Samarbetspartner för hållbar tillväxt PwC Finlands företagsansvarsrapport. Läs mer om PwC Finlands företagsansvar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetspartner för hållbar tillväxt PwC Finlands företagsansvarsrapport. Läs mer om PwC Finlands företagsansvar: www.pwc."

Transkript

1 Samarbetspartner för hållbar tillväxt PwC Finlands företagsansvarsrapport 2012 Läs mer om PwC Finlands företagsansvar:

2 PwC Finlands företagsansvarsrapport 2012 PwC Finlands referensram för företagsansvar Kunder Kvalitet och expertis För oss innebär ansvarsfullhet att vi är en del av den utveckling som leder mot en hållbar framtid både i vår egen verksamhet och i de tjänster genom vilka vi stödjer våra kunders företagsansvarsfullhet. I båda dessa är vi en ledande aktör inom vår bransch. I denna företagsansvarsrapport presenterar vi en sammanfattning av våra åtgärder och resultat under räkenskapsperioden 2012 ( ). Ytterligare information om ansvarsfrågorna finns på vår webbplats pwc.fi/yritysvastuu. Våra ekono miska prestationer framkommer mer i detalj i vår bokslut (www.pwc.fi/2012). Läs även på vår webbplats om överblicken från vår verkställande direktör och direktör för företagsansvarstjänster! Miljö Egen miljöpåverkan Tjänster till kunder Etiska principer och oberoende Hantering av miljöpåverkan Ansvarsfullt sätt att arbeta Samhällspåverkan Kunder och tjänster Personal Kunnande Personalens välmående Jämställdhet Personal I slutet av räkenskapsperioden 2012 förnyade PwC-kedjan sin företagsansvarsstrategi och omdefinierade referensramen för ansvarsfullhet. PwC Finlands referensram för ansvarsfullhet utgår från både en global strategi och de företagsansvarsteman som vi själva har definierat som viktiga. Samarbete med intressentgrupper Thought leadership Samhälle och lokala samfund Välgörenhet och pro bono 2 PwC Företagsansvarsrapport 2012

3 En samarbetspartner för hållbar tillväxt I slutet av räkenskapsperioden publicerade vi vår förnyade affärsstrategi som fick namnet 3 K: Kestävän kasvun kumppani (en samarbetspartner för hållbar tillväxt). Hållbar betyder för oss att vi hjälper våra kunder att bygga en hållbar framgång en affärsverksamhet som är byggd korrekt och på en hållbar grund. Vår strategi för oss ett steg närmare en kundorienterad verksam- het samt en företagskultur som är mer transparent och interaktiv. Vad gäller ansvarsfullhet koncentrerar vi oss på vårt eget ansvarsfulla sätt att arbeta samt på våra möjligheter att påverka samhället genom vårt eget tjänsteutbud, vår expertis och genom att samarbeta med intressentgrupper. Hållbar betyder för oss att vi hjälper våra kunder att bygga en hållbar framgång en affärsverksamhet som är byggd korrekt och på en hållbar grund. 3 PwC Företagsansvarsrapport 2012

4 Interaktion med intressentgrupper Vi samarbetade aktivt med intressentgrupper under den gångna räkenskapsperioden. Vi arrangerade över 200 evenemang för kunder, samarbetspartners, personal och media. Företagsansvarsteman syntes starkt i utbildningarna och evenemangen som arrangerades av våra företagsansvarstjänster. Företagsansvarsbarometern, som publicerades våren 2011, har ofta tagits upp i media och den är en av de PwC Finlands publikationer som fått mest utrymme i media. Med hjälp av barometern har vi även hjälpt många av våra kunder att utveckla sitt företagsansvar. Under räkenskapsperioden deltog vil i Finnish Business & Society rf:s verksamhet och fortsatte att sitta med i arbetsgruppen som bedömer tävlingen om ansvarsrapportering. Som en del av tävlingen arrangerade våra experter inom företagsansvar en möjlighet för fem högskolestuderande att välja den bästa ansvarsrapporten. Samtidigt fick vi möjligheten att höra hur studerande ser på det aktuella läget för företagsansvar och rapportering. Dessutom presenterade de sina förväntningar på företagsansvarsrapportering. Vi fortsatte att samarbeta med det finländska företagsledargemenskapet Yllätetään yhteiskunta ( Vi överraskar samhället ) som träffas regelbundet för att främja pågående och att utveckla nya företagsansvarsprojekt. Under räkenskapsperioden 2012 fungerade vi även som samarbetspartner till hockey- VM, som till storleken sett var ett unikt evenemang i Finland och erbjöd oss en möjlighet att stödja våra kundrelationer. Interaktion med vår personal fortsatte genom samtal, personalenkäter och ett elektroniskt diskussionsforum. Forumet har visat sig vara ett sätt för personalen att ta upp svåra eller känsliga frågor förknippade med exempelvis ersättningar eller jämställdhet. Genom forumet har vi fått många betydelsefulla praktiska utvecklingsförslag varav en del har behandlats i ledningsgruppen. 4 PwC Företagsansvarsrapport 2012

5 Kundtillfredsställelse Vid flera sammanhang under räkenskapsperioden betonade vi vikten av att lyssna på kunder och att skapa mervärde. Vi arrangerade bl.a. ett evenemang om kundservice för hela personalen, där vi tog upp temat PwC Experience: vårt sätt att möta varandra och våra kunder. I den årliga kundtillfredsställelseundersökningen nådde vi vårt mål för hur nöjda kunderna är på det stora hela. Resultatet var 8,3 på en skala från 0 till 10. Vi nådde vårt mål även för hur villiga kunderna är att rekommendera oss (NPS = Net Promoter Score): NPS var 47,7 procent medan vårt mål var 40 procent. Vi frågade efter feedback av drygt kunder. Svarsprocenten för vår elektroniska undersökning var 40. Vårt mål för de följande fyra åren är att höja ribban ännu mer genom att sätta upp målet för hur nöjda kunderna är på det stora hela till 9 och för NPS-procenten till över PwC Företagsansvarsrapport 2012

6 PwC gör gott Under räkenskapsperioden arrangerade vi flera jippon under temat PwC gör gott. Temat togs upp även i personalevenemang såsom på julfesten och på sommarfesten. Hösten 2011 satte vi ihop projektgrupper som själva fick välja aktivitet och välgörenhetsobjekt. Grupperna besökte till exempel funktionshindrade vid Lyhty ry och äldre på Dals sjukhus. I aktiviteterna ingick även utlåning av motionsutrustning som startades i Matinlahden koulu i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund, inredning av ett mötesrum för de bostadslösas förbund Vailla vakinaista asuntoa ry samt leverans av utrustning till Helsingfors djurskyddsförening. PwC gör gott-projekten fick mycket positiv respons från personalen, och tanken är att arrangera motsvarande aktiviteter även i fortsättningen. PwC har redan under flera år donerat julpengar till ett välgörenhetsobjekt som personalen röstar fram. Mottagaren av julpengarna 2011 röstades fram bland dem som kom vidare bland kandidaterna i PwC:s tävling Öppen rapport. Donationerna gick till föreningen för småfamiljer, Pienperheyhdistys, och till Autism- och Aspergerförbundet. Läs mer om den årliga tävlingen Öppen rapport, som är riktad till föreningar och stiftelser, på vår webbplats (www.pwc.fi/ar). Perjantai Vanha Ylioppilastalo Ovet aukeavat kello 18.00, gaalaillallinen tarjoillaan kello PwC Esiintymässä Företagsansvarsrapport tulevaisuuden 2012 Mannerheimintie 3 tähdet Sibelius-Akatemiasta. Helsinki Tilaisuus päättyy kello

7 750 proffs Inom personalledningen fokuserade vi på coachande interaktion, öppenhet, försäljnings- och kundrelationsträning, arbetsvälmående och intensifiering av det nordiska samarbetet. Under räkenskapsperioden deltog drygt 70 personer i utbildningen om coachande interaktion. Som en del av utbildningsprogrammet samlade deltagarna feedback på sitt beteende från sina egna team men också från kunderna. Dessutom förnyade vi coachningsutbildningen som gäller över 200 personliga coacher, det vill säga interna coacher. I utbildningen poängteras betydelsen av personligt samspel och ledning av människor. Vi främjade öppenhet genom att publicera en första insynsrapport. I rapporten berättar man mer i detalj om personalfrågor såsom personalstruktur, klassförändringar och ersättningar. Dessutom publicerade vi en slutrapport av jämställdhetsarbetsgruppen som grundades hösten Utifrån slutsatserna i rapporten förverkligas jämställdheten i genomsnitt väl i vårt företag. Under räkenskapsperioden som avslutades i juni 2012 hade vi i genomsnitt 747 (734) anställda. Under räkenskapsperioden rekryterade vi 100 nya fastanställda och 66 praktikanter, det vill säga gesäller, på viss tid. Personalens åldersfördelning Av vår personal var 55 % kvinnor och 45 % män. Anställdas genomsnittsålder var 37,7 år. -30 år 10 % 17 % år 26 % 31 % 50 år - 7 % 9 % Kvinna Man 7 PwC Företagsansvarsrapport 2012

8 Svarsprocenten för den årligen genomförda personalundersökningen (Global People Survey) var 63 i Finland (under föregående räkenskapsperiod 66 procent). Vårt mål är att få samtliga anställda att delta i undersökningen. Undersökningens generalindex (People Engagement Index = PEI) låg för vår del på samma nivå som förra året alltså 64 procent (63 procent) medan vårt mål var 70 procent. Internationellt var PwC-kedjans PEI-medeltal 72 procent. De bästa resultaten fick vi av vårt kundorienterade arbetssätt, kvalitet, genomgång av resultaten från föregående års atmosfärundersökning, spridning av erfarenhetskunskaper samt utmanande arbetsinnehåll. Den största positiva utvecklingen hade skett i uttryckande av åsikter, socialt ansvar, värdegrundsriktig verksamhet och utbildning. Det finns fortfarande saker att förbättra bland annat vad gäller ersättningar och användbarheten av verktyg för informationstillgång. Vi har intensifierat det nordiska samarbetet mellan PwC-bolag med hänsyn till bland annat personalledning, IT och kommunikation. Dessutom arrangerades för första gången ett samnordiskt 36 seats-studentevenemang i Köpenhamn. Under räkenskapsperioden fick vi rekordmånga gesällansökningar till vårt praktikantprogram för studerande. Vi erbjöd fast anställning till 46 av våra 66 praktikanter. Andelen personal som slutat frivilligt var 15,3 % (12,8 %). Global People Survey-resultat och svarsprocent FY2012 FY2011 FY % % % Global People Survey svarsprocent People Engagement Index (PEI) Utbildningstimmar per grade Päivät/henkilö Partner Director Senior Manager Manager Senior Associate/ Senior Consultant Associate/ Consultant Trainee 4,4 6,0 6,2 7,8 6,9 10,4 12,6 8 PwC Företagsansvarsrapport 2012

9 Miljöpåverkan av vår egen verksamhet I fråga om minskning av vår egen miljöpåverkan nådde vi vårt mål för minskning av pappersförbrukning. Pappersförbrukningen minskade med 10 % per person under 2011, och i två år har vår pappersförbrukning minskat med nästan 30 % per person. Vårt mål för nästa år är att fortsätta minska el- och pappersförbrukningen. Elförbrukningen ökade med nästan en femtedel från året innan, vilket delvis berodde på en förbättrad mätprecision och -omfattning av förbrukningen. Utsläppen från flygresor minskade med 5 % från året innan och utsläppen från bilresor med 11 %. Under den pågående räkenskapsperioden 2013 kommer vi att kartlägga möjligheterna till utrymmeseffektivitet och rörligt arbete, vilka även bidrar till att minska vår miljöpåverkan. 9 PwC Företagsansvarsrapport 2012

10 PwC Finlands nyckeltal för affärsverksamhet och företagsansvar Affärsverksamhet FY2012 FY2011 FY2010 Omsättning milj. 97,6 91,4 87,0 Revision milj. 61,9 58,4 57,5 Skatterådgivning milj. 22,3 19,4 18,1 Konsultering och företagstransaktioner milj. 13,4 13,6 11,3 Personalkostnader milj. 63,3 61,2 58,5 Köpta varor och tjänster milj. 30,5 26,4 24,8 Räkenskapsperiodens resultat milj. 2,1 1,8 1,8 Rörelsevinst milj. 2,8 2,5 2,6 Skatt milj. 0,7 0,6 0,8 Hur nöjda kunderna är i det stora hela (0-10) Hur villiga kunderna är att rekommendera oss (NPS) % 47,7 - - Samhällspåverkan Allmännyttiga stöd och sponsorering t Omsättningens fördelning per tjänsteområde 23 % 14 % 63 % Revision Skatterådgivning Konsultering och företagstransaktioner Miljö FY2012 FY2011 FY2010 Koldioxidutsläpp Scope 1 tn CO2e N/A N/A N/A Scope 2: elförbrukning* tn CO2e Scope 3: flygresor tn CO2e Scope 3: bilresor** tn CO2e Scope 3: pappersförbrukning*** tn CO2e Utsläpp sammanlagt tn CO2e Utsläpp sammanlagt per person (i genomsnitt) kg CO2e 1,07 1,18 1,05 Affärsresor Flygkilometrar km Körkilometrar km Energi Energiförbrukning* kwh Materialanvändning Pappersförbrukning* ris Relativ papp.förbr./pers. ris/pers. 10,3 11,5 13,2 * El- och pappersförbrukningen omfattar Helsingforskontoret ** Utsläppskoefficienten för bilresor är uppdaterad i enlighet med den genomsnittliga utsläppskoefficienten i VTT:s beräkningssystem LIPASTO ***Minskningen av utsläpp från pappersförbrukning beror delvis på förändringar av beräkningsprinciperna i WWF:s klimatkalkylator. 10 PwC Företagsansvarsrapport 2012

11 Personal FY2012 FY2011 FY2010 Antalet personalmedarbetare i genomsnitt under räkenskapsperioden pers Antalet personalmedarbetare i slutet av räkenskapsperioden pers Revision pers Skatterådgivning pers Konsultering och företagstransaktioner pers Förvaltning och stödverksamheter pers Andel personer som slutat frivilligt % 15,3 12,8 8,9 Anställningar under räkenskapsperioden (fastanställda) pers Antalet praktikanter under räkenskapsperioden pers Genomsnittligt antal deltidsarbetande under räkenskapsperioden pers Genomsnittligt antal föräldralediga under räkenskapsperioden pers Personer som återvänt till arbetet efter föräldraledighet pers Anställningstiden i genomsnitt år 7,6 7,8 7,5 Diversitet och jämställdhet hos personalen Könsfördelning hos personalen (andel kvinnor) % Styrelsen (K/M) pers 1/6 1/6 0/6 Ledningsgruppen (K/M) pers 0/7 0/7 0/7 Utvidgad ledningsgrupp (K/M) pers 1/11 1/11 1/9 Personalens medelålder år 37,7 38,7 38,2 Personalens tillfredsställelse och välbefinnande på arbetet Global People Survey-svarsprocent % People Engagement Index (PEI) % Sjukfrånvarograd % 2,3 2,4 2,7 Arbetsolyckor antal Utveckling av personalkompetens Utbildningsdagar sammanlagt dagar Utbildningsdagar/person (FTE) dagar 7,2 8,2 6,7 Utbildningskostnader/pers. (FTE) /pers Utbildning som erbjudits av egna experter dagar Antalet nya CGR/CRM/OFR/CIA-revisorer pers Ersättningar till personalen Löner och ersättningar till personalen milj. 51,2 49,6 47,7 Resultatpremier milj. 2,2 2,2 2,3 Utdelningar till aktieägare milj. 1,4 1,4 1,3 Personalantal per tjänsteområde Partner Director Senior Manager Manager 13 % 19 % Personalens könsfördelning per grade Senior Associate/ SeniorConsultant Associate/ Consultant Praktikant 10 % 58 % Man Kvinna Revision Skatterådgivning Konsultering och företagstransaktioner Förvaltning och stödverksamheter 11 PwC Företagsansvarsrapport 2012

12 PricewaterhouseCoopers Oy, PB 1015 (Östersjötorget 2), Helsingfors. Telefon , fax PwC hjälper företag att växa, verka effektivt och rapportera pålitligt. Till din tjänst står i Finland över 750 sakkunniga i olika delar av landet. Vi har åtagit oss att producera tjänster med hög kvalitet inom konsultering av företagsledningen, företagsstrukturering, beskattning, revision och annan kvalitetssäkring. Vår målsättning är att skapa hållbar framgång. Kontakta oss eller läs mer på: PwC verkar i 158 länder genom över sakkunniga medarbetare. PwC är en förkortning som hänvisar till PwC-kedjan och/eller till en eller flera av dess medlemsföretag som alla är självständiga bolag. Mer information:

Tillsammans mot hållbar tillväxt

Tillsammans mot hållbar tillväxt www.pwc.fi/yritysvastuu Tillsammans mot hållbar tillväxt PwC Finlands företagsansvarsrapport 2013 PwC Finlands företagsansvarsrapport 2013 I denna företagsansvarsrapport ger vi en sammanfattning av PwC

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Verksamhetsberättelse

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 PwC Verksamhetsberättelse

Läs mer

FJÄRRVÄRMEBOLAGENS SAMHÄLLSANSVAR

FJÄRRVÄRMEBOLAGENS SAMHÄLLSANSVAR FJÄRRVÄRMEBOLAGENS SAMHÄLLSANSVAR De långsiktiga verksamhetsförutsättningarna tryggas av att företagen tar sitt samhällsansvar 2004 Åbo Energi, år 2003 i korthet Omsättningen 128 milj.euro Rörelsevinsten

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011

www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011 www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011 PricewaterhouseCoopers Oy grundades 1954 och är ett CGR-samfund med finska ägare. Aktieägarna är våra CGR-revisorer och experter på beskattning, företagsstrukturering,

Läs mer

Principer för ansvarsfull verksamhet

Principer för ansvarsfull verksamhet Principer för ansvarsfull verksamhet Innehåll Principer för ansvarsfull verksamhet... 3 Vår framgång bygger på att värdegrunden är starkt integrerad i all vår verksamhet... 4 God förvaltningssed... 5 Vi

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 0 1 2

www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 0 1 2 www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 1 2 Ett snabbporträtt: Veho idag Veho grundades 1939 som distributör för Mercedes-Benz. Namnet Veho är latin och betyder jag transporterar.

Läs mer

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com Användarvänlighet undersökning www.webstatusrnational.com www.jesper.nu Jesper.nu 9. december 2008 Om undersökningen Undersökningen börjar med en pop-up på www.jesper.nu och är genomförd med en teknologi

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

nordnet citizenship GRI-index

nordnet citizenship GRI-index nordnet citizenship GRI-index GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 06

PERSONALBERÄTTELSE 06 PERSONALBERÄTTELSE 06 INNEHÅLL PERSONALEN s. 3 Personalen i korthet s. 3 Personalmål s. 4 Personalstruktur Fast anställda med månadslön Deltidsanställda Visstidsanställda med månadslön Timavlönade Avgång

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

2015-02- 18. Kursinnehåll Revenue Management SGF 2015-2016 Fredrik Kocon 20150218

2015-02- 18. Kursinnehåll Revenue Management SGF 2015-2016 Fredrik Kocon 20150218 Kursinnehåll Revenue Management SGF 2015-2016 Fredrik Kocon 20150218 Innehåll Vad lär du dig och kursledare Revenue Management Dag 1. Uppgift dag 1. Dag 2. Uppgifter dag 2. Dag 3. Uppgifter dag 3. Dag

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title Vår vardag: Tunga lyft Trånga utrymmen Tidspressade aktiviter 1 27 March, 2014 Valmet Author / Title Huvudentreprenörens roll med underentreprenörer i flera led Johanna Lindén, Director Scandinavia, Valmet

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

TEHYS FYRA PUNKTER TILL DEN NYA REGERINGEN

TEHYS FYRA PUNKTER TILL DEN NYA REGERINGEN TEHYS FYRA PUNKTER TILL DEN NYA REGERINGEN TEHYS FYRA PUNKTER Har människor tillgång till den vård de behöver? Finns det tillräckligt med sjukskötare i framtiden? Räcker pengarna till? 1. 2. 3. 4. Välfärdssamhällets

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer