Org nr avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org nr 769601-8022. avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010"

Transkript

1 Styrelsen för Brf Söderberga Allé får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse Kassaflödesanalys Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter Intern resultatrapport med budget Revisionsberättelse BRF Söderberga Allé

2 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Parkträdet 2 i Stockholms kommun. Föreningens fastighet består av 1 flerbostadshus med 9 trapphus i 4-5 våningar med totalt 127 bostadsrätter samt 2 lokaler. Lägenshetsfördelning 42 st 2 rum och kök 2 st 2 rum och pentry 24 st 3 rum och kök 44 st 4 rum och kök 15 st 5 rum och kök 2 st 6 rum och kök Den totala boytan är ca kvm. Lägenhetsfördelning är enl.ek.plan. Många lägenheter är omgjorda till färre rum alternativt fler rum. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF. Det har skett 23 överlåtelser under året. Föreningens tomträtt Föreningen innehar sedan tomträtten till fastigheten Parkträdet 2 i Stockholm. Tomträttsavtalet gäller i 10 år t.o.m Nytt gäller t.o.m Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Fastighetens långsiktiga värde Fastighetens långsiktiga värde förutsätter att framtida bortfall av räntebidrag kan kompenseras genom sänkta lånekostnader och/eller höjda månadsavgifter i enlighet med föreningens, från JM övertagna ekonomiska kalkyl. Räntebidragen är borta fr.o.m 1/ Fastighetsförvaltning Föreningen har tecknat avtal med Åkerlunds Fastighetsservice AB om teknisk förvaltning inklusive fastighetsskötsel samt mottagande av felanmälan under perioden BRF Söderberga Allé

3 Föreningens ekonomi Allmänt Föreningen har fortsatt god ekonomi, vilket innebär att avgiftshöjningar ligger långt fram i tiden. Lån och Amorteringar Vår totala låneandel den 31/ var kr :_- alltså en minskning med Kr :-- (=amorterat 2010).. Genomsnittsräntan per 31/ var ca 2,54%. Den rörliga delen av lånen uppgick till ca 76,26%. Amorteringarna blir troligtsvis endast Kr : , Föreningen har under dess levnad (11år) amorterat Kr :--. Ränteutvecklingen Olyckligtsvis får vi nog finna oss i en högre ränta under Man höjer reporäntan med 0,25% i taget för tillfället. Det som kan hålla tilllbaka ränteuppgången är oroligheterna i oljeländerna med kraftigt höjda oljepriser. Men att vår genomsnittsränta kommer att ligga på drygt 3% den 31/ är ingen vild gissning Vi har en stor rörlig del, och det är troligtsvis bra, men man skall inte bortse från att eventuellt binda något på något eller några år om det uppstår en skevhet i räntesättningen. Avgifterna Hitills under föreningens historia har avgifterna gått upp med ca 8,9% (11år). Avgifterna höjdes senast Finns inget som pekar på en höjning i närmaste framtiden. Egentligen blev det en "sänkning" 2010, då föreningen införde Tele2:s Fiberbredban(LAN) till medlemmarna utan att höja avgiften, dessutom har medlemmarna ett större TV-utbud än de flesta föreningar, vilket också är värt en del. Likvida medel Likviditeten är mycket god i föreningen, trots amorteringar med cs 2,2 miljoner Per 31/ fanns Kr :85 i "kassan" samt premieobligationer och aktier för ca :-- Med de amorteringar 2011 som sker med automatic (Kr :-), kommer likviditeten troligtsvis att bli ännu bättre. Får senare underr 2011 ta ställning till vad man då skall göra med "pengarna". Tyvärr försvinner räntebidragen Tjänster Det största och svåraste arbetet i en styrelse är att försöka hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt, alternativt att se till att ökningstakten minskar. Det lättaste är att höja avgifterna, vilket vi försöker undvika i möjligaste mån. Nyckeltal för 2010 Snittvärden per kvm bostadsyta (9700 kvm): Låneskulden = Ca 8.100:-- Räntekostnader = Ca 223,41 Rörelsekostnader = Ca 662,48 Soliditeten (Tillgångar som är finansierade med eget kapital, bör ej understiga 25%) = ca 36,34% Skuldsätningsgrad (används för att beskriva den finansiella risken) =Ca 1,75 Ju lägre skuldsättningsgrad desto bättre. BRF Söderberga Allé

4 Under året genomfört, ändrat eller tillagt * Radoninsatser för 3 lägenheter. Bl.a har en ventilationspupm installerats för att ventilera 2 av lägenheterna samt utfört tätning vid rörgenomgångar för den 3:e lägenheten. * Grunden utanför ena tvättstugan har grävts upp och isolerats på ett korrekt sätt. Avvaktar nu resultatet innan grunden utanför den andrta tvättstugan åtgärdas. Därefter vidtar puts och målningsarbeten. * 6st uteplatser vid pprt har renoverats. * Gunghäst har monterats upp vid sandlådan. * Garageporten har erhållit nytt styrreläkort, då det gamla fick kortslutning. * Omfattande snöröjningsarbeten under vintern. * Vatenskadan i port 21 är avklarad. Orsakade mycket obehag för berörda lägenhetsinnehavare. * Genomförd kontroll av befintliga rökluckor samt kontrollerat uppsatta brandvarnare och brandsläckare. * Övergången till Tele2:s Fibernär (LAN) är nu fullt driftsat och gäller bredband, bredbabdstelefoni samt TV. * Ärendet i lägenhet 412 läggs nu till handlingarna efter domi Hovrätten till föreningens favör. * OVK-besiktning har genomförts och bristerna har rapporteras till berörda. * Samtliga plåtdörrar har nu målats. * En lyckad höstfest genomfördes första helgen i september. * Samverkan med grannföreningarana (3st) fortgår. * Nytt postnummer ( Bromma) fr.o.m 1/ ÄNTLIGEN!!!! * Genomfört 2 gårdsstäddagar med bra avslutning, trots dåligt väder i höstas. * Bytt ut fontänpumpen som slutade fungera. * Genomfört stamspolning i samtliga bottenplan samt i några akuta lägenheter. * Golvvärmen i garagenedfarten har reparerats. * Genom Söderbergabladet kontinuerligt informerat de boende om vad som händer i föreningen. Tiitta gärna också på vär hemsida Planer för 2011 * Resterande 4 uteplatser åtgärdas. * Resterande grundarbeten,puts och målning kommer att utföras efter utvärdering. * Frågor angående biltrafik på gården kommer att tas upp på årsstämman. * Eventuell installation av motorvärmare på vissa parkeringspålatser kommer att tas upp på stämman. BRF Söderberga Allé

5 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att /till förfogande stående vinstmedel,/ kronor 6,206,746, disponeras enligt följande: Balanserad Vinst 6,105,862 Årets resultat 465,836 Summa 6,571,698 Avsätts till fond yttre underhåll 194,010 Balanseras i ny räkning 6,377,688 Summa 6,571,698 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. BRF Söderberga Allé

6 Resultaträkning Belopp i kr 1/1/10 1/1/09 Not 12/31/10 12/31/09 Lägenhetsavgifter 8,068,068 7,899,992 Garage och Parkeringsavgifter 414, ,650 Övriga ersättningar 2 124,245 22,100 8,606,940 8,336,742 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4-4,141,378-3,750,035 Personalkostnader 3,4-359, ,718 Avskrivningar av materiella tillgångar 5,6,7-1,457,269-1,486,419 Fastighetsskatt 4-162,179-80,772 Rörelseresultat 2,486,997 2,724,798 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 8 142, ,122 Intäkt värdepapper 3,800 1,700 Räntekostnader och liknande resultatposter 4,9-2,167,099-2,640,284 Resultat efter finansiella poster 465, ,336 Resultat före skatt 465, ,336 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat 465, ,336 BRF Söderberga Allé

7 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Not 12/31/10 12/31/09 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggning 123,022, ,450,292 Inventarier 14,700 44, ,037, ,494,617 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5,000 5,000 Summa anläggningstillgångar 123,042, ,499,617 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfordringar 1,022 5,701 Övriga fordringar 8,233 12,354 Skattekonto 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 233, , , ,484 Kassa och bank 1,480,497 1,414,514 Aktier,Premieobligationer 204, ,637 Summa omsättningstillgångar 1,927,723 1,894,635 SUMMA TILLGÅNGAR 124,970, ,394,252 BRF Söderberga Allé

8 Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 12/31/10 12/31/09 Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda Insatser 20,742,000 20,742,000 Upplåtelseavgifter 15,696,000 15,696,000 Fond Yttre Underhåll 1,12 1,750,385 1,556,375 38,188,385 37,994,375 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 11 6,105,862 5,961,536 Årets resultat 465, ,336 6,571,699 6,299,872 Totalt 44,760,083 44,294,247 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 78,567,258 80,443,241 78,567,258 80,443,241 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut ,310 Leverantörskulder 491, ,518 Övriga skulder 298, ,835 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,101 1,642,729 1,656,764 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 124,970, ,394,252 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter 12/31/10 12/31/09 Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 103,623, ,623,000 Summa ställda säkerheter 103,623, ,623,000 BRF Söderberga Allé

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflytas. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fr.o.m räkenskapsåret 2008 har vi belutat att göra en avskriningsplan på 100 år. Detta medför en avskrivning på :-- för räkenskapsår Fortsättningsvis kommer :-- per år att avskrivas. Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år Inventarier, verktyg och installationer 10 år Not 1 Avsättning till fonden för yttre underhåll 1/1/10 1/1/09 12/31/10 12/31/09 Avsättning till fonden för yttre underhåll 194, , , ,010 Från 2006 redovisas fonden för yttre underhåll bland bundet eget kapital. Avsättningen beräknas som tidigare men avsätts genom styrelsens förslag till vinstdisposition och inte som en avsättning över resultaträkningen. Avsättning till förenings fond för yttre underhåll, skall i enlighet med föreningens stadgar ske med 20 kr per kvadratmeter. Fonden har inte utnyttjas 2010 Not 2 Övriga ersättningar I övriga ersättningar ingår : Pant+överlåtelseersättningar 15,800 17,700 Påminnelseavgifter Uthyrningsrum 1,900 4,000 Övrigt 106, ,245 22,100 BRF Söderberga Allé

10 Not 3 Personalkostnader 12/31/10 12/31/09 I personalkostnader ingår: Styrelsearvoden 200, ,000 Ekonomisk förvaltning 50,000 45,000 Ersättning för hemsida 0 18,450 Ersättning valberedning 15,000 0 Arbetsgivareavgifter 64,117 56,268 Revisionsarvode inkl. moms 30,000 25,000 Not 4 Övriga kostnader 359, ,718 Har ökat med Kr :--. Kostnadstyp 2010 Ökat Minskat Orsak bl.a Fastighetsskötsel enligt avtal 77, Indexuppräkning Städning enligt avtal 143, ,295 Mindre extrastädning Hissbesiktning 8, Indexuppräkning Hissavtal 126, ,841 Engångskostnad på 22275/2009 Lås 27,356 13,426 0 Byte av portapparat Kr :-- Övriga fastighetskostnader 610, ,895 0 Se spec. av större kostnader Snöröjning 121,936 99,857 0 Tyvärr massor av snö Trädgård enl. avtal 91,910 16,141 0 Betalt :-- för mkt/2009 Trädgård övrigt 14,889 4, pilträd+beskärning ölandstok Tvättstugan 38,153 17,696 0 Kanske dags att byta en del Gargakostnader 50, ,017 Mer normal kostandsnivå Avtal garageport 1, Indexuppräkning Nätavgifer - El 92, Marginellt El 284,415 42,126 0 Kallare klimat? Fjärrvärme 1,204,397 97,684 0 Kallare klimat? Vatten 123, ,807 Mindre förbrukning Sophämtning 65,472 2,276 0 Indexuppräkning Grovsopor inkl.elavfall 64,494 8,663 0 Kastats mer Återvinning 22, Positivt Fastighetsförsäkring 40, ,210 Bytt till IF Tomträttsavgäld 535, Oförändrad t.o.m 31/ Arrende - P-platser 70, ,044 Första gången det sjunkit Kabel-TV 121, ,665 Bytt till Tele2, gratis en tid. Internet 72,782 72,782 0 Tele2 Fiberbredband.Börjat 2010 Fastighetsskatt 162,179 81,407 0 Tyvärr full skatt fr.o.m 2010 Förbrukninginventarier 16,342 4,203 0 Inköp gungor Kr :-- Förbrukningsmaterial 4,734 4,152 0 Tejp till namnändringar m.m Telekommunikation 7, Marginellt Mobiltelefoni 1, ,383 Ringer mindre. Datakommunikation 6, ,238 Positivt Ek.förvaltning inkl. soc.avgifter 65,708 6,573 0 Öking med avgifter Revisionsarvode inkl. moms 30,000 5,000 0 Höjning enligt stämman Ersättning hemsidan inkl.soc.avg ,245????? Övriga ersättningar 19,092 17,093 0 Ersättning till valberedning Medlemskap SBC 7, Första höjningen på flera år Medlemskap Fastighetsägarna 4,971 4,971 0 Nytt medlemskap sedan 1/1-10 Kreditupplysning 5,218 2,080 0 Fler förfrågningar Bankkostnader 4,953 1,180 0 Omlägg av lån Gårdsfest,städdagar,möten 25, ,182 Marginellt Julbord,styrelsemöten 13, ,201 Billigare val Övriga kostnader 33,089 10,335 0 Slutbetalt Lgh Kr :-- Styrelsearvoden inkl.soc.avgifter 244,317 57,979 0 Styrelsearvoden höj enl.stämma Räntekostnader 2,167, ,185 6,829, , ,525 BRF Söderberga Allé

11 Specifikation på större kostnader avseende Övriga Fastighetskostnader Byte av uteplatser 127,894 OVK-besiktning 85,625 Plåt loss garageport -dränering 75,487 Radonåtgärd 46,488 Elhandukstorkare 30,500 Målning av dörrar 28,400 Självrisk-golvvärme 20,018 Fasadputs 19,210 Respoln. Dagvattenbrunn 12,375 Radonmätn. golvsug 11,250 Radonutredning 10,500 Stamrensning 10,180 Rengöring vemt.tvättstuga 10,155 Frånluftsfläktar 8,125 Not 5 Byggnader och Mark 12/31/10 12/31/09 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 139,764, ,764,376 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar ,764, ,764,376 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -15,374,084-13,976,440 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar mm 0 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1,397,644-1,397,644-16,771,728-15,374,084 Redovisat värde vid årets slut 122,992, ,390,292 Mark anläggning Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 150, ,000 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar , ,000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -90,000-60,000 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar mm 0 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -30,000-30, ,000-90,000 Redovisat värde vid årets slut 30,000 60,000 Taxeringsvärden, byggnader 105,000,000 66,000,000 Taxeringsvärden, mark 43,000,000 26,000,000 1) I anskaffningsvärdena ingår mark med ,000,000 20,000,000 Har skett en kraftig höjning av texeringsvärdena. BRF Söderberga Allé

12 Not 6 Inventarier 12/31/10 12/31/09 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 594, ,943 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar , ,943 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -550, ,843 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan -29,625-58, , ,618 Redovisat värde vid årets slut 14,700 44,325 Not 7 Kabel TV 12/31/09 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 35,627 35,627 Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar ,627 35,627 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -35,627-35,627 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan ,627-35,627 Redovisat värde vid årets slut 0 0 Har brutits ur från totala köpeskillingen av byggnaden med Not 8 Ränteintäkter Ränteintäkterna har ökat med 4.375:-- Räntebidraget har minskat med :-- Kommer EJ att få några fler räntebidrag. Not 9 Räntekostnader Räntekostnaderna har minskat med :--. Vår rörliga del ligger på ca 23,73% BRF Söderberga Allé

13 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12/31/10 12/31/09 Tomträttsavgäld 133,825 Arrende 17,623 Kabel TV 45,540 Årsavgift Inkasso 1,950 Räntebidrag 57, ,429 Not 11 Eget kapital Inbetalda Upplåt. Fond Yttre Fritt eget Årets Insatser avgifter Underhåll kapital Resultat Vid årets början 20,742,000 15,696,000 1,556,375 5,961, ,336 Disposition enl 194, , ,336 bolagsstämman Årets resultat 465,836 Årets utnyttjande av Fond yttre underhåll Vid årets slut 20,742,000 15,696,000 1,750,385 6,105, ,836 Nr 12 Fond Yttre Underhåll 12/31/10 12/31/09 Fond Yttre Underhåll 1,750,385 1,556,375 1,750,385 1,556,375 Not 13 Skulder till kreditinstitut 12/31/10 12/31/09 SBAB - 1 månads - 1,17% 31/ ,959,536 SBAB 4,12 % bundet till ,647,258 18,817,375 SBAB 4,10% bundet till ,000,000 SBAB - 1 månads - 1,17% 31/ ,980,640 SEB - 3 månaders/stibor - 2,04% ,820,000 0 SEB - 7dagars/stibor - 2,05% 19,100,000 0 SEB -7dagars/stibor - 2,05% 20,000,000 78,567,258 80,757,551 78,567,258 80,757,551 Amorterat Kr :-- BRF Söderberga Allé

14 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12/31/10 12/31/09 Förutbetalda lägenhetsavgifter 644, ,181 Revision 30,000 25,000 Upplupen ränta 153, ,920 Snöröjning 24, , ,101 BRF Söderberga Allé

15 Stockholm Björn Karlström Ordförande Viola Törmää Kassör Mikael Ricknäs Vice Ordförande Lena Hermansson Sekreterare Greta Palm Styrelseledamot Linda Johnsson Styrelseledamot Ulf Torkelsson Styrelseledamot Min revisionsberättelse har avgivits Kjell Jansson BRF Söderberga Allé

16 Kassaflödesanalys 1/1/10 1/1/09 12/31/10 12/31/09 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 465, ,336 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 1,457,269 1,486,419 1,922,831 1,824,755 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1,922,831 1,824,755 0 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 0 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 28,774 12,261 Ökning(+)/Minsking(-)av rörelseskulder -302, ,461 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,648,870 1,594,555 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Utnyttjande fond yttre underhåll 0-85,050 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-85,050 Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder -1,561,673-1,191,509 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,561,673-1,191,509 Årets kassaflöde 10,607 21,214 87, ,996 Likvida medel vid årets början 1,414,514 1,096,518 Likvida medel vid årets slut 1,480,497 1,414,514 65, ,996 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Betalda räntor 1/1/10 1/1/09 12/31/10 12/31/09 Erhållen ränta samt räntebidrag 142, ,122 Erlagd ränta 2,167,099 2,640,284 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivning av materiella tillgångar 1,457,269 1,486,419 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Bank och postgiro 1,480,497 1,414,514 1,480,497 1,414,514 BRF Söderberga Allé

17 RESULTATRAPPORTER Redovisat Budget Intäkter Lägenhetsavgifter 8,068,068 8,068,068 Garage+P-platser+MC/Moped 414, ,000 Uthyrningsrum 1,900 2,000 Överlåt./pant/påminn/keytag 16,550 18,000 Räntebidrag 133,019 0 Ränteintäkter 9,119 21,000 Intäkter värdepapper 3,800 2,000 Övriga rörelseintäkter 105,795 0 TOTALA INTÄKTER 8,752,878 8,525,068 Redovisat Budget Arvoden/ersättningar Styrelsearvoden 200, ,000 Revisionsarvode 30,000 30,000 Ekonomisk förvaltning 50,000 50,000 Valberedning 15,000 15,000 Arbetsgivareavgift 64,117 65,000 Summa arvoden/ers. 359, ,000 BRF Söderberga Allé

18 Övriga kostnader KOMMENTAR: Fast.skötsel enl.avtal 77,112 78, x 6523 Städning enl. avtal 143, ,036 12x Hissbesiktning 8,156 8,300 Indexuppräkning Hissavtal 126, ,883 Indexuppräkning 5% Lås 27,355 20,000 Uppskattning Övriga fast.kostnader 610, ,000 Bör kunna bli mindre än 2010 Snöröjning 121, ,000 Hoppas på lite mildare vinter Trädgård enl. avtal 91,910 95,586 Indexuppräkning 4% Trädgård övrigt 14,889 15,000 Uppskattning Tvättstugan 38,153 30,000 Uppskattning Garagekostnader 50,516 30,000 Uppskattning Avtal Garageport 1,943 1,999 Enligt faktura Nätavgifter 92,410 93,000 Uppskattning El-kostnad 284, ,000 Uppskattning Fjärrvärme 1,204,397 1,205,000 Jan/2011 var något lägre än 2010 Vatten 123, ,000 Uppskattning Sophämtning 65,472 68,091 Indexuppräkning 4% Grovsopor inkl. elavf. 64,494 65,000 Uppskattning Återvinning 22,103 23,000 Uppskattning Fastighetsförsäkring 40,793 61,188 För låg 2010 p.g.a fel Tomträttsavgäld 535, ,300 Oförändrad t.o.m 31/ Arrende P-platser 70,492 70,500 Uppskattning Kabel-TV - ComHem 45,540 0 Avslutat ComHem Kabel-TV - Tele 2 75, ,255 Bara del av år 2010-se ComHem Internet - Tele 2 71, ,479 Bara del av år 2010-se ComHem Fastighetsskatt 162, , x 127 lägenheter Förbrukningsinv. 16,342 15,000 Uppskattning Förbrukningsmaterial 4,734 5,000 Uppskattning Telekommunikation 7,412 7,500 Uppskattning Mobiltelefon 1,093 1,100 Uppskattning Datakommunikation 6,700 7,000 Uppskattning Medlemskap SBC 7,590 7,590 Uppskattning Medlemskap Fast.äg 4,971 5,000 Uppskattning Kredituppysning 5,218 5,000 Uppskattning Bankkostnader 4,953 4,000 Uppskattning Gårdsfest,städd,möte 25,939 26,000 Uppskattning Julbord,styelsemöten 13,749 14,000 Uppskattning Övriga kostnader 34,083 20,000 Uppskattning Räntekostnader 2,167,099 2,531,523 Bör räcka Summa övriga kostn. -6,470,655-6,883,960 Arvoden/ersättningar -359, ,000 Intäkter 8,752,878 8,525,068 Vinst före avskrivning 1,923,106 1,281,108 BRF Söderberga Allé

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Förskottet 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2013 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2013 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tomteboda 1 i Solna Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för

Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för Årsredovisning 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem Org nr Styrelsen för Brf Fritzhem avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer