Private placement memorandum ReCarrier System AB. Inbjudan att teckna aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private placement memorandum ReCarrier System AB. Inbjudan att teckna aktier"

Transkript

1 Private placement memorandum ReCarrier System AB Inbjudan att teckna aktier

2 Innehållsförteckning ReCarriers bakgrundshistoria 3 Verksamhet 5 Marknad 6 Samarbete kring RFID 8 Finansiering, budget och kapitalbehov 9 Inbjudan till aktieteckning 10 Villkor och anvisningar 11 Bakgrund och motiv till kapitalanskaffningen 12 Produkten/Tekniken 13 Ledning och styrelse 14 Marknaden 15 Balansräkning 16 Resultaträkning 18 Aktie och emissionshistorik 19 2

3 ReCarrier en kort presentation Den traditionella lastpallen, som introducerades redan på femtiotalet, är fortfarande en av de viktigaste komponenterna inom dagens transporter, distribution och lagerhantering m a o inom modern logistik. Mer än 75 miljoner lastpallar används varje dag inom EU, men många av dem hamnar också i andra världsdelar. Givetvis har detta skapat en växande marknad för tillverkare och andra aktörer som har insett att lastpallar är big business. Den vanliga lastpallen av trä är dock inte bara av godo. Sammanfogningen med spik medför problem som blir allt tydligare ju högre krav som ställs på leveransprecision och logistikflöden utan avbrott. Lastpallar skall dessutom, precis som andra produkter, ge en minimal miljömässig påverkan, vilket ökar kraven på kretsloppsanpassad destruktion av slitna och trasiga lastpallar. Det s k PÖS-systemet (pallöverföringssystemet), vilket infördes under 60-talet och innebär att lastmottagare och lastavlämnare skall cleara antalet lastpallar som kommer med varje last, fungerar i princip inte längre. En mängd lastpallar av undermålig kvalitet kommer in i systemet, vilket inte längre gör det hållbart. Det har skapat en växande marknad för hyressystem av lastpallar och en tydlig trend på marknaden där större användargrupper samarbetar för att skapa egna interna system och flöden (detta sker t ex inom dagligvaruhandeln), vilket på sikt också förändrar kraven på prestanda för lastpallar. En annan faktor som påverkar både lastbärare och infrastruktur är den ökande omfattningen av IT-stöd inom just logistikområdet. Idag är det ingen leverantör som ställer sig frågande inför kundernas krav på leveranser just-in-time eller elektronisk överföring av logistikinformation till såväl transportörer som kunder. Utvecklingen på marknaden skapar nya behov och krav på nya produkter. Några av dessa krav och förändrade behov initierade utvecklingen av ReCarrier s koncept för sammansättningen av lastpallar. Ett koncept som innebär en rad förbättringar av lastpallen så att den passar in i ett modernt logistik-, materialhanterings- och miljötänkande. 3

4 Ny konstruktion av lastpall blev grunden till ReCarrier System AB ReCarrier AB bildades 2003 som en plattform för den kommersiella utvecklingen av innovatörerna Allan Bas och Örjan Könbergs patenterade konstruktion av en spikfri, reparerbar och miljövänlig lastpall med möjlighet till elektronisk identifiering med RFID. I samband med bolagsbildningen breddades ägarkretsen med logistikkonsulten Leif Friberg, som stöttat innovatörerna under stor del av utvecklingen, riskkapitalisten Martin Gemvik samt konsulten Göran Ericson. Leif Friberg har arbetat över trettio år, inom hanterings- och logistikområdet, med omfattande erfarenheter från svensk lastpallsindustri. Martin Gemvik arbetar med riskkapital inom FöretagsByggarna och hans far Olof var med och införde EUR-pallen som standard i Sverige under slutet på 50-talet. Göran Ericson har ett tidigare förflutet inom bl a Saab-Scania och är bolagets VD samt huvudansvarig för företagets dagliga drift och fortsatta uppbyggnad. ReCarrier AB befinner sig nu i en tydlig övergångsfas där bolaget nu successivt växlar över från utveckling och test, till försäljning, marknadsföring och leveranser. 4

5 Verksamheten Affärsidé ReCarrier skall erbjuda slutkunden en lägre totalkostnad för hantering och användning av lastpallar, samt möjliggöra en lösning där lastpallen kan integreras i ett IT-baserat processflöde i realtid. Affärsidén baseras på en konstruktion som är resultatet av mer än fem års intensiv utveckling och som kombinerar träets- och plastens fördelar på ett nytt sätt. ReCarrier-konceptet är nu patenterat på ett flertal internationella marknader och den konkreta produkten innebär följande fördelar: Marknadens enda spikfria lastpall av trä och plast Medför inga spikskador på gods och golv Helt demonterbar destruerbar återvinningsbar = miljövänlig Frånvaro av metall optimerar störningsfri elektronisk avläsning Förses enkelt med RFID-tag för elektronisk identifiering. Enkel eftermontering av RFID Reparerbar och enda lastpallen med två års reparationsgaranti Kan repareras i flödet Erbjuder lägsta totalekonomi Godkänd för hög- och och automatlager Affärsmodell ReCarrier planerar i första hand arbeta med licensförsäljning mot tillverkningsindustrin inom lastbärarområdet. Viss egen produktion kommer att förekomma i startsskedet för att välja den produktionsteknik som säkerställer rätt kvalitetsnivå på slutprodukten. På sikt skall all produktion ske av tredje part. Företaget kommer att arbeta med marknadsföring och försäljning till slutkunder parallellt med licensförsäljning till olika tillverkare. Målsättning inom tre år ReCarriers koncept skall användas vid mer än 20% av all tillverkning av EUR-pallar i Norden, samt vid 30% av tillverkning av företagsanpassade lastpallar i samma region. Målsättning för licensintäkter 2007: ca 25 MSEK Målsättning för egenproduktion 2007: ca 10 MSEK Vision Att utveckla ett starkt nischorienterat företag som kombinerar traditionellt och regionalt etablerat industriellt kunnande med ny teknologi och nya lösningar som skapar betydande mervärden för internationell transport- materialhanterings- och distributionsindustri. Med andra ord, vidareutveckla en lowtech-produkt med hightech-touch. 5

6 Marknaden Som nämndes inledningsvis så finns en betydande marknad för lastpallar både i och utanför Europa. Den s k EUR-pallen är mycket vanlig men det finns också många företag där man nöjer sig med s k engångspallar och lågprispallar då man vet att man inte får lastbäraren i retur. De billigare lastpallarna innebär ofta stora problem för användarna, då de går sönder, skadar gods, försvårar transporter och kan också ibland innebära en risk för personalen som skall sköta materialhanteringen. Som en motvikt till denna utveckling skapar stora och ofta branschorienterade grupper, egna interna lösningar baserade på lastpallar eller andra lastbärare av betydligt högre kvalitet. Det är lastbärare som skall finnas inom slutna flöden och där lastbäraren inte riskerar att försvinna ur företagets kontrollerbara logistikprocess. ReCarrier adresserar i första hand marknaden för större slutanvändare av traditionella EUR-pallar, eller specialanpassade pallar som inte är att anse som engångspallar, utvalda lastpallstillverkare samt de större uthyrningsföretagen. Så här ser en sammanfattning av marknaden ut (Logistikutredning Borås Högskola 4/99 ) Europa och Nordamerika: Total float av ca 1,5 miljard lastpallar till ett värde av ca mdr SEK. Europa: Nytillverkning av ca 75 miljoner lastpallar per år, till ett värde av ca 5 mdr SEK per år. Sverige: EUR-pall; miljoner i omlopp med ett marknadsvärde på över 1 miljard SEK. Beräknad livslängd är 3-4 år = 20 turer/lastpall. Den svenska marknaden tillför ca 3 miljoner nya EUR-pallar per år med ett marknadsvärde på ca 250 MSEK. Till detta kommer ytterligare ca 1,5 miljon företagsanpassade lastpallar i nyproduktion med ett värde på ca 100 MSEK. Den s k engångspallen förekommer också ofta och den nyproduktion som tillförs marknaden varje år motsvarar ett marknadsvärde på drygt 100 MSEK per år. Den genomsnittliga livslängden för en engångspall beräknas till 1 tur per pall. 6

7 Företagets aktuella marknads- och försäljningsläge Scania i Södertälje har varit en av de första testpiloterna för konceptet. Parallellt med detta har marknadsbearbetning påbörjats bl a genom officiell lansering på Tekniska Mässan med Transport & Hantering i oktober Vid mässdeltagandet lades särskilt stor vikt vid att visa produktens reparerbarhet, möjlighet till RFID, spikfriheten och en enkel destruktion. ReCarrier fick ett bra mottagande och ett flertal intressanta kontakter etablerades med t ex Posten, ABB, Scania, Telia m fl, men resulterade också i flera konkreta förfrågningar från marknader utanför Sverige. En förfrågan kom från ett finskt företag, som arbetar med speciella distributionslösningar för kemiindustrin och där man haft problem med spikade lastpallar. Detta företag blir nu sannolikt ett av företagets första större kunder. Under vintern har man kunnat läsa i svensk teknikpress om de USA-planer, inom företag och statlig förvaltning, som innebär att man skall förse gods och lastbärare med elektroniskt identifierbara etiketter, s k RFID. Motsvarande utveckling i USA drivs också intensivt inom detaljhandeln med detaljhandelsjätten Walmart som primus motor. Av denna anledning har ReCarrier skrivit ett samarbetsavtal med Axess Technology Inc. (f d Axtrade Inc tidigare ett bolag i Johnson koncernen) för att utvärdera eventuellt intresse och möjligheter på den amerikanska marknaden. Några testexemplar av ReCarriers lastpallar, finns sedan ca två månader hos bl a Walmart och inom det amerikanska försvaret. De potentiella kunderna har också anvisat Axess att ta kontakt med några lokala tillverkare av lastpallar för att utvärdera möjligheterna till lokal produktion. Av samma anledning har också Axess tagit kontakt med företaget Chep, som är en av världens största tillverkare och uthyrare av lastpallar. Just nu undersöker Chep möjligheten att ta in ReCarrier s konstruktion i sitt produktsortiment. Under vecka 44 levererades ytterligare provpallar direkt till Defens Ammunition Center för utvärdering och test. I första hand är ambitionen att hitta potentiella slutkunder för att därefter söka licenstagare i form av större lokala lastpallsproducenter. 7

8 Läget på den svenska och nordiska marknaden ReCarrier har långt gångna förhandlingar med ett finskt företag som specialiserat sig på emballageprodukter för kemiindustrin. ReCarrier har offererat en specialanpassad version av ReCarrier konceptet och levererat ett antal provpallar, den aktuella årsvolymen uppgår till mer än enheter per år. Kunden har också indikerat ett prisspann som är mycket intressant. Besked väntas om ytterligare leverans av test- och provpallar, system för uppföljning, leverans av reservdelar m m. Plastpåsar/bag för transport av flytande produkter är en ytterst intressant marknad för ReCarrier s lösning på lastbärare. Traditionella lastbärare där spik förekommer innebär en stor risk för läckage, med omfattande saneringskostnader som följd. Det sker idag en övergång från plåtfat till dessa typer av engångsförpackningar (5 plåtfat ersätts av 1 st 1000 liters bag). Diskussioner sker f n med Scania (som testade ReCarrier-pallen i ett tidigt skede) med hjälp av Packforsk, vilka nu står i begrepp att genomföra ett mer omfattande test. ReCarrier har offererat 2000 alt 5000 pall för en bredtest hos Scania. Dagligvarugruppen är en sammanslutning av de svenska dagligvarukedjorna bestående av ICA, Konsum, Dagab m fl. Gemensamt har man etablerat ett samarbete kring bl a standardiserade lastbärare genom företaget Svenska Retur. Man har enats kring en lastpall helt i plast. Intresse finns dock kvar att se på kompletterande lastbärare avsedda för det interna flödet. Leif Friberg har presenterat ReCarrier-konceptet för hela gruppen vid ett gruppmöte. Till Nordhydraulic i Kramfors har levererats ett 20-tal halvpallar för test i gjutgodsflödet internt. Testen har inneburit att ytterligare 20 st helpallar har levererats i steg 1. Ytterliggare 150 st har offererats i steg 2, för gjutgodsflödet mellan gjuteriet i Finland och Nordhydraulic i Kramfors i samband med en investering av en robotiserad bearbetningslinje (med mycket tuffa krav på pallkvalitet). Provpallar har levererats till SCA Hygien som har testats i höglager och sina avancerade logistikflöden med god känt resultat. Även här förs en intern diskussion om och när det blir en övergång till ett internt pallsystem med RFID. Presentationer för Vin&Sprit, Clas Ohlson, AKZO NOBEL, Posten, kommer att genomföras och även uppfölj ningskontakter med Lantmännen, Schenker, Danzas m fl. Samarbete kring RFID ReCarrier har etablerat ett samarbete med företag som har spetskompetens inom RFID-baserade system för logistik, produktion och Supply Chain Management. Samarbetet tillför ReCarrier kunskap och tillgång till RFID-lösningar som blir alltmer intressanta för de marknadssegment och potentiella kunder som ReCarrier vänder sig till. ReCarrier kan då tillsammans med dessa partners erbjuda unika lösningar för elektroniskt spårbara lastbärare och utrustning för att läsa/skriva RFID. 8

9 Finansieringsläge, budget och kapitalbehov Företaget och utvecklingen är sedan projektstarten 1997 finansierat genom insatser av egna medel, oavlönat arbete samt mjuka pengar i form av lån och bidrag från i första hand Länsstyrelsen, Almi Företagspartner, SIC och Handelsbanken (checkkredit). Projektet befinner sig fortfarande i ett övergångsläge där man skall gå från ett rent utvecklingsprojekt till kommersiell etablering, bl a med hjälp av extern finansiering. Ledningen har nu börjat sondera terrängen bland riskkapitalister, framförallt i norra delarna av Sverige, om intresset av att vara med och stegfinansiera fortsatt utveckling och framförallt marknadslanseringen av ReCarrier. Företagets budget förutsätter en kapitalisering före halvårsskiftet för att säkerställa de kunddiskussioner som f n pågår. En första finansiering bör ta bolaget fram till ett läge där konceptet är fullt kommersiellt verifierat genom kundorder från befintliga kundkontakter. Detta bör kunna uppnås till årsskiftet 05/06. Därefter bör nästa finansieringssteg möjliggöra en bredare marknadsföring och lansering på nordisk basis, varefter det bör vara en lämplig tidpunkt för påbörjad licensförsäljning. Flera aktörer har visat intresse men vill invänta en eller flera orders innan man är villig att ta nästa steg i processen. Bolagets ledning bedömer att man nu är mycket nära en dylik första genombrottsaffär, men att bristen på kapital äventyrar och försvårar möjligheterna att erhålla någon av dessa så viktiga affärer, ett slags moment 22-läge. För att säkerställa bolagets ställning och fortlevnad har entreprenörerna tillskjutit ytterligare egna medel genom konvertering av tidigare aktieägartillskott, till eget kapital. Nuläget är således att bolagets aktiekapital är helt intakt men att någon form av bryggfinansiering måste ske för att ta bolaget från nuvarande läge till det läge då annat externt kapital, t ex i form av riskkapital, kan tillföras bolaget. Det totala kapitalbehovet fram till kommersiellt genombrott, som enligt uppsatta mål skall inträffa senast i slutet av 2005, är beräknat till ca 2 MSEK. Till detta kan komma att krävas eventuell produktionsfinansiering men ledningen bedömer att dylik finansiering kan ske utan förstärkning av det egna kapitalet, exempelvis genom bankfinansiering mot order. Under förutsättning att ReCarriers koncept blir en kommersiell framgång kan dock ledningen komma att undersöka framtida möjligheter att ta in expansionskapital till bolaget. Detta beräknas dock ej ske förrän tidigast 2006/2007 och då bolaget kan uppvisa tillväxt med ett positivt rörelseresultat. Exit En möjlig exit bör kunna genomföras senast Exit sker genom försäljning av hela bolaget och ingående patent till t ex en tillverkare, alternativt löpande försäljning av licenser till aktörer på en internationell marknad. 9

10 Inbjudan till aktieteckning i ReCarrier System AB För att klara den planerade utvecklingen för ReCarrier har stiftarna beslutat att stärka sin kapitalbas genom ett emissionserbjudande. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital skall öka med maximalt Sek 50,000,- från Sek 100,000,- till högst Sek 150,000,- genom utgivande av 200,000 aktier till ett nominellt värde om Sek 0,25 per aktie med en emissionskurs av Sek 10,00 kr per aktie. Nyemissionen kommer att inbringa maximalt Sek 2.000,000,- före emissionskostnader. Efter nyemissionen kommer det att finnas maximalt 600,000 aktier av samma serie. De nyemitterade aktierna kommer att motsvara 33 % av rösterna och 33 % av kapitalet. Styrelsen i ReCarrier bedömer att bolaget med nuvarande inriktning inte, under överskådlig tid, kommer att behöva ytterligare kapital. Målet är att inom 3 till 5 år skapa förutsättningar för och söka notering på någon lista eller marknadsplats. Verksamhetens karaktär gör att bolaget kan vara intressant för en större aktör. Inbjudan att teckna aktier i denna private placement vänder sig främst till en begränsad grupp placerare enligt villkoren i detta memorandum. Bollstabruk mars 2005 Styrelsen Erinran och försäkran Med ReCarrier och Bolaget avses i detta memorandum ReCarrier System AB. Detta memorandum har upprättats av styrelsen i ReCarrier, som svarar för dess innehåll. Inofficella Aktier AB har biträtt styrelsen vid upprättandet. Inofficiella Aktier AB friskriver sig härmed från allt ansvar mot investerare och andra vad det gäller ekonomiska konsekvenser, vilka uppstått till följd av investerings- eller andra beslut, som helt eller delvis grundas på uppgifter i detta memorandum. 10

11 Villkor och anvisningar ReCarrier System AB genomför en private placement som riktar sig till en begränsad grupp investerare. Teckningskurs Teckningskursen är Sek 10 Teckningspost Aktier tecknas i poster på 1000 aktier innebärande att erbjudandet omfattar totalt 200 poster à Sek ,- per post. Företrädesrätt Emissionen genomförs utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Erbjudna aktier Maximalt 200,000 aktier erbjuds till teckning, vilket gör att erbjudandet omfattar Sek 2.000,000,-. Teckningstid Teckning pågår från och med den t o m den Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som senast den lämnas till Inofficiella Aktier AB Björkeredsvägen KNÄRED Tel: Fax: Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen skall fullföljas även om den ej tecknas fullt ut. Tilldelning Tilldelning beslutas av styrelsen i ReCarrier System AB i samråd med Inofficiella Aktier AB. Besked om tilldelning När fördelningen av aktier fastställts, utsänds avräkningsnotor, vilket beräknas ske omkring vecka 19-20, Likviddag Full betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på avräkningsnotan. Aktiebok Aktieboken kommer att föras av ReCarrier AB. 11

12 Bakgrund och motiv till kapitalanskaffningen Bolaget har exponerat sitt koncept för utvalda grupper av potentiella kunder och erhållit god respons. I första hand har ledningen fokuserat på att bearbeta större användare med omfattande interna flöden. Den här typen av kunder kännetecknas dock av långa processer för utvärdering, tester och beslut. I flera av fallen har kunderna utvärderat och även diskuterat med ReCarrier under flera år. Man måste dock ha respekt för detta då införsel av en helt ny typ av lastbärare kan innebära förändrade flöden och även representerar stora investeringsbelopp. I vissa fall blir även kundens kunder påverkade av att man byter till en ny typ av lastpall. I synnerhet om man också börjar använda RFID som ett led i processen att koppla fysiska flöden till informationsflöden för logistik och distribution. ReCarrier befinner sig nu i ett läge där tester och utvärderingar börjar närma sig konkreta order. Det sista steget före ett läge med regelbunda orders är ofta lite större order, för slutliga tester i riktiga flöden. Detta är ett kapitalkrävande steg och leveranserna innebär att ReCarrier måste producera korta serier till priser som sällan täcker produktionskostnaderna fullt ut. En del av nuvarande kapitalbehov uppstår således i detta skede. Ledningen anser också att responsen från test-kunder och andra potentiella kunder indikerar att ReCarrier konceptet mottagits så positivt att man snarast bör utöka försäljningsaktiviteter framförallt mot stora potentiella kunderna i Sverige och i våra grannländer. Bolaget har idag inte det kapital som krävs för att initiera denna säljaktivitet varför en del av kapitalanskaffningen också kommer att allokeras för marknad/försäljning. 12

13 Produkten/Tekniken Carrierpallen sammanfogas med ett specialutvecklat låselement med hjälp av plugg och hylsa i plast som ersätter konventionell spikning. Kombinationen med den formsprutade klossen löser nuvarande skadeproblem på pallar. Mer än 50% av skadorna på dagens pallar kan hänföras till träklossen och spiken. I de yttre låselementen är placerat en taggbricka som kraftigt ökar diagonalstyvheten i pallen. Tester och prover har visat att låselementet har elastiska egenskaper som innebär att pallen återtar sin form efter en kraftig snedbelastning. Vid en motsvarande belastning av en spikad lastbärare kryper spikarna upp. Detta medför sedan skador på golv och last. Ersättningen av träklossen mot plastklossen och ingen spik innebär att ReCarrier pallen är 20-30% lättare i torrt tillstånd, om pallen är fuktig är skillnaden större. Under hela utvecklingsfasen har de produktionstekniska frågorna fått stor tyngd, vilket innebär att produkten är väl anpassad och utvecklad för en produktion med hög automatiseringsnivå. Pallkragen (som apporterades in 2003) utgör en bra kombination med ReCarrier-pallen. Företaget kommer att satsa på en fortsatt utveckling av produkten med målsättning att kunna genomföra en marknadslansering under (Almi har beviljat ett såddbidrag på kr) Miljö Under hela utvecklingsprocessen har kretsloppsanpassning/producentansvar varit i fokus. Resultatet är en produkt som är 100% återvinningsbar, 20% lägre vikt, demonterbar och rationell att reparera även i flödet. Kretsloppsanpassad destruktion och uppfyller naturvårdsverkets krav på producentansvar för träförpackningar. Patent ReCarrier pallens hopfogningselement har patentskydd i Europa (EP), USA (US) och Canada (CA). Distansklossen är mönsterskyddad i (EP), (US) och (CA). Under 2003 tillfördes företaget ytterligare en intressant komponent genom att Martin Gemvik apporterade in ett patent på en lås- och staplingsbar lastpallkrage. ReCarrier System AB är godkänd tillverkare av träemballage enligt Jordbruksverkets krav. 13

14 Ledning och styrelse Martin Gemvik, Ordförande. Född Tekniker och ekonom. Studier vid Frans Schartau, Stockholms Universitet, IHM Business School samt Internationella Skolorna i München. Sedan 1994 fulltidspartner och investment manager i Företags-byggarna som är ett av Sveriges äldsta privatägda riskkapitalbolag. Har tidigare arbetat bl a inom emballageindustrin samt inom IT- och elektronikindustrin. Martin har lång erfarenhet av företagsutveckling, kommunikation samt riskkapital och varit ledamot i styrelser för flera börsnoterade bolag. Under åren var han styrelseledamot av Svenska Riskkapital Föreningen. Martins far var under tidiga femtiotalet ansvarig för lansering av den moderna EUR-pallen i Sverige och byggde senare upp, i egen regi, en av Europas största pallindustrier placerad i Dorotea i Västerbotten. Antal aktier i bolaget st. Göran Ericson, VD och ledamot. Född Gymn.ingenjör och företagsekonom, med bakgrund som produktionsteknisk chef hos Vretstorpsverken, företagskonsult hos Företagarföreningen (nuv. ALMI) i Nyköping. Från 1973 till 1991 platschef på Saab Scania Kramforsfabriken. Egenföretagare och konsult med huvudsaklig inriktning mot nyföretagarområdet bl a som ansvarig för planering och uppföljning inom NyföretagarCentrum i Kramfors, samt olika uppdrag som projektledare inom näringslivet. Göran arbetar i första hand med marknadsföring/kundkontakter, ekonomi/administration. Antal aktier i bolaget st. Allan Bas, entreprenör och ledamot. Född Allan har 40 års erfarenhet som konstruktör och produktutvecklare med ett antal kommersiellt lyckade patent, bl a kan nämnas Hudik grävlastare, automatanläggning för huggstål hos Iggesund Tool. Som konsult har Allan arbetat hos bl a AIB, Soneruds m fl. Allan arbetar i första hand med konstruktion och utveckling inom företaget. Antal aktier i bolaget st. Örjan Könberg, entreprenör och ledamot. Född Örjan har 20 års erfarenhet av produktionsledning i kombination med marknadsföring och försäljning till industrin och med svetskontroll och besiktningar hos STK (Sveriges Tekniska Kontrollinstitut). Örjan arbetar i första hand med utvecklings- och produktionsfrågor, kund- och leverantörskontakter inom företaget. Antal aktier i bolaget st. Leif Friberg, ledamot. Född Leif har många års erfarenhet såväl som konsult som i en lång rad olika roller i företagsledning och styrelser. De senaste 20 åren har Leif inriktat sig mot logistikfrågor bl a via konsultnätverket M-konsult som Leif startade Leif har också under 20 år varit ledamot i Standardiseringskommisionen i Sverige (SIS) och i Verkstadsindustrierna. Förutom många års erfarenhet från företagsetableringar, rekonstruktioner och allmänstrategiska frågor, har Leif djupa kunskaper i produktionsrelaterade frågor och operativ logistik, t ex lagerproduktion och transporter. Som konsult har han bl a arbetat mycket med stöd i upphandlingar och utvärderingar av logistiktjänster/outsourcing. Antal aktier i bolaget st 14

15 Marknad/Risker Europa och Nordamerika Ca 1,5 miljarder pallar tillförs marknaden per år. Marknadsvärde miljarder SEK. Europa Nyproduktionen av EUR-pallar ca 75 miljoner per år. Marknadsvärde ca 5 miljarder SEK. Sverige EUR-pall miljoner EUR-pallar i omlopp. Marknadsvärde över 1 miljard SEK. Beräknad livslängd 3 4 år = ca 20 turer/pall. Ca 3 miljoner pallar tillförs marknaden per år med ett marknadsvärde av miljoner SEK i nyproduktion. Företagspall (motsvarande EUR-pallen) 1-1,5 miljoner nya pallar tillförs marknaden per år, marknadsvärde miljoner SEK i nyproduktion. Beräknad livslängd 4-5 år. Antal reparationer: ca 2 st under livslängden. Marknadsvärde miljoner SEK. Engångspall Ca 3 miljoner pallar tillförs marknaden per år med ett marknadsvärde av miljoner SEK i nyproduktion. Beräknad livslängd, 1 tur/per pall. Risker All affärsverksamhet är förknippad med risker och föreliggande investeringsförslag utgör inget undantag. I motsats till många nybildade företag med kapitalbehov går kapitaltillskottet till ReCarrier huvudsakligen till marknaden i form av marknads- och försäljningsaktiviteter och bara i mindre utsträckning till produktutveckling. Försäljnings- och marknadsrelaterade risker Det är ställt utom allt tvivel att man normalt underskattar den tid det tar att etablera en ny produkt/idé på marknaden. 15

16 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella balanstillgångar Balanserade utgifter för forskning mm Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 0 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital aktier à nom. 100 kr Reservfond Ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder 359 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

18 Resultaträkning Resultaträkning Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 72 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

19 Aktie och emissionshistorik Aktie och emissionshistorik. År Händelse Antal aktier Nominellt Ökning av Totalt antal Totalt värde aktiekapital aktier aktiekapital 2003 Bolagsbildning 1,000 st 100 kr 1,000 st 100,000 kr 2005 Split 400:1 400,000 st 0,25 kr 400,000 st 100,000 kr 2005 Pågående Nyemission 200,000 st 0,25 kr 50,000 kr 600,000 st 150,000 kr Aktiefördelning Allan Bas 136,000 st motsvarande 34 % Efter emission 136,000 st motsvarande 22,67 % Örjan Könberg 136,000 st motsvarande 34 % Efter emission 136,000 st motsvarande 22,67 % Leif Friberg 68,000 st motsvarande 17 % Efter emission 68,000 st motsvarande 11,33 % Martin Gemvik 52,000 st motsvarande 13 % Efter emission 52,000 st motsvarande 8,67 % Göran Ericson 8,000 st motsvarande 2 % Efter emission 8,000 st motsvarande 1,35 % Gamla aktieägare 400,000 st motsvarande 100 % Efter emission 400,000 st motsvarande 66,67 % Nya aktieägare Efter emission 200,000 st motsvarande 33,33 % Summa aktieägare Efter emission 600,000 st motsvarande 100,00 % 19

20 pedal reklambyrå ReCarrier System AB, Norum 115, Bollstabruk Tel: Fax:

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2006

Bokslutskommuniké Januari december 2006 Sammanfattning Bokslutskommuniké Januari december 2006 Mobwatcher AB: s tillväxt fortsätter och under 2006 uppgick nettoomsättningen till 1 148 KSEK. Det var en ökning med 160 % jämfört med föregående

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Kvartalsrapport Q1 2005 Publiceras 2005-04-21.XRY stödjer idag 146 telefonmodeller från 7 ledande mobiltelefontillverkare Det globala intresset för.xry fortsätter att öka Nettoomsättningen ökade med 74%

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 26 augusti 2010 Göteborg, Sverige Delårsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 * Nettoomsättning för perioden 10,4 Mkr (5,6 Mkr) * Resultat efter finansnetto -3,2 Mkr (-2,6 Mkr) *

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Comfort Window System AB (publ) Org nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FINEPART SWEDEN AB (PUBL)

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063 DELÅRSRAPPORT 1 DEN 31 MAJ 2017 JANUARI MARS 2017, KVARTAL 1 Rörelsens intäkter uppgick till 885 tkr(218). Rörelsens kostnader uppgick till -2466 tkr(-1424). Rörelseresultatet

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag.

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag. Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2012-09-01 till 2013-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3, MOBWATCHER AB (PUBL) ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3, MOBWATCHER AB (PUBL) ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3, MOBWATCHER AB (PUBL) ORG.NR. 556638-2585 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 VD KOMMENTERAR Mattias Malmgren, VD År 2007 har hittills inte levt upp till våra förväntningar. Att utbilda en marknad

Läs mer

24 februari Bokslutskommuniké.

24 februari Bokslutskommuniké. Bokslutskommuniké 2016 Swemet AB (publ) 556675-2142 SWEMET 2016 JULI-DECEMBER 2016 Intäkterna uppgick till 6,5 MSEK (4,5) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-1 3) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

För mer information: se bolagets hemsida, eller kontakta bolagets VD, Anders Due-Boje, ,

För mer information: se bolagets hemsida,  eller kontakta bolagets VD, Anders Due-Boje, , Free2move Holding AB 556705-0157 Halmstad 2016-05-13 www.free2move.se Delårsrapport Q1 2016 Nettoomsättning 0,6 MSEK (1,2) Periodens rörelseresultat -2,2 MSEK (-2,9) Periodens resultat -2,1 MSEK (-2,6)

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter (EU bidrag) uppgick till 199 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1-3 2009 Enjoy Group AB (publ) komplettering av text till delårsrapport Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport Q1 2016 Resultat och ställning Kvartal 1 i sammandrag 2016 (2015), i tkr Nettoomsättning 0 (0) Summa rörelseintäkter 678 (650) Resultat efter finansiella poster 3 043 (-1 489) Av- och nedskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %)

Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/4 30/6 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %) Resultatet efter skatt för perioden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sammanfattning av delårsrapport för januari-september

Sammanfattning av delårsrapport för januari-september Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221 Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2007 Sammanfattning av delårsrapport för januari-september Period januari - september 1 jan - 30 september

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Inlett diskussioner med potentiella representanter av Prebonas produkter i Norge, USA och Kina.

Inlett diskussioner med potentiella representanter av Prebonas produkter i Norge, USA och Kina. Delårsrapport Q2 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 april 30 juni 2016 Rörelsens intäkter uppgick till 102 191(0) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 698 551 (-542 067) SEK Kassaflödet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006.

Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006. Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006. Rörelseintäkterna uppgick till 39 Tkr (957 Tkr) Resultat efter skatt uppgick till -1 719 Tkr (-191 Tkr) Resultat

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport till

Kvartalsrapport till Kvartalsrapport 2009-07-01 till 2009-09-30 Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221 Sammanfattning av delårsrapporten Koncernen kvartal tre 2009 Nettoomsättning: 11 076 729 (14 839 746) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2011 o Nettoomsättning för perioden 2,3 Mkr (2,2) o Resultat efter finansnetto 0,7 Mkr (-1,2) o Resultat per aktie -0,14 kr (-0,27) o Likvida medel vid

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer