Private placement memorandum ReCarrier System AB. Inbjudan att teckna aktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private placement memorandum ReCarrier System AB. Inbjudan att teckna aktier"

Transkript

1 Private placement memorandum ReCarrier System AB Inbjudan att teckna aktier

2 Innehållsförteckning ReCarriers bakgrundshistoria 3 Verksamhet 5 Marknad 6 Samarbete kring RFID 8 Finansiering, budget och kapitalbehov 9 Inbjudan till aktieteckning 10 Villkor och anvisningar 11 Bakgrund och motiv till kapitalanskaffningen 12 Produkten/Tekniken 13 Ledning och styrelse 14 Marknaden 15 Balansräkning 16 Resultaträkning 18 Aktie och emissionshistorik 19 2

3 ReCarrier en kort presentation Den traditionella lastpallen, som introducerades redan på femtiotalet, är fortfarande en av de viktigaste komponenterna inom dagens transporter, distribution och lagerhantering m a o inom modern logistik. Mer än 75 miljoner lastpallar används varje dag inom EU, men många av dem hamnar också i andra världsdelar. Givetvis har detta skapat en växande marknad för tillverkare och andra aktörer som har insett att lastpallar är big business. Den vanliga lastpallen av trä är dock inte bara av godo. Sammanfogningen med spik medför problem som blir allt tydligare ju högre krav som ställs på leveransprecision och logistikflöden utan avbrott. Lastpallar skall dessutom, precis som andra produkter, ge en minimal miljömässig påverkan, vilket ökar kraven på kretsloppsanpassad destruktion av slitna och trasiga lastpallar. Det s k PÖS-systemet (pallöverföringssystemet), vilket infördes under 60-talet och innebär att lastmottagare och lastavlämnare skall cleara antalet lastpallar som kommer med varje last, fungerar i princip inte längre. En mängd lastpallar av undermålig kvalitet kommer in i systemet, vilket inte längre gör det hållbart. Det har skapat en växande marknad för hyressystem av lastpallar och en tydlig trend på marknaden där större användargrupper samarbetar för att skapa egna interna system och flöden (detta sker t ex inom dagligvaruhandeln), vilket på sikt också förändrar kraven på prestanda för lastpallar. En annan faktor som påverkar både lastbärare och infrastruktur är den ökande omfattningen av IT-stöd inom just logistikområdet. Idag är det ingen leverantör som ställer sig frågande inför kundernas krav på leveranser just-in-time eller elektronisk överföring av logistikinformation till såväl transportörer som kunder. Utvecklingen på marknaden skapar nya behov och krav på nya produkter. Några av dessa krav och förändrade behov initierade utvecklingen av ReCarrier s koncept för sammansättningen av lastpallar. Ett koncept som innebär en rad förbättringar av lastpallen så att den passar in i ett modernt logistik-, materialhanterings- och miljötänkande. 3

4 Ny konstruktion av lastpall blev grunden till ReCarrier System AB ReCarrier AB bildades 2003 som en plattform för den kommersiella utvecklingen av innovatörerna Allan Bas och Örjan Könbergs patenterade konstruktion av en spikfri, reparerbar och miljövänlig lastpall med möjlighet till elektronisk identifiering med RFID. I samband med bolagsbildningen breddades ägarkretsen med logistikkonsulten Leif Friberg, som stöttat innovatörerna under stor del av utvecklingen, riskkapitalisten Martin Gemvik samt konsulten Göran Ericson. Leif Friberg har arbetat över trettio år, inom hanterings- och logistikområdet, med omfattande erfarenheter från svensk lastpallsindustri. Martin Gemvik arbetar med riskkapital inom FöretagsByggarna och hans far Olof var med och införde EUR-pallen som standard i Sverige under slutet på 50-talet. Göran Ericson har ett tidigare förflutet inom bl a Saab-Scania och är bolagets VD samt huvudansvarig för företagets dagliga drift och fortsatta uppbyggnad. ReCarrier AB befinner sig nu i en tydlig övergångsfas där bolaget nu successivt växlar över från utveckling och test, till försäljning, marknadsföring och leveranser. 4

5 Verksamheten Affärsidé ReCarrier skall erbjuda slutkunden en lägre totalkostnad för hantering och användning av lastpallar, samt möjliggöra en lösning där lastpallen kan integreras i ett IT-baserat processflöde i realtid. Affärsidén baseras på en konstruktion som är resultatet av mer än fem års intensiv utveckling och som kombinerar träets- och plastens fördelar på ett nytt sätt. ReCarrier-konceptet är nu patenterat på ett flertal internationella marknader och den konkreta produkten innebär följande fördelar: Marknadens enda spikfria lastpall av trä och plast Medför inga spikskador på gods och golv Helt demonterbar destruerbar återvinningsbar = miljövänlig Frånvaro av metall optimerar störningsfri elektronisk avläsning Förses enkelt med RFID-tag för elektronisk identifiering. Enkel eftermontering av RFID Reparerbar och enda lastpallen med två års reparationsgaranti Kan repareras i flödet Erbjuder lägsta totalekonomi Godkänd för hög- och och automatlager Affärsmodell ReCarrier planerar i första hand arbeta med licensförsäljning mot tillverkningsindustrin inom lastbärarområdet. Viss egen produktion kommer att förekomma i startsskedet för att välja den produktionsteknik som säkerställer rätt kvalitetsnivå på slutprodukten. På sikt skall all produktion ske av tredje part. Företaget kommer att arbeta med marknadsföring och försäljning till slutkunder parallellt med licensförsäljning till olika tillverkare. Målsättning inom tre år ReCarriers koncept skall användas vid mer än 20% av all tillverkning av EUR-pallar i Norden, samt vid 30% av tillverkning av företagsanpassade lastpallar i samma region. Målsättning för licensintäkter 2007: ca 25 MSEK Målsättning för egenproduktion 2007: ca 10 MSEK Vision Att utveckla ett starkt nischorienterat företag som kombinerar traditionellt och regionalt etablerat industriellt kunnande med ny teknologi och nya lösningar som skapar betydande mervärden för internationell transport- materialhanterings- och distributionsindustri. Med andra ord, vidareutveckla en lowtech-produkt med hightech-touch. 5

6 Marknaden Som nämndes inledningsvis så finns en betydande marknad för lastpallar både i och utanför Europa. Den s k EUR-pallen är mycket vanlig men det finns också många företag där man nöjer sig med s k engångspallar och lågprispallar då man vet att man inte får lastbäraren i retur. De billigare lastpallarna innebär ofta stora problem för användarna, då de går sönder, skadar gods, försvårar transporter och kan också ibland innebära en risk för personalen som skall sköta materialhanteringen. Som en motvikt till denna utveckling skapar stora och ofta branschorienterade grupper, egna interna lösningar baserade på lastpallar eller andra lastbärare av betydligt högre kvalitet. Det är lastbärare som skall finnas inom slutna flöden och där lastbäraren inte riskerar att försvinna ur företagets kontrollerbara logistikprocess. ReCarrier adresserar i första hand marknaden för större slutanvändare av traditionella EUR-pallar, eller specialanpassade pallar som inte är att anse som engångspallar, utvalda lastpallstillverkare samt de större uthyrningsföretagen. Så här ser en sammanfattning av marknaden ut (Logistikutredning Borås Högskola 4/99 ) Europa och Nordamerika: Total float av ca 1,5 miljard lastpallar till ett värde av ca mdr SEK. Europa: Nytillverkning av ca 75 miljoner lastpallar per år, till ett värde av ca 5 mdr SEK per år. Sverige: EUR-pall; miljoner i omlopp med ett marknadsvärde på över 1 miljard SEK. Beräknad livslängd är 3-4 år = 20 turer/lastpall. Den svenska marknaden tillför ca 3 miljoner nya EUR-pallar per år med ett marknadsvärde på ca 250 MSEK. Till detta kommer ytterligare ca 1,5 miljon företagsanpassade lastpallar i nyproduktion med ett värde på ca 100 MSEK. Den s k engångspallen förekommer också ofta och den nyproduktion som tillförs marknaden varje år motsvarar ett marknadsvärde på drygt 100 MSEK per år. Den genomsnittliga livslängden för en engångspall beräknas till 1 tur per pall. 6

7 Företagets aktuella marknads- och försäljningsläge Scania i Södertälje har varit en av de första testpiloterna för konceptet. Parallellt med detta har marknadsbearbetning påbörjats bl a genom officiell lansering på Tekniska Mässan med Transport & Hantering i oktober Vid mässdeltagandet lades särskilt stor vikt vid att visa produktens reparerbarhet, möjlighet till RFID, spikfriheten och en enkel destruktion. ReCarrier fick ett bra mottagande och ett flertal intressanta kontakter etablerades med t ex Posten, ABB, Scania, Telia m fl, men resulterade också i flera konkreta förfrågningar från marknader utanför Sverige. En förfrågan kom från ett finskt företag, som arbetar med speciella distributionslösningar för kemiindustrin och där man haft problem med spikade lastpallar. Detta företag blir nu sannolikt ett av företagets första större kunder. Under vintern har man kunnat läsa i svensk teknikpress om de USA-planer, inom företag och statlig förvaltning, som innebär att man skall förse gods och lastbärare med elektroniskt identifierbara etiketter, s k RFID. Motsvarande utveckling i USA drivs också intensivt inom detaljhandeln med detaljhandelsjätten Walmart som primus motor. Av denna anledning har ReCarrier skrivit ett samarbetsavtal med Axess Technology Inc. (f d Axtrade Inc tidigare ett bolag i Johnson koncernen) för att utvärdera eventuellt intresse och möjligheter på den amerikanska marknaden. Några testexemplar av ReCarriers lastpallar, finns sedan ca två månader hos bl a Walmart och inom det amerikanska försvaret. De potentiella kunderna har också anvisat Axess att ta kontakt med några lokala tillverkare av lastpallar för att utvärdera möjligheterna till lokal produktion. Av samma anledning har också Axess tagit kontakt med företaget Chep, som är en av världens största tillverkare och uthyrare av lastpallar. Just nu undersöker Chep möjligheten att ta in ReCarrier s konstruktion i sitt produktsortiment. Under vecka 44 levererades ytterligare provpallar direkt till Defens Ammunition Center för utvärdering och test. I första hand är ambitionen att hitta potentiella slutkunder för att därefter söka licenstagare i form av större lokala lastpallsproducenter. 7

8 Läget på den svenska och nordiska marknaden ReCarrier har långt gångna förhandlingar med ett finskt företag som specialiserat sig på emballageprodukter för kemiindustrin. ReCarrier har offererat en specialanpassad version av ReCarrier konceptet och levererat ett antal provpallar, den aktuella årsvolymen uppgår till mer än enheter per år. Kunden har också indikerat ett prisspann som är mycket intressant. Besked väntas om ytterligare leverans av test- och provpallar, system för uppföljning, leverans av reservdelar m m. Plastpåsar/bag för transport av flytande produkter är en ytterst intressant marknad för ReCarrier s lösning på lastbärare. Traditionella lastbärare där spik förekommer innebär en stor risk för läckage, med omfattande saneringskostnader som följd. Det sker idag en övergång från plåtfat till dessa typer av engångsförpackningar (5 plåtfat ersätts av 1 st 1000 liters bag). Diskussioner sker f n med Scania (som testade ReCarrier-pallen i ett tidigt skede) med hjälp av Packforsk, vilka nu står i begrepp att genomföra ett mer omfattande test. ReCarrier har offererat 2000 alt 5000 pall för en bredtest hos Scania. Dagligvarugruppen är en sammanslutning av de svenska dagligvarukedjorna bestående av ICA, Konsum, Dagab m fl. Gemensamt har man etablerat ett samarbete kring bl a standardiserade lastbärare genom företaget Svenska Retur. Man har enats kring en lastpall helt i plast. Intresse finns dock kvar att se på kompletterande lastbärare avsedda för det interna flödet. Leif Friberg har presenterat ReCarrier-konceptet för hela gruppen vid ett gruppmöte. Till Nordhydraulic i Kramfors har levererats ett 20-tal halvpallar för test i gjutgodsflödet internt. Testen har inneburit att ytterligare 20 st helpallar har levererats i steg 1. Ytterliggare 150 st har offererats i steg 2, för gjutgodsflödet mellan gjuteriet i Finland och Nordhydraulic i Kramfors i samband med en investering av en robotiserad bearbetningslinje (med mycket tuffa krav på pallkvalitet). Provpallar har levererats till SCA Hygien som har testats i höglager och sina avancerade logistikflöden med god känt resultat. Även här förs en intern diskussion om och när det blir en övergång till ett internt pallsystem med RFID. Presentationer för Vin&Sprit, Clas Ohlson, AKZO NOBEL, Posten, kommer att genomföras och även uppfölj ningskontakter med Lantmännen, Schenker, Danzas m fl. Samarbete kring RFID ReCarrier har etablerat ett samarbete med företag som har spetskompetens inom RFID-baserade system för logistik, produktion och Supply Chain Management. Samarbetet tillför ReCarrier kunskap och tillgång till RFID-lösningar som blir alltmer intressanta för de marknadssegment och potentiella kunder som ReCarrier vänder sig till. ReCarrier kan då tillsammans med dessa partners erbjuda unika lösningar för elektroniskt spårbara lastbärare och utrustning för att läsa/skriva RFID. 8

9 Finansieringsläge, budget och kapitalbehov Företaget och utvecklingen är sedan projektstarten 1997 finansierat genom insatser av egna medel, oavlönat arbete samt mjuka pengar i form av lån och bidrag från i första hand Länsstyrelsen, Almi Företagspartner, SIC och Handelsbanken (checkkredit). Projektet befinner sig fortfarande i ett övergångsläge där man skall gå från ett rent utvecklingsprojekt till kommersiell etablering, bl a med hjälp av extern finansiering. Ledningen har nu börjat sondera terrängen bland riskkapitalister, framförallt i norra delarna av Sverige, om intresset av att vara med och stegfinansiera fortsatt utveckling och framförallt marknadslanseringen av ReCarrier. Företagets budget förutsätter en kapitalisering före halvårsskiftet för att säkerställa de kunddiskussioner som f n pågår. En första finansiering bör ta bolaget fram till ett läge där konceptet är fullt kommersiellt verifierat genom kundorder från befintliga kundkontakter. Detta bör kunna uppnås till årsskiftet 05/06. Därefter bör nästa finansieringssteg möjliggöra en bredare marknadsföring och lansering på nordisk basis, varefter det bör vara en lämplig tidpunkt för påbörjad licensförsäljning. Flera aktörer har visat intresse men vill invänta en eller flera orders innan man är villig att ta nästa steg i processen. Bolagets ledning bedömer att man nu är mycket nära en dylik första genombrottsaffär, men att bristen på kapital äventyrar och försvårar möjligheterna att erhålla någon av dessa så viktiga affärer, ett slags moment 22-läge. För att säkerställa bolagets ställning och fortlevnad har entreprenörerna tillskjutit ytterligare egna medel genom konvertering av tidigare aktieägartillskott, till eget kapital. Nuläget är således att bolagets aktiekapital är helt intakt men att någon form av bryggfinansiering måste ske för att ta bolaget från nuvarande läge till det läge då annat externt kapital, t ex i form av riskkapital, kan tillföras bolaget. Det totala kapitalbehovet fram till kommersiellt genombrott, som enligt uppsatta mål skall inträffa senast i slutet av 2005, är beräknat till ca 2 MSEK. Till detta kan komma att krävas eventuell produktionsfinansiering men ledningen bedömer att dylik finansiering kan ske utan förstärkning av det egna kapitalet, exempelvis genom bankfinansiering mot order. Under förutsättning att ReCarriers koncept blir en kommersiell framgång kan dock ledningen komma att undersöka framtida möjligheter att ta in expansionskapital till bolaget. Detta beräknas dock ej ske förrän tidigast 2006/2007 och då bolaget kan uppvisa tillväxt med ett positivt rörelseresultat. Exit En möjlig exit bör kunna genomföras senast Exit sker genom försäljning av hela bolaget och ingående patent till t ex en tillverkare, alternativt löpande försäljning av licenser till aktörer på en internationell marknad. 9

10 Inbjudan till aktieteckning i ReCarrier System AB För att klara den planerade utvecklingen för ReCarrier har stiftarna beslutat att stärka sin kapitalbas genom ett emissionserbjudande. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital skall öka med maximalt Sek 50,000,- från Sek 100,000,- till högst Sek 150,000,- genom utgivande av 200,000 aktier till ett nominellt värde om Sek 0,25 per aktie med en emissionskurs av Sek 10,00 kr per aktie. Nyemissionen kommer att inbringa maximalt Sek 2.000,000,- före emissionskostnader. Efter nyemissionen kommer det att finnas maximalt 600,000 aktier av samma serie. De nyemitterade aktierna kommer att motsvara 33 % av rösterna och 33 % av kapitalet. Styrelsen i ReCarrier bedömer att bolaget med nuvarande inriktning inte, under överskådlig tid, kommer att behöva ytterligare kapital. Målet är att inom 3 till 5 år skapa förutsättningar för och söka notering på någon lista eller marknadsplats. Verksamhetens karaktär gör att bolaget kan vara intressant för en större aktör. Inbjudan att teckna aktier i denna private placement vänder sig främst till en begränsad grupp placerare enligt villkoren i detta memorandum. Bollstabruk mars 2005 Styrelsen Erinran och försäkran Med ReCarrier och Bolaget avses i detta memorandum ReCarrier System AB. Detta memorandum har upprättats av styrelsen i ReCarrier, som svarar för dess innehåll. Inofficella Aktier AB har biträtt styrelsen vid upprättandet. Inofficiella Aktier AB friskriver sig härmed från allt ansvar mot investerare och andra vad det gäller ekonomiska konsekvenser, vilka uppstått till följd av investerings- eller andra beslut, som helt eller delvis grundas på uppgifter i detta memorandum. 10

11 Villkor och anvisningar ReCarrier System AB genomför en private placement som riktar sig till en begränsad grupp investerare. Teckningskurs Teckningskursen är Sek 10 Teckningspost Aktier tecknas i poster på 1000 aktier innebärande att erbjudandet omfattar totalt 200 poster à Sek ,- per post. Företrädesrätt Emissionen genomförs utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Erbjudna aktier Maximalt 200,000 aktier erbjuds till teckning, vilket gör att erbjudandet omfattar Sek 2.000,000,-. Teckningstid Teckning pågår från och med den t o m den Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som senast den lämnas till Inofficiella Aktier AB Björkeredsvägen KNÄRED Tel: Fax: Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen skall fullföljas även om den ej tecknas fullt ut. Tilldelning Tilldelning beslutas av styrelsen i ReCarrier System AB i samråd med Inofficiella Aktier AB. Besked om tilldelning När fördelningen av aktier fastställts, utsänds avräkningsnotor, vilket beräknas ske omkring vecka 19-20, Likviddag Full betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på avräkningsnotan. Aktiebok Aktieboken kommer att föras av ReCarrier AB. 11

12 Bakgrund och motiv till kapitalanskaffningen Bolaget har exponerat sitt koncept för utvalda grupper av potentiella kunder och erhållit god respons. I första hand har ledningen fokuserat på att bearbeta större användare med omfattande interna flöden. Den här typen av kunder kännetecknas dock av långa processer för utvärdering, tester och beslut. I flera av fallen har kunderna utvärderat och även diskuterat med ReCarrier under flera år. Man måste dock ha respekt för detta då införsel av en helt ny typ av lastbärare kan innebära förändrade flöden och även representerar stora investeringsbelopp. I vissa fall blir även kundens kunder påverkade av att man byter till en ny typ av lastpall. I synnerhet om man också börjar använda RFID som ett led i processen att koppla fysiska flöden till informationsflöden för logistik och distribution. ReCarrier befinner sig nu i ett läge där tester och utvärderingar börjar närma sig konkreta order. Det sista steget före ett läge med regelbunda orders är ofta lite större order, för slutliga tester i riktiga flöden. Detta är ett kapitalkrävande steg och leveranserna innebär att ReCarrier måste producera korta serier till priser som sällan täcker produktionskostnaderna fullt ut. En del av nuvarande kapitalbehov uppstår således i detta skede. Ledningen anser också att responsen från test-kunder och andra potentiella kunder indikerar att ReCarrier konceptet mottagits så positivt att man snarast bör utöka försäljningsaktiviteter framförallt mot stora potentiella kunderna i Sverige och i våra grannländer. Bolaget har idag inte det kapital som krävs för att initiera denna säljaktivitet varför en del av kapitalanskaffningen också kommer att allokeras för marknad/försäljning. 12

13 Produkten/Tekniken Carrierpallen sammanfogas med ett specialutvecklat låselement med hjälp av plugg och hylsa i plast som ersätter konventionell spikning. Kombinationen med den formsprutade klossen löser nuvarande skadeproblem på pallar. Mer än 50% av skadorna på dagens pallar kan hänföras till träklossen och spiken. I de yttre låselementen är placerat en taggbricka som kraftigt ökar diagonalstyvheten i pallen. Tester och prover har visat att låselementet har elastiska egenskaper som innebär att pallen återtar sin form efter en kraftig snedbelastning. Vid en motsvarande belastning av en spikad lastbärare kryper spikarna upp. Detta medför sedan skador på golv och last. Ersättningen av träklossen mot plastklossen och ingen spik innebär att ReCarrier pallen är 20-30% lättare i torrt tillstånd, om pallen är fuktig är skillnaden större. Under hela utvecklingsfasen har de produktionstekniska frågorna fått stor tyngd, vilket innebär att produkten är väl anpassad och utvecklad för en produktion med hög automatiseringsnivå. Pallkragen (som apporterades in 2003) utgör en bra kombination med ReCarrier-pallen. Företaget kommer att satsa på en fortsatt utveckling av produkten med målsättning att kunna genomföra en marknadslansering under (Almi har beviljat ett såddbidrag på kr) Miljö Under hela utvecklingsprocessen har kretsloppsanpassning/producentansvar varit i fokus. Resultatet är en produkt som är 100% återvinningsbar, 20% lägre vikt, demonterbar och rationell att reparera även i flödet. Kretsloppsanpassad destruktion och uppfyller naturvårdsverkets krav på producentansvar för träförpackningar. Patent ReCarrier pallens hopfogningselement har patentskydd i Europa (EP), USA (US) och Canada (CA). Distansklossen är mönsterskyddad i (EP), (US) och (CA). Under 2003 tillfördes företaget ytterligare en intressant komponent genom att Martin Gemvik apporterade in ett patent på en lås- och staplingsbar lastpallkrage. ReCarrier System AB är godkänd tillverkare av träemballage enligt Jordbruksverkets krav. 13

14 Ledning och styrelse Martin Gemvik, Ordförande. Född Tekniker och ekonom. Studier vid Frans Schartau, Stockholms Universitet, IHM Business School samt Internationella Skolorna i München. Sedan 1994 fulltidspartner och investment manager i Företags-byggarna som är ett av Sveriges äldsta privatägda riskkapitalbolag. Har tidigare arbetat bl a inom emballageindustrin samt inom IT- och elektronikindustrin. Martin har lång erfarenhet av företagsutveckling, kommunikation samt riskkapital och varit ledamot i styrelser för flera börsnoterade bolag. Under åren var han styrelseledamot av Svenska Riskkapital Föreningen. Martins far var under tidiga femtiotalet ansvarig för lansering av den moderna EUR-pallen i Sverige och byggde senare upp, i egen regi, en av Europas största pallindustrier placerad i Dorotea i Västerbotten. Antal aktier i bolaget st. Göran Ericson, VD och ledamot. Född Gymn.ingenjör och företagsekonom, med bakgrund som produktionsteknisk chef hos Vretstorpsverken, företagskonsult hos Företagarföreningen (nuv. ALMI) i Nyköping. Från 1973 till 1991 platschef på Saab Scania Kramforsfabriken. Egenföretagare och konsult med huvudsaklig inriktning mot nyföretagarområdet bl a som ansvarig för planering och uppföljning inom NyföretagarCentrum i Kramfors, samt olika uppdrag som projektledare inom näringslivet. Göran arbetar i första hand med marknadsföring/kundkontakter, ekonomi/administration. Antal aktier i bolaget st. Allan Bas, entreprenör och ledamot. Född Allan har 40 års erfarenhet som konstruktör och produktutvecklare med ett antal kommersiellt lyckade patent, bl a kan nämnas Hudik grävlastare, automatanläggning för huggstål hos Iggesund Tool. Som konsult har Allan arbetat hos bl a AIB, Soneruds m fl. Allan arbetar i första hand med konstruktion och utveckling inom företaget. Antal aktier i bolaget st. Örjan Könberg, entreprenör och ledamot. Född Örjan har 20 års erfarenhet av produktionsledning i kombination med marknadsföring och försäljning till industrin och med svetskontroll och besiktningar hos STK (Sveriges Tekniska Kontrollinstitut). Örjan arbetar i första hand med utvecklings- och produktionsfrågor, kund- och leverantörskontakter inom företaget. Antal aktier i bolaget st. Leif Friberg, ledamot. Född Leif har många års erfarenhet såväl som konsult som i en lång rad olika roller i företagsledning och styrelser. De senaste 20 åren har Leif inriktat sig mot logistikfrågor bl a via konsultnätverket M-konsult som Leif startade Leif har också under 20 år varit ledamot i Standardiseringskommisionen i Sverige (SIS) och i Verkstadsindustrierna. Förutom många års erfarenhet från företagsetableringar, rekonstruktioner och allmänstrategiska frågor, har Leif djupa kunskaper i produktionsrelaterade frågor och operativ logistik, t ex lagerproduktion och transporter. Som konsult har han bl a arbetat mycket med stöd i upphandlingar och utvärderingar av logistiktjänster/outsourcing. Antal aktier i bolaget st 14

15 Marknad/Risker Europa och Nordamerika Ca 1,5 miljarder pallar tillförs marknaden per år. Marknadsvärde miljarder SEK. Europa Nyproduktionen av EUR-pallar ca 75 miljoner per år. Marknadsvärde ca 5 miljarder SEK. Sverige EUR-pall miljoner EUR-pallar i omlopp. Marknadsvärde över 1 miljard SEK. Beräknad livslängd 3 4 år = ca 20 turer/pall. Ca 3 miljoner pallar tillförs marknaden per år med ett marknadsvärde av miljoner SEK i nyproduktion. Företagspall (motsvarande EUR-pallen) 1-1,5 miljoner nya pallar tillförs marknaden per år, marknadsvärde miljoner SEK i nyproduktion. Beräknad livslängd 4-5 år. Antal reparationer: ca 2 st under livslängden. Marknadsvärde miljoner SEK. Engångspall Ca 3 miljoner pallar tillförs marknaden per år med ett marknadsvärde av miljoner SEK i nyproduktion. Beräknad livslängd, 1 tur/per pall. Risker All affärsverksamhet är förknippad med risker och föreliggande investeringsförslag utgör inget undantag. I motsats till många nybildade företag med kapitalbehov går kapitaltillskottet till ReCarrier huvudsakligen till marknaden i form av marknads- och försäljningsaktiviteter och bara i mindre utsträckning till produktutveckling. Försäljnings- och marknadsrelaterade risker Det är ställt utom allt tvivel att man normalt underskattar den tid det tar att etablera en ny produkt/idé på marknaden. 15

16 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella balanstillgångar Balanserade utgifter för forskning mm Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 0 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital aktier à nom. 100 kr Reservfond Ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder 359 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

18 Resultaträkning Resultaträkning Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 72 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

19 Aktie och emissionshistorik Aktie och emissionshistorik. År Händelse Antal aktier Nominellt Ökning av Totalt antal Totalt värde aktiekapital aktier aktiekapital 2003 Bolagsbildning 1,000 st 100 kr 1,000 st 100,000 kr 2005 Split 400:1 400,000 st 0,25 kr 400,000 st 100,000 kr 2005 Pågående Nyemission 200,000 st 0,25 kr 50,000 kr 600,000 st 150,000 kr Aktiefördelning Allan Bas 136,000 st motsvarande 34 % Efter emission 136,000 st motsvarande 22,67 % Örjan Könberg 136,000 st motsvarande 34 % Efter emission 136,000 st motsvarande 22,67 % Leif Friberg 68,000 st motsvarande 17 % Efter emission 68,000 st motsvarande 11,33 % Martin Gemvik 52,000 st motsvarande 13 % Efter emission 52,000 st motsvarande 8,67 % Göran Ericson 8,000 st motsvarande 2 % Efter emission 8,000 st motsvarande 1,35 % Gamla aktieägare 400,000 st motsvarande 100 % Efter emission 400,000 st motsvarande 66,67 % Nya aktieägare Efter emission 200,000 st motsvarande 33,33 % Summa aktieägare Efter emission 600,000 st motsvarande 100,00 % 19

20 pedal reklambyrå ReCarrier System AB, Norum 115, Bollstabruk Tel: Fax:

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Framåtriktad information i detta informationsmemorandum

Framåtriktad information i detta informationsmemorandum Innehåll Sid. 4. Definitioner & viktig information 5. Erbjudandet i sammandrag 6. Vd-ord 7. Sammanfattning 8. Om Deflamo 11. Om Apyrum 12. Affärsmodell 14. Försäljningsprocess 16. Marknad, kunder & efterfrågan

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Swemet AB

Inbjudan till teckning av aktier i Swemet AB Inbjudan till teckning av aktier i Swemet AB Juni 2015 Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Swemet AB inför upptagande till handel

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Information om erbjudandet och finansiell information Våren 2015 Innehåll Absolicons syfte och mål 3 Inbjudan 4 Företagets historia och utveckling

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 2015 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Drive Energy AB (publ) 22 maj 2015 1 Om Informationsmemorandumet I detta Memorandum gäller följande definitioner, om inget annat anges. Med Bolaget,

Läs mer

Investment Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget

Investment Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget Investment Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget Teckningstid 27 november 11 december 2009 Innehåll Ironroad i korthet 3 VMS i Sverige framtida

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Linotech. Inbjudan till teckning av aktier i Linotech AB (publ) Linogard-impregnerad skärgårdstrall 28 x 120 mm

Linotech. Inbjudan till teckning av aktier i Linotech AB (publ) Linogard-impregnerad skärgårdstrall 28 x 120 mm Linotech Inbjudan till teckning av aktier i Linotech AB (publ) Linogard-impregnerad skärgårdstrall 28 x 120 mm 2 INNEHÅLL Sammanfattning 4 Erbjudande i sammandrag 4 Riskfaktorer 5 Prospektkrav 5 Inbjudan

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ)

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ) Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ) Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ)... 1 NOTE i korthet... 2 Villkor och anvisningar... 5 Skattefrågor... 7 Bakgrund och motiv...

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser

Läs mer

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Making business mobile Emissionsmemorandum Juni 2015 Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Viktig information Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications

Läs mer

MEMORANDUM september 2014

MEMORANDUM september 2014 MEMORANDUM september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Bakgrund och motiv 3. VD har ordet 5. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. KIABs innehav 16. Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) November 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Viktig information Med Sivers IMA eller Bolaget avses Sivers

Läs mer

MEMORANDUM. januari 2015. Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se

MEMORANDUM. januari 2015. Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se MEMORANDUM januari 2015 Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 3. VD har ordet 5. Bakgrund 6. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Business Control Systems Sverige AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstid: 15 november 3 december 2010. Distributionsområde Aktierna

Läs mer

Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014

Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014 Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014 Innehåll Styrelsens försäkran 3 Villkor och anvisningar 5 Handel i aktien 6 Välkommen som aktieägare 7 Bakgrund till noteringen och framtida kapitalbehov 8 Axonkids

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer