Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management"

Transkript

1 Sida 1 av Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie Masterexamen med huvudområdet Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning mot Marknadsföring (eng: Marketing Management) 120 högskolepoäng (hp). Ansökan om inrättandet av en ny masterexamen har utvecklats parallellt med ansökan om att inrätta en internationell masterutbildning i Marketing management. Det här dokumentet har med anledning av detta hållits kort med ett tydligt fokus mot inrättandet av själva examen. En utförligare text med mer djupgående resonemang kring den tänkta utbildningen och därmed behovet av examen finns i ansökan om att inrätta masterutbildningen. Examensbenämning och omfattning Filosofie masterexamen (120 hp) med huvudområdet Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot Marknadsföring. Master of Science (120 credits) in Industrial Management with Specialization in Marketing. Nulägesbeskrivning och beskrivning av behovet av en ny examen Studentperspektiv Studenter som vill förkovra sig i företagsekonomi efter sin kandidatexamen kan idag välja att antingen läsa en magister vilket följer de gamla examina eller en masterexamen som är den tvååriga påbyggnadsutbildningen som specificeras av Bologna. Majoriteten av de svenska lärosätena som erbjuder en företagsekonomisk utbildning erbjuder även möjlighet att läsa kurser till mastersnivå (se senare omvärldsanalys). Detta erbjudande finns idag inte hos MDH. Det medför att studenter som vill ta ut en (engelska) graduate degree i företagsekonomiska ämnen (business administration) enligt Bologna inte kan göra det vid MDH. Istället är de helt hänvisade till andra lärosäten. Flera lärare vid HST har vidare berättat att de mött studenter som gjort just detta val när de blivit på det klara med att vi inte kunnat uppfylla denna önskan. Många konkurrerande lärosäten som erbjuder en master ligger dessutom inom pendlingsavstånd (exempelvis i Örebro, Uppsala och Stockholm), vilket gör det lätt för studenten att flytta över sina studier till ett annat lärosäte. En annan intressant aspekt av en internationell master i samarbete med ett utländskt universitet 1 är att det (a) medger en s.k. double degree och (b) ligger i linje med de företagsekonomiska studenternas intresse av internationella studier (se t.ex. det ständigt ökade ansökningstrycket på grundutbildningen Internationell Marknadsföring som har utlandstermin som standard). 1 I detta fall utvecklas masterutbildningen tillsammans med Hanzehogeschool Groningen, Holland.

2 Sida 2 av Dnr: Bilagor, ärende 4 Högskoleperspektiv Mälardalen Högskolas nya Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS; ) sätter agendan för både akademier och utbildningsprogram samt därmed också vilka examina som ges. För Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling (HST) innebär FUS:en att det företagsekonomiska ämnet under industriell ekonomi får en central roll. Vidare uttrycker FUS:en att forskningen inom respektive akademi till stor del skall stödja grundutbildningen. HST och det företagsekonomiska ämnet har sedan 2002 haft sin doktorandutbildning inom forskningsämnet Industriell Ekonomi och Organisation (INDEK) och den forskande delen av lärarkåren i företagsekonomi är verksamma inom detta område (se exempelvis Segelod et al., 2011). HST har sedan länge en utvecklad forskningstradition inom INDEK, där forskningen fokuseras mot management- och marknadsföringsfrågor. Denna forsknings- och kunskapsbas används nu för att bygga upp en spetsutbildning med en tydlig internationell profil, vilket även det är någon som FUS:en lägger vikt vid. Vi ser även att en examen på avancerad nivå är mycket viktig, för att inte säga nödvändig, för att nu och framöver bibehålla och rekrytera kompetent disputerad personal. HST sökte tidigare rätten att utfärda civilekonomexamen. Denna ansökan avslogs av högskoleverket som särskilt framhöll bristen på disputerade och docent-/professorskompetenta inom redovisningsområdet (sic!). Lärarkapaciteten inom management och marknadsföring ansågs däremot tillräckliga. När möjligheten till att inrätta tvååriga masterexamina infördes provade HST tidigt med tre tvååriga masterexamina i (a) IT Management 120hp, (b) International Business and Entrepreneurship 120hp samt i (c) Sustainable Development 120hp. Utbildningarna till dessa tre examina hade under samtliga år de gavs ett mycket lågt söktryck, eventuellt pga. det stora intresset för HST:s MIMA-utbildningar som gavs då. Som en konsekvens av detta avvecklades samtliga tre examina. Dagens situation innebär således att HST står utan en högre masterexamen inom det företagsekonomiska ämnet och då kopplat till vårt forskningsområde INDEK. För att lyfta det företagsekonomiska ämnet, möta studenternas önskemål samt nå FUS:ens strategiska målsättningar är det mot denna bakgrund av yttersta vikt att snarast inrätta tvåårig masterexamen samt erbjuda ett konkurrenskraftigt kurs- och utbildningsstruktur. Genom upplägget av denna internationella masterexamen matchar HST rådande utveckling inom högre utbildning då vi får en examen i paritet med de andra lärosätena. Satsningen innebär inte att HST ger upp planerna för en civilekonomexamen. Istället kan en masterexamen göra arbetsplatsen HST mer attraktiv och locka till sig nödvändig kvalificerad personal som i sin tur gör en förnyad ansökan om civilekonomexamen möjlig om vi vill det i ett senare skede (se även Lindmark, 2012). Genom etableringen av en ny masterexamen och masterutbildningen stärks INDEK vid MDH samtidigt som HST ges förbättrade möjligheter att leva upp till FUS:ens målsättningar samt attrahera ny personal (i linje med den akademisering av undervisningsämnet företagsekonomin som Lindmark [2012] påtalar). Praktiskt perspektiv I relation till dagens studieutbud blir den tvååriga masterexamen en passande fortsättning på våra egen kandidatexamen i företagsekonomi (som nås genom ett flertal program som Företagsekonomi 180hp, Internationell Marknadsföring (IMF) 180hp, International Business Management (IBM) 180hp samt

3 Sida 3 av Dnr: Bilagor, ärende 4 Innovationsprogrammet MTO 180hp med inriktningen företagsekonomi). Dessa program examinerar uppskattningsvis cirka 120 studenter per år (uppskattning baserat på redovisning av examinationsgrad erhållen av UFO). Vidare har magisterprogrammet i företagsekonomi haft en kraftig ökning av antal förstahandssökande 2012 (77 förstahandssökande), något som kanske kan ses som ett ökat intresse för fördjupade studier på avancerad nivå. Till sist, begreppet industriell ekonomi är vedertaget i Sverige (vanligtvis genom de civilingenjörsutbildningar med ekonomisk inriktning som bedrivs på landets tekniska högskolor) varför vi tror en masterexamen i industriell ekonomi och organisation kan ha samma attraktionskraft som en företagsekonomisk masterexamen. Ambitionen inom HST är att tillfullo utnyttja de möjligheter kopplingen till INDEK innebär. Med detta sagt innebär satsningen på en masterexamen att vi indirekt stärker företagsekonomin som ämne, vilket med tiden kan göra det möjligt att ansöka om examensrättigheter på avancerad nivå även inom ämnet företagsekonomi. Vi vill även hålla öppet för att utöka spännvidden på antagningskraven till att inkludera studenter med en ingenjörsexamen i industriell ekonomi 180hp. På så sätt kan vi rekrytera ingenjörer som vill ha en ren ekonomisk inriktning på sin masterexamen snarare än en teknisk. Vi har dock ännu inte genomfört en konsekvensanalys av vad antagning av denna typ av tvärvetenskapliga ingenjörer skulle innebära för genomströmning och examensgrad, givet att denna avancerade master inom det företagsekonomiska ämnet ställer stora krav på de rätta förkunskaper (dvs. det är ingen bred magister som de gamla MIMA-programmen utan en fördjupande examen). Lärarkompetens En matris med tillgänglig lärarkompetens biläggs detta dokument (se bilaga E1). Notera att denna personalmatris bygger på kommande satsningar vilket innebär nyrekrytering. Sammanställning av kurser inom programmet som leder till examen och uppfyllande av examensmålen Följande lista ger en översiktlig bild av vilka kurser som kan leda till en examen. För en detaljerad beskrivning av de kurser som skall skapas för att leda till denna examen, se bifogad examensmatris i bilaga E2. Kurs 1 2 : Marketing Interfaces (or Managing the Marketing Function), 15 ECTS 3 Kurs 2 : Marketing Innovation and Accountability, 15 ECTS Kurs 3: Marketing and the Customers, 15 ECTS Kurs 4: Marketing Frontiers, 15 ECTS Kurs 5: Management Trends, 7,5 ECTS Kurs 6: Research Methods, 7,5 ECTS Kurs 7: Internship, 15 ECTS Kurs 8: Master Thesis, 30 ECTS 2 Utvecklas och ges av Hanze 3 Utvecklas och ges av Hanze

4 Sida 4 av Dnr: Bilagor, ärende 4 30 ECTS av ovanstående kan bytas ut mot andra kurser i företagsekonomi, ledarskap, industriell ekonomi eller statistik. Hanze-studenterna läser, oavsett examensalternativ, samma kurser som MDH-studenter under de första två terminerna. För de hanzestudenter som vill ta ut en double degree skapar vi: Kurs 9 4 : Master thesis, 15 ECTS Utöver denna kurs måste studenterna från Hanze avslutat år ett enligt kursplan (dvs. kurs 1-4) samt välja 15 ECTS ur HST:s ordinarie kursutbud. Omvärldsanalys Omvärldsanalysen har stora likheter med programansökan (som lämnats in parallellt med denna). Beskrivningarna är snarlika då de bygger på en samlad omvärldsanalys och vinklingarna (examen samt program) utgör viktiga komplement till varandra. Denna omvärldsanalys fokuserar dock på examina medan den andra omvärldsanalysen i den andra ansökan fokuserar på program. En företagsekonomisk examen är bland de mer populära examina som ges både i Sverige och internationellt. Det är svårt att sia om hur en masterexamen i industriell ekonomi och organisation står sig mot en civilekonomexamen (vilket ett flertal lärosäten får ge och andra avböjt, se vidare nedan) men de rådande signalerna i form av nuvarande studenter, potentiella studenter samt aktuellt söktryck indikerar ett fortsatt högt intresse av både grundläggande och fördjupande studier inom det företagsekonomiska ämnet. Om den svenska situationen Enligt Högskoleverkets webbplats ( ) finns det idag 47 universitet och högskolor som får utfärda svenska examina. Av dessa är 26 institutionella medlemmar i föreningen Fekis vilken organiserar svenska akademiskt verksamma företagsekonomer (professor Lars Hallén är Mälardalens Högskolas kontaktperson mot föreningen, ), vilket ger en uppfattning om hur många svenska akademiska aktörer det finns inom det företagsekonomiska fältet. Enligt samstämmiga källor (bl.a. Lindmark, 2012) ökar konkurrensen om ekonomistudenterna allt mer bland annat pga. minskande studentkullar. Detta har redan nu resulterat i en mångfald olika studiealternativ men också möjliga utgångar i form av examina. Vidare erbjuder de flesta högskolor och universitet idag flera olika kompletterande examina. Förutsatt att en examinerande institution har lämpliga resurser och kompetens finns inte heller något som rent formellt hindrar den från att erbjuda civilekonomexamina, magisterexamina och masterexamina parallellt. En stor andel företagsekonomiska institutioner har fått tillstånd från HSV att ge civilekonomexamen i form av en magisterexamen. Här återfinns Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet (HSV:s examensdatabas, ). Samtidigt har t.ex. Gävle högskola, likt MDH, inte givits tillstånd (HSV beslut ). Flera andra 4 Ges endast till studenter som redan skrivit en magisteruppsats eller master thesis 15 ECTS.

5 Sida 5 av Dnr: Bilagor, ärende 4 lärosäten, däribland några av de större utbildningsinstituten inom företagsekonomi, valde att inte söka civilekonomrättigheter utan att forma sina program enligt Bolognamodellen 3+2 år (dvs. treårig kandidat följt av tvåårig master). Vilka lärosäten som faktiskt erbjuder mastersexamen inom företagsekonomi går ej att söka fram i HSV:s databas då den bara anger vilka som har rätt att utfärda mastersexamen (men utan att ange inom vilka ämnesområden det utnyttjas). Vi kan dock konstatera att Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet och Uppsala universitet har valt att frångå civilekonomexamen och istället premiera en struktur som följer Bolognamodellen. Handelshögskolan tog t.ex. detta beslut redan 2007 (www.handelshogskolan.se, ). Stockholms Universitet, som har civilekonomrättigheter, erbjuder nu endast eftersläntrande studenter som läst enligt den gamla ordningen att få ta ut en civilekonomexamen. För övriga studenter gäller Bolognamodellen, dvs. Bachelor + Master (www.fek.su.se, ). Med olika sökverktyg ges olika inblickar i hur utbudet av masterutbildningar ser ut i Sverige. Enligt Antagning.se ( ) finns det totalt olika masterutbildningar på avancerad nivå i Sverige. En kompletterande källa, Masterstudies.se ( ), uppger att svenska företagsekonomiska institutioner erbjuder totalt 83 masterutbildningar, men av dessa var sju valbara mellan ett och två år, samt 22 begränsade till ett år (dvs. bör leda till magisterexamen). Med stöd i dessa källor, HSV:s databas och annat underliggande material kan vi konstatera att majoriteten av de svenska lärosätena som ger examina i företagsekonomi redan nu erbjuder en tvåårig master. Innehållet på dessa tvååriga master varierar dock, något som verkar vara tydligt kopplat till respektive högskolans eller universitetets lärar- och forskningsresurser. Antalet examina är därmed troligtvis mycket lägre varav flertalet är i företagsekonomi med inriktning mot eller andra benämningar som visar den företagsekonomiska hemvisten. Större lärosäten som Uppsala Universitet har masterutbildning som leder till ekonomie masterexamen 120hp och Stockholms Universitet har Filosofie eller ekonomie master 120hp alternativt Master in Management 120hp beroende på programmens inriktning. Ett lärosäte som ligger nära Mälardalens Högskola i rekryterings och programomfång är Karlstads Universitet och även de ger filosofie eller ekonomie masterexamen där den engelska benämningen blir Degree of Master of Science in Business and Economics. Det innebär att en Master of Science in Industrial Economics and Organization från Mälardalens Högskola väl bör matcha Karlstads Universitets examina. Vänder vi oss till andra högskolor har t.ex. Södertörns Högskola en masterexamina benämnd Ekonomie alternativt Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi vilket på engelska blir Master of Science (120 credits) with Business Studies. När man studerar de tekniska högskolornas examina inom ämnet industriell ekonomi så benämner KTH sin examen Master of Science in Engineering, Degree Programme in Industrial Engineering and Management och Chalmers redogör kort för sina som Civilingenjörsexamen och Masterexamen (dvs. det framgår inte vilken specifikation av utbildningens inriktning de har på examensbeviset). Vår företagsekonomiska hemvist med koppling till teknikämnet och benämningen industriell ekonomi och organisation är med andra ord en något udda fågel i det svenska högskole- och universitetslandskapet. Benämningen har emellertid samtidigt bäring inom det som undervisas på Mälardalens Högskola samt i den forskningsverksamhet som den undervisande personalen är sysselsatt inom. Genom att

6 Sida 6 av Dnr: Bilagor, ärende 4 inrätta denna examen ökar våra möjligheter att sticka ut och attrahera studenter som vill ha just denna koppling. Rent forskningsmässigt närmar sig också marknadsföringsområdet t.ex. innovationsvetenskapen då båda dessa områden intresserar sig alltmer för relationen mellan organisation och kund, samt kundens plats i olika utvecklings- och försäljningsprocesser. Det ger oss en spännande position att agera från, men även utveckla en dagsaktuell och attraktiv forskningsbas och därmed även trygga kvaliteten i den examen vi här ansöker om. Internationellt Det är vid en sökning svårt att få en överblick av hur genomslaget av en tvåårig masterexamen med inriktning företagsekonomi och industriell ekonomi blivit i Europa. Vid en sökning på tre av Europas toppuniversitet (som erbjuder degree in business and/or economics ) verkar franska INSEAD koncentrera sig på MBA-utbildningar men de erbjuder även en 20-månaders Master in Finance (och det framgår ej om den motsvarar Bolognas tvååriga Master), engelska London School of Business erbjuder en Master in Management vilken erhålls efter ett helårs studier (höst-, vår- och sommartermin, dvs. den har inte Bolognas omfattning) och slutligen finner vi att spanska IESE Business School inte erbjuder någon tvåårig master utan istället fokuserar helt på MBA-utbildningar. Vid en sökning av two year master in business på Google kommer till exempel Karlstads Universitet master i services upp vilket antingen innebär att de lyckats med sin sökmotoroptimering eller att det är en utbildningsbeskrivning som inte är så vanlig (givet att många av träffarna inte ger en direktlänk till något universitet). Slutsatser För studenter inom det ekonomiska fältet finns det idag många olika studiealternativ både i allmänhet och när det gäller mastersutbildningar inom marknadsföring i synnerhet. För MDH:s del gäller det att här vara minst lika bra som de möjliga alternativen, dels för att locka till oss nya studenter, men kanske främst för att behålla de studenter vi har och framstå som ett trovärdigt och gott regionalt alternativ för studenter som ännu ej valt lärosäte för sin företagsekonomiska grundutbildning. Vidare handlar det även att framgent locka goda lektorer, docenter och professorer att arbeta på MDH vilket ställer krav på att kunna erbjuda kurser och program på avancerad nivå. Forsknings- och utbildningsstrategin har indikerat Mälardalens Högskolas färdriktning och en internationell masterexamen i industriell ekonomi och organisation ligger väl i linje med den fastslagna strategin.

7 Sida 7 av Dnr: Bilagor, ärende 4 Examensbeskrivning Svenska Engelska Filosofie masterexamen (120 hp) med huvudområdet Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot Marknadsföring Master of Science (120 credits) in Industrial Management with Specialization in Marketing Utbildningsnivå Masterexamen avläggs på avancerad nivå. Nationella bestämmelser Utbildningen ska svara mot beskrivningen av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå enligt 1 kap. 8-9 högskolelagen (1992:1434) samt de krav som ska uppfyllas enligt examensbeskrivningen för aktuell examen enligt högskoleförordningens (1993:100) bilaga 2. Därtill gäller de nedan preciserade krav som högskolan själv bestämmer inom ramen för den nationella examensbeskrivningen. Examenskrav Filosofie masterexamen med huvudområdet Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot marknadsföring uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdets inriktning vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng om studenten sedan tidigare har fullgjort ett arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet eller motsvarande från utländsk utbildning. Det sammanlagda poängtalet för de självständiga arbetena måste dock alltid utgöra minst 30 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd filosofie eller ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling (HST), Thomas Wahl (Akademichef) Madelaine Lundberg (Avdelningschef)

8 Sida 8 av Dnr: Bilagor, ärende 4 Referensförteckning Högskolelagen. (1992). SFS nr: 1992:1434. Lindmark, L. (2012). En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Rapport (mdh dnr: HST /11), Stockholm: Handelshögskolan. Nya högskoleförordningen. (1993). SFS nr: 1993:100. Segelod, E., et al. (Red., 2011). Studies in industrial renewal: coping with changing contexts. Västerås: Mälardalen University Press. Webbsidor Antagning.se: https://www.antagning.se/se/start (tillgänglig ) Fek, SU webbplats: (tillgänglig ) Fekis webbplats: (tillgänglig ) Handelshögskolan i Stockholm webbplats: (tillgänglig ) HSV:s examensdatabas: (tillgänglig ) Högskoleverkets webbplats: (tillgänglig ) Masterstudies.se: (tillgänglig )

9 Bilagor, ärende 4 Ansökan om examensrätt i industriell ekonomi och organisation inriktning marknadsföring Bilaga E2 Examensmatris Tvåårig master 120hp (avancerad) Högskolelagen 1 kap 9 Högskolelagen (HL) Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173). Examina på avancerad nivå (generell examina) Högskoleförordningen (HSF) Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. Kunskap och förståelse (HSF) Färdighet och förmåga (HSF) Värderingsförmåga och förhållningssätt (HSF) Progression För masterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. För masterexamen skall studenten - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. För masterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Programmet International Master in Marketing Management skall låta studenten vidareutveckla sina kunskaper om marknadsföring och management genom att programmets moment bygger på tidigare lärdomar samt genom en växling mellan olika teman och ämnesmässiga strömningar som sinsemellan kan vara motsägande. Denna process tillåter studenten att (a) skapa sig ett kritiskt förhållningssätt, (b) utöka sin kunskapsportfölj om marknadsföring, (c) förstå kopplingen mellan de dominerande marknadsföringssynsätten och rådande praktik. Kursinnehåll som tillåter denna dynamik och ämnesmässiga pendling är (men ej uteslutande): - Ekonomiska och beteendebaserade teorier - Kvalitativa och kvantitativa metoder - Praktik och teori HSF specificerar ej progressionskravet mer än genom sitt angivande av det slutligt sammanhållande examensarbetet För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Övrigt: För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning En mer detaljerad kunskaps- och progressionsmatris (så som den som skapades för det nya Ekonomprogrammet 180hp) kommer att skapas av de lärare som kommer att färdigställa kursplanerna i programmet.

10 Bilagor, ärende 4 Level Kurskod, kurstitel och högskolepoäng (Course code, course title and credits) Innehåll (Content) Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding) Färdighet och förmåga (Skill and ability) Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach) Examinationer (Assignments and exams) 1 st semester (at Hanze*) A1N EFÖxxx Marketing Interfaces (or Managing the Marketing Function), 15 ECTS Course offered by Hanze* (adapted from original text by Hanze) The overall question guiding this course is why do we need marketing? in order to answer this question the course focuses on the interfaces and the communication between marketing and other functional areas (e.g. HRM, Finance, R&D, Production, Procurement, Logistics, IT etc.) The preliminary aim of the course is to provide the students with an opportunity to develop a personal position for answering the question why do we need marketing? In order to do that the students will build a contextual understanding of organizations different functions and their respective raison d ëtre. The course aim at strengthen the students ability to create mutual dialogue based on profound understanding of functional positions different views about overarching organizational objectives. After this course, the student shall be able to differentiate between different organizational functions and their specific organizational tasks. The student shall also be able to take a nuanced stance on conflicting organizational interests. To be developed by the staff that will further develop and implement the course plan. It s crucial that marketing is seen from the perspective of the whole organization. For being successful marketers need to understand and cooperate with all other functional areas in an organization. Understanding and cooperation with other functional areas should bring marketers and thus marketing back to the level of top management. Most ideal, it should give marketing the status of the leading functional area for becoming a successful market oriented company. A1N EFÖxxx Marketing Innovation and Accountability, 15 ECTS Course offered by Hanze* (adapted from original text by Hanze) The overall question guiding this course is what is the added value of marketing? In order to answer this question the course will deal with the following: Marketing Innovation Evidence Based Market Research Marketing Research (PDCA-cycle) Marketing Metrics, Performance Metrics, KPI Input -> Throughput -> Output relations If to play a central role a marketer need to show how marketing adds value to the organizations innovative processes but also develop strategies for constructing profs for this added value. Marketers need to understand how to make choices and execute activities, within a given budget, which will lead to desired results (which can be more then just growth and profit), on the short and long term. For making this work marketers need to understand general laws in marketing (what has been proven effective) and build their own knowledge base in such a way that it leads to evidence based decision making (instead of decisions based on myths, fairy tales or just guessing). The preliminary aim of the course is to provide the students with an opportunity to develop a personal position for answering the question what is the added value of marketing? In order to do that the students will build knowledge about the complexity of organizational development and the interplay between measurement tools and strategic decision-making (but also marketing outcomes). Central concepts that the student will master are Key Performance Indicators (KPI), Marketing Metrics, and Performance Metrics. The course aim at giving the student insight into different tools, as financial measures, that will enhance their strategical capability that ultimately will secure a place at the board of directors. The student shall also be able to use, develop and adjust measurements that will help prove marketing s added value. After this course, the students shall be able to take a nuanced and critical stance on different measurement procedures and concepts. The student shall also be able to value and scrutinize the logic of different indicators. To be developed by the staffs that will further develop and implement the course plan.

11 Bilagor, ärende 4 Level Kurskod, kurstitel och högskolepoäng (Course code, course title and credits) Innehåll (Content) Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding) Färdighet och förmåga (Skill and ability) Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach) Examinationer (Assignments and exams) 2 nd semester (at Mälardalen University) A1N EFÖxxx Marketing and the Customers, 15 ECTS The overall question guiding this course is how do you build effective customer relationships? In order to answer this question the course will deal with the following: Relationship marketing (incl CRM), Markets as networks, Services marketing, Business (former industrial) marketing, Consumer behaviour, and Branding. The preliminary aim of the course is to provide the students with an opportunity to develop a personal position for answering the question how do you build effective customer relationships? After the course, the student shall be able to: - Understand different relational approaches in marketing, - Know the origin of the relational approaches, - Understand the fundamental difference between product and service offerings, - Have an insight in the current research findings about consumer behaviour, and - Understand the role of brands and how firms utilize it to gain competitive advantage. After the course, the student shall be able to: - Make qualified judgments about different marketing approaches. - Work in a group of colleagues as well as joint-problem solving. - Communicate and present (both orally and in writing) his/her conclusions and underpinnings (on the above mentioned learning outcomes), to specialist and nonspecialist international audiences clearly and unambiguously, and - Review and comment collegial response on other students work as well as defend and argue for the own contribution After this course, the students shall be able to critically: - Identify practical application areas of different marketing theories, - Depict business relationships with the correct concepts, - Understand the difference between economic and behavioural marketing approaches, - Have an insight in the service-dominant logic, and - Know where to search for the latest research results so he or she can keep up to date with marketing trends (i.e. a part of the life-long learning). PRO1, 3 ECTS, Relationship marketing and markets as networks, Project PRO2, 3 ECTS, Services marketing, Project PRO3, 3 ECTS, Consumers and brands, Project TEN1, 6 ECTS, Marketing and the customer, Exam TEN1 stands for 70% of the final grade and the evaluation of PRO1-PRO3 for 30% of the grade. A1N EFÖxxx Marketing Frontiers, 15 ECTS The overall question guiding this course is what is new in marketing? In order to answer this question the course will stimulate the student to systemize and synthesize the knowledge he or she has from prior marketing studies as well as learn about the current research challenges within the discipline of marketing. Topics that are covered are: Macro marketing, Corporate social responsibility (CSR), Sustainability, Online marketing, Social media, and Viral marketing. However these topics will be challenged continuously as the field of marketing develops. The preliminary aim of the course is to provide the students with an opportunity to develop a personal position for answering the question what is new in marketing? This course scrutinize the role of marketing in the society as well as elaborates practical marketing challenges as e.g. ethical issues, information technology (IT), and globalization. The student shall be able to: - Evaluate their former marketing knowledge from the undergrad level, - Assess the effects of marketing activities from several perspectives as well as from how it benefits stakeholders, - Understand how globalization and IT have changed the marketing landscape, and - Know the different approaches used within local respectively global marketing After the course, the student shall be able to: - Include ethical aspects of marketing decisions, - Work in a group of colleagues as well as joint-problem solving, - Show communication skills by presenting (oral and in text) theoretical and methodical approaches as well as conclusions to an audience of both nonspecialists and specialists, and - Review and comment collegial response on other students work as well as defend and argue for the own contribution After this course, the students shall be able to critically: - Grasp the nature of marketing trends, - View marketing activities from a individual, organizational, and society perspective, and - Integrate knowledge and handle complexity when evaluating different marketing strategies that a firm faces. SEM1, 3 ECTS, Marketing themes, Seminars PRO1, 4 ECTS, Marketing study, Project TEN1, 8 ECTS, Exam. TEN1 sets the final grade.

12 Bilagor, ärende 4 Level Kurskod, kurstitel och högskolepoäng (Course code, course title and credits) Innehåll (Content) Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding) Färdighet och förmåga (Skill and ability) Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach) Examinationer (Assignments and exams) 3 rd semester (at Mälardalen University; Hanze end their program the 3 rd semester with an internship and thesis [15+15 ECTS]) A1N EFÖxxx Management Trends, 7,5 ECTS Management theory is not a homogenous field and the student will learn about different managerial perspectives as well as their implications on practical management. The course covers: How the key ideas in different management theories depicts the organization, Management theories and their (different) emphasizes on practical business and organizing, The consulting role, and Change management. The student shall be able to evaluate and select marketing and management approaches based upon knowledge about their underlying logic as well as their potential application areas. After the course, the student shall be able to: - Know how to use contemporary management tools and approaches to perform a managerial task, - Be able to form and uphold relationships to a client firm or organization, and - Document their ability to critically chose and adapt relevant managerial theories, tools and perspectives by e.g. writing an academically paper. After this course, the students shall be able to critically: - Identify the origins of managerial trends, - Assess potential application areas, - Adapt managerial theories and tools so they fits the current organization and problem, and - Understand the evolution of managerial trends. SEM1, 3 ECTS, Marketing studies, Seminars PM01, 4,5 ECTS, Literature review, Memorandum PM01 sets the final grade. A1N EFÖxxx Research Methods, 7,5 ECTS The course is an advanced course in research methodologies and it is also suitable for new Ph.D. students. The course content offers an overview of: Available and relevant research methodologies, Different forms of empirical data, The research process, Central analytical methods, and How to use research models to support decision making in organizations. After the course, the student shall know how to: - Deal with different scientific and methodological approaches and be able to demonstrate knowledge about their strengths and weaknesses in different situations, - Plan and carry out information search, - Evaluate and analyze different types of information and data sources in a critical way, - Understand the process behind scientific journal publications, - Use web-based tools in the learning process in order to share information and collaborate, - Work self-directed and autonomously, - Write memoranda and papers in a professional manor, - Make oral presentations, - Co-operate and communicate in groups, and - Contribute in a constructive and active way to all learning activities. After the course, the student shall be able to: - Evaluate suitable research methods as well as evaluate others research results, - Give oral presentations, - Write scientific papers, - Practice critical and analytical thinking, - Be effective in his or her information search, and - Have social and interpersonal skills that make the student a valuable actor within group work and projects. After this course, the students shall be able to critically: - Identify practical application areas of different marketing theories, - Depict business relationships with the correct concepts, - Understand the difference between economic and behavioral marketing approaches, - Display an insight in the service-dominant logic, and - Search for the latest research results so he or she can keep up to date with marketing trends (i.e. a part of the life-long learning). PM01, 3 ECTS, memorandum TEN1, 4,5 ECTS, Exam TEN1 sets the final grade.

13 Bilagor, ärende 4 Level Kurskod, kurstitel och högskolepoäng (Course code, course title and credits) Innehåll (Content) Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding) Färdighet och förmåga (Skill and ability) Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach) Examinationer (Assignments and exams) 3 rd semester - continued (at Mälardalen university) A1N EFÖxxx Internship, 15 ECTS Note! The course description is preliminary. This course will be formed in cooperation with Hanze* so that their and our students can get a double degree. The internship (Swedish: verksamhetsförlagd utbildning ) allows the student to apply the knowledge he/she has acquired throughout the program. After the course, the student have insights in: - Which type of challenges the modern manager face, - The role of company strategies as well as marketing plans, - The relation between managerial planning and execution, - How to evaluate managerial initiatives, - Everyday ethical obstructs and their origin (as well as how to deal with them), and - The value of interpersonal and social skills. After the course, the student shall be able to: - Structure and perform managerial tasks, - Document and reflect upon his or her own managerial activities, - Know how to write a process report, - Be able to critically evaluate an ongoing business process and/or a professional relationship, and - Formulate judgments with incomplete data based on suitable theories and models from the course literature, together with other collected and scrutinized material, concerning the competitive forces that shapes the strategies of a company. After this course, the students shall be able to critically: - Prioritize among multiple business activities based upon their importance for an overall goal, - Evaluate the potential benefits and risks of different managerial decisions, and - Judge the importance of different external actors (e.g. customers, suppliers, third parties, non-governmental organizations, and so forth) from an economic and interpersonal standpoint. PRO1, 10 ECTS, Practical business activities, Project PM01, 5 ECTS, Internship report, Memorandum PM01 sets the final grade. Level Kurskod, kurstitel och högskolepoäng (Course code, course title and credits) Innehåll (Content) Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding) Färdighet och förmåga (Skill and ability) Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach) Examinationer (Assignments and exams) 4 th semester (at Mälardalen University) A1N EFÖxxx Master Thesis, 30 ECTS (EFÖyyy Master Thesis, 15 ECTS för Hanze-studenter som vill ha double degree ) The course allows the student under supervision and a limited time frame to carry out a research study of his or her own. The study shall be written in the field of business administration, where the student shall: Plan, Execute, and Present a qualified research study. Compared to an undergraduate thesis the 30 ECTS master study has higher demands on scientific rigor and relevance (e.g. theoretical depth as well as documentation, analysis and discussion). After the course, the student know how to: - Describe complex problems so they becomes understandable for a large audience (in text and orally), - Analyze and discuss theoretical and empirical phenomenon from a scientific perspective using different research methodologies and theories, - Understand how to form scientific problems, and - Communicate research results to researchers, peer students as well as to the wider society. After the course the student shall be able to: - Gather empirical data, - Carry out qualified information gathering, - Perform scientific analyzes, - Describe practical business problems so they become researchable from a theoretical and methodological standpoint, - Write a clear and concise thesis based upon a wide variety of data and information sources, and - Present a clear and understandable, as well as relevant, line of argument when discussing research contributions. After the course the student will be able to: - Approach real-life business problems with a critical perspective, - Understand how different business activities and business actors relate (as well as are discrete), and - Make well-grounded selections of research methodologies and thereby apply critical thinking as well as making scientific judgments of research studies. PM01, 30 ECTS, Thesis Note 1! This is new courses the student can replace courses up to 30 ECTS with other course. There is also a special solution for Hanze-students that have completed a 1 ½ year master in Hanze, see the application. Note 2! This matrix is partly written in English so it can be used in the dialogue with Hanze* *Hanze = Hanzehogeschool Groningen in Holland (see

14 Bilagor, ärende 4 Ansökan masterexamen i industriell ekonomi och organisation inriktning marknadsföring Bilaga E1 Bemanning Namn Akademisk titel Tillsvidare/Visstidsanställd Anställningens omfattning i procent Uppskattad tid inom Uppskattad tid inom ämnet, % av anställning, ämnet, % av anställning, vt 2012 ht 2012 Kurs/moment/funktion Charlotta Edlund Adjunkt Tillsvidare Programkoordinator Peter Ekman Lektor (ansöker om docent VT13) Tillsvidare Marketing, Management Cecilia Erixon* Adjunkt och doktorand Tillsvidare Marketing, Management Johan Grinbergs** Doktorand Visstid Management Lars Hallén Professor Tillsvidare Marketing, Metod Magnus Hoppe Lektor Tillsvidare Management, Innovation Michael Le Duc Lektor Tillsvidare Management, Metod Magnus Linderström Lektor Tillsvidare Management, Metod Cecilia Lindh Lektor Tillsvidare Marketing, Metod Eva Maaninen-Olsson Marie Mörndal Lektor (ansöker om docent VT13) Adjunkt (Fil Lic.) Visstid 100 Extern (ca 50%) Extern (ca 50%) Management Tillsvidare Digital kommunikation, Pedagogik Esbjörn Segelod Professor Tillsvidare Management, metod Peter Selegård Lektor Visstid Management, Metod Birgitta Schwartz Lektor (docent) Tillsvidare Management, Metod Angelina Sundström*** Doktorand Visstid Marketing Carl G Thunman Lektor (docent) Tillsvidare Marketing, Metod *Bokad disputation 14 juni Bör vara befordrad till lektor vid programstart HT13. **Planerad disputation HT12. ***Planerad disputation december 2012.

15 Bilagor, ärende 4 Ansökan internationell masterutbildning i Marketing Management 120 ECTS Bilaga 4 - Examensbeskrivning Filosofie masterexamen med huvudområdet Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot Marknadsföring Degree of Master of Science (120 credits) in Industrial Management with Specialization in Marketing Denna examensbeskrivning är fastställd av Fakultetsnämnden 2012-xx-yy. Utbildningsnivå Masterexamen avläggs på avancerad nivå. Nationella bestämmelser Utbildningen ska svara mot beskrivningen av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå enligt 1 kap. 8-9 högskolelagen (1992:1434) samt de krav som ska uppfyllas enligt examensbeskrivningen för aktuell examen enligt högskoleförordningens (1993:100) bilaga 2. Därtill gäller de nedan preciserade krav som högskolan själv bestämmer inom ramen för den nationella examensbeskrivningen. Examenskrav Filosofie masterexamen med huvudområdet Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot Marknadsföring uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdets inriktning vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng om studenten sedan tidigare har fullgjort ett arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdets inriktning eller motsvarande från utländsk utbildning. Det sammanlagda poängtalet för de självständiga arbetena måste dock alltid utgöra minst 30 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

16 Bilagor, ärende 4 1 (3) PM UFO: s bedömning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) har inkommit med en ansökan om: att inrätta Filosofie Masterexamen med huvudområdet Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning mot Marknadsföring (eng: Marketing Management) 120 högskolepoäng samt, att inrätta en ny internationell masterutbildning i Marketing Management., ett påbyggnadsprogram som ska leda till denna examen. Detta PM belyser de olika aspekter som finns att ta ställning till i dessa två ärenden med utgångspunkt i frågan om det finns problem med att inrätta en examen med huvudområde industriell ekonomi och organisation, som inrättas under vetenskapsområde teknik, med en inriktning som återfinns inom ämnet företagsekonomi. Bestämmelser gällande masterexamen i Högskolelagen 5 b Tillstånd att utfärda masterexamen får lämnas till universitet och till högskolor inom de områden inom vilka de enligt 5 c har tillstånd att utfärda generella examina på forskarnivå. Ett sådant tillstånd får även lämnas till en högskola inom ett område där högskolan inte får utfärda examina på forskarnivå, om den vetenskapliga miljön inom området är av sådan kvalitet och omfattning att högskolan kan erbjuda utbildning med nära anknytning till utbildning på forskarnivå. 5 c Tillstånd att utfärda generella examina på forskarnivå får lämnas till andra högskolor än universitet inom ett område, om utbildningen och forskningen vid högskolan har en sådan kvalitet och omfattning att utbildning på forskarnivå inom området kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. MDH:s examensrättigheter Mälardalens högskola har rättigheter att utfärda generella examina på forskarnivå inom de anmälda områdena inom vetenskapsområdet teknik: inbyggda system, innovation och produktrealisering, miljö-, energi- och resursoptimering, industriell ekonomi, arbetsliv och styrning, didaktik. MDH har ven rättighet att utfärda generella examina på forskarnivå inom området hälsa och välfärd. Enligt den i ansökan inlämnade examensmatrisen över de kurser som ska ingå i Filosofie Masterexamen med huvudområdet Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning mot Marknadsföring så återfinns de inom

17 Bilagor, ärende 4 ämnena företagsekonomi och marknadsföring, vilket alltså utgör innehållet i utbildningen och examen. 2 (3) MDH har inte rättigheter att utfärda examen på masternivå inom företagsekonomi och när den ansökta examen ska granskas av Högskoleverket så kommer det ske inom ramen för ämnet Industriell ekonomi och organisation. Definition av Industriell ekonomi och organisation vid MDH 1 Forskningsprofilen Industriell ekonomi och organisation är fokuserad dels på organisationer, institutioner och sociala relationer, dels på IT:s inverkan på dessa. Ämnet omfattar alla organisatoriska och ekonomiska förhållanden som berör industriell verksamhet, speciellt verksamhet som innebär att teknik och tekniskt kunnande förverkligas industriellt av tillverkande och tjänsteproducerande privata och offentliga organisationer. Ämnet är därmed brett och historiskt ett basämne vid en teknisk fakultet. Industriell ekonomi och organisation vid andra lärosäten KTH Industriell ekonomi och organisation 2 Områdets inriktning är planering, organisation och ledning av teknikrelaterade företag, deras ekonomi och aktiviteter. Ekonomi behandlar styrning och reglering av resurser, dvs. bland annat resurser i form av människor, utrustning och tekniska processer. Organisation behandlar samordning av resurser och människors verksamhet inom företagets ram. Eftersom företaget icke är en sluten värld måste studiet också omfatta företagets relation till omgivande samhällsmiljö som t.ex. betingelser för företagets ekonomiska beslutsfattande eller företaget som arbetsmiljö för dess anställda. Industriell ekonomi och organisation är ett tillämpat ämne och utgör en länk mellan teknik, samhälls- och humanvetenskaper, riktad mot användningen av tekniken i människans, industriföretagets och samhällets tjänst. Linköpings universitet 3 Linköpings universitet har ett forskarutbildningsämne man kallar industriell marknadsföring som organisatoriskt tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Ämnesbeskrivning: Industriell marknadsföring/industrial Marketing/ 1 Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation 2 KTH s hemsida 3 allmänna studieplan för fou-ämnet industriell marknadsföring

18 Bilagor, ärende 4 Industriell marknadsföring handlar om hur företag eller organisationer gör affärer med varandra, det som i engelskspråkig litteratur kallas för business to business B2B. Det som utbyts mellan företagen kan vara både produkter och tjänster och i flertalet fall en kombination av hård- och mjukvara och tjänster. Ett grundläggande synsätt inom industriell marknadsföring är att köpare och säljare bygger upp långvariga affärsrelationer med varandra och att det finns en stark utvecklingspotential i dessa relationer. Industriell marknadsföring kan också ses som en process som spänner över hela förloppet från marknadsanalys och produktutveckling, via marknadskommunikation och försäljning till leverans och eftermarknad. 3 (3) UFO s bedömning Det är svårbedömt om den examen som akademin HST har ansökt om ryms inom MDH: s masterexamensrättigheter. UFO föreslår därför utifrån en försiktighetsprincip att fakultetsnämnden avslå ansökningarna och om så önskas att akademin påbörjar arbetet med en formell ansökan till Högskoleverket om masterexamensrättigheter inom företagsekonomi. Alternativt kan utskotten och fakultetsnämnden besluta att fortsätta processen med ansökningarna genom att tillsätta externa granskare som vidare kan belysa frågan. UFO rekommenderar då att även utse externa granskare med kompetens inom industriell ekonomi och inte enbart företagsekonomi. Förslag till beslut Att i det här skedet avslå akademins ansökan om att inrätta Filosofie Masterexamen med huvudområdet Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning mot Marknadsföring Att även avslå ansökan att inrätta en ny masterutbildning då detta program är utformat för att uppfylla ovanstående examen.

19 Sida 1 av Dnr: Bilagor, ärende 5 Ansökan gällande en internationell masterutbildning i Marketing Management 120 ECTS som kommer att genomföras i samarbete mellan Mälardalens Högskola (MDH) och Hanzehogeschool Groningen (Hanze). Innehåll Ansökan till fakultetsnämnden... 2 Ansökan om att inrätta en Internationell Master in Marketing Management (IMMM)... 2 Examina efter genomgången utbildning... 2 Nulägesbeskrivning och beskrivning av behovet av ett nytt program... 2 Programmets innehåll och upplägg... 5 Planer för att kvalitetssäkra examensarbeten... 7 Lärarkompetens... 8 Utbildningsmiljö... 8 Dimensionering... 9 Anställningsbarhet inom programområdet Omvärldsanalys Sammanställning av kurser inom programmet som leder till examen och uppfyllande av examensmålen Förslag till externa bedömare Referensförteckning Appendix: Svenska masterutbildningar i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring Bilagor (Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Extra bilaga I tidigare versioner låg Ansökan till fakultetsnämnden som bilaga 1. Nu ligger ansökan som huvuddokument och har därför utgått som bilaga). Examensmatris Bemanning Examensbeskrivning Leif Lindmark (2012) En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH, mdh dnr: HST /11

20 Sida 2 av Dnr: Bilagor, ärende 5 Ansökan till fakultetsnämnden Ansökan om att inrätta en Internationell Master in Marketing Management (IMMM) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling ansöker om att inrätta en internationell masterutbildning i Marketing management, vilket också är arbetsnamnet tills vidare. Framtagningen har skett i samarbete med holländska Hanzehogeschool Groningen (fortsättningsvis benämnt Hanze) men utformas för att tillåta även andra internationella partners. Examina efter genomgången utbildning Efter genomgången utbildning kan studenterna ansöka om Filosofie Masterexamen med huvudområdet Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning mot Marknadsföring 120 högskolepoäng (hp). Nulägesbeskrivning och beskrivning av behovet av ett nytt program Texten under Studentperspektiv har utvecklats på engelska i syfte att underlätta kommunikationen med våra internationella parter. Studentperspektiv This master of marketing is structured around the knowledge and skills the future marketing professional needs. An exam from this program shall be a solid foundation for the marketing manager or executive (CMO; Chief Marketing Officer, see Groysberg et al., 2011), i.e. it is an education that prepares the student for managerial decision-making. The program does also consider that the student might become a marketing manager in a variety of companies, from small and mid-size enterprises (SMEs) to multinational companies (MNCs) and even non-profit organizations. Based on the results from different types of research on practical marketing behaviors (Brookes et al., 2004, Coviello et al., 2002, Coviello et al., 1997) we conclude that the marketing function and the marketers often could perform better. Areas that we interpret need improvement are preparing the future marketing managers to become more relationship focused, knowing how to utilize information technology (IT) for meeting marketing targets, understanding the how marketing interrelates with innovation and industrial processes, being better to connecting financial information to marketing activities, as well as understanding how the different organizational functions can be tuned to work for a common goal (Rust and Chung, 2006). A large research body has shown that some of the major marketing theories drive the marketers to work under false assumptions ( the myths of marketing, see Håkansson et al., 2011; Ford et al., 2003) and therefore underperform, as they tend to make uninformed or wrong decisions. As a result, the marketing managers do not contribute adequately to the realization of the company objectives.

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus 60 högskolepoäng

Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus 60 högskolepoäng Sida 1(8) Utbildningsplan Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus 60 högskolepoäng Master Program in Business Studies with an International Focus 60 Credits* 1. Programmets mål

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1635-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Romanska språk Engelsk benämning: Romance languages Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng

Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng Sida 1(6) Utbildningsplan Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng Business Intelligence: Master Programme 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap.

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Masterprogrammet i molekylära tekniker inom na 5MT15 Inrättad av rektor 2014-06-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-06-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-12-17 Sid 2 (5) 1. Basdata

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1594- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Historia History Ämnet historia innefattar det systematiska studiet av det förflutna. Historiker studerar alla

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Detaljhandelsprogrammet 120 högskolepoäng Retail Management Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i biologi

Utbildningsplan Masterprogram i biologi Dnr: HNT 2016/65 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i biologi Programkod: Programmets benämning: Inriktning: NABIM Masterprogram i biologi Ekologi och naturvård

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

Tränarprogrammet - för hälsa och idrott 180 högskolepoäng

Tränarprogrammet - för hälsa och idrott 180 högskolepoäng Sida 1(7) Utbildningsplan Tränarprogrammet - för hälsa och idrott 180 högskolepoäng Coaching Programme - Health and Sports 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap.

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(7) Utbildningsplan Personal- och arbetslivsprogram 180 högskolepoäng Human Resource Management 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på

Läs mer

Product Design and Development Programme - Degree of Bachelor of Science in Engineering 180 Credits*

Product Design and Development Programme - Degree of Bachelor of Science in Engineering 180 Credits* Sida 1(6) Utbildningsplan Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Product Design and Development Programme - Degree of Bachelor of Science in Engineering

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1638-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens, Rysslands

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1603-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Klassiska språk Inriktning: Grekiska Inriktning: Latin Engelsk benämning: Classical Languages Specialization:

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Lokal examensordning för Försvarshögskolan

Lokal examensordning för Försvarshögskolan 1 (13) Lokal examensordning för Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2016-04-01 Fastställd av rektor 2011-03-01 Reviderad 2012-06-28 Reviderad 2013-06-26 Reviderad 2015-05-19 Reviderad 2016-03-29 Box 27805,

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Masterutbildning i didaktik med fördjupning i ämnesdidaktik eller allmändidaktik

Masterutbildning i didaktik med fördjupning i ämnesdidaktik eller allmändidaktik HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ Master-utbildning Programkod: XXXXX Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 200x- Bil 37:1a Utbildningsplan Masterutbildning i didaktik med fördjupning i

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2015-12-04 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet socialt arbete Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Social Work 1. Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Dnr J 11 1162/08 Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing 1. Fastställande Examensbeskrivning

Läs mer