ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE"

Transkript

1 Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare Senaste ändring Kristina Kallur- Jäderkvist, produktchef 1.6 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del 4; Anvisningar för kommersiell vidareförädlares tillhandahållande av geodata (fastighets- och geografisk information) till slutanvändare.

2 LANTMÄTERIET Version (25) 1 INLEDNING AVTAL HANDLÄGGNING Slutanvändaravtal Slutkundsvillkor Engångsavgift, värde under kr Engångsavgift, värde över kr och årlig avgift Koncernavtal Anpassad avgiftsmodell för forskning, utbildning och kulturverksamhet Vidareförädlares interna användning Uppdragstagares användning av licensierad geodata Uppsägning av avtal Allmänt om uppsägning av avtal Uppsägning av avtal med årlig avgift AVGIFTER Allmänt om avgifter för bild- och höjdinformation Olika benämningar på avgifter för bild- och höjdinformation Engångsavgift Transaktionsavgift Fast avgift Årlig avgift (abonnemangsavgift) Startavgift Leveransavgift Bearbetningsavgift Koncernavgift AVGIFTSBERÄKNING Allmänt om avgiftsberäkning Antal användare Avgifter för GSD-Ortofoto och Historiska-Ortofoto Avgift för ortofoto i kustområden Omvandling av årlig avgift till engångsavgift Ortofoto med nyproduktionsbevakning (Gäller ej Historiska-Ortofoton) 12

3 LANTMÄTERIET Version (25) Avgifter för visningstjänster Avgift för flygbilder Avgifter som tas ut av vidareförädlare för digitala flygbilder Avgifter för GSD-Höjddata, grid 2+ och Laserdata Avgift för spridning/tillgängliggörande av följdprodukt Hjälpmedel vid beräkning av avgifter Prisberäknaren Användning av egna shapefiler i Prisberäknaren Arealuppgifter GSD-Ortofoto25 - täckningsområde Beräkning av transaktionsavgifter BESTÄLLNING Allmänt om beställning Beställning av höjddata Beställning av ortofoton Beställning av digitala flygbilder Beställning av kommun inklusive kommunens enklaver Flaggning vid komplicerade beställningar (gäller inte digitala flygbilder) Beställning av flera områden (gäller inte digitala flygbilder) Rutor Rutor tabell Utsnitt Demodata LEVERANSER Allmänt om leveransavgift Beräkning av leveransavgift Standardleverans Namnsättning av filer Standardiserade bearbetningar Komprimerade leveranser av bildinformation Bildgeometri för digitala flygbilder... 19

4 LANTMÄTERIET Version (25) Repetitionsleverans Leveranstid Normal leveranstid Expressleveranser Expressleverans, 3 dagar Expressleverans, 24 timmar Uttagsstorlek och format för respektive geodataprodukt vid leveranser inom 24 timmar Leveransmedia Leveransadress Fel i leverans EKONOMISK UPPFÖLJNING OCH FAKTURERING Uppföljning Allmänt om fakturering Fakturering av transaktionsavgift MOMS ÄNDRINGSDOKUMENTATION... 24

5 LANTMÄTERIET Version (25) 1 INLEDNING Anvisningar för vidareförädlare är en samling dokument vars syfte är att hjälpa dig som vidareförädlare att upprätta och tolka avtal samt ge praktisk information inför beställning och leverans av Lantmäteriets geodata. Dokumentet omfattar inte geodesi och historiska kartor. Anvisningar för vidareförädlare består av sex delar. Del 1; Allmän del beskriver förutsättningar och beslut som gäller generellt för samtliga informationsslag. Del 2; Fastighetsinformation, Del 3; Geografisk information och Del 4; Bild- och höjdinformation, beskriver vad som gäller specifikt för respektive informationsslag. I Del 5; Följdproduktion och extern användning redogörs för de förutsättningar, villkor och avgiftsberäkning som gäller för framställning och spridning/tillgängliggörande av olika typer av följdprodukter. Del 6; Geodatasamverkan (Datadelning) beskriver detaljerat vad som gäller för tillhandahållande av data till parter i Geodatasamverkan. Anvisningar för vidareförädlare omfattar inte uppgifter om satellitbilder ur satellitdatabasen Saccess. För mer information om Saccess, se Lantmäteriets hemsida 2 AVTAL HANDLÄGGNING Under denna rubrik beskrivs vad som gäller vid upprättande av slutanvändaravtal. En slutanvändare motsvaras av ett organisations-/personnummer, eller då det är fråga om koncern två eller flera bolag som ingår i samma koncern. Med koncern avses vad som framgår av 11 Aktiebolagslagen. Med koncernbolag avses bolag som ingår i samma koncern. Slutanvändare tillhör alltid en eller flera av de användningskategorier som redovisas i Anvisningar för vidareförädlare Del 1 Allmän del. Slutanvändares rätt att använda geodata regleras i avtal (licensavtal). Ett slutanvändaravtal kan antingen vara ett avtal som undertecknas av ingående parter eller villkor som accepteras utan påskrift, t.ex. clickseal-avtal där part digitalt bekräftar att denne läst villkoren och accepterar dessa. När det ena eller andra fallet tillämpas avgörs av licensavgiftens värde. 2.1 Slutanvändaravtal Slutanvändaravtal (licensavtal) ska ange vilka parterna är, innehålla uppgifter om geodataprodukt, geografisk avgränsning och reglera användningens omfattning vad gäller, giltighetstid samt avgift för användning. Av slutanvändaravtalet ska även framgå vilka slutkundsvillkor som gäller. Slutkundsvillkoren kan antingen integreras i avtalet eller bifogas. Avtal som ska undertecknas upprättas i original, ett för varje ingående part. Det undertecknas av parterna som därefter får varsitt exemplar. Avtalet registreras hos vidareförädlare på sådant sätt att olika avtal kan särskiljas från varandra. Ett slutanvändaravtal ska alltid upprättas och undertecknas oavsett informationsvärde, när det är fråga om en relation med ett löpande förhållande (årlig avgift). Exempel på sådan relation är licensavtal för abonnemang eller åtkomst till visnings- eller direktåtkomsttjänster.

6 LANTMÄTERIET Version (25) Endast den vidareförädlare med vilken slutanvändaren har sin licens får tillhandahålla geodata till slutanvändare Slutkundsvillkor Slutanvändares rätt att använda geodata för intern användning/eget bruk regleras genom slutkundsvillkor. Lantmäteriet har sammanställt dessa villkor i fyra bilagor, en för varje användningskategori. Användningskategorierna är offentlig användning, kommersiell slutanvändning, icke-kommersiell användning samt forskning, utbildning och kulturverksamhet. Licensavtal som vidareförädlare upprättar med slutanvändare ska klart ange vilken användningskategori som avtalet avser och innehålla villkor för aktuell användning. Antingen ska aktuella villkor integreras i avtalet eller så kan bilagan bifogas med tydlig hänvisning till aktuell användningskategori. Aktuell version av respektive bilaga återfinns under För återförsäljare på Villkor för slutanvändares användning av geodataprodukter i följdprodukt kommer att redovisas i Anvisningar för vidareförädlare Del 5; Följdproduktion och extern användning(under upprättande) Engångsavgift, värde under kr För bild- och höjdinformation kan engångsavgift betalas. Om engångsavgiften understiger kr behöver inte avtal upprättas som undertecknas av ingående parter. Dock ska slutanvändaren på lämpligt sätt acceptera de villkor som gäller Engångsavgift, värde över kr och årlig avgift För bild- och höjdinformation ska alltid avtal upprättas som undertecknas av ingående parter om värdet av engångsavgiften överstiger eller vid årlig avgift. 2.2 Koncernavtal Slutkundsvillkoren för kategorin kommersiell slutanvändning ska tillämpas för verksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte i varierande associationsformer (aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, enkelt bolag, ekonomisk förening, Europeisk ekonomisk intresseförening (EEIG), vissa stiftelser etc.). I denna kategori ingår även statliga myndigheters affärsverksamhet och kommunal affärsverksamhet som ska bedrivas på affärsmässig grund eller enligt affärsmässiga principer. Bolag ingående i en koncern kan använda samma licens. Med koncernbolag avses bolag som ingår i en koncern. Koncern avgränsas enligt reglering i 11 aktiebolagslagen (2005:551). Med koncern likställs annan företagsgrupp av motsvarande slag i vilken moderorganisationen är, en svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), en motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller kommun, landsting eller kommunalförbund. Företagsgrupp av motsvarande slag avgränsas enligt reglering i 21 kap 2 aktiebolagslagen (2005:551).

7 LANTMÄTERIET Version (25) Bolag som ska omfattas av koncernlicensen ska framgå av licensavtalet. I det fall moderbolaget äger rätt att teckna firma för samtliga bolag som omfattas av koncernlicensen räcker det med en sammanställning av vilka bolag som omfattas av licensavtalet. Samtliga koncernbolag som omfattas av avtalet ska dock ha egen kopia av licensavtalet för kännedom om innehållet däri. I det fall moderbolaget inte äger rätt att teckna firma för alla ingående bolag, ska varje bolag underteckna licensavtalet. Licensavtal skrivs i ett exemplar för vardera parten och registreras hos vidareförädlare på sådant sätt att olika avtal kan särskiljas från varandra. Avgiften är beroende på antalet bolag som ska ha tillgång till geodataprodukter. För avgiftsberäkning se Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Vidareförädlaren ska alltid ha en aktuell sammanställning av koncernbolag som omfattas av licensavtalet. Bolag kan inte hävda rätt till koncernavgift vid affär med annan vidareförädlare om inte nytt koncernavtal tecknas med denne Anpassad avgiftsmodell för forskning, utbildning och kulturverksamhet En del av Lantmäteriets geodataprodukter får fr.o.m. 1 juli 2012 användas av enskilda användare inom användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet utan att den enskilde användaren betalar avgift. Detta har möjliggjorts genom en separat finansieringslösning för denna användningskategori. Avtal om användningen måste dock alltid tecknas mellan användaren och Lantmäteriet. Med användare avses t.ex. ett lärosäte och dess inskrivna elever/studenter och anställda eller en enskild student vars lärosäte inte tecknat avtal om användning Vidareförädlares interna användning Vidareförädlare som använder geodata i sin egen interna verksamhet ska ha eget avtal för kommersiell slutanvändning med Lantmäteriet och betala avgift för denna användning Uppdragstagares användning av licensierad geodata En slutanvändare kan behöva låna ut geodata till en uppdragstagare (konsult eller en entreprenör) som för slutanvändaren räkning ska utföra ett specifikt uppdrag. Slutanvändaren får i sådant fall, vidareupplåta delar av sin licens till uppdragstagaren. Uppdragstagaren ska godkänna de villkor som är förenade med upplåtelsen. Villkoren framgår av Förbindelse uppdragstagare som återfinns under För återförsäljare på 2.3 Uppsägning av avtal Allmänt om uppsägning av avtal Vidareförädlare beslutar själv om uppsägningstiden mellan sig och slutanvändare, men bör ta i beaktande vad som gäller för uppsägning mot Lantmäteriet.

8 LANTMÄTERIET Version (25) Uppsägning av avtal med årlig avgift Uppsägning av slutanvändaravtal ska rapporteras in till Lantmäteriet direkt efter att uppsägningen kommit vidareförädlaren tillhanda. Uppsägningen ska, för att undvika att årlig avgift hinner fakturas, vara Lantmäteriet tillhanda senast två (2) månader innan licensavtalet löper ut. Ingen återbetalning görs av inbetald årlig avgift oavsett när under pågående avtalsperiod som slutanvändare säger upp avtalet. Berörda geodata får naturligtvis användas avtalstiden ut. Efter avtalstidens slut ska data raderas. Slutanvändare som efter avtalstidens slut vill behålla ortofoton, digitala flygbilder, höjddata eller laserdata kan omvandla sin tidsbegränsade licens (årlig avgift) till en i tid obegränsad licens. Modellen för omvandling av årlig avgift till engångsavgift, beskrivs under punkt AVGIFTER 3.1 Allmänt om avgifter för bild- och höjdinformation Med licensavgift avses avgift för rätten att använda geodata. Licensavgiften tas ut för all typ av användning där geodata/geodataprodukter ingår. Under punkten 3.2 redogörs för olika benämningar på licensavgifter samt hur och när licensavgifter tillämpas. Grundavgiften för Lantmäteriets samtliga geodataprodukter framgår av LMFS samt Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Denna avgift ligger till grund för beräkningen av vilken licensavgift vidareförädlare ska betala till Lantmäteriet för slutanvändares användning. För vissa arbetsmoment tillkommer avgift enligt timtaxa. Timtaxa rabatteras aldrig och berörs inte heller av användarfaktorer. Vid beräkning av licensavgift för geografisk information används Prisberäknaren och Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Beräkningshjälpmedlen återfinns under För återförsäljare på 3.2 Olika benämningar på avgifter för bild- och höjdinformation Lantmäteriet tillämpar olika benämningar på avgifter för åtkomst och användning av geodata. Avgifterna tas ut på olika sätt och benämns därför olika beroende på typ av geodata och vilken användning som är aktuellt. Nedan redogörs för de olika begrepp som tillämpas för användning av Lantmäteriets geografiska information. Användning av geodata i följprodukt beskrivs i Anvisningar för vidareförädlare Del 5; Följdproduktion och extern användning Engångsavgift Med engångsavgift avses licensavgift som betalas vid ett tillfälle. Engångsavgift för geodata medger en i tiden obegränsad rätt till användning.

9 LANTMÄTERIET Version (25) Sådan avgift medger inte rätt till uppdaterad information utan att ny engångsavgift betalas. För Digitala flygbilder och orienteringsdata gäller som regel bara engångsavgifter. Undantagsvis kan årlig avgift tillämpas, se Transaktionsavgift Med transaktionsavgift avses avgift för ställd fråga eller erhållet svar på ställd fråga mot geodatatjänst. Varje panorering eller zoomning är en transaktion Fast avgift Med fast avgift avses avgift som inte förändras beroende på areal eller geodataprodukt. Fast avgift kan debiteras vid ett tillfälle eller årligen. Fast avgift erhålls i Prisberäknaren Årlig avgift (abonnemangsavgift) Med årlig avgift avses avgift som betalas årligen och i förskott. Årlig avgift benämns även abonnemangsavgift. Avgiften betalas så länge användning sker och ger rätt till uppdatering mot leveransavgift. Årlig avgift debiteras vidareförädlare så länge inte skriftlig uppsägning av avtalet inkommit via e-post. När licensavtal med årlig avgift upphör att gälla ska all bild- och höjddata raderas från samtliga lagringsmedier (servrar, hårddiskar, nätverk, usb-minnen etc.). Licens med årlig avgift kan i vissa fall omvandlas till engångsavgift, se punkt Årlig avgift kan tillämpas vid beställning av minst 100 digitala flygbilder och orienteringsdata för användning under en begränsad tid, t.ex. under ett eller ett par år. Det ingår ingen rätt till uppdateringar under denna tid. Efter avtalstidens utgång skall alla digitala flygbilder och all orienteringsdata, både obearbetad och bearbetad, rensas från alla medier och får inte i något avseende spridas vidare utan att licens för användning betalas Startavgift Med startavgift avses en fast avgift som tas ut t.ex. vid leverans av geodata Leveransavgift Leveransavgift tas ut vid varje leverans av bild- och höjdinformation. Leveransavgift av kommun inklusive dess enklaver är densamma oavsett enklaverna levereras med eller inte. Läs mer om leveranser under punkt Bearbetningsavgift När standardiserade bearbetningar, t.ex. koordinattransformation eller tonutjämning utförs, sker detta mot s.k. bearbetningsavgift. Läs mer om standardiserade bearbetningar under punkten

10 LANTMÄTERIET Version (25) Koncernavgift Vid tecknade av licensavtal för koncern ska avgiften multipliceras med olika faktorer beroende på antalet bolag i koncernen som skall ha tillgång till geodata. Faktor för antal bolag gäller kommersiell slutanvändning. Antal bolag Koncernfaktor > 20 1, , ,2 1 1,0 4 AVGIFTSBERÄKNING 4.1 Allmänt om avgiftsberäkning Den avgift som ska användas för beräkning av licensavgift framgår av LMFS med förtydligande i Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Beräkning av licensavgift sker i Prisberäknaren eller enligt anvisning som gäller för specifik användning, t.ex. användning av geodata som ingår i en följdprodukt. Om motstridiga uppgifter skulle förekomma, gäller de avgifter som framgår av LMFS. Prisberäknaren använder sig av olika kombinationer av parametrar, t.ex. kr/km 2, areal, antal användare, antal koncernbolag, upplaga m.fl. för att räkna ut licensavgiften. Med antal användare avses både direkta och indirekta användare av geodata/geodataprodukt. Lantmäteriet har rätt att fakturera avgifter enligt gällande LMFS. Rättigheten regleras i gällande vidareförädlaravtal med tillhörande bilagor i form av avtal för följdproduktion. Med anledning av detta rekommenderas att vidareförädlare, vid tecknande av avtal med långa löptider, i sina avtal med slutanvändare infogar en klausul som medger vidareförädlare rätt att justera avgifter som har koppling till Lantmäteriets licensavgifter i händelse av justering som vidareförädlare inte kunnat förutse Antal användare Avgiftsreduktion för antal användare gäller för offentlig användning och kommersiell slutanvändning av bild- och höjdinformation med årlig avgift och för engångsavgifter som beräknas med faktor 4 eller 5 på den årliga avgiften. Med användare avses den eller de personer som inom den aktuella angivna verksamheten i sitt arbete i och för denna verksamhet behandlar (direkt användning) eller tillgodogör sig nyttan av (indirekt användning) Lantmäteriets geodata. Till användare räknas inte bara anställda och andra som är i motsvarande beroendeförhållande till den verksamhetsansvarige utan även inhyrd eller inlånad personal och andra personer som utför uppgifter i verksamheten.

11 LANTMÄTERIET Version (25) Antal användare Avgiftsreduktion för antal användare > 20 1, , ,8 1 0,5 Ett stort företag eller en kommun, som endast har ett fåtal handläggare som direkt arbetar med själva geodata ska alltså betala full licens för geodata då det i regel alltid är många fler som tillgodogör sig nyttan av geodata. I princip kan antalet anställda i organisationen utgöra en första grund för vilken licensnivå som ska tillämpas. Det enda tillfälle när reducerad avgift motsvarande en eller ett mindre antal användare kan tillämpas, är när det är fråga om ett enmans- eller fåmansföretag där geodata endast används av företagaren själv eller några få personer. I det fall en enmansverksamhet, eller annan mindre verksamhet med få egna användare, regelmässigt vidareupplåter geodata till utomstående konsulter och liknande uppdragstagare, ska licensavgiften beräknas på det faktiska antalet användare, d.v.s. konsulterna ska räknas in i avgiftsunderlaget. Uppdragstagarnas användning ska således också räknas in i avgiftsunderlaget. Licenstagaren ska beskriva sin verksamhet och redovisa hur många direkta och indirekta användare som tillgodogör sig nyttan av geodata för att ge underlaget för reducerad avgift. Lantmäteriet avgör när förutsättningarna för reducerad licensavgift är uppfyllda Avgifter för GSD-Ortofoto och Historiska-Ortofoto Vid leverans av blad eller utsnitt ska licensavgiften beräknas på det område som användaren får tillgång till. Polygon kan således inte användas vid beräkning av avgifter för GSD-Ortofoto (undantag för kommun och län). Däremot kan polygon användas för identifiering av berörda blad. Se även punkt Avgifter för GSD-Ortofoto eller GSD-Ortofoto25 över hel kommun eller helt län, beräknas i Prisberäknaren eftersom avgifterna i dessa fall beräknas på respektive administrativ areal. Licens med årlig avgift för GSD-Ortofoto med 0,5 m upplösning och GSD-Ortofoto25 med 0,25 m upplösning i färg eller IR ger även rätt att beställa och använda flera årgångar över samma område som licensen gäller. Detta gäller även användning av ortofoto med lägre upplösning i samma färgvariant eller motsvarande områden i sv/v. Slutanvändare som betalat licensavgift för ortofoto färg och önskar ortofoto IR (eller omvänt) över samma område, kan erhålla detta mot ett procentuellt tillägg. Slutanvändare som betalat licensavgift för ortofoto färg eller IR och önskar svartvita ortofoton från samma fotograferingstillfälle och över samma område kan erhålla detta utan ytterligare licensavgift. Licensavgift vid en kombination av olika produkter/varianter av ortofoto beräknas att produkten med den högsta avgiften betalas alltid först. Därefter kan resterande områden med ortofoto med lägre upplösning eller i sv/v beräknas med motsvarande rabatt som om den produkten beställdes för hela området. Leverans sker mot leveransavgift.

12 LANTMÄTERIET Version (25) Avgift för ortofoto i kustområden Avgiften för GSD-Ortofoto, GSD-Ortofoto25, Historiska-Ortofoton och de olika visningstjänsterna med ortofoton har reducerats till 10 % av den ordinarie avgiften i kustområdena. Kustområdena omfattning framgår av GSD-Fastighetskartans region A i LMFS och Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Reduceringen justeras med automatik i Prisberäknaren Omvandling av årlig avgift till engångsavgift Årlig avgift med tidsbegränsad rätt till användning av bild- och höjddata kan omvandlas till en i tid obegränsad rätt att använda produkterna. Vid sådan omvandling krävs för bildprodukter att minst fyra årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering samt en engångsavgift motsvarande en årlig avgift. För höjddata gäller att minst fem årliga avgifter betalas samt en engångsavgift motsvarande en årlig avgift. Rutiner finns ännu inte framtagna. Vid behov kontakta Partnersupport Ortofoto med nyproduktionsbevakning (Gäller ej Historiska-Ortofoton) Vidareförädlare och slutanvändare som innehar licensavtal med årlig avgift för rikstäckande GSD-Ortofoto kan beställa produktionsbevakning av alla nyproducerade ortofoton av en viss produkt, t.ex. GSD-Ortofoto sv/v 0,5 m. Möjligheten gäller för alla produktvarianter och upplösningar. Beställning av produktionsbevakning sker till Partnersupport vid ett tillfälle. Leveransfunktionen bevakar och levererar därefter nyproducerade ortofoton kvartalsvis. Leveransavgiften för levererade ortofoton räknas samman och faktureras en gång per år. En årgång leveranser av samtliga nyproducerade ortofoton inom ett produktområde, kan innebära att maximal nivå för leveransavgift uppnås. Maxavgiften tillämpas då i sådant fall. Ingen extra avgift, utöver leveransavgiften, tillkommer för bevakningen. Leveranser av övriga ortofotobeställningar debiteras, som tidigare, efter varje beställning Avgifter för visningstjänster Lantmäteriet tillhandahåller inte visningstjänster med begränsad geografisk utbredning eller enskilda skikt. Detta är förbehållet vidareförädlare, som då kan tillämpa avgift per km 2 för valda skikt. Avgift per transaktion kan tillämpas som alternativ till avgift per km 2 av både Lantmäteriet och vidareförädlare, se dokument för beräkning av transaktionsavgifter under För återförsäljare på Avgift för flygbilder Avgifter för flygbilder framgår av LMFS och Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Licensavgift kan inte beräknas i Prisberäknaren. Vid leverans av digitala flygbilder (från digital kamera) tillkommer leveransavgift.

13 LANTMÄTERIET Version (25) I avgiften för skannade analoga flygbilder är leveransavgiften inkluderad oavsett om bilden finns skannad i digitalt lager eller om den skannas vid beställning. Offert kan lämnas för bearbetningar som georeferering eller framställning av ortofoton ur äldre analoga flygbilder Avgifter som tas ut av vidareförädlare för digitala flygbilder Avgifter för digitala flygbilder framgår av LMFS och Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Licensavgiften kan inte beräknas i Prisberäknaren. Täckningsområde för digitala flygbilder framgår av GeoLex samt under För återförsäljare Produktinformation/Stödmaterial/Flyg- och ortofotoutfall på Vidareförädlare kan mot leveransavgift, beställa digitala flygbilder till ett eget lager, för senare tillhandahållande/vidareförädling. Även här kan nyproduktionsbevakning likt den för ortofoton tillämpas, dock med den skillnaden att leveransavgiften beräknas för respektive årgång Avgifter för GSD-Höjddata, grid 2+ och Laserdata En ny höjddatabas framställs genom laserskanning. Uppbyggnaden av den nya höjddatabasen startade Tillgången till höjddata utökas därmed successivt och ska vara rikstäckande år Licens- och leveransavgift för geodataprodukter som tillhandahålls från den nya höjddatabasen beräknas utifrån levererade data i form av hela 2,5 km-rutor, med undantag för kommun och län, som beräknas utifrån areal. OBS att Prisberäknaren räknar ut avgift utan hänsyn till om det finns höjddata att tillgå. Aktuellt täckningsområde för GSD-Höjddata, grid 2+ (och Laserdata) framgår av GeoLex samt under För återförsäljare Produktinformation/Stödmaterial/Höjdinformation på Geografiskt utsnitt som kan beställas för GSD-Höjddata, grid 2+, GSD-Höjddata, grid 50+ och Laserdata, framgår av Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. GSD-Höjddata, grid 2+ kan beställas utifrån valfri polygon, som bifogas beställningen på vanligt sätt. Det är däremot inte möjligt att leverera höjddata endast inom den valfria polygonen. Leveransen består av alla 2,5 km-rutor som polygonen berör. Minsta leveransenhet för GSD- Höjddata, grid 2+ och Laserdata är 2,5 x 2,5 km-ruta Avgift för spridning/tillgängliggörande av följdprodukt Vidareförädlare betalar leveransavgift för åtkomst av geodataprodukter som ska användas för framställning av följdprodukt. Licensavgift betalas först då spridning/tillgängliggörande sker och då, enligt villkor i respektive följdproduktavtal eller enligt specifika villkor. Följdproduktavtal ska vara tecknat innan spridning/tillgängliggörande påbörjas. Läs mer i Anvisningar för vidareförädlare Del 5; Följdproduktion och extern användning.

14 LANTMÄTERIET Version (25) 4.2 Hjälpmedel vid beräkning av avgifter Prisberäknaren Prisberäknaren, används för beräkning av de flesta licensavgifter och nås under För återförsäljare på Vid beräkning av licensavgift i Prisberäknaren redovisas normalt även leveransavgift. Avgifter för standardbearbetningar kan inte räknas fram i Prisberäknaren. Dessa måste beräknas separat med hjälp av Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata och tillkommer på normal leveransavgift. Polygon kan inte användas i Prisberäknaren för uträkning av bild- och höjdinformation eftersom denna information endast tillhandahålls i rutor och min/max-koordinat. Prisberäknaren beräknar avgift för efterfrågat område utan hänsyn till om det finns full täckning över riket när det gäller vissa geodataprodukter. Detta gäller t.ex. GSD-Ortofoto25, Laserdata och GSD-Höjddata grid 2+, där en första uppbyggnad pågår. Läs mer om vad som gäller vid beställning och leverans av bild- och höjdinformation under punkterna 5 och 6. Användning av egna shapefiler i Prisberäknaren Följande kontroller måste ske innan inläsning av shapefiler görs i Prisberäknaren: Vid inläsning av zip-fil; Filnamnet får inte innehålla Å, Ä, Ö eller mellanslag. Innehåller filen fler än 300 ytor/polygoner som angränsar till varandra måste dessa slås ihop till en sammanhängande yta. Polygon får inte ha fler än ca st. brytpunkter. Buffrade vägar och kraftledningar samt överlappade ytor brukar förorsaka många brytpunkter och kan behöva förenklas/generaliseras. Överlappade ytor kan dessutom förorsaka problem i samband med uttag av data. Polygon får inte innehålla "skräp", i form av rester av hopslagningar, i och utanför polygonerna. Shapefil får inte vara större än 10 Mbyte. Antal blad i en textfil får vara maximalt 500 st. Stora sammanhängande områden uppdelade i blad ska slås ihop till en shapefil Alla filer ska vara kontrollerade enligt vad som sägs ovan innan vidareförädlare skickar filen till Lantmäteriet för beräkning. Välj en zip-fil innehållande dbf, shp, shx-filerna istället för var och en. Annat innehåll ignoreras i zip-filen (läses inte in). Om det ligger flera shapefiler zippade i filen så kommer bara en (den sista) att läsas in. I de fall prisberäkning inte kan ske i Prisberäknaren ska Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata användas.

15 LANTMÄTERIET Version (25) Arealuppgifter Läns- och kommunarealer, som ligger till grund för uppgifter i Prisberäknaren, finns att tillgå som zippade filer och återfinns under För återförsäljare Produktinformation/Stödmaterial på OBS att det inte är produkternas utbredningsområden som avses GSD-Ortofoto25 - täckningsområde Sedan 2012 fotograferas förutom vissa tätorter även delar av det rikstäckande bildförsörjningsprogrammet med 0,25 m upplösning. Produkten GSD-Ortofoto tätort har bytt namn till GSD-Ortofoto25. Hur täckningsområdet förändras redovisas i GeoLex och under För återförsäljare Produktinformation/Stödmaterial på Aktuell utbredning för GSD-Ortofoto25 kan laddas hem som shapefil. Filen återfinns på under För återförsäljare Produktinformation/Stödmaterial/Flyg- och ortofotoutfall på Beräkning av transaktionsavgifter För beräkning av transaktionsavgifter för rasterdata i visningstjänst används excelfilen Avgiftsberäkning transaktion rasterdata som även återfinns under För återförsäljare på I filen är avgiften uppdelad på data och tjänst. Vid användning av Lantmäteriets tjänster betalas den sammanlagda avgiften. Vid användning av vidareförädlares egen tjänst som inte är kopplad mot Lantmäteriets tjänster, men som innehåller Lantmäteriets geodata, betalas endast avgiften för data. Tillämpning av ovanstående finns redovisat i del 5; Följdproduktion och extern användning. 5 BESTÄLLNING 5.1 Allmänt om beställning Vidareförädlare beställer geodataprodukter vid behov och alltid mot leveransavgift, om inte annat avtalats. Beställningen ska ske via Beställningssystemet som nås under För återförsäljare på Beställning av höjddata GSD-Höjddata, grid 2+ och Laserdata kan beställas utifrån valfri polygon, som bifogas beställningen. Alla 2,5 km-rutor som ingår i eller berörs av polygonen levereras. Både licensavgift och leveransavgift beräknas utifrån levererade data, se punkt 6.2. Polygonen för de olika skanningsområdena kan användas vid beställning av helt skanningsområde. Polygonen finns tillgänglig under För återförsäljare Produktinformation/Stödmaterial på Minsta leveransenhet för GSD-Höjddata, grid 2+ och Laserdata är 2,5 x 2,5 km, vilket motsvarar indexsystemet i SWEREF99. Vid beställning av rutor ska bladfil eller fil med indexrutebeteckning bifogas beställningen.

16 LANTMÄTERIET Version (25) Beställning av ortofoton Beställning av ortofoton kan göras med polygon på samma sätt som för höjddata. Alla berörda rutor i valt koordinatsystem och vald bladstorlek ingår sedan i leverensen. Både leveransavgift och licensavgift beräknas på den areal som levereras. Undantaget är beställning av hel kommun där kommunarealen ligger till grund för beräkning av både leverans- och licensavgift i lämplig bladindelning. Beställning med bladnummer eller indexrutebeteckningar kan göras för leveranser i Sweref99 och i RT90 2,5 gon V. Beteckning anges i det koordinatsystem som ska levereras. Leverans kan göras i valfri storlek på indexruta, t.ex. 10 km-ruta för GSD-Ortofoto 0,5 m i färg, vilket ger en filstorleken på 1,2 GB. Filer större än 2 GB kan inte levereras Beställning av digitala flygbilder Beställning av digitala flygbilder ska ske på särskilt blankett och innehålla lista med nummer på de bilder beställningen omfattar. Som hjälpmedel för att välja ut bilder för ett visst område finns dels en bildpunktsfil med metadata i shapeformat under För återförsäljare på dels GeoLex. Blankett för beställning av digitala flygbilder återfinns under Flyg- och satellitbilder på Vid beställningar som kräver mycket manuellt arbete, för att identifiera vilka bilder som efterfrågas, betalas en avgift per timme enligt LMFS Beställning av kommun inklusive kommunens enklaver Vid beställning av kommun ur GSD-produkt där leveransen även ska omfatta kommunens enklaver, måste detta anges i beställningen. Förtydliga beställningen i meddelande till leverantör med text OBS! Kommun med enklaver. Leverans av enklaver i ortofoton kräver bladangivelse Flaggning vid komplicerade beställningar (gäller inte digitala flygbilder) För att undvika leveransförseningar vid beställning av nedan angivna produkter måste vidareförädlare göra leveransfunktionen uppmärksam på att det är fråga om en komplicerad beställning. Meddela detta till Partnersupport, alternativt i anmärkningsfältet i beställningsblanketten. Komplicerad beställning ska användas: i de fall 20 blad eller fler ska transformeras vid alla ortofotobeställningar i andra koordinatsystem än SWEREF 99 TM eller någon av SWEREF:s 12 regioner samt RT 90 2,5g V

17 LANTMÄTERIET Version (25) 5.2 Beställning av flera områden (gäller inte digitala flygbilder) För beställning av fler än 10 orter eller blad ska digital lista enligt nedanstående specifikationer bifogas Rutor Listan med rutor ska innehålla ett område per rad (med ett enter emellan). Ingen annan text får finnas i listan. Endast en och samma typ av område får anges i listan. Rutor i RT90 2,5 gon V kan anges alfanumeriskt eller numeriskt. Inledande nollor ska skrivas när listan innehåller rutor. För indexrutor i Sweref99 används numeriska värden. Indexrutornas beteckningar i shapeformat för de olika projektionszonerna finns på Lantmäteriets hemsida under För återförsäljare Produktinformation/Stödmaterial/Höjdinformation/Indexrutor i shapeformat Filens innehåll ska se ut som exemplet nedan Rutor tabell Rutor SWEREF 99 TM RT 90 2,5 gon V Indexruta 2,5 x 2,5 km 673_46_2525 Finns inte Indexruta 5 x 5 km/småruta 5 x 5 km 673_46_55 09F5j 12G1h Indexruta 25 x 25 km kvartsruta 25 x 25 km 67_4_ Hno 10Hso Indexrutor 50 x 50 km storrutor 50 x 50 km 67_4_55 09H 10H Indexrutor 100 x 100 km 67_4 Finns inte Utsnitt När NE-utsnitt i Sweref99 TM anges ska: N-min och N-max ligga mellan E-min respektive E-max måste ligga mellan När XY-utsnitt i RT 90 2,5 gon V anges ska X-min och X-max ligga mellan och Y-min respektive Y-max måste ligga mellan Varje utsnittsområde, N-min/E-min/N-max/E-max eller X-min/Y-min/X-max/Y-max, ska stå på var sin rad med en radmatning emellan. Ingen annan text får finnas i filen. Endast en och samma typ av område får anges i listan. Filens innehåll ska se ut som exemplet nedan. Listan ska sparas som en textfil (t.ex. listnamn.txt). Namnet på filen får inte innehålla å, ä, ö, bindestreck eller mellanslag.

18 LANTMÄTERIET Version (25) Indexrutor 100 x 100 km 67 67_4 Finns inte NE-utsnitt/XY-utsnitt /200000/ / / / / Demodata Demodata finns för nedladdning under respektive geodataprodukt på Åtkomsten är kostnadsfri. Vidareförädlare kan, efter överenskommelse med Partnersupport och mot leveransavgift, beställa data över annat område än vad som tillhandahålls som demodata. 6 LEVERANSER Vidareförädlare har bara rätt att leverera geodata till användare som vidareförädlaren har avtal med eller till användare som ingår i Geodatasamverkan. På begäran av användaren kan data dock levereras till annan mottagare t.ex. uppdragstagare eller kommunalförbund. All spridning ska dock rapporteras i Beställningssystemet, även om ingen licensavgift ska betalas. 6.1 Allmänt om leveransavgift Leveransavgift tas ut vid varje leverans av geodataprodukt. Undantaget är ortofoton med nyproduktionsbevakning, se Att leverera innefattar, kontroll av beställning, uttag, sammanställning samt kontroll av uttagna och sammanställda data före leverans till mottagaren. Varje geodataprodukt har en egen leveransavgift. Denna framgår av Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Leveransavgiften faktureras alltid vidareförädlare. Vidareförädlaren ansvarar för att beställningen är korrekt. Omleverans som uppstår p.g.a. felaktig beställning från vidareförädlare, sker mot ny leveransavgift. 6.2 Beräkning av leveransavgift Leveransavgift för standardleveranser beräknas på det område som levereras från leveransfunktionen och beräknas i de allra flesta fall med hjälp av Prisberäknaren. Önskar vidareförädlaren att beräkningen kontrolleras kan uträkningen skrivas in i fritextfältet i Beställningssystemet. Om vidareförädlarens uträkning inte stämmer jämfört med leverantörens beräkning sker återkoppling innan leverans. Leveransavgift för digitala flygbilder kan inte beräknas i Prisberäknaren. 6.3 Standardleverans Leveransavgift tas ut per beställning. Samma geodata i mer än ett koordinatsystem eller mer än ett leveransformat, innebär ny leveransavgift.

19 LANTMÄTERIET Version (25) När transformation till annat referenssystem kan erbjudas, tillkommer i vissa fall transformationsavgift. Uppgifter om vad som ingår i standardleverans samt när transformationsavgift tas ut, återfinns under respektive geodataprodukt i Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Information om innehåll och leveransstruktur återfinns i produktbeskrivning för respektive geodataprodukt och nås via Namnsättning av filer Ortofoton och höjddata levereras i rutor och namnsätts enligt indexrutornas beteckning för respektive koordinatsystem i SWEREF 99 eller RT90 2,5g V. Leveranskatalogen namnsätts enligt vad som anses lämpligt vid varje leverans. Filer med SWEREF 99 indexrutnät namnges med den numeriska koden för rutan; Filer med RT90 indexrutnät namnges med den alfanumeriska koden för rutan; Vid uttag med max-/min-koordinatbestämd ruta sätts valfritt namn; Digitala flygbilder levereras med det unika filnamn som de lagras med i Lantmäteriets arkiv. Vid korrespondens med Lantmäteriet krävs denna uppgift för identifikation av bild Standardiserade bearbetningar Följande standardiserade bearbetningar utförs av leveransfunktionen: Koordinattransformation, tonutjämning och bildkomprimering av ortofoton och digitala flygbilder; Koordinattransformation av GSD-Höjddata 2+; Generering av höjdkurvor ur GSD-Höjddata Komprimerade leveranser av bildinformation Vid leverans av bildinformation som ECW-komprimerats ingår alltid filer med data i okomprimerat format enligt vad som framgår av beställningen (t.ex. tiff eller jpeg) Bildgeometri för digitala flygbilder Orienteringsdata s.k. Ori-filer, kan beställas tillsammans med digitala flygbilder. Avgifter för Ori-filer framgår av Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Beskrivning av Ori-fil från Match-AT finns i produktbeskrivning för Digitala flygbilder Repetitionsleverans Repetitionsleverans erbjuds inte för bild- och höjdinformation.

20 LANTMÄTERIET Version (25) 6.4 Leveranstid Normal leveranstid Normal leveranstid, för varje geodataprodukt, framgår av Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Avvikelse från normal leveranstid kan ske t.ex. vid större leveranser än de maximala uttagsstorlekar som definierats i Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata. Avvikelse kan även bil aktuell då polygon används för att identifiera berörda rutor av GSD-Höjddata eller GSD-Ortofoto, i synnerhet om polygonen har väldigt många brytpunkter. Se även punkt Avvikelser kan även komma att ske vid fel i geodata, systemfel och andra fel eller oförutsedda händelser som Lantmäteriet inte kunnat råda över samt vid leveranser under helgdagar och semestertider. Avvikelse från normal leveranstid kan också ske när GSD-Ortofoto beställs i alternativ färg, dvs. när ortofoton måste framställas från digitala flygbilder som finns lagrade i färg men beställs i IR eller tvärtom. Avvikelser från normal leveranstid, som beror på ovanstående faktorer, meddelas vidareförädlare av Partnersupport Expressleveranser Expressleverans, 3 dagar Med expressleverans inom tre dagar avses att informationen efter beställning från vidareförädlare är tillgänglig för vidareförädlare eller vidareförädlares slutanvändare via FTP-server inom tre dagar efter att beställningen godkänts av leverantör, måndag till fredag. Expressleverans inom tre dagar utförs mot 50 % tillägg på leveransavgiften och eventuella kostnader för standardiserade bearbetningar. Expressleverans inom tre dagar kan inte alltid garanteras t.ex. om det är väldigt stora datamängder som ska hanteras. Expressbeställning som vidareförädlare lägger i Beställningssystemet efter kl. 14:00 blir synliga för leverantör kl. 05:00 påföljande dag. Leveranstiden räknas från tidpunkten då leverantör godkänt beställningen i Beställningssystemet. Expressleverans, 24 timmar Med 24-timmarsleverans avses att informationen efter beställning från vidareförädlare är tillgänglig för vidareförädlare eller vidareförädlares kund via FTP-server inom 24 timmar efter att beställningen godkänts av leverantör, måndag till fredag. Expressleverans inom 24-timmar utförs mot 150 % tillägg på leveransavgiften och eventuella kostnader för standardiserade bearbetningar. Begränsning i uttagsstorlek och format måste göras för att möjliggöra en leverans inom 24 timmar. Se uttagsstorlek och format för respektive geodataprodukt nedan.

ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2012-09-21 Sofia Stjernlöf 1.6 Senaste ändring 2015-12-30 ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE Del 6; Anvisningar för kommersiell

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE U t arb e t a d a v G ä l l e r f rån G od k ä n d a v V e rsi on C a r in a F re dr iksso n, sä lj stödssa mo r dn a r e 2012-01-01 S a r a S te fa n sso n, p r o duktc h e f 2.3 Se na s te ä ndr ing

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE LANTMÄTERIET Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2012-01-01 Åsa Sjödin, funktionschef 1.5 Senaste ändring 2014-0 6-1 3 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE LANTMÄTERIET Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2012-01-01 Åsa Sjödin, funktionschef 1.8 Senaste ändring 2015-06-23 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE LANTMÄTERIET Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2012-01-01 Niclas Parneborg, produktchef 1.8 Senaste ändring 2015-12-17 ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE

Läs mer

Avtalsvillkor kommersiell slutanvändning 1. Allmänt. 2. Kommersiell slutanvändning

Avtalsvillkor kommersiell slutanvändning 1. Allmänt. 2. Kommersiell slutanvändning Avtalsvillkor kommersiell slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I

Läs mer

LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR

LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR 1 (6) Lantmäteriets Slutkundsvillkor för nyttjande av geodata som LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR Dessa slutkundsvillkor utgör en bilaga till licensavtal avseende slutkunds användning av geodata som och

Läs mer

Produktbeskrivning: Historiska ortofoton

Produktbeskrivning: Historiska ortofoton L A N T M Ä T E R I E T 1(12) Datum: Dokumentversion: 2012-12-04 1.1 Produktbeskrivning: Historiska ortofoton Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE LANTMÄTERIET Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2013-0 6-20 1.4 Senaste ändring 2014-0 6-1 3 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del 5; FÖLJDPRODUKTION OCH

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE LANTMÄTERIET Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2013-0 6-20 1. 7 Senaste ändring 2015-0 3-30 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del 5; FÖLJDPRODUKTION OCH

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5); Avtalsvillkor offentlig slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I Kundportalen

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

GSD-Fjällkartan, raster

GSD-Fjällkartan, raster 1(7) D atum: D ok umentversion: 2015-06-11 1.5 Produktbeskrivning: GSD-Fjällkartan, raster LANTMÄTERIET 2015-06-11 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster

GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster 1 Datum: Dokumentversion: 2016-01-13 1.4 Produktbeskrivning: GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster tillämpa Date för texten som ska visas här. 2(6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1

Läs mer

Laserskanning och orienteringskartritning

Laserskanning och orienteringskartritning Laserskanning och orienteringskartritning SOFT:s kartritningskurs 29 juni 1 juli 2011 i Sälen Gunnar Lysell, SOFT & Lantmäteriet gunnar.lysell@lm.se GeoXD AB Det aktuella läget»traditionella analoga flygbilder

Läs mer

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning I takt med att landet täcks av laserdata ur Lantmäteriets rikstäckande skanning så kommer dessa data att utgöra en viktig informationskälla för många

Läs mer

Karta 1:10 000, raster

Karta 1:10 000, raster 1(8) Datum: Dokumentversion: 2017-12-19 1.0 Produktbeskrivning: Karta 1:10 000, raster LANTMÄTERIET 2017-12-19 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Geodata och tjänster från Lantmäteriet som ingår i FUK 25 nov 2014 Lunds universitet

Geodata och tjänster från Lantmäteriet som ingår i FUK 25 nov 2014 Lunds universitet Geodata och tjänster från Lantmäteriet som ingår i FUK 25 nov 2014 Lunds universitet Julie Mostert Innehåll Lantmäteriets Geodata som ingår i FUK Geodata för nedladdning Geodatatjänster Övrigt av intresse

Läs mer

Avtalsvillkor forskning, utbildning och kulturverksamhet 1. Allmänt

Avtalsvillkor forskning, utbildning och kulturverksamhet 1. Allmänt Avtalsvillkor forskning, utbildning och kulturverksamhet 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8); Avtalsvillkor icke kommersiell slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal.

Läs mer

Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata, år 2015

Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata, år 2015 Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata, år 2015 Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson 2011-01-01 Peter Nyhlén 1.43 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 1. GENERELLT

Läs mer

GSD-Höjddata, grid 50+ nh

GSD-Höjddata, grid 50+ nh 1(5) Datum: Dokumentversion: 2016-12-01 1.1 Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 50+ nh LANTMÄTERIET 2016-12-01 2 (5) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

GSD-Terrängkartan, raster

GSD-Terrängkartan, raster 1(6) D atum: D ok umentversion: 2015-10-01 1.2 Produktbeskrivning: GSD-Terrängkartan, raster LANTMÄTERIET 2015-10-01 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

GSD-Höjddata, grid 50+ hdb

GSD-Höjddata, grid 50+ hdb 1(9) Datum: Dokumentversion: 2016-12-01 2.3 Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 50+ hdb LANTMÄTERIET 2016-12-01 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation Geodata 1 - samt geodesi och pantbrevssystem

Läs mer

AVTAL SAMT ANSÖKAN FÖR BESLUT TILL PRODUKTEN FASTIGHETSÖK

AVTAL SAMT ANSÖKAN FÖR BESLUT TILL PRODUKTEN FASTIGHETSÖK AVTAL SAMT ANSÖKAN FÖR BESLUT TILL PRODUKTEN FASTIGHETSÖK INFORMATIONSSÖKNING I FASTIGHETSREGISTRET LEVERANTÖR: Metria AB, 556799-2242, Lantmäterigatan 2, 801 83 GÄVLE (nedan Metria ) KUND/SÖKANDE (nedan

Läs mer

Produktbeskrivning: GSD-Tätort, raster

Produktbeskrivning: GSD-Tätort, raster 1(6) D atum: D ok umentversion: 2015-10-01 1.7 Produktbeskrivning: GSD-Tätort, raster LANTMÄTERIET 2015-10-01 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Produktbeskrivning: Historiska Ortofoton

Produktbeskrivning: Historiska Ortofoton 1(10) Datum: Dokumentversion: 2017-02-10 1.4 Produktbeskrivning: Historiska Ortofoton LANTMÄTERIET 2017-02-10 2 (10) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation Geodata 1 - samt geodesi och pantbrevssystem

Läs mer

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande 2011-11-25 2 (7) Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr 000000 0000, (licenstagaren) har denna dag träffats följande Förutsättningar GEODATAAVTAL Avtalsbeteckning xxxxx/xxxx Kommunen har det

Läs mer

Produktbeskrivning: GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25

Produktbeskrivning: GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25 1(19) Datum: Dokumentversion: 2015-02-25 2.7 Produktbeskrivning: GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25 LANTMÄTERIET 2015-02-25 2 (19) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation Geodata 1 - samt geodesi och pantbrevssystem

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell (NNH)

Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Laserskanning (LiDAR) Aerial photo 3D-model of same area Graphics: DN/Stefan Rothmaier Den Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) Framställs med hjälp av laserskanning Ger ett

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation Geodata 1 - samt geodesi och pantbrevssystem

Läs mer

Nyheter och framtida planer beträffande geodataprodukter från Lantmäteriet. Håkan Oscarsson

Nyheter och framtida planer beträffande geodataprodukter från Lantmäteriet. Håkan Oscarsson Nyheter och framtida planer beträffande geodataprodukter från Lantmäteriet Håkan Oscarsson Förutsättningar som påverkar projekten Förrättningsverksamhetens uppdrag som fortsatt fokusområde 2018 Gemensam

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell

Ny Nationell Höjdmodell Ny Nationell Höjdmodell Janos Böhm Anpassning till ett förändrat klimat 2010-04-21/22 Malmö Ny nationell höjdmodell Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 2007:60) att Lantmäteriet

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare: Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation - Geodata 1 Utkom från trycket den 22 december

Läs mer

Lantmäteriet har en vision om ett samhälle där öppna geodata förenklar människors vardag

Lantmäteriet har en vision om ett samhälle där öppna geodata förenklar människors vardag Lantmäteriet har en vision om ett samhälle där öppna geodata förenklar människors vardag Lantmäteriets vision I ett Sverige med mer öppna geodata; får företagen bättre förutsättningar för innovation och

Läs mer

Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad

Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2016, 413, Att börja gälla från 1 januari 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Flygbild/ Ortofoto. Version 1.0 2014-11-12 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Flygbild/ Ortofoto. Version 1.0 2014-11-12 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Flygbild/ Ortofoto Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER OCH

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan

Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan ANVÄNDARAVTAL 1(10) Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet

Läs mer

NORMALAVTAL DRK Datum:

NORMALAVTAL DRK Datum: 1 (5) NORMALAVTAL DRK Datum: 2007-10-03 Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: NORMALAVTAL Detta normalavtal avser samverkan beträffande uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta

Läs mer

Produktbeskrivning: Digitala flygbilder

Produktbeskrivning: Digitala flygbilder L A N T M Ä T E R I E T 1(11) D atum: D ok umentversion: 2013-04-15 1.2 Produktbeskrivning: Digitala flygbilder Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1 Innehåll... 2 1.2

Läs mer

Samverkansavtal för Geodatasamverkan

Samverkansavtal för Geodatasamverkan SAMVERKANSAVTAL 1(35) 2015-02-04 109-2012/4174 Samverkansavtal för Geodatasamverkan Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63

Läs mer

Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga myndigheter

Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga myndigheter Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga myndigheter Illustratör Cecilia Lundgren Pia Färegård Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Katrin Falk Geodatasekretariatet Lantmäteriet

Katrin Falk Geodatasekretariatet Lantmäteriet Katrin Falk Geodatasekretariatet Lantmäteriet 1 Syftet med datadelningsmodellen Geodatasamverkan Förenkla utbytet av geodata genom att minska antalet avtal mellan offentliga verksamheter Uppfylla Inspires

Läs mer

Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan

Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan ANVÄNDARAVTAL 1(11) Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet

Läs mer

Utan data inget GIS. KlimatGIS-dagarna den januari 2012 Ulf Sandgren, Lantmäteriet

Utan data inget GIS. KlimatGIS-dagarna den januari 2012 Ulf Sandgren, Lantmäteriet Utan data inget GIS Data för klimatanpassning och några problem Inspire och Geodatastrategin Vad har vi gjort för att göra det enklare att söka, titta på, bedöma kvaliteten och använda geodata? KlimatGIS-dagarna

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Lantmäteriets bildförsörjningsprogram och nationella höjdmodell. Framtida planer. Mikael R Johansson Produktutvecklare

Lantmäteriets bildförsörjningsprogram och nationella höjdmodell. Framtida planer. Mikael R Johansson Produktutvecklare Lantmäteriets bildförsörjningsprogram och nationella höjdmodell Framtida planer Mikael R Johansson Produktutvecklare 2017-05-19 Bild och höjd närmar sig varandra och kraven på aktualitet och 3D data ökar

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE L A N T M Ä T E R I E T Utarbetad av Gäl ler från Godkänd av Version C a ri na Fred ri ks son, sä l jstödssa mordnare 2013-0 6-20 Sofi a Stjernlöf, sektionschef 1.11 Senaste änd ri ng 2016-0 9-08 ANVISNINGAR

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TJÄNSTEN FASTIGHETSÖK INKL ANSÖKAN OM BESLUT ÄNDAMÅLSPRÖVNING

AVTAL AVSEENDE TJÄNSTEN FASTIGHETSÖK INKL ANSÖKAN OM BESLUT ÄNDAMÅLSPRÖVNING AVTAL AVSEENDE TJÄNSTEN FASTIGHETSÖK INKL ANSÖKAN OM BESLUT ÄNDAMÅLSPRÖVNING INFORMATIONSSÖKNING I FASTIGHETSREGISTRET LEVERANTÖR: Metria AB, 556799-2242, Lantmäterigatan 2, 801 83 GÄVLE (nedan Metria

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Upphandlande myndighet och enheter är i detta avtal kallad beställaren. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Sakfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning

Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning 1(11) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2014-12-12 1.0 1.0 Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1

Läs mer

Nya möjligheter för dig som visar film!

Nya möjligheter för dig som visar film! Nya möjligheter för dig som visar film! Tack vare unika avtal med ett flertal filmbolag, har Swedish Film möjligheten att låta dig sälja biljetter till filmvisningar som sker med DVD- eller Blu-Ray skivor.

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

1(10) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning

1(10) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning 1(10) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2016-12-01 1.1 1.0.1 Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning LANTMÄTERIET 2016-12-01 2 (10) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

Unikt samarbete mellan statliga myndigheter ger kommunerna nya möjligheter

Unikt samarbete mellan statliga myndigheter ger kommunerna nya möjligheter Unikt samarbete mellan statliga myndigheter ger kommunerna nya möjligheter Illustratör Cecilia Lundgren Pia Färegård Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 2 Geodatasamverkans grunder 3 Inspires principer

Läs mer

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER 1 LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER Gäller from 1 september 2007 Dessa leveransbestämmelser har tillkommit efter överläggningar mellan företrädare för morgontidningsbranschen och företrädare

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare: Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation - Geodata 1 LMFS 2010:1 Utkom från trycket

Läs mer

Framtida geodatasamverkan Infrastruktur för geodata byggd genom samverkan

Framtida geodatasamverkan Infrastruktur för geodata byggd genom samverkan Framtida geodatasamverkan Infrastruktur för geodata byggd genom samverkan Mattias Persson, Lantmäteriet 1 Övergripande Hur hänger det ihop? GEODATASTRATEGIN All geodata Alla ändamål INSPIRE Alla användare

Läs mer

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Katrin Falk Illustratör Cecilia Lundgren Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan Översyn

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell (NNH)

Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Gunnar Lysell, Vattenstämman 2012-05-15 gunnar.lysell@lm.se Klimat- och sårbarhetsutredningen Utredningen, SOU 2007:60, föreslog att: Lantmäteriet bör få resurser för att

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning

Topografisk webbkarta Visning 1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2016-09-01 1.3 1.0.2 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning LANTMÄTERIET 2016-09-01 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation 1 Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet (LM) granskat avgiftsuttag

Läs mer

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter AI FPP GI-T IA (%) KPF KVF LAS LK mpbb N NKF NRF RK ORT TNGI UF UKP Adressinformation Flygbild på papper Geografisk informationstyp Informationsandel

Läs mer

GSD-Distriktsindelning

GSD-Distriktsindelning 1(7) D atum: D ok umentversion: 2015-12-09 1.0 Produktbeskrivning: GSD-Distriktsindelning LANTMÄTERIET 2015-12-09 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Allmän beskrivning: GSD - Höjddatabanken

Allmän beskrivning: GSD - Höjddatabanken L A N T M Ä T E R I V E R K E T 1 (5) Datum: Version: 1998-01-29 1.2 Allmän beskrivning: GSD - Höjddatabanken Detta dokument ger en allmän beskrivning av GSD-Höjddatabanken. Vid en leverans till kund kan

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna.

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna. Användarvillkor - Företag Demando Recruitment AB, (org. nr 559029 6686) nedan benämnt Demando, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar ( Tjänsten ). I det följande anges de villkor som gäller

Läs mer