Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management"

Transkript

1 Sida 1 av Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie Masterexamen med huvudområdet Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning mot Marknadsföring (eng: Marketing Management) 120 högskolepoäng (hp). Ansökan om inrättandet av en ny masterexamen har utvecklats parallellt med ansökan om att inrätta en internationell masterutbildning i Marketing management. Det här dokumentet har med anledning av detta hållits kort med ett tydligt fokus mot inrättandet av själva examen. En utförligare text med mer djupgående resonemang kring den tänkta utbildningen och därmed behovet av examen finns i ansökan om att inrätta masterutbildningen. Examensbenämning och omfattning Filosofie masterexamen (120 hp) med huvudområdet Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot Marknadsföring. Master of Science (120 credits) in Industrial Management with Specialization in Marketing. Nulägesbeskrivning och beskrivning av behovet av en ny examen Studentperspektiv Studenter som vill förkovra sig i företagsekonomi efter sin kandidatexamen kan idag välja att antingen läsa en magister vilket följer de gamla examina eller en masterexamen som är den tvååriga påbyggnadsutbildningen som specificeras av Bologna. Majoriteten av de svenska lärosätena som erbjuder en företagsekonomisk utbildning erbjuder även möjlighet att läsa kurser till mastersnivå (se senare omvärldsanalys). Detta erbjudande finns idag inte hos MDH. Det medför att studenter som vill ta ut en (engelska) graduate degree i företagsekonomiska ämnen (business administration) enligt Bologna inte kan göra det vid MDH. Istället är de helt hänvisade till andra lärosäten. Flera lärare vid HST har vidare berättat att de mött studenter som gjort just detta val när de blivit på det klara med att vi inte kunnat uppfylla denna önskan. Många konkurrerande lärosäten som erbjuder en master ligger dessutom inom pendlingsavstånd (exempelvis i Örebro, Uppsala och Stockholm), vilket gör det lätt för studenten att flytta över sina studier till ett annat lärosäte. En annan intressant aspekt av en internationell master i samarbete med ett utländskt universitet 1 är att det (a) medger en s.k. double degree och (b) ligger i linje med de företagsekonomiska studenternas intresse av internationella studier (se t.ex. det ständigt ökade ansökningstrycket på grundutbildningen Internationell Marknadsföring som har utlandstermin som standard). 1 I detta fall utvecklas masterutbildningen tillsammans med Hanzehogeschool Groningen, Holland.

2 Sida 2 av Dnr: Bilagor, ärende 4 Högskoleperspektiv Mälardalen Högskolas nya Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS; ) sätter agendan för både akademier och utbildningsprogram samt därmed också vilka examina som ges. För Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling (HST) innebär FUS:en att det företagsekonomiska ämnet under industriell ekonomi får en central roll. Vidare uttrycker FUS:en att forskningen inom respektive akademi till stor del skall stödja grundutbildningen. HST och det företagsekonomiska ämnet har sedan 2002 haft sin doktorandutbildning inom forskningsämnet Industriell Ekonomi och Organisation (INDEK) och den forskande delen av lärarkåren i företagsekonomi är verksamma inom detta område (se exempelvis Segelod et al., 2011). HST har sedan länge en utvecklad forskningstradition inom INDEK, där forskningen fokuseras mot management- och marknadsföringsfrågor. Denna forsknings- och kunskapsbas används nu för att bygga upp en spetsutbildning med en tydlig internationell profil, vilket även det är någon som FUS:en lägger vikt vid. Vi ser även att en examen på avancerad nivå är mycket viktig, för att inte säga nödvändig, för att nu och framöver bibehålla och rekrytera kompetent disputerad personal. HST sökte tidigare rätten att utfärda civilekonomexamen. Denna ansökan avslogs av högskoleverket som särskilt framhöll bristen på disputerade och docent-/professorskompetenta inom redovisningsområdet (sic!). Lärarkapaciteten inom management och marknadsföring ansågs däremot tillräckliga. När möjligheten till att inrätta tvååriga masterexamina infördes provade HST tidigt med tre tvååriga masterexamina i (a) IT Management 120hp, (b) International Business and Entrepreneurship 120hp samt i (c) Sustainable Development 120hp. Utbildningarna till dessa tre examina hade under samtliga år de gavs ett mycket lågt söktryck, eventuellt pga. det stora intresset för HST:s MIMA-utbildningar som gavs då. Som en konsekvens av detta avvecklades samtliga tre examina. Dagens situation innebär således att HST står utan en högre masterexamen inom det företagsekonomiska ämnet och då kopplat till vårt forskningsområde INDEK. För att lyfta det företagsekonomiska ämnet, möta studenternas önskemål samt nå FUS:ens strategiska målsättningar är det mot denna bakgrund av yttersta vikt att snarast inrätta tvåårig masterexamen samt erbjuda ett konkurrenskraftigt kurs- och utbildningsstruktur. Genom upplägget av denna internationella masterexamen matchar HST rådande utveckling inom högre utbildning då vi får en examen i paritet med de andra lärosätena. Satsningen innebär inte att HST ger upp planerna för en civilekonomexamen. Istället kan en masterexamen göra arbetsplatsen HST mer attraktiv och locka till sig nödvändig kvalificerad personal som i sin tur gör en förnyad ansökan om civilekonomexamen möjlig om vi vill det i ett senare skede (se även Lindmark, 2012). Genom etableringen av en ny masterexamen och masterutbildningen stärks INDEK vid MDH samtidigt som HST ges förbättrade möjligheter att leva upp till FUS:ens målsättningar samt attrahera ny personal (i linje med den akademisering av undervisningsämnet företagsekonomin som Lindmark [2012] påtalar). Praktiskt perspektiv I relation till dagens studieutbud blir den tvååriga masterexamen en passande fortsättning på våra egen kandidatexamen i företagsekonomi (som nås genom ett flertal program som Företagsekonomi 180hp, Internationell Marknadsföring (IMF) 180hp, International Business Management (IBM) 180hp samt

3 Sida 3 av Dnr: Bilagor, ärende 4 Innovationsprogrammet MTO 180hp med inriktningen företagsekonomi). Dessa program examinerar uppskattningsvis cirka 120 studenter per år (uppskattning baserat på redovisning av examinationsgrad erhållen av UFO). Vidare har magisterprogrammet i företagsekonomi haft en kraftig ökning av antal förstahandssökande 2012 (77 förstahandssökande), något som kanske kan ses som ett ökat intresse för fördjupade studier på avancerad nivå. Till sist, begreppet industriell ekonomi är vedertaget i Sverige (vanligtvis genom de civilingenjörsutbildningar med ekonomisk inriktning som bedrivs på landets tekniska högskolor) varför vi tror en masterexamen i industriell ekonomi och organisation kan ha samma attraktionskraft som en företagsekonomisk masterexamen. Ambitionen inom HST är att tillfullo utnyttja de möjligheter kopplingen till INDEK innebär. Med detta sagt innebär satsningen på en masterexamen att vi indirekt stärker företagsekonomin som ämne, vilket med tiden kan göra det möjligt att ansöka om examensrättigheter på avancerad nivå även inom ämnet företagsekonomi. Vi vill även hålla öppet för att utöka spännvidden på antagningskraven till att inkludera studenter med en ingenjörsexamen i industriell ekonomi 180hp. På så sätt kan vi rekrytera ingenjörer som vill ha en ren ekonomisk inriktning på sin masterexamen snarare än en teknisk. Vi har dock ännu inte genomfört en konsekvensanalys av vad antagning av denna typ av tvärvetenskapliga ingenjörer skulle innebära för genomströmning och examensgrad, givet att denna avancerade master inom det företagsekonomiska ämnet ställer stora krav på de rätta förkunskaper (dvs. det är ingen bred magister som de gamla MIMA-programmen utan en fördjupande examen). Lärarkompetens En matris med tillgänglig lärarkompetens biläggs detta dokument (se bilaga E1). Notera att denna personalmatris bygger på kommande satsningar vilket innebär nyrekrytering. Sammanställning av kurser inom programmet som leder till examen och uppfyllande av examensmålen Följande lista ger en översiktlig bild av vilka kurser som kan leda till en examen. För en detaljerad beskrivning av de kurser som skall skapas för att leda till denna examen, se bifogad examensmatris i bilaga E2. Kurs 1 2 : Marketing Interfaces (or Managing the Marketing Function), 15 ECTS 3 Kurs 2 : Marketing Innovation and Accountability, 15 ECTS Kurs 3: Marketing and the Customers, 15 ECTS Kurs 4: Marketing Frontiers, 15 ECTS Kurs 5: Management Trends, 7,5 ECTS Kurs 6: Research Methods, 7,5 ECTS Kurs 7: Internship, 15 ECTS Kurs 8: Master Thesis, 30 ECTS 2 Utvecklas och ges av Hanze 3 Utvecklas och ges av Hanze

4 Sida 4 av Dnr: Bilagor, ärende 4 30 ECTS av ovanstående kan bytas ut mot andra kurser i företagsekonomi, ledarskap, industriell ekonomi eller statistik. Hanze-studenterna läser, oavsett examensalternativ, samma kurser som MDH-studenter under de första två terminerna. För de hanzestudenter som vill ta ut en double degree skapar vi: Kurs 9 4 : Master thesis, 15 ECTS Utöver denna kurs måste studenterna från Hanze avslutat år ett enligt kursplan (dvs. kurs 1-4) samt välja 15 ECTS ur HST:s ordinarie kursutbud. Omvärldsanalys Omvärldsanalysen har stora likheter med programansökan (som lämnats in parallellt med denna). Beskrivningarna är snarlika då de bygger på en samlad omvärldsanalys och vinklingarna (examen samt program) utgör viktiga komplement till varandra. Denna omvärldsanalys fokuserar dock på examina medan den andra omvärldsanalysen i den andra ansökan fokuserar på program. En företagsekonomisk examen är bland de mer populära examina som ges både i Sverige och internationellt. Det är svårt att sia om hur en masterexamen i industriell ekonomi och organisation står sig mot en civilekonomexamen (vilket ett flertal lärosäten får ge och andra avböjt, se vidare nedan) men de rådande signalerna i form av nuvarande studenter, potentiella studenter samt aktuellt söktryck indikerar ett fortsatt högt intresse av både grundläggande och fördjupande studier inom det företagsekonomiska ämnet. Om den svenska situationen Enligt Högskoleverkets webbplats ( ) finns det idag 47 universitet och högskolor som får utfärda svenska examina. Av dessa är 26 institutionella medlemmar i föreningen Fekis vilken organiserar svenska akademiskt verksamma företagsekonomer (professor Lars Hallén är Mälardalens Högskolas kontaktperson mot föreningen, ), vilket ger en uppfattning om hur många svenska akademiska aktörer det finns inom det företagsekonomiska fältet. Enligt samstämmiga källor (bl.a. Lindmark, 2012) ökar konkurrensen om ekonomistudenterna allt mer bland annat pga. minskande studentkullar. Detta har redan nu resulterat i en mångfald olika studiealternativ men också möjliga utgångar i form av examina. Vidare erbjuder de flesta högskolor och universitet idag flera olika kompletterande examina. Förutsatt att en examinerande institution har lämpliga resurser och kompetens finns inte heller något som rent formellt hindrar den från att erbjuda civilekonomexamina, magisterexamina och masterexamina parallellt. En stor andel företagsekonomiska institutioner har fått tillstånd från HSV att ge civilekonomexamen i form av en magisterexamen. Här återfinns Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet (HSV:s examensdatabas, ). Samtidigt har t.ex. Gävle högskola, likt MDH, inte givits tillstånd (HSV beslut ). Flera andra 4 Ges endast till studenter som redan skrivit en magisteruppsats eller master thesis 15 ECTS.

5 Sida 5 av Dnr: Bilagor, ärende 4 lärosäten, däribland några av de större utbildningsinstituten inom företagsekonomi, valde att inte söka civilekonomrättigheter utan att forma sina program enligt Bolognamodellen 3+2 år (dvs. treårig kandidat följt av tvåårig master). Vilka lärosäten som faktiskt erbjuder mastersexamen inom företagsekonomi går ej att söka fram i HSV:s databas då den bara anger vilka som har rätt att utfärda mastersexamen (men utan att ange inom vilka ämnesområden det utnyttjas). Vi kan dock konstatera att Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet och Uppsala universitet har valt att frångå civilekonomexamen och istället premiera en struktur som följer Bolognamodellen. Handelshögskolan tog t.ex. detta beslut redan 2007 (www.handelshogskolan.se, ). Stockholms Universitet, som har civilekonomrättigheter, erbjuder nu endast eftersläntrande studenter som läst enligt den gamla ordningen att få ta ut en civilekonomexamen. För övriga studenter gäller Bolognamodellen, dvs. Bachelor + Master (www.fek.su.se, ). Med olika sökverktyg ges olika inblickar i hur utbudet av masterutbildningar ser ut i Sverige. Enligt Antagning.se ( ) finns det totalt olika masterutbildningar på avancerad nivå i Sverige. En kompletterande källa, Masterstudies.se ( ), uppger att svenska företagsekonomiska institutioner erbjuder totalt 83 masterutbildningar, men av dessa var sju valbara mellan ett och två år, samt 22 begränsade till ett år (dvs. bör leda till magisterexamen). Med stöd i dessa källor, HSV:s databas och annat underliggande material kan vi konstatera att majoriteten av de svenska lärosätena som ger examina i företagsekonomi redan nu erbjuder en tvåårig master. Innehållet på dessa tvååriga master varierar dock, något som verkar vara tydligt kopplat till respektive högskolans eller universitetets lärar- och forskningsresurser. Antalet examina är därmed troligtvis mycket lägre varav flertalet är i företagsekonomi med inriktning mot eller andra benämningar som visar den företagsekonomiska hemvisten. Större lärosäten som Uppsala Universitet har masterutbildning som leder till ekonomie masterexamen 120hp och Stockholms Universitet har Filosofie eller ekonomie master 120hp alternativt Master in Management 120hp beroende på programmens inriktning. Ett lärosäte som ligger nära Mälardalens Högskola i rekryterings och programomfång är Karlstads Universitet och även de ger filosofie eller ekonomie masterexamen där den engelska benämningen blir Degree of Master of Science in Business and Economics. Det innebär att en Master of Science in Industrial Economics and Organization från Mälardalens Högskola väl bör matcha Karlstads Universitets examina. Vänder vi oss till andra högskolor har t.ex. Södertörns Högskola en masterexamina benämnd Ekonomie alternativt Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi vilket på engelska blir Master of Science (120 credits) with Business Studies. När man studerar de tekniska högskolornas examina inom ämnet industriell ekonomi så benämner KTH sin examen Master of Science in Engineering, Degree Programme in Industrial Engineering and Management och Chalmers redogör kort för sina som Civilingenjörsexamen och Masterexamen (dvs. det framgår inte vilken specifikation av utbildningens inriktning de har på examensbeviset). Vår företagsekonomiska hemvist med koppling till teknikämnet och benämningen industriell ekonomi och organisation är med andra ord en något udda fågel i det svenska högskole- och universitetslandskapet. Benämningen har emellertid samtidigt bäring inom det som undervisas på Mälardalens Högskola samt i den forskningsverksamhet som den undervisande personalen är sysselsatt inom. Genom att

6 Sida 6 av Dnr: Bilagor, ärende 4 inrätta denna examen ökar våra möjligheter att sticka ut och attrahera studenter som vill ha just denna koppling. Rent forskningsmässigt närmar sig också marknadsföringsområdet t.ex. innovationsvetenskapen då båda dessa områden intresserar sig alltmer för relationen mellan organisation och kund, samt kundens plats i olika utvecklings- och försäljningsprocesser. Det ger oss en spännande position att agera från, men även utveckla en dagsaktuell och attraktiv forskningsbas och därmed även trygga kvaliteten i den examen vi här ansöker om. Internationellt Det är vid en sökning svårt att få en överblick av hur genomslaget av en tvåårig masterexamen med inriktning företagsekonomi och industriell ekonomi blivit i Europa. Vid en sökning på tre av Europas toppuniversitet (som erbjuder degree in business and/or economics ) verkar franska INSEAD koncentrera sig på MBA-utbildningar men de erbjuder även en 20-månaders Master in Finance (och det framgår ej om den motsvarar Bolognas tvååriga Master), engelska London School of Business erbjuder en Master in Management vilken erhålls efter ett helårs studier (höst-, vår- och sommartermin, dvs. den har inte Bolognas omfattning) och slutligen finner vi att spanska IESE Business School inte erbjuder någon tvåårig master utan istället fokuserar helt på MBA-utbildningar. Vid en sökning av two year master in business på Google kommer till exempel Karlstads Universitet master i services upp vilket antingen innebär att de lyckats med sin sökmotoroptimering eller att det är en utbildningsbeskrivning som inte är så vanlig (givet att många av träffarna inte ger en direktlänk till något universitet). Slutsatser För studenter inom det ekonomiska fältet finns det idag många olika studiealternativ både i allmänhet och när det gäller mastersutbildningar inom marknadsföring i synnerhet. För MDH:s del gäller det att här vara minst lika bra som de möjliga alternativen, dels för att locka till oss nya studenter, men kanske främst för att behålla de studenter vi har och framstå som ett trovärdigt och gott regionalt alternativ för studenter som ännu ej valt lärosäte för sin företagsekonomiska grundutbildning. Vidare handlar det även att framgent locka goda lektorer, docenter och professorer att arbeta på MDH vilket ställer krav på att kunna erbjuda kurser och program på avancerad nivå. Forsknings- och utbildningsstrategin har indikerat Mälardalens Högskolas färdriktning och en internationell masterexamen i industriell ekonomi och organisation ligger väl i linje med den fastslagna strategin.

7 Sida 7 av Dnr: Bilagor, ärende 4 Examensbeskrivning Svenska Engelska Filosofie masterexamen (120 hp) med huvudområdet Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot Marknadsföring Master of Science (120 credits) in Industrial Management with Specialization in Marketing Utbildningsnivå Masterexamen avläggs på avancerad nivå. Nationella bestämmelser Utbildningen ska svara mot beskrivningen av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå enligt 1 kap. 8-9 högskolelagen (1992:1434) samt de krav som ska uppfyllas enligt examensbeskrivningen för aktuell examen enligt högskoleförordningens (1993:100) bilaga 2. Därtill gäller de nedan preciserade krav som högskolan själv bestämmer inom ramen för den nationella examensbeskrivningen. Examenskrav Filosofie masterexamen med huvudområdet Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot marknadsföring uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdets inriktning vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng om studenten sedan tidigare har fullgjort ett arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet eller motsvarande från utländsk utbildning. Det sammanlagda poängtalet för de självständiga arbetena måste dock alltid utgöra minst 30 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd filosofie eller ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling (HST), Thomas Wahl (Akademichef) Madelaine Lundberg (Avdelningschef)

8 Sida 8 av Dnr: Bilagor, ärende 4 Referensförteckning Högskolelagen. (1992). SFS nr: 1992:1434. Lindmark, L. (2012). En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Rapport (mdh dnr: HST /11), Stockholm: Handelshögskolan. Nya högskoleförordningen. (1993). SFS nr: 1993:100. Segelod, E., et al. (Red., 2011). Studies in industrial renewal: coping with changing contexts. Västerås: Mälardalen University Press. Webbsidor Antagning.se: https://www.antagning.se/se/start (tillgänglig ) Fek, SU webbplats: (tillgänglig ) Fekis webbplats: (tillgänglig ) Handelshögskolan i Stockholm webbplats: (tillgänglig ) HSV:s examensdatabas: (tillgänglig ) Högskoleverkets webbplats: (tillgänglig ) Masterstudies.se: (tillgänglig )

9 Bilagor, ärende 4 Ansökan om examensrätt i industriell ekonomi och organisation inriktning marknadsföring Bilaga E2 Examensmatris Tvåårig master 120hp (avancerad) Högskolelagen 1 kap 9 Högskolelagen (HL) Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173). Examina på avancerad nivå (generell examina) Högskoleförordningen (HSF) Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. Kunskap och förståelse (HSF) Färdighet och förmåga (HSF) Värderingsförmåga och förhållningssätt (HSF) Progression För masterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. För masterexamen skall studenten - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. För masterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Programmet International Master in Marketing Management skall låta studenten vidareutveckla sina kunskaper om marknadsföring och management genom att programmets moment bygger på tidigare lärdomar samt genom en växling mellan olika teman och ämnesmässiga strömningar som sinsemellan kan vara motsägande. Denna process tillåter studenten att (a) skapa sig ett kritiskt förhållningssätt, (b) utöka sin kunskapsportfölj om marknadsföring, (c) förstå kopplingen mellan de dominerande marknadsföringssynsätten och rådande praktik. Kursinnehåll som tillåter denna dynamik och ämnesmässiga pendling är (men ej uteslutande): - Ekonomiska och beteendebaserade teorier - Kvalitativa och kvantitativa metoder - Praktik och teori HSF specificerar ej progressionskravet mer än genom sitt angivande av det slutligt sammanhållande examensarbetet För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Övrigt: För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning En mer detaljerad kunskaps- och progressionsmatris (så som den som skapades för det nya Ekonomprogrammet 180hp) kommer att skapas av de lärare som kommer att färdigställa kursplanerna i programmet.

10 Bilagor, ärende 4 Level Kurskod, kurstitel och högskolepoäng (Course code, course title and credits) Innehåll (Content) Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding) Färdighet och förmåga (Skill and ability) Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach) Examinationer (Assignments and exams) 1 st semester (at Hanze*) A1N EFÖxxx Marketing Interfaces (or Managing the Marketing Function), 15 ECTS Course offered by Hanze* (adapted from original text by Hanze) The overall question guiding this course is why do we need marketing? in order to answer this question the course focuses on the interfaces and the communication between marketing and other functional areas (e.g. HRM, Finance, R&D, Production, Procurement, Logistics, IT etc.) The preliminary aim of the course is to provide the students with an opportunity to develop a personal position for answering the question why do we need marketing? In order to do that the students will build a contextual understanding of organizations different functions and their respective raison d ëtre. The course aim at strengthen the students ability to create mutual dialogue based on profound understanding of functional positions different views about overarching organizational objectives. After this course, the student shall be able to differentiate between different organizational functions and their specific organizational tasks. The student shall also be able to take a nuanced stance on conflicting organizational interests. To be developed by the staff that will further develop and implement the course plan. It s crucial that marketing is seen from the perspective of the whole organization. For being successful marketers need to understand and cooperate with all other functional areas in an organization. Understanding and cooperation with other functional areas should bring marketers and thus marketing back to the level of top management. Most ideal, it should give marketing the status of the leading functional area for becoming a successful market oriented company. A1N EFÖxxx Marketing Innovation and Accountability, 15 ECTS Course offered by Hanze* (adapted from original text by Hanze) The overall question guiding this course is what is the added value of marketing? In order to answer this question the course will deal with the following: Marketing Innovation Evidence Based Market Research Marketing Research (PDCA-cycle) Marketing Metrics, Performance Metrics, KPI Input -> Throughput -> Output relations If to play a central role a marketer need to show how marketing adds value to the organizations innovative processes but also develop strategies for constructing profs for this added value. Marketers need to understand how to make choices and execute activities, within a given budget, which will lead to desired results (which can be more then just growth and profit), on the short and long term. For making this work marketers need to understand general laws in marketing (what has been proven effective) and build their own knowledge base in such a way that it leads to evidence based decision making (instead of decisions based on myths, fairy tales or just guessing). The preliminary aim of the course is to provide the students with an opportunity to develop a personal position for answering the question what is the added value of marketing? In order to do that the students will build knowledge about the complexity of organizational development and the interplay between measurement tools and strategic decision-making (but also marketing outcomes). Central concepts that the student will master are Key Performance Indicators (KPI), Marketing Metrics, and Performance Metrics. The course aim at giving the student insight into different tools, as financial measures, that will enhance their strategical capability that ultimately will secure a place at the board of directors. The student shall also be able to use, develop and adjust measurements that will help prove marketing s added value. After this course, the students shall be able to take a nuanced and critical stance on different measurement procedures and concepts. The student shall also be able to value and scrutinize the logic of different indicators. To be developed by the staffs that will further develop and implement the course plan.

11 Bilagor, ärende 4 Level Kurskod, kurstitel och högskolepoäng (Course code, course title and credits) Innehåll (Content) Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding) Färdighet och förmåga (Skill and ability) Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach) Examinationer (Assignments and exams) 2 nd semester (at Mälardalen University) A1N EFÖxxx Marketing and the Customers, 15 ECTS The overall question guiding this course is how do you build effective customer relationships? In order to answer this question the course will deal with the following: Relationship marketing (incl CRM), Markets as networks, Services marketing, Business (former industrial) marketing, Consumer behaviour, and Branding. The preliminary aim of the course is to provide the students with an opportunity to develop a personal position for answering the question how do you build effective customer relationships? After the course, the student shall be able to: - Understand different relational approaches in marketing, - Know the origin of the relational approaches, - Understand the fundamental difference between product and service offerings, - Have an insight in the current research findings about consumer behaviour, and - Understand the role of brands and how firms utilize it to gain competitive advantage. After the course, the student shall be able to: - Make qualified judgments about different marketing approaches. - Work in a group of colleagues as well as joint-problem solving. - Communicate and present (both orally and in writing) his/her conclusions and underpinnings (on the above mentioned learning outcomes), to specialist and nonspecialist international audiences clearly and unambiguously, and - Review and comment collegial response on other students work as well as defend and argue for the own contribution After this course, the students shall be able to critically: - Identify practical application areas of different marketing theories, - Depict business relationships with the correct concepts, - Understand the difference between economic and behavioural marketing approaches, - Have an insight in the service-dominant logic, and - Know where to search for the latest research results so he or she can keep up to date with marketing trends (i.e. a part of the life-long learning). PRO1, 3 ECTS, Relationship marketing and markets as networks, Project PRO2, 3 ECTS, Services marketing, Project PRO3, 3 ECTS, Consumers and brands, Project TEN1, 6 ECTS, Marketing and the customer, Exam TEN1 stands for 70% of the final grade and the evaluation of PRO1-PRO3 for 30% of the grade. A1N EFÖxxx Marketing Frontiers, 15 ECTS The overall question guiding this course is what is new in marketing? In order to answer this question the course will stimulate the student to systemize and synthesize the knowledge he or she has from prior marketing studies as well as learn about the current research challenges within the discipline of marketing. Topics that are covered are: Macro marketing, Corporate social responsibility (CSR), Sustainability, Online marketing, Social media, and Viral marketing. However these topics will be challenged continuously as the field of marketing develops. The preliminary aim of the course is to provide the students with an opportunity to develop a personal position for answering the question what is new in marketing? This course scrutinize the role of marketing in the society as well as elaborates practical marketing challenges as e.g. ethical issues, information technology (IT), and globalization. The student shall be able to: - Evaluate their former marketing knowledge from the undergrad level, - Assess the effects of marketing activities from several perspectives as well as from how it benefits stakeholders, - Understand how globalization and IT have changed the marketing landscape, and - Know the different approaches used within local respectively global marketing After the course, the student shall be able to: - Include ethical aspects of marketing decisions, - Work in a group of colleagues as well as joint-problem solving, - Show communication skills by presenting (oral and in text) theoretical and methodical approaches as well as conclusions to an audience of both nonspecialists and specialists, and - Review and comment collegial response on other students work as well as defend and argue for the own contribution After this course, the students shall be able to critically: - Grasp the nature of marketing trends, - View marketing activities from a individual, organizational, and society perspective, and - Integrate knowledge and handle complexity when evaluating different marketing strategies that a firm faces. SEM1, 3 ECTS, Marketing themes, Seminars PRO1, 4 ECTS, Marketing study, Project TEN1, 8 ECTS, Exam. TEN1 sets the final grade.

12 Bilagor, ärende 4 Level Kurskod, kurstitel och högskolepoäng (Course code, course title and credits) Innehåll (Content) Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding) Färdighet och förmåga (Skill and ability) Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach) Examinationer (Assignments and exams) 3 rd semester (at Mälardalen University; Hanze end their program the 3 rd semester with an internship and thesis [15+15 ECTS]) A1N EFÖxxx Management Trends, 7,5 ECTS Management theory is not a homogenous field and the student will learn about different managerial perspectives as well as their implications on practical management. The course covers: How the key ideas in different management theories depicts the organization, Management theories and their (different) emphasizes on practical business and organizing, The consulting role, and Change management. The student shall be able to evaluate and select marketing and management approaches based upon knowledge about their underlying logic as well as their potential application areas. After the course, the student shall be able to: - Know how to use contemporary management tools and approaches to perform a managerial task, - Be able to form and uphold relationships to a client firm or organization, and - Document their ability to critically chose and adapt relevant managerial theories, tools and perspectives by e.g. writing an academically paper. After this course, the students shall be able to critically: - Identify the origins of managerial trends, - Assess potential application areas, - Adapt managerial theories and tools so they fits the current organization and problem, and - Understand the evolution of managerial trends. SEM1, 3 ECTS, Marketing studies, Seminars PM01, 4,5 ECTS, Literature review, Memorandum PM01 sets the final grade. A1N EFÖxxx Research Methods, 7,5 ECTS The course is an advanced course in research methodologies and it is also suitable for new Ph.D. students. The course content offers an overview of: Available and relevant research methodologies, Different forms of empirical data, The research process, Central analytical methods, and How to use research models to support decision making in organizations. After the course, the student shall know how to: - Deal with different scientific and methodological approaches and be able to demonstrate knowledge about their strengths and weaknesses in different situations, - Plan and carry out information search, - Evaluate and analyze different types of information and data sources in a critical way, - Understand the process behind scientific journal publications, - Use web-based tools in the learning process in order to share information and collaborate, - Work self-directed and autonomously, - Write memoranda and papers in a professional manor, - Make oral presentations, - Co-operate and communicate in groups, and - Contribute in a constructive and active way to all learning activities. After the course, the student shall be able to: - Evaluate suitable research methods as well as evaluate others research results, - Give oral presentations, - Write scientific papers, - Practice critical and analytical thinking, - Be effective in his or her information search, and - Have social and interpersonal skills that make the student a valuable actor within group work and projects. After this course, the students shall be able to critically: - Identify practical application areas of different marketing theories, - Depict business relationships with the correct concepts, - Understand the difference between economic and behavioral marketing approaches, - Display an insight in the service-dominant logic, and - Search for the latest research results so he or she can keep up to date with marketing trends (i.e. a part of the life-long learning). PM01, 3 ECTS, memorandum TEN1, 4,5 ECTS, Exam TEN1 sets the final grade.

13 Bilagor, ärende 4 Level Kurskod, kurstitel och högskolepoäng (Course code, course title and credits) Innehåll (Content) Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding) Färdighet och förmåga (Skill and ability) Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach) Examinationer (Assignments and exams) 3 rd semester - continued (at Mälardalen university) A1N EFÖxxx Internship, 15 ECTS Note! The course description is preliminary. This course will be formed in cooperation with Hanze* so that their and our students can get a double degree. The internship (Swedish: verksamhetsförlagd utbildning ) allows the student to apply the knowledge he/she has acquired throughout the program. After the course, the student have insights in: - Which type of challenges the modern manager face, - The role of company strategies as well as marketing plans, - The relation between managerial planning and execution, - How to evaluate managerial initiatives, - Everyday ethical obstructs and their origin (as well as how to deal with them), and - The value of interpersonal and social skills. After the course, the student shall be able to: - Structure and perform managerial tasks, - Document and reflect upon his or her own managerial activities, - Know how to write a process report, - Be able to critically evaluate an ongoing business process and/or a professional relationship, and - Formulate judgments with incomplete data based on suitable theories and models from the course literature, together with other collected and scrutinized material, concerning the competitive forces that shapes the strategies of a company. After this course, the students shall be able to critically: - Prioritize among multiple business activities based upon their importance for an overall goal, - Evaluate the potential benefits and risks of different managerial decisions, and - Judge the importance of different external actors (e.g. customers, suppliers, third parties, non-governmental organizations, and so forth) from an economic and interpersonal standpoint. PRO1, 10 ECTS, Practical business activities, Project PM01, 5 ECTS, Internship report, Memorandum PM01 sets the final grade. Level Kurskod, kurstitel och högskolepoäng (Course code, course title and credits) Innehåll (Content) Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding) Färdighet och förmåga (Skill and ability) Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach) Examinationer (Assignments and exams) 4 th semester (at Mälardalen University) A1N EFÖxxx Master Thesis, 30 ECTS (EFÖyyy Master Thesis, 15 ECTS för Hanze-studenter som vill ha double degree ) The course allows the student under supervision and a limited time frame to carry out a research study of his or her own. The study shall be written in the field of business administration, where the student shall: Plan, Execute, and Present a qualified research study. Compared to an undergraduate thesis the 30 ECTS master study has higher demands on scientific rigor and relevance (e.g. theoretical depth as well as documentation, analysis and discussion). After the course, the student know how to: - Describe complex problems so they becomes understandable for a large audience (in text and orally), - Analyze and discuss theoretical and empirical phenomenon from a scientific perspective using different research methodologies and theories, - Understand how to form scientific problems, and - Communicate research results to researchers, peer students as well as to the wider society. After the course the student shall be able to: - Gather empirical data, - Carry out qualified information gathering, - Perform scientific analyzes, - Describe practical business problems so they become researchable from a theoretical and methodological standpoint, - Write a clear and concise thesis based upon a wide variety of data and information sources, and - Present a clear and understandable, as well as relevant, line of argument when discussing research contributions. After the course the student will be able to: - Approach real-life business problems with a critical perspective, - Understand how different business activities and business actors relate (as well as are discrete), and - Make well-grounded selections of research methodologies and thereby apply critical thinking as well as making scientific judgments of research studies. PM01, 30 ECTS, Thesis Note 1! This is new courses the student can replace courses up to 30 ECTS with other course. There is also a special solution for Hanze-students that have completed a 1 ½ year master in Hanze, see the application. Note 2! This matrix is partly written in English so it can be used in the dialogue with Hanze* *Hanze = Hanzehogeschool Groningen in Holland (see

14 Bilagor, ärende 4 Ansökan masterexamen i industriell ekonomi och organisation inriktning marknadsföring Bilaga E1 Bemanning Namn Akademisk titel Tillsvidare/Visstidsanställd Anställningens omfattning i procent Uppskattad tid inom Uppskattad tid inom ämnet, % av anställning, ämnet, % av anställning, vt 2012 ht 2012 Kurs/moment/funktion Charlotta Edlund Adjunkt Tillsvidare Programkoordinator Peter Ekman Lektor (ansöker om docent VT13) Tillsvidare Marketing, Management Cecilia Erixon* Adjunkt och doktorand Tillsvidare Marketing, Management Johan Grinbergs** Doktorand Visstid Management Lars Hallén Professor Tillsvidare Marketing, Metod Magnus Hoppe Lektor Tillsvidare Management, Innovation Michael Le Duc Lektor Tillsvidare Management, Metod Magnus Linderström Lektor Tillsvidare Management, Metod Cecilia Lindh Lektor Tillsvidare Marketing, Metod Eva Maaninen-Olsson Marie Mörndal Lektor (ansöker om docent VT13) Adjunkt (Fil Lic.) Visstid 100 Extern (ca 50%) Extern (ca 50%) Management Tillsvidare Digital kommunikation, Pedagogik Esbjörn Segelod Professor Tillsvidare Management, metod Peter Selegård Lektor Visstid Management, Metod Birgitta Schwartz Lektor (docent) Tillsvidare Management, Metod Angelina Sundström*** Doktorand Visstid Marketing Carl G Thunman Lektor (docent) Tillsvidare Marketing, Metod *Bokad disputation 14 juni Bör vara befordrad till lektor vid programstart HT13. **Planerad disputation HT12. ***Planerad disputation december 2012.

15 Bilagor, ärende 4 Ansökan internationell masterutbildning i Marketing Management 120 ECTS Bilaga 4 - Examensbeskrivning Filosofie masterexamen med huvudområdet Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot Marknadsföring Degree of Master of Science (120 credits) in Industrial Management with Specialization in Marketing Denna examensbeskrivning är fastställd av Fakultetsnämnden 2012-xx-yy. Utbildningsnivå Masterexamen avläggs på avancerad nivå. Nationella bestämmelser Utbildningen ska svara mot beskrivningen av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå enligt 1 kap. 8-9 högskolelagen (1992:1434) samt de krav som ska uppfyllas enligt examensbeskrivningen för aktuell examen enligt högskoleförordningens (1993:100) bilaga 2. Därtill gäller de nedan preciserade krav som högskolan själv bestämmer inom ramen för den nationella examensbeskrivningen. Examenskrav Filosofie masterexamen med huvudområdet Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot Marknadsföring uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdets inriktning vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng om studenten sedan tidigare har fullgjort ett arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdets inriktning eller motsvarande från utländsk utbildning. Det sammanlagda poängtalet för de självständiga arbetena måste dock alltid utgöra minst 30 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

16 Bilagor, ärende 4 1 (3) PM UFO: s bedömning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) har inkommit med en ansökan om: att inrätta Filosofie Masterexamen med huvudområdet Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning mot Marknadsföring (eng: Marketing Management) 120 högskolepoäng samt, att inrätta en ny internationell masterutbildning i Marketing Management., ett påbyggnadsprogram som ska leda till denna examen. Detta PM belyser de olika aspekter som finns att ta ställning till i dessa två ärenden med utgångspunkt i frågan om det finns problem med att inrätta en examen med huvudområde industriell ekonomi och organisation, som inrättas under vetenskapsområde teknik, med en inriktning som återfinns inom ämnet företagsekonomi. Bestämmelser gällande masterexamen i Högskolelagen 5 b Tillstånd att utfärda masterexamen får lämnas till universitet och till högskolor inom de områden inom vilka de enligt 5 c har tillstånd att utfärda generella examina på forskarnivå. Ett sådant tillstånd får även lämnas till en högskola inom ett område där högskolan inte får utfärda examina på forskarnivå, om den vetenskapliga miljön inom området är av sådan kvalitet och omfattning att högskolan kan erbjuda utbildning med nära anknytning till utbildning på forskarnivå. 5 c Tillstånd att utfärda generella examina på forskarnivå får lämnas till andra högskolor än universitet inom ett område, om utbildningen och forskningen vid högskolan har en sådan kvalitet och omfattning att utbildning på forskarnivå inom området kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. MDH:s examensrättigheter Mälardalens högskola har rättigheter att utfärda generella examina på forskarnivå inom de anmälda områdena inom vetenskapsområdet teknik: inbyggda system, innovation och produktrealisering, miljö-, energi- och resursoptimering, industriell ekonomi, arbetsliv och styrning, didaktik. MDH har ven rättighet att utfärda generella examina på forskarnivå inom området hälsa och välfärd. Enligt den i ansökan inlämnade examensmatrisen över de kurser som ska ingå i Filosofie Masterexamen med huvudområdet Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning mot Marknadsföring så återfinns de inom

17 Bilagor, ärende 4 ämnena företagsekonomi och marknadsföring, vilket alltså utgör innehållet i utbildningen och examen. 2 (3) MDH har inte rättigheter att utfärda examen på masternivå inom företagsekonomi och när den ansökta examen ska granskas av Högskoleverket så kommer det ske inom ramen för ämnet Industriell ekonomi och organisation. Definition av Industriell ekonomi och organisation vid MDH 1 Forskningsprofilen Industriell ekonomi och organisation är fokuserad dels på organisationer, institutioner och sociala relationer, dels på IT:s inverkan på dessa. Ämnet omfattar alla organisatoriska och ekonomiska förhållanden som berör industriell verksamhet, speciellt verksamhet som innebär att teknik och tekniskt kunnande förverkligas industriellt av tillverkande och tjänsteproducerande privata och offentliga organisationer. Ämnet är därmed brett och historiskt ett basämne vid en teknisk fakultet. Industriell ekonomi och organisation vid andra lärosäten KTH Industriell ekonomi och organisation 2 Områdets inriktning är planering, organisation och ledning av teknikrelaterade företag, deras ekonomi och aktiviteter. Ekonomi behandlar styrning och reglering av resurser, dvs. bland annat resurser i form av människor, utrustning och tekniska processer. Organisation behandlar samordning av resurser och människors verksamhet inom företagets ram. Eftersom företaget icke är en sluten värld måste studiet också omfatta företagets relation till omgivande samhällsmiljö som t.ex. betingelser för företagets ekonomiska beslutsfattande eller företaget som arbetsmiljö för dess anställda. Industriell ekonomi och organisation är ett tillämpat ämne och utgör en länk mellan teknik, samhälls- och humanvetenskaper, riktad mot användningen av tekniken i människans, industriföretagets och samhällets tjänst. Linköpings universitet 3 Linköpings universitet har ett forskarutbildningsämne man kallar industriell marknadsföring som organisatoriskt tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Ämnesbeskrivning: Industriell marknadsföring/industrial Marketing/ 1 Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation 2 KTH s hemsida 3 allmänna studieplan för fou-ämnet industriell marknadsföring

18 Bilagor, ärende 4 Industriell marknadsföring handlar om hur företag eller organisationer gör affärer med varandra, det som i engelskspråkig litteratur kallas för business to business B2B. Det som utbyts mellan företagen kan vara både produkter och tjänster och i flertalet fall en kombination av hård- och mjukvara och tjänster. Ett grundläggande synsätt inom industriell marknadsföring är att köpare och säljare bygger upp långvariga affärsrelationer med varandra och att det finns en stark utvecklingspotential i dessa relationer. Industriell marknadsföring kan också ses som en process som spänner över hela förloppet från marknadsanalys och produktutveckling, via marknadskommunikation och försäljning till leverans och eftermarknad. 3 (3) UFO s bedömning Det är svårbedömt om den examen som akademin HST har ansökt om ryms inom MDH: s masterexamensrättigheter. UFO föreslår därför utifrån en försiktighetsprincip att fakultetsnämnden avslå ansökningarna och om så önskas att akademin påbörjar arbetet med en formell ansökan till Högskoleverket om masterexamensrättigheter inom företagsekonomi. Alternativt kan utskotten och fakultetsnämnden besluta att fortsätta processen med ansökningarna genom att tillsätta externa granskare som vidare kan belysa frågan. UFO rekommenderar då att även utse externa granskare med kompetens inom industriell ekonomi och inte enbart företagsekonomi. Förslag till beslut Att i det här skedet avslå akademins ansökan om att inrätta Filosofie Masterexamen med huvudområdet Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning mot Marknadsföring Att även avslå ansökan att inrätta en ny masterutbildning då detta program är utformat för att uppfylla ovanstående examen.

19 Sida 1 av Dnr: Bilagor, ärende 5 Ansökan gällande en internationell masterutbildning i Marketing Management 120 ECTS som kommer att genomföras i samarbete mellan Mälardalens Högskola (MDH) och Hanzehogeschool Groningen (Hanze). Innehåll Ansökan till fakultetsnämnden... 2 Ansökan om att inrätta en Internationell Master in Marketing Management (IMMM)... 2 Examina efter genomgången utbildning... 2 Nulägesbeskrivning och beskrivning av behovet av ett nytt program... 2 Programmets innehåll och upplägg... 5 Planer för att kvalitetssäkra examensarbeten... 7 Lärarkompetens... 8 Utbildningsmiljö... 8 Dimensionering... 9 Anställningsbarhet inom programområdet Omvärldsanalys Sammanställning av kurser inom programmet som leder till examen och uppfyllande av examensmålen Förslag till externa bedömare Referensförteckning Appendix: Svenska masterutbildningar i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring Bilagor (Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Extra bilaga I tidigare versioner låg Ansökan till fakultetsnämnden som bilaga 1. Nu ligger ansökan som huvuddokument och har därför utgått som bilaga). Examensmatris Bemanning Examensbeskrivning Leif Lindmark (2012) En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH, mdh dnr: HST /11

20 Sida 2 av Dnr: Bilagor, ärende 5 Ansökan till fakultetsnämnden Ansökan om att inrätta en Internationell Master in Marketing Management (IMMM) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling ansöker om att inrätta en internationell masterutbildning i Marketing management, vilket också är arbetsnamnet tills vidare. Framtagningen har skett i samarbete med holländska Hanzehogeschool Groningen (fortsättningsvis benämnt Hanze) men utformas för att tillåta även andra internationella partners. Examina efter genomgången utbildning Efter genomgången utbildning kan studenterna ansöka om Filosofie Masterexamen med huvudområdet Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning mot Marknadsföring 120 högskolepoäng (hp). Nulägesbeskrivning och beskrivning av behovet av ett nytt program Texten under Studentperspektiv har utvecklats på engelska i syfte att underlätta kommunikationen med våra internationella parter. Studentperspektiv This master of marketing is structured around the knowledge and skills the future marketing professional needs. An exam from this program shall be a solid foundation for the marketing manager or executive (CMO; Chief Marketing Officer, see Groysberg et al., 2011), i.e. it is an education that prepares the student for managerial decision-making. The program does also consider that the student might become a marketing manager in a variety of companies, from small and mid-size enterprises (SMEs) to multinational companies (MNCs) and even non-profit organizations. Based on the results from different types of research on practical marketing behaviors (Brookes et al., 2004, Coviello et al., 2002, Coviello et al., 1997) we conclude that the marketing function and the marketers often could perform better. Areas that we interpret need improvement are preparing the future marketing managers to become more relationship focused, knowing how to utilize information technology (IT) for meeting marketing targets, understanding the how marketing interrelates with innovation and industrial processes, being better to connecting financial information to marketing activities, as well as understanding how the different organizational functions can be tuned to work for a common goal (Rust and Chung, 2006). A large research body has shown that some of the major marketing theories drive the marketers to work under false assumptions ( the myths of marketing, see Håkansson et al., 2011; Ford et al., 2003) and therefore underperform, as they tend to make uninformed or wrong decisions. As a result, the marketing managers do not contribute adequately to the realization of the company objectives.

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag MÄLARDALENS HÖGSKOLA Västerås 2009-06-02 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i ekonomistyrning (EFO019) Vårterminen 2009 Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar 20 april 2012 Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Göran Melin, Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 21/10/14 Politik kräver samverkan och underlag En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 2 DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING. Veronica Alfredsson

OMVÄRLDSBEVAKNING. Veronica Alfredsson OMVÄRLDSBEVAKNING Hur långt räcker utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap? Veronica Alfredsson Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Styrning och organisation av universitet

Styrning och organisation av universitet PM 2014:25 Styrning och organisation av universitet En internationell utblick med åtta exempel Tillväxtanalys har på uppdrag av Utbildningsdepartementet studerat vissa styrnings- och organisationsaspekter

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Vårterminen 2009 Seminariedatum 2009-05-27 Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Företagande inom trädgårdsdesign

Företagande inom trädgårdsdesign Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Företagande inom trädgårdsdesign viktiga komponenter för att lyckas The key components to start and run a business in garden design

Läs mer