RU{sbyggens Brt Malmöhus 18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RU{sbyggens Brt Malmöhus 18"

Transkript

1 RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 rg ilr Arsredovisning 1/ e 31/8 2009

2 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader eller innehar fastigheten med tomträtt. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen förvaltar du fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t.ex. drift och underhåll kan hållas nere. Den som bor i en bostadsrättsförening har stora möjligheter att påverka sitt boende. Genom föreningsstämman har du möjlighet att påverka de beslut som tas i föreningen. På föreningsstämman väljs också styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens verksamhet och fastställer bl.a. årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader. Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla. Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Som bostadsrättshavare har man vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och bekosta reparationer och förbättringar på sådant som finns inuti lägenheten. Bostadsrätten kan man sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar. En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring som bör kompletteras med ett s.k. bostadsrättstillägg, om inte detta tecknats kollektivt av föreningen. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvaret bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen och stadgarna. Riksbyggen förvaltar Riksbyggen arbetar på uppdrag av bostadsrättsföreningen med hela eller de delar av förvaltningen som styrelsen tecknat avtal om. Riksbyggen är ett folkrörelseföretag och en kooperativ ekonomisk förening, med bostadsrättsföreningar och byggfackliga organisationer som största andelsägare. Riksbyggens två huvudinriktningar är bygg och förvaltning. Riksbyggens förvaltningsverksamhet har huvudfokus på bostadsrätten. Riksbyggen är ett serviceföretag och erbjuder bostadsrättsföreningar ett heltäckande förvaltningskoncept, med allt från ekonomisk förvaltning till fastighetsskötsel och drift. Riksbyggen genomför gemensamma upphandlingar av olika tjänster t. ex. försäkringstjänster åt de bostadsrättsföreningar som är kunder hos Riksbyggen. Riksbyggens verksamhet är i sin helhet kvalitetscertifierad enligt SS-EN IS Detta innebär högt ställda krav på kvalitet och service i alla delar av arbetet. Riksbyggen arbetar intensivt med miljöfrågor. Miljödiplomering handlar om att ta ett antal steg mot en mer miljömedveten vardag. Miljödiplomet fungerar som ett officiellt erkännande av företagets miljöarbete och en objektiv miljömärkning. Riksbyggen verkar för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende.

3 Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 9 Kassaflödesanalys 18 Nyckeltal och diagram 19 Revisionsberättelse 22 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av

4 Riksbyggens Brt Malmöhus 18 Styrelsen för Riksbyggens Brf Malmöhus 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer rdinarie ledamöter Thomas Hansson rdförande Ewe ttosson Kjell Johansson Göran Andersson Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ingemar Brunfors Ledamot Jimmy Bergman Ledamot RB Utsedd av Föreningen Föreningen Föreningen Föreningen Föreningen Riksbyggen Vald i.o.m. årsstämman Stvre/sesuppleanter Kjell Lindgren Suppleant Föreningen 2010 Gun Johansson Suppleant Föreningen 2009 Ulla Nordgren Suppleant Föreningen 2010 rdinarie revisor(er) Grant Thornton AB Auktoriserad revisor Föreningen 2009 Ingemar Nelin Föreningsrevisor Föreningen 2009 Levi Svensson Föreningsrevisor Föreningen 2009 Revisorssuppleant Joakim Jansson Revisorsuppleant Föreningen 2009 Cristina Bassman Revisorsuppleant Föreningen 2009 Valberedning Hansy Lindvall (sammankallande) Herbert Andreasson Bertil Persson Studieombud Gun Johansson Studieorganisatör Föreningen Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening. Fastigheter och lägenhetilokaiuppgifter Föreningen innehar tomträtt på fastigheterna Ingenjören 1 och 2 i Malmö kommun med därpå uppförd byggnation. Föreningen innehar 252 st bostadslägenheter som samtliga är upplåtna med bostadsrätt. Marken innehas med tomträtt genom ett tomträttsavtal med Malmö kommun. Avtalet gäller oförändrat i 10 år t.o.m med en årlig avgäld på 605 tkr. Kl

5 Riksbyggens Brt Malmöhus 18 Lägenhetsfördelning: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Därtill kommer: Lokaler Garage P-platser Cykelgarage Total tomtarea: Total bostadsarea: Totallokalarea: Arets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde kvm kvm 31 kvm kr kr Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Sveland. Hemförsäkring bekostas av bostadsrättshavarna. FörvaltningIorganisationsanslutning Riksbyggens kontor i Malmö har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Bostadsrättsföreningen är medlem i Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Skåne. Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Underhåll Arets underhåll Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 996 kr och planerat underhåll för 770 kr. Underhållskostnaderna specificeras i not 4 och 5 till resultaträkningen. Underhållsplan och kommande års underhåll Föreningens underhållsplan visar på ett årligt genomsnittligt underhållsbehov på tkr för de närmaste 10 åren. Avsättning för verksamhetsåret 2009/2010 sker med tkr efter av styrelsen godkänd budget. Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under året hållit ordinarie årsstämma den 27:e november Styrelsen har hållit 12 st protokollförda sammanträden. If 2

6 Resultat och ställning (tkr) Rörelsens intäkter Arets resultat Balansomslutning Soliditet % 32% 30% 24% 22% 17% Likviditet % 308% 235% 307% 628% 414% Arsavgiftsnivå för bostäder, kr / kvm Bränsletillägg, kr / kvm Driftskostnad, kr / kvm Ränta, kr / kvm Underhållsfond, kr / kvm Lån, kr / kvm Arsavgiftsnivå för bostäder kr/kvm samt bränsletillägg kr/kvm har BA som beräkningsgrund. Driftskostnad kr/kvm, Ränta kr/kvm, Underhållsfond kr/kvm och Lån kr/kvm har samtliga BRA (=BA + LA) som beräkningsgrund. Kostnadsutveckling r===========::j l-~~~==l~~-= ~~~~~~~-,-----~-----,-----l ,---:--,--:-----:--: j 5o+-~==~==~~==~---.~ Driftskostnadsfördelning... Tornträtts- Sophante- vngt "Id. 10' avga nng % 10 Uppvärmning 34% Arvode förvaltning 30% _ Ränta. kr I kvm -i':- Driftskostnad, kr I kvm Förbruknings materiel 3% Arsavgifter Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 1:e oktober 2007 då avgifterna höjdes med 3,77%. Efter att ha antagit budgeten för verksamhetsåret 2009/2010 har styrelsen beslutat om en höjning av årsavgifterna med 12% fr.om Överlåtelser och övriga föreningsfrågor Under 2008/2009 har 17 st överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 24 st). Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt..ti 3

7 Avtal Föreningen har följande avtal: Riksbyggen Riksbyggen Riksbyggen Riksbyggen Riksbyggen tis AB ComHem Fastighetsekonomi Fastighetsteknik Fastighetsskötsel Städ Fixar-tjänst Hissar Kabel-TV Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat Arets resultat före fondförändring Arets fondavsättning enligt stadgarna Arets ianspråktagande av underhållsfond Summa över/underskott Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: Extra avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning) Att balansera i ny räkning o Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. ;I 4

8 Utförda underhållsåtgärder Renovering av tvätt- och torkplats i garaget eftersom taket rasade och belysningen inte var godkänd. Installation av fettavskiljare för avloppet vid tvättplatsen. Uppsättning av brandlarm på vindar. Reparation av betongplattan vid uppfarten till P-däcket samt nedfarten till garaget. Atgärdande av dränering vid tr.16 intill bastun. mläggning av nedslitet golv i tr.26. Målning av tak vid brandtrappa i tr.14. Inoljning av teakpartier i enteerna i tr.14 och 26. Pågående åtgärder Fortsättning med åtgärdande av anmärkningar vid elbesiktning av allmänna utrymmen i våra fastigheter (innebär bl.a. utbyte av armaturer vid entreerna på gårdssidan). Rep. av rötskador samt uppfräschning av entren i tr.26. Byte av värmeväxlare samt reglerventiler i undercentralen. Kommande åtgärder Byte av rör i värmekulvertar. Beskärning av träd samt bortagning och stubbfräsning av döda träd på gården Borttagning av dött japanskt körbärsträd och återplantering av nytt dito på gatusidan. Reparation av staket vid transformatorstationen. Reparation och komplettering av lekredskap på lekplatsen. Plantering av nya rosor i "bananerna" vid tra-6 på gården. Fritidsverksamhet 13 st utnyttjar bastun. 10 st utnyttjar solariet. 49 st utnyttjar motionslokalen. Ca 20 st spelar boule. Porslinsmålning 4-5 st. Dessutom har vi kortspel samt tisdagsträffen. Ett stort tack till de medlemmar som gjorde fint på gården under vår trädgårdsdag. Bussutfärd I augusti hade föreningen en uppskattad bussutfärd till Österlen i Gun Johanssons regi. 5

9 Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Arsavgifter och hyror Bränsleavgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll Fastighetsavg iftlskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Arets resultat anläggningstillgångar Ei Tillägg till resultaträkningen A vsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring r' 6

10 Be/opp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter o Kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Riksbyggens Brt Malmöhus 18 Belopp i kr Not EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Förinbetalda årsavgifter Övriga skulder, kortfristiga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga 8

12 Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. m inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Belopp i kr om inget annat anges. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Arsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Inkomstskatt Från och med 1 januari 2007 ska bostadsrättsföreningar inte längre ta upp någon schablonintäkt av fastigheter. Som intäkt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål tas upp. Avdrag får inte göras för ränta på lånat kapital som lagts ner i fastigheten, reparation och underhåll, återbetalning av statliga räntebidrag eller tomträttsavgäld. Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp ränteintäkter, utdelningar och kapitalvinster på värdepapper och fastigheter samt inlösta och sålda bostadsrätter. Inkomstskatten uppgår till 28 % på skattepliktig inkomst. utnyttjade underskott från tidigare år får fortsatt utnyttjas. Föreningens underskottsavdrag har per balansdagen beräknats till kr, vilket innebär att det inte utgår någon inkomstskatt. Uppskjuten skattefordran redovisas inte på underskottsavdraget. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bkföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Arets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. 9

13 Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas Materiella anläggningstillgångar Byggnader, rak plan, helt avskriven 2065 Standardförbättringar och markanläggningar, slutår 2029 Inventarier, fastighetsinventarier Sopsuganläggning Fasadrenovering och inglasning Hissar 100 år 20 år 5 år 10 år 40 år 50 år Not 1 Årsavgifter och hyror Arsavgifter, bostäder Hyror, lokaler Hyror, garage Hyror, p-platser Not 2 Bränsleavgifter Bränsleavgifter, bostäder Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Fixar-tjänst Balkonginglasning Försäljning nycklar Rörelsens sidointäkter & korrigeringar Försäkringsersättningar Aterbäring Riksbyggen / 10

14 Riksbyggens Brt Malmöhus Not 4 Reparationer Material gemensamma utrymmen Bostäder Vattenskador Tvättstugor Gemensamma utrymmen Vatten/Avlopp Värme Ventilation Elinstallationer TeleITV /Porttelefon Hissar Övriga installationer Huskropp Gårdar och grönanläggningar Garage och parkeringsplatser Vandalisering o Not 5 Planerat underhåll Bostäder Lokaler, gemensamma utrymmen VA/Sanitet Ventilation Hissar Gårdar och grönanläggningar Övrigt underhåll / 11

15 Not 6 Driftskostnader Tomträttsavgäld (löptid tom ) Vägavgifter, arrende Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Fastighetsskötsel Systematiskt brandskyddsarbete Städ Bevakningskostnader Snöröjning Statuskontroll Förbrukningsmateriel Fordons- och maskinkostnader Vatten El Uppvärmning Sophantering Not 7 Övriga kostnader Bussutflykter Telefon och porto Medlems- och föreningsavgifter Revisionsarvode, externt Köpta tjänster Konsultarvoden Advokat och rättegångskostnader Övriga externa kostnader Not 8 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode Övriga ersättningar till förtroendevalda Föreningsvald revisor Summa Sociala kostnader Al 12

16 2009~08~ Not9 Avskrivning av anläggningstillgångar Bostadslånepost Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning Standardförbättringar Maskiner och inventarier Hissinvestering Not 10 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med Swedbank Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen Not 11 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övriga finansiella kostnader Not 12 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Hissinvestering Arets anskaffningar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Standardförbättringar ~ Hissinvestering ~ Arets avskrivning byggnader Arets avskrivning standardförbättringar Arets avskrivning hissinvestering Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut

17 Taxeringsvärden bostäder lokaler T otalt taxeringsvärde varav byggnader Not 13 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier Installationer Arets anskaffningar - urnor Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Inventarier och verktyg Installationer Arets avskrivningar Inventarier och verktyg Ackumulerade avskrivningar Inventarier och verktyg Installationer Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Not 14 Långfristiga värdepappersinnehav Andelar Riksbyggen II 14

18 Riksbyggens Brt Malmöhus Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalt förvaltningsarvode Förutbetald kabel-tv-avgift Förutbetald tomträttsavgäld Övriga förutbetalda kostnader Upplupna ränteintäkter Fastighetsförsäkring Not 16 Likviditetsplacering via Riksbyggen Likviditetsplacering via Riksbyggen Typ Saldo Ränta Slutdatum 30 dagar dagar ,80% ,30% Not 17 Kassa och bank Handkassa, bankmedel Avräkning med Swedbank Not 18 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Insatser och uppl. Underhålls Balanserat avgift fond resultat Vid årets början Disposition enl årsstämmobeslut Förändring av underhållsfond Avsättning till underhållsfond Uttag ur underhållsfond Arets resultat Vid årets slut Not 19 Fastighetslån Fastighetslån Skuld vid årets slut Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Nya lån Arets amort. Utg. skuld SBAB 4, SWEDBANK 3, SWEDBANK 3, fil' 15

19 Not 20 Övriga skulder, kortfristiga Övriga skulder till kunder Upplupna sociala avgifter och skatter Kostnadsförda ännu ej betalda lån Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader för reparationer och underhåll Upplupna elkostnader Upplupna värmekostnader Upplupna kostnader för renhållning Upplupna revisionsarvoden Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ;( 16

20 Riksbyggens Brt Malmöhus Malmö Ii) -< ir 20Ö Thomas Hansson rdförande Ewe ttossöfi? V. rdförande l""> fv r,ll \.:x:nckty\r J-hl,rMi!AJ~IY(Y11/' Göran Andersson Vår revisionsberättelse har avgivits /0... ;;].1 Ann Theander Auktoriserad revisor LeviSvensson / Föreningsrevisor Inge%ar Nelin Föreningsrevisor 17

21 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Avskrivningar Arets skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kortfristiga fordringar (ökning -, minskning +) Kortfristiga skulder (ökning +, minskning -) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i byggnader & mark Investeringar i inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

22 Kostnadsfördelning Reparationer Planerat underhåll Fastighetsavgift/skatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Finansiella poster Summa kostnader Övrigt 5% Finansiella poster 9% Planerat underhåll 7% Avskrivning av anläggningstillgångar 11% Driftskostnader 59% 19

23 Driftskostnadsfördelning Tomträttsavgäld (löptid tom ) Vägavgifter, arrende Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Fastighetsskötsel Systematiskt brandskyddsarbete Städ Bevakningskostnader Snöröjning Statuskontroll Förbrukningsmateriel Fordons- och maskinkostnader Vatten El Uppvärmning Sophantering Summa driftskostnader Tomträttsavgäld 10% Uppvärmning 34% _ Arvocr ee förvaltning 30% Kabel-TV 4% 20

24 Nyckeltalsanalys BA (kvm): för driftskostnader ("S?215451:,;\ ;": Kr I kvm Kr I kvm Tomträttsavgäld (löptid tom ) Vägavgifter, arrende Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Fastighetsskötsel Systematiskt brandskyddsarbete Städ Bevakningskostnader Snöröjning Statuskontroll Förbrukningsmateriel Fordons- och maskinkostnader Vatten El Uppvärmning Sophantering Summa driftskostnader 27,94 0,33 5,62 86,93 10,75 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,59 1,38 9,09 1,31 21,26 22,97 96,11 9,94 28,03 0,25 4,84 81,82 10,21 0,13 0,01 2,61 0,72 0,77 0,35 0,26 0,00 4,41 0,98 20,17 20,76 89,24 11,06 294,72 276,60 21

25 R E V I S ln S B E RÄ TT E L S E Till föreningsstämman i Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 18 rg.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Riksbyggens bostadsrättsförening Malmöhus nr 18 för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och fot att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. l en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder-och förhållanden i föreningen for att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen, Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt forslaget.i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. u-;-~ Malmö den 1/61009 Grant Thomton AB Ann Theander Auktoriserad revisor jf) Malrpoclen-N009 ~...' k !. /I~. PI1I;flllA.' f'-' ~ L.,":-" l rgemar Nelin F oreningsrevisor..j Malmö den u2.f/&009.1epr'.r;.... (u (7JfJd.foJY[,vv Levi Svensson /w Forentngsrevisor

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Årsredovisning RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning

Läs mer

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 , R.lksbyggen IW 2 Md& & Si& 'r 'MM Årsredovisning i?' RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. 22. DAGORDNING

Läs mer

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Årsredovisning Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer