- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11"

Transkript

1 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 2 maj från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Årets CGK:are 2008 sid 7 Årets golfare 2008 sid 7 Återställda stengärdsgårdar på sexan Pin High hittar Du också på nätet

2 Ordföranden har ordet Många medlemmar undrar över hur det går med greenprojektet. Det är i allra högsta grad levande och delar av arbetet som hittills lagts ner finns för information i klubbhuset, ytterligare information kommer också att ges på informationsmöten och på hemsidan. Hemsidan är för övrigt under omarbetning och kommer att bli klar under våren. Carlskrona GK har de senaste åren uppvisat en stabil ekonomi, vilket visat sig positivt i inledande dialog med banker. Trots detta och med dagens oro på den finansiella marknaden har styrelsen som tidigare nämnts valt att inte inleda djupare diskussioner med någon bank men vi fortsätter att undersöka alternativa lösningar till finansiering, då i första hand försäljning av mark, så snart vi har något förslag klart kommer detta att delges medlemmarna. Vår målsättning med finansieringen är som tidigare att kostnaderna inte ska belasta dagens medlemmar utan fördelas över tiden så att även framtida medlemmar kommer att vara med att betala investeringen. Hur kommer ett medlemskap i en golfklubb se ut i framtiden? Sannolikt inte som idag med medlemslån som ligger kvar och tynger balansräkning och utgör en risk vid för många samtidiga utträden. Styrelsen föreslår att det införs en möjlighet för klubbens medlemmar att frivilligt skriva av sitt medlemslån och att den medlem som gör detta erhåller en Spelrätt i CGK. Klubbens kassör, Gustav Linge utvecklar de här tankarna på annan plats i detta nummer av Pin High. Ett beslut om införande av frivillig avskrivning av medlemslån och införandet av spelrätter innebär att CGK:s stadgar behöver kompletteras, därför kommer styrelsen att kalla till ett extra årsmöte senare i år. Carlskrona GK firar årsjubileum i förhållande till nystartandet av klubben Detta vill vi uppmärksamma och har därför tillsammans med medlemskommittén enats om att använda Carlskronaveckan som en jubileumsvecka med en avslutningsfest på lördagen. Boka alltså redan nu av för festligheter på klubben lördagen den 11 juli. Om du är intresserad av att hjälpa till med klubbarbete så behöver t.ex. tävlingskommittén fler medlemmar, hör av dig till kansliet. Golfhälsningar Mats Jansson Styrelse Ordf Mats Jansson V ordf Henrik Johnsson Kassör Gustav Linge Sekr Gunnar Svensson Ledamot Kent Andersson Suppl Margaretha Johansson Suppl Lars Elmqvist Kommittéordförande Ban Calle Jurén Fastighet Anders Liljekvist Tävling Vakant Dam Annette Nordqvist Junior/Elit Joakim Karlsson Medlem Gunilla Ljungwall Hcp o Regel Johan Elg /M-A Spjuth Senior Arne Malmberg Marknad Thommy Persson Media Gert Persson Tjänster Kansli Thommy Persson Henrik Pedersen Pro Anders Johansson Per Nilsson, ass pro Krögare Marcus Andersson Head Greenkeeper Roger Hillborg Banarbetare Karl-Gustav Börjesson André Björkman Johnny Wiklund Florim Spahija Thomas Ramberg Fastighetsskötsel Paul Turesson Pin High nr 2 maj 2009 Utges av Redaktion Adresser Aktuella telefonnummer Carlskrona Golfklubb Gert Persson Carlskrona Golfklubb Klubbchef Upplaga 500 ex Almö Tidsbeställning Nättraby Restaurang Ansvarig utgivare Hemsidan Shop Mats Jansson Mats Nilsson Hemsida och e-post Greenkeeper e-post Fax Omslagsbilden: Sexans green och restaurerade stengärdsgårdar. Foto: Gert Persson

3 Damkommittén Nu startar snart säsongen 2009! Tisdagen den 5 maj kör vi igång Damernas Tisdagsgolf. Som vanligt har vi ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Förhoppningsvis så kommer vi att få några fler tider på förmiddagspasset. I övrigt blir det ungefär som förra säsongen alltså, Tisdagstävling, eclectic och säsongstävlingen Golfbollen. I år kommer vi inte att ha någon prisutdelningstisdag per månad. Priserna kan man själv hämta hos Anders i shopen eller hos Markus i restaurangen veckan efter tävlingstisdagen. Blekinge läns alla klubbar deltar i en D-50-serie. För oss har det varit svårt att få ihop ett lag som består av 6 deltagare. Förra året lyckades vi ändå att inte komma sist, vi blev nämligen näst sist. Tävlingen är mycket trevlig, vi spelar gratis på varandras banor och har ett trevligt umgänge. Så du som är 50 år eller äldre och känner att du skulle vilja vara med är mycket välkommen att anmäla dig. Tävlingsdagarna kommer att vara anslagna i klubbhuset. Nya medlemmar Alla nya medlemmar hälsas välkommna!!! av Carlskrona Golfklubb. Jag hoppas att Ni får ett händelserikt och bra golfår, med många fantastiska golfrundor och bra spel. Och inte minst kunna njuta av den fina naturen, med vackra vyer över en härlig skärgård. Lunch hos Marcus måste Ni absolut pröva och en titt i shopen är inte heller fel. Hoppas vi syns på medlemsgolfen som vi anordnar både på våren och hösten. Detta är ett bra tillfälle att lära känna andra medlemmar, se vidare påannonsering i klubbhuset. Väl mött på Almö Gunilla Ljungvall Medlemskommittén Jag vill hälsa alla damer hjärtligt välkommen till 2009 års säsong och hoppas att vi blir riktigt många och att vi får en härlig golfsommar. Annette Nordqvist Ordförande i Damkommittén Ljusets betydelse för växtligheten är stor. Som du säkert har märkt har ett ansenligt antal träd tagits ner i anslutning till våra greener. Någon kanske undrar om det verkligen behövs. Ja, det är nödvändigt att våra greener får minst åtta timmars dagsljus och då helst från tidig morgon, för att må bra ur växtlighets synpunkt. Morgonsolen är viktigast för då torkar greenytan upp och besvärande svampsjukdomar hålls bättre stången. Det är därför vi daggar av eller klipper greenerna så fort vi kan på morgonen. Det är dock så att eftersom vi har vår underbara bana i ett naturreservat får vi inte fälla träd som vi vill, utan vi har en ständig dialog med länsstyrelsens representant om hur vår gallringsstrategi ska fortlöpa. Länsstyrelsens krav är att vi låter de ekar vi fäller ska ligga kvar för att insekter och djur ska få en bra plats att leva på. De björkar som fälls används dels som värmeved i kaminen i klubbrummet och dels till intresserade medlemmar som har en kamin eller dylikt hemma. /Head Greenkeeper, Roger Hillborg Ökat ljusinsläpp på sexans green Foto: Roger Hillborg Pin High 3

4 Årsmötet - en sammanfattning av förhandlingarna - Årsmötet hölls denna gång i Karlskrona konsthall på Borgmästargatan. Det var som vanligt ett sjuttiotal medlemmar som mött upp. Det relativa låga antalet får tolkas som att det inte hade annonserats om några svårare frågor att fatta beslut om. De ärenden som främst kom att stå i fokus var klubbens ekonomi och den planerade ombyggnaden av greeener. TEXT & BILD: Gert Persson Klubbens ordförande Mats Jansson öppnade mötet. Till ordförande att sköta förhandlingarna för årsmötet valdes Carl Jephson och till sekreterare valdes Arne Malmberg. Beträffande styrelsens årsredovisning, budget- och avgiftsförslag hänvisades vid mötet till Pin High nr 1 februari Vid punkten för styrelsens verksamhetsberättelse lämnade i vanlig ordning kassören Gustav Linge en utförlig redovisning över det ekonomiska läget enligt: Framkom att klubben för 2008 haft intäkter på kronor, vilket är en liten ökning från föregående år. En donation från Rune Hedenrå på kronor har bidragit till de utökade intäkterna. Resultaträkning Intäkter tkr tkr Kostnader tkr tkr Rörelseresultat + 83 tkr + 13 tkr Finansiella poster - 66 tkr + 21 tkr Redovisat resultat + 17 tkr + 35 tkr Kostnader har också ökat något bland annat beroende på arbeten med greenprojektet, färdigställande av korthålsbanan och arbeten med avlopp till Selmas stugby samt studion på drivingrange. Emellertid kan en liten vinst redovisas tack vare Runes donation. Med anledning av markköpet har klubben fått en stark balansräkning. Balansräkningen i tkr Tillgångar Skulder & Eget kapital Golfanläggning Medlemslån Maskiner Banklån Oms. tillgångar 794 Kortfr. skulder Skulder Verkl tillgångar Verkligt EK Bokfört EK 369 Det har visat sig att 2008 blev ett tufft år för golfsverige med minskat medlemsantal i SGF och många golfklubbar i konkurs, bland annat i vår närhet. Orsaken kan ses i en allmän konjunkturnedgång och ett ökat antal så kallade brevlådeklubbar. Man kan då konstatera att Carlskrona Golfklubb klarat sig relativt bra från dessa belägenheter. Vi har som mål att budgeten för 2009 ska visa vinst, vilket innebär att vi bland annat måste öka medlemsantalet. Trots ökat medlemsantal under 2008 minskade intäkterna per medlem på grund av differentierade medlemsavgifter. För 2009 höjer vi därför också årsavgiften med måttliga 100 kr per senior. I övrigt ska vi försöka öka sponsorsintäkterna. En effektiv kostnadskontroll är också ett av medlen att hålla budgeten. Greenprojktet med ombyggnad av 18 greener bedöms till 6-7 milj kr. Banklån är möjligt men låneutrymmet begränsas av resultatet i rörelsen. Men just nu på grund avkonjukturnedgången är förutsättningar för lån starkt begränsade. Att vi nu äger marken gör det dock lättare för oss för att få lån. I detta sammanhang ser vi också möjligheter till exploatering av mark vi kan undvara till fritidshus. Återbetalning av medlemslån till utträdande medlemmar har ställt till problem i golfklubbar med dålig ekonomi. Systemet med dessa medlemslån ligger inte i tiden men klubben understryker att ingångna avtal hålls. Gustav avslutade och sammanfattade med: - budget - sänkt intäktsprognos - fortsatt kostnadskontroll - besparingar - hålla golfbana och anläggningar i gott skick - fortsätta greenprojektet - prospektera tomtmark - god bankkontakt - stark balansräkning - utveckla Svingstudion, Runes&Selmas och korthålsbanan På frågan om hur mycket pengar greenprojektet hittills kostat fick vi veta att det handlat om ännu icke förbrukade 200,000 som styrelsen anslagit. För det hade vi fått skisser på alla greener, projektering, fotomontage och sandtester. forts nästa sida 4 Pin High

5 forts från föegående sida Medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret enligt redovisning i föregående Pin High fastställdes. För bemanning i styrelse och revisorer blev ingen förändring från föregående år dvs genomgående omval på de poster som var aktuella och till nästa årsmöte gäller därför: Ordförande Mats Jansson omval tom 2009 Ordinarie Henrik Johnsson vald tom 2009 Gustav Linge omval tom 2010 Gunnar Svensson vald tom 2009 Kent Andersson omval tom 2010 Suppleanter Margaretha Johansson omval tom 2009 Lars Elmqvist vald tom 2009 Revisorer Anders Löfqvist omval tom 2009 Urban Sikander omval tom 2009 Revisorsuppl Björn Hagström omval tom 2009 Styrelsen föreslog Rune Hedenrå till hedersmedlem, vilket beslutades med stående ovationer. Några förslag till motioner från medlemmar fanns inte varför årsmötet avslutades. Hedersmedlemmen Rune Hedenrå hyllades för sina donationer till klubben. Jag frågade Rune om han fortfarande spelar golf. Jodå han ämnade åka ut till våren för att se om spelet fungerade. Rune fyller 92 år i april. Styrelsen. Från vänster Mats Jansson, Henrik Johnsson, Gunnar Svensson, Kent Andersson och Gustav Linge Den här bilden av styrelsen togs efter årsmötet Det är alltså samma styrelse efter årsmötet 2008 och nu senast Läsaren får själv tänka sig något mer grått kring tinningarna och någon tillkommen rynka i pannorna. Pin High 5

6 Efter årsmötet.... förrättades prisutdelning i sedvanlig ordning för klubbmästerskapet i de olika klasserna samt presentation av vem som blev Årets golfare och Årets CGK:are för Efter prisutdelningen lämnades information om greenprojektet där det bland annat framkom olika kostnadsalternativ beroende på i vilken utsträckning egen personal deltog i ombyggnadsarbetet. Ett fotomontage finns uppsatt i klubbhusfoajén som visar hur det är tänkt att greener med kringområden skall komma att se ut. Mimmi Jansson ses här ta emot priset som klubbmästare för damer. Mimmi blev även klubbmästare för damer juniorer. Klubbmästare för herrar 2008 är Erik Karlsson, som liksom Mimmi även tog hem klubbmästerskapet för herrar juniorer. ONSDAGSGOLFEN är igång! Var med i U-Båtsjakten! En nyhet i årets Onsdagsgolf är dels att OKQ8 är nya samarbetspartners och dels att vi till de redan ingånde tävlingarna också samlar poäng i U-Båtsjakten Namnet anspelar på de händelser som skedde i samband med U 137:s förlisning strax utanför Almö. Då stängdes banan av och det jagades Grodmän över och 18:s fairways, oftast mitt i natten. Spöken? Ja, ingen vet, då inga grodmän fångades. Nu jagar vi vidare efter poäng istället. Samla så många poäng (PB) som möjligt under säsongen på nämnda hål och de bästa erhåller sedan fina priser vid prisutdelningen den 23/9. Kom så nära 137 poäng som möjligt. Aktuella resultat kan Du följa genom hemsidan och länken Onsdagsgolf. Där hittar Du också övriga resultat både individuellt och i lag. Nytt för i år är också att man numera får spela familjebollar. Golf är en hederssport och vi litar på deltagarnas sportslighet. För Er som inte har någon att spela med bokar vi upp tider och sammanför Er, så Ni blir minst 2 i bollen. Mottot för Onsdagsgolfen är Avspänd och roligare tävlingsgolf för alla och alla medlemmar, oavsett hur skicklig man är, är välkomna att deltaga. Blekingeserien H 70 vanns 2008 av Carlskrona GK här representerade av Arne Malmberg, Hans Sjövall och Torgny Jonsson. Övriga deltager i laget var Gösta Linge, Bengt Johansson, Sune Andersson och Sven Rosdahl. Våga vara med! Henrik & Thommy. 6 Pin High

7 Årets Golfare Årets CGK:are Mimmi Jansson utsågs till Årets golfare för 2008 med motiveringen: För sina vinster på Skandia Tour riks i Örebro, distriktsmästerskapen för damer i Skåne samt klubbmästerskapen för damer och juniorer och med sitt stabila spel i juniorserielaget under hela säsongen. Hon har dessutom varit en bra förebild för klubbens knattar där hon har visat ett stort engagemang i deras utveckling som blivande golfare. Joachim Schipper ses här ta emot priset för Årets CGK:are för 2008, som han har utsetts till tillsammans med Carl-Johan Åkerhed med motiveringen: För att med ideella insatser under lång tid jobbat utan att ha förtröttats, för att ha gjort en kulturell insats i det att man återskapat området som det såg ut innan golfbanan kom till vad avser avgränsningarna av de olika tegarna och alltså återställt stenmurarna till ursprungligt skick. Ny byggnad? - och vad döljer sig innanför portarna? Svaret på frågorna kommer vid öppet hus och visning av vad insidan förmår de närmaste dagarna. Kolla på hemsidan eller på anslagstavlan i klubbhuset när portarna öppnas för medlemmarna. Pin High 7

8 Nya medarbetare på banan Jag heter Johnny Shelby Wiklund och föddes i Hudiksvall Någon gång 1974/75 flyttade jag till Gnarp där jag växte upp och gick i grundskolan. År 1989 kom jag till Hudiksvall och gick där på gymnasiets tekniska linje och därefter flyttade jag till Sundsvall 1992 och läste till elektroingenjör där på högskolan. Jag var sedan arbetslös ett tag tills jag lärde känna Karin via internet. År 2001 flyttade jag hem till Karin och vi gifte oss i augusti samma år. Jag jobbade på Flextronics då och bytte till Radius Sweden AB senare samma år (där lärde jag känna Bertil Månsson som lärt mig det mesta jag kan om golf). I oktober 2002 fick vi vårat första barn, Marinette slutade jag på Radius Sweden AB och i mars samma år fick vi vårat andra barn, Henning. Jag jobbade på Samhall innan jag i i mars 2008 började som banarbetare på Carlskona Golfklubb. Ett roligt och stimulerande jobb. Mina huvudintressen är fordon i de flesta former och sorter, militärhistoria och hundar. Jag tycker det är väldigt roligt att meka med bilar - ju krångligare det är och argare jag blir desto roligare är det när man är färdig! MVH Johnny Wiklund Reverse policy.....och här trafikanten Thomas Ramberg 34 år Här varnas golfspelaren.... från ett land till ett annat 8 Pin High

9 Regel rutan Bidrag till frågespalten lämnas till kansliet eller skickas till eller Uppdaterade lokala regler denna säsong. Inför kommande säsong är vi igång med en översyn av de lokala reglerna för CGK. En ändring som vi vet kommer att införas är att vi kommer att tillåta användandet av avståndsmätare även för handicapgrundande ronder, i skrivande stund kan jag inte garantera att detta kommer att gälla även för tävlingsronder eftersom jag ännu inte hunnit diskutera det med tävlingskommittén. Den minnesgode läsaren kommer ihåg att denna lokala regel diskuterades på denna plats i tidningen redan inför förra säsongen, då det konstaterades att det stod var och en fritt att använda avståndsmätare i träningsronder för att kunna förkovra sig i spelet, inför året har vi kunnat konstatera att andra klubbar i distriktet har infört en lokal regel som tillåter sådana hjälpmedel och eftersom det innebär att våra medlemmar inte får samma möjligheter som medlemmar i dessa klubbar att förbättra sina handicap med hjälp av avståndsmätare kommer vi att införa regeln från och med i år. Översynen är i dagsläget inte helt genomförd varför jag inte kan avslöja några ytterligare eventuella ändringar just nu. Jag tror dock inte att den kommer att innebära några andra stora ändringar. Uppdaterade lokala regler kommer att anslås i klubbhuset och på klubbens hemsida inom kort. Som ni redan vet är ju golfen en speciell sport så till vida att vi för det mesta är våra egna domare när vi är ute och spelar. Jag vill därför återigen uppmuntra alla att studera regelboken och bekanta er med de endast 34 regler som finns! Jag kan garantera er alla att ni kommer att få en större förståelse för spelet som sådant och en rudimentär regelkunskap kan till och med hjälpa er att kapa ett slag eller två från er handicap! Bara att veta vilka möjligheter till lättnader vi faktiskt har när vi stöter på lösa naturföremål och hindrande föremål på banan och att veta var och hur vi får droppa bollen är en stor hjälp! För en första kontakt med reglerna och en grundläggande förståelse kan regelbokens kapitel en snabb vägledning i golfreglerna vara till hjälp. För att hjälpa er till en större förståelse och insikt i reglerna påminner jag också om möjligheterna att lämna frågor från genomförda ronder om situationer ni har varit osäkra på i kansliet. Antingen kan kanslipersonalen hjälpa er direkt med hjälp av de exemplar av decisions on the rules of golf som finns där eller kan de vidarebefordra era frågor och undringar till mig, så kommer ni att få ett svar. Golfhälsningar, Johan Elg Hcp&regelkommittén. Planeringskalender CGK 2009 Januari Måndag 19/1 Styrelsemöte Tisdag 26/1 Manusstopp Pin High Februari Torsdag 26/2 Årsmöte Mars Måndag 16/3 Styrelsemöte 1 Styrelsemöte konstituering, fastställande av mötesdagar April Onsdag 15/4 Manusstopp Pin High Måndag 20/4 Verksamhetsmöte styrelse o kommittéer Nr 1. Maj Söndag 3/5 Allmänt möte Måndag 25/5 Styrelsemöte 2 Augusti Måndag 17/8 Styrelsemöte 3 Måndag 24/8 Verksamhetsmöte styrelse o kommittéer Nr 2 September Söndag 13/9 Allmänt möte Oktober Torsdag 15/10 Manusstopp Pin High Måndag 19/10 Styrelsemöte 4 Måndag 26/10 Verksamhetsmöte styrelse o kommittéer Nr 3. November Måndag 23/11 Styrelsemöte 5 Januari 2009 Fredag 15/1 Manusstopp Pin High Måndag 18/1 Styrelsemöte 6 Juli Onsdag 15/7 Manusstopp Pin High Pin High 9

10 Kansliets öppettider under 2009 Period / Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lör- o Söndag 4 april - 22 april april - 10 maj maj - 28 juni juni - 31 juli aug - 16 sept sept - 16 okt okt - 1 nov Kansliet öppnar 30 min innan tidbokningen startar och stänger när tidbokningen slutar. Tidbokningstider 2009 Bokningsbara tider får bokas tidigast 10 dagar innan speldag. Större sällskap förbokas tidigare om möjlighet finns, även vid pegränna. Period / Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lör- o Söndag 4 april - 24 april Pegränna Pegränna Pegränna Pegränna Pegränna april - 10 maj Pegränna Pegränna Pegränna Pegränna maj - 28 juni juni - 31 juli aug - 16 sept sept - 16 okt okt - 1 nov Pegränna Pegränna Pegränna Pegränna Pegränna Stående startförbud 7 april - 23 sept Damgolf Tisdagar fm och em Obs! Alla damgolfare välkomna 7 april - 26 juni Seniorgolf Tisdagar fm Fredagar Obs! Alla H 55+ är välkomna 3 aug - 23 okt Seniorgolf Tisdagar fm Fredagar Vill Du ha information om klubbangelägenheter via e-post? Kansliet kan enkelt och utan större kostnad lämna information till klubbens medlemmar om klubben, golf mm om man får Din e- postadress. Skicka därför ett mail till kansliet om Du inte redan har lämnat Din e-postadress Pin High Pin High finns att avhämta på kansliet. Tidningen kan också hämtas på pdf-fil via CGK hemsida. Då får Du hela tidningen i färg. Utskick av Pin High via posten sker endast i samband med kallelser till årsmötet. Nästa nummer av Pin High planeras komma ut i augusti Den kommer bland annat att innehålla reportage från sommarens aktiviteter och säkert mer om planer för greenernas ombyggnad. Material till tidningen skickas till och bör vara redaktionen tillhanda före den 15 juli Vassen är borta.... bakom femtonde green. Det är Erik Holm som ständigt öppnar upp vyer mot havet här liksom bakom puttinggreen eller vid sjuans green. Erik själv syns här bakom green bära bort det sista vassknippet. 10 Pin High ASFALT & BETONG SYD Å

11 Frivillig avskrivning av medlemslån och införande av spelrätter i CGK Bakgrund Frågan om medlemslån har aktualiserats under 2008 i många golfklubbar i Sverige. Golfklubbar som har drabbats av ekonomiska problem, har försökt att få medlemmar att riva sina lånereverser och istället acceptera att få spelrätter. Sedan detta inte har accepterats, har flera klubbar gått i konkurs, eller inlett rekonstruktionsförfaranden. CGK har inte sett en sådan utveckling, utan tvärtom ökat sitt medlemsantal under senare år. De medlemmar som ändå valt att lämna CGK, har alla fått tillbaka sina medlemslån. Klubben har inte heller haft, och har inte, några svårigheter att återbetala medlemslån till utträdande medlemmar. Enligt CGK:s stadgar har klubben ett år på sig att återbetala medlemslån till utträdande medlem från det att medlem begärt utträde. Den största skulden som CGK har i balansräkningen är medlemslånen. Medlemslånen i CGK uppgick vid årsskiftet 2008/2009 till cirka 3,9 miljoner kronor. Av dessa lån kan en del vara år gamla, medan en del lån uppkommit under de senaste åren. För att stärka CGK:s balansräkning och minska klubbens sårbarhet i framtiden, om många medlemmar skulle vilja gå ur klubben och begära återbetalning av sina medlemslån, föreslår styrelsen att det införs en möjlighet för klubbens medlemmar att frivilligt skriva av sitt medlemslån och att den medlem som gör detta erhåller en Spelrätt i CGK. Innebörden av en spelrätt Spelrätter innebär i korta drag att medlemmen har en rätt att spela på golfbanan och denna rättighet, som kan liknas vid en aktie, kan säljas av innehavaren. I klubbar som har medlemslån, får inte medlemmarna sälja sitt medlemskap, utan vid utträde får man tillbaka inbetalt medlemslån och sedan får man på nytt ansöka om att bli medlem. Sistnämnda medlemskap har alltså inget ekonomiskt värde, vilket Spelrätten kan ha. Priset på Spelrätten kommer i framtiden att bestämmas på marknaden och ju högre efterfrågan är på en Spelrätt i CGK, desto högre blir priset. Spelrätten utfärdas på ett skriftligt dokument, ställt till innehavaren, där de rättigheter som följer med Spelrätten beskrivs. Spelrätten är överlåtbar och kan alltså säljas. Spelrätten kan också skänkas som gåva eller gå i arv. Har innehavaren av Spelrätten löpande betalat årsavgift till CGK, garanterar klubben förvärvaren av Spelrätten ett medlemskap i klubben, även om det vi inträdestillfället finns en medlemskö. Om den som innehar Spelrätten inte har betalat sin årsavgift löpande till CGK, kommer den som övertar Spelrätten att ställas i en medlemskö och erbjudas medlemskap i klubben i mån av plats. Den som innehar en Spelrätt, och den som förvärvat en Spelrätt, slipper att betala medlemslån eller inträdesavgift till CGK. Den som innehar en Spelrätt behöver alltså bara betala sin årsavgift. Förslag CGK inför en möjlighet för medlemmarna att frivilligt efterskänka sina medlemslån. Den medlem som efterskänker sitt medlemslån blir Guldmedlem och får: - En tidsobegränsad Spelrätt - Sitt namn på en skylt i klubbhuset under rubriken Klubbens Guldmedlemmar - CGK garanterar innehavaren till Spelrätten en rätt att få vara medlem i CGK och spela på CGK:s golfanläggning. Extra årsmöte Ett beslut om införande av frivillig avskrivning av medlemslån och införandet av spelrätter innebär att CGK:s stadgar behöver kompletteras med regler enligt ovan. Extra årsmöte kommer att hållas. Golfhälsningar Gustav Linge Pin High 11

12 Städardagar Den första städardagen den 28:e mars samlade så mycket som 46 medlemmar. Lövkrattning stod främst på dagordningen, men det fanns även annat arbete vid klubbhuset såsom fönsterputsning och ansning av rabatter. Lövkrattarna hade dock den fördelen att få många hittebollar som låg dolda under löven. Efter arbetet på förmiddagen blev det så lunch hos Marcus med ärtsoppa och pannkakstårta, vilket passade utmärkt efter en arbetsdag som denna. Efter lunchen drog så 5 fyrbollar iväg på den sedvanliga scramblen över elva hål. Snackepaus Lövsugen med besättning fick mycket att stå i Roger med kaffevagnen ger en välkommen paus i arbetet Fönsterputsning, plantering och arbeten med rabatterna runt klubbhuset första städardagen Den andra städardagen den 19:e april kom 50 medlemmar. Calle Jurén hade svårt att få arbetsuppgifterna att räcka till då det fanns fler arbetssökande än han hade räknat med. Denna dag var det främst hopräfsning av gräs som tidigare slagits i ruffarna. Efter arbetet på förmiddagen blev det grillad korv på klubbhusverandan och därefter en scrambletävling över elva hål för de som orkade efter den ansträngande förmiddagen. Sista städdagen kommer att bli den 28 juni på eftermiddagen - passa på tillfället! Höräfsning vid sjuan den andra städardagen BILDER&TEXT: Gert Persson

från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com

från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Pin High Medlemsinformation 33:e årg nr 2 maj 2010 från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Ordföranden har ordet Plötsligt

Läs mer

Kallelse till årsmöte sid 3 Beslut och regler om spelrätter sid 9 Rapporter - Damkommittén sid 3 - Tävlingskommittén sid 4 - Bankommittén sid 12

Kallelse till årsmöte sid 3 Beslut och regler om spelrätter sid 9 Rapporter - Damkommittén sid 3 - Tävlingskommittén sid 4 - Bankommittén sid 12 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 4 november 2009 Kallelse till årsmöte sid 3 Beslut och regler om spelrätter sid 9 Rapporter - Damkommittén sid 3 - Tävlingskommittén sid 4 - Bankommittén sid 12

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

- referat från årsmötet 3 - golfskola i Portugal 6 - hjärtstartare i kansliet 9 - ny ordförande i damkommittén

- referat från årsmötet 3 - golfskola i Portugal 6 - hjärtstartare i kansliet 9 - ny ordförande i damkommittén Pin High Medlemsinformation 31:e årg nr 2 maj 2008 - referat från årsmötet 3 - golfskola i Portugal 6 - hjärtstartare i kansliet 9 - ny ordförande i damkommittén 10 Årets Golfare 2007 Årets CGK:are 2007

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Jubiléum. CGK 60 år. 60-årsjubiléet Svingstudion Carlskronaveckan. Bästa herrgolfare. Äkta makar Bästa damgolfare

Jubiléum. CGK 60 år. 60-årsjubiléet Svingstudion Carlskronaveckan. Bästa herrgolfare. Äkta makar Bästa damgolfare Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 3 augusti 2009 Jubiléum CGK 60 år 60-årsjubiléet Svingstudion Carlskronaveckan Äkta makar Bästa damgolfare Bästa herrgolfare Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Arsbokslut. för. Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31. Förvaltningberättelse. Redovisningsprinciper och noter. Resultaträkning.

Arsbokslut. för. Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31. Förvaltningberättelse. Redovisningsprinciper och noter. Resultaträkning. Arsbokslut för Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper och

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Årets Golfare 2001 - vad hände sen? Förändringar i klubbhuset. Årsmötet. Årets CGK:are Årets Golfare

Årets Golfare 2001 - vad hände sen? Förändringar i klubbhuset. Årsmötet. Årets CGK:are Årets Golfare Pin High Medlemsinformation 29:e årg nr 2 april 2006 Årets Golfare 2001 - vad hände sen? Årsmötet Förändringar i klubbhuset Årets CGK:are Årets Golfare Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Närvarande: Ordinarie: Svante Melander, Susanne Korduner, Rolf Andersson, Johnny Kjellin, Christer Stolpen, S-Å Runelid. Suppl. Dan

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 3 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 10 april 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 1 februari 2015 ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Närvarande: Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Lars Sundberg, LS Ove

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Ekonomi och nytt klubbhus är de hetaste frågorna i klubben just nu sidan 3

Ekonomi och nytt klubbhus är de hetaste frågorna i klubben just nu sidan 3 Pin High Medlemsinformation 28:e årg nr 1 februari 2005 Ekonomi och nytt klubbhus är de hetaste frågorna i klubben just nu sidan 3 Årsmötet Spanare sid 11 Spåren.. sid 12 Gudrun sid 16 Föredragningslista

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013

GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013 GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013 Tid: Onsdagen den 20 mars 2013 klockan 1400. Plats: Klubblokalen Närvarande:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer