Bild 1. IT & Juridik Advokat Jesper Sundström. Affärsadvokaterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild 1. IT & Juridik 2003-02-24. Advokat Jesper Sundström. Affärsadvokaterna"

Transkript

1 Bild 1 IT & Juridik Advokat Jesper Sundström

2 Bild 2 Innehåll Inledning Standardavtal Skyddet för personuppgifter Sekretess & företagshemligheter Integritet

3 Bild 3 Vad är ett standardavtal? Avtal med standardiserade villkor kompletterade med individuellt överenskomna villkor t.ex. kvantitet, leveranstid och pris Avtalsförhållandet är till viss del reglerat av standardiserade villkor (jfr med förhandlade villkor) Ingen klar gräns mellan standardavtal och individuellt upprättade avtal - den yttre formen saknar betydelse Behöver ej vara framtaget av en branschorganisation

4 Bild 4 Varför används standardavtal? Rationaliseringssyfte - effektivitetsvinster Preciserar rättsläget Skräddarsydda branschanpassade regler - praktiska och ändamålsenliga för kontraktstypen Förskjuta riskfördelningen Fallgrop: Fel standardavtal används på fel sätt

5 Bild 5 Fördelar Förenklar avtalsuppgörelser i det enskilda fallet - reducerar transaktionskostnaderna Ökar förutsebarheten Standardavtalen anpassas ofta - jämfört med lagstiftningen - snabbare till nya situationer

6 Bild 6 Nackdelar Riskförskjutning kan överdrivas till den starkare partens fördel, vilket kan vara jämkningsbart i en domstol Viss risk för att standardavtalet tolkas till den starkare partens nackdel Risk för användning av standardavtal som inte passar för avtalstypen Felaktiga tillägg och ändringar kan få oanade konsekvenser Slentrianmässigt bruk av standardavtal kan medföra att parterna inte tillräckligt noggrant tänker igenom olika avtalsfrågor

7 Bild 7 När är det lämpligt att använda ett standardavtal? Om båda parter kan acceptera huvuddelen av standardvillkoren - vilken är annars effektivitetsvinsten? Om standardavtalet har en lämplig struktur som reglerar avtalssituationen - välj rätt standardavtal Ibland kan det vara lämpligt att använda flera olika standardavtal på olika delar av en leverans

8 Bild 8 IT standardavtal Konsult - tjänster IT -tjänster IT -projekt Internetprojekt PROMISE IT -underhåll Varor - system Avtal 90 Allmänna leveransvillkor 91 Drift (outsourcing) IT-Drift Elektroniska tjänster för publika nät Licens EDEL 98 A EDEL 98 I EDEL 98 K ASPI-98 DEPOSITION 2000

9 Bild 9 Avtal 90 Köp av maskinprodukter (hårdvara) och nyttjanderätt till programvara Främst avsett att användas vid leverans av standardprodukter utan någon större systemutveckling Systemleveranser som omfattar flera produkter som skall integreras med varandra Även mindre kundanpassningar kan ingå i leveransen Gränsdragningen mot? Allmänna leveransvillkor 91 (enskilda produkter)? IT-projekt 2000 (huvudsakligen utveckling)

10 Bild 10 It-underhåll Kan avse såväl maskin- som programprodukter Förutsätter särskild specifikation av underhållstjänster som ingår? avhjälpande underhåll (eliminera driftstörningar)? förebyggande underhåll (funktionskontroller, justeringar, rengöring, byte av förslitna delar)? programuppdateringar? telefonrådgivning ( helpdesk )

11 Bild 11 IT-tjänster Revidering av Tjänster 92 Avsett att användas där resultatet inte är direkt mätbart? Projektledning? Rådgivning? Assistans vid upphandling och installation utan samband med leverans av produkter? Förstudier, fristående specifikationsarbeten? IT-utbildningar

12 Bild 12 IT-projekt Leverantören ansvarar för att självständigt utveckla ett IT-system med överenskomna egenskaper Systemet kan bestå av? Hårdvara, teknisk utrustning? Programvara? Arbetsrutiner Gränsdragningen mot Avtal 90

13 Bild 13 Internetprojekt I princip identiskt med IT -Projekt Tar sikte på utveckling av tjänster för? Internet? Intranät? Extranät? Liknande nättjänster

14 Bild 14 IT-Drift Avsett att användas vid? Administration av nätverk? Administration av webbaserade tjänster, t.ex. e-handel? Outsourcing? ASP-tjänster Det har ingen betydelse om kunden, leverantören eller någon utomstående äger anläggningen ifråga Leverantörens ansvar kan avse all drift av en anläggning, men det kan även avse vissa rutiner eller funktioner Avtalet är inte avsett för leverans av produkter

15 Bild 15 Elektroniska tjänster för publika nät Leverans av standardiserad eller likartad tjänst till ett stort antal användare, t.ex. webbhotell Avtalet utgår från tre aktörer: leverantören, uppdragsgivaren och användaren Avtalet reglerar förhållandet mellan leverantören och uppdragsgivaren

16 Bild 16 Källkodsdeposition Stockholms Handelskammare - DEPOSITION 2000 DEPOSIT AB - Depositionsavtal för källkod, m.m.

17 Bild 17 Allmänna avtalsfrågor RAMAVTAL Klar och tydlig beskrivning av vad som skall levereras Låt inte teknikerna bestämma Se till att det hänger ihop Ange i vilken ordning avtal och bilagor gäller Hänvisningar korsreferenser Har jag använt rätt standardavtal??? Tvister texten skall förstås av jurister Tvistlösning lagval Kontroll så att det hänger ihop

18 Bild 18 Felavhjälpning Fallgropar Leverantören ansvarar omfattar ej 3:e partsprodukter Fel = avvikelse från avtalad specifikation Ansvar för fel är normalt begränsat till 1 år fel skall avhjälpas med den skyndsamhet som omständigheterna kräver - uppstår lätt oenighet Separata leveranser

19 Bild 19 Licenser/upphovsrätt Fallgropar: För 3:e partsprogram gäller underleverantörens licensvillkor med leverantören Licenser får inte överlåtas utan samtycke Avsaknad av garantier för immaterialrättsliga fel Det som inte uttryckligen överlåtits genom avtal anses stanna kvar hos upphovsmannen Inskränkningar i rätten att göra ändringar Vad behöver jag egentligen för typ av licens?

20 Bild 20 Ansvarsbegränsningar Fallgropar: Garantier ofta = ansvarsbegränsning (reklamations- och preskriptionsfrister, beloppsbegränsade ansvar samt ansvaret för olika typer av skador) Garantier måste synkroniseras med eventuellt supportåtagande

21 Bild 21 Underhåll/support Fallgropar: Avsaknad av inställelse- och avhjälpandetider Undantag från leverantörens åtagande, t.ex. Avtal 90 Underhåll fel orsakade genom kundens användning av produkter tillsammans med annan utrustning

22 Bild 22 Tvistelösning Domstolsförfarande Förhållandevis billigt (domstolens arbete kostar inget) Långsamt (om målet handläggs vid domstol med hög arbetsbelastning/målet överklagas) Offentligt förfarande - parterna kan bli föremål för negativ publicitet Ingen möjlighet att påverka domstolens sammansättning Skiljeförfarande Dyrt (parterna står för skiljenämndens kostnader) Snabbt Icke offentligt förfarande - parterna undviker negativ publicitet Möjlighet att påverka skiljenämndens sammansättning och få tvisten avgjort av expertis på området

23 Bild 23 Dataskydd Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

24 Bild 24 Vem blir registrerad Alla blir registrerade Varje gång du använder kreditkortet surfar på Internet bokar resor

25 Bild 25 Lagstiftning 95/46/EG Dataskyddsdirektivet 97/66/ EG Skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet Personuppgiftslagen (PUL) Personuppgiftsförordningen

26 Bild 26 Behandling av personuppgifter? Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter. insamling lagring spridning Gäller automatisk behandling t.ex. kundregister Manuella register t.ex. kartotek Privat behandling omfattas inte av direktivet t.ex. privat adressregister

27 Bild 27 Vad gäller? Personuppgifter skall behandlas på ett korrekt och lagligt sätt Samlas in för uttryckligt angivna och berättigade ändamål Personuppgifter skall vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen Personuppgifter skall vara riktiga Medel för att rätta, utplåna eller spärra felaktiga personuppgifter skall tillhandahållas Personuppgifter får inte bevaras längre än nödvändigt Nationella tillsynsmyndigheter

28 Bild 28 När är behandling av personuppgifter tillåten? Den registrerade har lämnat sitt samtycke Behandling nödvändig för att fullgöra avtal Krävs i lag Nödvändig för att skydda den registrerades vitala intressen Arbetsuppgift an allmänt intresse eller myndighetsutövning skall kunna utföras Tillgodose ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige (intresseavvägning)

29 Bild 29 Känsliga personuppgifter Uppgifter om Ras eller etniskt ursprung Politiska åsikter Religiös eller filosofisk övertygelse Medlemskap i fackförening Hälsa eller sexuell läggning Får som huvudregel inte behandlas utan Uttryckligt samtycke Inom arbetsrätten Vitala intressen Rättsliga anspråk Ideella organisationer Hälso- och sjukvård Forskning

30 Bild 30 Vem ansvarar? Personuppgiftsansvarig Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

31 Bild 31 Anmälningsplikt? Huvudregel Alla behandlingar skall anmälas till Datainspektionen Omfattande undantag t.ex. Personuppgiftsombud utsetts Anknytning t.ex. medlemskap, anställning eller kundförhållande Hälso- och sjukvård Advokatverksamhet Löpande text Lag Samtycke från den registrerade Löneadministration Branschöverenskommelse

32 Bild 32 Den registrerades rättigheter Information om all slags behandling av personuppgifter om sig själv Information vid insamling Personuppgiftsansvariges identitet Ändamål med behandling Information om eventuella mottagare Undantag oproportionerlig arbetsinsats Tillgång till sina personuppgifter Besked om behandling utförs Kopia av uppgifterna Rätt att få uppgifter rättade eller utplånade

33 Bild 33 Marknadsföring Rätt att motsätta sig direktadresserad reklam

34 Bild 34 Kartläggning Hur ser det ut idag? Gör en inventering Vilka register/databaser finns? Vilka uppgifter behandlas? Finns det några undantag? Vem ansvarar? Vilka regler gäller?

35 Bild 35 Vad behöver göras? Finns förteckning över de behandlingar som utförs? Har ändamålen bestämts? Vilka personuppgifter samlas in och behandlas? Krävs samtycke? Hur hanteras informationskravet? Lämnas uppgifterna ut till tredje man? Vem har tillgång till uppgifterna? Finns regler om arkivering och gallring? Finns rutiner för rättelse av felaktiga uppgifter? Hur garanteras säkerheten Anlitas utomstående medhjälpare?

36 Bild 36 Handlingsplan Hur skall verksamheten PuL-säkras? När skall det göras? Vem skall göra det? Vem ansvarar för vad?

37 Bild 37 Säkerhet Syfte Skydda den personliga integriteten Ansvar den personuppgiftsansvarige

38 Bild 38 Organisation Säkerhetspolicy särskilt om känsliga uppgifter behandlas Kontroll, rutiner för rapportering och uppföljning

39 Bild 39 Att tänka på Kartlägga hotbilden Sätta mätbara mål för säkerhet Fastställa policy för säkerhet Skapa en fungerande organisation för säkerhet Skaffa den utrustning som behövs och använda den rätt Upprätta regler och rutiner Informera och utbilda kontinuerligt Följa upp att regler och rutiner efterlevs och respekteras Testa säkerheten regelbundet

40 Bild 40 Sekretessavtal med anställda och externa parter Anställda (ensidigt) Lojalitetsplikt Lagen om skydd för företagshemligheter information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Externa parter (ofta ömsesidighet) Lojalitetsplikt i avtalsförhållandet Lagen om skydd för företagshemligheter

41 Bild 41 Lagen om skydd för företagshemligheter Straffrättslig sanktion (fängelse högst två år) Civilrättslig sanktion (skadestånd - obegränsat)

42 Bild 42 Sekretessavtal/sekretessförbindelse Tydliggör för arbetstagaren och extern part Förstärker det lagstadgade skyddet Möjlighet att koppla till vite Snabbt avgörande (skiljeförfarande) Omfattar även personal

43 Bild 43 Sekretessförbindelse Definiera det sekretesskyddade området Ange tillåtet användningsområde Sanktion (ex vite) Personal

44 Bild 44 Skydd för personlig integritet i arbetslivet Grundlagsskydd PuL Brottsbalken Kollektivavtal

45 Bild 45 Straffrättsliga begränsningar Brytande av post- och telehemlighet Intrång i förvar Dataintrång

46 Bild 46 Kontroll Arbetsgivaren har rätt att bestämma över användning av teknisk utrustning Viss privat användning anses tillåten utan speciellt avtal Utfärda riktlinjer Upprätta policy för användning Inhämta samtycke till att övervakning sker

47 Bild 47 Nytt lagförslag Lag om skydd för personlig integritet i arbetslivet (LIA) Har ännu inte lett till lagstiftning Stärker integritetsskyddet Samtycke till att ta del av privat data skall vara möjligt

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:3 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Hur samlas uppgifterna in?...5...5 Hur lagras uppgifterna?...6...6

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2003:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Allmänt om personuppgiftslagen (1998:204)...4

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Personuppgiftslagen

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

INTEGRITET & ÖVERVAKNING

INTEGRITET & ÖVERVAKNING Ekonomihögskolan VT 2009 Institutionen för handelsrätt HARM02 Magisterkurs i handelsrätt INTEGRITET & ÖVERVAKNING En analys av svenska Datainspektionens uttalanden om GPSövervakning på arbetsplatsen, samt

Läs mer

Orosmoln över tjänsteavtal

Orosmoln över tjänsteavtal s UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Orosmoln över tjänsteavtal En avtalsanalys inom molntjänster Datum: 2012-01-19 Kandidatuppsats HT 2011 Författare: Anna-Karin Andersen

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET

EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET Till Sveriges advokatsamfunds styrelse Genom beslut den 3 december 2010 uppdrog Advokatsamfundets styrelse åt presidiet att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå EUs nya personuppgiftslagstiftning Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 2 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer