Bokslutskommuniké januari december 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké januari december 2006"

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari december 2006 Kraftigt ökad omsättning Omsättningen ökade med 107% till 68,2 MSEK (33,0 MSEK) Resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (2,9 MSEK) Resultat per aktie uppgick till -0,0010 Kr Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (4,2 MSEK) Fjärde kvartalet Omsättningen ökade med 33% till 23,1 MSEK (17,4 MSEK) Resultat efter skatt uppgick till -2,7 MSEK (1,3 MSEK) Resultat per aktie uppgick till -0,0025 kronor Rörelseresultatet uppgick till -4,1 MSEK (2,6 MSEK) VD Eric Forsner kommenterar: - Eastpoint AB (publ) har under 2006 framgångsrikt genomfört sin förvärvs- och tillväxtsstrategi. Antalet kunder ökade från till totalt , varav kommer från verksamheten i Norge som startade den 1 mars procent av kunderna är företag. - Som ett resultat av detta ökade omsättningen under 2006 till 68,2 miljoner (33,0 miljoner), en ökning med 107 procent. Det är glädjande att tillväxten till lika stora delar består av företagsförvärv och organisk tillväxt. Den organiska tillväxten har möjliggjorts genom framgångsrik korsförsäljning mellan bolagen. 70 procent av koncernens omsättning utgörs av repetitiva avtalstjänster. - Verksamheterna har omstrukturerats och renodlats till tre självständiga bolag/varumärken Getupdated AB, Crystone AB samt Addmind IT-solutions AB. - Den 1 oktober 2006 såldes omvärldsbevakningsverksamheten. I samband med detta avskrevs patent och övriga immateriella rättigheter med 1,4 MSEK, vilket påverkade koncernens resultat negativt. Det negativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet medförde att det blev ett negativt resultat för helåret. Kassaflödet för helåret var dock positivt. - Den 31 oktober 2006 avyttrades ett dotterbolag, som varit vilande sedan 2004 och som tidigare bedrev omvärldsbevakning. Försäljningsbeloppet på 3,7 MSEK har inte påverkat koncernens resultat. - Från och med Q ligger större fokus på ökad kostnadseffektivitet. Detta exemplifieras av konsolideringen av Crystones serverhallar från fem till en driftsenhet samt lägre säljkostnader i hela koncernen tack vare av dotterbolagens stärkta varumärken. 1

2 Eastpoint AB Eastpoint ABs affärsidé är att utveckla, förvalta och förädla bolag och verksamheter som är inriktade på Internet. Verksamheten drivs i helägda dotterbolag med tydliga varumärken. Deras mission är att hjälpa företag att utveckla sin affärsverksamhet på webben. Dotterbolagen har kontor i Sverige och Norge, men har även kunder i andra länder i Europa. All verksamhet samlas i följande tre bolag/varumärken: - Getupdated är inriktat på Internet-marknadsföring och jobbar främst med sökordsmarknadsföring och bannernätverk. - Addmind är IT-konsulter inriktade på intranät, webb, portaler, e-handel samt dokumenthantering. - Crystone är ett hosting-företag med Sveriges största webbhotell. Eastpoint AB noteras på NGM Equity genom ett s.k. omvänt förvärv av Getupdated AB Fram till den 10 juli 2006 bedrev Getupdated Sweden AB Internet-baserad omvärldsbevakning. På en extra bolagsstämma den 11 juli 2006 beslutades att förvärva samtliga aktier i Eastpoint AB genom en apportemission, vilket också innebar att Getupdated Sweden AB namnändrades till Eastpoint AB. Genom apportemissionen erhöll ägarna av Eastpoint AB 90 procent av det sammanslagna bolaget. Getupdated AB:s aktieägare erhöll 10 procent av kapital och röster i det nya bolaget. Likvida medel Likvida medel uppgick per den 31 december till 1,7 MSEK (0,7 MSEK). Årets kassaflöde För 2006 uppgick kassaflödet till 1,0 MSEK. Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december till 36,2 MSEK, motsvarande 3,3 öre per aktie. Medarbetare Koncernen har per den 31 december 103 anställda varav 5 är anställda i moderbolaget Eastpoint AB (publ). Investeringar Investeringar i inventarier uppgick för helåret till 2,6 MSEK och investeringar i immateriella tillgångar (förvärv av dotterbolag) 28,4 MSEK. Moderbolag Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2006 till 170,1 MSEK. Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under året till 2,1 MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 1,7 MSEK. Under året har Eastpoint AB (publ) förvärvat Scandic Hosting Group AB, Enterweb AS, Eastpoint AB (publ), tidigare Getupdated AB (publ) samt Addmind IT-solutions AB. Utveckling och framtidsutsikter 2007 Den snabba tillväxten bedöms fortsätta samtidigt som lönsamheten förbättras. Ytterligare tjänster tillkommer för att de rörelsedrivande bolagen sammantaget ska kunna tillgodose kundernas totala behov av att verka och göra bra affärer på Internet. 2

3 Ekonomisk information 2007 Årsredovisning publiceras på den 28 mars Årsstämma hålls den 12 april Delårsrapporter enligt följande: - Delårsrapport januari - mars: 8 maj Delårsrapport april - juni: 29 augusti Delårsrapport juli - september: 15 november Delårsrapport oktober - december: 4 februari 2008 Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet International Financial Reporting Standards, IFRS. Underskrifter Årsta den 24 januari 2007 Eastpoint AB (publ), Org nr: Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. För mer information vänligen kontakta: Verkställande direktör Eric Forsner, telefon , Styrelseordförande Peter Persson, telefon , 3

4 Koncernresultaträkningar KONCERNEN MSEK jan-dec 2006 okt-dec 2006 jan-dec 2005 okt-dec 2005 Nettoomsättning 68,1 23,1 33,0 17,5 Övriga rörelseintäkter 0,1-0,3 0,1 0,1 Summa omsättning 68,2 22,8 33,1 17,6 Övriga externa kostnader -36,7-14,8-16,5-8,5 Personalkostnader -31,7-12,0-11,4-6,2 Avskrivningar materiella o immateriella tillgångar -0,7-0,1-0,4-0,2 Summa rörelsens kostnader -69,1-26,9 4,8 2,7 Rörelseresultat -0,8-4,1 4,8 2,7 Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,9 0,8 0,0 0,0 Räntekostnader och liknande resultatposter -1,3-0,6-0,5-0,3 Resultat efter finansiella poster -1,2-3,8 4,3 2,4 Minioritetens andel i årets resultat -0,2-0,2 Uppskjuten skatt 0,1 0,1-0,3-0,3 Skatt på Årets resultat 1,0-0,8-0,5 Periodens resultat -1,1-2,7 3,0 1,4 4

5 Balansräkningar TILLGÅNGAR (MSEK) 31-dec dec-05 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 65,6 17,4 Materiella anläggningstillgångar 4,2 1,6 Finansiella anläggningstillgångar 3,8 0 Summa anläggningstillgångar 73,6 19 Omsättningstillgångar Kundfordringar 15,3 10,7 Övriga fordringar 3,66 0,9 Likvida medel 1,7 0,7 Summa omsättningstillgångar 20,7 12,3 SUMMA TILLGÅNGAR 94,3 31,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 36,3 4,8 Summa Eget kapital 36,3 4,8 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 0,2 0 Skulder Långfristiga skulder 11,4 7,5 Kortfristiga skulder 46,6 19 Summa skulder 58 26,5 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 94,3 31,3 5

6 Förändring i eget kapital i koncernen Aktie kapital Tillskjutet kapital Fritt eget kapital Eget kapital ,1 1,5 Periodens resultat ,2 Eget kapital Nyemission 0,2 32,1 Justering omvänt förvärv 5,9-5,9 Omräkningsdifferens 0,3 Årets resultat -1,1 Eget Kapital ,2 26,2 3,9 Kassaflödesanalyser för koncernen MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -1,2 4,2 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. 0,2 0,9 Betald skatt 0,1-1,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -0,8 4,1 Förändringar i rörelsekapital 7,2 4,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4 8,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -31,7-16,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26,3 7,5 Årets kassaflöde 1,0-0,1 Likvida medel vid årets början 0,7 0,8 Likvida medel vid årets slut ( inkl korta placeringar) 1,7 0,7 6

7 Rörelsedrivande dotterbolag Nedan följer en kort sammanfattning av dotterbolagen och deras verksamheter. Omsättning och rörelseresultat anges i MSEK. Getupdated Internet Marketing är en internetmarknadsföringsbyrå med fokus på sökordsmarknadsföring. Sökordsmarknadsföring består av två delar SEO: (Search Engine Optimizing) och Google Adwords (sponsrade länkar). Getupdated arbetar också med andra typer av annonsering på Internet och bedriver försäljning av banners via eget bannernätverk. Getupdated är ett av tre bolag i Sverige som är registrerade som Google Adwords Qualified Company. I december 2006 blev en av våra medarbetare världsmästare i sökmotoroptimering. Under 2007 anordnar Getupdated en världsomspännande SEO -tävling, se vidare Några av kunderna är Bet365, Birka Cruises, Carl Lamm, Svenska Spel, Securitas, Unibet och Viking Line. Getupdated 2006 Omsättning 20,9 Res f skatt 2,0 Antal 18 anställda Affärsidé Getupdated ska maximera kundernas ROI inom Internetmarknadsföring. Detta görs via sökmotorer och via eget bannernätverk. Vision Getupdated skall vara det självklara valet för både stora och små kunder i Europa som önskar maximera ROI i Internetmarknadsföringen. Avser all hostingverksamhet Crystone 2006 Omsättning 33,4 Res f skatt 2,0 Antal 43 anställda Crystone är Sveriges största webbhotell som sedan 1997 har hjälpt ett stort antal företag och privatpersoner att synas och verka på webben. Crystone står för kvalitet, säkerhet och professionell support. Tillgängligheten är en av branschens bästa. Crystone har ca kunder i Sverige och kunder i Norge. Några av kunderna är BABS paylink, E-kontakt, Lovefilms (tidigare Boxman) och WorldClass. Affärsidé Crystones affärsidé är att vara en heltäckande leverantör inom hosting. Crystone erbjuder allt från billigt webbhotell för små företag och privatpersoner till co-locations och dedikerade servrar för större verksamheter. Vision Crystone ska vara det bästa webbhotellet i Sverige med störst andel nöjda kunder på marknaden. Crystone ska vara drivande på marknaden i viktiga frågor kring utveckling, säkerhet, domänregistrering, m m. 7

8 Addmind IT-lösningar med Internetfokus Addmind är specialister inom Internetteknik, integration och systemutveckling. Addmind består av två olika verksamhetsområden: Addmind IT-Solutions tillhandahåller IT-lösningar, integration och verksamhetsanpassade intranät, webbar och portaler åt större kunder som Svenska Spel, Poolia, Vattenfall och Intrum Justitia. Addmind Small Business tillhandahåller design och egenutvecklade paketerade lösningar för webbplatser, e-handel och Flash till mindre företag och organisationer. Addmind är Microsoft Gold Certified Partner, EpiServer Solution partner samt RedDot Premium Partner. År 2005 utsågs Addmind till European Partner of the year av RedDot. Affärsidé Verksamhetsanpassade lösningar för stora och små företag avseende intranät, webb och portaler med Internet som användarvänlig plattform. Vision Visionen är att vara en av de marknadsledande leverantörerna av intranät, webb och portaler i Sverige och en stark aktör på utvalda marknader i Europa. Vi skall attrahera expertkompetens inom vårt verksamhetsområde och alltid leverera högsta kvalitet. Addmind 2006 Q4 Omsättning 6,7 Res f skatt 0,3 Antal 35 anställda Vi skall leverera de mest kostnadseffektiva, användarvänliga och kommunikationsstrategiska intranätern, portalerna och webbplatserna. Lösningarna ska vara baserade på de bästa standardprodukterna som finns tillgängliga på marknaden alternativt våra egenutvecklade lösningar. 8

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Kvartal 3 Nettoomsättningen uppgick till 17,3 (9,3) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 (0,8) MSEK Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 «

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 « Bokslutskommuniké PHONERA AB (publ.)» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under «Helår Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Fokus ger fortsatt stark tillväxt Delårsrapport januari - mars 2014 Fokus ger fortsatt stark tillväxt Nyckeltal januari mars 2014 Omsättning 26,4 (16,0) MKR Rörelsemarginal 9,5 (1,4) procent Rörelseresultat 2,5 (0,2) MKR Kassaflöde 5,1

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 47,7 39,8 148,1 EBITDA, MSEK 6,6 3,0 1,3 EBITDA, marginal 13,9% 7,5% 0,9% Rörelseresultat 5,4

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer