Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7"

Transkript

1 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7 Hästveda Ballingslöv Farstorp 1

2 1. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 1.1 Ansvarsområden Område 7 i Hästveda har förskola, förskoleklass, grundskola 1-9, fritidshem, samt dagbarnvårdare. I Farstorp och Ballingslöv finns förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, samt fritidshem. Organisation I Hästveda finns rektor, med övergripande ansvar för verksamhet och ekonomi och två biträdande rektorer med ansvar för placering av barn i behov av särskilt stöd, förskola, förskoleklass och åk 1-2, respektive ansvar för årskurserna 3-9. I Farstorp och Ballingslöv finns enhetschefer, vilka ansvarar för den löpande verksamheten. På de enskilda enheterna finns organisation med arbetslag. Fn har vi inga arbetslagsledare, men efter utvärdering har enheten för åk 7-9 beslutat att vi från och med nästa år ska utse arbetslagsledare för arbetslagen åk 7, 8 och 9. Större konferenser och planeringskonferenser leds oftast av biträdande rektor. Specialpedagog och speciallärare deltar i gemensamma konferenser, men har även ett eget arbetslag för gemensam planering av övergripande specialpedagogiska insatser och kartläggning av behov. Elevhälsoorganisationen har förstärkts Vi har förstärkt vår egen elevhälsoorganisation genom att utöka skolsköterskans tjänst från 60% till 75%. Till elevhälsopersonal hör också kurator på 80% och SYV-konsulent på 25%. Antal barn/elever inom olika verksamhetsformer Antal medarbetare inom olika verksamhetsformer och yrkeskategorier Kvalitet 2005 Barnomsorgen Förskola Avdelning Ålder Antal barn Personal Lövkojan Nyckelpigan 1-3 år 13 1 fsk, 1 bsk Humlan 3-5 år 17 2 fsk, 2 outb, 1 kokerska Lyckan Blåsippan 1-4 år 18 2 fsk, 2 bsk 1 outb, 1 kokerska Gulsippan 5 år 13 2 fsk Akutförskolan 4 år 12 2 bsk, 1 outb Gunghästen Hästhoven Sagohästen 1-3 år 15 1 fsk, 2 bsk Gunghästen 1-4 år 18 1 ftp, 3 bsk Vildhästen 5 år 22 3 fsk, 2 bsk, 1 outb, 1 kokerska Gulsippan i Farstorp är på förmiddagarna i skolan mellan kl och samarbetar med skolan. 2

3 Skolbarnsomsorg Avdelning Ålder Antal barn Personal Ballingslövs fh ftp, 1 fsk, 1 fsk/ass Farstorps fh ftp Hästveda fh Regnbågen fsk, 2 bsk Växthuset ftp, 1 fsk, 1 bsk Sköldpaddan fsk, 1bsk Jämställdhet: Alla fritidshemsavdelningarna har en man anställd, utom på Sköldpaddan där det arbetar två män. Dagbarnvårdare: Fyra stycken i Hästveda. Tre har 5 barn inskrivna och en har 7 barn. Grundskolan Vt 2005 Skola/ F Summa klass Hästveda Farstorp Ballingslöv Summa Grundskolan Ht 2005 Skola/ F Summa klass Hästveda Farstorp Ballingslöv Summa

4 Grundskolan Vt 2005 Åk/Pers Lärare Speclärare Elevass Övrigt F-2 5 tjänst 1 tjänst tjänst 3 tjänst 2 1 tjänst sl,hk,sp tjänst 0,65 tjänst 3 F-6 Ba 3,75 tjänst 0,7 tjänst 1,5 50% tj sl,hk,sp F-6 Fa 3,6 tjänst 0,3 tjänst 1,5 50% tj sl,hk,sp 50% tjänst skolvärdinna % tjänst nätverkstekniker. 1 tjänst specialpedagog. 25% tjänst Syo-konsulent 7-9. Grundskolan Ht 2005 Åk/Pers Lärare Speclärare Elevass Övrigt F-2 3,85 tjänst 0,5 tjänst 0, ,5 tjänst 2 tjänst 2 1 tjänst sl,hk,sp tjänst 1 tjänst 0,5 F-6 Ba 3,75 tjänst 0,7 tjänst 1,5 50% tj sl,hk,sp F-6 Fa 3,6 tjänst 0,3 tjänst 0,75 50% tj sl,hk,sp 50 % tjänst skolvärdinna % tjänst nätverkstekniker. 1 tjänst specialpedagog. 25 % tjänst Syo-konsulent

5 1.2 Styrning, ledning och kvalitetsarbete. Tidigare år har vi haft omfattande egna enkätundersökningar, ett system vi lämnat till förmån för Galaxenäterna. Nu har det dessvärre varit problem med detta system, varför svarsfrekvensen från föräldrarna inte blivit av önskad omfattning. För att underlätta deltagande i enkätundersökningen har vi haft kvällsöppet för föräldrarna där vi erbjudit tillgång till datorer och hjälp med programhanteringen. Det var emellertid ingen som utnyttjade erbjudandet. I samverkansgruppen arbetas systematiskt för att förbättra arbetsmiljön. Utvärderingsdagar hålls vid läsårsslut. Fortlöpande uppföljning och utvärdering i olika arbetslag tex elevhälsogruppen. Elevråd och KRAM-gruppen (skolans antimobbningsteam bestående av elever och personal) har regelbundna möten med syfte att öka kvaliteten i skolans arbete. Elevhälsogruppen har möte varje vecka. Utvärdering av arbetet sker varje termin. 1.3 Årets verksamhet 2005 började händelserikt. Måndagen 10/1 skulle vi för första gången ha en gemensam studiedag för all personal i rektorsområdet. Det satte stormen Gudrun stopp för. Istället för bl.a. träna katastrofer fick vi arbeta med Gudrun som ett realistiskt objekt. 10/1 öppnades vår akutförskola för att tillgodose barnomsorgsbehovet i Hästveda. Den kommer att behållas ett bra tag till. Tyvärr fick vi ett antal ovälkomna påhälsningar. Lyckan och Lövkojan hade inbrott i januari där det stals bl.a. mat och kameror. Även Hästveda F-2 har haft två inbrott under året där det stals datorer och skärmar. Satsningen på portfolio fortsatte med en föreläsning i februari med Bodil Jönsson. Flera avdelningar har börjat arbeta med detta under året. Avdelningen Vildhästen fortsatte med sitt samarbete med högstadiet. Nu i höst har barnen haft trä- och metallslöjd tillsammans med 7:or. Där de gjort ritning tillsammans och sedan gemensamt slöjdat fordonet. Projektet avslutades med en vernissage där föräldrar och press var inbjudna. De arbetar även med Språkburkar och har en artikel i facktidningen Vår skola nr Dagbarnvårdarna har haft öppet hus i sin lokal i december som Norra Skåne skrev en artikel om. Inför vårterminen tillsattes en ny bitr. rektor för eleverna år 3-9. Den nya enheten 3-9 skulle fortsätta att svetsas samman och det har vi arbetat med på olika sätt genom gemensamma arbetsgrupper. 5

6 Med hänsyn till underskott i tidigare budgetar, och med framräknade siffror på vikande elevantal inför ht 2005 och framöver, genomfördes vissa nerdragningar och omstruktureringar i verksamheten. De tidigare tre klasserna i åk1-2 och 5-6 slogs samman till att bli två, samtidigt som besparingar genomfördes när det gäller totala antalet tjänster. En ny struktur skapades, vilket innebar att delning av klasserna tillämpades i större omfattning än tidigare. Målsättningen har hela tiden varit att behålla vår kompetenta och duktiga personal, parallellt med att ge våra elever en så bra undervisning som möjligt. En marginell neddragning av specialundervisningen har fått genomföras för att klara verksamheten inom tilldelade resurser. Vår tidigare specialpedagog har under året gått till en ny tjänst. En av våra speciallärare har avlidit, samt några med mindre tjänster har gått i pension och det tar alltid en viss tid innan den nya personalen kommer in i arbetet. Under ht 05 har inte mindre än 21 nya elever flyttat in till Hästveda varav många har varit åk 1-2 och åk 5-6 elever. Flertalet av dessa elever har varit elever i behov av särskilt stöd. Vi har i Hästveda redan sedan tidigare ett antal elever som har koncentrationsoch inlärningsproblem. All förändring skapar oro bland elever, föräldrar och personal vilket gjort att det varit en arbetskrävande hösttermin för personalen. Det har arbetats extra under höstterminen med värdegrundsfrågor, där kuratorn och socialsekreteraren tillsammans med lärarna, lagt upp och genomfört ett omfattande program för våra åk 5-6 elever. Många föräldrar har varit och blivit engagerade i detta arbete där vi nu börjar se tydliga tendenser till förbättringar i relationerna mellan våra elever. Naturdag i Vedema för åk 5-6 inbjudna av Skogssällskapet. Musikteaterskolan i Bjärnum gjorde några uppskattade föreställningar i början av året. Tema om vänskap med utställning och vernissage i biblioteket. Lucia elever från 3: an och 9: an samarbetade. Jultemadag alla elever 3-6 samverkar i olika grupper. Ett antal idrottsdagar med varierande teman samt inbjudna gäster från skolorna i Farstorp och Ballingslöv. Musikskolan i Hässleholm bjöd på uppskattade konserter. Samarbetsprojekt i slöjd med förskolan. 6

7 2. FÖRSKOLEVERKSAMHET 2.1 Ekonomi Mål Kommunalt mål: Tilldelade medel ska inom erhållen ram användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet. Resultat Dragit ned en tjänst med 50% från höstterminen på Lövkojan p.g.a. färre barn. En dagbarnvårdare arbetar på en förskola pga ändrade arbetsförhållanden. Budgeten kommer att hållas. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Verksamheten har anpassats efter antalet barn. Åtgärder för utveckling. Varje förskola ska få större ekonomiskt ansvar. 2.2 Barn, elever och föräldrar Normer och värden Mål Nationella mål: SL 1:2, Lpfö Kommunala mål: Skolplanen s 6 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Vi fortsätter det goda samarbetet med föräldrarna. Föräldrarna blir mer aktivt involverade i barnens förskolevistelse. Resultat Förskolor har arbetat med SÖT-konceptet, samförstånd, ömsesidighet, turtagande. Alla förskolor arbetar kontinuerligt med att utveckla social kompetens, genom samarbetsövningar, lekar, drama. Pedagogerna är goda förebilder för barnen. Samarbetet med föräldrarna har utvecklats under året, bl a genom portfolio. På grund av svårigheter med att ta sig in på Galax-programmet, har endast sex föräldrar svarat. Vi hade skolan öppen en kväll och erbjöd hjälp med att använda programmet. Ingen förälder utnyttjade erbjudandet. Alla som svarat är nöjda eller mycket nöjda. De tycker att förskolan har förändrats till det bättre. 7

8 Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Genom personliga kontakter vet vi att föräldrarna är nöjda. Barngrupperna fungerar väl. Åtgärder för utveckling Öka personaltätheten för att kunna mer med barnen enskilt och i mindre grupper, bla genom att använda Hallengrenpengarna på ett bra sätt Ansvar och inflytande Mål Nationella mål: Sl 4:2, 5:2, Lpfö Kommunala mål: Skolplanen s 7 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Vi fortsätter att utveckla portfoliometoden. Resultat Föräldrasamtalen har blivit mycket bättre med portfolion som underlag. Fler spontana kontakter med föräldrarna som följd av att barnen visar upp sin portfolio för sina föräldrar i förskolan. I Ballingslöv och Farstorp har även förskolebarnens föräldrar möjlighet att vara med i skolans föräldraförening. På grund av svårigheter med att ta sig in på Galax-programmet, har endast sex föräldrar svarat. Vi hade skolan öppen en kväll och erbjöd hjälp med att använda programmet. Ingen förälder utnyttjade erbjudandet. De föräldrar som svarade är nöjda till mycket nöjda. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Genom den positiva respons vi får i kontakter med föräldrarna. Åtgärder för utveckling Vi arbetar med kvalitetsfrågor och kommer att fortsätta med det. 2.3 VERKSAMHET Utveckling och lärande 8

9 Mål Nationella mål: SL 2:3, Lpfö Kommunala mål: Skolplanen s 8 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Vi satsar på språkutvecklingen; TRAS-metoden, språkburkar (se facktidningen Vår Skola nr 6.) Resultat De flesta föräldrarna får den barnomsorgsplats de önskar. Några protesterar när de får lämna sina syskonlediga barn tre timmar varje dag och inte tre längre dagar per vecka. I Ballingslöv och Farstorp har även förskolebarnens föräldrar möjlighet att vara med i skolans föräldraförening. Genom portfolioarbetet blir det även högre kvalitet på utvecklingssamtalen. Samverkan med elever från åk 8-9 i ett teaterprojekt, samt med årskurs 7 i ett gemensamt slöjdprojekt. Båda aktiviteterna har fallit mycket väl ut. På grund av svårigheter med att ta sig in på Galax-programmet, har endast sex föräldrar svarat. Vi hade skolan öppen en kväll och erbjöd hjälp med att använda programmet. Ingen förälder utnyttjade erbjudandet. De som svarade är nöjda till mycket nöjda. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Genom den positiva respons vi får i kontakter med föräldrarna. Åtgärder för utveckling Vi arbetar med kvalitetsfrågor och kommer att fortsätta med det Barn med behov av särskilt stöd Mål Nationella mål: SL 2a:3, 2a:9, Lpfö , Allm råd till 2a:3, 2a:9 Kommunala mål: Skolplanen s 10 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Varje förskola har ett eller flera barn med behov av särskilt stöd. Det är ibland svårt att utforma en verksamhet som är den bästa för samtliga barn. 9

10 Behoven är så olika. Vi samarbetar med föräldrar, fosterföräldrar och olika specialister. Alla ser ju till sitt barns bästa. Biträdande rektorn ansvarar för barn med särskilda behov och ser till att uppföljningar sker. Vi kommer bl.a. Att satsa på arbete med TRAS för att stödja språkutvecklingen ännu mer. Vi har förändrat arbetet med åtgärdsprogram för barnen, där föräldern och hemmet blir än mer aktivt deltagande i de åtgärder som planeras för barnet. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Barnen utvecklas i en positiv riktning och de olika aktörerna är nöjda med samverkan. Åtgärder för utveckling Arbeta med TRAS tidig registrering av språkutveckling. En förskollärare har påbörjat sin utbildning till specialpedagog. Vi har gått ut med information om föräldrautbildning som socialförvaltningen ska genomföra här i Hästveda Samverkan och information Mål Nationella mål: SL 2a:3, Allm råd till 2a:3, Lpfö Kommunala mål: Skolplanen s 7 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat I år har vår samverkan med skola fördjupats ännu mer. När det gäller information till föräldrar så ger några avdelningar ut månadsblad och andra har terminsblad. På grund av svårigheter med att ta sig in på Galax-programmet, har endast sex föräldrar svarat. Vi hade skolan öppen en kväll och erbjöd hjälp med att använda programmet. Ingen förälder utnyttjade erbjudandet. De föräldrar som svarade är nöjda till mycket nöjda. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Barnen utvecklas i en positiv riktning och de olika aktörerna är nöjda med samverkan Åtgärder för utveckling Varje avdelning fortsätter att ha föräldramöte varje termin i någon form. 10

11 2.3.4 Materiella resurser Mål Nationella mål: SL 2a:3, Allm råd till 2a:3 Kommunala mål: Skolplanen s 11 Resultat Bra lokaler. Tillgång till idrottslokaler. Lokalerna kunde utnyttjas bättre om barngrupperna varit mindre. Utemiljön har blivit torftigare p.g.a. bortplockandet av lekredskap, som inte alltid har ersatts. Vi har försökt kompensera genom att förnya lekredskapen i inomhusmiljön. På grund av svårigheter med att ta sig in på Galax-programmet, har endast sex föräldrar svarat. Vi hade skolan öppen en kväll och erbjöd hjälp med att använda programmet. Ingen förälder utnyttjade erbjudandet. De föräldrar som svarade är nöjda till mycket nöjda. Rektors bedömning av måluppfyllelse a) Måluppfyllelse avseende inne- och utemiljö Måluppfyllelsen bedöms vara relativt god. De flesta lokalerna är inte från början byggda för förskoleverksamhet. Vi har bl a placerat en 5-årsgrupp på skolan i Farstorp. Det positiva med en sådan lösning är, att den underlättar samarbetet mellan förskola-skola. Vissa lokaler kräver större personalstyrka. b) Måluppfyllelse avseende läromedel och annan utrustning Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har köpt in digitalkameror som används mycket i verksamheten, för att exempelvis dokumentera verksamheten och barnens utveckling. Vi har köpt in TRAS-material till barnen, för att stimulera deras språkutveckling. Åtgärder för utveckling Se över användandet av utemiljön, efter de nya förutsättningarna. 2.4 MEDARBETARE Analys av gemensamma medarbetarenkäter (Galax) Endast sju medarbetare har svarat på enkäten på grund av problem med Galax. - Ledarskap: Mer feedback från ledningen önskas. 11

12 - Samverkan: Alla är nöjda med samverkan. - Inflytande: Alla är nöjda med delegationen och möjligheterna till inflytande. - Helhetsbedömning: Alla är nöjda med helheten och endast två tycker att det blivit sämre. Åtgärder för utveckling Medarbetarsamtal har genomgåtts under våren. Många påpekar att vi har för lite möjligheter till fortbildning. Därför satsar vi på Mål 3. En del saknar också sin arbetsledare som en mer pedagogisk ledare. Många måsten tar för mycket tid Kompetensutveckling Mål Nationella mål: SL 2a:3, 2:7 Kommunala mål: Skolplanen s Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 All förskolepersonal har deltagit i utbildning i portfoliometoden och konflikthantereing. Resultat Arbete med portfolio har kommit igång på ett bra sätt. Påbörjad utbildning i brandbekämpning och första hjälpen. Två anställda har genomgått den kommunala barnskötarutvecklingen. Alla är nöjda med hur kompetensen tillvaratas och med möjligheterna att höja sin kompetens. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har påbörjat arbete med långsiktig kvalitetsstrategi när det gäller kompetensutveckling. Åtgärder för utveckling Utbildning för förskolepersonal inom TRAS. All personal ägnar sig åt fördjupade diskussioner med utgångspunkt från Skolverkets Kvalitet i förskola. 12

13 Vi kommer under 2006 att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet genom Växtkraft Mål 3. Vi kommer att ansöka om medel för att genomföra den planerade kompetensutvecklingen Särskilt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan Mål Nationella mål: SKOLFS 2003:21 2, SFS 2001:161 Kommunala mål: BUN-beslut , Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Statsbidragen: Behålla personaltätheten när det blir färre barn. Förstärker personalen på avdelningen Vildhästen. Alla arbetslag ska kunna planera 1,5 timmar varje vecka på dagtid. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Med dessa medel har vi kunnat satsa på längre temaarbeten i mindre grupper. Åtgärder för utveckling Översyn och analys av var behoven är störst pågår. 3. SKOLBARNSOMSORG 3.1 Ekonomi Mål Kommunalt mål: Tilldelade medel ska inom erhållen ram användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet. Åtgärder för utveckling (s 17) i Kvalitetsredovisning Resultat Fritidshemmen har begränsade ekonomiska möjligheter att göra studiebesök eller andra externa aktiviteter som t ex att åka till badhuset. Närmiljön utnyttjas så mycket som möjligt för att variera aktiviteterna. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Ekonomin är i balans. Alla som önskar en plats på fritidshem, kan erbjudas detta. 13

14 Åtgärder för utveckling Personalen ska få större ekonomiskt ansvar. 3.2 Barn, elever och föräldrar Normer och värden Mål Nationella mål: SL 1:2, Lpo Kommunala mål: Skolplanen s 6 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Svårt att få föräldrar till föräldramöte på fritidshem. De prioriterar skolans föräldramöten. Personalen arbetar målmedvetet med normer och värden och att utveckla barnens sociala kompetens. Konflikthantering och strategier för att utveckla goda kamratrelationer barnen emellan. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har sett goda resultat av värdegrundsarbetet. Åtgärder för utveckling Det påbörjade arbetet fortsätter Ansvar och inflytande Mål Nationella mål: Sl 2a:3, 4:2, 5:2, Lpo , Allm råd till SL 2a:3 Kommunala mål: Skolplanen s 7 Åtgärder för utveckling enligt kvalitetsredovisning 2004 Resultat Fritidshemmen tränar barnen att ta eget ansvar. Vissa elever får hjälp med läxläsningen. Barnen har stort inflytande på vilka aktiviteter som genomförs. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har skapat en trygg och trivsam miljö på fritidshemmen. Åtgärder för utveckling Det påbörjade arbetet fortsätter. 14

15 3.3 VERKSAMHET Utveckling och lärande Mål Nationella mål: SL 2:3, Allm råd till 2a:3 Kommunala mål: Skolplanen s 8 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Personalen förverkligar många kreativa idéer för att erbjuda barnen en innehållsrik och stimulerande fritidsverksamhet. Verkstäder på måndagar. Roterade stationer. Temaarbeten. Ballingslöv vann ett pris i IFK:s tävling att tillverka en modell av en fotbollsplan. Rektors bedömning av måluppfyllelse Se instruktionsrutan s 7. Måluppfyllelsen bedöms vara god. Verkstäderna är så populära så att även lediga barn har fått tillåtas vara med. Åtgärder för utveckling Vi fortsätter det påbörjade arbetet Barn och elever med behov av särskilt stöd Mål Nationella mål: SL 2a:3, 2a:9, Allm råd till 2a:3 och 2a:9 Kommunala mål: Skolplanen s 10 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Stor vikt läggs vid att arbeta med barnets sociala utveckling. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. De olika aktörerna uppger att de är nöjda med samarbetet. Åtgärder för utveckling 15

16 Fortsätta att utveckla arbetet med barnets sociala utveckling Samverkan och information Mål Nationella mål: SL 2a:3, Allm råd till 2a:3 Kommunala mål: Skolplanen s 7 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Fritidshemmen befinner sig i gränslandet till skolan värld. Även om de är närmare idag så har vi en bit kvar. Samverkan fritidshem-f-2 fungerar bra. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Samverkan mellan fritidshem och F-2 fungerar bra. Åtgärder för utveckling Fortsätta det påbörjade arbetet i F-9-årsperspektivet Materiella resurser Mål Nationella mål: SL 2a:3, Allm råd till 2a:3 Kommunala mål: Skolplanen s 11 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Lokaler används av flera olika verksamheter, vilket ibland medför organisatoriska och pedagogiska problem. Materiel och utrustning har förnyats under året. Utemiljön är förhållandevis bra. Alla fritidshemsavdelningar har tillgång till idrottshall. Rektors bedömning av måluppfyllelse Se instruktionsrutan s 7. a) Måluppfyllelse avseende inne- och utemiljö Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har förnyat materielen i innemiljön och försökt att på bästa sätt kompensera den förändrade utemiljön. b) Måluppfyllelse avseende läromedel och annan utrustning Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har förnyat materielen i innemiljön. Åtgärder för utveckling 16

17 Fortsätta med ett flexibelt utnyttjande av lokalerna, beroende på barngruppernas storlek och behov. 3.4 MEDARBETARE Analys av gemensamma medarbetarenkäter (Galax) Eftersom inte Galaxenkäterna har fungerat så får vi utgå från vad som framkommit vid våra ordinarie utvärderingsdagar: Personalen beklagar att den, pga arbetstiderna, inte har möjlighet att fullt ut deltaga vid områdets gemensamma fortbildningsdagar. Fritidspersonalen måste vara i flera olika verksamheter om de önskar en heltidsanställning, vilket kan upplevas som en stressfaktor. Fritidspersonalen värnar mycket om sin kärnverksamhet. Åtgärder för utveckling Genom Växtkraft MÅL 3 kommer vi att göra en analys av hur vi ska gå vidare Kompetensutveckling Mål Nationella mål: SL 2a:3, 2:7 Kommunala mål: Skolplanen s Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Resultat Utbildning i portfoliometodik och konflikthantering. Ballingslöv: Mål 3 Påbörjad utbildning i brandbekämpning och första hjälpen. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har haft riktad utbildning genom MÅL 3. All personal har deltagit i gemensam utbildning om konflikthantering. Åtgärder för utveckling En fritidspedagog kommer att genomgå UGL-kurs under våren. Mål 3 för fritidshemmet i Hästveda. 17

18 4. GRUNDSKOLA (inkl Förskoleklass) 4.1 Ekonomi Mål Kommunalt mål: Tilldelade medel ska inom erhållen ram användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet. Åtgärder för utveckling (s 17) i Kvalitetsredovisning Resultat Vid årets början hade vi alltför stor organisation i förhållande till elevantalet. Redan förra året påbörjades en neddragning av antalet klasser. Denna anpassning av organisationen har fortsatt genom att vi, inför höstterminen, slog samman tre klasser i årskurserna 1-2 och 5-6 till två klasser i vardera åldersgruppen. Sedan detta genomförts har vi fått 21 nya elever under hösten. Detta har lett till stor ökad arbetsbelastning för personalen, som fått betydligt större klasser än vi planerat från början. De ständigt nya omgrupperingarna på grund av inflyttningarna har lett till oro i vissa klasser. De sista veckorna på terminen har vi satt in 1,5 tjänst i personalförstärkningar, en åtgärd som vi bedömer kommer att få pågå även under våren. I dagsläget ser det ekonomiska resultatet ut att bli positivt och vi förväntar oss inget underskott. Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Vi har vänt förra årets stora underskott till att årets budget inte kommer att överskridas. Det positiva resultatet har gett utrymme för en välbehövlig upprustning av materiel, läromedel och utrustning. På minussidan har det inneburit en ökad arbetsbelastning för personalen, som fått arbeta med större elevgrupper än planerat. Åtgärder för utveckling Arbetet med att ha budgeten i balans fortsätter. Vi kommer att verka för en fortsatt upprustning och utökning av bra pedagogiska hjälpmedel. Viss förstärkning på personalsidan planeras. 4.2 Barn, elever och föräldrar Normer och värden Mål Nationella mål: SL 1:2, Lpo

19 Kommunala mål: Skolplanen s 6 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Åtgärder för utveckling enligt Kvalitetsredovisning 2004 Fortsätta att arbeta med att göra eleverna uppmärksamma på språkbruket och deras förhållningssätt mot varandra. Utveckla det påbörjade arbetet mot mobbing och kränkande behandling. Klassrumsmassage i de yngre årskurserna. Fadderverksamhet i åk 6 för 6-åringarna. Planer finns för temadag/vecka för alla skolans elever F-9. Vår kurator planerar starta killgrupper även för eleverna i åk 5-6. Personalen utbildas i konflikthantering. Språkbruk och förhållningssätt, Mobbning, kränkande behandling - Kurator och socialsekreterare, samt lärare har aktivt arbetat med elevgrupperna. Klar förbättring har skett under hösten. - Utbildat personalen i konflikthantering Klassrumsmassage har genomförts Killgrupper och tjejgrupper har genomförts Fadderverksamhet har genomförts Enhetens mål: Alla elever ska känna sig trygga och respekterade i skolan. Elever och personal ska arbeta för att förhindra mobbning eller annan kränkande behandling. Resultat Hästveda Vi har nolltolerans vad gäller okvädningsord och svordomar. Föräldrar informeras om deras barn använder okvädningsord och olämpligt språk. Elevernas språk har tenderat att bli grövre. År 2005 har ett stort antal föräldrasamtal genomförts med syfte att reducera detta. Kurator och socialsekreterare har genomfört värdegrundsövningar med våra elever där många positiva effekter har börjat att skönjas. På klassråd, trivselsamtal, föräldramöten och enskilda samtal pratar och diskuterar man detta. Personalen har samtal med en del föräldrar och elever varje vecka. Vi har utnyttjat kommunens ART- program. Kompis-kompisarna, våra kamratstödjare, har haft en mindre verksamhet detta år. Det kontinuerligt ökande elevantalet i främst åk 1-2 och 5-6 har gjort att nya gruppbildningar ständigt har kommit till stånd under ht. 19

20 Temaperiod är genomförd i åk 3-6 omfattande vänskap där elever reflekterat, tecknat, skrivit dikter mm. Resultatet redovisades på en utställning på biblioteket. KRAM-gruppen bedriver mycket aktiv verksamhet i åk 7-9 med syfte att reducera mobbning. Vi utbildar de äldre eleverna till hälsoinformatörer för sina yngre kamrater: Hälsoinformatörer i åk 7 går till åk 4 och pratar om rökning. Hälsoinformatörer i åk 8 går till åk 5 och pratar om alkohol. Hälsoinformatörer i åk 9 går till åk 6 och pratar om droger. För åk 7 har vi ett livsstilsprojekt som kallas VÅGA, där bland andra fältgrupp, polis, socialförvaltning och skolans egen personal medverkar. För åk 8 har vi genomfört ett tema om droger och i åk 9 har vi arbetat med olika drogförebyggande aktiviteter. För åk 7-9 har vi startat ett sort antirök-projekt, Rökfri DUO, vars syfte är att få elever att aldrig börja röka, alternativt att de som redan börjat röka ska sluta. Mobbningsenkäten Åk 7: Antal elever som uppger sig vara mobbade har minskat från 16% 2004 till 8% Även antalet elever som tror att någon i klassen känner sig mobbad har sjunkit från 74% till 62% Nästan alla elever har besvarat enkäten. Ballingslöv Nolltolerans vad gäller okvädningsord och svordomar. Meddelande om olämpligt språkbruk har skickats hem till föräldrar för diskussion och påskrift. Diskussioner har förts i killgrupper och tjejgrupper i alla klasser, något som vi tycker har gett ett gott resultat. Kompissamtal har genomförts i en klass med gott resultat. Samtal med elever och deras föräldrar har genomförts. Utbildning av kamratstödjare i klass 3-6 har skett under hösten med hjälp av inhyrda föreläsare bekostade av samfonden. Denna åtgärd kan även ses som en temadag mot mobbing. Veckans kompisprojektet ligger på is, verkar inte behövas i nuläget. Klassrumsmassagen är mycket uppskattad. Enkäten visar att eleverna trivs i skolan, att man känner trygghet och har förtroende för de vuxna. Föräldrarnas svar visar att man är av samma uppfattning. Elevernas svar angående mobbing är vi lite tveksamma till, frågornas utformning kan inbjuda till missförstånd på grund av dubbel negation. Farstorp Nolltolerans vad gäller okvädningsord och svordomar. Föräldrarna informeras om deras barn använder okvädningsord och olämpligt språk. År 2005 har vi kunnat notera en klar förbättring vad beträffar språkbruket. Fortlöpande åtgärder är kamratstödjare (frivilliga från åk 5-6). Etiska samtal i klasserna, deras synpunkter förs fram till skolans elevråd. 20

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling 1. KUSK, Kungsbacka Utvecklar Språk och Kommunikation. 2. Elevers fonologiska medvetenhet i början av årskurs 1. 3. KUL,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 för Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola

Kvalitetsredovisning 2005 för Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola 2005-12-28 Kvalitetsredovisning 2005 för Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola Område 9 Innehållsförteckning: 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Ansvarsområden sid 4 1.1.2 Fornbackens förskola

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Valåsskolan Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Vårt val av problem/område

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Enheten arbetar tillsammans med övriga skolor och förskolor för att uppnå kommunens mål att bli en av Sveriges 10 bästa skolkommuner.

Enheten arbetar tillsammans med övriga skolor och förskolor för att uppnå kommunens mål att bli en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 1 1. Nuläge Förskolan minskade åter antal avdelningar till tre under höstterminen 2011, men kommer att ha fyra avdelningar från januari 2012. Utvecklandet av förskolans pedagogiska arbetssätt och rutiner

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 Datum Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 1. Nuläge Enheten har bytt chef under året. Ny chef började 1 september. Enheten behöver en förnyelse vad gäller både pedagogiska diskussioner,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012 Rektor Villerkulla Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Innehållsförteckning Organisation Personal Klass Arbetslag/samverkan Specialresurser

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer