Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7"

Transkript

1 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7 Hästveda Ballingslöv Farstorp 1

2 1. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 1.1 Ansvarsområden Område 7 i Hästveda har förskola, förskoleklass, grundskola 1-9, fritidshem, samt dagbarnvårdare. I Farstorp och Ballingslöv finns förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, samt fritidshem. Organisation I Hästveda finns rektor, med övergripande ansvar för verksamhet och ekonomi och två biträdande rektorer med ansvar för placering av barn i behov av särskilt stöd, förskola, förskoleklass och åk 1-2, respektive ansvar för årskurserna 3-9. I Farstorp och Ballingslöv finns enhetschefer, vilka ansvarar för den löpande verksamheten. På de enskilda enheterna finns organisation med arbetslag. Fn har vi inga arbetslagsledare, men efter utvärdering har enheten för åk 7-9 beslutat att vi från och med nästa år ska utse arbetslagsledare för arbetslagen åk 7, 8 och 9. Större konferenser och planeringskonferenser leds oftast av biträdande rektor. Specialpedagog och speciallärare deltar i gemensamma konferenser, men har även ett eget arbetslag för gemensam planering av övergripande specialpedagogiska insatser och kartläggning av behov. Elevhälsoorganisationen har förstärkts Vi har förstärkt vår egen elevhälsoorganisation genom att utöka skolsköterskans tjänst från 60% till 75%. Till elevhälsopersonal hör också kurator på 80% och SYV-konsulent på 25%. Antal barn/elever inom olika verksamhetsformer Antal medarbetare inom olika verksamhetsformer och yrkeskategorier Kvalitet 2005 Barnomsorgen Förskola Avdelning Ålder Antal barn Personal Lövkojan Nyckelpigan 1-3 år 13 1 fsk, 1 bsk Humlan 3-5 år 17 2 fsk, 2 outb, 1 kokerska Lyckan Blåsippan 1-4 år 18 2 fsk, 2 bsk 1 outb, 1 kokerska Gulsippan 5 år 13 2 fsk Akutförskolan 4 år 12 2 bsk, 1 outb Gunghästen Hästhoven Sagohästen 1-3 år 15 1 fsk, 2 bsk Gunghästen 1-4 år 18 1 ftp, 3 bsk Vildhästen 5 år 22 3 fsk, 2 bsk, 1 outb, 1 kokerska Gulsippan i Farstorp är på förmiddagarna i skolan mellan kl och samarbetar med skolan. 2

3 Skolbarnsomsorg Avdelning Ålder Antal barn Personal Ballingslövs fh ftp, 1 fsk, 1 fsk/ass Farstorps fh ftp Hästveda fh Regnbågen fsk, 2 bsk Växthuset ftp, 1 fsk, 1 bsk Sköldpaddan fsk, 1bsk Jämställdhet: Alla fritidshemsavdelningarna har en man anställd, utom på Sköldpaddan där det arbetar två män. Dagbarnvårdare: Fyra stycken i Hästveda. Tre har 5 barn inskrivna och en har 7 barn. Grundskolan Vt 2005 Skola/ F Summa klass Hästveda Farstorp Ballingslöv Summa Grundskolan Ht 2005 Skola/ F Summa klass Hästveda Farstorp Ballingslöv Summa

4 Grundskolan Vt 2005 Åk/Pers Lärare Speclärare Elevass Övrigt F-2 5 tjänst 1 tjänst tjänst 3 tjänst 2 1 tjänst sl,hk,sp tjänst 0,65 tjänst 3 F-6 Ba 3,75 tjänst 0,7 tjänst 1,5 50% tj sl,hk,sp F-6 Fa 3,6 tjänst 0,3 tjänst 1,5 50% tj sl,hk,sp 50% tjänst skolvärdinna % tjänst nätverkstekniker. 1 tjänst specialpedagog. 25% tjänst Syo-konsulent 7-9. Grundskolan Ht 2005 Åk/Pers Lärare Speclärare Elevass Övrigt F-2 3,85 tjänst 0,5 tjänst 0, ,5 tjänst 2 tjänst 2 1 tjänst sl,hk,sp tjänst 1 tjänst 0,5 F-6 Ba 3,75 tjänst 0,7 tjänst 1,5 50% tj sl,hk,sp F-6 Fa 3,6 tjänst 0,3 tjänst 0,75 50% tj sl,hk,sp 50 % tjänst skolvärdinna % tjänst nätverkstekniker. 1 tjänst specialpedagog. 25 % tjänst Syo-konsulent

5 1.2 Styrning, ledning och kvalitetsarbete. Tidigare år har vi haft omfattande egna enkätundersökningar, ett system vi lämnat till förmån för Galaxenäterna. Nu har det dessvärre varit problem med detta system, varför svarsfrekvensen från föräldrarna inte blivit av önskad omfattning. För att underlätta deltagande i enkätundersökningen har vi haft kvällsöppet för föräldrarna där vi erbjudit tillgång till datorer och hjälp med programhanteringen. Det var emellertid ingen som utnyttjade erbjudandet. I samverkansgruppen arbetas systematiskt för att förbättra arbetsmiljön. Utvärderingsdagar hålls vid läsårsslut. Fortlöpande uppföljning och utvärdering i olika arbetslag tex elevhälsogruppen. Elevråd och KRAM-gruppen (skolans antimobbningsteam bestående av elever och personal) har regelbundna möten med syfte att öka kvaliteten i skolans arbete. Elevhälsogruppen har möte varje vecka. Utvärdering av arbetet sker varje termin. 1.3 Årets verksamhet 2005 började händelserikt. Måndagen 10/1 skulle vi för första gången ha en gemensam studiedag för all personal i rektorsområdet. Det satte stormen Gudrun stopp för. Istället för bl.a. träna katastrofer fick vi arbeta med Gudrun som ett realistiskt objekt. 10/1 öppnades vår akutförskola för att tillgodose barnomsorgsbehovet i Hästveda. Den kommer att behållas ett bra tag till. Tyvärr fick vi ett antal ovälkomna påhälsningar. Lyckan och Lövkojan hade inbrott i januari där det stals bl.a. mat och kameror. Även Hästveda F-2 har haft två inbrott under året där det stals datorer och skärmar. Satsningen på portfolio fortsatte med en föreläsning i februari med Bodil Jönsson. Flera avdelningar har börjat arbeta med detta under året. Avdelningen Vildhästen fortsatte med sitt samarbete med högstadiet. Nu i höst har barnen haft trä- och metallslöjd tillsammans med 7:or. Där de gjort ritning tillsammans och sedan gemensamt slöjdat fordonet. Projektet avslutades med en vernissage där föräldrar och press var inbjudna. De arbetar även med Språkburkar och har en artikel i facktidningen Vår skola nr Dagbarnvårdarna har haft öppet hus i sin lokal i december som Norra Skåne skrev en artikel om. Inför vårterminen tillsattes en ny bitr. rektor för eleverna år 3-9. Den nya enheten 3-9 skulle fortsätta att svetsas samman och det har vi arbetat med på olika sätt genom gemensamma arbetsgrupper. 5

6 Med hänsyn till underskott i tidigare budgetar, och med framräknade siffror på vikande elevantal inför ht 2005 och framöver, genomfördes vissa nerdragningar och omstruktureringar i verksamheten. De tidigare tre klasserna i åk1-2 och 5-6 slogs samman till att bli två, samtidigt som besparingar genomfördes när det gäller totala antalet tjänster. En ny struktur skapades, vilket innebar att delning av klasserna tillämpades i större omfattning än tidigare. Målsättningen har hela tiden varit att behålla vår kompetenta och duktiga personal, parallellt med att ge våra elever en så bra undervisning som möjligt. En marginell neddragning av specialundervisningen har fått genomföras för att klara verksamheten inom tilldelade resurser. Vår tidigare specialpedagog har under året gått till en ny tjänst. En av våra speciallärare har avlidit, samt några med mindre tjänster har gått i pension och det tar alltid en viss tid innan den nya personalen kommer in i arbetet. Under ht 05 har inte mindre än 21 nya elever flyttat in till Hästveda varav många har varit åk 1-2 och åk 5-6 elever. Flertalet av dessa elever har varit elever i behov av särskilt stöd. Vi har i Hästveda redan sedan tidigare ett antal elever som har koncentrationsoch inlärningsproblem. All förändring skapar oro bland elever, föräldrar och personal vilket gjort att det varit en arbetskrävande hösttermin för personalen. Det har arbetats extra under höstterminen med värdegrundsfrågor, där kuratorn och socialsekreteraren tillsammans med lärarna, lagt upp och genomfört ett omfattande program för våra åk 5-6 elever. Många föräldrar har varit och blivit engagerade i detta arbete där vi nu börjar se tydliga tendenser till förbättringar i relationerna mellan våra elever. Naturdag i Vedema för åk 5-6 inbjudna av Skogssällskapet. Musikteaterskolan i Bjärnum gjorde några uppskattade föreställningar i början av året. Tema om vänskap med utställning och vernissage i biblioteket. Lucia elever från 3: an och 9: an samarbetade. Jultemadag alla elever 3-6 samverkar i olika grupper. Ett antal idrottsdagar med varierande teman samt inbjudna gäster från skolorna i Farstorp och Ballingslöv. Musikskolan i Hässleholm bjöd på uppskattade konserter. Samarbetsprojekt i slöjd med förskolan. 6

7 2. FÖRSKOLEVERKSAMHET 2.1 Ekonomi Mål Kommunalt mål: Tilldelade medel ska inom erhållen ram användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet. Resultat Dragit ned en tjänst med 50% från höstterminen på Lövkojan p.g.a. färre barn. En dagbarnvårdare arbetar på en förskola pga ändrade arbetsförhållanden. Budgeten kommer att hållas. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Verksamheten har anpassats efter antalet barn. Åtgärder för utveckling. Varje förskola ska få större ekonomiskt ansvar. 2.2 Barn, elever och föräldrar Normer och värden Mål Nationella mål: SL 1:2, Lpfö Kommunala mål: Skolplanen s 6 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Vi fortsätter det goda samarbetet med föräldrarna. Föräldrarna blir mer aktivt involverade i barnens förskolevistelse. Resultat Förskolor har arbetat med SÖT-konceptet, samförstånd, ömsesidighet, turtagande. Alla förskolor arbetar kontinuerligt med att utveckla social kompetens, genom samarbetsövningar, lekar, drama. Pedagogerna är goda förebilder för barnen. Samarbetet med föräldrarna har utvecklats under året, bl a genom portfolio. På grund av svårigheter med att ta sig in på Galax-programmet, har endast sex föräldrar svarat. Vi hade skolan öppen en kväll och erbjöd hjälp med att använda programmet. Ingen förälder utnyttjade erbjudandet. Alla som svarat är nöjda eller mycket nöjda. De tycker att förskolan har förändrats till det bättre. 7

8 Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Genom personliga kontakter vet vi att föräldrarna är nöjda. Barngrupperna fungerar väl. Åtgärder för utveckling Öka personaltätheten för att kunna mer med barnen enskilt och i mindre grupper, bla genom att använda Hallengrenpengarna på ett bra sätt Ansvar och inflytande Mål Nationella mål: Sl 4:2, 5:2, Lpfö Kommunala mål: Skolplanen s 7 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Vi fortsätter att utveckla portfoliometoden. Resultat Föräldrasamtalen har blivit mycket bättre med portfolion som underlag. Fler spontana kontakter med föräldrarna som följd av att barnen visar upp sin portfolio för sina föräldrar i förskolan. I Ballingslöv och Farstorp har även förskolebarnens föräldrar möjlighet att vara med i skolans föräldraförening. På grund av svårigheter med att ta sig in på Galax-programmet, har endast sex föräldrar svarat. Vi hade skolan öppen en kväll och erbjöd hjälp med att använda programmet. Ingen förälder utnyttjade erbjudandet. De föräldrar som svarade är nöjda till mycket nöjda. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Genom den positiva respons vi får i kontakter med föräldrarna. Åtgärder för utveckling Vi arbetar med kvalitetsfrågor och kommer att fortsätta med det. 2.3 VERKSAMHET Utveckling och lärande 8

9 Mål Nationella mål: SL 2:3, Lpfö Kommunala mål: Skolplanen s 8 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Vi satsar på språkutvecklingen; TRAS-metoden, språkburkar (se facktidningen Vår Skola nr 6.) Resultat De flesta föräldrarna får den barnomsorgsplats de önskar. Några protesterar när de får lämna sina syskonlediga barn tre timmar varje dag och inte tre längre dagar per vecka. I Ballingslöv och Farstorp har även förskolebarnens föräldrar möjlighet att vara med i skolans föräldraförening. Genom portfolioarbetet blir det även högre kvalitet på utvecklingssamtalen. Samverkan med elever från åk 8-9 i ett teaterprojekt, samt med årskurs 7 i ett gemensamt slöjdprojekt. Båda aktiviteterna har fallit mycket väl ut. På grund av svårigheter med att ta sig in på Galax-programmet, har endast sex föräldrar svarat. Vi hade skolan öppen en kväll och erbjöd hjälp med att använda programmet. Ingen förälder utnyttjade erbjudandet. De som svarade är nöjda till mycket nöjda. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Genom den positiva respons vi får i kontakter med föräldrarna. Åtgärder för utveckling Vi arbetar med kvalitetsfrågor och kommer att fortsätta med det Barn med behov av särskilt stöd Mål Nationella mål: SL 2a:3, 2a:9, Lpfö , Allm råd till 2a:3, 2a:9 Kommunala mål: Skolplanen s 10 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Varje förskola har ett eller flera barn med behov av särskilt stöd. Det är ibland svårt att utforma en verksamhet som är den bästa för samtliga barn. 9

10 Behoven är så olika. Vi samarbetar med föräldrar, fosterföräldrar och olika specialister. Alla ser ju till sitt barns bästa. Biträdande rektorn ansvarar för barn med särskilda behov och ser till att uppföljningar sker. Vi kommer bl.a. Att satsa på arbete med TRAS för att stödja språkutvecklingen ännu mer. Vi har förändrat arbetet med åtgärdsprogram för barnen, där föräldern och hemmet blir än mer aktivt deltagande i de åtgärder som planeras för barnet. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Barnen utvecklas i en positiv riktning och de olika aktörerna är nöjda med samverkan. Åtgärder för utveckling Arbeta med TRAS tidig registrering av språkutveckling. En förskollärare har påbörjat sin utbildning till specialpedagog. Vi har gått ut med information om föräldrautbildning som socialförvaltningen ska genomföra här i Hästveda Samverkan och information Mål Nationella mål: SL 2a:3, Allm råd till 2a:3, Lpfö Kommunala mål: Skolplanen s 7 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat I år har vår samverkan med skola fördjupats ännu mer. När det gäller information till föräldrar så ger några avdelningar ut månadsblad och andra har terminsblad. På grund av svårigheter med att ta sig in på Galax-programmet, har endast sex föräldrar svarat. Vi hade skolan öppen en kväll och erbjöd hjälp med att använda programmet. Ingen förälder utnyttjade erbjudandet. De föräldrar som svarade är nöjda till mycket nöjda. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Barnen utvecklas i en positiv riktning och de olika aktörerna är nöjda med samverkan Åtgärder för utveckling Varje avdelning fortsätter att ha föräldramöte varje termin i någon form. 10

11 2.3.4 Materiella resurser Mål Nationella mål: SL 2a:3, Allm råd till 2a:3 Kommunala mål: Skolplanen s 11 Resultat Bra lokaler. Tillgång till idrottslokaler. Lokalerna kunde utnyttjas bättre om barngrupperna varit mindre. Utemiljön har blivit torftigare p.g.a. bortplockandet av lekredskap, som inte alltid har ersatts. Vi har försökt kompensera genom att förnya lekredskapen i inomhusmiljön. På grund av svårigheter med att ta sig in på Galax-programmet, har endast sex föräldrar svarat. Vi hade skolan öppen en kväll och erbjöd hjälp med att använda programmet. Ingen förälder utnyttjade erbjudandet. De föräldrar som svarade är nöjda till mycket nöjda. Rektors bedömning av måluppfyllelse a) Måluppfyllelse avseende inne- och utemiljö Måluppfyllelsen bedöms vara relativt god. De flesta lokalerna är inte från början byggda för förskoleverksamhet. Vi har bl a placerat en 5-årsgrupp på skolan i Farstorp. Det positiva med en sådan lösning är, att den underlättar samarbetet mellan förskola-skola. Vissa lokaler kräver större personalstyrka. b) Måluppfyllelse avseende läromedel och annan utrustning Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har köpt in digitalkameror som används mycket i verksamheten, för att exempelvis dokumentera verksamheten och barnens utveckling. Vi har köpt in TRAS-material till barnen, för att stimulera deras språkutveckling. Åtgärder för utveckling Se över användandet av utemiljön, efter de nya förutsättningarna. 2.4 MEDARBETARE Analys av gemensamma medarbetarenkäter (Galax) Endast sju medarbetare har svarat på enkäten på grund av problem med Galax. - Ledarskap: Mer feedback från ledningen önskas. 11

12 - Samverkan: Alla är nöjda med samverkan. - Inflytande: Alla är nöjda med delegationen och möjligheterna till inflytande. - Helhetsbedömning: Alla är nöjda med helheten och endast två tycker att det blivit sämre. Åtgärder för utveckling Medarbetarsamtal har genomgåtts under våren. Många påpekar att vi har för lite möjligheter till fortbildning. Därför satsar vi på Mål 3. En del saknar också sin arbetsledare som en mer pedagogisk ledare. Många måsten tar för mycket tid Kompetensutveckling Mål Nationella mål: SL 2a:3, 2:7 Kommunala mål: Skolplanen s Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 All förskolepersonal har deltagit i utbildning i portfoliometoden och konflikthantereing. Resultat Arbete med portfolio har kommit igång på ett bra sätt. Påbörjad utbildning i brandbekämpning och första hjälpen. Två anställda har genomgått den kommunala barnskötarutvecklingen. Alla är nöjda med hur kompetensen tillvaratas och med möjligheterna att höja sin kompetens. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har påbörjat arbete med långsiktig kvalitetsstrategi när det gäller kompetensutveckling. Åtgärder för utveckling Utbildning för förskolepersonal inom TRAS. All personal ägnar sig åt fördjupade diskussioner med utgångspunkt från Skolverkets Kvalitet i förskola. 12

13 Vi kommer under 2006 att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet genom Växtkraft Mål 3. Vi kommer att ansöka om medel för att genomföra den planerade kompetensutvecklingen Särskilt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan Mål Nationella mål: SKOLFS 2003:21 2, SFS 2001:161 Kommunala mål: BUN-beslut , Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Statsbidragen: Behålla personaltätheten när det blir färre barn. Förstärker personalen på avdelningen Vildhästen. Alla arbetslag ska kunna planera 1,5 timmar varje vecka på dagtid. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Med dessa medel har vi kunnat satsa på längre temaarbeten i mindre grupper. Åtgärder för utveckling Översyn och analys av var behoven är störst pågår. 3. SKOLBARNSOMSORG 3.1 Ekonomi Mål Kommunalt mål: Tilldelade medel ska inom erhållen ram användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet. Åtgärder för utveckling (s 17) i Kvalitetsredovisning Resultat Fritidshemmen har begränsade ekonomiska möjligheter att göra studiebesök eller andra externa aktiviteter som t ex att åka till badhuset. Närmiljön utnyttjas så mycket som möjligt för att variera aktiviteterna. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Ekonomin är i balans. Alla som önskar en plats på fritidshem, kan erbjudas detta. 13

14 Åtgärder för utveckling Personalen ska få större ekonomiskt ansvar. 3.2 Barn, elever och föräldrar Normer och värden Mål Nationella mål: SL 1:2, Lpo Kommunala mål: Skolplanen s 6 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Svårt att få föräldrar till föräldramöte på fritidshem. De prioriterar skolans föräldramöten. Personalen arbetar målmedvetet med normer och värden och att utveckla barnens sociala kompetens. Konflikthantering och strategier för att utveckla goda kamratrelationer barnen emellan. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har sett goda resultat av värdegrundsarbetet. Åtgärder för utveckling Det påbörjade arbetet fortsätter Ansvar och inflytande Mål Nationella mål: Sl 2a:3, 4:2, 5:2, Lpo , Allm råd till SL 2a:3 Kommunala mål: Skolplanen s 7 Åtgärder för utveckling enligt kvalitetsredovisning 2004 Resultat Fritidshemmen tränar barnen att ta eget ansvar. Vissa elever får hjälp med läxläsningen. Barnen har stort inflytande på vilka aktiviteter som genomförs. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har skapat en trygg och trivsam miljö på fritidshemmen. Åtgärder för utveckling Det påbörjade arbetet fortsätter. 14

15 3.3 VERKSAMHET Utveckling och lärande Mål Nationella mål: SL 2:3, Allm råd till 2a:3 Kommunala mål: Skolplanen s 8 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Personalen förverkligar många kreativa idéer för att erbjuda barnen en innehållsrik och stimulerande fritidsverksamhet. Verkstäder på måndagar. Roterade stationer. Temaarbeten. Ballingslöv vann ett pris i IFK:s tävling att tillverka en modell av en fotbollsplan. Rektors bedömning av måluppfyllelse Se instruktionsrutan s 7. Måluppfyllelsen bedöms vara god. Verkstäderna är så populära så att även lediga barn har fått tillåtas vara med. Åtgärder för utveckling Vi fortsätter det påbörjade arbetet Barn och elever med behov av särskilt stöd Mål Nationella mål: SL 2a:3, 2a:9, Allm råd till 2a:3 och 2a:9 Kommunala mål: Skolplanen s 10 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Stor vikt läggs vid att arbeta med barnets sociala utveckling. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. De olika aktörerna uppger att de är nöjda med samarbetet. Åtgärder för utveckling 15

16 Fortsätta att utveckla arbetet med barnets sociala utveckling Samverkan och information Mål Nationella mål: SL 2a:3, Allm råd till 2a:3 Kommunala mål: Skolplanen s 7 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Fritidshemmen befinner sig i gränslandet till skolan värld. Även om de är närmare idag så har vi en bit kvar. Samverkan fritidshem-f-2 fungerar bra. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Samverkan mellan fritidshem och F-2 fungerar bra. Åtgärder för utveckling Fortsätta det påbörjade arbetet i F-9-årsperspektivet Materiella resurser Mål Nationella mål: SL 2a:3, Allm råd till 2a:3 Kommunala mål: Skolplanen s 11 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Lokaler används av flera olika verksamheter, vilket ibland medför organisatoriska och pedagogiska problem. Materiel och utrustning har förnyats under året. Utemiljön är förhållandevis bra. Alla fritidshemsavdelningar har tillgång till idrottshall. Rektors bedömning av måluppfyllelse Se instruktionsrutan s 7. a) Måluppfyllelse avseende inne- och utemiljö Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har förnyat materielen i innemiljön och försökt att på bästa sätt kompensera den förändrade utemiljön. b) Måluppfyllelse avseende läromedel och annan utrustning Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har förnyat materielen i innemiljön. Åtgärder för utveckling 16

17 Fortsätta med ett flexibelt utnyttjande av lokalerna, beroende på barngruppernas storlek och behov. 3.4 MEDARBETARE Analys av gemensamma medarbetarenkäter (Galax) Eftersom inte Galaxenkäterna har fungerat så får vi utgå från vad som framkommit vid våra ordinarie utvärderingsdagar: Personalen beklagar att den, pga arbetstiderna, inte har möjlighet att fullt ut deltaga vid områdets gemensamma fortbildningsdagar. Fritidspersonalen måste vara i flera olika verksamheter om de önskar en heltidsanställning, vilket kan upplevas som en stressfaktor. Fritidspersonalen värnar mycket om sin kärnverksamhet. Åtgärder för utveckling Genom Växtkraft MÅL 3 kommer vi att göra en analys av hur vi ska gå vidare Kompetensutveckling Mål Nationella mål: SL 2a:3, 2:7 Kommunala mål: Skolplanen s Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Utbildning i portfoliometodik och konflikthantering. Ballingslöv: Mål 3 Påbörjad utbildning i brandbekämpning och första hjälpen. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har haft riktad utbildning genom MÅL 3. All personal har deltagit i gemensam utbildning om konflikthantering. Åtgärder för utveckling En fritidspedagog kommer att genomgå UGL-kurs under våren. Mål 3 för fritidshemmet i Hästveda. 17

18 4. GRUNDSKOLA (inkl Förskoleklass) 4.1 Ekonomi Mål Kommunalt mål: Tilldelade medel ska inom erhållen ram användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet. Åtgärder för utveckling (s 17) i Kvalitetsredovisning Resultat Vid årets början hade vi alltför stor organisation i förhållande till elevantalet. Redan förra året påbörjades en neddragning av antalet klasser. Denna anpassning av organisationen har fortsatt genom att vi, inför höstterminen, slog samman tre klasser i årskurserna 1-2 och 5-6 till två klasser i vardera åldersgruppen. Sedan detta genomförts har vi fått 21 nya elever under hösten. Detta har lett till stor ökad arbetsbelastning för personalen, som fått betydligt större klasser än vi planerat från början. De ständigt nya omgrupperingarna på grund av inflyttningarna har lett till oro i vissa klasser. De sista veckorna på terminen har vi satt in 1,5 tjänst i personalförstärkningar, en åtgärd som vi bedömer kommer att få pågå även under våren. I dagsläget ser det ekonomiska resultatet ut att bli positivt och vi förväntar oss inget underskott. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har vänt förra årets stora underskott till att årets budget inte kommer att överskridas. Det positiva resultatet har gett utrymme för en välbehövlig upprustning av materiel, läromedel och utrustning. På minussidan har det inneburit en ökad arbetsbelastning för personalen, som fått arbeta med större elevgrupper än planerat. Åtgärder för utveckling Arbetet med att ha budgeten i balans fortsätter. Vi kommer att verka för en fortsatt upprustning och utökning av bra pedagogiska hjälpmedel. Viss förstärkning på personalsidan planeras. 4.2 Barn, elever och föräldrar Normer och värden Mål Nationella mål: SL 1:2, Lpo

19 Kommunala mål: Skolplanen s 6 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Fortsätta att arbeta med att göra eleverna uppmärksamma på språkbruket och deras förhållningssätt mot varandra. Utveckla det påbörjade arbetet mot mobbing och kränkande behandling. Klassrumsmassage i de yngre årskurserna. Fadderverksamhet i åk 6 för 6-åringarna. Planer finns för temadag/vecka för alla skolans elever F-9. Vår kurator planerar starta killgrupper även för eleverna i åk 5-6. Personalen utbildas i konflikthantering. Språkbruk och förhållningssätt, Mobbning, kränkande behandling - Kurator och socialsekreterare, samt lärare har aktivt arbetat med elevgrupperna. Klar förbättring har skett under hösten. - Utbildat personalen i konflikthantering Klassrumsmassage har genomförts Killgrupper och tjejgrupper har genomförts Fadderverksamhet har genomförts Enhetens mål: Alla elever ska känna sig trygga och respekterade i skolan. Elever och personal ska arbeta för att förhindra mobbning eller annan kränkande behandling. Resultat Hästveda Vi har nolltolerans vad gäller okvädningsord och svordomar. Föräldrar informeras om deras barn använder okvädningsord och olämpligt språk. Elevernas språk har tenderat att bli grövre. År 2005 har ett stort antal föräldrasamtal genomförts med syfte att reducera detta. Kurator och socialsekreterare har genomfört värdegrundsövningar med våra elever där många positiva effekter har börjat att skönjas. På klassråd, trivselsamtal, föräldramöten och enskilda samtal pratar och diskuterar man detta. Personalen har samtal med en del föräldrar och elever varje vecka. Vi har utnyttjat kommunens ART- program. Kompis-kompisarna, våra kamratstödjare, har haft en mindre verksamhet detta år. Det kontinuerligt ökande elevantalet i främst åk 1-2 och 5-6 har gjort att nya gruppbildningar ständigt har kommit till stånd under ht. 19

20 Temaperiod är genomförd i åk 3-6 omfattande vänskap där elever reflekterat, tecknat, skrivit dikter mm. Resultatet redovisades på en utställning på biblioteket. KRAM-gruppen bedriver mycket aktiv verksamhet i åk 7-9 med syfte att reducera mobbning. Vi utbildar de äldre eleverna till hälsoinformatörer för sina yngre kamrater: Hälsoinformatörer i åk 7 går till åk 4 och pratar om rökning. Hälsoinformatörer i åk 8 går till åk 5 och pratar om alkohol. Hälsoinformatörer i åk 9 går till åk 6 och pratar om droger. För åk 7 har vi ett livsstilsprojekt som kallas VÅGA, där bland andra fältgrupp, polis, socialförvaltning och skolans egen personal medverkar. För åk 8 har vi genomfört ett tema om droger och i åk 9 har vi arbetat med olika drogförebyggande aktiviteter. För åk 7-9 har vi startat ett sort antirök-projekt, Rökfri DUO, vars syfte är att få elever att aldrig börja röka, alternativt att de som redan börjat röka ska sluta. Mobbningsenkäten Åk 7: Antal elever som uppger sig vara mobbade har minskat från 16% 2004 till 8% Även antalet elever som tror att någon i klassen känner sig mobbad har sjunkit från 74% till 62% Nästan alla elever har besvarat enkäten. Ballingslöv Nolltolerans vad gäller okvädningsord och svordomar. Meddelande om olämpligt språkbruk har skickats hem till föräldrar för diskussion och påskrift. Diskussioner har förts i killgrupper och tjejgrupper i alla klasser, något som vi tycker har gett ett gott resultat. Kompissamtal har genomförts i en klass med gott resultat. Samtal med elever och deras föräldrar har genomförts. Utbildning av kamratstödjare i klass 3-6 har skett under hösten med hjälp av inhyrda föreläsare bekostade av samfonden. Denna åtgärd kan även ses som en temadag mot mobbing. Veckans kompisprojektet ligger på is, verkar inte behövas i nuläget. Klassrumsmassagen är mycket uppskattad. Enkäten visar att eleverna trivs i skolan, att man känner trygghet och har förtroende för de vuxna. Föräldrarnas svar visar att man är av samma uppfattning. Elevernas svar angående mobbing är vi lite tveksamma till, frågornas utformning kan inbjuda till missförstånd på grund av dubbel negation. Farstorp Nolltolerans vad gäller okvädningsord och svordomar. Föräldrarna informeras om deras barn använder okvädningsord och olämpligt språk. År 2005 har vi kunnat notera en klar förbättring vad beträffar språkbruket. Fortlöpande åtgärder är kamratstödjare (frivilliga från åk 5-6). Etiska samtal i klasserna, deras synpunkter förs fram till skolans elevråd. 20

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Klöverskolan Rektor Gunilla Söder Johansson 0224-55650. (Från och med hösten 2006: chef för elevhälsan Britt Wallin 0224-55432) Beskrivning av verksamheten per 15 oktober

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer:

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer: 2014-09-30 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson Telefonnummer: 044-13 40 60 E-postadress: charlotte.knutsson@kristianstad.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007

Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007 Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007 Kvalitetsredovisning för Kullsta förskola 2006/2007. Kort presentation av förskolan. Kullsta förskola ligger i norra delen av centralorten Nynäshamn. Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ...

VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ... 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ...9 PERSONAL...10 RESURSER

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Gullabo skola med tillhörande fritidshem läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Gullabo skola med tillhörande fritidshem läsåret 09/10 Kvalitetsredovisning för Gullabo skola med tillhörande fritidshem läsåret 09/10 1. Inledning Kvalitetsredovisningen för Gullabo skola bygger på de nationella målen i läroplanen samt de lokala målen i arbetsplanen.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 Hanvikens förskolor och skola Kortversion Innehållsförteckning 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR UTVECKLING...

Läs mer

Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan

Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan Innehållsförteckning 1. Inledning och förutsättningar 2. Normer och värden/ det goda mötet 3. Kunskaper, betyg och bedömning 4. Barn i behov av stöd 5.

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola

Kvalitetsredovisning för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola Kvalitetsredovisning 2009 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Bjurtjärns skola Innehåll 1. Inledning 2. Beskrivning av verksamheten 3. Elever 4. Personal 5. Förutsättningar 6. Måluppfyllelse i

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016 KVALITETSRAPPORT Mariaskolans fritidshem Läsåret 2015/2016 1 1. Inledning 1.1 Organisation Mariaskolan leds av en heltidsanställd rektor. Ansvarsområdet omfattar grundskolan årskurs 1-6, förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Vattmyra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Vattmyra

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Kvalitetsarbetet 2014/2015

Kvalitetsarbetet 2014/2015 2015-10-01 BOS/GUN Knåda skola och fritidshem Chris Sommar Kvalitetsarbetet 2014/2015 Grundfakta Antal elever Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Antal lärare Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Elevassistent 8 elever

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Fritidshemmens kvalitetsrapport

Fritidshemmens kvalitetsrapport Fritidshemmens kvalitetsrapport Fritidshem Östra Ljungby Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Skolledarens beskrivning av kvaliteten i verksamheten.... 3 Områdets system och rutiner för kontinuerligt kvalitetsarbete....

Läs mer

Kartläggningsplan för Södertälje

Kartläggningsplan för Södertälje Kartläggningsplan för Södertälje 1 Material för pedagogisk kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga i Södertälje skolor, inkl. kommungemensamma obligatoriska diagnosmaterial År Material Tid Ansvarig

Läs mer

2010-08-11. Kvalitetsredovisning för. Munkedals rektorsområde

2010-08-11. Kvalitetsredovisning för. Munkedals rektorsområde Kvalitetsredovisning för Munkedals rektorsområde 2009 Innehållsförteckning 2. Grundfakta och förutsättningar på enheten såsom; 3 2.1 Styrning och ledning 3 2.2 Personaltäthet, gruppers storlek och sammansättning,

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-10-30 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-09-12 Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer