Org nr avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org nr 769601-8022. avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010"

Transkript

1 Styrelsen för Brf Söderberga Allé får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse Kassaflödesanalys Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter Intern resultatrapport med budget Revisionsberättelse BRF Söderberga Allé

2 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Parkträdet 2 i Stockholms kommun. Föreningens fastighet består av 1 flerbostadshus med 9 trapphus i 4-5 våningar med totalt 127 bostadsrätter samt 2 lokaler. Lägenshetsfördelning 42 st 2 rum och kök 2 st 2 rum och pentry 24 st 3 rum och kök 44 st 4 rum och kök 15 st 5 rum och kök 2 st 6 rum och kök Den totala boytan är ca kvm. Lägenhetsfördelning är enl.ek.plan. Många lägenheter är omgjorda till färre rum alternativt fler rum. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF. Det har skett 23 överlåtelser under året. Föreningens tomträtt Föreningen innehar sedan tomträtten till fastigheten Parkträdet 2 i Stockholm. Tomträttsavtalet gäller i 10 år t.o.m Nytt gäller t.o.m Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Fastighetens långsiktiga värde Fastighetens långsiktiga värde förutsätter att framtida bortfall av räntebidrag kan kompenseras genom sänkta lånekostnader och/eller höjda månadsavgifter i enlighet med föreningens, från JM övertagna ekonomiska kalkyl. Räntebidragen är borta fr.o.m 1/ Fastighetsförvaltning Föreningen har tecknat avtal med Åkerlunds Fastighetsservice AB om teknisk förvaltning inklusive fastighetsskötsel samt mottagande av felanmälan under perioden BRF Söderberga Allé

3 Föreningens ekonomi Allmänt Föreningen har fortsatt god ekonomi, vilket innebär att avgiftshöjningar ligger långt fram i tiden. Lån och Amorteringar Vår totala låneandel den 31/ var kr :_- alltså en minskning med Kr :-- (=amorterat 2010).. Genomsnittsräntan per 31/ var ca 2,54%. Den rörliga delen av lånen uppgick till ca 76,26%. Amorteringarna blir troligtsvis endast Kr : , Föreningen har under dess levnad (11år) amorterat Kr :--. Ränteutvecklingen Olyckligtsvis får vi nog finna oss i en högre ränta under Man höjer reporäntan med 0,25% i taget för tillfället. Det som kan hålla tilllbaka ränteuppgången är oroligheterna i oljeländerna med kraftigt höjda oljepriser. Men att vår genomsnittsränta kommer att ligga på drygt 3% den 31/ är ingen vild gissning Vi har en stor rörlig del, och det är troligtsvis bra, men man skall inte bortse från att eventuellt binda något på något eller några år om det uppstår en skevhet i räntesättningen. Avgifterna Hitills under föreningens historia har avgifterna gått upp med ca 8,9% (11år). Avgifterna höjdes senast Finns inget som pekar på en höjning i närmaste framtiden. Egentligen blev det en "sänkning" 2010, då föreningen införde Tele2:s Fiberbredban(LAN) till medlemmarna utan att höja avgiften, dessutom har medlemmarna ett större TV-utbud än de flesta föreningar, vilket också är värt en del. Likvida medel Likviditeten är mycket god i föreningen, trots amorteringar med cs 2,2 miljoner Per 31/ fanns Kr :85 i "kassan" samt premieobligationer och aktier för ca :-- Med de amorteringar 2011 som sker med automatic (Kr :-), kommer likviditeten troligtsvis att bli ännu bättre. Får senare underr 2011 ta ställning till vad man då skall göra med "pengarna". Tyvärr försvinner räntebidragen Tjänster Det största och svåraste arbetet i en styrelse är att försöka hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt, alternativt att se till att ökningstakten minskar. Det lättaste är att höja avgifterna, vilket vi försöker undvika i möjligaste mån. Nyckeltal för 2010 Snittvärden per kvm bostadsyta (9700 kvm): Låneskulden = Ca 8.100:-- Räntekostnader = Ca 223,41 Rörelsekostnader = Ca 662,48 Soliditeten (Tillgångar som är finansierade med eget kapital, bör ej understiga 25%) = ca 36,34% Skuldsätningsgrad (används för att beskriva den finansiella risken) =Ca 1,75 Ju lägre skuldsättningsgrad desto bättre. BRF Söderberga Allé

4 Under året genomfört, ändrat eller tillagt * Radoninsatser för 3 lägenheter. Bl.a har en ventilationspupm installerats för att ventilera 2 av lägenheterna samt utfört tätning vid rörgenomgångar för den 3:e lägenheten. * Grunden utanför ena tvättstugan har grävts upp och isolerats på ett korrekt sätt. Avvaktar nu resultatet innan grunden utanför den andrta tvättstugan åtgärdas. Därefter vidtar puts och målningsarbeten. * 6st uteplatser vid pprt har renoverats. * Gunghäst har monterats upp vid sandlådan. * Garageporten har erhållit nytt styrreläkort, då det gamla fick kortslutning. * Omfattande snöröjningsarbeten under vintern. * Vatenskadan i port 21 är avklarad. Orsakade mycket obehag för berörda lägenhetsinnehavare. * Genomförd kontroll av befintliga rökluckor samt kontrollerat uppsatta brandvarnare och brandsläckare. * Övergången till Tele2:s Fibernär (LAN) är nu fullt driftsat och gäller bredband, bredbabdstelefoni samt TV. * Ärendet i lägenhet 412 läggs nu till handlingarna efter domi Hovrätten till föreningens favör. * OVK-besiktning har genomförts och bristerna har rapporteras till berörda. * Samtliga plåtdörrar har nu målats. * En lyckad höstfest genomfördes första helgen i september. * Samverkan med grannföreningarana (3st) fortgår. * Nytt postnummer ( Bromma) fr.o.m 1/ ÄNTLIGEN!!!! * Genomfört 2 gårdsstäddagar med bra avslutning, trots dåligt väder i höstas. * Bytt ut fontänpumpen som slutade fungera. * Genomfört stamspolning i samtliga bottenplan samt i några akuta lägenheter. * Golvvärmen i garagenedfarten har reparerats. * Genom Söderbergabladet kontinuerligt informerat de boende om vad som händer i föreningen. Tiitta gärna också på vär hemsida Planer för 2011 * Resterande 4 uteplatser åtgärdas. * Resterande grundarbeten,puts och målning kommer att utföras efter utvärdering. * Frågor angående biltrafik på gården kommer att tas upp på årsstämman. * Eventuell installation av motorvärmare på vissa parkeringspålatser kommer att tas upp på stämman. BRF Söderberga Allé

5 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att /till förfogande stående vinstmedel,/ kronor 6,206,746, disponeras enligt följande: Balanserad Vinst 6,105,862 Årets resultat 465,836 Summa 6,571,698 Avsätts till fond yttre underhåll 194,010 Balanseras i ny räkning 6,377,688 Summa 6,571,698 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. BRF Söderberga Allé

6 Resultaträkning Belopp i kr 1/1/10 1/1/09 Not 12/31/10 12/31/09 Lägenhetsavgifter 8,068,068 7,899,992 Garage och Parkeringsavgifter 414, ,650 Övriga ersättningar 2 124,245 22,100 8,606,940 8,336,742 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4-4,141,378-3,750,035 Personalkostnader 3,4-359, ,718 Avskrivningar av materiella tillgångar 5,6,7-1,457,269-1,486,419 Fastighetsskatt 4-162,179-80,772 Rörelseresultat 2,486,997 2,724,798 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 8 142, ,122 Intäkt värdepapper 3,800 1,700 Räntekostnader och liknande resultatposter 4,9-2,167,099-2,640,284 Resultat efter finansiella poster 465, ,336 Resultat före skatt 465, ,336 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat 465, ,336 BRF Söderberga Allé

7 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Not 12/31/10 12/31/09 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggning 123,022, ,450,292 Inventarier 14,700 44, ,037, ,494,617 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5,000 5,000 Summa anläggningstillgångar 123,042, ,499,617 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfordringar 1,022 5,701 Övriga fordringar 8,233 12,354 Skattekonto 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 233, , , ,484 Kassa och bank 1,480,497 1,414,514 Aktier,Premieobligationer 204, ,637 Summa omsättningstillgångar 1,927,723 1,894,635 SUMMA TILLGÅNGAR 124,970, ,394,252 BRF Söderberga Allé

8 Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 12/31/10 12/31/09 Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda Insatser 20,742,000 20,742,000 Upplåtelseavgifter 15,696,000 15,696,000 Fond Yttre Underhåll 1,12 1,750,385 1,556,375 38,188,385 37,994,375 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 11 6,105,862 5,961,536 Årets resultat 465, ,336 6,571,699 6,299,872 Totalt 44,760,083 44,294,247 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 78,567,258 80,443,241 78,567,258 80,443,241 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut ,310 Leverantörskulder 491, ,518 Övriga skulder 298, ,835 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,101 1,642,729 1,656,764 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 124,970, ,394,252 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter 12/31/10 12/31/09 Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 103,623, ,623,000 Summa ställda säkerheter 103,623, ,623,000 BRF Söderberga Allé

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflytas. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fr.o.m räkenskapsåret 2008 har vi belutat att göra en avskriningsplan på 100 år. Detta medför en avskrivning på :-- för räkenskapsår Fortsättningsvis kommer :-- per år att avskrivas. Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år Inventarier, verktyg och installationer 10 år Not 1 Avsättning till fonden för yttre underhåll 1/1/10 1/1/09 12/31/10 12/31/09 Avsättning till fonden för yttre underhåll 194, , , ,010 Från 2006 redovisas fonden för yttre underhåll bland bundet eget kapital. Avsättningen beräknas som tidigare men avsätts genom styrelsens förslag till vinstdisposition och inte som en avsättning över resultaträkningen. Avsättning till förenings fond för yttre underhåll, skall i enlighet med föreningens stadgar ske med 20 kr per kvadratmeter. Fonden har inte utnyttjas 2010 Not 2 Övriga ersättningar I övriga ersättningar ingår : Pant+överlåtelseersättningar 15,800 17,700 Påminnelseavgifter Uthyrningsrum 1,900 4,000 Övrigt 106, ,245 22,100 BRF Söderberga Allé

10 Not 3 Personalkostnader 12/31/10 12/31/09 I personalkostnader ingår: Styrelsearvoden 200, ,000 Ekonomisk förvaltning 50,000 45,000 Ersättning för hemsida 0 18,450 Ersättning valberedning 15,000 0 Arbetsgivareavgifter 64,117 56,268 Revisionsarvode inkl. moms 30,000 25,000 Not 4 Övriga kostnader 359, ,718 Har ökat med Kr :--. Kostnadstyp 2010 Ökat Minskat Orsak bl.a Fastighetsskötsel enligt avtal 77, Indexuppräkning Städning enligt avtal 143, ,295 Mindre extrastädning Hissbesiktning 8, Indexuppräkning Hissavtal 126, ,841 Engångskostnad på 22275/2009 Lås 27,356 13,426 0 Byte av portapparat Kr :-- Övriga fastighetskostnader 610, ,895 0 Se spec. av större kostnader Snöröjning 121,936 99,857 0 Tyvärr massor av snö Trädgård enl. avtal 91,910 16,141 0 Betalt :-- för mkt/2009 Trädgård övrigt 14,889 4, pilträd+beskärning ölandstok Tvättstugan 38,153 17,696 0 Kanske dags att byta en del Gargakostnader 50, ,017 Mer normal kostandsnivå Avtal garageport 1, Indexuppräkning Nätavgifer - El 92, Marginellt El 284,415 42,126 0 Kallare klimat? Fjärrvärme 1,204,397 97,684 0 Kallare klimat? Vatten 123, ,807 Mindre förbrukning Sophämtning 65,472 2,276 0 Indexuppräkning Grovsopor inkl.elavfall 64,494 8,663 0 Kastats mer Återvinning 22, Positivt Fastighetsförsäkring 40, ,210 Bytt till IF Tomträttsavgäld 535, Oförändrad t.o.m 31/ Arrende - P-platser 70, ,044 Första gången det sjunkit Kabel-TV 121, ,665 Bytt till Tele2, gratis en tid. Internet 72,782 72,782 0 Tele2 Fiberbredband.Börjat 2010 Fastighetsskatt 162,179 81,407 0 Tyvärr full skatt fr.o.m 2010 Förbrukninginventarier 16,342 4,203 0 Inköp gungor Kr :-- Förbrukningsmaterial 4,734 4,152 0 Tejp till namnändringar m.m Telekommunikation 7, Marginellt Mobiltelefoni 1, ,383 Ringer mindre. Datakommunikation 6, ,238 Positivt Ek.förvaltning inkl. soc.avgifter 65,708 6,573 0 Öking med avgifter Revisionsarvode inkl. moms 30,000 5,000 0 Höjning enligt stämman Ersättning hemsidan inkl.soc.avg ,245????? Övriga ersättningar 19,092 17,093 0 Ersättning till valberedning Medlemskap SBC 7, Första höjningen på flera år Medlemskap Fastighetsägarna 4,971 4,971 0 Nytt medlemskap sedan 1/1-10 Kreditupplysning 5,218 2,080 0 Fler förfrågningar Bankkostnader 4,953 1,180 0 Omlägg av lån Gårdsfest,städdagar,möten 25, ,182 Marginellt Julbord,styrelsemöten 13, ,201 Billigare val Övriga kostnader 33,089 10,335 0 Slutbetalt Lgh Kr :-- Styrelsearvoden inkl.soc.avgifter 244,317 57,979 0 Styrelsearvoden höj enl.stämma Räntekostnader 2,167, ,185 6,829, , ,525 BRF Söderberga Allé

11 Specifikation på större kostnader avseende Övriga Fastighetskostnader Byte av uteplatser 127,894 OVK-besiktning 85,625 Plåt loss garageport -dränering 75,487 Radonåtgärd 46,488 Elhandukstorkare 30,500 Målning av dörrar 28,400 Självrisk-golvvärme 20,018 Fasadputs 19,210 Respoln. Dagvattenbrunn 12,375 Radonmätn. golvsug 11,250 Radonutredning 10,500 Stamrensning 10,180 Rengöring vemt.tvättstuga 10,155 Frånluftsfläktar 8,125 Not 5 Byggnader och Mark 12/31/10 12/31/09 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 139,764, ,764,376 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar ,764, ,764,376 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -15,374,084-13,976,440 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar mm 0 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1,397,644-1,397,644-16,771,728-15,374,084 Redovisat värde vid årets slut 122,992, ,390,292 Mark anläggning Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 150, ,000 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar , ,000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -90,000-60,000 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar mm 0 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -30,000-30, ,000-90,000 Redovisat värde vid årets slut 30,000 60,000 Taxeringsvärden, byggnader 105,000,000 66,000,000 Taxeringsvärden, mark 43,000,000 26,000,000 1) I anskaffningsvärdena ingår mark med ,000,000 20,000,000 Har skett en kraftig höjning av texeringsvärdena. BRF Söderberga Allé

12 Not 6 Inventarier 12/31/10 12/31/09 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 594, ,943 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar , ,943 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -550, ,843 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan -29,625-58, , ,618 Redovisat värde vid årets slut 14,700 44,325 Not 7 Kabel TV 12/31/09 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 35,627 35,627 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar ,627 35,627 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -35,627-35,627 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan ,627-35,627 Redovisat värde vid årets slut 0 0 Har brutits ur från totala köpeskillingen av byggnaden med Not 8 Ränteintäkter Ränteintäkterna har ökat med 4.375:-- Räntebidraget har minskat med :-- Kommer EJ att få några fler räntebidrag. Not 9 Räntekostnader Räntekostnaderna har minskat med :--. Vår rörliga del ligger på ca 23,73% BRF Söderberga Allé

13 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12/31/10 12/31/09 Tomträttsavgäld 133,825 Arrende 17,623 Kabel TV 45,540 Årsavgift Inkasso 1,950 Räntebidrag 57, ,429 Not 11 Eget kapital Inbetalda Upplåt. Fond Yttre Fritt eget Årets Insatser avgifter Underhåll kapital Resultat Vid årets början 20,742,000 15,696,000 1,556,375 5,961, ,336 Disposition enl 194, , ,336 bolagsstämman Årets resultat 465,836 Årets utnyttjande av Fond yttre underhåll Vid årets slut 20,742,000 15,696,000 1,750,385 6,105, ,836 Nr 12 Fond Yttre Underhåll 12/31/10 12/31/09 Fond Yttre Underhåll 1,750,385 1,556,375 1,750,385 1,556,375 Not 13 Skulder till kreditinstitut 12/31/10 12/31/09 SBAB - 1 månads - 1,17% 31/ ,959,536 SBAB 4,12 % bundet till ,647,258 18,817,375 SBAB 4,10% bundet till ,000,000 SBAB - 1 månads - 1,17% 31/ ,980,640 SEB - 3 månaders/stibor - 2,04% ,820,000 0 SEB - 7dagars/stibor - 2,05% 19,100,000 0 SEB -7dagars/stibor - 2,05% 20,000,000 78,567,258 80,757,551 78,567,258 80,757,551 Amorterat Kr :-- BRF Söderberga Allé

14 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12/31/10 12/31/09 Förutbetalda lägenhetsavgifter 644, ,181 Revision 30,000 25,000 Upplupen ränta 153, ,920 Snöröjning 24, , ,101 BRF Söderberga Allé

15 Stockholm Björn Karlström Ordförande Viola Törmää Kassör Mikael Ricknäs Vice Ordförande Lena Hermansson Sekreterare Greta Palm Styrelseledamot Linda Johnsson Styrelseledamot Ulf Torkelsson Styrelseledamot Min revisionsberättelse har avgivits Kjell Jansson BRF Söderberga Allé

16 Kassaflödesanalys 1/1/10 1/1/09 12/31/10 12/31/09 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 465, ,336 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 1,457,269 1,486,419 1,922,831 1,824,755 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1,922,831 1,824,755 0 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 0 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 28,774 12,261 Ökning(+)/Minsking(-)av rörelseskulder -302, ,461 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,648,870 1,594,555 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Utnyttjande fond yttre underhåll 0-85,050 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-85,050 Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder -1,561,673-1,191,509 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,561,673-1,191,509 Årets kassaflöde 10,607 21,214 87, ,996 Likvida medel vid årets början 1,414,514 1,096,518 Likvida medel vid årets slut 1,480,497 1,414,514 65, ,996 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Betalda räntor 1/1/10 1/1/09 12/31/10 12/31/09 Erhållen ränta samt räntebidrag 142, ,122 Erlagd ränta 2,167,099 2,640,284 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivning av materiella tillgångar 1,457,269 1,486,419 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Bank och postgiro 1,480,497 1,414,514 1,480,497 1,414,514 BRF Söderberga Allé

17 RESULTATRAPPORTER Redovisat Budget Intäkter Lägenhetsavgifter 8,068,068 8,068,068 Garage+P-platser+MC/Moped 414, ,000 Uthyrningsrum 1,900 2,000 Överlåt./pant/påminn/keytag 16,550 18,000 Räntebidrag 133,019 0 Ränteintäkter 9,119 21,000 Intäkter värdepapper 3,800 2,000 Övriga rörelseintäkter 105,795 0 TOTALA INTÄKTER 8,752,878 8,525,068 Redovisat Budget Arvoden/ersättningar Styrelsearvoden 200, ,000 Revisionsarvode 30,000 30,000 Ekonomisk förvaltning 50,000 50,000 Valberedning 15,000 15,000 Arbetsgivareavgift 64,117 65,000 Summa arvoden/ers. 359, ,000 BRF Söderberga Allé

18 Övriga kostnader KOMMENTAR: Fast.skötsel enl.avtal 77,112 78, x 6523 Städning enl. avtal 143, ,036 12x Hissbesiktning 8,156 8,300 Indexuppräkning Hissavtal 126, ,883 Indexuppräkning 5% Lås 27,355 20,000 Uppskattning Övriga fast.kostnader 610, ,000 Bör kunna bli mindre än 2010 Snöröjning 121, ,000 Hoppas på lite mildare vinter Trädgård enl. avtal 91,910 95,586 Indexuppräkning 4% Trädgård övrigt 14,889 15,000 Uppskattning Tvättstugan 38,153 30,000 Uppskattning Garagekostnader 50,516 30,000 Uppskattning Avtal Garageport 1,943 1,999 Enligt faktura Nätavgifter 92,410 93,000 Uppskattning El-kostnad 284, ,000 Uppskattning Fjärrvärme 1,204,397 1,205,000 Jan/2011 var något lägre än 2010 Vatten 123, ,000 Uppskattning Sophämtning 65,472 68,091 Indexuppräkning 4% Grovsopor inkl. elavf. 64,494 65,000 Uppskattning Återvinning 22,103 23,000 Uppskattning Fastighetsförsäkring 40,793 61,188 För låg 2010 p.g.a fel Tomträttsavgäld 535, ,300 Oförändrad t.o.m 31/ Arrende P-platser 70,492 70,500 Uppskattning Kabel-TV - ComHem 45,540 0 Avslutat ComHem Kabel-TV - Tele 2 75, ,255 Bara del av år 2010-se ComHem Internet - Tele 2 71, ,479 Bara del av år 2010-se ComHem Fastighetsskatt 162, , x 127 lägenheter Förbrukningsinv. 16,342 15,000 Uppskattning Förbrukningsmaterial 4,734 5,000 Uppskattning Telekommunikation 7,412 7,500 Uppskattning Mobiltelefon 1,093 1,100 Uppskattning Datakommunikation 6,700 7,000 Uppskattning Medlemskap SBC 7,590 7,590 Uppskattning Medlemskap Fast.äg 4,971 5,000 Uppskattning Kredituppysning 5,218 5,000 Uppskattning Bankkostnader 4,953 4,000 Uppskattning Gårdsfest,städd,möte 25,939 26,000 Uppskattning Julbord,styelsemöten 13,749 14,000 Uppskattning Övriga kostnader 34,083 20,000 Uppskattning Räntekostnader 2,167,099 2,531,523 Bör räcka Summa övriga kostn. -6,470,655-6,883,960 Arvoden/ersättningar -359, ,000 Intäkter 8,752,878 8,525,068 Vinst före avskrivning 1,923,106 1,281,108 BRF Söderberga Allé

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2013 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2013 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015 Brf Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Under första kvartalet 2015 har styrelsen arbetat med följande: - Varit i kontakt

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Förskottet 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Brf Hallen 2. Årsredovisning för 769615-6459. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Hallen 2. Årsredovisning för 769615-6459. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Hallen 2 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28 Årsredovisning för Brf Erstagatan 28 Räkenskapsåret 2008 Brf Erstagatan 28 1(12) Styrelsen för Brf Erstagatan 28, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer