36 avtalslagen kan ett avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vid prövningen ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Det aktuella villkoret har ingått i ett standardavtal som Kundkraft tillhandahållit och villkoret har inte varit föremål för individuell förhandling (jfr 10 lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden). Ett förhållande som talar emot jämkning är att avtalet upprättats av Kundkraft och att Stävrullen, enligt vad CN berättat, inte haft ett bestämmande inflytande över avtalets utformning. Det finns dock en rad omständigheter som gör att villkorets skälighet ändå kan sättas i fråga. Vid en jämförelse med det kontrollansvar som finns i köplagen framstår villkoret om ansvar vid oaktsamhet som väsentligt mindre förmånligt för köparen, och särskilt för en konsument. Villkoret är sådant att det i praktiken kan antas utesluta möjligheten för en konsument att få en skada ersatt. Även i andra delar av avtalet föreligger en obalans till konsumentens nackdel. Således innehåller avtalet villkor som innebär att en kund med

7 Sid 7 fastprisavtal som sagt upp avtalet i förtid av annat skäl än flytt eller försäljning av förbrukningsstället, varit skyldig att betala ersättning med upp till tio procent av värdet på återstående elleverans, medan leverantören alltså endast svarar vid vårdslöshet eller försumlighet (punkt 5.3 jämfört med punkt 7). Det kan även noteras att i det ledande standardvillkoret numera gäller ett kontrollansvar (se punkt 2.11 i EL 2004 K). Med hänsyn till det nu anförda anser hovrätten att villkoret om att Stävrullen endast svarar vid skada till följd av oaktsamhet, är oskäligt. Villkoret bör därför med stöd av 36 avtalslagen lämnas utan avseende. I stället ska köplagens bestämmelser om skadestånd tillämpas även för denna kundgrupp. Är Stävrullen vid en prövning enligt kontrollansvaret skadeståndsskyldigt? Av 27 första stycket köplagen följer att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Bestämmelsen ger uttryck för en lagreglerad riskfördelning mellan köparen och säljaren. Det är således inte fråga om att bedöma om hindret berott på att någon av parterna har betett sig vårdslöst eller klandervärt (se Håstad, Köprätt, 2009, s. 60). Skadeståndsskyldighet inträder alltid om orsaken till hindret kan hänföras till säljarens kontrollsfär (se prop. 1988/89:76 s. 110). Sedan Stävrullen blev avstängt från elbörsen var det inte möjligt för bolaget att leverera el. Det har därför förelegat ett hinder i den mening som åsyftas i köplagen. Frågan är om hindret legat utanför Stävrullens kontroll. Stävrullen blev avstängt från elbörsen på grund av att bolaget inte förmådde ställa tillräcklig säkerhet för fortsatt elhandel. Huvudorsaken till detta var att priset på el steg kraftigt under hösten Bolaget har även framhållit att Stävrullens franchisetagare RF genomförde en stor upphandling i strid med det interna regelverket. Upphandlingen innebar en kraftig ökning av Stävrullens elleveranser, med ökade säkerhetskrav som följd. Slutligen har Stävrullen pekat på att bolagets bank agerade oförutsägbart genom att inte bevilja en utökad bankgaranti.

8 Sid 8 Villkoren för den säkerhet som en elleverantör skulle ställa för att få handla på elbörsen var såvitt framkommit tydliga och direkt kopplade till leverantörens tidigare handel. Det var förutsägbart för Stävrullen att kravet på säkerhetens storlek skulle öka om priset på el steg. Att priset på el, liksom på andra typer av tillgångar som omsätts på en konkurrensutsatt marknad, skulle kunna stiga kraftigt i pris kan inte anses oförutsägbart; låt vara att de exakta prisnivåerna kan vara svåra att förutspå. Det framstår allmänt som rimligt att det är elleverantören som bör bära risken gentemot elanvändarna för att bolaget inte förmår infria denna typ av säkerhetskrav. Det var också möjligt för Stävrullen att i vart fall i viss utsträckning kontrollera sin risk för elprisets förändring genom den terminshandel som förekom på elbörsen. Det faktum att elpriset ökade kraftigt under hösten 2002, kan alltså inte i sig anses medföra att det uppkomna hindret legat utanför Stävrullens kontroll. Till bilden av bolagets ekonomiska förhållanden hör den upphandling genom Kundkraft som RF deltog i under augusti Genom upphandlingen tillfördes Stävrullen ett stort antal kunder med fastprisavtal. Att dessa fastprisavtal prissäkrades först i början av december 2002 ledde, enligt bolaget, till en ökad kostnad för prissäkringen på 4,5 miljoner kr. Stävrullen har påstått att RF agerat i strid med bolagets instruktioner vid upphandlingen. Bevisningen i målet har i stora delar berört dessa frågor. Hovrätten konstaterar emellertid att oavsett omständigheterna kring upphandlingen, ansvarar Stävrullen i princip även för sin kontraktsmedhjälpare RF på motsvarande sätt som vad som skulle ha gällt om Stävrullen hade genomfört upphandlingen självt (se 27 andra stycket köplagen). Oavsett om hindret för Stävrullens leverans berodde på RF:s åtgärder, är det inte visat att detta har legat utanför Stävrullens kontroll. Stävrullens säkerhet på elbörsen bestod av garantier från bolagets bank. Det har framkommit att banken i ett sent skede lämnade besked till Stävrullen att man inte avsåg att utöka bolagets bankgaranti. Ett bolags ekonomiska angelägenheter, inklusive åtgärder som den av bolaget valda banken vidtar, ligger normalt inom bolagets kontrollsfär. Stävrullen har inte visat att bolaget saknat möjlighet att förutse bankens

9 Sid 9 agerande eller att det av annat skäl finns grund för att anse att bankens agerande legat utanför bolagets kontroll. Enligt hovrättens mening kan Stävrullen, i enlighet med vad som nu anförts, inte anses ha visat att bolagets bristande förmåga att uppfylla kraven för att få verka på elbörsen legat utanför bolagets kontroll. Stävrullen är därför i och för sig enligt 27 köplagen skadeståndsskyldigt för uppkomna skador. Reklamation Av 29 köplagen följer att om varan har avlämnats för sent, får köparen inte häva köpet eller kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om han inte reklamerar inom skälig tid efter det att han fick kännedom om avlämnandet. Normalt föreligger alltså enligt köplagen inte någon skyldighet att reklamera innan varan har levererats. I detta fall har leverans inte skett, och det kan därför hävdas att någon reklamationsskyldighet ännu inte inträtt. Omständigheterna vid leverans av el skiljer sig dock från de typfall som får antas ha legat till grund vid urformningen av köplagens reglering (leverans av en vara). Efter att Stävrullen blev avstängt från elbörsen blev kunderna omedelbart anvisade annan elleverantör och de erhöll således el som vanligt. Av de allmänna villkoren (punkt 6.1 i EL 2000 K) följer att Stävrullens oförmåga att leverera el innebar att leveransavtalet mellan Stävrullen och kunden hävdes. Någon fullgörelse av avtalet var således inte längre möjlig samtidigt som annan leverantör fullgjorde leveransen till kunden. För Stävrullen finns det i en sådan situation ett uppenbart intresse att få information om att kunder ansåg sig ha lidit skada till följd av Stävrullens oförmåga att leverera el; förekomsten av och storleken på skadan beror ju på vilket pris som kunden fick betala till den anvisade leverantören. Mycket talar därför för att de kunder som i den uppkomna situationen avsåg att kräva ersättning av Stävrullen, bör anses ha varit skyldiga att inom skälig tid meddela detta till bolaget (jfr rättsfallet NJA 1992 s. 728). Oavsett hur frågan om reklamationsskyldighet bör bedömas i detta fall, kan under alla förhållanden konstateras att KO i en skrivelse till Stävrullen som är daterad den 5 mars 2003 angav att dels Stävrullen borde kompensera de kunder som haft fastprisavtal med

10 Sid 10 Stävrullen, dels KO övervägde att föra talan om detta enligt lagen om grupprättegång. Av rättspraxis framgår att reklamation inte alltid behöver lämnas av den drabbade parten själv (se bl.a. rättsfallen NJA 1921 s. 246 och NJA 1994 s. 532). Enligt hovrättens mening har Stävrullen genom innehållet i skrivelsen informerats om att gruppmedlemmarna avsåg att kräva skadestånd. Skrivelsen har därför varit tillräcklig för att reklamation för samtliga gruppmedlemmars krav ska anses ha skett. Tidsförhållandena är inte sådana att reklamationen framställts för sent. Även om gruppmedlemmarna har varit skyldiga att reklamera till Stävrullen, har reklamation således skett i tid. Sammanfattande slutsatser Hovrätten har, till skillnad från tingsrätten, funnit att köplagen är tillämplig på förhållandet mellan Stävrullen och gruppmedlemmarna. För de gruppmedlemmar som förmedlats genom Kundkraft har hovrätten vid en prövning enligt 36 avtalslagen funnit att villkoret i deras avtal om att Stävrullen är skadeståndsskyldigt endast vid oaktsamhet, är oskäligt och att ett kontrollansvar enligt köplagens regler ska tillämpas istället. Stävrullens skadeståndsskyldighet mot samtliga gruppmedlemmar ska därför prövas enligt kontrollansvaret i 27 köplagen. Vid den prövningen har det enligt hovrättens mening visserligen förelegat ett hinder för Stävrullen att leverera el, men Stävrullen har inte visat att detta hinder berott på ett förhållande utanför bolagets kontroll. Oavsett om det har varit en rättslig skyldighet för gruppmedlemmarna att meddela Stävrullen att de avsåg att kräva skadestånd, har KO rent faktiskt lämnat ett sådant meddelande (reklamerat) för gruppmedlemmarnas räkning. Stävrullen kan alltså inte undgå skadeståndsansvar på grund av bristande reklamation. Hovrätten delar på dessa skäl tingsrättens slutsats att Stävrullen är skadeståndskyldigt på sätt som påståtts. Tingsrättens domslut ska därför fastställas. Rättegångskostnaderna Frågan om skyldighet för part att utge ersättning för rättegångskostnader i hovrätten bör prövas av tingsrätten efter målets återupptagande.

11 Sid 11 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C Överklagande senast fredagen den 2 december Hovrättsråden Bertil Eriksson, Susanne Möller och Mikael Forsgren samt tf. hovrättsassessorn Per Christensen (referent) har deltagit i avgörandet. Enhälligt.

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2013 T 3506-12 KLAGANDE OCH MOTPART 1. NA 2. LA 3. VA Ställföreträdare för 1 3: HA Ombud för 1 3: Advokat EM KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) Mål nr meddelat i Stockholm den 29 januari 2003 Ö 4380-01 KLAGANDE 1. TV4 Aktiebolag, 556242-7152, Tegeluddsvägen 3, 115 79 STOCKHOLM 2. TV Spartacus Kommanditbolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2007 T 3084-05 KLAGANDE FB Engineering Aktiebolag, 556204-9501 Norrekullavägen 17 291 25 Kristianstad Ombud: Advokat BL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2003 T 184-03 KLAGANDE Hyr-Börsen i Roslagen Aktiebolag, 556295-7539, Box 60, 184 61 ÅKERSBERGA Ombud: advokaten J.S. och jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

2. Stävrullens skadeståndsskyldighet

2. Stävrullens skadeståndsskyldighet KONSUMENTOMBUDSMANNEN 1 (10) YTTRANDE 2008-11-20 2003/1762 Ordnr 980 Umeå tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ Konsumentombudsmannen (KO)./. Stävrullen Finans AB, tr:s mål nr T 5416-04, rotel 1 KO avger följande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2010 T 2925-08 KLAGANDE EK Ombud: Advokat MBJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 930-06 KLAGANDE EE Ombud: Advokat GS MOTPART Comtax AB, 556561-7759 Drottninggatan 7 252 21 Helsingborg Ombud: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 juni 2011 T 2966-09 KLAGANDE Aktiebolaget Svenska Bostäder, 556043-6429 Box 95 162 12 Vällingby Ombud: Jur.kand. SJ MOTPART ZS Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr 1(5) meddelad i Stockholm den 28 december 2004 T 953-03 KLAGANDE LL och BL Ombud: advokaten CW MOTPARTER EH och SH Ombud: jur. kand. JH SAKEN Fastställelsetalan ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2005 T 3807-03 KLAGANDE Björn Lundmark Aktiebolag, 556347-2157 Verkstadsgatan 6 341 47 Karlskrona Ombud: advokaten BA MOTPART GE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 september 2011 T 1528-09 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Olof Knagge, 716413-4830 Ombud: SA Ombud: HE MOTPART HM Ombud: Advokat GL SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 mars 2015 T 916-13 KLAGANDE 1. C A 2. C X 3. L A 4. N B 5. C B 6. R B 7. J B 8. P B 9. A B 10. P C 11. K-E C 12. M C 13. B D 14. J D

Läs mer

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven PROMEMORIA Till: Från: Göran Forssén och Mikael Persson, Svenska Bussbranschföreningens Riksförbund ( BR ) Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Christian Martinsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB (

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 836-12 PARTER Kärande vid tingsrätten Länsförsäkringar Skaraborg Ömsesidigt, 566000-6866 Box 600 541 29 Skövde Ombud:

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

DOM 2012-07-25 Stockholm

DOM 2012-07-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2012-07-25 Stockholm Mål nr P 2375-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 5516-11, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Stockholm. SAKEN Skadestånd enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. a) förpliktas SSRS Plaza Aktiebolag att till var och en av

Stockholm. SAKEN Skadestånd enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. a) förpliktas SSRS Plaza Aktiebolag att till var och en av 1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr T 836-08 Rotel 0111 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 11 december 2007 i mål T 18908-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2010-12-10 Jönköping

DOM 2010-12-10 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 11 2010-12-10 Jönköping Mål nr FT 229-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 17 december 2009 i mål FT 5032-09, se bilaga A KLAGANDE Yellow Register On Line

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 T 4101-06 KLAGANDE Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, 516401-7799 106 26 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist CH MOTPART Svenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

BESLUT 2011-12-14 Stockholm

BESLUT 2011-12-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 0615 BESLUT 2011-12-14 Stockholm Mål/Ärende nr F 8816-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2011-10-10 i ärende nr 4155-11 m.fl., se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 24 maj 2010 T 2616-08. KLAGANDE Fri Kraft Kommanditbolag, 969631-8337 Box 842 391 28 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 24 maj 2010 T 2616-08. KLAGANDE Fri Kraft Kommanditbolag, 969631-8337 Box 842 391 28 Kalmar Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 maj 2010 T 2616-08 KLAGANDE Fri Kraft Kommanditbolag, 969631-8337 Box 842 391 28 Kalmar Ombud: Advokat LF MOTPARTER 1. HC 2. MC 3. CCG

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 881-12 KLAGANDE Foyen Advokatfirma Kommanditbolag Ombud: Advokat AM MOTPART HSB Engineering Insurance Ltd Ombud: Advokat

Läs mer