- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11"

Transkript

1 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 2 maj från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Årets CGK:are 2008 sid 7 Årets golfare 2008 sid 7 Återställda stengärdsgårdar på sexan Pin High hittar Du också på nätet

2 Ordföranden har ordet Många medlemmar undrar över hur det går med greenprojektet. Det är i allra högsta grad levande och delar av arbetet som hittills lagts ner finns för information i klubbhuset, ytterligare information kommer också att ges på informationsmöten och på hemsidan. Hemsidan är för övrigt under omarbetning och kommer att bli klar under våren. Carlskrona GK har de senaste åren uppvisat en stabil ekonomi, vilket visat sig positivt i inledande dialog med banker. Trots detta och med dagens oro på den finansiella marknaden har styrelsen som tidigare nämnts valt att inte inleda djupare diskussioner med någon bank men vi fortsätter att undersöka alternativa lösningar till finansiering, då i första hand försäljning av mark, så snart vi har något förslag klart kommer detta att delges medlemmarna. Vår målsättning med finansieringen är som tidigare att kostnaderna inte ska belasta dagens medlemmar utan fördelas över tiden så att även framtida medlemmar kommer att vara med att betala investeringen. Hur kommer ett medlemskap i en golfklubb se ut i framtiden? Sannolikt inte som idag med medlemslån som ligger kvar och tynger balansräkning och utgör en risk vid för många samtidiga utträden. Styrelsen föreslår att det införs en möjlighet för klubbens medlemmar att frivilligt skriva av sitt medlemslån och att den medlem som gör detta erhåller en Spelrätt i CGK. Klubbens kassör, Gustav Linge utvecklar de här tankarna på annan plats i detta nummer av Pin High. Ett beslut om införande av frivillig avskrivning av medlemslån och införandet av spelrätter innebär att CGK:s stadgar behöver kompletteras, därför kommer styrelsen att kalla till ett extra årsmöte senare i år. Carlskrona GK firar årsjubileum i förhållande till nystartandet av klubben Detta vill vi uppmärksamma och har därför tillsammans med medlemskommittén enats om att använda Carlskronaveckan som en jubileumsvecka med en avslutningsfest på lördagen. Boka alltså redan nu av för festligheter på klubben lördagen den 11 juli. Om du är intresserad av att hjälpa till med klubbarbete så behöver t.ex. tävlingskommittén fler medlemmar, hör av dig till kansliet. Golfhälsningar Mats Jansson Styrelse Ordf Mats Jansson V ordf Henrik Johnsson Kassör Gustav Linge Sekr Gunnar Svensson Ledamot Kent Andersson Suppl Margaretha Johansson Suppl Lars Elmqvist Kommittéordförande Ban Calle Jurén Fastighet Anders Liljekvist Tävling Vakant Dam Annette Nordqvist Junior/Elit Joakim Karlsson Medlem Gunilla Ljungwall Hcp o Regel Johan Elg /M-A Spjuth Senior Arne Malmberg Marknad Thommy Persson Media Gert Persson Tjänster Kansli Thommy Persson Henrik Pedersen Pro Anders Johansson Per Nilsson, ass pro Krögare Marcus Andersson Head Greenkeeper Roger Hillborg Banarbetare Karl-Gustav Börjesson André Björkman Johnny Wiklund Florim Spahija Thomas Ramberg Fastighetsskötsel Paul Turesson Pin High nr 2 maj 2009 Utges av Redaktion Adresser Aktuella telefonnummer Carlskrona Golfklubb Gert Persson Carlskrona Golfklubb Klubbchef Upplaga 500 ex Almö Tidsbeställning Nättraby Restaurang Ansvarig utgivare Hemsidan Shop Mats Jansson Mats Nilsson Hemsida och e-post Greenkeeper e-post Fax Omslagsbilden: Sexans green och restaurerade stengärdsgårdar. Foto: Gert Persson

3 Damkommittén Nu startar snart säsongen 2009! Tisdagen den 5 maj kör vi igång Damernas Tisdagsgolf. Som vanligt har vi ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Förhoppningsvis så kommer vi att få några fler tider på förmiddagspasset. I övrigt blir det ungefär som förra säsongen alltså, Tisdagstävling, eclectic och säsongstävlingen Golfbollen. I år kommer vi inte att ha någon prisutdelningstisdag per månad. Priserna kan man själv hämta hos Anders i shopen eller hos Markus i restaurangen veckan efter tävlingstisdagen. Blekinge läns alla klubbar deltar i en D-50-serie. För oss har det varit svårt att få ihop ett lag som består av 6 deltagare. Förra året lyckades vi ändå att inte komma sist, vi blev nämligen näst sist. Tävlingen är mycket trevlig, vi spelar gratis på varandras banor och har ett trevligt umgänge. Så du som är 50 år eller äldre och känner att du skulle vilja vara med är mycket välkommen att anmäla dig. Tävlingsdagarna kommer att vara anslagna i klubbhuset. Nya medlemmar Alla nya medlemmar hälsas välkommna!!! av Carlskrona Golfklubb. Jag hoppas att Ni får ett händelserikt och bra golfår, med många fantastiska golfrundor och bra spel. Och inte minst kunna njuta av den fina naturen, med vackra vyer över en härlig skärgård. Lunch hos Marcus måste Ni absolut pröva och en titt i shopen är inte heller fel. Hoppas vi syns på medlemsgolfen som vi anordnar både på våren och hösten. Detta är ett bra tillfälle att lära känna andra medlemmar, se vidare påannonsering i klubbhuset. Väl mött på Almö Gunilla Ljungvall Medlemskommittén Jag vill hälsa alla damer hjärtligt välkommen till 2009 års säsong och hoppas att vi blir riktigt många och att vi får en härlig golfsommar. Annette Nordqvist Ordförande i Damkommittén Ljusets betydelse för växtligheten är stor. Som du säkert har märkt har ett ansenligt antal träd tagits ner i anslutning till våra greener. Någon kanske undrar om det verkligen behövs. Ja, det är nödvändigt att våra greener får minst åtta timmars dagsljus och då helst från tidig morgon, för att må bra ur växtlighets synpunkt. Morgonsolen är viktigast för då torkar greenytan upp och besvärande svampsjukdomar hålls bättre stången. Det är därför vi daggar av eller klipper greenerna så fort vi kan på morgonen. Det är dock så att eftersom vi har vår underbara bana i ett naturreservat får vi inte fälla träd som vi vill, utan vi har en ständig dialog med länsstyrelsens representant om hur vår gallringsstrategi ska fortlöpa. Länsstyrelsens krav är att vi låter de ekar vi fäller ska ligga kvar för att insekter och djur ska få en bra plats att leva på. De björkar som fälls används dels som värmeved i kaminen i klubbrummet och dels till intresserade medlemmar som har en kamin eller dylikt hemma. /Head Greenkeeper, Roger Hillborg Ökat ljusinsläpp på sexans green Foto: Roger Hillborg Pin High 3

4 Årsmötet - en sammanfattning av förhandlingarna - Årsmötet hölls denna gång i Karlskrona konsthall på Borgmästargatan. Det var som vanligt ett sjuttiotal medlemmar som mött upp. Det relativa låga antalet får tolkas som att det inte hade annonserats om några svårare frågor att fatta beslut om. De ärenden som främst kom att stå i fokus var klubbens ekonomi och den planerade ombyggnaden av greeener. TEXT & BILD: Gert Persson Klubbens ordförande Mats Jansson öppnade mötet. Till ordförande att sköta förhandlingarna för årsmötet valdes Carl Jephson och till sekreterare valdes Arne Malmberg. Beträffande styrelsens årsredovisning, budget- och avgiftsförslag hänvisades vid mötet till Pin High nr 1 februari Vid punkten för styrelsens verksamhetsberättelse lämnade i vanlig ordning kassören Gustav Linge en utförlig redovisning över det ekonomiska läget enligt: Framkom att klubben för 2008 haft intäkter på kronor, vilket är en liten ökning från föregående år. En donation från Rune Hedenrå på kronor har bidragit till de utökade intäkterna. Resultaträkning Intäkter tkr tkr Kostnader tkr tkr Rörelseresultat + 83 tkr + 13 tkr Finansiella poster - 66 tkr + 21 tkr Redovisat resultat + 17 tkr + 35 tkr Kostnader har också ökat något bland annat beroende på arbeten med greenprojektet, färdigställande av korthålsbanan och arbeten med avlopp till Selmas stugby samt studion på drivingrange. Emellertid kan en liten vinst redovisas tack vare Runes donation. Med anledning av markköpet har klubben fått en stark balansräkning. Balansräkningen i tkr Tillgångar Skulder & Eget kapital Golfanläggning Medlemslån Maskiner Banklån Oms. tillgångar 794 Kortfr. skulder Skulder Verkl tillgångar Verkligt EK Bokfört EK 369 Det har visat sig att 2008 blev ett tufft år för golfsverige med minskat medlemsantal i SGF och många golfklubbar i konkurs, bland annat i vår närhet. Orsaken kan ses i en allmän konjunkturnedgång och ett ökat antal så kallade brevlådeklubbar. Man kan då konstatera att Carlskrona Golfklubb klarat sig relativt bra från dessa belägenheter. Vi har som mål att budgeten för 2009 ska visa vinst, vilket innebär att vi bland annat måste öka medlemsantalet. Trots ökat medlemsantal under 2008 minskade intäkterna per medlem på grund av differentierade medlemsavgifter. För 2009 höjer vi därför också årsavgiften med måttliga 100 kr per senior. I övrigt ska vi försöka öka sponsorsintäkterna. En effektiv kostnadskontroll är också ett av medlen att hålla budgeten. Greenprojktet med ombyggnad av 18 greener bedöms till 6-7 milj kr. Banklån är möjligt men låneutrymmet begränsas av resultatet i rörelsen. Men just nu på grund avkonjukturnedgången är förutsättningar för lån starkt begränsade. Att vi nu äger marken gör det dock lättare för oss för att få lån. I detta sammanhang ser vi också möjligheter till exploatering av mark vi kan undvara till fritidshus. Återbetalning av medlemslån till utträdande medlemmar har ställt till problem i golfklubbar med dålig ekonomi. Systemet med dessa medlemslån ligger inte i tiden men klubben understryker att ingångna avtal hålls. Gustav avslutade och sammanfattade med: - budget - sänkt intäktsprognos - fortsatt kostnadskontroll - besparingar - hålla golfbana och anläggningar i gott skick - fortsätta greenprojektet - prospektera tomtmark - god bankkontakt - stark balansräkning - utveckla Svingstudion, Runes&Selmas och korthålsbanan På frågan om hur mycket pengar greenprojektet hittills kostat fick vi veta att det handlat om ännu icke förbrukade 200,000 som styrelsen anslagit. För det hade vi fått skisser på alla greener, projektering, fotomontage och sandtester. forts nästa sida 4 Pin High

5 forts från föegående sida Medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret enligt redovisning i föregående Pin High fastställdes. För bemanning i styrelse och revisorer blev ingen förändring från föregående år dvs genomgående omval på de poster som var aktuella och till nästa årsmöte gäller därför: Ordförande Mats Jansson omval tom 2009 Ordinarie Henrik Johnsson vald tom 2009 Gustav Linge omval tom 2010 Gunnar Svensson vald tom 2009 Kent Andersson omval tom 2010 Suppleanter Margaretha Johansson omval tom 2009 Lars Elmqvist vald tom 2009 Revisorer Anders Löfqvist omval tom 2009 Urban Sikander omval tom 2009 Revisorsuppl Björn Hagström omval tom 2009 Styrelsen föreslog Rune Hedenrå till hedersmedlem, vilket beslutades med stående ovationer. Några förslag till motioner från medlemmar fanns inte varför årsmötet avslutades. Hedersmedlemmen Rune Hedenrå hyllades för sina donationer till klubben. Jag frågade Rune om han fortfarande spelar golf. Jodå han ämnade åka ut till våren för att se om spelet fungerade. Rune fyller 92 år i april. Styrelsen. Från vänster Mats Jansson, Henrik Johnsson, Gunnar Svensson, Kent Andersson och Gustav Linge Den här bilden av styrelsen togs efter årsmötet Det är alltså samma styrelse efter årsmötet 2008 och nu senast Läsaren får själv tänka sig något mer grått kring tinningarna och någon tillkommen rynka i pannorna. Pin High 5

6 Efter årsmötet.... förrättades prisutdelning i sedvanlig ordning för klubbmästerskapet i de olika klasserna samt presentation av vem som blev Årets golfare och Årets CGK:are för Efter prisutdelningen lämnades information om greenprojektet där det bland annat framkom olika kostnadsalternativ beroende på i vilken utsträckning egen personal deltog i ombyggnadsarbetet. Ett fotomontage finns uppsatt i klubbhusfoajén som visar hur det är tänkt att greener med kringområden skall komma att se ut. Mimmi Jansson ses här ta emot priset som klubbmästare för damer. Mimmi blev även klubbmästare för damer juniorer. Klubbmästare för herrar 2008 är Erik Karlsson, som liksom Mimmi även tog hem klubbmästerskapet för herrar juniorer. ONSDAGSGOLFEN är igång! Var med i U-Båtsjakten! En nyhet i årets Onsdagsgolf är dels att OKQ8 är nya samarbetspartners och dels att vi till de redan ingånde tävlingarna också samlar poäng i U-Båtsjakten Namnet anspelar på de händelser som skedde i samband med U 137:s förlisning strax utanför Almö. Då stängdes banan av och det jagades Grodmän över och 18:s fairways, oftast mitt i natten. Spöken? Ja, ingen vet, då inga grodmän fångades. Nu jagar vi vidare efter poäng istället. Samla så många poäng (PB) som möjligt under säsongen på nämnda hål och de bästa erhåller sedan fina priser vid prisutdelningen den 23/9. Kom så nära 137 poäng som möjligt. Aktuella resultat kan Du följa genom hemsidan och länken Onsdagsgolf. Där hittar Du också övriga resultat både individuellt och i lag. Nytt för i år är också att man numera får spela familjebollar. Golf är en hederssport och vi litar på deltagarnas sportslighet. För Er som inte har någon att spela med bokar vi upp tider och sammanför Er, så Ni blir minst 2 i bollen. Mottot för Onsdagsgolfen är Avspänd och roligare tävlingsgolf för alla och alla medlemmar, oavsett hur skicklig man är, är välkomna att deltaga. Blekingeserien H 70 vanns 2008 av Carlskrona GK här representerade av Arne Malmberg, Hans Sjövall och Torgny Jonsson. Övriga deltager i laget var Gösta Linge, Bengt Johansson, Sune Andersson och Sven Rosdahl. Våga vara med! Henrik & Thommy. 6 Pin High

7 Årets Golfare Årets CGK:are Mimmi Jansson utsågs till Årets golfare för 2008 med motiveringen: För sina vinster på Skandia Tour riks i Örebro, distriktsmästerskapen för damer i Skåne samt klubbmästerskapen för damer och juniorer och med sitt stabila spel i juniorserielaget under hela säsongen. Hon har dessutom varit en bra förebild för klubbens knattar där hon har visat ett stort engagemang i deras utveckling som blivande golfare. Joachim Schipper ses här ta emot priset för Årets CGK:are för 2008, som han har utsetts till tillsammans med Carl-Johan Åkerhed med motiveringen: För att med ideella insatser under lång tid jobbat utan att ha förtröttats, för att ha gjort en kulturell insats i det att man återskapat området som det såg ut innan golfbanan kom till vad avser avgränsningarna av de olika tegarna och alltså återställt stenmurarna till ursprungligt skick. Ny byggnad? - och vad döljer sig innanför portarna? Svaret på frågorna kommer vid öppet hus och visning av vad insidan förmår de närmaste dagarna. Kolla på hemsidan eller på anslagstavlan i klubbhuset när portarna öppnas för medlemmarna. Pin High 7

8 Nya medarbetare på banan Jag heter Johnny Shelby Wiklund och föddes i Hudiksvall Någon gång 1974/75 flyttade jag till Gnarp där jag växte upp och gick i grundskolan. År 1989 kom jag till Hudiksvall och gick där på gymnasiets tekniska linje och därefter flyttade jag till Sundsvall 1992 och läste till elektroingenjör där på högskolan. Jag var sedan arbetslös ett tag tills jag lärde känna Karin via internet. År 2001 flyttade jag hem till Karin och vi gifte oss i augusti samma år. Jag jobbade på Flextronics då och bytte till Radius Sweden AB senare samma år (där lärde jag känna Bertil Månsson som lärt mig det mesta jag kan om golf). I oktober 2002 fick vi vårat första barn, Marinette slutade jag på Radius Sweden AB och i mars samma år fick vi vårat andra barn, Henning. Jag jobbade på Samhall innan jag i i mars 2008 började som banarbetare på Carlskona Golfklubb. Ett roligt och stimulerande jobb. Mina huvudintressen är fordon i de flesta former och sorter, militärhistoria och hundar. Jag tycker det är väldigt roligt att meka med bilar - ju krångligare det är och argare jag blir desto roligare är det när man är färdig! MVH Johnny Wiklund Reverse policy.....och här trafikanten Thomas Ramberg 34 år Här varnas golfspelaren.... från ett land till ett annat 8 Pin High

9 Regel rutan Bidrag till frågespalten lämnas till kansliet eller skickas till eller Uppdaterade lokala regler denna säsong. Inför kommande säsong är vi igång med en översyn av de lokala reglerna för CGK. En ändring som vi vet kommer att införas är att vi kommer att tillåta användandet av avståndsmätare även för handicapgrundande ronder, i skrivande stund kan jag inte garantera att detta kommer att gälla även för tävlingsronder eftersom jag ännu inte hunnit diskutera det med tävlingskommittén. Den minnesgode läsaren kommer ihåg att denna lokala regel diskuterades på denna plats i tidningen redan inför förra säsongen, då det konstaterades att det stod var och en fritt att använda avståndsmätare i träningsronder för att kunna förkovra sig i spelet, inför året har vi kunnat konstatera att andra klubbar i distriktet har infört en lokal regel som tillåter sådana hjälpmedel och eftersom det innebär att våra medlemmar inte får samma möjligheter som medlemmar i dessa klubbar att förbättra sina handicap med hjälp av avståndsmätare kommer vi att införa regeln från och med i år. Översynen är i dagsläget inte helt genomförd varför jag inte kan avslöja några ytterligare eventuella ändringar just nu. Jag tror dock inte att den kommer att innebära några andra stora ändringar. Uppdaterade lokala regler kommer att anslås i klubbhuset och på klubbens hemsida inom kort. Som ni redan vet är ju golfen en speciell sport så till vida att vi för det mesta är våra egna domare när vi är ute och spelar. Jag vill därför återigen uppmuntra alla att studera regelboken och bekanta er med de endast 34 regler som finns! Jag kan garantera er alla att ni kommer att få en större förståelse för spelet som sådant och en rudimentär regelkunskap kan till och med hjälpa er att kapa ett slag eller två från er handicap! Bara att veta vilka möjligheter till lättnader vi faktiskt har när vi stöter på lösa naturföremål och hindrande föremål på banan och att veta var och hur vi får droppa bollen är en stor hjälp! För en första kontakt med reglerna och en grundläggande förståelse kan regelbokens kapitel en snabb vägledning i golfreglerna vara till hjälp. För att hjälpa er till en större förståelse och insikt i reglerna påminner jag också om möjligheterna att lämna frågor från genomförda ronder om situationer ni har varit osäkra på i kansliet. Antingen kan kanslipersonalen hjälpa er direkt med hjälp av de exemplar av decisions on the rules of golf som finns där eller kan de vidarebefordra era frågor och undringar till mig, så kommer ni att få ett svar. Golfhälsningar, Johan Elg Hcp&regelkommittén. Planeringskalender CGK 2009 Januari Måndag 19/1 Styrelsemöte Tisdag 26/1 Manusstopp Pin High Februari Torsdag 26/2 Årsmöte Mars Måndag 16/3 Styrelsemöte 1 Styrelsemöte konstituering, fastställande av mötesdagar April Onsdag 15/4 Manusstopp Pin High Måndag 20/4 Verksamhetsmöte styrelse o kommittéer Nr 1. Maj Söndag 3/5 Allmänt möte Måndag 25/5 Styrelsemöte 2 Augusti Måndag 17/8 Styrelsemöte 3 Måndag 24/8 Verksamhetsmöte styrelse o kommittéer Nr 2 September Söndag 13/9 Allmänt möte Oktober Torsdag 15/10 Manusstopp Pin High Måndag 19/10 Styrelsemöte 4 Måndag 26/10 Verksamhetsmöte styrelse o kommittéer Nr 3. November Måndag 23/11 Styrelsemöte 5 Januari 2009 Fredag 15/1 Manusstopp Pin High Måndag 18/1 Styrelsemöte 6 Juli Onsdag 15/7 Manusstopp Pin High Pin High 9

10 Kansliets öppettider under 2009 Period / Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lör- o Söndag 4 april - 22 april april - 10 maj maj - 28 juni juni - 31 juli aug - 16 sept sept - 16 okt okt - 1 nov Kansliet öppnar 30 min innan tidbokningen startar och stänger när tidbokningen slutar. Tidbokningstider 2009 Bokningsbara tider får bokas tidigast 10 dagar innan speldag. Större sällskap förbokas tidigare om möjlighet finns, även vid pegränna. Period / Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lör- o Söndag 4 april - 24 april Pegränna Pegränna Pegränna Pegränna Pegränna april - 10 maj Pegränna Pegränna Pegränna Pegränna maj - 28 juni juni - 31 juli aug - 16 sept sept - 16 okt okt - 1 nov Pegränna Pegränna Pegränna Pegränna Pegränna Stående startförbud 7 april - 23 sept Damgolf Tisdagar fm och em Obs! Alla damgolfare välkomna 7 april - 26 juni Seniorgolf Tisdagar fm Fredagar Obs! Alla H 55+ är välkomna 3 aug - 23 okt Seniorgolf Tisdagar fm Fredagar Vill Du ha information om klubbangelägenheter via e-post? Kansliet kan enkelt och utan större kostnad lämna information till klubbens medlemmar om klubben, golf mm om man får Din e- postadress. Skicka därför ett mail till kansliet om Du inte redan har lämnat Din e-postadress Pin High Pin High finns att avhämta på kansliet. Tidningen kan också hämtas på pdf-fil via CGK hemsida. Då får Du hela tidningen i färg. Utskick av Pin High via posten sker endast i samband med kallelser till årsmötet. Nästa nummer av Pin High planeras komma ut i augusti Den kommer bland annat att innehålla reportage från sommarens aktiviteter och säkert mer om planer för greenernas ombyggnad. Material till tidningen skickas till och bör vara redaktionen tillhanda före den 15 juli Vassen är borta.... bakom femtonde green. Det är Erik Holm som ständigt öppnar upp vyer mot havet här liksom bakom puttinggreen eller vid sjuans green. Erik själv syns här bakom green bära bort det sista vassknippet. 10 Pin High ASFALT & BETONG SYD Å

11 Frivillig avskrivning av medlemslån och införande av spelrätter i CGK Bakgrund Frågan om medlemslån har aktualiserats under 2008 i många golfklubbar i Sverige. Golfklubbar som har drabbats av ekonomiska problem, har försökt att få medlemmar att riva sina lånereverser och istället acceptera att få spelrätter. Sedan detta inte har accepterats, har flera klubbar gått i konkurs, eller inlett rekonstruktionsförfaranden. CGK har inte sett en sådan utveckling, utan tvärtom ökat sitt medlemsantal under senare år. De medlemmar som ändå valt att lämna CGK, har alla fått tillbaka sina medlemslån. Klubben har inte heller haft, och har inte, några svårigheter att återbetala medlemslån till utträdande medlemmar. Enligt CGK:s stadgar har klubben ett år på sig att återbetala medlemslån till utträdande medlem från det att medlem begärt utträde. Den största skulden som CGK har i balansräkningen är medlemslånen. Medlemslånen i CGK uppgick vid årsskiftet 2008/2009 till cirka 3,9 miljoner kronor. Av dessa lån kan en del vara år gamla, medan en del lån uppkommit under de senaste åren. För att stärka CGK:s balansräkning och minska klubbens sårbarhet i framtiden, om många medlemmar skulle vilja gå ur klubben och begära återbetalning av sina medlemslån, föreslår styrelsen att det införs en möjlighet för klubbens medlemmar att frivilligt skriva av sitt medlemslån och att den medlem som gör detta erhåller en Spelrätt i CGK. Innebörden av en spelrätt Spelrätter innebär i korta drag att medlemmen har en rätt att spela på golfbanan och denna rättighet, som kan liknas vid en aktie, kan säljas av innehavaren. I klubbar som har medlemslån, får inte medlemmarna sälja sitt medlemskap, utan vid utträde får man tillbaka inbetalt medlemslån och sedan får man på nytt ansöka om att bli medlem. Sistnämnda medlemskap har alltså inget ekonomiskt värde, vilket Spelrätten kan ha. Priset på Spelrätten kommer i framtiden att bestämmas på marknaden och ju högre efterfrågan är på en Spelrätt i CGK, desto högre blir priset. Spelrätten utfärdas på ett skriftligt dokument, ställt till innehavaren, där de rättigheter som följer med Spelrätten beskrivs. Spelrätten är överlåtbar och kan alltså säljas. Spelrätten kan också skänkas som gåva eller gå i arv. Har innehavaren av Spelrätten löpande betalat årsavgift till CGK, garanterar klubben förvärvaren av Spelrätten ett medlemskap i klubben, även om det vi inträdestillfället finns en medlemskö. Om den som innehar Spelrätten inte har betalat sin årsavgift löpande till CGK, kommer den som övertar Spelrätten att ställas i en medlemskö och erbjudas medlemskap i klubben i mån av plats. Den som innehar en Spelrätt, och den som förvärvat en Spelrätt, slipper att betala medlemslån eller inträdesavgift till CGK. Den som innehar en Spelrätt behöver alltså bara betala sin årsavgift. Förslag CGK inför en möjlighet för medlemmarna att frivilligt efterskänka sina medlemslån. Den medlem som efterskänker sitt medlemslån blir Guldmedlem och får: - En tidsobegränsad Spelrätt - Sitt namn på en skylt i klubbhuset under rubriken Klubbens Guldmedlemmar - CGK garanterar innehavaren till Spelrätten en rätt att få vara medlem i CGK och spela på CGK:s golfanläggning. Extra årsmöte Ett beslut om införande av frivillig avskrivning av medlemslån och införandet av spelrätter innebär att CGK:s stadgar behöver kompletteras med regler enligt ovan. Extra årsmöte kommer att hållas. Golfhälsningar Gustav Linge Pin High 11

12 Städardagar Den första städardagen den 28:e mars samlade så mycket som 46 medlemmar. Lövkrattning stod främst på dagordningen, men det fanns även annat arbete vid klubbhuset såsom fönsterputsning och ansning av rabatter. Lövkrattarna hade dock den fördelen att få många hittebollar som låg dolda under löven. Efter arbetet på förmiddagen blev det så lunch hos Marcus med ärtsoppa och pannkakstårta, vilket passade utmärkt efter en arbetsdag som denna. Efter lunchen drog så 5 fyrbollar iväg på den sedvanliga scramblen över elva hål. Snackepaus Lövsugen med besättning fick mycket att stå i Roger med kaffevagnen ger en välkommen paus i arbetet Fönsterputsning, plantering och arbeten med rabatterna runt klubbhuset första städardagen Den andra städardagen den 19:e april kom 50 medlemmar. Calle Jurén hade svårt att få arbetsuppgifterna att räcka till då det fanns fler arbetssökande än han hade räknat med. Denna dag var det främst hopräfsning av gräs som tidigare slagits i ruffarna. Efter arbetet på förmiddagen blev det grillad korv på klubbhusverandan och därefter en scrambletävling över elva hål för de som orkade efter den ansträngande förmiddagen. Sista städdagen kommer att bli den 28 juni på eftermiddagen - passa på tillfället! Höräfsning vid sjuan den andra städardagen BILDER&TEXT: Gert Persson

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne

Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2009 Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne Bokningsinformation

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART

släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART 1 släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART 2 släjdan nr 1/2009 Två ordförande har ordet Vi kan blicka vi tillbaka på en turbulent säsong. Banan har varit kanonfin det kan gäster och medlemmar

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12 BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 LAG-SM 2007 Golf Camp 2007 SID 8-9 BYGGNATIONEN lägesrapport SID 4, 12 DAMERNAS HEMLIGA RESA SID 6 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

Skillingetrycket maj 2014

Skillingetrycket maj 2014 Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Fastighetskommittén förändras Hur spelas KM 2014? Juniorerna igång, juniorläger Team Sollentuna i Portugal Nationaldax & Midsommardax Resultat från

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer