Delårsrapport januari mars 2007 för Eastpoint AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2007 för Eastpoint AB (publ)"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2007 för Eastpoint AB (publ) Internetmarknadsföringen ökade omsättningen med 437% och hela koncernen med 122% Omsättningen ökade med 122% till 30,6 MSEK (13,8 MSEK) Rörelseresultatet uppgick till 3,9 MSEK (2,6 MSEK) Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 MSEK (1,7 MSEK) Resultat per aktie uppgick till 0,0024 Kr Mål för helåret 2007 Omsättning 180 MSEK Rörelseresultat 15% VD Eric Forsner kommenterar: - Eastpoint AB (publ) har under det första kvartalet 2007 fortsatt den snabba tillväxten. Antalet kunder ökade från till Omsättningen ökade till 30,6 MSEK (13,8, MSEK), en ökning med 122 procent. Rörelseresultatet blev 3,9 MSEK (2,6 MSEK). Tillväxten består av lika stora delar företagsförvärv och organisk tillväxt. - Bäst gick dotterbolaget Getupdated med inriktning på Internetmarknadsföring. Där ökade omsättningen med 437 procent jämfört med kvartal ; 12,8 MSEK (2,4 MSEK). Cirka 70 procent av ökningen är organisk och 30 procent förvärv. Rörelseresultatet uppgick till 31 procent. Marginalerna har ökat genom att Getupdateds bannernätverk haft en kraftig ökning av egna Publishers. Säljorganisationerna för Getupdated i Miami och London blev färdiga under slutet av första kvartalet 2007 och de första affärerna slutfördes. Vi har konstaterat att marginalerna på dessa marknader är högre än i Sverige. Affiliator är översatt till engelska och färdigt för utrullning i USA och England. - Crystones verksamhet i Norge uppvisar ett negativt resultat för kvartalet med 0,3 MSEK. Genom de åtgärder som vidtagits; reducering av antalet kontor, konsulter och personal räknar vi med att nå lönsamhet kvartal

2 Eastpoint AB (publ) Eastpoint AB (publ) affärsidé är att utveckla, förvalta och förädla bolag och verksamheter som är inriktade på Internet. Verksamheten drivs i helägda dotterbolag med tydliga varumärken. Deras mission är att hjälpa företag att utveckla sin affärsverksamhet på webben. Dotterbolagen har kontor i Sverige, Norge, England samt USA och har även kunder i andra länder. All verksamhet samlas i följande tre bolag/varumärken: - Addmind är IT-konsulter inriktade på intranät, webb, portaler, e-handel samt dokumenthantering. - Crystone är ett hosting-företag med Sveriges största webbhotell. - Getupdated är inriktat på Internet-marknadsföring och jobbar främst med sökordsmarknadsföring och bannernätverk. Likvida medel Likvida medel uppgick per den 31 mars till 2,6 MSEK (0,6 MSEK). Kassaflöde För första kvartalet 2007 uppgick kassaflödet till 1,5 MSEK (-0,1 MSEK). Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2007 till 110 MSEK (6,3 MSEK), motsvarande 0,10 öre per aktie. Medarbetare Koncernen har per den 31 mars anställda varav 3 är anställda i moderbolaget Eastpoint AB (publ). Investeringar Investeringar i inventarier/maskiner uppgick för första kvartalet 2007 till 1,3 MSEK. Moderbolag Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2007 till 240 MSEK (2,1 MSEK). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under det första kvartalet 2007 till 1,4 MSEK (4,2 MSEK). Resultat efter finansnetto uppgick till 1,1 MSEK (-1,9 MSEK). Under första kvartalet 2007 har Eastpoint AB (publ) förvärvat Affiliator AB, MediaAnalys Trisodium AB, AB Många Idéer Gruppen MIG, Ryce Holding AB och Svenska Hostingbolaget för Internet- Servertjänster AB med varumärket Neno. Avsiktsförklaring om förvärv har tecknats med franska bolaget OptiWORDs. Samtliga förvärv avser 100% av aktierna i de aktuella bolagen utom MediaAnalys AB där Eastpoint AB (publ) äger 51% av aktierna. Utveckling och framtidsutsikter 2007 Den snabba tillväxten bedöms fortsätta samtidigt som lönsamheten förbättras. Den organiska etableringen av Getupdated i USA och England förväntas bidra med betydande volymer och god lönsamhet. Konsolideringen i Crystone bedöms leda till ökad lönsamhet och reducerade kostnader för integrerig av nya förvärv.

3 Ekonomisk information 2007 Årsstämma hålls den 23 april Delårsrapporter enligt följande: - Delårsrapport april - juni: 29 augusti Delårsrapport juli - september: 15 november Delårsrapport oktober - december: 4 februari 2008 Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet International Financial Reporting Standards, IFRS. Granskning Revisor Ulf Hartell Borgstrand, RanbyBjörklund Revisorer, har översiktligt granskat denna rapport.

4 Underskrifter Årsta den 21 april 2007 Eastpoint AB (publ), Org nr: Styrelsen Mattias Kaneteg Anders Varveus Peter Persson, ordf. Eric Forsner, VD Åke Eriksson Johan Kadar För mer information vänligen kontakta: Verkställande direktör Eric Forsner, telefon , Styrelseordförande Peter Persson, telefon ,

5 Koncernresultaträkningar KONCERNEN jan-mars jan-mars jan-dec MSEK Nettoomsättning 30,6 13,8 68,1 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 1,0 Summa omsättning 30,7 13,9 69,1 Övriga externa kostnader -14,2-5,5-37,8 Personalkostnader -12,2-5,5-31,7 Avskrivningar materiella o immateriella tillgångar -0,4-0,3 0,7 Summa rörelsens kostnader -26,8-11,3-68,8 Rörelseresultat 3,9 2,6-1,2 Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,6 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,5-0,2-1 Resultat efter finansiella poster 3,4 2,4-1,6 Minioritetens andel i årets resultat -0,1 Uppskjuten skatt Skatt på Årets resultat -1,0-0,7 0,1 Periodens resultat 2,3 1,7-1,5

6 Balansräkningar TILLGÅNGAR (MSEK) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 139,1 25,6 65,7 Materiella anläggningstillgångar 5,5 1,7 4,2 Finansiella anläggningstillgångar 1,4 0 0,1 Summa anläggningstillgångar 146,0 27,3 70,0 Omsättningstillgångar Kundfordringar 23,7 16,2 15,3 Övriga fordringar 11,2 1,2 8,1 Likvida medel 2,6 0,6 1,1 Summa omsättningstillgångar 37, ,5 SUMMA TILLGÅNGAR 183,5 45,3 94,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 110,5 6,3 35,7 Summa Eget kapital 110,5 6,3 35,7 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 0,7 0,4 0,3 Skulder Långfristiga skulder 14,5 10,7 10,6 Kortfristiga skulder 57,8 27,9 47,9 Summa skulder 72,3 38,6 58,5 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 183,5 45,3 94,5

7 Förändring i eget kapital i koncernen Aktie- Bundet Tillskjutet Potentiellt Summa eget kapital kapital kapital utdelningsbart kapital kapital Ingående balans per 1 januari Nyemission och apportemission Förskjutning mellan bundet och fritt Justering omvänt förvärv Omräkningsdifferens Periodens resultat Utgående balans per 31 mars Kassaflödesanalyser för koncernen MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 3,4 2,5-1,6 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. 0,5 0 0 Betald skatt -1-0,7 0,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 2,9 1,8-1,5 Förändringar i rörelsekapital -1,7 3,5 8,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,2 5,3 6,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,4-8,6-31,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,7 3,2 25,8 Årets kassaflöde 1,5-0,1 0,5 Likvida medel vid årets början 1,1 0,7 0,7 Likvida medel vid årets slut ( inkl korta placeringar) 2,6 0,6 1,2

8 Rörelsedrivande dotterbolag Nedan följer en kort sammanfattning av dotterbolagen och deras verksamheter. Omsättning och rörelseresultat anges i MSEK. Getupdated Internet Marketing är en Internetmarknadsföringsbyrå med fokus på sökordsmarknadsföring. Sökordsmarknadsföring består av två delar: SEO (Search Engine Optimizing) och Google Adwords (sponsrade länkar). Getupdated arbetar också med försäljning av banners via eget bannernätverk samt affiliatemarknadsföring. Getupdated är ett av tre bolag i Sverige som är registrerade som Google Adwords Qualified Company. I december 2006 blev en av Getupdateds medarbetare världsmästare i sökmotoroptimering. Under 2007 anordnar Getupdated en världsomspännande SEO -tävling, se vidare Några av kunderna är Bet365, Birka Cruises, Carl Lamm, Svenska Spel, Securitas, Unibet och Viking Line. Getupdated Q Omsättning 12,7 Rörelseres 3,1 Antal 70 anställda Affärsidé Getupdated ska maximera kundernas ROI inom Internetmarknadsföring. Detta görs via sökmotorer och via eget bannernätverk. Vision Getupdated skall vara det självklara valet för både stora och små kunder i Europa som önskar maximera ROI i Internetmarknadsföringen. Avser all hostingverksamhet Crystone Q Omsättning 9,8 Rörelseres 0,8 Antal 37 anställda Crystone är Sveriges största webbhotell som sedan 1997 har hjälpt ett stort antal företag och privatpersoner att synas och verka på webben. Crystone står för kvalitet, säkerhet och professionell support. Tillgängligheten är en av branschens bästa. Crystone har ca kunder i Sverige och kunder i Norge. Några av kunderna är Sveriges Radio, WM-data, Tele2Comviq, BABS paylink, E-kontakt, Lovefilms (tidigare Boxman) och WorldClass. Affärsidé Crystones affärsidé är att vara en heltäckande leverantör inom hosting. Crystone erbjuder allt från billigt webbhotell för små företag och privatpersoner till co-locations och dedikerade servrar för större verksamheter. Vision Crystone ska vara det bästa webbhotellet i Sverige med störst andel nöjda kunder på marknaden. Crystone ska vara drivande på marknaden i viktiga frågor kring utveckling, säkerhet, domänregistrering, m m.

9 Addmind IT-lösningar med Internetfokus Addmind är specialister inom Internetteknik, integration och systemutveckling. Addmind består av två olika verksamhetsområden: Addmind IT-Solutions tillhandahåller IT-lösningar, integration och verksamhetsanpassade intranät, webbar och portaler åt större kunder som VPC, Poolia, Vattenfall. Intrum Justitia, Swedbank och Tele2. Addmind Small Business tillhandahåller design och egenutvecklade paketerade lösningar för webbplatser, e-handel och Flash till mindre företag och organisationer. Addmind är Microsoft Gold Certified Partner, EpiServer Solution partner samt RedDot Premium Partner. År 2005 utsågs Addmind till European Partner of the year av RedDot. Affärsidé Verksamhetsanpassade lösningar för stora och små företag avseende intranät, webb och portaler med Internet som användarvänlig plattform. Vision Visionen är att vara en av de marknadsledande leverantörerna av intranät, webb och portaler i Sverige och en stark aktör på utvalda marknader i Europa. Vi skall attrahera expertkompetens inom vårt verksamhetsområde och alltid leverera högsta kvalitet. Addmind Q Omsättning 8,2 Rörelseres 1,2 Antal 37 anställda Vi skall leverera de mest kostnadseffektiva, användarvänliga och kommunikationsstrategiska intranäten, portalerna och webbplatserna. Lösningarna ska vara baserade på de bästa standardprodukterna som finns tillgängliga på marknaden alternativt våra egenutvecklade lösningar.

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Kvartal 3 Nettoomsättningen uppgick till 17,3 (9,3) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 (0,8) MSEK Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 47,7 39,8 148,1 EBITDA, MSEK 6,6 3,0 1,3 EBITDA, marginal 13,9% 7,5% 0,9% Rörelseresultat 5,4

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) 1 Sidfot Gradvis ökande försäljning och kraftiga kostnadsminskningar förbättrar resultatet Fjärde kvartalet 2009 Rörelseresultatet, exklusive

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer