Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17"

Transkript

1 Brf Enen Nr 17 rg nr Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december FörvaItningsberätteIse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan. Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun VASASTADEN 10: Göteborg Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1895 och består av 1 flerbostadshus i 4 våningar. Byggnadens totalyta är enligt taxerings beskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 36 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 27 lägenheter samt 3 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter 1 rok 2 rok 3 rok 5 rok Sid 1 (11) L

2 Brf Enen Nr 17 rg nr Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 1995 och sträcker sig fram till Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras. Åtgärd År Kommentar mputsning av fasad mläggning av tak mmålningtrapphus och portgenomgång Renovering av balkonger Rörstambyte Elstambyte Delvis omputsad Förvaltning Följande uppdrag har skötts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Ekonomisk förvaltning Lägenhetsförteckning Medlemmar Antalet medlems lägenheter i föreningen är 27 st. Av föreningens medlemslägenheter har under året 1 överlåtits. Under året har styrelsen beviljat 4 andrahandsuthyrningar. Föreningens policy för andrahands uthyrning är: Endast godkänna andrahands uthyrning enligt de regler som Hyresnämnden tillämpar. Skall godkännas av styrelsen och gälla för en viss person en viss tid. Överlåtelse och pantsättnings avgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelse avgift betalas av säljare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Per Arne Augustsson ledamot Ann Katrin Jansson ledamot Birgit lindblad ledamot Jimmy Pedersen ledamot Morgan Tobiasson ledamot Susanna Wulker Suppleant Håkan Östman Suppleant Yvonne Östman Suppleant Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Revisorer Gull Britt Johansson rdinarie Valberedning Valberedning har varit Raoul Sultan, sammankallande. Stämmor rdinarie föreningsstämma hölls den 8 juni Sid 2 (11)

3 Brf Enen Nr 17 rg nr Föreningens ekonomi Föreningen beskattas efter schablonmässiga regler för statlig inkomstskatt. Föreningens totala förmögenhetsvärde per uppgick till kr och fördelas enligt medlemmarnas andel i bostadsrättsföreningen. Föreningen har lämnat kontrolluppgifter på förmögenhetsvärdet till Skatteverket. NYCKELTAL Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vatten kostnad/kvm totalyta Föreningen har under året levt med ett litet överskott varje månad och hålligt nere reparation och underhållskostnader till ett minimum. Efter regeringsskifte har det beslutats om borttagande av schablonskatten samt sänkning av fastighetsskatten vilket innebär att föreningen kommer att få ett överskott som räcker till mindre reparationer och underhåll utan att behöva höja medlemmarnas avgifter. Dispositionsförslag Förslag till behandling av ansamlad förlust. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel Arets resultat Ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna Av fond för yttre underhåll ianspråktas : : :00 0: :42 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så underskottet balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkning med noter. Sid 3 (11)

4 rg nr RESULTATRÄKNING 1 JANUARI 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Not 1 (BFNAR 2003:4) RÖRELSENS KSTNADER Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga färvaltnings och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Not RESULTAT FRÅN FINANSIELLA PSTER Ränteintäkter RESULTAT EFTER FINANSIELLA PSTER SKATT Statlig inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Sid4(11)

5 rg nr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 20034) MATERIELLA Byggnader och mark ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not FINANSIELLA Insats SBC ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KRTFRISTIGA FRDRINGAR Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not 4 o KRTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar Not 5 o KASSA CH BANK Kassa, PIusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA MSÄ TfNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sid 5 (11)

6 , ', 8rf Enen nr 17 rg nr BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR CH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not 6 Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL KRTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader Förutbetalda avgifter och hyror Not SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR CH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser inga inga Sid 6 (11) " ; J' /JII' : I f!!

7 rg nr: JANUARI 31 DECEMBER FINANSIERINGSANALYS Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokförings (BFNAR 2003:4) före förändringar av rörelsekapital Förändringar kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder (exkl kort del lång skuld) Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksam heten Investeringsverksamhet Materiella anläggningstillgångar Kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sid 7 (11)

8 rg nr Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Finansieringsanalysen är uppställd enligt kassaflödesmodell. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas Byggnader Fastig hetsförbättri nga r Sta nda rdförbättri nga r Porttelefon 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% Not 1 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KSTNADER Fastighetskostnader Städning enligt beställning Gård Förbrukningsmateriel Reparationer Tvättstuga Portar Lås Elinstallationer Tak Fasad Övrigt Skattereduktion Sid 8 (11)

9 rg nr Not 2 (fortsättning) Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Renhållning Övriga driftskostnader Försäkring Kabel TV/Satellit TV Kabel TV Fastighetsskatt Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Inkasso/betaIningsföreläggande Revisionsarvode extern revisor Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Avgift till organisationer Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringa r TTALT RÖRELSENS KSTNADER Not 3 BYGGNADER CH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Sid 9 (11)

10 rg nr: Not 3 (fortsättning) Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Not 4 FÖRUTBETALDA KSTNADER Årsavgift till organisationer Försäkring El Kabel TV Not 5 KRTFRISTIGA PLACERINGAR Fonder SHB Lux Ränta / SSF Swedish short Term Assets Summa kortfristiga placeringar Bokfört Verkligt Bokfört värde värde värde Not6 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not 7 Summa bundet eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust _ Summa eget kapital Sid 10(11) ;1 /

11 ",, Brf Enen nr 17 rg nr Not 7 FND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Ianspråktagande Vid årets slut 2006 o Not 8 UPPLUPNA KSTNADER Revision Administration Utlägg El Vatten Sophämtning / Ann Katrin Janson \ BI),9lt Lindbli'1 I / " " Birgit Lindblad ' ", I j y /",.., _ Min revisionsberättelse har lämnats den 27/ ;x, I 2007 Sid 11 (11)

12 Revisionsberättelse för Brf Enen nr 17 Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att j ag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bostadsrätts lagen och årsredovisningslagen varför jag tillstyrker de _2007 att resultaträkningen och balansräkningen fastställs att förlusten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. I ':.. > _jj,?r<, / i Vi/'" Göteborg ',,', /l_i/;"'/7/" { " /'Gcc",. /,, V>?'?'f/l 1/},jJ/ } revisor I I /Prlv föreningen v"y'd J

13 rg nr: Intäktsfördelning 2006 Ränta och övriga intäkter 2% Årsavgifter 98% J Intäkter per kvadratmeter Årsavgifter: Ränta och övriga intäkter: 335 kr 8kr Kostnadsfördelning 2006 Avskrivningar och avsättningar 12% Reparationer Övrig drift 14% 3% Taxebundna kostnader 37% Statlig inkomstskatt 21% Fastighetsskatt 13% _ Kostnader per kvadratmeter Reparationer Fastighetsskatt Övrig drift 10 kr 45 kr 50 kr Taxebundna kostnader Statlig inkomstskatt Avskrivningar och avsättningar 135 kr 76 kr 42 kr Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 1800 kvm bostäder och kvm lokaler

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Husbåten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer